www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 8:11Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ παρεισπορευόμενοι λεληθότως εἰς τὰς κώμας προσεκαλοῦντο τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς μεμενηκότας ἐν τῷ Ιουδαϊσμῷ προσλαμβανόμενοι συνήγαγον εἰς ἑξακισχιλίους2Mc 8:1
Then Judas Maccabeus, and they that were with him, went privily into the towns, and called their kinsfolks together, and took unto them all such as continued in the Jews' religion, and assembled about six thousand men.
2Mc 8:1
¶But Judas, who is also called Maccabaeus, and those who were with him, making their way secretly into the villages, called to them their kindred. Taking to them those who had continued in the Jews’ religion, gathered together about six thousand.
---
22Mc 8:22καὶ ἐπεκαλοῦντο τὸν κύριον ἐπιδεῖν τὸν ὑπὸ πάντων καταπατούμενον λαόν οἰκτῖραι δὲ καὶ τὸν ναὸν τὸν ὑπὸ τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων βεβηλωθέντα2Mc 8:2
And they called upon the Lord, that he would look upon the people that was trodden down of all; and also pity the temple profaned of ungodly men;
2Mc 8:2
They called upon the Lord to look at the people who were oppressed by all, and to have compassion on the sanctuary that had been profaned by the ungodly men,
---
32Mc 8:33ἐλεῆσαι δὲ καὶ τὴν καταφθειρομένην πόλιν καὶ μέλλουσαν ἰσόπεδον γίνεσθαι καὶ τῶν καταβοώντων πρὸς αὐτὸν αἱμάτων εἰσακοῦσαι2Mc 8:3
And that he would have compassion upon the city, sore defaced, and ready to be made even with the ground; and hear the blood that cried unto him,
2Mc 8:3
and to have pity on the city that was suffering ruin and ready to be leveled to the ground, and to listen to the blood that cried out to him,
---
42Mc 8:44μνησθῆναι δὲ καὶ τῆς τῶν ἀναμαρτήτων νηπίων παρανόμου ἀπωλείας καὶ περὶ τῶν γενομένων εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ βλασφημιῶν καὶ μισοπονηρῆσαι2Mc 8:4
And remember the wicked slaughter of harmless infants, and the blasphemies committed against his name; and that he would shew his hatred against the wicked.
2Mc 8:4
and to remember the lawless destruction of the innocent infants, and concerning the blasphemies that had been committed against his name, and to show his hatred of wickedness.
---
52Mc 8:55γενόμενος δὲ ὁ Μακκαβαῖος ἐν συστέματι ἀνυπόστατος ἤδη τοῖς ἔθνεσιν ἐγίνετο τῆς ὀργῆς τοῦ κυρίου εἰς ἔλεον τραπείσης2Mc 8:5
Now when Maccabeus had his company about him, he could not be withstood by the heathen: for the wrath of the Lord was turned into mercy.
2Mc 8:5
¶When Maccabaeus had trained his men for service, the heathen at once found him irresistible, for the wrath of the Lord was turned into mercy.
---
62Mc 8:66πόλεις δὲ καὶ κώμας ἀπροσδοκήτως ἐρχόμενος ἐνεπίμπρα καὶ τοὺς ἐπικαίρους τόπους ἀπολαμβάνων οὐκ ὀλίγους τῶν πολεμίων τροπούμενος2Mc 8:6
Therefore he came at unawares, and burnt up towns and cities, and got into his hands the most commodious places, and overcame and put to flight no small number of his enemies.
2Mc 8:6
*Coming without warning, he set fire to cities and villages. And in winning back the most important positions, putting to flight no small number of the enemies,
---
72Mc 8:77μάλιστα τὰς νύκτας πρὸς τὰς τοιαύτας ἐπιβολὰς συνεργοὺς ἐλάμβανεν καὶ λαλιὰ τῆς εὐανδρίας αὐτοῦ διηχεῖτο πανταχῆ2Mc 8:7
But specially took he advantage of the night for such privy attempts, insomuch that the fruit of his holiness was spread every where.
2Mc 8:7
he especially took advantage of the nights for such assaults. His courage was loudly talked of everywhere.
---
82Mc 8:88συνορῶν δὲ ὁ Φίλιππος κατὰ μικρὸν εἰς προκοπὴν ἐρχόμενον τὸν ἄνδρα πυκνότερον δὲ ἐν ταῖς εὐημερίαις προβαίνοντα πρὸς Πτολεμαῖον τὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν ἔγραψεν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ βασιλέως πράγμασιν2Mc 8:8
So when Philip saw that this man increased by little and little, and that things prospered with him still more and more, he wrote unto Ptolemeus, the governor of Celosyria and Phenice, to yield more aid to the king's affairs.
2Mc 8:8
¶But when Philip saw the man gaining ground little by little, and increasing more and more in his success, he wrote to Ptolemy, the governor of Coelesyria and Phoenicia, that he should support the king’s cause.
---
92Mc 8:99ὁ δὲ ταχέως προχειρισάμενος Νικάνορα τὸν τοῦ Πατρόκλου τῶν πρώτων φίλων ἀπέστειλεν ὑποτάξας παμφύλων ἔθνη οὐκ ἐλάττους τῶν δισμυρίων τὸ σύμπαν τῆς Ιουδαίας ἐξᾶραι γένος συνέστησεν δὲ αὐτῷ καὶ Γοργίαν ἄνδρα στρατηγὸν καὶ ἐν πολεμικαῖς χρείαις πεῖραν ἔχοντα2Mc 8:9
Then forthwith choosing Nicanor the son of Patroclus, one of his special friends, he sent him with no fewer than twenty thousand of all nations under him, to root out the whole generation of the Jews; and with him he joined also Gorgias a captain, who in matters of war had great experience.
2Mc 8:9
Ptolemy quickly appointed Nicanor the son of Patroclus, one of the king’s * chief friends, and sent him, in command of no fewer than twenty thousand of all nations, to destroy the whole race of Judea. With him he joined Gorgias also, a captain and one who had experience in matters of war.
---
102Mc 8:1010διεστήσατο δὲ ὁ Νικάνωρ τὸν φόρον τῷ βασιλεῖ τοῖς Ῥωμαίοις ὄντα ταλάντων δισχιλίων ἐκ τῆς τῶν Ιουδαίων αἰχμαλωσίας ἐκπληρώσειν2Mc 8:10
So Nicanor undertook to make so much money of the captive Jews, as should defray the tribute of two thousand talents, which the king was to pay to the Romans.
2Mc 8:10
Nicanor resolved by the sale of the captive Jews to make up for the king the tribute of two thousand talents which he was to pay to the Romans.
---
112Mc 8:1111εὐθέως δὲ εἰς τὰς παραθαλασσίους πόλεις ἀπέστειλεν προκαλούμενος ἐπ’ ἀγορασμὸν Ιουδαίων σωμάτων ὑπισχνούμενος ἐνενήκοντα σώματα ταλάντου παραχωρήσειν οὐ προσδεχόμενος τὴν παρὰ τοῦ παντοκράτορος μέλλουσαν παρακολουθήσειν ἐπ’ αὐτῷ δίκην2Mc 8:11
Wherefore immediately he sent to the cities upon the sea coast, proclaiming a sale of the captive Jews, and promising that they should have fourscore and ten bodies for one talent, not expecting the vengeance that was to follow upon him from the Almighty God.
2Mc 8:11
Immediately he sent to the cities upon the sea coast, inviting them to buy Jewish *slaves, promising to deliver seventy *slaves for a talent, not expecting the judgment that was to overtake him from the Almighty.
---
122Mc 8:1212τῷ δὲ Ιουδα προσέπεσεν περὶ τῆς τοῦ Νικάνορος ἐφόδου καὶ μεταδόντος τοῖς σὺν αὐτῷ τὴν παρουσίαν τοῦ στρατοπέδου2Mc 8:12
Now when word was brought unto Judas of Nicanor's coming, and he had imparted unto those that were with him that the army was at hand,
2Mc 8:12
¶News came to Judas concerning Nicanor’s invasion. When he communicated to those who were with him the presence of the army,
---
132Mc 8:1313οἱ δειλανδροῦντες καὶ ἀπιστοῦντες τὴν τοῦ θεοῦ δίκην διεδίδρασκον ἑαυτοὺς καὶ ἐξετόπιζον2Mc 8:13
They that were fearful, and distrusted the justice of God, fled, and conveyed themselves away.
2Mc 8:13
those who were cowardly and distrustful of God’s judgment *ran away and left the country.
---
142Mc 8:1414οἱ δὲ τὰ περιλελειμμένα πάντα ἐπώλουν ὁμοῦ δὲ τὸν κύριον ἠξίουν ῥύσασθαι τοὺς ὑπὸ τοῦ δυσσεβοῦς Νικάνορος πρὶν συντυχεῖν πεπραμένους2Mc 8:14
Others sold all that they had left, and withal besought the Lord to deliver them, sold by the wicked Nicanor before they met together:
2Mc 8:14
Others sold all that they had left, and at the same time implored the Lord to deliver those who had been sold as slaves by the impious Nicanor before he ever met them,
---
152Mc 8:1515καὶ εἰ μὴ δι’ αὐτούς ἀλλὰ διὰ τὰς πρὸς τοὺς πατέρας αὐτῶν διαθήκας καὶ ἕνεκα τῆς ἐπ’ αὐτοὺς ἐπικλήσεως τοῦ σεμνοῦ καὶ μεγαλοπρεποῦς ὀνόματος αὐτοῦ2Mc 8:15
And if not for their own sakes, yet for the covenants he had made with their fathers, and for his holy and glorious name's sake, by which they were called.
2Mc 8:15
if not for their own sakes, then for the covenants made with their ancestors, and because he had called them by his holy and glorious name.
---
162Mc 8:1616συναγαγὼν δὲ ὁ Μακκαβαῖος τοὺς περὶ αὐτὸν ὄντας ἀριθμὸν ἑξακισχιλίους παρεκάλει μὴ καταπλαγῆναι τοῖς πολεμίοις μηδὲ εὐλαβεῖσθαι τὴν τῶν ἀδίκως παραγινομένων ἐπ’ αὐτοὺς ἐθνῶν πολυπλήθειαν ἀγωνίσασθαι δὲ γενναίως2Mc 8:16
So Maccabeus called his men together unto the number of six thousand, and exhorted them not to be stricken with terror of the enemy, nor to fear the great multitude of the heathen, who came wrongly against them; but to fight manfully,
2Mc 8:16
So Maccabaeus gathered his men together, six thousand in number, and exhorted them not to be frightened by the enemy, nor to fear the great multitude of the heathen who came wrongfully against them, but to fight nobly,
---
172Mc 8:1717πρὸ ὀφθαλμῶν λαβόντας τὴν ἀνόμως εἰς τὸν ἅγιον τόπον συντετελεσμένην ὑπ’ αὐτῶν ὕβριν καὶ τὸν τῆς ἐμπεπαιγμένης πόλεως αἰκισμόν ἔτι δὲ τὴν τῆς προγονικῆς πολιτείας κατάλυσιν2Mc 8:17
And to set before their eyes the injury that they had unjustly done to the holy place, and the cruel handling of the city, whereof they made a mockery, and also the taking away of the government of their forefathers:
2Mc 8:17
setting before their eyes the outrage that had been lawlessly perpetrated upon the holy place, and the torture of the city that had been turned to mockery, and further the overthrow of the way of life received from their ancestors.
---
182Mc 8:1818οἱ μὲν γὰρ ὅπλοις πεποίθασιν ἅμα καὶ τόλμαις ἔφησεν ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῷ παντοκράτορι θεῷ δυναμένῳ καὶ τοὺς ἐρχομένους ἐφ’ ἡμᾶς καὶ τὸν ὅλον κόσμον ἑνὶ νεύματι καταβαλεῖν πεποίθαμεν2Mc 8:18
For they, said he, trust in their weapons and boldness; but our confidence is in the Almighty who at a beck can cast down both them that come against us, and also all the world.
2Mc 8:18
“For they,” he said, “trust their weapons and daring deeds, but we trust in the almighty God, since he is able at a nod to cast down those who are coming against us, and even the whole world.”
---
192Mc 8:1919προσαναλεξάμενος δὲ αὐτοῖς καὶ τὰς ἐπὶ τῶν προγόνων γενομένας ἀντιλήμψεις καὶ τὴν ἐπὶ Σενναχηριμ ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδες ὡς ἀπώλοντο2Mc 8:19
Moreover, he recounted unto them what helps their forefathers had found, and how they were delivered, when under Sennacherib an hundred fourscore and five thousand perished.
2Mc 8:19
Moreover, he recounted to them the help given from time to time in the days of their ancestors, both in the days of Sennacherib, when one hundred eighty-five thousand perished,
---
202Mc 8:2020καὶ τὴν ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ τὴν πρὸς τοὺς Γαλάτας παράταξιν γενομένην ὡς οἱ πάντες ἐπὶ τὴν χρείαν ἦλθον ὀκτακισχίλιοι σὺν Μακεδόσιν τετρακισχιλίοις τῶν Μακεδόνων ἀπορουμένων οἱ ὀκτακισχίλιοι τὰς δώδεκα μυριάδας ἀπώλεσαν διὰ τὴν γινομένην αὐτοῖς ἀπ’ οὐρανοῦ βοήθειαν καὶ ὠφέλειαν πολλὴν ἔλαβον2Mc 8:20
And he told them of the battle that they had in Babylon with the Galatians, how they came but eight thousand in all to the business, with four thousand Macedonians, and that the Macedonians being perplexed, the eight thousand destroyed an hundred and twenty thousand because of the help that they had from heaven, and so received a great booty.
2Mc 8:20
and in the land of Babylon, in the battle that was fought against the* Gauls, how they came to the battle with eight thousand in all, with four thousand Macedonians, and how, the Macedonians being hard pressed, the *six thousand destroyed the hundred and twenty thousand because of the help which they had from heaven, and took a great deal of plunder.
---
212Mc 8:2121ἐφ’ οἷς εὐθαρσεῖς αὐτοὺς παραστήσας καὶ ἑτοίμους ὑπὲρ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος ἀποθνῄσκειν τετραμερές τι τὸ στράτευμα ἐποίησεν2Mc 8:21
Thus when he had made them bold with these words, and ready to die for the law and the country, he divided his army into four parts;
2Mc 8:21
¶And when he had with these words filled them with courage and made them ready to die for the laws and their country, he divided his army into four parts.
---
222Mc 8:2222τάξας καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ προηγουμένους ἑκατέρας τάξεως Σιμωνα καὶ Ιωσηπον καὶ Ιωναθην ὑποτάξας ἑκάστῳ χιλίους πρὸς τοῖς πεντακοσίοις2Mc 8:22
And joined with himself his own brethren, leaders of each band, to wit Simon, and Joseph, and Jonathan, giving each one fifteen hundred men.
2Mc 8:22
He appointed his brothers, Simon, Joseph, and Jonathan, to be leaders of the divisions with him, giving each the command of one thousand five hundred men.
---
232Mc 8:2323ἔτι δὲ καὶ Ελεαζαρον παραναγνοὺς τὴν ἱερὰν βίβλον καὶ δοὺς σύνθημα θεοῦ βοηθείας τῆς πρώτης σπείρας αὐτὸς προηγούμενος συνέβαλε τῷ Νικάνορι2Mc 8:23
Also he appointed Eleazar to read the holy book: and when he had given them this watchword, The help of God; himself leading the first band,
2Mc 8:23
Moreover Eleazer also, having read aloud the sacred book, and having given as watchword, “THE HELP OF GOD”, leading the first band himself, joined battle with Nicanor.
---
242Mc 8:2424γενομένου δὲ αὐτοῖς τοῦ παντοκράτορος συμμάχου κατέσφαξαν τῶν πολεμίων ὑπὲρ τοὺς ἐνακισχιλίους τραυματίας δὲ καὶ τοῖς μέλεσιν ἀναπείρους τὸ πλεῖον μέρος τῆς τοῦ Νικάνορος στρατιᾶς ἐποίησαν πάντας δὲ φυγεῖν ἠνάγκασαν2Mc 8:24
And by the help of the Almighty they slew above nine thousand of their enemies, and wounded and maimed the most part of Nicanor's host, and so put all to flight;
2Mc 8:24
¶Since the Almighty fought on their side, they killed more than nine thousand of the enemy, and wounded and* disabled most of Nicanor’s army, and compelled them all to flee.
---
252Mc 8:2525τὰ δὲ χρήματα τῶν παραγεγονότων ἐπὶ τὸν ἀγορασμὸν αὐτῶν ἔλαβον συνδιώξαντες δὲ αὐτοὺς ἐφ’ ἱκανὸν ἀνέλυσαν ὑπὸ τῆς ὥρας συγκλειόμενοι2Mc 8:25
And took their money that came to buy them, and pursued them far: but lacking time they returned:
2Mc 8:25
They took the money of those who had come there to buy them as slaves. After they had pursued them for some *distance, they returned, being constrained by the time of the day;
---
262Mc 8:2626ἦν γὰρ ἡ πρὸ τοῦ σαββάτου δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐμακροτόνησαν κατατρέχοντες αὐτούς2Mc 8:26
For it was the day before the sabbath, and therefore they would no longer pursue them.
2Mc 8:26
for it was the day before the Sabbath, and for this reason they made no effort to chase them far.
---
272Mc 8:2727ὁπλολογήσαντες δὲ αὐτοὺς καὶ τὰ σκῦλα ἐκδύσαντες τῶν πολεμίων περὶ τὸ σάββατον ἐγίνοντο περισσῶς εὐλογοῦντες καὶ ἐξομολογούμενοι τῷ κυρίῳ τῷ διασώσαντι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην ἀρχὴν ἐλέους τάξαντος αὐτοῖς2Mc 8:27
So when they had gathered their armour together, and spoiled their enemies, they occupied themselves about the sabbath, yielding exceeding praise and thanks to the Lord, who had preserved them unto that day, which was the beginning of mercy distilling upon them.
2Mc 8:27
* When they had gathered *the weapons of the enemy together, and had stripped off their spoils, they kept the Sabbath, greatly blessing and thanking the Lord who had saved them to this day, because he had begun to show mercy to them.
---
282Mc 8:2828μετὰ δὲ τὸ σάββατον τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ταῖς χήραις καὶ ὀρφανοῖς μερίσαντες ἀπὸ τῶν σκύλων τὰ λοιπὰ αὐτοὶ καὶ τὰ παιδία διεμερίσαντο2Mc 8:28
And after the sabbath, when they had given part of the spoils to the maimed, and the widows, and orphans, the residue they divided among themselves and their servants.
2Mc 8:28
After the Sabbath, when they had given some of the spoils to the * maimed, and to the widows and orphans, they distributed the rest among themselves and their children.
---
292Mc 8:2929ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι καὶ κοινὴν ἱκετείαν ποιησάμενοι τὸν ἐλεήμονα κύριον ἠξίουν εἰς τέλος καταλλαγῆναι τοῖς αὑτοῦ δούλοις2Mc 8:29
When this was done, and they had made a common supplication, they besought the merciful Lord to be reconciled with his servants for ever.
2Mc 8:29
When they had accomplished these things and had made a common supplication, they implored the merciful Lord to be wholly reconciled with his servants.
---
302Mc 8:3030καὶ τοῖς περὶ Τιμόθεον καὶ Βακχίδην συνερίσαντες ὑπὲρ τοὺς δισμυρίους αὐτῶν ἀνεῖλον καὶ ὀχυρωμάτων ὑψηλῶν εὖ μάλα ἐγκρατεῖς ἐγένοντο καὶ λάφυρα πλείονα ἐμερίσαντο ἰσομοίρους αὑτοῖς καὶ τοῖς ᾐκισμένοις καὶ ὀρφανοῖς καὶ χήραις ἔτι δὲ καὶ πρεσβυτέροις ποιήσαντες2Mc 8:30
Moreover of those that were with Timotheus and Bacchides, who fought against them, they slew above twenty thousand, and very easily got high and strong holds, and divided among themselves many spoils more, and made the maimed, orphans, widows, yea, and the aged also, equal in spoils with themselves.
2Mc 8:30
¶Having had an encounter with the forces of Timotheus and Bacchides, they killed more than twenty thousand of them, and made themselves masters of exceedingly high strongholds, and divided very much plunder, giving the *maimed, orphans, widows, and the aged an equal share with themselves.
---
312Mc 8:3131ὁπλολογήσαντες δὲ αὑτοὺς ἐπιμελῶς πάντα συνέθηκαν εἰς τοὺς ἐπικαίρους τόπους τὰ δὲ λοιπὰ τῶν σκύλων ἤνεγκαν εἰς Ιεροσόλυμα2Mc 8:31
And when they had gathered their armour together, they laid them up all carefully in convenient places, and the remnant of the spoils they brought to Jerusalem.
2Mc 8:31
* When they had gathered the weapons * of the enemy together, they stored them all up carefully in the most strategic positions, and they carried the rest of the spoils to Jerusalem.
---
322Mc 8:3232τὸν δὲ φυλάρχην τῶν περὶ Τιμόθεον ἀνεῖλον ἀνοσιώτατον ἄνδρα καὶ πολλὰ τοὺς Ιουδαίους ἐπιλελυπηκότα2Mc 8:32
They slew also Philarches, that wicked person, who was with Timotheus, and had annoyed the Jews many ways.
2Mc 8:32
They killed the *phylarch of Timotheus’s forces, a most unholy man, and one who had done the Jews much harm.
---
332Mc 8:3333ἐπινίκια δὲ ἄγοντες ἐν τῇ πατρίδι τοὺς ἐμπρήσαντας τοὺς ἱεροὺς πυλῶνας καὶ Καλλισθένην ὑφῆψαν εἰς ἓν οἰκίδιον πεφευγότα καὶ τὸν ἄξιον τῆς δυσσεβείας ἐκομίσατο μισθόν2Mc 8:33
Furthermore at such time as they kept the feast for the victory in their country they burnt Callisthenes, that had set fire upon the holy gates, who had fled into a little house; and so he received a reward meet for his wickedness.
2Mc 8:33
* As they celebrated the feast of victory in the * city of their fathers, they burned those who had set the sacred *gates on fire, including Callisthenes, who had fled into *a little house. So they received the proper reward for their impiety.
---
342Mc 8:3434ὁ δὲ τρισαλιτήριος Νικάνωρ ὁ τοὺς χιλίους ἐμπόρους ἐπὶ τὴν πρᾶσιν τῶν Ιουδαίων ἀγαγὼν2Mc 8:34
As for that most ungracious Nicanor, who had brought a thousand merchants to buy the Jews,
2Mc 8:34
¶The thrice-accursed Nicanor, who had brought the thousand merchants to buy the Jews as slaves,
---
352Mc 8:3535ταπεινωθεὶς ὑπὸ τῶν κατ’ αὐτὸν νομιζομένων ἐλαχίστων εἶναι τῇ τοῦ κυρίου βοηθείᾳ τὴν δοξικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα διὰ τῆς μεσογείου δραπέτου τρόπον ἔρημον ἑαυτὸν ποιήσας ἧκεν εἰς Ἀντιόχειαν ὑπὲρ ἅπαν εὐημερηκὼς ἐπὶ τῇ τοῦ στρατοῦ διαφθορᾷ2Mc 8:35
He was through the help of the Lord brought down by them, of whom he made least account; and putting off his glorious apparel, and discharging his company, he came like a fugitive servant through the midland unto Antioch having very great dishonour, for that his host was destroyed.
2Mc 8:35
being through the help of the Lord humbled by them who in his eyes were held to be of least account, took off his glorious apparel, and passing through the country, *shunning all company like a fugitive slave, arrived at Antioch, * having, as he thought, had the greatest possible good fortune, though his army was destroyed.
---
362Mc 8:3636καὶ ὁ τοῖς Ῥωμαίοις ἀναδεξάμενος φόρον ἀπὸ τῆς τῶν ἐν Ιεροσολύμοις αἰχμαλωσίας κατορθώσασθαι κατήγγελλεν ὑπέρμαχον ἔχειν τοὺς Ιουδαίους καὶ διὰ τὸν τρόπον τοῦτον ἀτρώτους εἶναι τοὺς Ιουδαίους διὰ τὸ ἀκολουθεῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ προτεταγμένοις νόμοις2Mc 8:36
Thus he, that took upon him to make good to the Romans their tribute by means of captives in Jerusalem, told abroad, that the Jews had God to fight for them, and therefore they could not be hurt, because they followed the laws that he gave them.
2Mc 8:36
He who had taken upon himself to make tribute sure for the Romans by the captivity of the men of Jerusalem published abroad that the Jews had One who fought for them, and that *because this was so, the Jews were invulnerable, because they followed the laws ordained by him.
---
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 01:04:46 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top