www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 6:11καὶ ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος διεπορεύετο τὰς ἐπάνω χώρας καὶ ἤκουσεν ὅτι ἐστὶν Ἐλυμαῒς ἐν τῇ Περσίδι πόλις ἔνδοξος πλούτῳ ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ1Mc 6:1
About that time king Antiochus travelling through the high countries heard say, that Elymais in the country of Persia was a city greatly renowned for riches, silver, and gold;
1Mc 6:1
¶King Antiochus was traveling through the upper countries; and he heard that in Elymais in Persia there was a city renowned for riches, for silver and gold,
---
21Mc 6:22καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐν αὐτῇ πλούσιον σφόδρα καὶ ἐκεῖ καλύμματα χρυσᾶ καὶ θώρακες καὶ ὅπλα ἃ κατέλιπεν ἐκεῖ Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου ὁ βασιλεὺς ὁ Μακεδών ὃς ἐβασίλευσεν πρῶτος ἐν τοῖς Ἕλλησι1Mc 6:2
And that there was in it a very rich temple, wherein were coverings of gold, and breastplates, and shields, which Alexander, son of Philip, the Macedonian king, who reigned first among the Grecians, had left there.
1Mc 6:2
and that the temple which was in it was exceedingly rich, and that in it were golden shields, breastplates, and weapons which Alexander, son of Philip, the Macedonian king, who reigned first among the Greeks, left behind there.
---
31Mc 6:33καὶ ἦλθεν καὶ ἐζήτει καταλαβέσθαι τὴν πόλιν καὶ προνομεῦσαι αὐτήν καὶ οὐκ ἠδυνάσθη ὅτι ἐγνώσθη ὁ λόγος τοῖς ἐκ τῆς πόλεως1Mc 6:3
Wherefore he came and sought to take the city, and to spoil it; but he was not able, because they of the city, having had warning thereof,
1Mc 6:3
So he came and tried to take the city and to pillage it; and he was not able, because his plan was known to them of the city,
---
41Mc 6:44καὶ ἀντέστησαν αὐτῷ εἰς πόλεμον καὶ ἔφυγεν καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν μετὰ λύπης μεγάλης ἀποστρέψαι εἰς Βαβυλῶνα1Mc 6:4
Rose up against him in battle: so he fled, and departed thence with great heaviness, and returned to Babylon.
1Mc 6:4
and they rose up against him in battle. He fled and returned to Babylon with great disappointment.
---
51Mc 6:55καὶ ἦλθέν τις ἀπαγγέλλων αὐτῷ εἰς τὴν Περσίδα ὅτι τετρόπωνται αἱ παρεμβολαὶ αἱ πορευθεῖσαι εἰς γῆν Ιουδα1Mc 6:5
Moreover there came one who brought him tidings into Persia, that the armies, which went against the land of Judea, were put to flight:
1Mc 6:5
¶Then someone came into Persia bringing him news that the armies which went against the land of Judah had been put to flight,
---
61Mc 6:66καὶ ἐπορεύθη Λυσίας δυνάμει ἰσχυρᾷ ἐν πρώτοις καὶ ἐνετράπη ἀπὸ προσώπου αὐτῶν καὶ ἐπίσχυσαν ὅπλοις καὶ δυνάμει καὶ σκύλοις πολλοῖς οἷς ἔλαβον ἀπὸ τῶν παρεμβολῶν ὧν ἐξέκοψαν1Mc 6:6
And that Lysias, who went forth first with a great power was driven away of the Jews; and that they were made strong by the armour, and power, and store of spoils, which they had gotten of the armies, whom they had destroyed:
1Mc 6:6
and that Lysias went first with a strong army and was put to shame before them, and that they had grown strong because of weapons, power, and a supply of plunder which they took from the armies that they had cut off,
---
71Mc 6:77καὶ καθεῖλον τὸ βδέλυγμα ὃ ᾠκοδόμησεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ἁγίασμα καθὼς τὸ πρότερον ἐκύκλωσαν τείχεσιν ὑψηλοῖς καὶ τὴν Βαιθσουραν πόλιν αὐτοῦ1Mc 6:7
Also that they had pulled down the abomination, which he had set up upon the altar in Jerusalem, and that they had compassed about the sanctuary with high walls, as before, and his city Bethsura.
1Mc 6:7
and that they had pulled down the abomination which he had built upon the altar that was in Jerusalem, and that they had surrounded the sanctuary with high walls, as before, and also Bethsura, his city.
---
81Mc 6:88καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους ἐθαμβήθη καὶ ἐσαλεύθη σφόδρα καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἐνέπεσεν εἰς ἀρρωστίαν ἀπὸ τῆς λύπης ὅτι οὐκ ἐγένετο αὐτῷ καθὼς ἐνεθυμεῖτο1Mc 6:8
Now when the king heard these words, he was astonished and sore moved: whereupon he laid him down upon his bed, and fell sick for grief, because it had not befallen him as he looked for.
1Mc 6:8
¶It came to pass, when the king heard these words, he was astonished and moved exceedingly. He laid himself down on his bed, and fell sick for grief, because it had not turned out for him as he had planned.
---
91Mc 6:99καὶ ἦν ἐκεῖ ἡμέρας πλείους ὅτι ἀνεκαινίσθη ἐπ’ αὐτὸν λύπη μεγάλη καὶ ἐλογίσατο ὅτι ἀποθνῄσκει1Mc 6:9
And there he continued many days: for his grief was ever more and more, and he made account that he should die.
1Mc 6:9
He was there many days, because great grief continually gripped him, and he realized that he would die.
---
101Mc 6:1010καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ἀφίσταται ὁ ὕπνος ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν μου καὶ συμπέπτωκα τῇ καρδίᾳ ἀπὸ τῆς μερίμνης1Mc 6:10
Wherefore he called for all his friends, and said unto them, The sleep is gone from mine eyes, and my heart faileth for very care.
1Mc 6:10
He called for all his* friends, and said to them, “Sleep departs from my eyes, and my heart fails because of worry.
---
111Mc 6:1111καὶ εἶπα τῇ καρδίᾳ ἕως τίνος θλίψεως ἦλθα καὶ κλύδωνος μεγάλου ἐν ᾧ νῦν εἰμι ὅτι χρηστὸς καὶ ἀγαπώμενος ἤμην ἐν τῇ ἐξουσίᾳ μου1Mc 6:11
And I thought with myself, Into what tribulation am I come, and how great a flood of misery is it, wherein now I am! for I was bountiful and beloved in my power.
1Mc 6:11
I said in my heart, ‘To what suffering I have come! How great a flood it is that I’m in, now! For I was gracious and loved in my power.’
---
121Mc 6:1212νῦν δὲ μιμνῄσκομαι τῶν κακῶν ὧν ἐποίησα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔλαβον πάντα τὰ σκεύη τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἐξαπέστειλα ἐξᾶραι τοὺς κατοικοῦντας Ιουδα διὰ κενῆς1Mc 6:12
But now I remember the evils that I did at Jerusalem, and that I took all the vessels of gold and silver that were therein, and sent to destroy the inhabitants of Judea without a cause.
1Mc 6:12
But now I remember the evils which I did at Jerusalem, and that I took all the vessels of silver and gold that were in it, and sent out to destroy the inhabitants of Judah without a cause.
---
131Mc 6:1313ἔγνων ὅτι χάριν τούτων εὗρέν με τὰ κακὰ ταῦτα καὶ ἰδοὺ ἀπόλλυμαι λύπῃ μεγάλῃ ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ1Mc 6:13
I perceive therefore that for this cause these troubles are come upon me, and, behold, I perish through great grief in a strange land.
1Mc 6:13
I perceive that it is because of this that these evils have come upon me. Behold, I am perishing through great grief in a strange land.”
---
141Mc 6:1414καὶ ἐκάλεσεν Φίλιππον ἕνα τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς βασιλείας αὐτοῦ1Mc 6:14
Then called he for Philip, one of his friends, who he made ruler over all his realm,
1Mc 6:14
¶Then he called for Philip, one of his* friends, and set him over all his kingdom.
---
151Mc 6:1515καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ ἀγαγεῖν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐκθρέψαι αὐτὸν τοῦ βασιλεύειν1Mc 6:15
And gave him the crown, and his robe, and his signet, to the end he should bring up his son Antiochus, and nourish him up for the kingdom.
1Mc 6:15
He gave him his crown, his robe, and his signet ring, so that he could guide Antiochus his son, and nourish him up that he might be king.
---
161Mc 6:1616καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ Ἀντίοχος ὁ βασιλεὺς ἔτους ἐνάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ1Mc 6:16
So king Antiochus died there in the hundred forty and ninth year.
1Mc 6:16
Then King Antiochus died there in the one hundred forty-ninth year.*
---
171Mc 6:1717καὶ ἐπέγνω Λυσίας ὅτι τέθνηκεν ὁ βασιλεύς καὶ κατέστησεν βασιλεύειν Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὃν ἐξέθρεψεν νεώτερον καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εὐπάτωρ1Mc 6:17
Now when Lysias knew that the king was dead, he set up Antiochus his son, whom he had brought up being young, to reign in his stead, and his name he called Eupator.
1Mc 6:17
When Lysias learned that the king was dead, he set up Antiochus his son to reign, whom he had nourished up being young, and he called his name Eupator.
---
181Mc 6:1818καὶ οἱ ἐκ τῆς ἄκρας ἦσαν συγκλείοντες τὸν Ισραηλ κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ζητοῦντες κακὰ δι’ ὅλου καὶ στήριγμα τοῖς ἔθνεσιν1Mc 6:18
About this time they that were in the tower shut up the Israelites round about the sanctuary, and sought always their hurt, and the strengthening of the heathen.
1Mc 6:18
¶Those who were in the citadel kept hemming Israel in around the sanctuary, and always sought to harm them and to strengthen the Gentiles.
---
191Mc 6:1919καὶ ἐλογίσατο Ιουδας ἐξᾶραι αὐτοὺς καὶ ἐξεκκλησίασε πάντα τὸν λαὸν τοῦ περικαθίσαι ἐπ’ αὐτούς1Mc 6:19
Wherefore Judas, purposing to destroy them, called all the people together to besiege them.
1Mc 6:19
Judas planned to destroy them, and called all the people together to besiege them.
---
201Mc 6:2020καὶ συνήχθησαν ἅμα καὶ περιεκάθισαν ἐπ’ αὐτὴν ἔτους πεντηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ καὶ ἐποίησεν βελοστάσεις καὶ μηχανάς1Mc 6:20
So they came together, and besieged them in the hundred and fiftieth year, and he made mounts for shot against them, and other engines.
1Mc 6:20
They were gathered together, and besieged them in* the one hundred fiftieth year, and he made mounds to shoot from, and engines of war.
---
211Mc 6:2121καὶ ἐξῆλθον ἐξ αὐτῶν ἐκ τοῦ συγκλεισμοῦ καὶ ἐκολλήθησαν αὐτοῖς τινες τῶν ἀσεβῶν ἐξ Ισραηλ1Mc 6:21
Howbeit certain of them that were besieged got forth, unto whom some ungodly men of Israel joined themselves:
1Mc 6:21
Some of those who were hemmed in came out, and some of the ungodly men of Israel were joined to them.
---
221Mc 6:2222καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ εἶπον ἕως πότε οὐ ποιήσῃ κρίσιν καὶ ἐκδικήσεις τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν1Mc 6:22
And they went unto the king, and said, How long will it be ere thou execute judgment, and avenge our brethren?
1Mc 6:22
They went to the king, and said, “How long will you not execute judgment, and avenge our kindred?
---
231Mc 6:2323ἡμεῖς εὐδοκοῦμεν δουλεύειν τῷ πατρί σου καὶ πορεύεσθαι τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ λεγομένοις καὶ κατακολουθεῖν τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ1Mc 6:23
We have been willing to serve thy father, and to do as he would have us, and to obey his commandments;
1Mc 6:23
We were willing to serve your father and to live by his words, and to follow his commandments.
---
241Mc 6:2424καὶ περιεκάθηντο ἐπ’ αὐτὴν οἱ υἱοὶ τοῦ λαοῦ ἡμῶν χάριν τούτου καὶ ἠλλοτριοῦντο ἀφ’ ἡμῶν πλὴν ὅσοι εὑρίσκοντο ἐξ ἡμῶν ἐθανατοῦντο καὶ αἱ κληρονομίαι ἡμῶν διηρπάζοντο1Mc 6:24
For which cause they of our nation besiege the tower, and are alienated from us: moreover as many of us as they could light on they slew, and spoiled our inheritance.
1Mc 6:24
Because of this, the children of our people besieged the citadel* and were alienated from us; but as many of us as they could catch, they killed, and plundered our inheritances.
---
251Mc 6:2525καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμᾶς μόνον ἐξέτειναν χεῖρα ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν1Mc 6:25
Neither have they stretched out their hand against us only, but also against their borders.
1Mc 6:25
Not against us only did they stretch out their hand, but also against all their borders.
---
261Mc 6:2626καὶ ἰδοὺ παρεμβεβλήκασι σήμερον ἐπὶ τὴν ἄκραν ἐν Ιερουσαλημ τοῦ καταλαβέσθαι αὐτήν καὶ τὸ ἁγίασμα καὶ τὴν Βαιθσουραν ὠχύρωσαν1Mc 6:26
And, behold, this day are they besieging the tower at Jerusalem, to take it: the sanctuary also and Bethsura have they fortified.
1Mc 6:26
Behold, they are encamped this day against the citadel at Jerusalem to take it. They have fortified the sanctuary and Bethsura.
---
271Mc 6:2727καὶ ἐὰν μὴ προκαταλάβῃ αὐτοὺς διὰ τάχους μείζονα τούτων ποιήσουσιν καὶ οὐ δυνήσῃ τοῦ κατασχεῖν αὐτῶν1Mc 6:27
Wherefore if thou dost not prevent them quickly, they will do the greater things than these, neither shalt thou be able to rule them.
1Mc 6:27
If you don’t quickly prevent them, they will do greater things than these, and you won’t be able to control them.
---
281Mc 6:2828καὶ ὠργίσθη ὁ βασιλεύς ὅτε ἤκουσεν καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς φίλους αὐτοῦ ἄρχοντας δυνάμεως αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ἡνιῶν1Mc 6:28
Now when the king heard this, he was angry, and gathered together all his friends, and the captains of his army, and those that had charge of the horse.
1Mc 6:28
¶When the king heard this, he was angry, and gathered together all his* friends, the rulers of his army, and those who were over the cavalry.
---
291Mc 6:2929καὶ ἀπὸ βασιλειῶν ἑτέρων καὶ ἀπὸ νήσων θαλασσῶν ἦλθον πρὸς αὐτὸν δυνάμεις μισθωταί1Mc 6:29
There came also unto him from other kingdoms, and from isles of the sea, bands of hired soldiers.
1Mc 6:29
Bands of hired soldiers came to him from other kingdoms and from islands of the sea.
---
301Mc 6:3030καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνάμεων αὐτοῦ ἑκατὸν χιλιάδες πεζῶν καὶ εἴκοσι χιλιάδες ἱππέων καὶ ἐλέφαντες δύο καὶ τριάκοντα εἰδότες πόλεμον1Mc 6:30
So that the number of his army was an hundred thousand footmen, and twenty thousand horsemen, and two and thirty elephants exercised in battle.
1Mc 6:30
The number of his forces was one hundred thousand infantry, and twenty thousand cavalry, and thirty-two elephants trained for war.
---
311Mc 6:3131καὶ ἦλθον διὰ τῆς Ιδουμαίας καὶ παρενέβαλον ἐπὶ Βαιθσουραν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλὰς καὶ ἐποίησαν μηχανάς καὶ ἐξῆλθον καὶ ἐνεπύρισαν αὐτὰς πυρὶ καὶ ἐπολέμησαν ἀνδρωδῶς1Mc 6:31
These went through Idumea, and pitched against Bethsura, which they assaulted many days, making engines of war; but they of Bethsura came out, and burned them with fire, and fought valiantly.
1Mc 6:31
They went through Idumaea, and encamped against Bethsura, and fought against it many days, and made engines of war. The Jews came out and burned them with fire, and fought valiantly.
---
321Mc 6:3232καὶ ἀπῆρεν Ιουδας ἀπὸ τῆς ἄκρας καὶ παρενέβαλεν εἰς Βαιθζαχαρια ἀπέναντι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως1Mc 6:32
Upon this Judas removed from the tower, and pitched in Bathzacharias, over against the king's camp.
1Mc 6:32
¶Judas marched away from the citadel and encamped at Bethzacharias, near the king’s camp.
---
331Mc 6:3333καὶ ὤρθρισεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρωὶ καὶ ἀπῆρεν τὴν παρεμβολὴν ἐν ὁρμήματι αὐτῆς κατὰ τὴν ὁδὸν Βαιθζαχαρια καὶ διεσκευάσθησαν αἱ δυνάμεις εἰς τὸν πόλεμον καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν1Mc 6:33
Then the king rising very early marched fiercely with his host toward Bathzacharias, where his armies made them ready to battle, and sounded the trumpets.
1Mc 6:33
The king rose early in the morning, and marched his army* at full speed along the road to Bethzacharias. His forces made themselves ready to battle and sounded their trumpets.
---
341Mc 6:3434καὶ τοῖς ἐλέφασιν ἔδειξαν αἷμα σταφυλῆς καὶ μόρων τοῦ παραστῆσαι αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον1Mc 6:34
And to the end they might provoke the elephants to fight, they shewed them the blood of grapes and mulberries.
1Mc 6:34
They offered the elephants the juice of grapes and mulberries, that they might prepare them for the battle.
---
351Mc 6:3535καὶ διεῖλον τὰ θηρία εἰς τὰς φάλαγγας καὶ παρέστησαν ἑκάστῳ ἐλέφαντι χιλίους ἄνδρας τεθωρακισμένους ἐν ἁλυσιδωτοῖς καὶ περικεφαλαῖαι χαλκαῖ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν καὶ πεντακοσία ἵππος διατεταγμένη ἑκάστῳ θηρίῳ ἐκλελεγμένη1Mc 6:35
Moreover they divided the beasts among the armies, and for every elephant they appointed a thousand men, armed with coats of mail, and with helmets of brass on their heads; and beside this, for every beast were ordained five hundred horsemen of the best.
1Mc 6:35
They distributed the animals among the phalanxes. They set by each elephant a thousand men armed with coats of mail and helmets of brass on their heads. Five hundred chosen cavalry were appointed for each elephant.
---
361Mc 6:3636οὗτοι πρὸ καιροῦ οὗ ἂν ᾖ τὸ θηρίον ἦσαν καὶ οὗ ἐὰν ἐπορεύετο ἐπορεύοντο ἅμα οὐκ ἀφίσταντο ἀπ’ αὐτοῦ1Mc 6:36
These were ready at every occasion: wheresoever the beast was, and whithersoever the beast went, they went also, neither departed they from him.
1Mc 6:36
These were ready beforehand, wherever the elephant was. Wherever the elephant went, they went with it. They didn’t leave it.
---
371Mc 6:3737καὶ πύργοι ξύλινοι ἐπ’ αὐτοὺς ὀχυροὶ σκεπαζόμενοι ἐφ’ ἑκάστου θηρίου ἐζωσμένοι ἐπ’ αὐτοῦ μηχαναῖς καὶ ἐφ’ ἑκάστου ἄνδρες δυνάμεως τέσσαρες οἱ πολεμοῦντες ἐπ’ αὐτοῖς καὶ ὁ Ἰνδὸς αὐτοῦ1Mc 6:37
And upon the beasts were there strong towers of wood, which covered every one of them, and were girt fast unto them with devices: there were also upon every one two and thirty strong men, that fought upon them, beside the Indian that ruled him.
1Mc 6:37
Strong, covered wooden towers were upon them, one upon each elephant, fastened upon it with secure harnesses. Upon each were four valiant men who fought upon them, beside his Indian driver.
---
381Mc 6:3838καὶ τὴν ἐπίλοιπον ἵππον ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἔστησεν ἐπὶ τὰ δύο μέρη τῆς παρεμβολῆς κατασείοντες καὶ καταφρασσόμενοι ἐν ταῖς φάλαγξιν1Mc 6:38
As for the remnant of the horsemen, they set them on this side and that side at the two parts of the host giving them signs what to do, and being harnessed all over amidst the ranks.
1Mc 6:38
The rest of the cavalry he set on this side and that side on the two flanks of the army, striking terror into the enemy, and protected by the phalanxes.
---
391Mc 6:3939ὡς δὲ ἔστιλβεν ὁ ἥλιος ἐπὶ τὰς χρυσᾶς καὶ χαλκᾶς ἀσπίδας ἔστιλβεν τὰ ὄρη ἀπ’ αὐτῶν καὶ κατηύγαζεν ὡς λαμπάδες πυρός1Mc 6:39
Now when the sun shone upon the shields of gold and brass, the mountains glistered therewith, and shined like lamps of fire.
1Mc 6:39
Now when the sun shone upon the shields of gold and brass, the mountains lit up, and blazed like flaming torches.
---
401Mc 6:4040καὶ ἐξετάθη μέρος τι τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ὄρη καί τινες ἐπὶ τὰ ταπεινά καὶ ἤρχοντο ἀσφαλῶς καὶ τεταγμένως1Mc 6:40
So part of the king's army being spread upon the high mountains, and part on the valleys below, they marched on safely and in order.
1Mc 6:40
¶A part of the king’s army was spread upon the high hills and some on the low ground, and they went on firmly and in order.
---
411Mc 6:4141καὶ ἐσαλεύοντο πάντες οἱ ἀκούοντες φωνῆς πλήθους αὐτῶν καὶ ὁδοιπορίας τοῦ πλήθους καὶ συγκρουσμοῦ τῶν ὅπλων ἦν γὰρ ἡ παρεμβολὴ μεγάλη σφόδρα καὶ ἰσχυρά1Mc 6:41
Wherefore all that heard the noise of their multitude, and the marching of the company, and the rattling of the harness, were moved: for the army was very great and mighty.
1Mc 6:41
All who heard the noise of their multitude, the marching of the multitude, and the rattling of the weapons trembled; for the army was exceedingly great and strong.
---
421Mc 6:4242καὶ ἤγγισεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ εἰς παράταξιν καὶ ἔπεσον ἀπὸ τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἑξακόσιοι ἄνδρες1Mc 6:42
Then Judas and his host drew near, and entered into battle, and there were slain of the king's army six hundred men.
1Mc 6:42
Judas and his army drew near for battle, and six hundred men of the king’s army fell.
---
431Mc 6:4343καὶ εἶδεν Ελεαζαρος ὁ Αυαραν ἓν τῶν θηρίων τεθωρακισμένον θώραξιν βασιλικοῖς καὶ ἦν ὑπεράγον πάντα τὰ θηρία καὶ ᾠήθη ὅτι ἐν αὐτῷ ἐστιν ὁ βασιλεύς1Mc 6:43
Eleazar also, surnamed Savaran, perceiving that one of the beasts, armed with royal harness, was higher than all the rest, and supposing that the king was upon him,
1Mc 6:43
Eleazar, who was called Avaran, saw one of the animals armed with royal breastplates, and it was taller than all the animals, and the king seemed to be on it.
---
441Mc 6:4444καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ περιποιῆσαι ἑαυτῷ ὄνομα αἰώνιον1Mc 6:44
Put himself in jeopardy, to the end he might deliver his people, and get him a perpetual name:
1Mc 6:44
He gave his life to deliver his people, and to get himself an everlasting name.
---
451Mc 6:4545καὶ ἐπέδραμεν αὐτῷ θράσει εἰς μέσον τῆς φάλαγγος καὶ ἐθανάτου δεξιὰ καὶ εὐώνυμα καὶ ἐσχίζοντο ἀπ’ αὐτοῦ ἔνθα καὶ ἔνθα1Mc 6:45
Wherefore he ran upon him courageously through the midst of the battle, slaying on the right hand and on the left, so that they were divided from him on both sides.
1Mc 6:45
He ran upon him courageously into the midst of the phalanx, and killed on the right hand and on the left, and they parted away from him on this side and on that.
---
461Mc 6:4646καὶ εἰσέδυ ὑπὸ τὸν ἐλέφαντα καὶ ὑπέθηκεν αὐτῷ καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν ἐπάνω αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ1Mc 6:46
Which done, he crept under the elephant, and thrust him under, and slew him: whereupon the elephant fell down upon him, and there he died.
1Mc 6:46
He crept under the elephant, and stabbed it from beneath, and killed it. The elephant fell to the earth upon him, and he died there.
---
471Mc 6:4747καὶ εἶδον τὴν ἰσχὺν τῆς βασιλείας καὶ τὸ ὅρμημα τῶν δυνάμεων καὶ ἐξέκλιναν ἀπ’ αὐτῶν1Mc 6:47
Howbeit the rest of the Jews seeing the strength of the king, and the violence of his forces, turned away from them.
1Mc 6:47
They saw the strength of the kingdom and the fierce attack of the army, and turned away from them.
---
481Mc 6:4848οἱ δὲ ἐκ τῆς παρεμβολῆς τοῦ βασιλέως ἀνέβαινον εἰς συνάντησιν αὐτῶν εἰς Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν Ιουδαίαν καὶ εἰς τὸ ὄρος Σιων1Mc 6:48
Then the king's army went up to Jerusalem to meet them, and the king pitched his tents against Judea, and against mount Sion.
1Mc 6:48
¶But the soldiers of the king’s army went up to Jerusalem to meet them, and the king encamped toward Judea and toward mount Zion.
---
491Mc 6:4949καὶ ἐποίησεν εἰρήνην μετὰ τῶν ἐκ Βαιθσουρων καὶ ἐξῆλθον ἐκ τῆς πόλεως ὅτι οὐκ ἦν αὐτοῖς ἐκεῖ διατροφὴ τοῦ συγκεκλεῖσθαι ἐν αὐτῇ ὅτι σάββατον ἦν τῇ γῇ1Mc 6:49
But with them that were in Bethsura he made peace: for they came out of the city, because they had no victuals there to endure the siege, it being a year of rest to the land.
1Mc 6:49
He made peace with the people of Bethsura. He came out of the city because they had no food there to endure the siege, because it was a Sabbath to the land.
---
501Mc 6:5050καὶ κατελάβετο ὁ βασιλεὺς τὴν Βαιθσουραν καὶ ἀπέταξεν ἐκεῖ φρουρὰν τηρεῖν αὐτήν1Mc 6:50
So the king took Bethsura, and set a garrison there to keep it.
1Mc 6:50
The king took Bethsura, and appointed a garrison there to keep it.
---
511Mc 6:5151καὶ παρενέβαλεν ἐπὶ τὸ ἁγίασμα ἡμέρας πολλὰς καὶ ἔστησεν ἐκεῖ βελοστάσεις καὶ μηχανὰς καὶ πυροβόλα καὶ λιθοβόλα καὶ σκορπίδια εἰς τὸ βάλλεσθαι βέλη καὶ σφενδόνας1Mc 6:51
As for the sanctuary, he besieged it many days: and set there artillery with engines and instruments to cast fire and stones, and pieces to cast darts and slings.
1Mc 6:51
He encamped against the sanctuary many days; and set there mounds to shoot from, and engines of war, and machines for throwing fire and stones, and weapons to throw darts, and slings.
---
521Mc 6:5252καὶ ἐποίησαν καὶ αὐτοὶ μηχανὰς πρὸς τὰς μηχανὰς αὐτῶν καὶ ἐπολέμησαν ἡμέρας πολλάς1Mc 6:52
Whereupon they also made engines against their engines, and held them battle a long season.
1Mc 6:52
The Jews also made engines of war against their engines, and fought for many days.
---
531Mc 6:5353βρώματα δὲ οὐκ ἦν ἐν τοῖς ἀγγείοις διὰ τὸ ἕβδομον ἔτος εἶναι καὶ οἱ ἀνασῳζόμενοι εἰς τὴν Ιουδαίαν ἀπὸ τῶν ἐθνῶν κατέφαγον τὸ ὑπόλειμμα τῆς παραθέσεως1Mc 6:53
Yet at the last, their vessels being without victuals, (for that it was the seventh year, and they in Judea that were delivered from the Gentiles, had eaten up the residue of the store;)
1Mc 6:53
But there was no food in the sanctuary, because it was the seventh year, and those who fled for safety into Judea from among the Gentiles had eaten up the rest of the stores.
---
541Mc 6:5454καὶ ὑπελείφθησαν ἐν τοῖς ἁγίοις ἄνδρες ὀλίγοι ὅτι κατεκράτησεν αὐτῶν ὁ λιμός καὶ ἐσκορπίσθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ1Mc 6:54
There were but a few left in the sanctuary, because the famine did so prevail against them, that they were fain to disperse themselves, every man to his own place.
1Mc 6:54
There were only a few people left in the sanctuary, because the famine prevailed against them, and they were scattered, each man to his own place.
---
551Mc 6:5555καὶ ἤκουσεν Λυσίας ὅτι Φίλιππος ὃν κατέστησεν ὁ βασιλεὺς Ἀντίοχος ἔτι ζῶντος αὐτοῦ ἐκθρέψαι Ἀντίοχον τὸν υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸ βασιλεῦσαι αὐτόν1Mc 6:55
At that time Lysias heard say, that Philip, whom Antiochus the king, whiles he lived, had appointed to bring up his son Antiochus, that he might be king,
1Mc 6:55
¶Lysias heard that Philip, whom Antiochus the king, while he was yet alive, appointed to raise his son Antiochus to be king,
---
561Mc 6:5656ἀπέστρεψεν ἀπὸ τῆς Περσίδος καὶ Μηδίας καὶ αἱ δυνάμεις αἱ πορευθεῖσαι μετὰ τοῦ βασιλέως μετ’ αὐτοῦ καὶ ὅτι ζητεῖ παραλαβεῖν τὰ τῶν πραγμάτων1Mc 6:56
Was returned out of Persia and Media, and the king's host also that went with him, and that he sought to take unto him the ruling of the affairs.
1Mc 6:56
had returned from Persia and Media, and with him the forces that went with the king, and that he was seeking to take control of the government.
---
571Mc 6:5757καὶ κατέσπευδεν καὶ ἐπένευσεν τοῦ ἀπελθεῖν καὶ εἶπεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἡγεμόνας τῆς δυνάμεως καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκλείπομεν καθ’ ἡμέραν καὶ ἡ τροφὴ ἡμῖν ὀλίγη καὶ ὁ τόπος οὗ παρεμβάλλομέν ἐστιν ὀχυρός καὶ ἐπίκειται ἡμῖν τὰ τῆς βασιλείας1Mc 6:57
Wherefore he went in all haste, and said to the king and the captains of the host and the company, We decay daily, and our victuals are but small, and the place we lay siege unto is strong, and the affairs of the kingdom lie upon us:
1Mc 6:57
He made haste, and gave orders to depart. He said to the king and the leaders of the army and to the men, “We get weaker daily, our food is scant, the place where we encamp is strong, and the affairs of the kingdom lie upon us.
---
581Mc 6:5858νῦν οὖν δῶμεν δεξιὰς τοῖς ἀνθρώποις τούτοις καὶ ποιήσωμεν μετ’ αὐτῶν εἰρήνην καὶ μετὰ παντὸς ἔθνους αὐτῶν1Mc 6:58
Now therefore let us be friends with these men, and make peace with them, and with all their nation;
1Mc 6:58
Now therefore let’s negotiate with these men, and make peace with them and with all their nation,
---
591Mc 6:5959καὶ στήσωμεν αὐτοῖς τοῦ πορεύεσθαι τοῖς νομίμοις αὐτῶν ὡς τὸ πρότερον χάριν γὰρ τῶν νομίμων αὐτῶν ὧν διεσκεδάσαμεν ὠργίσθησαν καὶ ἐποίησαν ταῦτα πάντα1Mc 6:59
And covenant with them, that they shall live after their laws, as they did before: for they are therefore displeased, and have done all these things, because we abolished their laws.
1Mc 6:59
and covenant with them, that they may walk after their own laws, as before; for because of their laws which we abolished they were angered, and did all these things.”
---
601Mc 6:6060καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς εἰρηνεῦσαι καὶ ἐπεδέξαντο1Mc 6:60
So the king and the princes were content: wherefore he sent unto them to make peace; and they accepted thereof.
1Mc 6:60
¶The speech pleased the king and the princes, and he sent to them to make peace; and they accepted it.
---
611Mc 6:6161καὶ ὤμοσεν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄρχοντες ἐπὶ τούτοις ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ὀχυρώματος1Mc 6:61
Also the king and the princes made an oath unto them: whereupon they went out of the strong hold.
1Mc 6:61
The king and the princes swore to them. On these conditions, they came out from the stronghold.
---
621Mc 6:6262καὶ εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς εἰς ὄρος Σιων καὶ εἶδεν τὸ ὀχύρωμα τοῦ τόπου καὶ ἠθέτησεν τὸν ὁρκισμόν ὃν ὤμοσεν καὶ ἐνετείλατο καθελεῖν τὸ τεῖχος κυκλόθεν1Mc 6:62
Then the king entered into mount Sion; but when he saw the strength of the place, he broke his oath that he had made, and gave commandment to pull down the wall round about.
1Mc 6:62
Then the king entered into mount Zion. He saw the strength of the place, and broke the oath which he had sworn, and gave orders to pull down the wall all around.
---
631Mc 6:6363καὶ ἀπῆρεν κατὰ σπουδὴν καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Ἀντιόχειαν καὶ εὗρεν Φίλιππον κυριεύοντα τῆς πόλεως καὶ ἐπολέμησεν πρὸς αὐτὸν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν βίᾳ1Mc 6:63
Afterward departed he in all haste, and returned unto Antiochia, where he found Philip to be master of the city: so he fought against him, and took the city by force.
1Mc 6:63
Then he left in haste and returned to Antioch, and found Philip master of the city. He fought against him, and took the city by force.
---
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Apr-2024 16:54:06 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top