www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Γʹ

3 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible13Mc 3:11ἃ καὶ μεταλαμβάνων ὁ δυσσεβὴς ἐπὶ τοσοῦτον ἐξεχόλησεν ὥστε οὐ μόνον τοῖς κατὰ Ἀλεξάνδρειαν διοργίζεσθαι ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν τῇ χώρᾳ βαρυτέρως ἐναντιωθῆναι καὶ προστάξαι σπεύσαντας συναγαγεῖν πάντας ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ χειρίστῳ μόρῳ τοῦ ζῆν μεταστῆσαι3Mc 3:1
On discovering this, so incensed was the wicked king, that he no longer confined his rage to the Jews in Alexandria. Laying his hand more heavily upon those who lived in the country, he gave orders that they should be quickly collected into one place, and most cruelly deprived of their lives.
3Mc 3:1
¶On discovering this, so incensed was the wicked king, that he no longer confined his rage to the Jews in Alexandria. Laying his hand more heavily upon those who lived in the country, he gave orders that they should be quickly collected into one place, and most cruelly deprived of their lives.
---
23Mc 3:22τούτων δὲ οἰκονομουμένων φήμη δυσμενὴς ἐξηχεῖτο κατὰ τοῦ γένους ἀνθρώποις συμφρονοῦσιν εἰς κακοποίησιν ἀφορμῆς διδομένης εἰς διάθεσιν ὡς ἂν ἀπὸ τῶν νομίμων αὐτοὺς κωλυόντων3Mc 3:2
While this was going on, an invidious rumour was uttered abroad by men who had banded together to injure the Jewish race. The purport of their charge was, that the Jews kept them away from the ordinances of the law.
3Mc 3:2
While this was going on, a hostile rumor was uttered abroad by men who had banded together to injure the Jewish race. The pretext of their charge was that the Jews kept them away from the ordinances of the law.
---
33Mc 3:33οἱ δὲ Ιουδαῖοι τὴν μὲν πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν καὶ πίστιν ἀδιάστροφον ἦσαν φυλάσσοντες3Mc 3:3
Now, while the Jews always maintained a feeling of un-swerving loyalty towards the kings,
3Mc 3:3
Now the Jews always maintained a feeling of unwavering loyalty toward the kings,
---
43Mc 3:44σεβόμενοι δὲ τὸν θεὸν καὶ τῷ τούτου νόμῳ πολιτευόμενοι χωρισμὸν ἐποίουν ἐπὶ τῷ κατὰ τὰς τροφάς δι’ ἣν αἰτίαν ἐνίοις ἀπεχθεῖς ἐφαίνοντο3Mc 3:4
yet, as they worshipped God, and observed his law, they made certain distinctions, and avoided certain things. Hence some persons held them in odium;
3Mc 3:4
yet, as they worshiped God and observed his law, they made certain distinctions, and avoided certain things. Hence they appeared hateful to some people,
---
53Mc 3:55τῇ δὲ τῶν δικαίων εὐπραξίᾳ κοσμοῦντες τὴν συναναστροφὴν ἅπασιν ἀνθρώποις εὐδόκιμοι καθειστήκεισαν3Mc 3:5
although, as they adorned their conversation with works of righteousness, they had established themselves in the good opinion of the world.
3Mc 3:5
although, as they adorned their conversation with works of righteousness, they had established themselves in the good opinion of the world.
---
63Mc 3:66τὴν μὲν οὖν περὶ τοῦ γένους ἐν πᾶσιν θρυλουμένην εὐπραξίαν οἱ ἀλλόφυλοι οὐδαμῶς διηριθμήσαντο3Mc 3:6
What all the rest of mankind said, was, however, made of no account by the foreigners;
3Mc 3:6
What all the rest of mankind said was, however, disregarded by the foreigners,
---
73Mc 3:77τὴν δὲ περὶ τῶν προσκυνήσεων καὶ τροφῶν διάστασιν ἐθρύλουν φάσκοντες μήτε τῷ βασιλεῖ μήτε ταῖς δυνάμεσιν ὁμοσπόνδους τοὺς ἀνθρώπους γίνεσθαι δυσμενεῖς δὲ εἶναι καὶ μέγα τι τοῖς πράγμασιν ἐναντιουμένους καὶ οὐ τῷ τυχόντι περιῆψαν ψόγῳ3Mc 3:7
who said much of the exclusiveness of the Jews with regard to their worship and meats; they alleged that they were men unsociable, hostile to the king's interests, refusing to associate with him or his troops. By this way of speaking, they brought much odium upon them.
3Mc 3:7
who said much of the exclusiveness of the Jews with regard to their worship and meats. They alleged that they were unsociable men, hostile to the king’s interests, refusing to associate with him or his troops. By this way of speaking, they brought much hatred on them.
---
83Mc 3:88οἱ δὲ κατὰ τὴν πόλιν Ἕλληνες οὐδὲν ἠδικημένοι ταραχὴν ἀπροσδόκητον περὶ τοὺς ἀνθρώπους θεωροῦντες καὶ συνδρομὰς ἀπροσκόπους γινομένας βοηθεῖν μὲν οὐκ ἔσθενον τυραννικὴ γὰρ ἦν ἡ διάθεσις παρεκάλουν δὲ καὶ δυσφόρως εἶχον καὶ μεταπεσεῖσθαι ταῦτα ὑπελάμβανον3Mc 3:8
Nor was this unexpected uproar and sudden conflux of people unobserved by the Greeks who lived in the city, concerning men who had never harmed them: yet to aid them was not in their power, since all was oppression around; but they encouraged them in their troubles, and expected a favourable turn of affairs:
3Mc 3:8
This unexpected uproar and sudden gathering of people was observed by the Greeks who lived in the city, concerning men who had never harmed them. Yet to aid them was not in their power, since all was oppression around, but they encouraged them in their troubles, and expected a favorable turn of affairs.
---
93Mc 3:99μὴ γὰρ οὕτω παροραθήσεσθαι τηλικοῦτο σύστεμα μηδὲν ἠγνοηκός3Mc 3:9
He who knoweth all things, will not, said they, disregard so great a people.
3Mc 3:9
He who knows all things will not, they said, disregard so great a people.
---
103Mc 3:1010ἤδη δὲ καί τινες γείτονές τε καὶ φίλοι καὶ συμπραγματευόμενοι μυστικῶς τινας ἐπισπώμενοι πίστεις ἐδίδουν συνασπιεῖν καὶ πᾶν ἐκτενὲς προσοίσεσθαι πρὸς ἀντίλημψιν3Mc 3:10
Some of the neighbors, friends, and fellow dealers of the Jews, even called them secretly to an interview, pledged them their assistance, and promised to do their very utmost for them.
3Mc 3:10
Some of the neighbors, friends, and business associates of the Jews even called them secretly to an interview, pledged them their assistance, and promised to do their very utmost for them.
---
113Mc 3:1111ἐκεῖνος μὲν οὖν τῇ κατὰ τὸ παρὸν εὐημερίᾳ γεγαυρωμένος καὶ οὐ καθορῶν τὸ τοῦ μεγίστου θεοῦ κράτος ὑπολαμβάνων δὲ διηνεκῶς ἐν τῇ αὐτῇ διαμενεῖν βουλῇ ἔγραψεν κατ’ αὐτῶν ἐπιστολὴν τήνδε3Mc 3:11
Now the king, elated with his prosperous fortune, and not regarding the superior power of God, but thinking to persevere in his present purpose, wrote the following letter to the prejudice of the Jews.
3Mc 3:11
¶Now the king, elated with his prosperous fortune, and not regarding the superior power of God, but thinking to persevere in his present purpose, wrote the following letter to the prejudice of the Jews:
---
123Mc 3:1212βασιλεὺς Πτολεμαῖος Φιλοπάτωρ τοῖς κατ’ Αἴγυπτον καὶ κατὰ τόπον στρατηγοῖς καὶ στρατιώταις χαίρειν καὶ ἐρρῶσθαι3Mc 3:12
King Ptolemy Philopater, to the commanders and soldiers in Egypt, and in all places, health and happiness!
3Mc 3:12
“King Ptolemy Philopater, to the commanders and soldiers in Egypt, and in all places, health and happiness!
---
133Mc 3:1313ἔρρωμαι δὲ καὶ αὐτὸς ἐγὼ καὶ τὰ πράγματα ἡμῶν3Mc 3:13
I am right well; and so, too, are my affairs.
3Mc 3:13
I am doing well, and so, too, are my affairs.
---
143Mc 3:1414τῆς εἰς τὴν Ἀσίαν γενομένης ἡμῖν ἐπιστρατείας ἧς ἴστε καὶ αὐτοί τῇ τῶν θεῶν ἀπροπτώτῳ συμμαχίᾳ κατὰ λόγον ἐπὶ τέλος ἀχθείσης3Mc 3:14
Since our Asiatic campaign, the particulars of which ye know, and which by the aid of the gods, not lightly given, and by our own vigour, has been brought to a successful issue according to our expectation,
3Mc 3:14
Since our Asiatic campaign, the particulars of which you know, and which by the aid of the gods, not lightly given, and by our own vigor, has been brought to a successful conclusion according to our expectation,
---
153Mc 3:1515ἡγησάμεθα μὴ βίᾳ δόρατος ἐπιεικείᾳ δὲ καὶ πολλῇ φιλανθρωπίᾳ τιθηνήσασθαι τὰ κατοικοῦντα Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην ἔθνη εὖ ποιῆσαί τε ἀσμένως3Mc 3:15
we resolved, not with strength of spear, but with gentleness and much humanity, as it were to nurse the inhabitants of Coele-Syria and Phoenicia, and to be their willing benefactors.
3Mc 3:15
we resolved, not with strength of spear, but with gentleness and much humanity, as it were to nurse the inhabitants of Coele-Syria and Phoenicia, and to be their willing benefactors.
---
163Mc 3:1616καὶ τοῖς κατὰ πόλιν ἱεροῖς ἀπονείμαντες προσόδους πλείστας προήχθημεν καὶ εἰς τὰ Ιεροσόλυμα ἀναβάντες τιμῆσαι τὸ ἱερὸν τῶν ἀλιτηρίων καὶ μηδέποτε ληγόντων τῆς ἀνοίας3Mc 3:16
So, having bestowed considerable sums of money upon the temples of the several cities, we proceeded even as far as Jerusalem; and went up to honour the temple of these wretched beings who never cease from their folly.
3Mc 3:16
So, having bestowed considerable sums of money upon the temples of the several cities, we proceeded even as far as Jerusalem, and went up to honor the temple of these wretched beings who never cease from their folly.
---
173Mc 3:1717οἱ δὲ λόγῳ μὲν τὴν ἡμετέραν ἀποδεξάμενοι παρουσίαν τῷ δὲ πράγματι νόθως προθυμηθέντων ἡμῶν εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν αὐτῶν καὶ τοῖς ἐκπρεπέσιν καὶ καλλίστοις ἀναθήμασιν τιμῆσαι3Mc 3:17
To outward appearance they received us willingly; but belied that appearance by their deeds. When we were eager to enter their temple, and to honour it with the most beautiful and exquisite gifts,
3Mc 3:17
To outward appearance they received us willingly, but belied that appearance by their deeds. When we were eager to enter their temple, and to honor it with the most beautiful and exquisite gifts,
---
183Mc 3:1818τύφοις φερόμενοι παλαιοτέροις εἶρξαν ἡμᾶς τῆς εἰσόδου λειπόμενοι τῆς ἡμετέρας ἀλκῆς δι’ ἣν ἔχομεν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους φιλανθρωπίαν3Mc 3:18
they were so carried away by their old arrogance, as to forbid us the entrance; while we, out of our forbearance toward all men, refrained from exercising our power upon them.
3Mc 3:18
they were so carried away by their old arrogance as to forbid us the entrance, while we, out of our forbearance toward all men, refrained from exercising our power upon them.
---
193Mc 3:1919τὴν δὲ αὐτῶν εἰς ἡμᾶς δυσμένειαν ἔκδηλον καθιστάντες ὡς μονώτατοι τῶν ἐθνῶν βασιλεῦσιν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ὑψαυχενοῦντες οὐδὲν γνήσιον βούλονται φέρειν3Mc 3:19
And thus, exhibiting their enmity against us, they alone among the nations lift up their heads against kings and benefactors, as men unwilling to submit to any thing reasonable.
3Mc 3:19
Thus, exhibiting their enmity against us, they alone among the nations lift up their heads against kings and benefactors, as men unwilling to submit to any reasonable thing.
---
203Mc 3:2020ἡμεῖς δὲ τῇ τούτων ἀνοίᾳ συμπεριενεχθέντες καὶ μετὰ νίκης διακομισθέντες εἰς τὴν Αἴγυπτον τοῖς πᾶσιν ἔθνεσιν φιλανθρώπως ἀπαντήσαντες καθὼς ἔπρεπεν ἐποιήσαμεν3Mc 3:20
We then, having endeavoured to make allowance for the madness of these persons, and on our victorious return treating all people in Egypt courteously, acted in a manner which was befitting.
3Mc 3:20
We then, having endeavored to make allowance for the madness of these people, and on our victorious return treating all people in Egypt courteously, acted in a manner which was befitting.
---
213Mc 3:2121ἐν δὲ τούτοις πρὸς τοὺς ὁμοφύλους αὐτῶν ἀμνησικακίαν ἅπασιν γνωρίζοντες διά τε τὴν συμμαχίαν καὶ τὰ πεπιστευμένα μετὰ ἁπλότητος αὐτοῖς ἀρχῆθεν μύρια πράγματα τολμήσαντες ἐξαλλοιῶσαι ἐβουλήθημεν καὶ πολιτείας αὐτοὺς Ἀλεξανδρέων καταξιῶσαι καὶ μετόχους τῶν ἀεὶ ἱερῶν καταστῆσαι3Mc 3:21
Accordingly, bearing no ill-will against their kinsmen at Jerusalem, but rather remembering our connection with them, and the numerous matters with sincere heart from a remote period entrusted to them, we wished to venture a total alteration of their state, by bestowing upon them the rights of citizens of Alexandria, and to admit them to the everlasting rites of our solemnities.
3Mc 3:21
Accordingly, bearing no ill will against their kinsmen, but rather remembering our connection with them, and the numerous matters with sincere heart from a remote period entrusted to them, we wished to venture a total alteration of their state, by giving them the rights of citizens of Alexandria, and to admit them to the everlasting rites of our solemnities.
---
223Mc 3:2222οἱ δὲ τοὐναντίον ἐκδεχόμενοι καὶ τῇ συμφύτῳ κακοηθείᾳ τὸ καλὸν ἀπωσάμενοι διηνεκῶς δὲ εἰς τὸ φαῦλον ἐκνεύοντες3Mc 3:22
All this, however, they have taken in a very different spirit. With their innate malignity, they have spurned the fair offer; and constantly inclining to evil,
3Mc 3:22
All this, however, they have taken in a very different spirit. With their innate malignity, they have spurned the fair offer, and constantly inclining to evil,
---
233Mc 3:2323οὐ μόνον ἀπεστρέψαντο τὴν ἀτίμητον πολιτείαν ἀλλὰ καὶ βδελύσσονται λόγῳ τε καὶ σιγῇ τοὺς ἐν αὐτοῖς ὀλίγους πρὸς ἡμᾶς γνησίως διακειμένους παρ’ ἕκαστα ὑφορώμενοι μετὰ τῆς δυσκλεεστάτης ἐμβιώσεως διὰ τάχους ἡμᾶς καταστρέψαι τὰ πράγματα3Mc 3:23
have rejected the inestimable rights. Not only so, but by using speech, and by refraining from speech, they abhor the few among them who are heartily disposed towards us; ever deeming that their ignoble course of procedure will force us to do away with our reform.
3Mc 3:23
have rejected the inestimable rights. Not only so, but by using speech, and by refraining from speech, they abhor the few among them who are heartily disposed toward us, ever deeming that their infamous way of life will force us to do away with our reform.
---
243Mc 3:2424διὸ καὶ τεκμηρίοις καλῶς πεπεισμένοι τούτους κατὰ πάντα δυσνοεῖν ἡμῖν τρόπον καὶ προνοούμενοι μήποτε αἰφνιδίου μετέπειτα ταραχῆς ἐνστάσης ἡμῖν τοὺς δυσσεβεῖς τούτους κατὰ νώτου προδότας καὶ βαρβάρους ἔχωμεν πολεμίους3Mc 3:24
Having then, received certain proofs that these Jews bear us every sort of ill-will, we must look forward to the possibility of some sudden tumult among ourselves, when these impious men may turn traitors and barbarous enemies.
3Mc 3:24
Having then received certain proofs that these Jews bear us every sort of ill will, we must look forward to the possibility of some sudden tumult among ourselves when these impious men may turn traitors and barbarous enemies.
---
253Mc 3:2525προστετάχαμεν ἅμα τῷ προσπεσεῖν τὴν ἐπιστολὴν τήνδε αὐθωρὶ τοὺς ἐννεμομένους σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις μετὰ ὕβρεων καὶ σκυλμῶν ἀποστεῖλαι πρὸς ἡμᾶς ἐν δεσμοῖς σιδηροῖς πάντοθεν κατακεκλεισμένους εἰς ἀνήκεστον καὶ δυσκλεῆ πρέποντα δυσμενέσι φόνον3Mc 3:25
As soon, therefore, as the contents of this letter become known to you, in that same hour we order those Jews who dwell among you, with wives and children, to be sent to us, vilified and abused, in chains of iron, to undergo a death, cruel and ignominious, suitable to men disaffected.
3Mc 3:25
Therefore, as soon as the contents of this letter become known to you, in that same hour we order those Jews who dwell among you, with wives and children, to be sent to us, vilified and abused, in chains of iron, to undergo a cruel and shameful death, suitable to enemies.
---
263Mc 3:2626τούτων γὰρ ὁμοῦ κολασθέντων διειλήφαμεν εἰς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον τελείως ἡμῖν τὰ πράγματα ἐν εὐσταθείᾳ καὶ τῇ βελτίστῃ διαθέσει κατασταθήσεσθαι3Mc 3:26
For by the punishment of them in one body we perceive that we have found the only means of establishing our affairs for the future on a firm and satisfactory basis.
3Mc 3:26
For by the punishment of them in one body we perceive that we have found the only means of establishing our affairs for the future on a firm and satisfactory basis.
---
273Mc 3:2727ὃς δ’ ἂν σκεπάσῃ τινὰ τῶν Ιουδαίων ἀπὸ γεραιοῦ μέχρι νηπίου καὶ μέχρι τῶν ὑπομαστιδίων αἰσχίσταις βασάνοις ἀποτυμπανισθήσεται πανοικίᾳ3Mc 3:27
Whosoever shall shield a Jew, whether it be old man, child, or suckling, shall with his whole house be tortured to death.
3Mc 3:27
Whoever protects a Jew, whether it be old man, child, or nursing baby, shall with his whole house be tortured to death.
---
283Mc 3:2828μηνύειν δὲ τὸν βουλόμενον ἐφ’ ᾧ τὴν οὐσίαν τοῦ ἐμπίπτοντος ὑπὸ τὴν εὔθυναν λήμψεται καὶ ἐκ τοῦ βασιλικοῦ ἀργυρίου δραχμὰς δισχιλίας καὶ τῇ ἐλευθερίᾳ στεφανωθήσεται3Mc 3:28
Whoever shall inform against the Jews, besides receiving the property of the person charged, shall be presented with two thousand drachmae from the royal treasury, shall be made free, and shall be crowned.
3Mc 3:28
Whoever informs against the Jews, besides receiving the property of the person charged, shall be presented with two thousand drachmas* from the royal treasury, shall be made free, and shall be crowned.
---
293Mc 3:2929πᾶς δὲ τόπος οὗ ἐὰν φωραθῇ τὸ σύνολον σκεπαζόμενος Ιουδαῖος ἄβατος καὶ πυριφλεγὴς γινέσθω καὶ πάσῃ θνητῇ φύσει καθ’ ἅπαν ἄχρηστος φανήσεται εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον3Mc 3:29
Whatever place shall shelter a Jew, shall, when he is hunted forth, be put under the ban of fire, and be for ever rendered useless to every living being for all time to come.
3Mc 3:29
Whatever place shelters a Jew shall be made unapproachable and shall be put under the ban of fire, and be forever rendered useless to every living being for all time to come.”
---
303Mc 3:3030καὶ ὁ μὲν τῆς ἐπιστολῆς τύπος οὕτως ἐγέγραπτο3Mc 3:30
Such was the purport of the king's letter.
3Mc 3:30
The king’s letter was written in the above form.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 05:37:06 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top