www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Βʹ

2 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible12Mc 13:11τῷ δὲ ἐνάτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει προσέπεσεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν Ἀντίοχον τὸν Εὐπάτορα παραγενέσθαι σὺν πλήθεσιν ἐπὶ τὴν Ιουδαίαν2Mc 13:1
In the hundred forty and ninth year it was told Judas, that Antiochus Eupator was coming with a great power into Judea,
2Mc 13:1
¶In the one hundred forty-ninth year, news was brought to Judas and his company that Antiochus Eupator was coming with multitudes against Judea,
---
22Mc 13:22καὶ σὺν αὐτῷ Λυσίαν τὸν ἐπίτροπον καὶ ἐπὶ τῶν πραγμάτων ἕκαστον ἔχοντα δύναμιν Ἑλληνικὴν πεζῶν μυριάδας ἕνδεκα καὶ ἱππέων πεντακισχιλίους τριακοσίους καὶ ἐλέφαντας εἴκοσι δύο ἅρματα δὲ δρεπανηφόρα τριακόσια2Mc 13:2
And with him Lysias his protector, and ruler of his affairs, having either of them a Grecian power of footmen, an hundred and ten thousand, and horsemen five thousand and three hundred, and elephants two and twenty, and three hundred chariots armed with hooks.
2Mc 13:2
and with him Lysias his guardian and chancellor, each having a Greek force of one hundred ten thousand infantry, five thousand three hundred cavalry, twenty-two elephants, and three hundred chariots armed with scythes.
---
32Mc 13:33συνέμειξεν δὲ αὐτοῖς καὶ Μενέλαος καὶ παρεκάλει μετὰ πολλῆς εἰρωνείας τὸν Ἀντίοχον οὐκ ἐπὶ σωτηρίᾳ τῆς πατρίδος οἰόμενος δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς κατασταθήσεσθαι2Mc 13:3
Menelaus also joined himself with them, and with great dissimulation encouraged Antiochus, not for the safeguard of the country, but because he thought to have been made governor.
2Mc 13:3
¶And Menelaus also joined himself with them, and with great hypocrisy encouraged Antiochus, not for the saving of his country, but because he thought that he would be set over the government.
---
42Mc 13:44ὁ δὲ βασιλεὺς τῶν βασιλέων ἐξήγειρεν τὸν θυμὸν τοῦ Ἀντιόχου ἐπὶ τὸν ἀλιτήριον καὶ Λυσίου ὑποδείξαντος τοῦτον αἴτιον εἶναι πάντων τῶν κακῶν προσέταξεν ὡς ἔθος ἐστὶν ἐν τῷ τόπῳ προσαπολέσαι ἀγαγόντας εἰς Βέροιαν2Mc 13:4
But the King of kings moved Antiochus' mind against this wicked wretch, and Lysias informed the king that this man was the cause of all mischief, so that the king commanded to bring him unto Berea, and to put him to death, as the manner is in that place.
2Mc 13:4
But the King of kings stirred up the anger of Antiochus against the wicked wretch. When Lysias informed him that this man was the cause of all the evils, the king commanded to bring him to Beroea, and to put him to death in the way customary in that place.
---
52Mc 13:55ἔστιν δὲ ἐν τῷ τόπῳ πύργος πεντήκοντα πήχεων πλήρης σποδοῦ οὗτος δὲ ὄργανον εἶχεν περιφερὲς πάντοθεν ἀπόκρημνον εἰς τὴν σποδόν2Mc 13:5
Now there was in that place a tower of fifty cubits high, full of ashes, and it had a round instrument which on every side hanged down into the ashes.
2Mc 13:5
Now there is in that place a tower that is fifty cubits high, full of ashes, and it had all around it a *circular rim sloping steeply on every side into the ashes.
---
62Mc 13:66ἐνταῦθα τὸν ἱεροσυλίας ἔνοχον ἢ καί τινων ἄλλων κακῶν ὑπεροχὴν πεποιημένον ἅπαντες προσωθοῦσιν εἰς ὄλεθρον2Mc 13:6
And whosoever was condemned of sacrilege, or had committed any other grievous crime, there did all men thrust him unto death.
2Mc 13:6
Here one who is guilty of sacrilege or notorious for other crimes is pushed down to destruction.
---
72Mc 13:77τοιούτῳ μόρῳ τὸν παράνομον συνέβη θανεῖν μηδὲ τῆς γῆς τυχόντα Μενέλαον2Mc 13:7
Such a death it happened that wicked man to die, not having so much as burial in the earth; and that most justly:
2Mc 13:7
By such a fate it happened that the breaker of the law, Menelaus, died, without obtaining so much as a grave in the earth, and that justly;
---
82Mc 13:88πάνυ δικαίως ἐπεὶ γὰρ συνετελέσατο πολλὰ περὶ τὸν βωμὸν ἁμαρτήματα οὗ τὸ πῦρ ἁγνὸν ἦν καὶ ἡ σποδός ἐν σποδῷ τὸν θάνατον ἐκομίσατο2Mc 13:8
For inasmuch as he had committed many sins about the altar, whose fire and ashes were holy, he received his death in ashes.
2Mc 13:8
for inasmuch as he had perpetrated many sins * against the altar, whose fire and whose ashes were holy, he received his death in ashes.
---
92Mc 13:99τοῖς δὲ φρονήμασιν ὁ βασιλεὺς βεβαρβαρωμένος ἤρχετο τὰ χείριστα τῶν ἐπὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγονότων ἐνδειξόμενος τοῖς Ιουδαίοις2Mc 13:9
Now the king came with a barbarous and haughty mind to do far worse to the Jews, than had been done in his father's time.
2Mc 13:9
¶Now the king,* infuriated in spirit, was coming with intent to inflict on the Jews the very worst of the sufferings that had been done in his father’s time.
---
102Mc 13:1010μεταλαβὼν δὲ Ιουδας ταῦτα παρήγγειλεν τῷ πλήθει δι’ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐπικαλεῖσθαι τὸν κύριον εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε καὶ νῦν ἐπιβοηθεῖν τοῖς τοῦ νόμου καὶ πατρίδος καὶ ἱεροῦ ἁγίου στερεῖσθαι μέλλουσιν2Mc 13:10
Which things when Judas perceived, he commanded the multitude to call upon the Lord night and day, that if ever at any other time, he would now also help them, being at the point to be put from their law, from their country, and from the holy temple:
2Mc 13:10
But when Judas heard of these things, he commanded the multitude to call upon the Lord day and night, if ever at any other time, so now to help those who were at the point of being deprived of the law, their country, and the holy temple,
---
112Mc 13:1111καὶ τὸν ἄρτι βραχέως ἀνεψυχότα λαὸν μὴ ἐᾶσαι τοῖς δυσφήμοις ἔθνεσιν ὑποχειρίους γενέσθαι2Mc 13:11
And that he would not suffer the people, that had even now been but a little refreshed, to be in subjection to the blasphemous nations.
2Mc 13:11
and not to allow the people who had just begun to be revived to fall into the hands of those profane heathen.
---
122Mc 13:1212πάντων δὲ τὸ αὐτὸ ποιησάντων ὁμοῦ καὶ καταξιωσάντων τὸν ἐλεήμονα κύριον μετὰ κλαυθμοῦ καὶ νηστειῶν καὶ προπτώσεως ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς ἀδιαλείπτως παρακαλέσας αὐτοὺς ὁ Ιουδας ἐκέλευσεν παραγίνεσθαι2Mc 13:12
So when they had all done this together, and besought the merciful Lord with weeping and fasting, and lying flat upon the ground three days long, Judas, having exhorted them, commanded they should be in a readiness.
2Mc 13:12
So when they had all done the same thing together, * begging the merciful Lord with weeping and fastings and prostration for three days without ceasing, Judas exhorted them and commanded they should join him.
---
132Mc 13:1313καθ’ ἑαυτὸν δὲ σὺν τοῖς πρεσβυτέροις γενόμενος ἐβουλεύσατο πρὶν εἰσβαλεῖν τοῦ βασιλέως τὸ στράτευμα εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ γενέσθαι τῆς πόλεως ἐγκρατεῖς ἐξελθόντας κρῖναι τὰ πράγματα τῇ τοῦ θεοῦ βοηθείᾳ2Mc 13:13
And Judas, being apart with the elders, determined, before the king's host should enter into Judea, and get the city, to go forth and try the matter in fight by the help of the Lord.
2Mc 13:13
¶Having consulted privately with the elders, he resolved that before the king’s army entered into Judea and made themselves masters of the city, they should go out and decide the matter by the help of *God.
---
142Mc 13:1414δοὺς δὲ τὴν ἐπιτροπὴν τῷ κτίστῃ τοῦ κόσμου παρακαλέσας τοὺς σὺν αὐτῷ γενναίως ἀγωνίσασθαι μέχρι θανάτου περὶ νόμων ἱεροῦ πόλεως πατρίδος πολιτείας περὶ δὲ Μωδεϊν ἐποιήσατο τὴν στρατοπεδείαν2Mc 13:14
So when he had committed all to the Creator of the world, and exhorted his soldiers to fight manfully, even unto death, for the laws, the temple, the city, the country, and the commonwealth, he camped by Modin:
2Mc 13:14
And committing the decision to the *Lord of the world, and exhorting those who were with him to contend nobly even to death for laws, temple, city, country, and way of life, he pitched his camp by Modin.
---
152Mc 13:1515ἀναδοὺς δὲ τοῖς περὶ αὐτὸν σύνθημα θεοῦ νίκην μετὰ νεανίσκων ἀρίστων κεκριμένων ἐπιβαλὼν νύκτωρ ἐπὶ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν τὴν παρεμβολὴν ἀνεῖλεν εἰς ἄνδρας δισχιλίους καὶ τὸν πρωτεύοντα τῶν ἐλεφάντων σὺν τῷ κατ’ οἰκίαν ὄντι συνεκέντησεν2Mc 13:15
And having given the watchword to them that were about him, Victory is of God; with the most valiant and choice young men he went in into the king's tent by night, and slew in the camp about four thousand men, and the chiefest of the elephants, with all that were upon him.
2Mc 13:15
He gave out to his men the watchword, “VICTORY IS GOD’S”, with a chosen force of the bravest young men he attacked by the king’s pavilion by night, and killed of his army as many as two thousand men, and *brought down the leading elephant with him who was in the *tower on him.
---
162Mc 13:1616καὶ τὸ τέλος τὴν παρεμβολὴν δέους καὶ ταραχῆς ἐπλήρωσαν καὶ ἐξέλυσαν εὐημεροῦντες2Mc 13:16
And at last they filled the camp with fear and tumult, and departed with good success.
2Mc 13:16
At last they filled the *army with terror and alarm, and departed with good success.
---
172Mc 13:1717ὑποφαινούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας τοῦτο ἐγεγόνει διὰ τὴν ἐπαρήγουσαν αὐτῷ τοῦ κυρίου σκέπην2Mc 13:17
This was done in the break of the day, because the protection of the Lord did help him.
2Mc 13:17
This had been accomplished when the day was just dawning, because of the Lord’s protection that gave *Judas help.
---
182Mc 13:1818ὁ δὲ βασιλεὺς εἰληφὼς γεῦμα τῆς τῶν Ιουδαίων εὐτολμίας κατεπείρασεν διὰ μεθόδων τοὺς τόπους2Mc 13:18
Now when the king had taken a taste of the manliness of the Jews, he went about to take the holds by policy,
2Mc 13:18
¶But the king, having had a taste of the exceeding boldness of the Jews, made strategic attacks on their positions,
---
192Mc 13:1919καὶ ἐπὶ Βαιθσουρα φρούριον ὀχυρὸν τῶν Ιουδαίων προσῆγεν ἐτροποῦτο προσέκρουεν ἠλαττονοῦτο2Mc 13:19
And marched toward Bethsura, which was a strong hold of the Jews: but he was put to flight, failed, and lost of his men:
2Mc 13:19
and on a strong fortress of the Jews at Bethsura. He advanced, was turned back, failed, and was defeated.
---
202Mc 13:2020τοῖς δὲ ἔνδον Ιουδας τὰ δέοντα εἰσέπεμψεν2Mc 13:20
For Judas had conveyed unto them that were in it such things as were necessary.
2Mc 13:20
Judas sent the things that were necessary to those who were within.
---
212Mc 13:2121προσήγγειλεν δὲ τὰ μυστήρια τοῖς πολεμίοις Ροδοκος ἐκ τῆς Ιουδαϊκῆς τάξεως ἀνεζητήθη καὶ κατελήμφθη καὶ κατεκλείσθη2Mc 13:21
But Rhodocus, who was in the Jews' host, disclosed the secrets to the enemies; therefore he was sought out, and when they had gotten him, they put him in prison.
2Mc 13:21
But Rhodocus, from the Jewish ranks, made secrets known to the enemy. He was sought out, arrested, and shut up in prison.
---
222Mc 13:2222ἐδευτερολόγησεν ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐν Βαιθσουροις δεξιὰν ἔδωκεν ἔλαβεν ἀπῄει προσέβαλεν τοῖς περὶ τὸν Ιουδαν ἥττων ἐγένετο2Mc 13:22
The king treated with them in Bethsura the second time, gave his hand, took their's, departed, fought with Judas, was overcome;
2Mc 13:22
The king negotiated with them in Bethsura the second time, gave his hand, took theirs, departed, attacked the forces of Judas, was put to the worse,
---
232Mc 13:2323μετέλαβεν ἀπονενοῆσθαι τὸν Φίλιππον ἐν Ἀντιοχείᾳ τὸν ἀπολελειμμένον ἐπὶ τῶν πραγμάτων συνεχύθη τοὺς Ιουδαίους παρεκάλεσεν ὑπετάγη καὶ ὤμοσεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις συνελύθη καὶ θυσίαν προσήγαγεν ἐτίμησεν τὸν νεὼ καὶ τὸν τόπον ἐφιλανθρώπησεν2Mc 13:23
Heard that Philip, who was left over the affairs in Antioch, was desperately bent, confounded, intreated the Jews, submitted himself, and sware to all equal conditions, agreed with them, and offered sacrifice, honoured the temple, and dealt kindly with the place,
2Mc 13:23
heard that Philip who had been left as chancellor in Antioch had become reckless, was confounded, made to the Jews an overture of peace, submitted himself and swore to acknowledge all their rights, came to terms with them and offered sacrifice, honored the sanctuary and the place,
---
242Mc 13:2424καὶ τὸν Μακκαβαῖον ἀπεδέξατο κατέλιπεν στρατηγὸν ἀπὸ Πτολεμαίδος ἕως τῶν Γερρηνῶν ἡγεμονίδην2Mc 13:24
And accepted well of Maccabeus, made him principal governor from Ptolemais unto the Gerrhenians;
2Mc 13:24
showed kindness and graciously received Maccabaeus, left Hegemonides governor from Ptolemais even to the * Gerrenians,
---
252Mc 13:2525ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα ἐδυσφόρουν περὶ τῶν συνθηκῶν οἱ Πτολεμαεῖς ἐδείναζον γὰρ ὑπὲρ ὧν ἠθέλησαν ἀθετεῖν τὰς διαστάλσεις2Mc 13:25
Came to Ptolemais: the people there were grieved for the covenants; for they stormed, because they would make their covenants void:
2Mc 13:25
and came to Ptolemais. The men of Ptolemais were displeased at the treaty, for they had exceedingly great indignation against the Jews. They desired to annul the articles of the agreement.
---
262Mc 13:2626προσῆλθεν ἐπὶ τὸ βῆμα Λυσίας ἀπελογήσατο ἐνδεχομένως συνέπεισεν κατεπράυνεν εὐμενεῖς ἐποίησεν ἀνέζευξεν εἰς Ἀντιόχειαν οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως τῆς ἐφόδου καὶ τῆς ἀναζυγῆς ἐχώρησεν2Mc 13:26
Lysias went up to the judgment seat, said as much as could be in defence of the cause, persuaded, pacified, made them well affected, returned to Antioch. Thus it went touching the king's coming and departing.
2Mc 13:26
Lysias *came forward to speak, made the best defense that was possible, persuaded, pacified, gained their good will, and departed to Antioch. This was the issue of the attack and departure of the king.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 16:24:30 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top