www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 2:11εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς Ιερεμιας ὁ προφήτης ὅτι ἐκέλευσεν τοῦ πυρὸς λαβεῖν τοὺς μεταγενομένους ὡς σεσήμανται2Mc 2:1
It is also found in the records, that Jeremy the prophet commanded them that were carried away to take of the fire, as it hath been signified:
2Mc 2:1
¶It is also found in the records that Jeremiah the prophet commanded those who were carried away to take some of the fire, as has been mentioned,
---
22Mc 2:22καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις ὁ προφήτης δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προσταγμάτων τοῦ κυρίου καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσιν ταῖς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον2Mc 2:2
And how that the prophet, having given them the law, charged them not to forget the commandments of the Lord, and that they should not err in their minds, when they see images of silver and gold, with their ornaments.
2Mc 2:2
and how that the prophet charged those who were carried away, having given them the law, that they should not forget the statutes of the Lord or be led astray in their minds when they saw images of gold and silver, and their adornment.
---
32Mc 2:33καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν2Mc 2:3
And with other such speeches exhorted he them, that the law should not depart from their hearts.
2Mc 2:3
With other such words exhorted he them, that the law should not depart from their hearts.
---
42Mc 2:44ἦν δὲ ἐν τῇ γραφῇ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προφήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος αὐτῷ συνακολουθεῖν ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος οὗ ὁ Μωυσῆς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν2Mc 2:4
It was also contained in the same writing, that the prophet, being warned of God, commanded the tabernacle and the ark to go with him, as he went forth into the mountain, where Moses climbed up, and saw the heritage of God.
2Mc 2:4
¶It was in the writing that the prophet, being warned by God, commanded that the tabernacle and the ark should follow with him,* when he went out to the mountain where Moses had gone up and saw God’s inheritance.
---
52Mc 2:55καὶ ἐλθὼν ὁ Ιερεμιας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέφραξεν2Mc 2:5
And when Jeremy came thither, he found an hollow cave, wherein he laid the tabernacle, and the ark, and the altar of incense, and so stopped the door.
2Mc 2:5
Jeremiah came and found a cave, he brought the tabernacle, the ark, and the altar of incense into it; then he sealed the entrance.
---
62Mc 2:66καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρεῖν2Mc 2:6
And some of those that followed him came to mark the way, but they could not find it.
2Mc 2:6
Some of those who followed with him came there that they might mark the way, and could not find it.
---
72Mc 2:77ὡς δὲ ὁ Ιερεμιας ἔγνω μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν ὅτι καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται ἕως ἂν συναγάγῃ ὁ θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως γένηται2Mc 2:7
Which when Jeremy perceived, he blamed them, saying, As for that place, it shall be unknown until the time that God gather his people again together, and receive them unto mercy.
2Mc 2:7
But when Jeremiah learned about that, he rebuked them, saying, “The place shall be unknown until God gathers the people together again and shows mercy.
---
82Mc 2:88καὶ τότε ὁ κύριος ἀναδείξει ταῦτα καὶ ὀφθήσεται ἡ δόξα τοῦ κυρίου καὶ ἡ νεφέλη ὡς ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο ὡς καὶ ὁ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθῇ μεγάλως2Mc 2:8
Then shall the Lord shew them these things, and the glory of the Lord shall appear, and the cloud also, as it was shewed under Moses, and as when Solomon desired that the place might be honourably sanctified.
2Mc 2:8
Then the Lord will disclose these things, and the glory of the Lord shall be seen with the cloud, as it was also shown to Moses, also as Solomon implored that the place might be consecrated greatly,
---
92Mc 2:99διεσαφεῖτο δὲ καὶ ὡς σοφίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆς τελειώσεως τοῦ ἱεροῦ2Mc 2:9
It was also declared, that he being wise offered the sacrifice of dedication, and of the finishing of the temple.
2Mc 2:9
and it was also declared that he, having wisdom, offered a sacrifice of dedication, and of the finishing of the temple.
---
102Mc 2:1010καθὼς καὶ Μωυσῆς προσηύξατο πρὸς κύριον καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τῆς θυσίας ἐδαπάνησεν οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο καὶ καταβὰν τὸ πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα2Mc 2:10
And as when Moses prayed unto the Lord, the fire came down from heaven, and consumed the sacrifices: even so prayed Solomon also, and the fire came down from heaven, and consumed the burnt offerings.
2Mc 2:10
As Moses prayed to the Lord and fire came down out of heaven and consumed the sacrifice, even so Solomon also prayed, and the fire came down and consumed the burnt offerings.
---
112Mc 2:1111καὶ εἶπεν Μωυσῆς διὰ τὸ μὴ βεβρῶσθαι τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνηλώθη2Mc 2:11
And Moses said, Because the sin offering was not to be eaten, it was consumed.
2Mc 2:11
*Moses said, ‘Because the sin offering had not been eaten, it was consumed in like manner.’
---
122Mc 2:1212ὡσαύτως καὶ ὁ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν2Mc 2:12
So Solomon kept those eight days.
2Mc 2:12
Likewise Solomon kept the eight days.”
---
132Mc 2:1313ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν βασιλέων βιβλία καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων2Mc 2:13
The same things also were reported in the writings and commentaries of Neemias; and how he founding a library gathered together the acts of the kings, and the prophets, and of David, and the epistles of the kings concerning the holy gifts.
2Mc 2:13
¶The same things were reported both in the public archives and in Nehemiah’s records, and also how he, founding a library, gathered together the books about the kings and prophets, and the writings of David, and letters of kings about sacred gifts.
---
142Mc 2:1414ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα καὶ ἔστιν παρ’ ἡμῖν2Mc 2:14
In like manner also Judas gathered together all those things that were lost by reason of the war we had, and they remain with us,
2Mc 2:14
In like manner Judas also gathered together for us all those books that had been scattered by reason of the war, and they are still with us.
---
152Mc 2:1515ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε2Mc 2:15
Wherefore if ye have need thereof, send some to fetch them unto you.
2Mc 2:15
If therefore you have need of them, send some people to bring them to you.
---
162Mc 2:1616μέλλοντες οὖν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμῖν καλώς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας2Mc 2:16
Whereas we then are about to celebrate the purification, we have written unto you, and ye shall do well, if ye keep the same days.
2Mc 2:16
¶Seeing then that we are about to celebrate the purification, we write to you. You will therefore do well if you celebrate the days.
---
172Mc 2:1717ὁ δὲ θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πᾶσιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν2Mc 2:17
We hope also, that the God, that delivered all his people, and gave them all an heritage, and the kingdom, and the priesthood, and the sanctuary,
2Mc 2:17
Now God, who saved all his people, and restored the heritage to all, with the kingdom, the priesthood, and the consecration,
---
182Mc 2:1818καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ θεῷ ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν2Mc 2:18
As he promised in the law, will shortly have mercy upon us, and gather us together out of every land under heaven into the holy place: for he hath delivered us out of great troubles, and hath purified the place.
2Mc 2:18
even as he promised through the law— in God have we hope, that he will soon have mercy upon us, and gather us together out of everywhere under heaven into his holy place; for he delivered us out of great evils, and purified the place. ¶———————
---
192Mc 2:1919τὰ δὲ κατὰ τὸν Ιουδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς τούτου ἀδελφοὺς καὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγίστου καθαρισμὸν καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμὸν2Mc 2:19
Now as concerning Judas Maccabeus, and his brethren, and the purification of the great temple, and the dedication of the altar,
2Mc 2:19
¶Now the things concerning Judas Maccabaeus and his brothers, the purification of the greatest temple, the dedication of the altar,
---
202Mc 2:2020ἔτι τε τοὺς πρὸς Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους2Mc 2:20
And the wars against Antiochus Epiphanes, and Eupator his son,
2Mc 2:20
and further the wars against Antiochus Epiphanes and Eupator his son,
---
212Mc 2:2121καὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ γενομένας ἐπιφανείας τοῖς ὑπὲρ τοῦ Ιουδαϊσμοῦ φιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν2Mc 2:21
And the manifest signs that came from heaven unto those that behaved themselves manfully to their honour for Judaism: so that, being but a few, they overcame the whole country, and chased barbarous multitudes,
2Mc 2:21
and the manifestations that came from heaven to those who fought with one another in brave deeds for the religion of the Jews; so that, being but a few, they seized the whole country, chased the barbarous multitudes,
---
222Mc 2:2222καὶ τὸ περιβόητον καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι καὶ τοὺς μέλλοντας καταλύεσθαι νόμους ἐπανορθῶσαι τοῦ κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς2Mc 2:22
And recovered again the temple renowned all the world over, and freed the city, and upheld the laws which were going down, the Lord being gracious unto them with all favour:
2Mc 2:22
recovered again the temple renowned all the world over, freed the city, and restored the laws which were about to be overthrown, seeing the Lord became gracious to them with all kindness.
---
232Mc 2:2323ὑπὸ Ἰάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι’ ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμεῖν2Mc 2:23
All these things, I say, being declared by Jason of Cyrene in five books, we will assay to abridge in one volume.
2Mc 2:23
These things which have been declared by Jason of Cyrene in five books, we will attempt to abridge in one book.
---
242Mc 2:2424συνορῶντες γὰρ τὸ χύμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήμασιν διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης2Mc 2:24
For considering the infinite number, and the difficulty which they find that desire to look into the narrations of the story, for the variety of the matter,
2Mc 2:24
For having in view the confused mass of the numbers, and the* difficulty which awaits those who would enter into the narratives of the history, by reason of the abundance of the matter,
---
252Mc 2:2525ἐφροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν τοῖς δὲ φιλοφρονοῦσιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν πᾶσιν δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὠφέλειαν2Mc 2:25
We have been careful, that they that will read may have delight, and that they that are desirous to commit to memory might have ease, and that all into whose hands it comes might have profit.
2Mc 2:25
we were careful that those who choose to read may be attracted, and that those who wish us well may find it easy to recall, and that all readers may benefit.
---
262Mc 2:2626καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥᾴδιον ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα2Mc 2:26
Therefore to us, that have taken upon us this painful labour of abridging, it was not easy, but a matter of sweat and watching;
2Mc 2:26
Although to us, who have taken upon ourselves the painful labor of the abridgement, the task is not easy, but a matter of sweat and sleeplessness,
---
272Mc 2:2727καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερές ὅμως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν2Mc 2:27
Even as it is no ease unto him that prepareth a banquet, and seeketh the benefit of others: yet for the pleasuring of many we will undertake gladly this great pains;
2Mc 2:27
even as it is no light thing to him who prepares a banquet, and seeks the benefit of others. Nevertheless, for the sake of the gratitude of the many we will gladly endure the painful labor,
---
282Mc 2:2828τὸ μὲν διακριβοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραφεῖ παραχωρήσαντες τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονοῦντες2Mc 2:28
Leaving to the author the exact handling of every particular, and labouring to follow the rules of an abridgement.
2Mc 2:28
leaving to the historian the exact handling of every particular, and again having no strength to fill in the outlines of our abridgement.
---
292Mc 2:2929καθάπερ γὰρ τῆς καινῆς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς φροντιστέον τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ ζωγραφεῖν ἐπιχειροῦντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν ἐξεταστέον οὕτως δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῶν2Mc 2:29
For as the master builder of a new house must care for the whole building; but he that undertaketh to set it out, and paint it, must seek out fit things for the adorning thereof: even so I think it is with us.
2Mc 2:29
For as the masterbuilder of a new house must care for the whole structure, and again he who undertakes to decorate and paint it must seek out the things fit for its adorning; even so I think it is also with us.
---
302Mc 2:3030τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιεῖσθαι λόγων καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος τῷ τῆς ἱστορίας ἀρχηγέτῃ καθήκει2Mc 2:30
To stand upon every point, and go over things at large, and to be curious in particulars, belongeth to the first author of the story:
2Mc 2:30
To occupy the ground, and to indulge in long discussions, and to be curious in particulars, is fitting for the first author of the history;
---
312Mc 2:3131τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας παραιτεῖσθαι τῷ τὴν μετάφρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον2Mc 2:31
But to use brevity, and avoid much labouring of the work, is to be granted to him that will make an abridgment.
2Mc 2:31
but to strive after brevity of expression, and to avoid a labored fullness in the treatment, is to be granted to him who would bring a writing into a new form.
---
322Mc 2:3232ἐντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆς διηγήσεως τοῖς προειρημένοις τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες εὔηθες γὰρ τὸ μὲν πρὸ τῆς ἱστορίας πλεονάζειν τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμεῖν2Mc 2:32
Here then will we begin the story: only adding thus much to that which hath been said, that it is a foolish thing to make a long prologue, and to be short in the story itself.
2Mc 2:32
Here then let’s begin the narration, only adding this much to that which has already been said; for it is a foolish thing to make a long prologue to the history, and to abridge the history itself.
---
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Apr-2024 01:09:52 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top