www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 8:11καὶ ἤκουσεν Ιουδας τὸ ὄνομα τῶν Ῥωμαίων ὅτι εἰσὶν δυνατοὶ ἰσχύι καὶ αὐτοὶ εὐδοκοῦσιν ἐν πᾶσιν τοῖς προστιθεμένοις αὐτοῖς καὶ ὅσοι ἂν προσέλθωσιν αὐτοῖς ἱστῶσιν αὐτοῖς φιλίαν καὶ ὅτι εἰσὶ δυνατοὶ ἰσχύι1Mc 8:1
Now Judas had heard of the fame of the Romans, that they were mighty and valiant men, and such as would lovingly accept all that joined themselves unto them, and make a league of amity with all that came unto them;
1Mc 8:1
¶Judas heard of the fame of the Romans, that they are valiant men, and have pleasure in all who join themselves to them, and make friends with all who come to them,
---
21Mc 8:22καὶ διηγήσαντο αὐτῷ τοὺς πολέμους αὐτῶν καὶ τὰς ἀνδραγαθίας ἃς ποιοῦσιν ἐν τοῖς Γαλάταις καὶ ὅτι κατεκράτησαν αὐτῶν καὶ ἤγαγον αὐτοὺς ὑπὸ φόρον1Mc 8:2
And that they were men of great valour. It was told him also of their wars and noble acts which they had done among the Galatians, and how they had conquered them, and brought them under tribute;
1Mc 8:2
and that they are valiant men. They told him of their wars and exploits which they do among the Gauls, and how they conquered them, and forced them to pay tribute;
---
31Mc 8:33καὶ ὅσα ἐποίησαν ἐν χώρᾳ Σπανίας τοῦ κατακρατῆσαι τῶν μετάλλων τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου τοῦ ἐκεῖ1Mc 8:3
And what they had done in the country of Spain, for the winning of the mines of the silver and gold which is there;
1Mc 8:3
and what things they did in the land of Spain, that they might take control of the silver and gold mines which were there;
---
41Mc 8:44καὶ κατεκράτησαν τοῦ τόπου παντὸς τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ τῇ μακροθυμίᾳ καὶ ὁ τόπος ἦν ἀπέχων μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν σφόδρα καὶ τῶν βασιλέων τῶν ἐπελθόντων ἐπ’ αὐτοὺς ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς ἕως συνέτριψαν αὐτοὺς καὶ ἐπάταξαν ἐν αὐτοῖς πληγὴν μεγάλην καὶ οἱ ἐπίλοιποι διδόασιν αὐτοῖς φόρον κατ’ ἐνιαυτόν1Mc 8:4
And that by their policy and patience they had conquered all the place, though it were very far from them; and the kings also that came against them from the uttermost part of the earth, till they had discomfited them, and given them a great overthrow, so that the rest did give them tribute every year:
1Mc 8:4
and how by their policy and persistence they conquered all the place (and the place was exceedingly far from them), and the kings who came against them from the uttermost part of the earth, until they had defeated them, and struck them severely; and how the rest give them tribute year by year.
---
51Mc 8:55καὶ τὸν Φίλιππον καὶ τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα καὶ τοὺς ἐπηρμένους ἐπ’ αὐτοὺς συνέτριψαν αὐτοὺς ἐν πολέμῳ καὶ κατεκράτησαν αὐτῶν1Mc 8:5
Beside this, how they had discomfited in battle Philip, and Perseus, king of the Citims, with others that lifted up themselves against them, and had overcome them:
1Mc 8:5
Philip, and Perseus, king of Chittim, and those who lifted up themselves against them, they defeated in battle, and conquered them.
---
61Mc 8:66καὶ Ἀντίοχον τὸν μέγαν βασιλέα τῆς Ἀσίας τὸν πορευθέντα ἐπ’ αὐτοὺς εἰς πόλεμον ἔχοντα ἑκατὸν εἴκοσι ἐλέφαντας καὶ ἵππον καὶ ἅρματα καὶ δύναμιν πολλὴν σφόδρα καὶ συνετρίβη ὑπ’ αὐτῶν1Mc 8:6
How also Antiochus the great king of Asia, that came against them in battle, having an hundred and twenty elephants, with horsemen, and chariots, and a very great army, was discomfited by them;
1Mc 8:6
Antiochus also, the great king of Asia, came against them to battle, having one hundred twenty elephants, with cavalry, chariots, and an exceedingly great army, and he was defeated by them.
---
71Mc 8:77καὶ ἔλαβον αὐτὸν ζῶντα καὶ ἔστησαν αὐτοῖς διδόναι αὐτόν τε καὶ τοὺς βασιλεύοντας μετ’ αὐτὸν φόρον μέγαν καὶ διδόναι ὅμηρα καὶ διαστολὴν1Mc 8:7
And how they took him alive, and covenanted that he and such as reigned after him should pay a great tribute, and give hostages, and that which was agreed upon,
1Mc 8:7
They took him alive, and decreed that both he and those who reigned after him should give them a great tribute, and should give hostages, and a parcel of land from the best of their provinces:
---
81Mc 8:88καὶ χώραν τὴν Ἰνδικὴν καὶ Μηδίαν καὶ Λυδίαν ἀπὸ τῶν καλλίστων χωρῶν αὐτῶν καὶ λαβόντες αὐτὰς παρ’ αὐτοῦ ἔδωκαν αὐτὰς Εὐμένει τῷ βασιλεῖ1Mc 8:8
And the country of India, and Media and Lydia and of the goodliest countries, which they took of him, and gave to king Eumenes:
1Mc 8:8
the countries of India, Media, and Lydia. They took them from him, and gave them to King Eumenes.
---
91Mc 8:99καὶ ὅτι οἱ ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐβουλεύσαντο ἐλθεῖν καὶ ἐξᾶραι αὐτούς1Mc 8:9
Moreover how the Grecians had determined to come and destroy them;
1Mc 8:9
Judas heard how the Greeks planned to come and destroy them,
---
101Mc 8:1010καὶ ἐγνώσθη ὁ λόγος αὐτοῖς καὶ ἀπέστειλαν ἐπ’ αὐτοὺς στρατηγὸν ἕνα καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτούς καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτοὺς καὶ κατεκράτησαν τῆς γῆς καὶ καθεῖλον τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν καὶ κατεδουλώσαντο αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης1Mc 8:10
And that they, having knowledge thereof sent against them a certain captain, and fighting with them slew many of them, and carried away captives their wives and their children, and spoiled them, and took possession of their lands, and pulled down their strong holds, and brought them to be their servants unto this day:
1Mc 8:10
but this became known to them, and they sent against them a general who fought against them, and many of them fell down wounded to death, and they made captive their wives and their children, and plundered them, and conquered their land, and pulled down their strongholds, and plundered them, and brought them into bondage to this day.
---
111Mc 8:1111καὶ τὰς ἐπιλοίπους βασιλείας καὶ τὰς νήσους ὅσοι ποτὲ ἀντέστησαν αὐτοῖς κατέφθειραν καὶ ἐδούλωσαν αὐτούς μετὰ δὲ τῶν φίλων αὐτῶν καὶ τῶν ἐπαναπαυομένων αὐτοῖς συνετήρησαν φιλίαν1Mc 8:11
It was told him besides, how they destroyed and brought under their dominion all other kingdoms and isles that at any time resisted them;
1Mc 8:11
The remaining kingdoms and islands, as many as rose up against them at any time, they destroyed and made them to be their servants;
---
121Mc 8:1212καὶ κατεκράτησαν τῶν βασιλέων τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν καὶ ὅσοι ἤκουον τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐφοβοῦντο ἀπ’ αὐτῶν1Mc 8:12
But with their friends and such as relied upon them they kept amity: and that they had conquered kingdoms both far and nigh, insomuch as all that heard of their name were afraid of them:
1Mc 8:12
but with their friends and those who relied on them they stayed friends. They conquered the kingdoms that were near and those that were far off, and all that heard of their fame were afraid of them.
---
131Mc 8:1313οἷς δ’ ἂν βούλωνται βοηθεῖν καὶ βασιλεύειν βασιλεύουσιν οὓς δ’ ἂν βούλωνται μεθιστῶσιν καὶ ὑψώθησαν σφόδρα1Mc 8:13
Also that, whom they would help to a kingdom, those reign; and whom again they would, they displace: finally, that they were greatly exalted:
1Mc 8:13
Moreover, whoever they desired to help and to make kings, these they make kings; and whoever they desired, they depose. They are exalted exceedingly.
---
141Mc 8:1414καὶ ἐν πᾶσιν τούτοις οὐκ ἐπέθεντο αὐτῶν οὐδὲ εἷς διάδημα οὐδὲ περιεβάλοντο πορφύραν ὥστε ἁδρυνθῆναι ἐν αὐτῇ1Mc 8:14
Yet for all this none of them wore a crown or was clothed in purple, to be magnified thereby:
1Mc 8:14
For all this, none of them ever put on a crown, neither did they clothe themselves with purple, as a display of grandeur.
---
151Mc 8:1515καὶ βουλευτήριον ἐποίησαν ἑαυτοῖς καὶ καθ’ ἡμέραν ἐβουλεύοντο τριακόσιοι καὶ εἴκοσι βουλευόμενοι διὰ παντὸς περὶ τοῦ πλήθους τοῦ εὐκοσμεῖν αὐτούς1Mc 8:15
Moreover how they had made for themselves a senate house, wherein three hundred and twenty men sat in council daily, consulting alway for the people, to the end they might be well ordered:
1Mc 8:15
Judas heard how they had made for themselves a senate house, and day by day, three hundred twenty men sat in council, consulting always for the people, to the end they might be well governed,
---
161Mc 8:1616καὶ πιστεύουσιν ἑνὶ ἀνθρώπῳ ἄρχειν αὐτῶν κατ’ ἐνιαυτὸν καὶ κυριεύειν πάσης τῆς γῆς αὐτῶν καὶ πάντες ἀκούουσιν τοῦ ἑνός καὶ οὐκ ἔστιν φθόνος οὐδὲ ζῆλος ἐν αὐτοῖς1Mc 8:16
And that they committed their government to one man every year, who ruled over all their country, and that all were obedient to that one, and that there was neither envy nor emulation among them.
1Mc 8:16
and how they commit their government to one man year by year, that he should rule over them, and control all their country, and all are obedient to that one, and there is neither envy nor emulation among them.
---
171Mc 8:1717καὶ ἐπελέξατο Ιουδας τὸν Εὐπόλεμον υἱὸν Ιωαννου τοῦ Ακκως καὶ Ἰάσονα υἱὸν Ελεαζαρου καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ῥώμην στῆσαι φιλίαν καὶ συμμαχίαν1Mc 8:17
In consideration of these things, Judas chose Eupolemus the son of John, the son of Accos, and Jason the son of Eleazar, and sent them to Rome, to make a league of amity and confederacy with them,
1Mc 8:17
¶So Judas chose Eupolemus the son of John, the son of Accos, and Jason the son of Eleazar, and sent them to Rome, to establish friendship and alliance with them,
---
181Mc 8:1818καὶ τοῦ ἆραι τὸν ζυγὸν ἀπ’ αὐτῶν ὅτι εἶδον τὴν βασιλείαν τῶν Ἑλλήνων καταδουλουμένους τὸν Ισραηλ δουλείᾳ1Mc 8:18
And to intreat them that they would take the yoke from them; for they saw that the kingdom of the Grecians did oppress Israel with servitude.
1Mc 8:18
and that they should free the yoke from themselves; for they saw that the kingdom of the Greeks kept Israel in bondage.
---
191Mc 8:1919καὶ ἐπορεύθησαν εἰς Ῥώμην καὶ ἡ ὁδὸς πολλὴ σφόδρα καὶ εἰσήλθοσαν εἰς τὸ βουλευτήριον καὶ ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον1Mc 8:19
They went therefore to Rome, which was a very great journey, and came into the senate, where they spake and said.
1Mc 8:19
Then they went to Rome, a very long journey, and they entered into the senate house, and said,
---
201Mc 8:2020Ιουδας ὁ καὶ Μακκαβαῖος καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος τῶν Ιουδαίων ἀπέστειλαν ἡμᾶς πρὸς ὑμᾶς στῆσαι μεθ’ ὑμῶν συμμαχίαν καὶ εἰρήνην καὶ γραφῆναι ἡμᾶς συμμάχους καὶ φίλους ὑμῶν1Mc 8:20
Judas Maccabeus with his brethren, and the people of the Jews, have sent us unto you, to make a confederacy and peace with you, and that we might be registered your confederates and friends.
1Mc 8:20
“Judas, who is also called Maccabaeus, and his kindred, and the people of the Jews, have sent us to you, to make an alliance and peace with you, and that we might be registered as your allies and friends.”
---
211Mc 8:2121καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον αὐτῶν1Mc 8:21
So that matter pleased the Romans well.
1Mc 8:21
¶This thing was pleasing to them.
---
221Mc 8:2222καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἀντέγραψαν ἐπὶ δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἀπέστειλαν εἰς Ιερουσαλημ εἶναι παρ’ αὐτοῖς ἐκεῖ μνημόσυνον εἰρήνης καὶ συμμαχίας1Mc 8:22
And this is the copy of the epistle which the senate wrote back again in tables of brass, and sent to Jerusalem, that there they might have by them a memorial of peace and confederacy:
1Mc 8:22
This is the copy of the writing which they wrote back again on tables of brass, and sent to Jerusalem, that it might be with them there for a memorial of peace and alliance:
---
231Mc 8:2323καλῶς γένοιτο Ῥωμαίοις καὶ τῷ ἔθνει Ιουδαίων ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ῥομφαία καὶ ἐχθρὸς μακρυνθείη ἀπ’ αὐτῶν1Mc 8:23
Good success be to the Romans, and to the people of the Jews, by sea and by land for ever: the sword also and enemy be far from them,
1Mc 8:23
¶“Good success be to the Romans, and to the nation of the Jews, by sea and by land forever. May the sword and the enemy be far from them.
---
241Mc 8:2424ἐὰν δὲ ἐνστῇ πόλεμος Ῥώμῃ προτέρᾳ ἢ πᾶσιν τοῖς συμμάχοις αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ κυριείᾳ αὐτῶν1Mc 8:24
If there come first any war upon the Romans or any of their confederates throughout all their dominion,
1Mc 8:24
But if war arises for Rome first, or any of their allies in all their dominion,
---
251Mc 8:2525συμμαχήσει τὸ ἔθνος τῶν Ιουδαίων ὡς ἂν ὁ καιρὸς ὑπογράφῃ αὐτοῖς καρδίᾳ πλήρει1Mc 8:25
The people of the Jews shall help them, as the time shall be appointed, with all their heart:
1Mc 8:25
the nation of the Jews shall help them as allies, as the occasion shall indicate to them, with all their heart.
---
261Mc 8:2626καὶ τοῖς πολεμοῦσιν οὐ δώσουσιν οὐδὲ ἐπαρκέσουσιν σῖτον ὅπλα ἀργύριον πλοῖα ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν οὐθὲν λαβόντες1Mc 8:26
Neither shall they give any thing unto them that make war upon them, or aid them with victuals, weapons, money, or ships, as it hath seemed good unto the Romans; but they shall keep their covenants without taking any thing therefore.
1Mc 8:26
To those who make war upon them, they shall not give supplies, food, weapons, money, or ships, as it has seemed good to Rome, and they shall keep their ordinances without taking anything in return.
---
271Mc 8:2727κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ ἐὰν ἔθνει Ιουδαίων συμβῇ προτέροις πόλεμος συμμαχήσουσιν οἱ Ῥωμαῖοι ἐκ ψυχῆς ὡς ἂν αὐτοῖς ὁ καιρὸς ὑπογράφῃ1Mc 8:27
In the same manner also, if war come first upon the nation of the Jews, the Romans shall help them with all their heart, according as the time shall be appointed them:
1Mc 8:27
In the same way, moreover, if war comes first upon the nation of the Jews, the Romans shall willingly help them as allies, as the occasion shall indicate to them;
---
281Mc 8:2828καὶ τοῖς συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτος ὅπλα ἀργύριον πλοῖα ὡς ἔδοξεν Ῥώμῃ καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα ταῦτα καὶ οὐ μετὰ δόλου1Mc 8:28
Neither shall victuals be given to them that take part against them, or weapons, or money, or ships, as it hath seemed good to the Romans; but they shall keep their covenants, and that without deceit.
1Mc 8:28
and to those who are fighting with them, there shall not be given food, weapons, money, or ships, as it has seemed good to Rome. They shall keep these ordinances, and that without deceit.
---
291Mc 8:2929κατὰ τοὺς λόγους τούτους οὕτως ἔστησαν Ῥωμαῖοι τῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων1Mc 8:29
According to these articles did the Romans make a covenant with the people of the Jews.
1Mc 8:29
According to these terms, the Romans made a treaty with the Jewish people.
---
301Mc 8:3030ἐὰν δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους βουλεύσωνται οὗτοι καὶ οὗτοι προσθεῖναι ἢ ἀφελεῖν ποιήσονται ἐξ αἱρέσεως αὐτῶν καὶ ὃ ἂν προσθῶσιν ἢ ἀφέλωσιν ἔσται κύρια1Mc 8:30
Howbeit if hereafter the one party or the other shall think to meet to add or diminish any thing, they may do it at their pleasures, and whatsoever they shall add or take away shall be ratified.
1Mc 8:30
But if hereafter the one party and the other shall determine to add or diminish anything, they shall do it at their pleasure, and whatever they add or take away shall be ratified.
---
311Mc 8:3131καὶ περὶ τῶν κακῶν ὧν ὁ βασιλεὺς Δημήτριος συντελεῖται εἰς αὐτούς ἐγράψαμεν αὐτῷ λέγοντες διὰ τί ἐβάρυνας τὸν ζυγόν σου ἐπὶ τοὺς φίλους ἡμῶν τοὺς συμμάχους Ιουδαίους1Mc 8:31
And as touching the evils that Demetrius doeth to the Jews, we have written unto him, saying, Wherefore thou made thy yoke heavy upon our friends and confederates the Jews?
1Mc 8:31
¶Concerning the evils which King Demetrius is doing to them, we have written to him, saying, ‘Why have you made your yoke heavy on our friends and allies the Jews?
---
321Mc 8:3232ἐὰν οὖν ἔτι ἐντύχωσιν κατὰ σοῦ ποιήσομεν αὐτοῖς τὴν κρίσιν καὶ πολεμήσομέν σε διὰ τῆς θαλάσσης καὶ διὰ τῆς ξηρᾶς1Mc 8:32
If therefore they complain any more against thee, we will do them justice, and fight with thee by sea and by land.
1Mc 8:32
If therefore they plead any more against you, we will do them justice, and fight with you on sea and on land.’”
---
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2024 12:34:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top