www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Γʹ

3 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible13Mc 2:11ὁ μὲν οὖν ἀρχιερεὺς Σιμων ἐξ ἐναντίας τοῦ ναοῦ κάμψας τὰ γόνατα καὶ τὰς χεῖρας προτείνας εὐτάκτως ἐποιήσατο τὴν δέησιν τοιαύτην3Mc 2:1
Now was it that the high priest Simon bowed his knees over against the holy place, and spread out his hands in reverent form, and uttered the following supplication:
3Mc 2:1
¶Now it was that the high priest Simon bowed his knees near the holy place, spread out his hands in reverent form, and uttered the following prayer:
---
23Mc 2:22κύριε κύριε βασιλεῦ τῶν οὐρανῶν καὶ δέσποτα πάσης κτίσεως ἅγιε ἐν ἁγίοις μόναρχε παντοκράτωρ πρόσχες ἡμῖν καταπονουμένοις ὑπὸ ἀνοσίου καὶ βεβήλου θράσει καὶ σθένει πεφρυαγμένου3Mc 2:2
O Lord, Lord, King of the heavens, and Ruler of the whole creation, Holy among the holy, sole Governor, Almighty, give ear to us who are oppressed by a wicked and profane one, who exulteth in his confidence and strength.
3Mc 2:2
“O Lord, Lord, King of the heavens, and Ruler of the whole creation, Holy among the holy, sole Governor, Almighty, give ear to us who are oppressed by a wicked and profane one, who celebrates in his confidence and strength.
---
33Mc 2:33σὺ γὰρ ὁ κτίσας τὰ πάντα καὶ τῶν ὅλων ἐπικρατῶν δυνάστης δίκαιος εἶ καὶ τοὺς ὕβρει καὶ ἀγερωχίᾳ τι πράσσοντας κρίνεις3Mc 2:3
It is thou, the Creator of all, the Lord of the universe, who art a righteous Governor, and judgest all who act with pride and insolence.
3Mc 2:3
It is you, the Creator of all, the Lord of the universe, who are a righteous Governor, and judge all who act with pride and insolence.
---
43Mc 2:44σὺ τοὺς ἔμπροσθεν ἀδικίαν ποιήσαντας ἐν οἷς καὶ γίγαντες ἦσαν ῥώμῃ καὶ θράσει πεποιθότες διέφθειρας ἐπαγαγὼν αὐτοῖς ἀμέτρητον ὕδωρ3Mc 2:4
It was thou who didst destroy the former workers of unrighteousness, among whom were the giants, who trusted in their strength and hardihood, by covering them with a measureless flood.
3Mc 2:4
It was you who destroyed the former workers of unrighteousness, among whom were the giants, who trusted in their strength and daring, by covering them with a measureless flood.
---
53Mc 2:55σὺ τοὺς ὑπερηφανίαν ἐργαζομένους Σοδομίτας διαδήλους ταῖς κακίαις γενομένους πυρὶ καὶ θείῳ κατέφλεξας παράδειγμα τοῖς ἐπιγινομένοις καταστήσας3Mc 2:5
It was thou who didst make the Sodomites, those workers of exceeding iniquity, men notorious for their vices, an example to after generations, when thou didst cover them with fire and brimstone.
3Mc 2:5
It was you who made the Sodomites, those workers of exceedingly iniquity, men notorious for their vices, an example to later generations, when you covered them with fire and brimstone*.
---
63Mc 2:66σὺ τὸν θρασὺν Φαραω καταδουλωσάμενον τὸν λαόν σου τὸν ἅγιον Ισραηλ ποικίλαις καὶ πολλαῖς δοκιμάσας τιμωρίαις ἐγνώρισας τὴν σὴν δύναμιν ἐφ’ οἷς ἐγνώρισας τὸ μέγα σου κράτος3Mc 2:6
Thou didst make known thy power when thou causedst the bold Pharaoh, the enslaver of thy people, to pass through the ordeal of many and diverse inflictions.
3Mc 2:6
You made known your power when you caused the bold Pharaoh, the enslaver of your people, to pass through the ordeal of many and diverse inflictions.
---
73Mc 2:77καὶ ἐπιδιώξαντα αὐτὸν σὺν ἅρμασιν καὶ ὄχλων πλήθει ἐπέκλυσας βάθει θαλάσσης τοὺς δὲ ἐμπιστεύσαντας ἐπὶ σοὶ τῷ τῆς ἁπάσης κτίσεως δυναστεύοντι σώους διεκόμισας3Mc 2:7
And thou rolledst the depths of the sea over him, when he made pursuit with chariots, and with a multitude of followers, and gavest a safe passage to those who put their trust in thee, the Lord of the whole creation.
3Mc 2:7
You rolled the depths of the sea over him when he pursued with chariots and with a multitude of followers, and gave a safe passage to those who put their trust in you, the Lord of the whole creation.
---
83Mc 2:88οἳ καὶ συνιδόντες ἔργα σῆς χειρὸς ᾔνεσάν σε τὸν παντοκράτορα3Mc 2:8
These saw and felt the works of thine hands, and praised thee the Almighty.
3Mc 2:8
These saw and felt the works of your hands, and praised you, the Almighty.
---
93Mc 2:99σύ βασιλεῦ κτίσας τὴν ἀπέραντον καὶ ἀμέτρητον γῆν ἐξελέξω τὴν πόλιν ταύτην καὶ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον εἰς ὄνομά σοι τῷ τῶν ἁπάντων ἀπροσδεεῖ καὶ παρεδόξασας ἐν ἐπιφανείᾳ μεγαλοπρεπεῖ σύστασιν ποιησάμενος αὐτοῦ πρὸς δόξαν τοῦ μεγάλου καὶ ἐντίμου ὀνόματός σου3Mc 2:9
Thou, O King, when thou createdst the illimitable and measureless earth, didst choose out this city: thou didst make this place sacred to thy name, albeit thou needest nothing: thou didst glorify it with thine illustrious presence, after constructing it to the glory of thy great and honourable name.
3Mc 2:9
You, O King, when you created the immeasurable and measureless earth, chose this city. You made this place sacred to your name, even though you need nothing. You glorified it with your illustrious presence, after constructing it to the glory of your great and honorable name.
---
103Mc 2:1010καὶ ἀγαπῶν τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ἐπηγγείλω διότι ἐὰν γένηται ἡμῶν ἀποστροφὴ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς στενοχωρία καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τοῦτον δεηθῶμεν εἰσακούσῃ τῆς δεήσεως ἡμῶν3Mc 2:10
And thou didst promise, out of love to the people of Israel, that should we fall away from thee, and become afflicted, and then come to this house and pray, thou wouldest hear our prayer.
3Mc 2:10
You promised, out of love for the people of Israel, that if we fall away from you, become afflicted, and then come to this house and pray, you would hear our prayer.
---
113Mc 2:1111καὶ δὴ πιστὸς εἶ καὶ ἀληθινός3Mc 2:11
Verily thou art faithful and true.
3Mc 2:11
Truly you are faithful and true.
---
123Mc 2:1212ἐπεὶ δὲ πλεονάκις θλιβέντων τῶν πατέρων ἡμῶν ἐβοήθησας αὐτοῖς ἐν τῇ ταπεινώσει καὶ ἐρρύσω αὐτοὺς ἐκ μεγάλων κακῶν3Mc 2:12
And when thou didst often aid our fathers when hard pressed, and in low estate, and deliveredst them out of gret dangers,
3Mc 2:12
When you often aided our fathers when hard pressed and humiliated, and delivered them out of great dangers,
---
133Mc 2:1313ἰδοὺ δὲ νῦν ἅγιε βασιλεῦ διὰ τὰς πολλὰς καὶ μεγάλας ἡμῶν ἁμαρτίας καταπονούμεθα καὶ ὑπετάγημεν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν καὶ παρείμεθα ἐν ἀδυναμίαις3Mc 2:13
see now, holy King, how through our many and great sins we are borne down, and made subject to our enemies, and are become weak and powerless.
3Mc 2:13
see now, holy King, how through our many and great sins we are crushed and made subject to our enemies, and have become weak and powerless.
---
143Mc 2:1414ἐν δὲ τῇ ἡμετέρᾳ καταπτώσει ὁ θρασὺς καὶ βέβηλος οὗτος ἐπιτηδεύει καθυβρίσαι τὸν ἐπὶ τῆς γῆς ἀναδεδειγμένον τῷ ὀνόματι τῆς δόξης σου ἅγιον τόπον3Mc 2:14
We being in this low condition, this bold and profane man seeks to dishonour this thine holy place, consecrated out of the earth to the name of thy Majesty.
3Mc 2:14
In our low condition, this bold and profane man seeks to dishonor this your holy place, consecrated out of the earth to the name of your Majesty.
---
153Mc 2:1515τὸ μὲν γὰρ κατοικητήριόν σου οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ ἀνέφικτος ἀνθρώποις ἐστίν3Mc 2:15
Thy dwelling place, the heaven of heavens, is indeed unapproachable to men.
3Mc 2:15
Your dwelling place, the heaven of heavens, is indeed unapproachable to men.
---
163Mc 2:1616ἀλλὰ ἐπεὶ εὐδοκήσας τὴν δόξαν σου ἐν τῷ λαῷ σου Ισραηλ ἡγίασας τὸν τόπον τοῦτον3Mc 2:16
But since it seemed good to thee to exhibit thy glory among thy people Israel, thou didst sanctify this place.
3Mc 2:16
But since it seemed good to you to exhibit your glory among your people Israel, you sanctified this place.
---
173Mc 2:1717μὴ ἐκδικήσῃς ἡμᾶς ἐν τῇ τούτων ἀκαθαρσίᾳ μηδὲ εὐθύνῃς ἡμᾶς ἐν βεβηλώσει ἵνα μὴ καυχήσωνται οἱ παράνομοι ἐν θυμῷ αὐτῶν μηδὲ ἀγαλλιάσωνται ἐν ὑπερηφανίᾳ γλώσσης αὐτῶν λέγοντες3Mc 2:17
Punish us not by means of the uncleanness of their men, nor chastise us by means of their profanity; lest the lawless ones should boast in their rage, and exult in exuberant pride of speech, and say,
3Mc 2:17
Don’t punish us by means of the uncleanness of their men, and don’t chastise us by means of their profanity, lest the lawless ones should boast in their rage, and exult in exuberant pride of speech, and say,
---
183Mc 2:1818ἡμεῖς κατεπατήσαμεν τὸν οἶκον τοῦ ἁγιασμοῦ ὡς καταπατοῦνται οἱ οἶκοι τῶν προσοχθισμάτων3Mc 2:18
We have trampled upon the holy house, as idolatrous houses are trampled upon.
3Mc 2:18
‘We have trampled upon the holy house, as idolatrous houses are trampled upon.’
---
193Mc 2:1919ἀπάλειψον τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ διασκέδασον τὰς ἀμβλακίας ἡμῶν καὶ ἐπίφανον τὸ ἔλεός σου κατὰ τὴν ὥραν ταύτην3Mc 2:19
Blot out our iniquities, and do away with our errors, and shew forth thy compassion in this hour.
3Mc 2:19
Blot out our iniquities, do away with our errors, and show your compassion in this hour.
---
203Mc 2:2020ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου καὶ δὸς αἰνέσεις ἐν τῷ στόματι τῶν καταπεπτωκότων καὶ συντετριμμένων τὰς ψυχὰς ποιήσας ἡμῖν εἰρήνην3Mc 2:20
Let thy mercies quickly go before us. Grant us peace, that the cast down and broken hearted may praise thee with their mouth.
3Mc 2:20
Let your mercies quickly go before us. Grant us peace, that the downcast and broken hearted may praise you with their mouth.”
---
213Mc 2:2121ἐνταῦθα ὁ πάντων ἐπόπτης θεὸς καὶ προπάτωρ ἅγιος ἐν ἁγίοις εἰσακούσας τῆς ἐνθέσμου λιτανείας τὸν ὕβρει καὶ θράσει μεγάλως ἐπηρμένον ἐμάστιξεν αὐτὸν3Mc 2:21
At that time God, who seeth all things, who is beyond all Holy among the holy, heard that prayer, so suitable; and scourged the man greatly uplifted with scorn and insolence.
3Mc 2:21
¶At that time God, who sees all things, who is beyond all Holy among the holy, heard that prayer, so suitable, and scourged the man who was greatly uplifted with scorn and insolence.
---
223Mc 2:2222ἔνθεν καὶ ἔνθεν κραδάνας αὐτὸν ὡς κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ὥστε κατ’ ἐδάφους ἄπρακτον ἔτι καὶ τοῖς μέλεσιν παραλελυμένον μηδὲ φωνῆσαι δύνασθαι δικαίᾳ περιπεπληγμένον κρίσει3Mc 2:22
Shaking him to and fro as a reed is shaken with the wind, he cast him upon the pavement, powerless, with limbs paralyzed; by a righteous judgment deprived of the faculty of speech.
3Mc 2:22
Shaking him back and forth as a reed is shaken with the wind, he threw him down on the pavement, powerless, with limbs paralyzed, and by a righteous judgment deprived of the ability to speak.
---
233Mc 2:2323ὅθεν οἵ τε φίλοι καὶ σωματοφύλακες ὀξεῖαν ἰδόντες τὴν καταλαβοῦσαν αὐτὸν εὔθυναν φοβούμενοι μὴ καὶ τὸ ζῆν ἐκλείπῃ ταχέως αὐτὸν ἐξείλκυσαν ὑπερβάλλοντι καταπεπληγμένοι φόβῳ3Mc 2:23
His friends and bodyguards, beholding the swift recompense which had suddenly overtaken him, struck with exceeding terror, and fearing that he would die, speedily removed him.
3Mc 2:23
His friends and bodyguards, seeing the swift recompense which had suddenly overtaken him, struck with exceeding terror, and fearing that he would die, speedily removed him.
---
243Mc 2:2424ἐν χρόνῳ δὲ ὕστερον ἀναλεξάμενος αὑτὸν οὐδαμῶς εἰς μετάμελον ἦλθεν ἐπιτιμηθείς ἀπειλὰς δὲ πικρὰς θέμενος ἀνέλυσεν3Mc 2:24
When in course of time he had come to himself, this severe check caused no repentance within him, but he departed with bitter threatenings.
3Mc 2:24
When in course of time he had come to himself, this severe punishment caused no repentance within him, but he departed with bitter threatenings.
---
253Mc 2:2525διακομισθεὶς δὲ εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ τὰ τῆς κακίας ἐπαύξων διά τε τῶν προαποδεδειγμένων συμποτῶν καὶ ἑταίρων τοῦ παντὸς δικαίου κεχωρισμένων3Mc 2:25
He proceeded to Egypt, grew worse in wickedness through his before mentioned companions in wine, who were lost to all goodness;
3Mc 2:25
¶He proceeded to Egypt, grew worse in wickedness through his previously mentioned companions in wine, who were lost to all goodness,
---
263Mc 2:2626οὐ μόνον ταῖς ἀναριθμήτοις ἀσελγείαις διηρκέσθη ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοσοῦτον θράσους προῆλθεν ὥστε δυσφημίας ἐν τοῖς τόποις συνίστασθαι καὶ πολλοὺς τῶν φίλων ἀτενίζοντας εἰς τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν καὶ αὐτοὺς ἕπεσθαι τῇ ἐκείνου θελήσει3Mc 2:26
and not satisfied with countless acts of impiety, his audacity so increased that he raised evil reports there, and many of his friends, watching his purpose attentively, joined in furthering his will.
3Mc 2:26
and not satisfied with countless acts of impiety, his audacity so increased that he raised evil reports there, and many of his friends, watching his purpose attentively, joined in furthering his will.
---
273Mc 2:2727προέθετο δημοσίᾳ κατὰ τοῦ ἔθνους διαδοῦναι ψόγον ἐπὶ τοῦ κατὰ τὴν αὐλὴν πύργου στήλην ἀναστήσας ἐκόλαψεν γραφὴν3Mc 2:27
His purpose was to indict a public stigma upon our race; wherefore he erected a pillar at the tower-porch, and caused the following inscription to be engraved upon it:
3Mc 2:27
His purpose was to inflict a public stigma upon our race. Therefore he erected a stone pillar in the courtyard, and caused the following inscription to be engraved upon it:
---
283Mc 2:2828μηδένα τῶν μὴ θυόντων εἰς τὰ ἱερὰ αὐτῶν εἰσιέναι πάντας δὲ τοὺς Ιουδαίους εἰς λαογραφίαν καὶ οἰκετικὴν διάθεσιν ἀχθῆναι τοὺς δὲ ἀντιλέγοντας βίᾳ φερομένους τοῦ ζῆν μεταστῆσαι3Mc 2:28
That entrance to their own temple was to be refused to all those who would not sacrifice; that all the Jews were to be registered among the common people; that those who resisted were to be forcibly seized and put to death;
3Mc 2:28
“Entrance to this temple is to be refused to all those who would not sacrifice. All the Jews were to be registered among the slaves. Those who resisted are to be forcibly seized and put to death.
---
293Mc 2:2929τούς τε ἀπογραφομένους χαράσσεσθαι καὶ διὰ πυρὸς εἰς τὸ σῶμα παρασήμῳ Διονύσου κισσοφύλλῳ οὓς καὶ καταχωρίσαι εἰς τὴν προσυνεσταλμένην αὐθεντίαν3Mc 2:29
that those who were thus registered, were to be marked on their persons by the ivy-leaf symbol of Dionysus, and to be set apart with these limited rights.
3Mc 2:29
Those who are thus registered are to be marked on their persons by the ivy-leaf symbol of Dionysus, and to be reduced to these limited rights.”
---
303Mc 2:3030ἵνα δὲ μὴ τοῖς πᾶσιν ἀπεχθόμενος φαίνηται ὑπέγραψεν ἐὰν δέ τινες ἐξ αὐτῶν προαιρῶνται ἐν τοῖς κατὰ τὰς τελετὰς μεμυημένοις ἀναστρέφεσθαι τούτους ἰσοπολίτας Ἀλεξανδρεῦσιν εἶναι3Mc 2:30
To do away with the appearance of hating them all, he had it written underneath, that if any of them should elect to enter the community of those initiated in the rites, these should have equal rights with the Alexandrians.
3Mc 2:30
To do away with the appearance of hating them all, he had it written underneath, that if any of them should elect to enter the community of those initiated in the rites, these should have equal rights with the Alexandrians.
---
313Mc 2:3131ἔνιοι μὲν οὖν ἐπιπολαίως τὰς τῆς πόλεως εὐσεβείας ἐπιβάθρας στυγοῦντες εὐχερῶς ἑαυτοὺς ἐδίδοσαν ὡς μεγάλης τινὸς κοινωνήσοντες εὐκλείας ἀπὸ τῆς ἐσομένης τῷ βασιλεῖ συναναστροφῆς3Mc 2:31
Some of those who were over the city, therefore, abhorring any approach to the city of piety, unhesitatingly gave in to the king, and expected to derive some great honour from a future connection with him.
3Mc 2:31
¶Some of those who were over the city, therefore, abhorring any approach to the city of piety, unhesitatingly gave in to the king, and expected to derive some great honor from a future connection with him.
---
323Mc 2:3232οἱ δὲ πλεῖστοι γενναίᾳ ψυχῇ ἐνίσχυσαν καὶ οὐ διέστησαν τῆς εὐσεβείας τά τε χρήματα περὶ τοῦ ζῆν ἀντικαταλλασσόμενοι ἀδεῶς ἐπειρῶντο ἑαυτοὺς ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀπογραφῶν3Mc 2:32
A nobler spirit, however, prompted the majority to cling to their religious observances, and by paying money that they might live unmolested, these sought to escape the registration:
3Mc 2:32
A nobler spirit, however, prompted the majority to cling to their religious observances, and by paying money that they might live unmolested, these sought to escape the registration,
---
333Mc 2:3333εὐέλπιδές τε καθειστήκεισαν ἀντιλήμψεως τεύξασθαι καὶ τοὺς ἀποχωροῦντας ἐξ αὐτῶν ἐβδελύσσοντο καὶ ὡς πολεμίους τοῦ ἔθνους ἔκρινον καὶ τῆς κοινῆς συναναστροφῆς καὶ εὐχρηστίας ἐστέρουν3Mc 2:33
cheerfully looking forward to future aid, they abhorred their own apostates, considering them to be national foes, and debarring them from the common usages of social intercourse.
3Mc 2:33
cheerfully looking forward to future aid, they abhorred their own apostates, considering them to be national foes, and depriving them of common fellowship and mutual help.
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 01:32:28 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top