www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 3:11τῆς ἁγίας πόλεως κατοικουμένης μετὰ πάσης εἰρήνης καὶ τῶν νόμων ὅτι κάλλιστα συντηρουμένων διὰ τὴν Ονιου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν2Mc 3:1
Now when the holy city was inhabited with all peace, and the laws were kept very well, because of the godliness of Onias the high priest, and his hatred of wickedness,
2Mc 3:1
¶When the holy city was inhabited with unbroken peace and the laws were kept very well because of the godliness of Onias the high priest and his hatred of wickedness,
---
22Mc 3:22συνέβαινεν καὶ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τιμᾶν τὸν τόπον καὶ τὸ ἱερὸν ἀποστολαῖς ταῖς κρατίσταις δοξάζειν2Mc 3:2
It came to pass that even the kings themselves did honour the place, and magnify the temple with their best gifts;
2Mc 3:2
it came to pass that even the kings themselves honored the place and glorified the temple with the noblest presents,
---
32Mc 3:33ὥστε καὶ Σέλευκον τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα χορηγεῖν ἐκ τῶν ἰδίων προσόδων πάντα τὰ πρὸς τὰς λειτουργίας τῶν θυσιῶν ἐπιβάλλοντα δαπανήματα2Mc 3:3
Insomuch that Seleucus of Asia of his own revenues bare all the costs belonging to the service of the sacrifices.
2Mc 3:3
so that even King Seleucus of Asia bore all the costs belonging to the services of the sacrifices out of his own revenues.
---
42Mc 3:44Σιμων δέ τις ἐκ τῆς Βενιαμιν φυλῆς προστάτης τοῦ ἱεροῦ καθεσταμένος διηνέχθη τῷ ἀρχιερεῖ περὶ τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀγορανομίας2Mc 3:4
But one Simon of the tribe of Benjamin, who was made governor of the temple, fell out with the high priest about disorder in the city.
2Mc 3:4
But a man named Simon of the tribe of Benjamin, having been made guardian of the temple, disagreed with the high priest about the ruling of the market in the city.
---
52Mc 3:55καὶ νικῆσαι τὸν Ονιαν μὴ δυνάμενος ἦλθεν πρὸς Ἀπολλώνιον Θαρσεου τὸν κατ’ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης στρατηγὸν2Mc 3:5
And when he could not overcome Onias, he gat him to Apollonius the son of Thraseas, who then was governor of Celosyria and Phenice,
2Mc 3:5
When he couldn’t overcome Onias, he went to Apollonius of *Tarsus, who at that time was governor of Coelesyria and Phoenicia.
---
62Mc 3:66καὶ προσήγγειλεν περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων γέμειν τὸ ἐν Ιεροσολύμοις γαζοφυλάκιον ὥστε τὸ πλῆθος τῶν διαφόρων ἀναρίθμητον εἶναι καὶ μὴ προσήκειν αὐτὰ πρὸς τὸν τῶν θυσιῶν λόγον εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βασιλέως ἐξουσίαν πεσεῖν ταῦτα2Mc 3:6
And told him that the treasury in Jerusalem was full of infinite sums of money, so that the multitude of their riches, which did not pertain to the account of the sacrifices, was innumerable, and that it was possible to bring all into the king's hand.
2Mc 3:6
He brought him word how that the treasury in Jerusalem was full of untold sums of money, so that the multitude of the funds was innumerable, and that they didn’t pertain to the account of the sacrifices, but that it was possible that these should fall under the king’s power.
---
72Mc 3:77συμμείξας δὲ ὁ Ἀπολλώνιος τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν μηνυθέντων αὐτῷ χρημάτων ἐνεφάνισεν ὁ δὲ προχειρισάμενος Ἡλιόδωρον τὸν ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἀπέστειλεν δοὺς ἐντολὰς τὴν τῶν προειρημένων χρημάτων ἐκκομιδὴν ποιήσασθαι2Mc 3:7
Now when Apollonius came to the king, and had shewed him of the money whereof he was told, the king chose out Heliodorus his treasurer, and sent him with a commandment to bring him the foresaid money.
2Mc 3:7
When Apollonius met the king, he informed him of the money about which he had been told. So the king appointed Heliodorus, who was his chancellor, and sent him with a command to accomplish the removal of the reported money.
---
82Mc 3:88εὐθέως δὲ ὁ Ἡλιόδωρος ἐποιεῖτο τὴν πορείαν τῇ μὲν ἐμφάσει ὡς τὰς κατὰ Κοίλην Συρίαν καὶ Φοινίκην πόλεις ἐφοδεῦσαι τῷ πράγματι δὲ τὴν τοῦ βασιλέως πρόθεσιν ἐπιτελεῖν2Mc 3:8
So forthwith Heliodorus took his journey; under a colour of visiting the cities of Celosyria and Phenice, but indeed to fulfil the king's purpose.
2Mc 3:8
So Heliodorus set out on his journey at once, ostensibly to visit the cities of Coelesyria and Phoenicia, but in fact to execute the king’s purpose.
---
92Mc 3:99παραγενηθεὶς δὲ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ φιλοφρόνως ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως τῆς πόλεως ἀποδεχθεὶς ἀνέθετο περὶ τοῦ γεγονότος ἐμφανισμοῦ καὶ τίνος ἕνεκεν πάρεστιν διεσάφησεν ἐπυνθάνετο δὲ εἰ ταῖς ἀληθείαις ταῦτα οὕτως ἔχοντα τυγχάνει2Mc 3:9
And when he was come to Jerusalem, and had been courteously received of the high priest of the city, he told him what intelligence was given of the money, and declared wherefore he came, and asked if these things were so indeed.
2Mc 3:9
¶When he had come to Jerusalem and had been courteously received by the high priest of the city, he told him about the information which had been given, and declared why he had come; and he inquired if in truth these things were so.
---
102Mc 3:1010τοῦ δὲ ἀρχιερέως ὑποδείξαντος παρακαταθήκας εἶναι χηρῶν τε καὶ ὀρφανῶν2Mc 3:10
Then the high priest told him that there was such money laid up for the relief of widows and fatherless children:
2Mc 3:10
The high priest explained to him that there were in the treasury deposits of widows and orphans,
---
112Mc 3:1111τινὰ δὲ καὶ Ὑρκανοῦ τοῦ Τωβιου σφόδρα ἀνδρὸς ἐν ὑπεροχῇ κειμένου οὕτως ἦν διαβάλλων ὁ δυσσεβὴς Σιμων τὰ δὲ πάντα ἀργυρίου τετρακόσια τάλαντα χρυσίου δὲ διακόσια2Mc 3:11
And that some of it belonged to Hircanus son of Tobias, a man of great dignity, and not as that wicked Simon had misinformed: the sum whereof in all was four hundred talents of silver, and two hundred of gold:
2Mc 3:11
and moreover some money belonging to Hyrcanus the son of Tobias, a man in very high place, not as that impious Simon falsely alleged; and that in all there were four hundred talents of silver and two hundred of gold,
---
122Mc 3:1212ἀδικηθῆναι δὲ τοὺς πεπιστευκότας τῇ τοῦ τόπου ἁγιωσύνῃ καὶ τῇ τοῦ τετιμημένου κατὰ τὸν σύμπαντα κόσμον ἱεροῦ σεμνότητι καὶ ἀσυλίᾳ παντελῶς ἀμήχανον εἶναι2Mc 3:12
And that it was altogether impossible that such wrongs should be done unto them, that had committed it to the holiness of the place, and to the majesty and inviolable sanctity of the temple, honoured over all the world.
2Mc 3:12
and that it was altogether impossible that wrong should be done to those who had put trust in the holiness of the place, and in the majesty and inviolable sanctity of the temple, honored over all the world.
---
132Mc 3:1313ὁ δὲ Ἡλιόδωρος δι’ ἃς εἶχεν βασιλικὰς ἐντολάς πάντως ἔλεγεν εἰς τὸ βασιλικὸν ἀναλημπτέα ταῦτα εἶναι2Mc 3:13
But Heliodorus, because of the king's commandment given him, said, That in any wise it must be brought into the king's treasury.
2Mc 3:13
But Heliodorus, because of the king’s command given him, said that in any case this money must be confiscated for the king’s treasury.
---
142Mc 3:1414ταξάμενος δὲ ἡμέραν εἰσῄει τὴν περὶ τούτων ἐπίσκεψιν οἰκονομήσων ἦν δὲ οὐ μικρὰ καθ’ ὅλην τὴν πόλιν ἀγωνία2Mc 3:14
So at the day which he appointed he entered in to order this matter: wherefore there was no small agony throughout the whole city.
2Mc 3:14
¶So having appointed a day, he entered in to direct the inquiry concerning these matters; and there was no small distress throughout the whole city.
---
152Mc 3:1515οἱ δὲ ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν ταῖς ἱερατικαῖς στολαῖς ῥίψαντες ἑαυτοὺς ἐπεκαλοῦντο εἰς οὐρανὸν τὸν περὶ παρακαταθήκης νομοθετήσαντα τοῖς παρακαταθεμένοις ταῦτα σῶα διαφυλάξαι2Mc 3:15
But the priests, prostrating themselves before the altar in their priests' vestments, called unto heaven upon him that made a law concerning things given to he kept, that they should safely be preserved for such as had committed them to be kept.
2Mc 3:15
The priests, prostrating themselves before the altar in their priestly garments, and called toward heaven upon him who gave the law concerning deposits, that he should preserve these treasures safe for those who had deposited them.
---
162Mc 3:1616ἦν δὲ ὁρῶντα τὴν τοῦ ἀρχιερέως ἰδέαν τιτρώσκεσθαι τὴν διάνοιαν ἡ γὰρ ὄψις καὶ τὸ τῆς χρόας παρηλλαγμένον ἐνέφαινεν τὴν κατὰ ψυχὴν ἀγωνίαν2Mc 3:16
Then whoso had looked the high priest in the face, it would have wounded his heart: for his countenance and the changing of his colour declared the inward agony of his mind.
2Mc 3:16
Whoever saw the appearance of the high priest was wounded in mind; for his countenance and the change of his color betrayed the distress of his soul.
---
172Mc 3:1717περιεκέχυτο γὰρ περὶ τὸν ἄνδρα δέος τι καὶ φρικασμὸς σώματος δι’ ὧν πρόδηλον ἐγίνετο τοῖς θεωροῦσιν τὸ κατὰ καρδίαν ἐνεστὸς ἄλγος2Mc 3:17
For the man was so compassed with fear and horror of the body, that it was manifest to them that looked upon him, what sorrow he had now in his heart.
2Mc 3:17
For a terror and a shuddering of the body had come over the man, by which the pain that was in his heart was plainly shown to those who looked at him.
---
182Mc 3:1818ἔτι δὲ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀγεληδὸν ἐξεπήδων ἐπὶ πάνδημον ἱκετείαν διὰ τὸ μέλλειν εἰς καταφρόνησιν ἔρχεσθαι τὸν τόπον2Mc 3:18
Others ran flocking out of their houses to the general supplication, because the place was like to come into contempt.
2Mc 3:18
Those who were in the houses rushed out in crowds to make a universal supplication, because the place was about to come into dishonor.
---
192Mc 3:1919ὑπεζωσμέναι δὲ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς αἱ γυναῖκες σάκκους κατὰ τὰς ὁδοὺς ἐπλήθυνον αἱ δὲ κατάκλειστοι τῶν παρθένων αἱ μὲν συνέτρεχον ἐπὶ τοὺς πυλῶνας αἱ δὲ ἐπὶ τὰ τείχη τινὲς δὲ διὰ τῶν θυρίδων διεξέκυπτον2Mc 3:19
And the women, girt with sackcloth under their breasts, abounded in the streets, and the virgins that were kept in ran, some to the gates, and some to the walls, and others looked out of the windows.
2Mc 3:19
The women, girded with sackcloth under their breasts, thronged the streets. The virgins who were kept indoors ran together, some to the gates, others to the walls, and some looked out through the windows.
---
202Mc 3:2020πᾶσαι δὲ προτείνουσαι τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐποιοῦντο τὴν λιτανείαν2Mc 3:20
And all, holding their hands toward heaven, made supplication.
2Mc 3:20
All, stretching out their hands toward heaven, made their solemn supplication.
---
212Mc 3:2121ἐλεεῖν δ’ ἦν τὴν τοῦ πλήθους παμμιγῆ πρόπτωσιν τήν τε τοῦ μεγάλως ἀγωνιῶντος ἀρχιερέως προσδοκίαν2Mc 3:21
Then it would have pitied a man to see the falling down of the multitude of all sorts, and the fear of the high priest being in such an agony.
2Mc 3:21
Then it was pitiful to see the multitude prostrating themselves all mixed together, and the anxiety of the high priest in his great distress.
---
222Mc 3:2222οἱ μὲν οὖν ἐπεκαλοῦντο τὸν παγκρατῆ κύριον τὰ πεπιστευμένα τοῖς πεπιστευκόσιν σῶα διαφυλάσσειν μετὰ πάσης ἀσφαλείας2Mc 3:22
They then called upon the Almighty Lord to keep the things committed of trust safe and sure for those that had committed them.
2Mc 3:22
¶While therefore they called upon the Almighty Lord to keep the things entrusted to them * safe and secure for those who had entrusted them,
---
232Mc 3:2323ὁ δὲ Ἡλιόδωρος τὸ διεγνωσμένον ἐπετέλει2Mc 3:23
Nevertheless Heliodorus executed that which was decreed.
2Mc 3:23
Heliodorus went on to execute that which had been decreed.
---
242Mc 3:2424αὐτόθι δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς δορυφόροις κατὰ τὸ γαζοφυλάκιον ἤδη παρόντος ὁ τῶν πνευμάτων καὶ πάσης ἐξουσίας δυνάστης ἐπιφάνειαν μεγάλην ἐποίησεν ὥστε πάντας τοὺς κατατολμήσαντας συνελθεῖν καταπλαγέντας τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν εἰς ἔκλυσιν καὶ δειλίαν τραπῆναι2Mc 3:24
Now as he was there present himself with his guard about the treasury, the Lord of spirits, and the Prince of all power, caused a great apparition, so that all that presumed to come in with him were astonished at the power of God, and fainted, and were sore afraid.
2Mc 3:24
But when he was already present there with his guards near the treasury, the Sovereign of spirits and of all authority caused a great manifestation, so that all who had presumed to come with him, stricken with dismay at the power of God, fainted in terror.
---
252Mc 3:2525ὤφθη γάρ τις ἵππος αὐτοῖς φοβερὸν ἔχων τὸν ἐπιβάτην καὶ καλλίστῃ σαγῇ διακεκοσμημένος φερόμενος δὲ ῥύδην ἐνέσεισεν τῷ Ἡλιοδώρῳ τὰς ἐμπροσθίους ὁπλάς ὁ δὲ ἐπικαθήμενος ἐφαίνετο χρυσῆν πανοπλίαν ἔχων2Mc 3:25
For there appeared unto them an horse with a terrible rider upon him, and adorned with a very fair covering, and he ran fiercely, and smote at Heliodorus with his forefeet, and it seemed that he that sat upon the horse had complete harness of gold.
2Mc 3:25
For they saw a horse with a frightening rider, adorned with beautiful trappings, and he rushed fiercely and struck at Heliodorus with his forefeet. It seemed like he who sat on the horse had complete armor of gold.
---
262Mc 3:2626ἕτεροι δὲ δύο προσεφάνησαν αὐτῷ νεανίαι τῇ ῥώμῃ μὲν ἐκπρεπεῖς κάλλιστοι δὲ τὴν δόξαν διαπρεπεῖς δὲ τὴν περιβολήν οἳ καὶ περιστάντες ἐξ ἑκατέρου μέρους ἐμαστίγουν αὐτὸν ἀδιαλείπτως πολλὰς ἐπιρριπτοῦντες αὐτῷ πληγάς2Mc 3:26
Moreover two other young men appeared before him, notable in strength, excellent in beauty, and comely in apparel, who stood by him on either side; and scourged him continually, and gave him many sore stripes.
2Mc 3:26
Two others also appeared to him, young men notable in their strength, and beautiful in their glory, and splendid in their apparel, who stood by him on either side, and scourged him unceasingly, inflicting on him many sore stripes.
---
272Mc 3:2727ἄφνω δὲ πεσόντα πρὸς τὴν γῆν καὶ πολλῷ σκότει περιχυθέντα συναρπάσαντες καὶ εἰς φορεῖον ἐνθέντες2Mc 3:27
And Heliodorus fell suddenly unto the ground, and was compassed with great darkness: but they that were with him took him up, and put him into a litter.
2Mc 3:27
When he had fallen suddenly to the ground, and great darkness had come over him, his guards picked him up and put him on a stretcher,
---
282Mc 3:2828τὸν ἄρτι μετὰ πολλῆς παραδρομῆς καὶ πάσης δορυφορίας εἰς τὸ προειρημένον εἰσελθόντα γαζοφυλάκιον ἔφερον ἀβοήθητον ἑαυτῷ καθεστῶτα φανερῶς τὴν τοῦ θεοῦ δυναστείαν ἐπεγνωκότες2Mc 3:28
Thus him, that lately came with a great train and with all his guard into the said treasury, they carried out, being unable to help himself with his weapons: and manifestly they acknowledged the power of God.
2Mc 3:28
and carried him—this man who had just now entered with a great retinue and all his guard into the aforesaid treasury, himself now brought to utter helplessness, manifestly made to recognize the sovereignty of God.
---
292Mc 3:2929καὶ ὁ μὲν διὰ τὴν θείαν ἐνέργειαν ἄφωνος καὶ πάσης ἐστερημένος ἐλπίδος καὶ σωτηρίας ἔρριπτο2Mc 3:29
For he by the hand of God was cast down, and lay speechless without all hope of life.
2Mc 3:29
So, while he, through the working of God, speechless and bereft of all hope and deliverance, lay prostrate,
---
302Mc 3:3030οἱ δὲ τὸν κύριον εὐλόγουν τὸν παραδοξάζοντα τὸν ἑαυτοῦ τόπον καὶ τὸ μικρῷ πρότερον δέους καὶ ταραχῆς γέμον ἱερὸν τοῦ παντοκράτορος ἐπιφανέντος κυρίου χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐπεπλήρωτο2Mc 3:30
But they praised the Lord, that had miraculously honoured his own place: for the temple; which a little afore was full of fear and trouble, when the Almighty Lord appeared, was filled with joy and gladness.
2Mc 3:30
they blessed the Lord who acted marvelously for his own place. The temple, which a little before was full of terror and alarm, was filled with joy and gladness after the Almighty Lord appeared.
---
312Mc 3:3131ταχὺ δέ τινες τῶν τοῦ Ἡλιοδώρου συνήθων ἠξίουν τὸν Ονιαν ἐπικαλέσασθαι τὸν ὕψιστον καὶ τὸ ζῆν χαρίσασθαι τῷ παντελῶς ἐν ἐσχάτῃ πνοῇ κειμένῳ2Mc 3:31
Then straightways certain of Heliodorus' friends prayed Onias, that he would call upon the most High to grant him his life, who lay ready to give up the ghost.
2Mc 3:31
¶But quickly some of Heliodorus’s familiar friends implored Onias to call upon the Most High to grant life to him who lay quite at the last gasp.
---
322Mc 3:3232ὕποπτος δὲ γενόμενος ὁ ἀρχιερεὺς μήποτε διάλημψιν ὁ βασιλεὺς σχῇ κακουργίαν τινὰ περὶ τὸν Ἡλιόδωρον ὑπὸ τῶν Ιουδαίων συντετελέσθαι προσήγαγεν θυσίαν ὑπὲρ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας2Mc 3:32
So the high priest, suspecting lest the king should misconceive that some treachery had been done to Heliodorus by the Jews, offered a sacrifice for the health of the man.
2Mc 3:32
The high priest, secretly fearing lest the king might come to think that some treachery toward Heliodorus had been perpetrated by the Jews, brought a sacrifice for the recovery of the man.
---
332Mc 3:3333ποιουμένου δὲ τοῦ ἀρχιερέως τὸν ἱλασμὸν οἱ αὐτοὶ νεανίαι πάλιν ἐφάνησαν τῷ Ἡλιοδώρῳ ἐν ταῖς αὐταῖς ἐσθήσεσιν ἐστολισμένοι καὶ στάντες εἶπον πολλὰς Ονια τῷ ἀρχιερεῖ χάριτας ἔχε διὰ γὰρ αὐτόν σοι κεχάρισται τὸ ζῆν ὁ κύριος2Mc 3:33
Now as the high priest was making an atonement, the same young men in the same clothing appeared and stood beside Heliodorus, saying, Give Onias the high priest great thanks, insomuch as for his sake the Lord hath granted thee life:
2Mc 3:33
But as the high priest was making the atoning sacrifice, the same young men appeared again to Heliodorus, arrayed in the same garments. They stood and said, “Give Onias the high priest great thanks, for for his sake the Lord has granted you life.
---
342Mc 3:3434σὺ δὲ ἐξ οὐρανοῦ μεμαστιγωμένος διάγγελλε πᾶσι τὸ μεγαλεῖον τοῦ θεοῦ κράτος ταῦτα δὲ εἰπόντες ἀφανεῖς ἐγένοντο2Mc 3:34
And seeing that thou hast been scourged from heaven, declare unto all men the mighty power of God. And when they had spoken these words, they appeared no more.
2Mc 3:34
See that you, since you have been scourged from heaven, proclaim to all men the sovereign majesty of God.” When they had spoken these words, they vanished out of sight.
---
352Mc 3:3535ὁ δὲ Ἡλιόδωρος θυσίαν ἀνενέγκας τῷ κυρίῳ καὶ εὐχὰς μεγίστας εὐξάμενος τῷ τὸ ζῆν περιποιήσαντι καὶ τὸν Ονιαν ἀποδεξάμενος ἀνεστρατοπέδευσεν πρὸς τὸν βασιλέα2Mc 3:35
So Heliodorus, after he had offered sacrifice unto the Lord, and made great vows unto him that had saved his life, and saluted Onias, returned with his host to the king.
2Mc 3:35
So Heliodorus, having offered a sacrifice to the Lord and vowed *great vows to him who had saved his life, and having bidden Onias farewell, returned with his army to the king.
---
362Mc 3:3636ἐξεμαρτύρει δὲ πᾶσιν ἅπερ ἦν ὑπ’ ὄψιν τεθεαμένος ἔργα τοῦ μεγίστου θεοῦ2Mc 3:36
Then testified he to all men the works of the great God, which he had seen with his eyes.
2Mc 3:36
He testified to all men the works of the greatest God, which he had seen with his eyes.
---
372Mc 3:3737τοῦ δὲ βασιλέως ἐπερωτήσαντος τὸν Ἡλιόδωρον ποῖός τις εἴη ἐπιτήδειος ἔτι ἅπαξ διαπεμφθῆναι εἰς Ιεροσόλυμα ἔφησεν2Mc 3:37
And when the king Heliodorus, who might be a fit man to be sent yet once again to Jerusalem, he said,
2Mc 3:37
¶When the king asked Heliodorus what sort of man was fit to be sent yet once again to Jerusalem, he said,
---
382Mc 3:3838εἴ τινα ἔχεις πολέμιον ἢ πραγμάτων ἐπίβουλον πέμψον αὐτὸν ἐκεῖ καὶ μεμαστιγωμένον αὐτὸν προσδέξῃ ἐάνπερ καὶ διασωθῇ διὰ τὸ περὶ τὸν τόπον ἀληθῶς εἶναί τινα θεοῦ δύναμιν2Mc 3:38
If thou hast any enemy or traitor, send him thither, and thou shalt receive him well scourged, if he escape with his life: for in that place, no doubt; there is an especial power of God.
2Mc 3:38
“If you have any enemy or conspirator against the state, send him there, and you will receive him back well scourged, if he even escapes with his life; because truly there is some power of God in that place.
---
392Mc 3:3939αὐτὸς γὰρ ὁ τὴν κατοικίαν ἐπουράνιον ἔχων ἐπόπτης ἐστὶν καὶ βοηθὸς ἐκείνου τοῦ τόπου καὶ τοὺς παραγινομένους ἐπὶ κακώσει τύπτων ἀπολλύει2Mc 3:39
For he that dwelleth in heaven hath his eye on that place, and defendeth it; and he beateth and destroyeth them that come to hurt it.
2Mc 3:39
For he who has his dwelling in heaven himself has his eyes on that place and helps it. Those who come to hurt it, he strikes and destroys.”
---
402Mc 3:4040καὶ τὰ μὲν κατὰ Ἡλιόδωρον καὶ τὴν τοῦ γαζοφυλακίου τήρησιν οὕτως ἐχώρησεν2Mc 3:40
And the things concerning Heliodorus, and the keeping of the treasury, fell out on this sort.
2Mc 3:40
¶This was the history of Heliodorus and the keeping of the treasury.
---
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 05:34:00 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top