www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 5:11περὶ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον τὴν δευτέραν ἔφοδον ὁ Ἀντίοχος εἰς Αἴγυπτον ἐστείλατο2Mc 5:1
About the same time Antiochus prepared his second voyage into Egypt:
2Mc 5:1
¶Now about this time Antiochus made his second invasion into Egypt.
---
22Mc 5:22συνέβη δὲ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν σχεδὸν ἐφ’ ἡμέρας τεσσαράκοντα φαίνεσθαι διὰ τῶν ἀέρων τρέχοντας ἱππεῖς διαχρύσους στολὰς ἔχοντας καὶ λόγχας σπειρηδὸν ἐξωπλισμένους καὶ μαχαιρῶν σπασμοὺς2Mc 5:2
And then it happened, that through all the city, for the space almost of forty days, there were seen horsemen running in the air, in cloth of gold, and armed with lances, like a band of soldiers,
2Mc 5:2
It happened that throughout all the city, for almost forty days, cavalry appeared in the midst of the sky in swift motion, wearing robes woven with gold and carrying spears, equipped with troops for battle—
---
32Mc 5:33καὶ ἴλας ἵππων διατεταγμένας καὶ προσβολὰς γινομένας καὶ καταδρομὰς ἑκατέρων καὶ ἀσπίδων κινήσεις καὶ καμάκων πλήθη καὶ βελῶν βολὰς καὶ χρυσέων κόσμων ἐκλάμψεις καὶ παντοίους θωρακισμούς2Mc 5:3
And troops of horsemen in array, encountering and running one against another, with shaking of shields, and multitude of pikes, and drawing of swords, and casting of darts, and glittering of golden ornaments, and harness of all sorts.
2Mc 5:3
drawing swords, squadrons of cavalry in array, encounters and pursuits of both armies, shaking shields, multitudes of lances, throwing of missiles, flashing of golden trappings, and putting on all sorts of armor.
---
42Mc 5:44διὸ πάντες ἠξίουν ἐπ’ ἀγαθῷ τὴν ἐπιφάνειαν γεγενῆσθαι2Mc 5:4
Wherefore every man prayed that that apparition might turn to good.
2Mc 5:4
Therefore everyone prayed that the manifestation might have been given for good.
---
52Mc 5:55γενομένης δὲ λαλιᾶς ψευδοῦς ὡς μετηλλαχότος Ἀντιόχου τὸν βίον παραλαβὼν ὁ Ἰάσων οὐκ ἐλάττους τῶν χιλίων αἰφνιδίως ἐπὶ τὴν πόλιν συνετελέσατο ἐπίθεσιν τῶν δὲ ἐπὶ τῷ τείχει συνελασθέντων καὶ τέλος ἤδη καταλαμβανομένης τῆς πόλεως ὁ Μενέλαος εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἐφυγάδευσεν2Mc 5:5
Now when there was gone forth a false rumour, as though Antiochus had been dead, Jason took at the least a thousand men, and suddenly made an assault upon the city; and they that were upon the walls being put back, and the city at length taken, Menelaus fled into the castle:
2Mc 5:5
¶When a false rumor had arisen that Antiochus was dead, Jason took not less than a thousand men, and suddenly made an assault upon the city. When those who were on the wall were being routed, and the city was at length nearly taken, Menelaus took refuge in the citadel.
---
62Mc 5:66ὁ δὲ Ἰάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀφειδῶς οὐ συννοῶν τὴν εἰς τοὺς συγγενεῖς εὐημερίαν δυσημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην δοκῶν δὲ πολεμίων καὶ οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια καταβάλλεσθαι2Mc 5:6
But Jason slew his own citizens without mercy, not considering that to get the day of them of his own nation would be a most unhappy day for him; but thinking they had been his enemies, and not his countrymen, whom he conquered.
2Mc 5:6
But Jason slaughtered his own citizens without mercy, not considering that good success against kinsmen is the greatest misfortune, but supposing himself to be setting up trophies over enemies, and not over fellow-countrymen.
---
72Mc 5:77τῆς μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησεν τὸ δὲ τέλος τῆς ἐπιβουλῆς αἰσχύνην λαβὼν φυγὰς πάλιν εἰς τὴν Αμμανῖτιν ἀπῆλθεν2Mc 5:7
Howbeit for all this he obtained not the principality, but at the last received shame for the reward of his treason, and fled again into the country of the Ammonites.
2Mc 5:7
He didn’t win control of the government, but receiving shame as the result of his conspiracy, he fled again as a fugitive into the country of the Ammonites.
---
82Mc 5:88πέρας οὖν κακῆς καταστροφῆς ἔτυχεν ἐγκληθεὶς πρὸς Ἀρέταν τὸν τῶν Ἀράβων τύραννον πόλιν ἐκ πόλεως φεύγων διωκόμενος ὑπὸ πάντων στυγούμενος ὡς τῶν νόμων ἀποστάτης καὶ βδελυσσόμενος ὡς πατρίδος καὶ πολιτῶν δήμιος εἰς Αἴγυπτον ἐξεβράσθη2Mc 5:8
In the end therefore he had an unhappy return, being accused before Aretas the king of the Arabians, fleeing from city to city, pursued of all men, hated as a forsaker of the laws, and being had in abomination as an open enemy of his country and countrymen, he was cast out into Egypt.
2Mc 5:8
At last therefore he met with a miserable end. Having been imprisoned at the court of Aretas the prince of the Arabians, fleeing from city to city, pursued by all men, hated as an rebel against the laws, and abhorred as the executioner of his country and his fellow citizens, he was cast ashore in Egypt.
---
92Mc 5:99καὶ ὁ συχνοὺς τῆς πατρίδος ἀποξενώσας ἐπὶ ξένης ἀπώλετο πρὸς Λακεδαιμονίους ἀναχθεὶς ὡς διὰ τὴν συγγένειαν τευξόμενος σκέπης2Mc 5:9
Thus he that had driven many out of their country perished in a strange land, retiring to the Lacedemonians, and thinking there to find succour by reason of his kindred:
2Mc 5:9
He who had driven many from their own country into exile perished in exile, having crossed the sea to the Lacedaemonians, hoping to find shelter there because they were* near of kin.
---
102Mc 5:1010καὶ ὁ πλῆθος ἀτάφων ἐκρίψας ἀπένθητος ἐγενήθη καὶ κηδείας οὐδ’ ἡστινοσοῦν οὔτε πατρῴου τάφου μετέσχεν2Mc 5:10
And he that had cast out many unburied had none to mourn for him, nor any solemn funerals at all, nor sepulchre with his fathers.
2Mc 5:10
He who had thrown out a multitude unburied had none to mourn for him. He didn’t have any funeral at all and no place in the tomb of his ancestors.
---
112Mc 5:1111προσπεσόντων δὲ τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν γεγονότων διέλαβεν ἀποστατεῖν τὴν Ιουδαίαν ὅθεν ἀναζεύξας ἐξ Αἰγύπτου τεθηριωμένος τῇ ψυχῇ ἔλαβεν τὴν μὲν πόλιν δοριάλωτον2Mc 5:11
Now when this that was done came to the king's ear, he thought that Judea had revolted: whereupon removing out of Egypt in a furious mind, he took the city by force of arms,
2Mc 5:11
¶Now when news came to the king concerning that which was done, he thought that Judea was in revolt. So, setting out from Egypt in a rage, he took the city by force of weapons,
---
122Mc 5:1212καὶ ἐκέλευσεν τοῖς στρατιώταις κόπτειν ἀφειδῶς τοὺς ἐμπίπτοντας καὶ τοὺς εἰς τὰς οἰκίας ἀναβαίνοντας κατασφάζειν2Mc 5:12
And commanded his men of war not to spare such as they met, and to slay such as went up upon the houses.
2Mc 5:12
and commanded his soldiers to cut down without mercy those who came in their way, and to kill those who went into their houses.
---
132Mc 5:1313ἐγίνετο δὲ νέων καὶ πρεσβυτέρων ἀναίρεσις ἀνήβων τε καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἀφανισμός παρθένων τε καὶ νηπίων σφαγαί2Mc 5:13
Thus there was killing of young and old, making away of men, women, and children, slaying of virgins and infants.
2Mc 5:13
Then there was killing of young and old, destruction of boys, women, and children, and slaying of virgins and infants.
---
142Mc 5:1414ὀκτὼ δὲ μυριάδες ἐν ταῖς πάσαις ἡμέραις τρισὶν κατεφθάρησαν τέσσαρες μὲν ἐν χειρῶν νομαῖς οὐχ ἧττον δὲ τῶν ἐσφαγμένων ἐπράθησαν2Mc 5:14
And there were destroyed within the space of three whole days fourscore thousand, whereof forty thousand were slain in the conflict; and no fewer sold than slain.
2Mc 5:14
In a total of three days, eighty thousand were destroyed, of which forty thousand were slain in close combat, and no fewer were sold into slavery than slain.
---
152Mc 5:1515οὐκ ἀρκεσθεὶς δὲ τούτοις κατετόλμησεν εἰς τὸ πάσης τῆς γῆς ἁγιώτατον ἱερὸν εἰσελθεῖν ὁδηγὸν ἔχων τὸν Μενέλαον τὸν καὶ τῶν νόμων καὶ τῆς πατρίδος προδότην γεγονότα2Mc 5:15
Yet was he not content with this, but presumed to go into the most holy temple of all the world; Menelaus, that traitor to the laws, and to his own country, being his guide:
2Mc 5:15
¶Not content with this, he presumed to enter into the most holy temple of all the earth, having Menelaus for his guide (who had proved himself a traitor both to the laws and to his country),
---
162Mc 5:1616καὶ ταῖς μιαραῖς χερσὶν τὰ ἱερὰ σκεύη λαμβάνων καὶ τὰ ὑπ’ ἄλλων βασιλέων ἀνατεθέντα πρὸς αὔξησιν καὶ δόξαν τοῦ τόπου καὶ τιμὴν ταῖς βεβήλοις χερσὶν συσσύρων2Mc 5:16
And taking the holy vessels with polluted hands, and with profane hands pulling down the things that were dedicated by other kings to the augmentation and glory and honour of the place, he gave them away.
2Mc 5:16
even taking the sacred vessels with his polluted hands, and dragging down with his profane hands the offerings that had been dedicated by other kings to enhance the glory and honor of the place.
---
172Mc 5:1717καὶ ἐμετεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὁ Ἀντίοχος οὐ συνορῶν ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἀπώργισται βραχέως ὁ δεσπότης διὸ γέγονεν περὶ τὸν τόπον παρόρασις2Mc 5:17
And so haughty was Antiochus in mind, that he considered not that the Lord was angry for a while for the sins of them that dwelt in the city, and therefore his eye was not upon the place.
2Mc 5:17
Antiochus was lifted up in mind, not seeing that because of the sins of those who lived in the city the Sovereign Lord had been provoked to anger a little while, and therefore his eye was turned away from the place.
---
182Mc 5:1818εἰ δὲ μὴ συνέβη προσενέχεσθαι πολλοῖς ἁμαρτήμασιν καθάπερ ἦν ὁ Ἡλιόδωρος ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ Σελεύκου τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ γαζοφυλακίου οὗτος προαχθεὶς παραχρῆμα μαστιγωθεὶς ἀνετράπη τοῦ θράσους2Mc 5:18
For had they not been formerly wrapped in many sins, this man, as soon as he had come, had forthwith been scourged, and put back from his presumption, as Heliodorus was, whom Seleucus the king sent to view the treasury.
2Mc 5:18
But had it not been so that they were already bound by many sins, this man, even as Heliodorus who was sent by King Seleucus to view the treasury, would, as soon as he came forward, have been scourged and turned back from his daring deed.
---
192Mc 5:1919ἀλλ’ οὐ διὰ τὸν τόπον τὸ ἔθνος ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν τόπον ὁ κύριος ἐξελέξατο2Mc 5:19
Nevertheless God did not choose the people for the place's sake, but the place for the people's sake.
2Mc 5:19
However the Lord didn’t choose the nation for the place’s sake, but the place for the nation’s sake.
---
202Mc 5:2020διόπερ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος συμμετασχὼν τῶν τοῦ ἔθνους δυσπετημάτων γενομένων ὕστερον εὐεργετημάτων ἐκοινώνησεν καὶ ὁ καταλειφθεὶς ἐν τῇ τοῦ παντοκράτορος ὀργῇ πάλιν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δεσπότου καταλλαγῇ μετὰ πάσης δόξης ἐπανωρθώθη2Mc 5:20
And therefore the place itself, that was partaker with them of the adversity that happened to the nation, did afterward communicate in the benefits sent from the Lord: and as it was forsaken in the wrath of the Almighty, so again, the great Lord being reconciled, it was set up with all glory.
2Mc 5:20
Therefore also the place itself, having shared in the calamities that happened to the nation, did afterward share in its benefits; and the place which was forsaken in the wrath of the Almighty was, at the reconciliation of the great Sovereign, restored again with all glory.
---
212Mc 5:2121ὁ γοῦν Ἀντίοχος ὀκτακόσια πρὸς τοῖς χιλίοις ἀπενεγκάμενος ἐκ τοῦ ἱεροῦ τάλαντα θᾶττον εἰς τὴν Ἀντιόχειαν ἐχωρίσθη οἰόμενος ἀπὸ τῆς ὑπερηφανίας τὴν μὲν γῆν πλωτὴν καὶ τὸ πέλαγος πορευτὸν θέσθαι διὰ τὸν μετεωρισμὸν τῆς καρδίας2Mc 5:21
So when Antiochus had carried out of the temple a thousand and eight hundred talents, he departed in all haste unto Antiochia, weening in his pride to make the land navigable, and the sea passable by foot: such was the haughtiness of his mind.
2Mc 5:21
¶As for Antiochus, when he had carried away out of the temple one thousand eight hundred talents, he hurried away to Antioch, thinking in his arrogance that he could sail on land and walk on the sea, because his heart was lifted up.
---
222Mc 5:2222κατέλιπεν δὲ καὶ ἐπιστάτας τοῦ κακοῦν τὸ γένος ἐν μὲν Ιεροσολύμοις Φίλιππον τὸ μὲν γένος Φρύγα τὸν δὲ τρόπον βαρβαρώτερον ἔχοντα τοῦ καταστήσαντος2Mc 5:22
And he left governors to vex the nation: at Jerusalem, Philip, for his country a Phrygian, and for manners more barbarous than he that set him there;
2Mc 5:22
Moreover he left governors to afflict the race: at Jerusalem, Philip, by race a Phrygian, and in character more barbarous than him who set him there;
---
232Mc 5:2323ἐν δὲ Γαριζιν Ἀνδρόνικον πρὸς δὲ τούτοις Μενέλαον ὃς χείριστα τῶν ἄλλων ὑπερῄρετο τοῖς πολίταις ἀπεχθῆ δὲ πρὸς τοὺς πολίτας Ιουδαίους ἔχων διάθεσιν2Mc 5:23
And at Garizim, Andronicus; and besides, Menelaus, who worse than all the rest bare an heavy hand over the citizens, having a malicious mind against his countrymen the Jews.
2Mc 5:23
and at Gerizim, Andronicus; and besides these, Menelaus, who worse than all the rest, exalted himself against his fellow-citizens. Having a malicious mind* toward the Jews* whom he had made his citizens,
---
242Mc 5:2424ἔπεμψεν δὲ τὸν Μυσάρχην Ἀπολλώνιον μετὰ στρατεύματος δισμυρίους δὲ πρὸς τοῖς δισχιλίοις προστάξας τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάντας κατασφάξαι τὰς δὲ γυναῖκας καὶ τοὺς νεωτέρους πωλεῖν2Mc 5:24
He sent also that detestable ringleader Apollonius with an army of two and twenty thousand, commanding him to slay all those that were in their best age, and to sell the women and the younger sort:
2Mc 5:24
he sent that* lord of pollutions Apollonius with an army of twenty-two thousand, commanding him to kill all those who were of full age, and to sell the women and the boys as slaves.
---
252Mc 5:2525οὗτος δὲ παραγενόμενος εἰς Ιεροσόλυμα καὶ τὸν εἰρηνικὸν ὑποκριθεὶς ἐπέσχεν ἕως τῆς ἁγίας ἡμέρας τοῦ σαββάτου καὶ λαβὼν ἀργοῦντας τοὺς Ιουδαίους τοῖς ὑφ’ ἑαυτὸν ἐξοπλησίαν παρήγγειλεν2Mc 5:25
Who coming to Jerusalem, and pretending peace, did forbear till the holy day of the sabbath, when taking the Jews keeping holy day, he commanded his men to arm themselves.
2Mc 5:25
He came to Jerusalem, and pretending to be a man of peace, waited till the holy day of the Sabbath, and finding the Jews at rest from work, he commanded his men to parade fully armed.
---
262Mc 5:2626καὶ τοὺς ἐξελθόντας πάντας ἐπὶ τὴν θεωρίαν συνεξεκέντησεν καὶ εἰς τὴν πόλιν σὺν τοῖς ὅπλοις εἰσδραμὼν ἱκανὰ κατέστρωσεν πλήθη2Mc 5:26
And so he slew all them that were gone to the celebrating of the sabbath, and running through the city with weapons slew great multitudes.
2Mc 5:26
He put to the sword all those who came out to the spectacle. Running into the city with the armed men, he killed great multitudes.
---
272Mc 5:2727Ιουδας δὲ ὁ καὶ Μακκαβαῖος δέκατός που γενηθεὶς καὶ ἀναχωρήσας εἰς τὴν ἔρημον θηρίων τρόπον ἐν τοῖς ὄρεσιν διέζη σὺν τοῖς μετ’ αὐτοῦ καὶ τὴν χορτώδη τροφὴν σιτούμενοι διετέλουν πρὸς τὸ μὴ μετασχεῖν τοῦ μολυσμοῦ2Mc 5:27
But Judas Maccabeus with nine others, or thereabout, withdrew himself into the wilderness, and lived in the mountains after the manner of beasts, with his company, who fed on herbs continually, lest they should be partakers of the pollution.
2Mc 5:27
But Judas, who is also called Maccabaeus, with about nine others, withdrew himself, and with his company kept himself alive in the mountains like wild animals do. They continued feeding on what grew wild, that they might not be partakers of the defilement.
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2024 11:53:18 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top