www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 7:11συνέβη δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τῆς μητρὸς συλλημφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ τῶν ἀθεμίτων ὑείων κρεῶν ἐφάπτεσθαι μάστιξιν καὶ νευραῖς αἰκιζομένους2Mc 7:1
It came to pass also, that seven brethren with their mother were taken, and compelled by the king against the law to taste swine's flesh, and were tormented with scourges and whips.
2Mc 7:1
¶It came to pass that seven brothers and their mother were at the king’s command taken and shamefully handled with scourges and cords, to compel them to taste of the abominable swine’s flesh.
---
22Mc 7:22εἷς δὲ αὐτῶν γενόμενος προήγορος οὕτως ἔφη τί μέλλεις ἐρωτᾶν καὶ μανθάνειν ἡμῶν ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνῄσκειν ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους2Mc 7:2
But one of them that spake first said thus, What wouldest thou ask or learn of us? we are ready to die, rather than to transgress the laws of our fathers.
2Mc 7:2
One of them made himself the spokesman and said, “What would you ask and learn from us? For we are ready to die rather than transgress the laws of our ancestors.”
---
32Mc 7:33ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς προσέταξεν τήγανα καὶ λέβητας ἐκπυροῦν2Mc 7:3
Then the king, being in a rage, commanded pans and caldrons to be made hot:
2Mc 7:3
¶The king fell into a rage, and commanded that pans and caldrons be heated.
---
42Mc 7:44τῶν δὲ παραχρῆμα ἐκπυρωθέντων τὸν γενόμενον αὐτῶν προήγορον προσέταξεν γλωσσοτομεῖν καὶ περισκυθίσαντας ἀκρωτηριάζειν τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν καὶ τῆς μητρὸς συνορώντων2Mc 7:4
Which forthwith being heated, he commanded to cut out the tongue of him that spake first, and to cut off the utmost parts of his body, the rest of his brethren and his mother looking on.
2Mc 7:4
When these were immediately heated, he gave orders to cut out the tongue of him who had been their spokesman, and to scalp him, and to cut off his extremities, with the rest of his brothers and his mother looking on.
---
52Mc 7:55ἄχρηστον δὲ αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον ἐκέλευσεν τῇ πυρᾷ προσάγειν ἔμπνουν καὶ τηγανίζειν τῆς δὲ ἀτμίδος ἐφ’ ἱκανὸν διαδιδούσης τοῦ τηγάνου ἀλλήλους παρεκάλουν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾶν λέγοντες οὕτως2Mc 7:5
Now when he was thus maimed in all his members, he commanded him being yet alive to be brought to the fire, and to be fried in the pan: and as the vapour of the pan was for a good space dispersed, they exhorted one another with the mother to die manfully, saying thus,
2Mc 7:5
And when he was utterly* maimed, the king gave orders to bring him to the fire, being yet alive, and to fry him in the pan. And as the smoke from the pan spread far, they and their mother also exhorted one another to die nobly, saying this:
---
62Mc 7:66ὁ κύριος ὁ θεὸς ἐφορᾷ καὶ ταῖς ἀληθείαις ἐφ’ ἡμῖν παρακαλεῖται καθάπερ διὰ τῆς κατὰ πρόσωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾠδῆς διεσάφησεν Μωυσῆς λέγων καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ παρακληθήσεται2Mc 7:6
The Lord God looketh upon us, and in truth hath comfort in us, as Moses in his song, which witnessed to their faces, declared, saying, And he shall be comforted in his servants.
2Mc 7:6
“The Lord God sees, and in truth is* entreated for us, as Moses declared in *his song, which witnesses against the people to their faces, saying, ‘And he will have compassion on his servants.’”
---
72Mc 7:77μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου τὸν τρόπον τοῦτον τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν ἐμπαιγμὸν καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα σὺν ταῖς θριξὶν περισύραντες ἐπηρώτων εἰ φάγεσαι πρὸ τοῦ τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ μέλος2Mc 7:7
So when the first was dead after this number, they brought the second to make him a mocking stock: and when they had pulled off the skin of his head with the hair, they asked him, Wilt thou eat, before thou be punished throughout every member of thy body?
2Mc 7:7
¶And when the first had died like this, they brought the second to the mocking; and they pulled off the skin of his head with the hair and asked him, “Will you eat, before your body is punished in every limb?”
---
82Mc 7:88ὁ δὲ ἀποκριθεὶς τῇ πατρίῳ φωνῇ προσεῖπεν οὐχί διόπερ καὶ οὗτος τὴν ἑξῆς ἔλαβεν βάσανον ὡς ὁ πρῶτος2Mc 7:8
But he answered in his own language, and said, No. Wherefore he also received the next torment in order, as the former did.
2Mc 7:8
¶But he answered in the language of his ancestors and said to them, “No.” Therefore he also underwent the next torture in succession, as the first had done.
---
92Mc 7:99ἐν ἐσχάτῃ δὲ πνοῇ γενόμενος εἶπεν σὺ μέν ἀλάστωρ ἐκ τοῦ παρόντος ἡμᾶς ζῆν ἀπολύεις ὁ δὲ τοῦ κόσμου βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ νόμων εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει2Mc 7:9
And when he was at the last gasp, he said, Thou like a fury takest us out of this present life, but the King of the world shall raise us up, who have died for his laws, unto everlasting life.
2Mc 7:9
When he was at the last gasp, he said, “You, miscreant, release us out of this present life, but the King of the world will raise us who have died for his laws up to an everlasting renewal of life.”
---
102Mc 7:1010μετὰ δὲ τοῦτον ὁ τρίτος ἐνεπαίζετο καὶ τὴν γλῶσσαν αἰτηθεὶς ταχέως προέβαλεν καὶ τὰς χεῖρας εὐθαρσῶς προέτεινεν2Mc 7:10
After him was the third made a mocking stock: and when he was required, he put out his tongue, and that right soon, holding forth his hands manfully.
2Mc 7:10
¶After him, the third was made a victim of their mocking. When he was required, he quickly put out his tongue, and stretched out his hands courageously,
---
112Mc 7:1111καὶ γενναίως εἶπεν ἐξ οὐρανοῦ ταῦτα κέκτημαι καὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ ταῦτα καὶ παρ’ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω κομίσασθαι2Mc 7:11
And said courageously, These I had from heaven; and for his laws I despise them; and from him I hope to receive them again.
2Mc 7:11
and nobly said, “I got these from heaven. For his laws’ sake I treat these with contempt. From him, I hope to receive these back again.”
---
122Mc 7:1212ὥστε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἐκπλήσσεσθαι τὴν τοῦ νεανίσκου ψυχήν ὡς ἐν οὐδενὶ τὰς ἀλγηδόνας ἐτίθετο2Mc 7:12
Insomuch that the king, and they that were with him, marvelled at the young man's courage, for that he nothing regarded the pains.
2Mc 7:12
As a result, the king himself and those who were with him were astonished at the young man’s soul, for he regarded the pains as nothing.
---
132Mc 7:1313καὶ τούτου δὲ μεταλλάξαντος τὸν τέταρτον ὡσαύτως ἐβασάνιζον αἰκιζόμενοι2Mc 7:13
Now when this man was dead also, they tormented and mangled the fourth in like manner.
2Mc 7:13
¶When he too was dead, they shamefully handled and tortured the fourth in the same way.
---
142Mc 7:1414καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾶν οὕτως ἔφη αἱρετὸν μεταλλάσσοντας ὑπ’ ἀνθρώπων τὰς ὑπὸ τοῦ θεοῦ προσδοκᾶν ἐλπίδας πάλιν ἀναστήσεσθαι ὑπ’ αὐτοῦ σοὶ μὲν γὰρ ἀνάστασις εἰς ζωὴν οὐκ ἔσται2Mc 7:14
So when he was ready to die he said thus, It is good, being put to death by men, to look for hope from God to be raised up again by him: as for thee, thou shalt have no resurrection to life.
2Mc 7:14
Being near to death he said this: “It is good to die at the hands of men and look for the hope which is given by God, that we will be raised up again by him. For as for you, you will have no resurrection to life.”
---
152Mc 7:1515ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον προσάγοντες ᾐκίζοντο2Mc 7:15
Afterward they brought the fifth also, and mangled him.
2Mc 7:15
¶Next after him, they brought the fifth and shamefully handled him.
---
162Mc 7:1616ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν εἶπεν ἐξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων φθαρτὸς ὢν ὃ θέλεις ποιεῖς μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ θεοῦ καταλελεῖφθαι2Mc 7:16
Then looked he unto the king, and said, Thou hast power over men, thou art corruptible, thou doest what thou wilt; yet think not that our nation is forsaken of God;
2Mc 7:16
But he looked toward *the king and said, “Because you have authority among men, though you are corruptible, you do what you please. But don’t think that our race has been forsaken by God.
---
172Mc 7:1717σὺ δὲ καρτέρει καὶ θεώρει τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ κράτος ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου βασανιεῖ2Mc 7:17
But abide a while, and behold his great power, how he will torment thee and thy seed.
2Mc 7:17
But hold on to your ways, and see how his sovereign majesty will torture you and your descendants!”
---
182Mc 7:1818μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕκτον καὶ μέλλων ἀποθνῄσκειν ἔφη μὴ πλανῶ μάτην ἡμεῖς γὰρ δι’ ἑαυτοὺς ταῦτα πάσχομεν ἁμαρτόντες εἰς τὸν ἑαυτῶν θεόν ἄξια θαυμασμοῦ γέγονεν2Mc 7:18
After him also they brought the sixth, who being ready to die said, Be not deceived without cause: for we suffer these things for ourselves, having sinned against our God: therefore marvellous things are done unto us.
2Mc 7:18
¶After him they brought the sixth. When he was about to die, he said, “Don’t be vainly deceived, for we suffer these things for our own doings, as sinning against our own God. Astounding things have come to pass;
---
192Mc 7:1919σὺ δὲ μὴ νομίσῃς ἀθῷος ἔσεσθαι θεομαχεῖν ἐπιχειρήσας2Mc 7:19
But think not thou, that takest in hand to strive against God, that thou shalt escape unpunished.
2Mc 7:19
but don’t think you that you will be unpunished, having tried to fight against God!”
---
202Mc 7:2020ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης ἀγαθῆς ἀξία ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ καιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερεν διὰ τὰς ἐπὶ κύριον ἐλπίδας2Mc 7:20
But the mother was marvellous above all, and worthy of honourable memory: for when she saw her seven sons slain within the space of one day, she bare it with a good courage, because of the hope that she had in the Lord.
2Mc 7:20
¶But above all, the mother was marvelous and worthy of honorable memory; for when she watched seven sons perishing within the space of one day, she bore the sight with a good courage because of her hope in the Lord.
---
212Mc 7:2121ἕκαστον δὲ αὐτῶν παρεκάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ γενναίῳ πεπληρωμένη φρονήματι καὶ τὸν θῆλυν λογισμὸν ἄρσενι θυμῷ διεγείρασα λέγουσα πρὸς αὐτούς2Mc 7:21
Yea, she exhorted every one of them in her own language, filled with courageous spirits; and stirring up her womanish thoughts with a manly stomach, she said unto them,
2Mc 7:21
She exhorted each one of them in the language of their fathers, filled with a noble spirit and stirring up her woman’s thoughts with manly courage, saying to them,
---
222Mc 7:2222οὐκ οἶδ’ ὅπως εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν ἐχαρισάμην καὶ τὴν ἑκάστου στοιχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερρύθμισα2Mc 7:22
I cannot tell how ye came into my womb: for I neither gave you breath nor life, neither was it I that formed the members of every one of you;
2Mc 7:22
“I don’t know how you came into my womb. It wasn’t I who gave you your *spirit and your life. It wasn’t I who brought into order the first elements of each one of you.
---
232Mc 7:2323τοιγαροῦν ὁ τοῦ κόσμου κτίστης ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν καὶ πάντων ἐξευρὼν γένεσιν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν ὑμῖν πάλιν ἀποδίδωσιν μετ’ ἐλέους ὡς νῦν ὑπερορᾶτε ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους2Mc 7:23
But doubtless the Creator of the world, who formed the generation of man, and found out the beginning of all things, will also of his own mercy give you breath and life again, as ye now regard not your own selves for his laws' sake.
2Mc 7:23
Therefore the Creator of the world, who shaped the first origin of man and devised the first origin of all things, in mercy gives back to you again both your *spirit and your life, as you now treat yourselves with contempt for his laws’ sake.”
---
242Mc 7:2424ὁ δὲ Ἀντίοχος οἰόμενος καταφρονεῖσθαι καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν ὑφορώμενος φωνὴν ἔτι τοῦ νεωτέρου περιόντος οὐ μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράκλησιν ἀλλὰ καὶ δι’ ὅρκων ἐπίστου ἅμα πλουτιεῖν καὶ μακαριστὸν ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τῶν πατρίων καὶ φίλον ἕξειν καὶ χρείας ἐμπιστεύσειν2Mc 7:24
Now Antiochus, thinking himself despised, and suspecting it to be a reproachful speech, whilst the youngest was yet alive, did not only exhort him by words, but also assured him with oaths, that he would make him both a rich and a happy man, if he would turn from the laws of his fathers; and that also he would take him for his friend, and trust him with affairs.
2Mc 7:24
¶But Antiochus, thinking himself to be despised, and suspecting the reproachful voice, while the youngest was yet alive didn’t only make his appeal to him by words, but also at the same time promised with oaths that he would enrich him and* raise him to high honor if he would turn from the ways of his ancestors, and that he would take him for his *friend and entrust him with public affairs.
---
252Mc 7:2525τοῦ δὲ νεανίου μηδαμῶς προσέχοντος προσκαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς τὴν μητέρα παρῄνει γενέσθαι τοῦ μειρακίου σύμβουλον ἐπὶ σωτηρίᾳ2Mc 7:25
But when the young man would in no case hearken unto him, the king called his mother, and exhorted her that she would counsel the young man to save his life.
2Mc 7:25
But when the young man would in no way listen, the king called to him his mother, and urged her to advise the youth to save himself.
---
262Mc 7:2626πολλὰ δὲ αὐτοῦ παραινέσαντος ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν2Mc 7:26
And when he had exhorted her with many words, she promised him that she would counsel her son.
2Mc 7:26
When he had urged her with many words, she undertook to persuade her son.
---
272Mc 7:2727προσκύψασα δὲ αὐτῷ χλευάσασα τὸν ὠμὸν τύραννον οὕτως ἔφησεν τῇ πατρίῳ φωνῇ υἱέ ἐλέησόν με τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν σε μῆνας ἐννέα καὶ θηλάσασάν σε ἔτη τρία καὶ ἐκθρέψασάν σε καὶ ἀγαγοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην καὶ τροφοφορήσασαν2Mc 7:27
But she bowing herself toward him, laughing the cruel tyrant to scorn, spake in her country language on this manner; O my son, have pity upon me that bare thee nine months in my womb, and gave thee such three years, and nourished thee, and brought thee up unto this age, and endured the troubles of education.
2Mc 7:27
But bending toward him, laughing the cruel tyrant to scorn, she spoke this in the language of her fathers: “My son, have pity upon me who carried you nine months in my womb, and nursed you three years, and nourished and brought you up to this age, and sustained you.
---
282Mc 7:2828ἀξιῶ σε τέκνον ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα γνῶναι ὅτι οὐκ ἐξ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ θεός καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτω γίνεται2Mc 7:28
I beseech thee, my son, look upon the heaven and the earth, and all that is therein, and consider that God made them of things that were not; and so was mankind made likewise.
2Mc 7:28
I beg you, my child, to lift your eyes to the sky and the earth, and to see all things that are in it, and thus to recognize that God made them not of things that were, and that the race of men in this way comes into being.
---
292Mc 7:2929μὴ φοβηθῇς τὸν δήμιον τοῦτον ἀλλὰ τῶν ἀδελφῶν ἄξιος γενόμενος ἐπίδεξαι τὸν θάνατον ἵνα ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σου κομίσωμαί σε2Mc 7:29
Fear not this tormentor, but, being worthy of thy brethren, take thy death that I may receive thee again in mercy with thy brethren.
2Mc 7:29
Don’t be afraid of this butcher, but, proving yourself worthy of your brothers, accept your death, that in God’s mercy I may receive you again with your brothers.”
---
302Mc 7:3030ἔτι δὲ ταύτης καταληγούσης ὁ νεανίας εἶπεν τίνα μένετε οὐχ ὑπακούω τοῦ προστάγματος τοῦ βασιλέως τοῦ δὲ προστάγματος ἀκούω τοῦ νόμου τοῦ δοθέντος τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ Μωυσέως2Mc 7:30
Whiles she was yet speaking these words, the young man said, Whom wait ye for? I will not obey the king's commandment: but I will obey the commandment of the law that was given unto our fathers by Moses.
2Mc 7:30
¶But before she had finished speaking, the young man said, “What are you all waiting for? I don’t obey the commandment of the king, but I listen to the commandment of the law that was given to our fathers through Moses.
---
312Mc 7:3131σὺ δὲ πάσης κακίας εὑρετὴς γενόμενος εἰς τοὺς Εβραίους οὐ μὴ διαφύγῃς τὰς χεῖρας τοῦ θεοῦ2Mc 7:31
And thou, that hast been the author of all mischief against the Hebrews, shalt not escape the hands of God.
2Mc 7:31
But you, who have devised all kinds of evil against the Hebrews, will in no way escape God’s hands.
---
322Mc 7:3232ἡμεῖς γὰρ διὰ τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας πάσχομεν2Mc 7:32
For we suffer because of our sins.
2Mc 7:32
For we are suffering because of our own sins.
---
332Mc 7:3333εἰ δὲ χάριν ἐπιπλήξεως καὶ παιδείας ὁ ζῶν κύριος ἡμῶν βραχέως ἐπώργισται καὶ πάλιν καταλλαγήσεται τοῖς ἑαυτοῦ δούλοις2Mc 7:33
And though the living Lord be angry with us a little while for our chastening and correction, yet shall he be at one again with his servants.
2Mc 7:33
If for rebuke and chastening, our living Lord has been angered a little while, yet he will again be reconciled with his own servants.
---
342Mc 7:3434σὺ δέ ὦ ἀνόσιε καὶ πάντων ἀνθρώπων μιαρώτατε μὴ μάτην μετεωρίζου φρυαττόμενος ἀδήλοις ἐλπίσιν ἐπὶ τοὺς οὐρανίους παῖδας ἐπαιρόμενος χεῖρα2Mc 7:34
But thou, O godless man, and of all other most wicked, be not lifted up without a cause, nor puffed up with uncertain hopes, lifting up thy hand against the servants of God:
2Mc 7:34
But you, O unholy man and of all most vile, don’t be vainly lifted up in your wild pride with uncertain hopes, raising your hand against the heavenly children.
---
352Mc 7:3535οὔπω γὰρ τὴν τοῦ παντοκράτορος ἐπόπτου θεοῦ κρίσιν ἐκπέφευγας2Mc 7:35
For thou hast not yet escaped the judgment of Almighty God, who seeth all things.
2Mc 7:35
For you have not yet escaped the judgment of the Almighty God who sees all things.
---
362Mc 7:3636οἱ μὲν γὰρ νῦν ἡμέτεροι ἀδελφοὶ βραχὺν ὑπενέγκαντες πόνον ἀενάου ζωῆς ὑπὸ διαθήκην θεοῦ πεπτώκασιν σὺ δὲ τῇ τοῦ θεοῦ κρίσει δίκαια τὰ πρόστιμα τῆς ὑπερηφανίας ἀποίσῃ2Mc 7:36
For our brethren, who now have suffered a short pain, are dead under God's covenant of everlasting life: but thou, through the judgment of God, shalt receive just punishment for thy pride.
2Mc 7:36
For these our brothers, having endured a * short pain that brings everlasting life, have now * died under God’s covenant. But you, through God’s judgment, will receive in just measure the penalties of your arrogance.
---
372Mc 7:3737ἐγὼ δέ καθάπερ οἱ ἀδελφοί καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν προδίδωμι περὶ τῶν πατρίων νόμων ἐπικαλούμενος τὸν θεὸν ἵλεως ταχὺ τῷ ἔθνει γενέσθαι καὶ σὲ μετὰ ἐτασμῶν καὶ μαστίγων ἐξομολογήσασθαι διότι μόνος αὐτὸς θεός ἐστιν2Mc 7:37
But I, as my brethren, offer up my body and life for the laws of our fathers, beseeching God that he would speedily be merciful unto our nation; and that thou by torments and plagues mayest confess, that he alone is God;
2Mc 7:37
But I, as my brothers, give up both body and soul for the laws of our fathers, calling upon God that he may speedily become *gracious to the nation, and that you, amidst trials and plagues, may confess that he alone is God,
---
382Mc 7:3838ἐν ἐμοὶ δὲ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς μου στῆσαι τὴν τοῦ παντοκράτορος ὀργὴν τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος δικαίως ἐπηγμένην2Mc 7:38
And that in me and my brethren the wrath of the Almighty, which is justly brought upon our nation, may cease.
2Mc 7:38
and that in me and my brothers * you may bring to an end the wrath of the Almighty which has been justly brought upon our whole race.”
---
392Mc 7:3939ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς τούτῳ παρὰ τοὺς ἄλλους χειρίστως ἀπήντησεν πικρῶς φέρων ἐπὶ τῷ μυκτηρισμῷ2Mc 7:39
Than the king' being in a rage, handed him worse than all the rest, and took it grievously that he was mocked.
2Mc 7:39
¶But the king, falling into a rage, handled him worse than all the rest, being exasperated at his mocking.
---
402Mc 7:4040καὶ οὗτος οὖν καθαρὸς μετήλλαξεν παντελῶς ἐπὶ τῷ κυρίῳ πεποιθώς2Mc 7:40
So this man died undefiled, and put his whole trust in the Lord.
2Mc 7:40
So he also died pure, putting his whole trust in the Lord.
---
412Mc 7:4141ἐσχάτη δὲ τῶν υἱῶν ἡ μήτηρ ἐτελεύτησεν2Mc 7:41
Last of all after the sons the mother died.
2Mc 7:41
¶Last of all, after her sons, the mother died.
---
422Mc 7:4242τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς σπλαγχνισμοὺς καὶ τὰς ὑπερβαλλούσας αἰκίας ἐπὶ τοσοῦτον δεδηλώσθω2Mc 7:42
Let this be enough now to have spoken concerning the idolatrous feasts, and the extreme tortures.
2Mc 7:42
¶Let it then suffice to have said thus much concerning the sacrificial feasts and the extreme tortures.
---
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 01:37:22 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top