www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 4:11ὁ δὲ προειρημένος Σιμων ὁ τῶν χρημάτων καὶ τῆς πατρίδος ἐνδείκτης γεγονὼς ἐκακολόγει τὸν Ονιαν ὡς αὐτός τε εἴη τὸν Ἡλιόδωρον ἐπισεσεικὼς καὶ τῶν κακῶν δημιουργὸς καθεστηκώς2Mc 4:1
This Simon now, of whom we spake afore, having been a betrayer of the money, and of his country, slandered Onias, as if he had terrified Heliodorus, and been the worker of these evils.
2Mc 4:1
¶The previously mentioned Simon, who had given information about the money against his country, slandered Onias, saying that it was he who had incited Heliodorus and had been the real cause of these evils.
---
22Mc 4:22καὶ τὸν εὐεργέτην τῆς πόλεως καὶ τὸν κηδεμόνα τῶν ὁμοεθνῶν καὶ ζηλωτὴν τῶν νόμων ἐπίβουλον τῶν πραγμάτων ἐτόλμα λέγειν2Mc 4:2
Thus was he bold to call him a traitor, that had deserved well of the city, and tendered his own nation, and was so zealous of the laws.
2Mc 4:2
He dared to call him a conspirator against the state who was actually the benefactor of the city, the guardian of his fellow countrymen, and a zealot for the laws.
---
32Mc 4:33τῆς δὲ ἔχθρας ἐπὶ τοσοῦτον προβαινούσης ὥστε καὶ διά τινος τῶν ὑπὸ τοῦ Σιμωνος δεδοκιμασμένων φόνους συντελεῖσθαι2Mc 4:3
But when their hatred went so far, that by one of Simon's faction murders were committed,
2Mc 4:3
When his hatred grew so great that even murders were perpetrated through one of Simon’s approved agents,
---
42Mc 4:44συνορῶν ὁ Ονιας τὸ χαλεπὸν τῆς φιλονεικίας καὶ Ἀπολλώνιον Μενεσθέως τὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν συναύξοντα τὴν κακίαν τοῦ Σιμωνος2Mc 4:4
Onias seeing the danger of this contention, and that Apollonius, as being the governor of Celosyria and Phenice, did rage, and increase Simon's malice,
2Mc 4:4
Onias, seeing the danger of the contention, and that *Apollonius the son of Menestheus, the governor of Coelesyria and Phoenicia, was increasing Simon’s malice,
---
52Mc 4:55πρὸς τὸν βασιλέα διεκομίσθη οὐ γινόμενος τῶν πολιτῶν κατήγορος τὸ δὲ σύμφορον κοινῇ καὶ κατ’ ἰδίαν παντὶ τῷ πλήθει σκοπῶν2Mc 4:5
He went to the king, not to be an accuser of his countrymen, but seeking the good of all, both publick and private:
2Mc 4:5
appealed to the king, not to be an accuser of his fellow-citizens, but looking to the good of all the* people, both public and private;
---
62Mc 4:66ἑώρα γὰρ ἄνευ βασιλικῆς προνοίας ἀδύνατον εἶναι τυχεῖν εἰρήνης ἔτι τὰ πράγματα καὶ τὸν Σιμωνα παῦλαν οὐ λημψόμενον τῆς ἀνοίας2Mc 4:6
For he saw that it was impossible that the state should continue quiet, and Simon leave his folly, unless the king did look thereunto.
2Mc 4:6
for he saw that without the king’s involvement it was impossible for the state to obtain peace any more, and that Simon would not cease from his madness.
---
72Mc 4:77μεταλλάξαντος δὲ τὸν βίον Σελεύκου καὶ παραλαβόντος τὴν βασιλείαν Ἀντιόχου τοῦ προσαγορευθέντος Ἐπιφανοῦς ὑπενόθευσεν Ἰάσων ὁ ἀδελφὸς Ονιου τὴν ἀρχιερωσύνην2Mc 4:7
But after the death of Seleucus, when Antiochus, called Epiphanes, took the kingdom, Jason the brother of Onias laboured underhand to be high priest,
2Mc 4:7
¶When Seleucus was deceased, and Antiochus, who was called Epiphanes, succeeded to the kingdom, Jason the brother of Onias supplanted his brother in the high priesthood,
---
82Mc 4:88ἐπαγγειλάμενος τῷ βασιλεῖ δι’ ἐντεύξεως ἀργυρίου τάλαντα ἑξήκοντα πρὸς τοῖς τριακοσίοις καὶ προσόδου τινὸς ἄλλης τάλαντα ὀγδοήκοντα2Mc 4:8
Promising unto the king by intercession three hundred and threescore talents of silver, and of another revenue eighty talents:
2Mc 4:8
having promised to the king at an audience three hundred sixty talents of silver, and out of another fund eighty talents.
---
92Mc 4:99πρὸς δὲ τούτοις ὑπισχνεῖτο καὶ ἕτερα διαγράφειν πεντήκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν ἐὰν ἐπιχωρηθῇ διὰ τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ γυμνάσιον καὶ ἐφηβεῖον αὐτῷ συστήσασθαι καὶ τοὺς ἐν Ιεροσολύμοις Ἀντιοχεῖς ἀναγράψαι2Mc 4:9
Beside this, he promised to assign an hundred and fifty more, if he might have licence to set him up a place for exercise, and for the training up of youth in the fashions of the heathen, and to write them of Jerusalem by the name of Antiochians.
2Mc 4:9
In addition to this, he undertook to assign one hundred fifty more, if it might be allowed him *through the king’s authority to set him up a gymnasium and a body of youths to be trained in it, and to register the inhabitants of Jerusalem as citizens of Antioch.
---
102Mc 4:1010ἐπινεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς ἀρχῆς κρατήσας εὐθέως πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν χαρακτῆρα τοὺς ὁμοφύλους μετέστησε2Mc 4:10
Which when the king had granted, and he had gotten into his hand the rule he forthwith brought his own nation to Greekish fashion.
2Mc 4:10
When the king had assented, and Jason had taken possession of the office, he immediately shifted those of his own race to the Greek way of life.
---
112Mc 4:1111καὶ τὰ κείμενα τοῖς Ιουδαίοις φιλάνθρωπα βασιλικὰ διὰ Ιωάννου τοῦ πατρὸς Εὐπολέμου τοῦ ποιησαμένου τὴν πρεσβείαν ὑπὲρ φιλίας καὶ συμμαχίας πρὸς τοὺς Ῥωμαίους παρώσας καὶ τὰς μὲν νομίμους καταλύων πολιτείας παρανόμους ἐθισμοὺς ἐκαίνιζεν2Mc 4:11
And the royal privileges granted of special favour to the Jews by the means of John the father of Eupolemus, who went ambassador to Rome for amity and aid, he took away; and putting down the governments which were according to the law, he brought up new customs against the law:
2Mc 4:11
Setting aside the royal ordinances of special favor to the Jews, granted by the means of John the father of Eupolemus, who went on the mission to the Romans to establish friendship and alliance, and seeking to overthrow the lawful ways of living, he brought in new customs forbidden by the law.
---
122Mc 4:1212ἀσμένως γὰρ ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν γυμνάσιον καθίδρυσεν καὶ τοὺς κρατίστους τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἤγαγεν2Mc 4:12
For he built gladly a place of exercise under the tower itself, and brought the chief young men under his subjection, and made them wear a hat.
2Mc 4:12
For he eagerly established a gymnasium under the citadel itself, and caused the noblest of the young men to wear the Greek hat.
---
132Mc 4:1313ἦν δ’ οὕτως ἀκμή τις Ἑλληνισμοῦ καὶ πρόσβασις ἀλλοφυλισμοῦ διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος ὑπερβάλλουσαν ἀναγνείαν2Mc 4:13
Now such was the height of Greek fashions, and increase of heathenish manners, through the exceeding profaneness of Jason, that ungodly wretch, and no high priest;
2Mc 4:13
Thus there was an extreme of hellenization, and an advance of a foreign religion, by reason of the exceeding profaneness of Jason, who was an ungodly man and not a high priest;
---
142Mc 4:1414ὥστε μηκέτι περὶ τὰς τοῦ θυσιαστηρίου λειτουργίας προθύμους εἶναι τοὺς ἱερεῖς ἀλλὰ τοῦ μὲν νεὼ καταφρονοῦντες καὶ τῶν θυσιῶν ἀμελοῦντες ἔσπευδον μετέχειν τῆς ἐν παλαίστρῃ παρανόμου χορηγίας μετὰ τὴν τοῦ δίσκου πρόσκλησιν2Mc 4:14
That the priests had no courage to serve any more at the altar, but despising the temple, and neglecting the sacrifices, hastened to be partakers of the unlawful allowance in the place of exercise, after the game of Discus called them forth;
2Mc 4:14
so that the priests had no more any zeal for the services of the altar; but despising the sanctuary and neglecting the sacrifices, they hastened to enjoy that which was unlawfully provided in the wrestling arena, after the summons to the discus-throwing.
---
152Mc 4:1515καὶ τὰς μὲν πατρῴους τιμὰς ἐν οὐδενὶ τιθέμενοι τὰς δὲ Ἑλληνικὰς δόξας καλλίστας ἡγούμενοι2Mc 4:15
Not setting by the honours of their fathers, but liking the glory of the Grecians best of all.
2Mc 4:15
They despised the honors of their fathers, and valued the prestige of the Greeks best of all.
---
162Mc 4:1616ὧν καὶ χάριν περιέσχεν αὐτοὺς χαλεπὴ περίστασις καὶ ὧν ἐζήλουν τὰς ἀγωγὰς καὶ καθ’ ἅπαν ἤθελον ἐξομοιοῦσθαι τούτους πολεμίους καὶ τιμωρητὰς ἔσχον2Mc 4:16
By reason whereof sore calamity came upon them: for they had them to be their enemies and avengers, whose custom they followed so earnestly, and unto whom they desired to be like in all things.
2Mc 4:16
For this reason, severe calamity overtook them. The men whose ways of living they earnestly followed, and to whom they desired to be made like in all things, these became their enemies and punished them.
---
172Mc 4:1717ἀσεβεῖν γὰρ εἰς τοὺς θείους νόμους οὐ ῥᾴδιον ἀλλὰ ταῦτα ὁ ἀκόλουθος καιρὸς δηλώσει2Mc 4:17
For it is not a light thing to do wickedly against the laws of God: but the time following shall declare these things.
2Mc 4:17
For it is not a light thing to show irreverence to God’s laws, but later events will make this clear.
---
182Mc 4:1818ἀγομένου δὲ πενταετηρικοῦ ἀγῶνος ἐν Τύρῳ καὶ τοῦ βασιλέως παρόντος2Mc 4:18
Now when the game that was used every faith year was kept at Tyrus, the king being present,
2Mc 4:18
¶Now when certain games that came every fifth year were kept at Tyre, and the king was present,
---
192Mc 4:1919ἀπέστειλεν Ἰάσων ὁ μιαρὸς θεωροὺς ὡς ἀπὸ Ιεροσολύμων Ἀντιοχεῖς ὄντας παρακομίζοντας ἀργυρίου δραχμὰς τριακοσίας εἰς τὴν τοῦ Ἡρακλέους θυσίαν ἃς καὶ ἠξίωσαν οἱ παρακομίσαντες μὴ χρῆσθαι εἰς θυσίαν διὰ τὸ μὴ καθήκειν εἰς ἑτέραν δὲ καταθέσθαι δαπάνην2Mc 4:19
This ungracious Jason sent special messengers from Jerusalem, who were Antiochians, to carry three hundred drachms of silver to the sacrifice of Hercules, which even the bearers thereof thought fit not to bestow upon the sacrifice, because it was not convenient, but to be reserved for other charges.
2Mc 4:19
the vile Jason sent sacred envoys,* as being Antiochians of Jerusalem, bearing three hundred drachmas of silver to the sacrifice of Hercules, which even the bearers thereof thought not right to use for any sacrifice, because it was not fit, but to spend it for another purpose.
---
202Mc 4:2020ἔπεσε μὲν οὖν ταῦτα διὰ μὲν τὸν ἀποστείλαντα εἰς τὴν τοῦ Ἡρακλέους θυσίαν ἕνεκεν δὲ τῶν παρακομιζόντων εἰς τὰς τῶν τριηρέων κατασκευάς2Mc 4:20
This money then, in regard of the sender, was appointed to Hercules' sacrifice; but because of the bearers thereof, it was employed to the making of gallies.
2Mc 4:20
Although the intended purpose of the sender this money was for the sacrifice of Hercules, yet on account of *present circumstances it went to the construction of trireme warships.
---
212Mc 4:2121ἀποσταλέντος δὲ εἰς Αἴγυπτον Ἀπολλωνίου τοῦ Μενεσθέως διὰ τὰ πρωτοκλίσια τοῦ Φιλομήτορος βασιλέως μεταλαβὼν Ἀντίοχος ἀλλότριον αὐτὸν τῶν αὐτοῦ γεγονέναι πραγμάτων τῆς καθ’ αὑτὸν ἀσφαλείας ἐφρόντιζεν ὅθεν εἰς Ιοππην παραγενόμενος κατήντησεν εἰς Ιεροσόλυμα2Mc 4:21
Now when Apollonius the son of Menestheus was sent into Egypt for the coronation of king Ptolemeus Philometor, Antiochus, understanding him not to be well affected to his affairs, provided for his own safety: whereupon he came to Joppa, and from thence to Jerusalem:
2Mc 4:21
¶Now when Apollonius the son of Menestheus was sent into Egypt for the * enthronement of Philometor as king, Antiochus, learning that Philometor had shown himself hostile toward the government, took precautions for the security of his realm. Therefore, going to Joppa, he travelled on to Jerusalem.
---
222Mc 4:2222μεγαλομερῶς δὲ ὑπὸ τοῦ Ἰάσωνος καὶ τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς μετὰ δᾳδουχίας καὶ βοῶν εἰσεδέχθη εἶθ’ οὕτως εἰς τὴν Φοινίκην κατεστρατοπέδευσεν2Mc 4:22
Where he was honourably received of Jason, and of the city, and was brought in with torch alight, and with great shoutings: and so afterward went with his host unto Phenice.
2Mc 4:22
Being magnificently received by Jason and the city, he was brought in with torches and shouting. Then he led his army down into Phoenicia.
---
232Mc 4:2323μετὰ δὲ τριετῆ χρόνον ἀπέστειλεν Ἰάσων Μενέλαον τὸν τοῦ προσημαινομένου Σιμωνος ἀδελφὸν παρακομίζοντα τὰ χρήματα τῷ βασιλεῖ καὶ περὶ πραγμάτων ἀναγκαίων ὑπομνηματισμοὺς τελέσοντα2Mc 4:23
Three years afterward Jason sent Menelaus, the aforesaid Simon's brother, to bear the money unto the king, and to put him in mind of certain necessary matters.
2Mc 4:23
¶Now after a space of three years, Jason sent Menelaus, the previously mentioned Simon’s brother, to carry the money to the king, and to make reports concerning some necessary matters.
---
242Mc 4:2424ὁ δὲ συσταθεὶς τῷ βασιλεῖ καὶ δοξάσας αὐτὸν τῷ προσώπῳ τῆς ἐξουσίας εἰς ἑαυτὸν κατήντησεν τὴν ἀρχιερωσύνην ὑπερβαλὼν τὸν Ἰάσωνα τάλαντα ἀργυρίου τριακόσια2Mc 4:24
But he being brought to the presence of the king, when he had magnified him for the glorious appearance of his power, got the priesthood to himself, offering more than Jason by three hundred talents of silver.
2Mc 4:24
But he being commended to the king, and having been glorified by the display of his authority, secured the high priesthood for himself, outbidding Jason by three hundred talents of silver.
---
252Mc 4:2525λαβὼν δὲ τὰς βασιλικὰς ἐντολὰς παρεγένετο τῆς μὲν ἀρχιερωσύνης οὐδὲν ἄξιον φέρων θυμοὺς δὲ ὠμοῦ τυράννου καὶ θηρὸς βαρβάρου ὀργὰς ἔχων2Mc 4:25
So he came with the king's mandate, bringing nothing worthy the high priesthood, but having the fury of a cruel tyrant, and the rage of a savage beast.
2Mc 4:25
After receiving the royal mandates, he returned bringing nothing worthy of the high priesthood, but having the passion of a cruel tyrant and the rage of a savage animal.
---
262Mc 4:2626καὶ ὁ μὲν Ἰάσων ὁ τὸν ἴδιον ἀδελφὸν ὑπονοθεύσας ὑπονοθευθεὶς ὑφ’ ἑτέρου φυγὰς εἰς τὴν Αμμανῖτιν χώραν συνήλαστο2Mc 4:26
Then Jason, who had undermined his own brother, being undermined by another, was compelled to flee into the country of the Ammonites.
2Mc 4:26
So Jason, who had supplanted his own brother, was supplanted by another and driven as a fugitive into the country of the Ammonites,
---
272Mc 4:2727ὁ δὲ Μενέλαος τῆς μὲν ἀρχῆς ἐκράτει τῶν δὲ ἐπηγγελμένων τῷ βασιλεῖ χρημάτων οὐδὲν εὐτάκτει2Mc 4:27
So Menelaus got the principality: but as for the money that he had promised unto the king, he took no good order for it, albeit Sostratis the ruler of the castle required it:
2Mc 4:27
Menelaus had possession of the office; but of the money that had been promised to the king nothing was regularly paid, even though Sostratus the governor of the citadel demanded it—
---
282Mc 4:2828ποιουμένου δὲ τὴν ἀπαίτησιν Σωστράτου τοῦ τῆς ἀκροπόλεως ἐπάρχου πρὸς τοῦτον γὰρ ἦν ἡ τῶν διαφόρων πρᾶξις δι’ ἣν αἰτίαν οἱ δύο ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσεκλήθησαν2Mc 4:28
For unto him appertained the gathering of the customs. Wherefore they were both called before the king.
2Mc 4:28
for his job was the gathering of the revenues—so they were both called by the king to his presence.
---
292Mc 4:2929καὶ ὁ μὲν Μενέλαος ἀπέλιπεν τῆς ἀρχιερωσύνης διάδοχον Λυσίμαχον τὸν ἑαυτοῦ ἀδελφόν Σώστρατος δὲ Κράτητα τὸν ἐπὶ τῶν Κυπρίων2Mc 4:29
Now Menelaus left his brother Lysimachus in his stead in the priesthood; and Sostratus left Crates, who was governor of the Cyprians.
2Mc 4:29
Menelaus left his own brother Lysimachus for his* deputy in the high priesthood; and Sostratus left Crates, who was over the Cyprians.
---
302Mc 4:3030τοιούτων δὲ συνεστηκότων συνέβη Ταρσεῖς καὶ Μαλλώτας στασιάζειν διὰ τὸ Ἀντιοχίδι τῇ παλλακῇ τοῦ βασιλέως ἐν δωρεᾷ δεδόσθαι2Mc 4:30
While those things were in doing, they of Tarsus and Mallos made insurrection, because they were given to the king's concubine, called Antiochus.
2Mc 4:30
¶Now while this was the state of things, it came to pass that the people of Tarsus and Mallus revolted because they were to be given as a present to Antiochis, the king’s concubine.
---
312Mc 4:3131θᾶττον οὖν ὁ βασιλεὺς ἧκεν καταστεῖλαι τὰ πράγματα καταλιπὼν τὸν διαδεχόμενον Ἀνδρόνικον τῶν ἐν ἀξιώματι κειμένων2Mc 4:31
Then came the king in all haste to appease matters, leaving Andronicus, a man in authority, for his deputy.
2Mc 4:31
The king therefore quickly came to settle matters, leaving for his *deputy Andronicus, a man of high rank.
---
322Mc 4:3232νομίσας δὲ ὁ Μενέλαος εἰληφέναι καιρὸν εὐφυῆ χρυσώματά τινα τῶν τοῦ ἱεροῦ νοσφισάμενος ἐχαρίσατο τῷ Ἀνδρονίκῳ καὶ ἕτερα ἐτύγχανεν πεπρακὼς εἴς τε Τύρον καὶ τὰς κύκλῳ πόλεις2Mc 4:32
Now Menelaus, supposing that he had gotten a convenient time, stole certain vessels of gold out of the temple, and gave some of them to Andronicus, and some he sold into Tyrus and the cities round about.
2Mc 4:32
Then Menelaus, supposing that he had gotten a favorable opportunity, presented to Andronicus certain vessels of gold belonging to the temple, which he had stolen. He had already sold others into Tyre and the neighboring cities.
---
332Mc 4:3333ἃ καὶ σαφῶς ἐπεγνωκὼς ὁ Ονιας ἀπήλεγχεν ἀποκεχωρηκὼς εἰς ἄσυλον τόπον ἐπὶ Δάφνης τῆς πρὸς Ἀντιόχειαν κειμένης2Mc 4:33
Which when Onias knew of a surety, he reproved him, and withdrew himself into a sanctuary at Daphne, that lieth by Antiochia.
2Mc 4:33
When Onias had sure knowledge of this, he sharply reproved him, having withdrawn himself into a sanctuary at Daphne, that lies by Antioch.
---
342Mc 4:3434ὅθεν ὁ Μενέλαος λαβὼν ἰδίᾳ τὸν Ἀνδρόνικον παρεκάλει χειρώσασθαι τὸν Ονιαν ὁ δὲ παραγενόμενος ἐπὶ τὸν Ονιαν καὶ πεισθεὶς ἐπὶ δόλῳ καὶ δεξιασθεὶς μεθ’ ὅρκων δοὺς δεξιάν καίπερ ἐν ὑποψίᾳ κείμενος ἔπεισεν ἐκ τοῦ ἀσύλου προελθεῖν ὃν καὶ παραχρῆμα παρέκλεισεν οὐκ αἰδεσθεὶς τὸ δίκαιον2Mc 4:34
Wherefore Menelaus, taking Andronicus apart, prayed, him to get Onias into his hands; who being persuaded thereunto, and coming to Onias in deceit, gave him his right hand with oaths; and though he were suspected by him, yet persuaded he him to come forth of the sanctuary: whom forthwith he shut up without regard of justice.
2Mc 4:34
Therefore Menelaus, taking Andronicus aside, asked him to kill Onias. Coming to Onias, and being persuaded to use treachery, and being received as a friend, Andronicus gave him his right hand with oaths and, though he was suspicious, persuaded him to come out of the sanctuary. Then, with no regard for justice, he immediately put him to death.
---
352Mc 4:3535δι’ ἣν αἰτίαν οὐ μόνον Ιουδαῖοι πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν ἐδείναζον καὶ ἐδυσφόρουν ἐπὶ τῷ τοῦ ἀνδρὸς ἀδίκῳ φόνῳ2Mc 4:35
For the which cause not only the Jews, but many also of other nations, took great indignation, and were much grieved for the unjust murder of the man.
2Mc 4:35
For this reason not only Jews, but many also of the other nations, had indignation and displeasure at the unjust murder of the man.
---
362Mc 4:3636τοῦ δὲ βασιλέως ἐπανελθόντος ἀπὸ τῶν κατὰ Κιλικίαν τόπων ἐνετύγχανον οἱ κατὰ πόλιν Ιουδαῖοι συμμισοπονηρούντων καὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπὲρ τοῦ παρὰ λόγον τὸν Ονιαν ἀπεκτονῆσθαι2Mc 4:36
And when the king was come again from the places about Cilicia, the Jews that were in the city, and certain of the Greeks that abhorred the fact also, complained because Onias was slain without cause.
2Mc 4:36
And when the king had come back from the places in Cilicia, the Jews who were in the city appealed to him against Andronicus (the Greeks also joining with them in hatred of the wickedness), urging that Onias had been wrongfully slain.
---
372Mc 4:3737ψυχικῶς οὖν ὁ Ἀντίοχος ἐπιλυπηθεὶς καὶ τραπεὶς ἐπὶ ἔλεος καὶ δακρύσας διὰ τὴν τοῦ μετηλλαχότος σωφροσύνην καὶ πολλὴν εὐταξίαν2Mc 4:37
Therefore Antiochus was heartily sorry, and moved to pity, and wept, because of the sober and modest behaviour of him that was dead.
2Mc 4:37
Antiochus therefore was heartily sorry, and was moved to pity, and wept, because of the sober and well ordered life of him who was dead.
---
382Mc 4:3838καὶ πυρωθεὶς τοῖς θυμοῖς παραχρῆμα τὴν τοῦ Ἀνδρονίκου πορφύραν περιελόμενος καὶ τοὺς χιτῶνας περιρρήξας περιαγαγὼν καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἐπ’ αὐτὸν τὸν τόπον οὗπερ τὸν Ονιαν ἠσέβησεν ἐκεῖ τὸν μιαιφόνον ἀπεκόσμησεν τοῦ κυρίου τὴν ἀξίαν αὐτῷ κόλασιν ἀποδόντος2Mc 4:38
And being kindled with anger, forthwith he took away Andronicus his purple, and rent off his clothes, and leading him through the whole city unto that very place, where he had committed impiety against Onias, there slew he the cursed murderer. Thus the Lord rewarded him his punishment, as he had deserved.
2Mc 4:38
Being inflamed with anger, he immediately stripped off Andronicus’s purple robe, and tore off his under garments, and when he had led him round through the whole city to that very place where he had committed the outrage against Onias, there he put the murderer out of the way, the Lord rendering to him the punishment he had deserved.
---
392Mc 4:3939γενομένων δὲ πολλῶν ἱεροσυλημάτων κατὰ τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ Λυσιμάχου μετὰ τῆς τοῦ Μενελάου γνώμης καὶ διαδοθείσης ἔξω τῆς φήμης ἐπισυνήχθη τὸ πλῆθος ἐπὶ τὸν Λυσίμαχον χρυσωμάτων ἤδη πολλῶν διενηνεγμένων2Mc 4:39
Now when many sacrileges had been committed in the city by Lysimachus with the consent of Menelaus, and the fruit thereof was spread abroad, the multitude gathered themselves together against Lysimachus, many vessels of gold being already carried away.
2Mc 4:39
¶Now when many sacrileges had been committed in the city by Lysimachus with the consent of Menelaus, and when the report of them had spread abroad outside, the people gathered themselves together against Lysimachus, after many vessels of gold had already been stolen.
---
402Mc 4:4040ἐπεγειρομένων δὲ τῶν ὄχλων καὶ ταῖς ὀργαῖς διεμπιπλαμένων καθοπλίσας ὁ Λυσίμαχος πρὸς τρισχιλίους κατήρξατο χειρῶν ἀδίκων προηγησαμένου τινὸς Αυρανου προβεβηκότος τὴν ἡλικίαν οὐδὲν δὲ ἧττον καὶ τὴν ἄνοιαν2Mc 4:40
Whereupon the common people rising, and being filled with rage, Lysimachus armed about three thousand men, and began first to offer violence; one Auranus being the leader, a man far gone in years, and no less in folly.
2Mc 4:40
When the multitudes were rising against him and were filled with anger, Lysimachus armed about three thousand men, and with unrighteous violence began the attack under the leadership of Hauran, a man far gone in years and no less also in folly.
---
412Mc 4:4141συνιδόντες δὲ καὶ τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Λυσιμάχου συναρπάσαντες οἱ μὲν πέτρους οἱ δὲ ξύλων πάχη τινὲς δὲ ἐκ τῆς παρακειμένης σποδοῦ δρασσόμενοι φύρδην ἐνετίνασσον εἰς τοὺς περὶ τὸν Λυσίμαχον2Mc 4:41
They then seeing the attempt of Lysimachus, some of them caught stones, some clubs, others taking handfuls of dust, that was next at hand, cast them all together upon Lysimachus, and those that set upon them.
2Mc 4:41
But when they perceived the assault of Lysimachus, some caught up stones, others logs of wood, and some took handfuls of the ashes that lay near, and they flung them all in wild confusion at Lysimachus and those who were with him.
---
422Mc 4:4242δι’ ἣν αἰτίαν πολλοὺς μὲν αὐτῶν τραυματίας ἐποίησαν τινὰς δὲ καὶ κατέβαλον πάντας δὲ εἰς φυγὴν συνήλασαν αὐτὸν δὲ τὸν ἱερόσυλον παρὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἐχειρώσαντο2Mc 4:42
Thus many of them they wounded, and some they struck to the ground, and all of them they forced to flee: but as for the churchrobber himself, him they killed beside the treasury.
2Mc 4:42
As a result, they wounded many of them, they killed some, and they forced the rest of them to flee, but the author of the sacrilege himself they killed beside the treasury.
---
432Mc 4:4343περὶ δὲ τούτων ἐνέστη κρίσις πρὸς τὸν Μενέλαον2Mc 4:43
Of these matters therefore there was an accusation laid against Menelaus.
2Mc 4:43
¶But about these matters, there was an accusation laid against Menelaus.
---
442Mc 4:4444καταντήσαντος δὲ τοῦ βασιλέως εἰς Τύρον ἐπ’ αὐτοῦ τὴν δικαιολογίαν ἐποιήσαντο οἱ πεμφθέντες τρεῖς ἄνδρες ὑπὸ τῆς γερουσίας2Mc 4:44
Now when the king came to Tyrus, three men that were sent from the senate pleaded the cause before him:
2Mc 4:44
When the king had come to Tyre, the three men who were sent by the senate pleaded the cause before him.
---
452Mc 4:4545ἤδη δὲ λελειμμένος ὁ Μενέλαος ἐπηγγείλατο χρήματα ἱκανὰ τῷ Πτολεμαίῳ Δορυμένους πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν βασιλέα2Mc 4:45
But Menelaus, being now convicted, promised Ptolemee the son of Dorymenes to give him much money, if he would pacify the king toward him.
2Mc 4:45
But Menelaus, seeing himself now defeated, promised much money to Ptolemy the son of Dorymenes, that he might win over the king.
---
462Mc 4:4646ὅθεν ἀπολαβὼν ὁ Πτολεμαῖος εἴς τι περίστυλον ὡς ἀναψύξοντα τὸν βασιλέα μετέθηκεν2Mc 4:46
Whereupon Ptolemee taking the king aside into a certain gallery, as it were to take the air, brought him to be of another mind:
2Mc 4:46
Therefore Ptolemy taking the king aside into a cloister, as if to get some fresh air, convinced him to change his mind.
---
472Mc 4:4747καὶ τὸν μὲν τῆς ὅλης κακίας αἴτιον Μενέλαον ἀπέλυσεν τῶν κατηγορημένων τοῖς δὲ ταλαιπώροις οἵτινες εἰ καὶ ἐπὶ Σκυθῶν ἔλεγον ἀπελύθησαν ἀκατάγνωστοι τούτοις θάνατον ἐπέκρινεν2Mc 4:47
Insomuch that he discharged Menelaus from the accusations, who notwithstanding was cause of all the mischief: and those poor men, who, if they had told their cause, yea, before the Scythians, should have been judged innocent, them he condemned to death.
2Mc 4:47
He who was the cause of all the evil, Menelaus, he discharged from the accusations; but these hapless men, who, if they had pleaded even before Scythians, would have been discharged uncondemned, them he sentenced to death.
---
482Mc 4:4848ταχέως οὖν τὴν ἄδικον ζημίαν ὑπέσχον οἱ περὶ πόλεως καὶ δήμων καὶ τῶν ἱερῶν σκευῶν προηγορήσαντες2Mc 4:48
Thus they that followed the matter for the city, and for the people, and for the holy vessels, did soon suffer unjust punishment.
2Mc 4:48
Those who were spokesmen for the city and the families of Israel and the holy vessels soon suffered that unrighteous penalty.
---
492Mc 4:4949δι’ ἣν αἰτίαν καὶ Τύριοι μισοπονηρήσαντες τὰ πρὸς τὴν κηδείαν αὐτῶν μεγαλοπρεπῶς ἐχορήγησαν2Mc 4:49
Wherefore even they of Tyrus, moved with hatred of that wicked deed, caused them to be honourably buried.
2Mc 4:49
Therefore even certain Tyrians, moved with hatred of the wickedness, provided magnificently for their burial.
---
502Mc 4:5050ὁ δὲ Μενέλαος διὰ τὰς τῶν κρατούντων πλεονεξίας ἔμενεν ἐπὶ τῇ ἀρχῇ ἐπιφυόμενος τῇ κακίᾳ μέγας τῶν πολιτῶν ἐπίβουλος καθεστώς2Mc 4:50
And so through the covetousness of them that were of power Menelaus remained still in authority, increasing in malice, and being a great traitor to the citizens.
2Mc 4:50
But Menelaus, through the covetous dealings of those who were in power, remained still in his office, growing in wickedness, established as a great conspirator against his fellow-citizens.
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Apr-2024 12:21:15 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top