www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 15:11ὁ δὲ Νικάνωρ μεταλαβὼν τοὺς περὶ τὸν Ιουδαν ὄντας ἐν τοῖς κατὰ Σαμάρειαν τόποις ἐβουλεύσατο τῇ τῆς καταπαύσεως ἡμέρᾳ μετὰ πάσης ἀσφαλείας αὐτοῖς ἐπιβαλεῖν2Mc 15:1
But Nicanor, hearing that Judas and his company were in the strong places about Samaria, resolved without any danger to set upon them on the sabbath day.
2Mc 15:1
¶But Nicanor, hearing that Judas and his company were in the region of Samaria, resolved to attack them with complete safety on the day of rest.
---
22Mc 15:22τῶν δὲ κατὰ ἀνάγκην συνεπομένων αὐτῷ Ιουδαίων λεγόντων μηδαμῶς οὕτως ἀγρίως καὶ βαρβάρως ἀπολέσῃς δόξαν δὲ ἀπομέρισον τῇ προτετιμημένῃ ὑπὸ τοῦ πάντα ἐφορῶντος μεθ’ ἁγιότητος ἡμέρᾳ2Mc 15:2
Nevertheless the Jews that were compelled to go with him said, O destroy not so cruelly and barbarously, but give honour to that day, which he, that seeth all things, hath honoured with holiness above all other days.
2Mc 15:2
When the Jews who were compelled to follow him said, “Don’t destroy so savagely and barbarously, but give due glory to the day which he who sees all things has honored and hallowed above other days.”
---
32Mc 15:33ὁ δὲ τρισαλιτήριος ἐπηρώτησεν εἰ ἔστιν ἐν οὐρανῷ δυνάστης ὁ προστεταχὼς ἄγειν τὴν τῶν σαββάτων ἡμέραν2Mc 15:3
Then the most ungracious wretch demanded, if there were a Mighty one in heaven, that had commanded the sabbath day to be kept.
2Mc 15:3
¶Then the thrice-accursed wretch asked if there were a Sovereign in heaven who had commanded to keep the Sabbath day.
---
42Mc 15:44τῶν δ’ ἀποφηναμένων ἔστιν ὁ κύριος ζῶν αὐτὸς ἐν οὐρανῷ δυνάστης ὁ κελεύσας ἀσκεῖν τὴν ἑβδομάδα2Mc 15:4
And when they said, There is in heaven a living Lord, and mighty, who commanded the seventh day to be kept:
2Mc 15:4
¶When they declared, “There is the Lord, living himself as Sovereign in heaven, who told us observe the seventh day.”
---
52Mc 15:55ὁ δὲ ἕτερος κἀγώ φησιν δυνάστης ἐπὶ τῆς γῆς ὁ προστάσσων αἴρειν ὅπλα καὶ τὰς βασιλικὰς χρείας ἐπιτελεῖν ὅμως οὐ κατέσχεν ἐπιτελέσαι τὸ σχέτλιον αὐτοῦ βούλημα2Mc 15:5
Then said the other, And I also am mighty upon earth, and I command to take arms, and to do the king's business. Yet he obtained not to have his wicked will done.
2Mc 15:5
¶He replied, “I also am a sovereign on the earth, who commands you to take up weapons and execute the king’s business.” Nevertheless he didn’t prevail to execute his cruel plan.
---
62Mc 15:66καὶ ὁ μὲν Νικάνωρ μετὰ πάσης ἀλαζονείας ὑψαυχενῶν διεγνώκει κοινὸν τῶν περὶ τὸν Ιουδαν συστήσασθαι τρόπαιον2Mc 15:6
So Nicanor in exceeding pride and haughtiness determined to set up a publick monument of his victory over Judas and them that were with him.
2Mc 15:6
¶And Nicanor, * in his utter boastfulness and arrogance, had determined to set up a monument of complete victory over Judas and all those who were with him.
---
72Mc 15:77ὁ δὲ Μακκαβαῖος ἦν ἀδιαλείπτως πεποιθὼς μετὰ πάσης ἐλπίδος ἀντιλήμψεως τεύξασθαι παρὰ τοῦ κυρίου2Mc 15:7
But Maccabeus had ever sure confidence that the Lord would help him:
2Mc 15:7
But Maccabaeus still trusted unceasingly, with all hope that he should obtain help from the Lord.
---
82Mc 15:88καὶ παρεκάλει τοὺς σὺν αὐτῷ μὴ δειλιᾶν τὴν τῶν ἐθνῶν ἔφοδον ἔχοντας δὲ κατὰ νοῦν τὰ προγεγονότα αὐτοῖς ἀπ’ οὐρανοῦ βοηθήματα καὶ τὰ νῦν προσδοκᾶν τὴν παρὰ τοῦ παντοκράτορος ἐσομένην αὐτοῖς νίκην2Mc 15:8
Wherefore he exhorted his people not to fear the coming of the heathen against them, but to remember the help which in former times they had received from heaven, and now to expect the victory and aid, which should come unto them from the Almighty.
2Mc 15:8
He exhorted his company not to be fearful at the assault of the heathen, but keeping in mind the help which in former times they had often received from heaven, so now also to look for the victory which would come to them from the Almighty,
---
92Mc 15:99καὶ παραμυθούμενος αὐτοὺς ἐκ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν προσυπομνήσας δὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀγῶνας οὓς ἦσαν ἐκτετελεκότες προθυμοτέρους αὐτοὺς κατέστησεν2Mc 15:9
And so comforting them out of the law and the prophets, and withal putting them in mind of the battles that they won afore, he made them more cheerful.
2Mc 15:9
and encouraging them out of the law and the prophets, and reminding them of the conflicts that they had won, he made them more eager.
---
102Mc 15:1010καὶ τοῖς θυμοῖς διεγείρας αὐτοὺς παρήγγειλεν ἅμα παρεπιδεικνὺς τὴν τῶν ἐθνῶν ἀθεσίαν καὶ τὴν τῶν ὅρκων παράβασιν2Mc 15:10
And when he had stirred up their minds, he gave them their charge, shewing them therewithal the falsehood of the heathen, and the breach of oaths.
2Mc 15:10
And when he had aroused their courage, he gave them orders, at the same time pointing out the faithlessness of the heathen and their breach of their oaths.
---
112Mc 15:1111ἕκαστον δὲ αὐτῶν καθοπλίσας οὐ τὴν ἀσπίδων καὶ λογχῶν ἀσφάλειαν ὡς τὴν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς λόγοις παράκλησιν καὶ προσεξηγησάμενος ὄνειρον ἀξιόπιστον ὕπαρ τι πάντας ηὔφρανεν2Mc 15:11
Thus he armed every one of them, not so much with defence of shields and spears, as with comfortable and good words: and beside that, he told them a dream worthy to be believed, as if it had been so indeed, which did not a little rejoice them.
2Mc 15:11
Arming each one of them, not so much with the sure defense of shields and spears as with the encouragement of good words, and moreover relating to them a dream worthy to be believed, he made them all exceedingly glad.
---
122Mc 15:1212ἦν δὲ ἡ τούτου θεωρία τοιάδε Ονιαν τὸν γενόμενον ἀρχιερέα ἄνδρα καλὸν καὶ ἀγαθόν αἰδήμονα μὲν τὴν ἀπάντησιν πρᾶον δὲ τὸν τρόπον καὶ λαλιὰν προϊέμενον πρεπόντως καὶ ἐκ παιδὸς ἐκμεμελετηκότα πάντα τὰ τῆς ἀρετῆς οἰκεῖα τοῦτον τὰς χεῖρας προτείναντα κατεύχεσθαι τῷ παντὶ τῶν Ιουδαίων συστήματι2Mc 15:12
And this was his vision: That Onias, who had been high priest, a virtuous and a good man, reverend in conversation, gentle in condition, well spoken also, and exercised from a child in all points of virtue, holding up his hands prayed for the whole body of the Jews.
2Mc 15:12
¶The vision of that dream was this: Onias, he who had been high priest, a noble and good man, modest in bearing, yet gentle in manner and well-spoken, and trained from a child in all points of virtue, with outstretched hands invoking blessings on the whole body of the Jews.
---
132Mc 15:1313εἶθ’ οὕτως ἐπιφανῆναι ἄνδρα πολιᾷ καὶ δόξῃ διαφέροντα θαυμαστὴν δέ τινα καὶ μεγαλοπρεπεστάτην εἶναι τὴν περὶ αὐτὸν ὑπεροχήν2Mc 15:13
This done, in like manner there appeared a man with gray hairs, and exceeding glorious, who was of a wonderful and excellent majesty.
2Mc 15:13
Then he saw a man appear, of venerable age and exceeding glory, and the dignity around him was wonderful and most majestic.
---
142Mc 15:1414ἀποκριθέντα δὲ τὸν Ονιαν εἰπεῖν ὁ φιλάδελφος οὗτός ἐστιν ὁ πολλὰ προσευχόμενος περὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας πόλεως Ιερεμιας ὁ τοῦ θεοῦ προφήτης2Mc 15:14
Then Onias answered, saying, This is a lover of the brethren, who prayeth much for the people, and for the holy city, to wit, Jeremias the prophet of God.
2Mc 15:14
Onias answered and said, “This is the lover of the kindred, he who prays much for the people and the holy city: Jeremiah the prophet of God.
---
152Mc 15:1515προτείναντα δὲ Ιερεμιαν τὴν δεξιὰν παραδοῦναι τῷ Ιουδα ῥομφαίαν χρυσῆν διδόντα δὲ προσφωνῆσαι τάδε2Mc 15:15
Whereupon Jeremias holding forth his right hand gave to Judas a sword of gold, and in giving it spake thus,
2Mc 15:15
Jeremiah stretched out his right hand and delivered to Judas a gold sword, and in giving it addressed him thus:
---
162Mc 15:1616λαβὲ τὴν ἁγίαν ῥομφαίαν δῶρον παρὰ τοῦ θεοῦ δι’ ἧς θραύσεις τοὺς ὑπεναντίους2Mc 15:16
Take this holy sword, a gift from God, with the which thou shalt wound the adversaries.
2Mc 15:16
“Take this holy sword, a gift from God, with which you shall strike down the adversaries.”
---
172Mc 15:1717παρακληθέντες δὲ τοῖς Ιουδου λόγοις πάνυ καλοῖς καὶ δυναμένοις ἐπ’ ἀρετὴν παρορμῆσαι καὶ ψυχὰς νέων ἐπανδρῶσαι διέγνωσαν μὴ στρατεύεσθαι γενναίως δὲ ἐμφέρεσθαι καὶ μετὰ πάσης εὐανδρίας ἐμπλακέντες κρῖναι τὰ πράγματα διὰ τὸ καὶ τὴν πόλιν καὶ τὰ ἅγια καὶ τὸ ἱερὸν κινδυνεύειν2Mc 15:17
Thus being well comforted by the words of Judas, which were very good, and able to stir them up to valour, and to encourage the hearts of the young men, they determined not to pitch camp, but courageously to set upon them, and manfully to try the matter by conflict, because the city and the sanctuary and the temple were in danger.
2Mc 15:17
¶Being encouraged by the words of Judas, which were noble and effective, and able to incite to virtue and to stir the souls of the young to manly courage, they determined not to carry on a campaign, but nobly to bear down upon the enemy, and fighting hand to hand with all courage bring the matter to a conclusion, because the city, the sanctuary, and the temple were in danger.
---
182Mc 15:1818ἦν γὰρ ὁ περὶ γυναικῶν καὶ τέκνων ἔτι δὲ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἐν ἥττονι μέρει κείμενος αὐτοῖς μέγιστος δὲ καὶ πρῶτος ὁ περὶ τοῦ καθηγιασμένου ναοῦ φόβος2Mc 15:18
For the care that they took for their wives, and their children, their brethren, and folks, was in least account with them: but the greatest and principal fear was for the holy temple.
2Mc 15:18
For their fear for wives and children, and furthermore for family and relatives, was less important to them; but greatest and first was their fear for the consecrated sanctuary.
---
192Mc 15:1919ἦν δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει κατειλημμένοις οὐ πάρεργος ἀγωνία ταρασσομένοις τῆς ἐν ὑπαίθρῳ προσβολῆς2Mc 15:19
Also they that were in the city took not the least care, being troubled for the conflict abroad.
2Mc 15:19
Also those who were shut up in the city were in no light distress, being troubled because of the encounter in the open country.
---
202Mc 15:2020καὶ πάντων ἤδη προσδοκώντων τὴν ἐσομένην κρίσιν καὶ ἤδη προσμειξάντων τῶν πολεμίων καὶ τῆς στρατιᾶς ἐκταγείσης καὶ τῶν θηρίων ἐπὶ μέρος εὔκαιρον ἀποκατασταθέντων τῆς τε ἵππου κατὰ κέρας τεταγμένης2Mc 15:20
And now, when as all looked what should be the trial, and the enemies were already come near, and the army was set in array, and the beasts conveniently placed, and the horsemen set in wings,
2Mc 15:20
¶When all were now waiting for the decision of the issue, and the enemy had already joined battle, and the army had been set in array, and the elephants* brought back to a convenient post,* and the cavalry deployed on the flanks,
---
212Mc 15:2121συνιδὼν ὁ Μακκαβαῖος τὴν τῶν πληθῶν παρουσίαν καὶ τῶν ὅπλων τὴν ποικίλην παρασκευὴν τήν τε τῶν θηρίων ἀγριότητα ἀνατείνας τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπεκαλέσατο τὸν τερατοποιὸν κύριον γινώσκων ὅτι οὐκ ἔστιν δι’ ὅπλων καθὼς δὲ ἐὰν αὐτῷ κριθῇ τοῖς ἀξίοις περιποιεῖται τὴν νίκην2Mc 15:21
Maccabeus seeing the coming of the multitude, and the divers preparations of armour, and the fierceness of the beasts, stretched out his hands toward heaven, and called upon the Lord that worketh wonders, knowing that victory cometh not by arms, but even as it seemeth good to him, he giveth it to such as are worthy:
2Mc 15:21
Maccabaeus, perceiving the presence of the *troops, and the various weapons with which they were equipped, and the savageness of the *elephants, holding up his hands to heaven called upon the Lord who works wonders, knowing that success comes not by weapons, but that, according to how the Lord judges, he gains the victory for those who are worthy.
---
222Mc 15:2222ἔλεγεν δὲ ἐπικαλούμενος τόνδε τὸν τρόπον σύ δέσποτα ἀπέστειλας τὸν ἄγγελόν σου ἐπὶ Εζεκιου τοῦ βασιλέως τῆς Ιουδαίας καὶ ἀνεῖλεν ἐκ τῆς παρεμβολῆς Σενναχηριμ εἰς ἑκατὸν ὀγδοήκοντα πέντε χιλιάδας2Mc 15:22
Therefore in his prayer he said after this manner; O Lord, thou didst send thine angel in the time of Ezekias king of Judea, and didst slay in the host of Sennacherib an hundred fourscore and five thousand:
2Mc 15:22
And calling upon God, he said this: “You, O Sovereign Lord, sent your angel in the time of King Hezekiah of Judea, and he killed of the *army of Sennacherib as many as one hundred eighty-five thousand.
---
232Mc 15:2323καὶ νῦν δυνάστα τῶν οὐρανῶν ἀπόστειλον ἄγγελον ἀγαθὸν ἔμπροσθεν ἡμῶν εἰς δέος καὶ τρόμον2Mc 15:23
Wherefore now also, O Lord of heaven, send a good angel before us for a fear and dread unto them;
2Mc 15:23
So now also, O Sovereign of the heavens, send a good angel before us to bring terror and trembling.
---
242Mc 15:2424μεγέθει βραχίονός σου καταπλαγείησαν οἱ μετὰ βλασφημίας παραγινόμενοι ἐπὶ τὸν ἅγιόν σου λαόν καὶ οὗτος μὲν ἐν τούτοις ἔληξεν2Mc 15:24
And through the might of thine arm let those be stricken with terror, that come against thy holy people to blaspheme. And he ended thus.
2Mc 15:24
Through the greatness of your arm let them be stricken with dismay who with blasphemy have come here against your holy people.” As he finished these words,
---
252Mc 15:2525οἱ δὲ περὶ τὸν Νικάνορα μετὰ σαλπίγγων καὶ παιάνων προσῆγον2Mc 15:25
Then Nicanor and they that were with him came forward with trumpets and songs.
2Mc 15:25
Nicanor and his company advanced with trumpets and victory songs;
---
262Mc 15:2626οἱ δὲ περὶ τὸν Ιουδαν μετὰ ἐπικλήσεως καὶ εὐχῶν συνέμειξαν τοῖς πολεμίοις2Mc 15:26
But Judas and his company encountered the enemies with invocation and prayer.
2Mc 15:26
but Judas and his company joined battle with the enemy with invocation and prayers.
---
272Mc 15:2727καὶ ταῖς μὲν χερσὶν ἀγωνιζόμενοι ταῖς δὲ καρδίαις πρὸς τὸν θεὸν εὐχόμενοι κατέστρωσαν οὐδὲν ἧττον μυριάδων τριῶν καὶ πεντακισχιλίων τῇ τοῦ θεοῦ μεγάλως εὐφρανθέντες ἐπιφανείᾳ2Mc 15:27
So that fighting with their hands, and praying unto God with their hearts, they slew no less than thirty and five thousand men: for through the appearance of God they were greatly cheered.
2Mc 15:27
Fighting with their hands and praying to God with their hearts, they killed no less than thirty-five thousand men, being made exceedingly glad by the manifestation of God.
---
282Mc 15:2828γενόμενοι δὲ ἀπὸ τῆς χρείας καὶ μετὰ χαρᾶς ἀναλύοντες ἐπέγνωσαν προπεπτωκότα Νικάνορα σὺν τῇ πανοπλίᾳ2Mc 15:28
Now when the battle was done, returning again with joy, they knew that Nicanor lay dead in his harness.
2Mc 15:28
¶When the engagement was over and they were returning again with joy, they recognized Nicanor lying dead in full armor.
---
292Mc 15:2929γενομένης δὲ κραυγῆς καὶ ταραχῆς εὐλόγουν τὸν δυνάστην τῇ πατρίῳ φωνῇ2Mc 15:29
Then they made a great shout and a noise, praising the Almighty in their own language.
2Mc 15:29
Then there was shouting and noise, and they blessed the Sovereign Lord in the language of their ancestors.
---
302Mc 15:3030καὶ προσέταξεν ὁ καθ’ ἅπαν σώματι καὶ ψυχῇ πρωταγωνιστὴς ὑπὲρ τῶν πολιτῶν ὁ τὴν τῆς ἡλικίας εὔνοιαν εἰς ὁμοεθνεῖς διαφυλάξας τὴν τοῦ Νικάνορος κεφαλὴν ἀποτεμόντας καὶ τὴν χεῖρα σὺν τῷ ὤμῳ φέρειν εἰς Ιεροσόλυμα2Mc 15:30
And Judas, who was ever the chief defender of the citizens both in body and mind, and who continued his love toward his countrymen all his life, commanded to strike off Nicanor's head, and his hand with his shoulder, and bring them to Jerusalem.
2Mc 15:30
He who in all things was in body and soul the foremost champion of his fellow-citizens, he who kept through life the good will of his youth toward his countrymen, ordered that Nicanor’s head be cut off with his hand and arm, and that they be brought to Jerusalem.
---
312Mc 15:3131παραγενόμενος δὲ ἐκεῖ καὶ συγκαλέσας τοὺς ὁμοεθνεῖς καὶ τοὺς ἱερεῖς πρὸ τοῦ θυσιαστηρίου στήσας μετεπέμψατο τοὺς ἐκ τῆς ἄκρας2Mc 15:31
So when he was there, and called them of his nation together, and set the priests before the altar, he sent for them that were of the tower,
2Mc 15:31
When he had arrived there and had called his countrymen together and set the priests before the altar, he sent for those who were in the citadel.
---
322Mc 15:3232καὶ ἐπιδειξάμενος τὴν τοῦ μιαροῦ Νικάνορος κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα τοῦ δυσφήμου ἣν ἐκτείνας ἐπὶ τὸν ἅγιον τοῦ παντοκράτορος οἶκον ἐμεγαλαύχησεν2Mc 15:32
And shewed them vile Nicanor's head, and the hand of that blasphemer, which with proud brags he had stretched out against the holy temple of the Almighty.
2Mc 15:32
Showing the head of the vile Nicanor and the hand of that profane man, which with proud brags he had stretched out against the holy house of the Almighty,
---
332Mc 15:3333καὶ τὴν γλῶσσαν τοῦ δυσσεβοῦς Νικάνορος ἐκτεμὼν ἔφη κατὰ μέρος δώσειν τοῖς ὀρνέοις τὰ δ’ ἐπίχειρα τῆς ἀνοίας κατέναντι τοῦ ναοῦ κρεμάσαι2Mc 15:33
And when he had cut out the tongue of that ungodly Nicanor, he commanded that they should give it by pieces unto the fowls, and hang up the reward of his madness before the temple.
2Mc 15:33
and cutting out the tongue of the impious Nicanor, he said that he would give it in pieces to the birds, and hang up these rewards of his folly near the sanctuary.
---
342Mc 15:3434οἱ δὲ πάντες εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησαν τὸν ἐπιφανῆ κύριον λέγοντες εὐλογητὸς ὁ διατηρήσας τὸν ἑαυτοῦ τόπον ἀμίαντον2Mc 15:34
So every man praised toward the heaven the glorious Lord, saying, Blessed be he that hath kept his own place undefiled.
2Mc 15:34
They all, looking up to heaven, blessed the Lord who had manifested himself, saying, “Blessed is he who has preserved his own place undefiled!”
---
352Mc 15:3535ἐξέδησεν δὲ τὴν τοῦ Νικάνορος προτομὴν ἐκ τῆς ἄκρας ἐπίδηλον πᾶσιν καὶ φανερὸν τῆς τοῦ κυρίου βοηθείας σημεῖον2Mc 15:35
He hanged also Nicanor's head upon the tower, an evident and manifest sign unto all of the help of the Lord.
2Mc 15:35
He hung Nicanor’s head and shoulder from the citadel, a clear sign evident to all of the help of the Lord.
---
362Mc 15:3636ἐδογμάτισαν δὲ πάντες μετὰ κοινοῦ ψηφίσματος μηδαμῶς ἐᾶσαι ἀπαρασήμαντον τήνδε τὴν ἡμέραν ἔχειν δὲ ἐπίσημον τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ δωδεκάτου μηνὸς Αδαρ λέγεται τῇ Συριακῇ φωνῇ πρὸ μιᾶς ἡμέρας τῆς Μαρδοχαϊκῆς ἡμέρας2Mc 15:36
And they ordained all with a common decree in no case to let that day pass without solemnity, but to celebrate the thirtieth day of the twelfth month, which in the Syrian tongue is called Adar, the day before Mardocheus' day.
2Mc 15:36
They all ordained with a common decree to in no way let this day pass undistinguished, but to mark with honor the thirteenth day of the twelfth month (it is called Adar in the Syrian language), the day before the day of Mordecai.
---
372Mc 15:3737τῶν οὖν κατὰ Νικάνορα χωρησάντων οὕτως καὶ ἀπ’ ἐκείνων τῶν καιρῶν κρατηθείσης τῆς πόλεως ὑπὸ τῶν Εβραίων καὶ αὐτὸς αὐτόθι τὸν λόγον καταπαύσω2Mc 15:37
Thus went it with Nicanor: and from that time forth the Hebrews had the city in their power. And here will I make an end.
2Mc 15:37
¶This then having been the account of the attempt of Nicanor, and the city having from those times been held by the Hebrews, I also will here make an end of my book.
---
382Mc 15:3838καὶ εἰ μὲν καλῶς εὐθίκτως τῇ συντάξει τοῦτο καὶ αὐτὸς ἤθελον εἰ δὲ εὐτελῶς καὶ μετρίως τοῦτο ἐφικτὸν ἦν μοι2Mc 15:38
And if I have done well, and as is fitting the story, it is that which I desired: but if slenderly and meanly, it is that which I could attain unto.
2Mc 15:38
If I have written well and to the point in my story, this is what I myself desired; but if its poorly done and mediocre, this is the best I could do.
---
392Mc 15:3939καθάπερ γὰρ οἶνον κατὰ μόνας πίνειν ὡσαύτως δὲ καὶ ὕδωρ πάλιν πολέμιον ὃν δὲ τρόπον οἶνος ὕδατι συγκερασθεὶς ἡδὺς καὶ ἐπιτερπῆ τὴν χάριν ἀποτελεῖ οὕτως καὶ τὸ τῆς κατασκευῆς τοῦ λόγου τέρπει τὰς ἀκοὰς τῶν ἐντυγχανόντων τῇ συντάξει ἐνταῦθα δὲ ἔσται ἡ τελευτή2Mc 15:39
For as it is hurtful to drink wine or water alone; and as wine mingled with water is pleasant, and delighteth the taste: even so speech finely framed delighteth the ears of them that read the story. And here shall be an end.
2Mc 15:39
For as it is *distasteful to drink wine alone and likewise to drink water alone, *while the mingling of wine with water at once gives full pleasantness to the flavor; so also the fashioning of the language delights the ears of those who read the story. ¶Here is the end.
---
« Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 14-Apr-2024 00:49:58 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top