www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 5:11καὶ ἐγένετο ὅτε ἤκουσαν τὰ ἔθνη κυκλόθεν ὅτι ᾠκοδομήθη τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεκαινίσθη τὸ ἁγίασμα ὡς τὸ πρότερον καὶ ὠργίσθησαν σφόδρα1Mc 5:1
Now when the nations round about heard that the altar was built and the sanctuary renewed as before, it displeased them very much.
1Mc 5:1
¶It came to pass, when the Gentiles all around heard that the altar had been rebuilt and the sanctuary dedicated as before, they were exceedingly angry.
---
21Mc 5:22καὶ ἐβουλεύσαντο τοῦ ἆραι τὸ γένος Ιακωβ τοὺς ὄντας ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ ἤρξαντο τοῦ θανατοῦν ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐξαίρειν1Mc 5:2
Wherefore they thought to destroy the generation of Jacob that was among them, and thereupon they began to slay and destroy the people.
1Mc 5:2
They took counsel to destroy the race of Jacob that was in the midst of them, and they began to kill and destroy among the people.
---
31Mc 5:33καὶ ἐπολέμει Ιουδας πρὸς τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ Ιδουμαίᾳ τὴν Ακραβαττήνην ὅτι περιεκάθηντο τὸν Ισραηλ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην καὶ συνέστειλεν αὐτοὺς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν1Mc 5:3
Then Judas fought against the children of Esau in Idumea at Arabattine, because they besieged Gael: and he gave them a great overthrow, and abated their courage, and took their spoils.
1Mc 5:3
Judas fought against the children of Esau in Idumaea at Akrabattine, because they besieged Israel. He struck them with a great slaughter, humbled them, and took their spoils.
---
41Mc 5:44καὶ ἐμνήσθη τῆς κακίας υἱῶν Βαιαν οἳ ἦσαν τῷ λαῷ εἰς παγίδα καὶ σκάνδαλον ἐν τῷ ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς1Mc 5:4
Also he remembered the injury of the children of Bean, who had been a snare and an offence unto the people, in that they lay in wait for them in the ways.
1Mc 5:4
He remembered the wickedness of the children of* Baean, who were a snare and a stumbling block to the people, lying in wait for them on the highways.
---
51Mc 5:55καὶ συνεκλείσθησαν ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς πύργους καὶ παρενέβαλεν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἀνεθεμάτισεν αὐτοὺς καὶ ἐνεπύρισε τοὺς πύργους αὐτῆς ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐνοῦσιν1Mc 5:5
He shut them up therefore in the towers, and encamped against them, and destroyed them utterly, and burned the towers of that place with fire, and all that were therein.
1Mc 5:5
They were shut up by him in the towers. He encamped against them, and destroyed them utterly, and burned with fire the towers of the place with all who were in them.
---
61Mc 5:66καὶ διεπέρασεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς Αμμων καὶ εὗρεν χεῖρα κραταιὰν καὶ λαὸν πολὺν καὶ Τιμόθεον ἡγούμενον αὐτῶν1Mc 5:6
Afterward he passed over to the children of Ammon, where he found a mighty power, and much people, with Timotheus their captain.
1Mc 5:6
He passed over to the children of Ammon, and found a mighty band and many people, with Timotheus for their leader.
---
71Mc 5:77καὶ συνῆψεν πρὸς αὐτοὺς πολέμους πολλούς καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτούς1Mc 5:7
So he fought many battles with them, till at length they were discomfited before him; and he smote them.
1Mc 5:7
He fought many battles with them, and they were defeated before his face. He struck them,
---
81Mc 5:88καὶ προκατελάβετο τὴν Ιαζηρ καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ ἀνέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν1Mc 5:8
And when he had taken Jazar, with the towns belonging thereto, he returned into Judea.
1Mc 5:8
and took possession of Jazer and its villages,* and returned again into Judea.
---
91Mc 5:99καὶ ἐπισυνήχθησαν τὰ ἔθνη τὰ ἐν τῇ Γαλααδ ἐπὶ τὸν Ισραηλ τοὺς ὄντας ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τοῦ ἐξᾶραι αὐτούς καὶ ἔφυγον εἰς Δαθεμα τὸ ὀχύρωμα1Mc 5:9
Then the heathen that were at Galaad assembled themselves together against the Israelites that were in their quarters, to destroy them; but they fled to the fortress of Dathema.
1Mc 5:9
¶The Gentiles who were in Gilead gathered themselves together against the Israelites who were on their borders, to destroy them. They fled to the stronghold of Dathema,
---
101Mc 5:1010καὶ ἀπέστειλαν γράμματα πρὸς Ιουδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ λέγοντες ἐπισυνηγμένα ἐστὶν ἐφ’ ἡμᾶς τὰ ἔθνη κύκλῳ ἡμῶν τοῦ ἐξᾶραι ἡμᾶς1Mc 5:10
And sent letters unto Judas and his brethren, The heathen that are round about us are assembled together against us to destroy us:
1Mc 5:10
and sent letters to Judas and his kindred, saying, “The Gentiles who are around us are gathered together against us to destroy us.
---
111Mc 5:1111καὶ ἑτοιμάζονται ἐλθεῖν καὶ προκαταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα εἰς ὃ κατεφύγομεν καὶ Τιμόθεος ἡγεῖται τῆς δυνάμεως αὐτῶν1Mc 5:11
And they are preparing to come and take the fortress whereunto we are fled, Timotheus being captain of their host.
1Mc 5:11

They are preparing to come and get possession of the stronghold where we fled for refuge, and Timotheus is the leader of their army.They are preparing to come and get possession of the stronghold where fled for refuge, and Timotheus is the leader of their army.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
---
121Mc 5:1212νῦν οὖν ἐλθὼν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς αὐτῶν ὅτι πέπτωκεν ἐξ ἡμῶν πλῆθος1Mc 5:12
Come now therefore, and deliver us from their hands, for many of us are slain:
1Mc 5:12
Now therefore come and deliver us from their hand, for many of us have fallen.
---
131Mc 5:1313καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ ὄντες ἐν τοῖς Τουβίου τεθανάτωνται καὶ ᾐχμαλωτίκασιν τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν ἀποσκευὴν καὶ ἀπώλεσαν ἐκεῖ ὡσεὶ μίαν χιλιαρχίαν ἀνδρῶν1Mc 5:13
Yea, all our brethren that were in the places of Tobie are put to death: their wives and their children also they have carried away captives, and borne away their stuff; and they have destroyed there about a thousand men.
1Mc 5:13
All our kindred who were in the land of *Tubias have been put to death. They have carried their wives, their children, and their stuff into captivity. They destroyed about a thousand men there.”
---
141Mc 5:1414ἔτι αἱ ἐπιστολαὶ ἀνεγιγνώσκοντο καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι ἕτεροι παρεγένοντο ἐκ τῆς Γαλιλαίας διερρηχότες τὰ ἱμάτια ἀπαγγέλλοντες κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα1Mc 5:14
While these letters were yet reading, behold, there came other messengers from Galilee with their clothes rent, who reported on this wise,
1Mc 5:14
¶While the letters were still being read, behold, other messengers came from Galilee with their clothes torn, bringing a similar report,
---
151Mc 5:1515λέγοντες ἐπισυνῆχθαι ἐπ’ αὐτοὺς ἐκ Πτολεμαίδος καὶ Τύρου καὶ Σιδῶνος καὶ πᾶσαν Γαλιλαίαν ἀλλοφύλων τοῦ ἐξαναλῶσαι ἡμᾶς1Mc 5:15
And said, They of Ptolemais, and of Tyrus, and Sidon, and all Galilee of the Gentiles, are assembled together against us to consume us.
1Mc 5:15
saying, “People of Ptolemais, of Tyre, of Sidon, and all Galilee of the* Gentiles have gathered together to destroy us.”
---
161Mc 5:1616ὡς δὲ ἤκουσεν Ιουδας καὶ ὁ λαὸς τοὺς λόγους τούτους ἐπισυνήχθη ἐκκλησία μεγάλη βουλεύσασθαι τί ποιήσωσιν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς οὖσιν ἐν θλίψει καὶ πολεμουμένοις ὑπ’ αὐτῶν1Mc 5:16
Now when Judas and the people heard these words, there assembled a great congregation together, to consult what they should do for their brethren, that were in trouble, and assaulted of them.
1Mc 5:16
¶Now when Judas and the people heard these words, a great congregation assembled together to determine what they should do for their kindred who were in distress and under attack.
---
171Mc 5:1717καὶ εἶπεν Ιουδας Σιμωνι τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἐπίλεξον σεαυτῷ ἄνδρας καὶ πορεύου καὶ ῥῦσαι τοὺς ἀδελφούς σου τοὺς ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἐγὼ δὲ καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφός μου πορευσόμεθα εἰς τὴν Γαλααδῖτιν1Mc 5:17
Then said Judas unto Simon his brother, Choose thee out men, and go and deliver thy brethren that are in Galilee, for I and Jonathan my brother will go into the country of Galaad.
1Mc 5:17
Judas said to Simon his brother, “Choose men and go deliver your kindred who are in Galilee, but Jonathan my brother and I will go into the land of Gilead.”
---
181Mc 5:1818καὶ κατέλιπεν Ιωσηπον τὸν τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριαν ἡγούμενον τοῦ λαοῦ μετὰ τῶν ἐπιλοίπων τῆς δυνάμεως ἐν τῇ Ιουδαίᾳ εἰς τήρησιν1Mc 5:18
So he left Joseph the son of Zacharias, and Azarias, captains of the people, with the remnant of the host in Judea to keep it.
1Mc 5:18
He left Joseph the son of Zacharias, and Azarias, as leaders of the people, with the remnant of the army, in Judea, to guard it.
---
191Mc 5:1919καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων πρόστητε τοῦ λαοῦ τούτου καὶ μὴ συνάψητε πόλεμον πρὸς τὰ ἔθνη ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἡμᾶς1Mc 5:19
Unto whom he gave commandment, saying, Take ye the charge of this people, and see that ye make not war against the heathen until the time that we come again.
1Mc 5:19
He commanded them, saying, “Take charge of this people, and fight no battle with the Gentiles until we return.”
---
201Mc 5:2020καὶ ἐμερίσθησαν Σιμωνι ἄνδρες τρισχίλιοι τοῦ πορευθῆναι εἰς τὴν Γαλιλαίαν Ιουδα δὲ ἄνδρες ὀκτακισχίλιοι εἰς τὴν Γαλααδῖτιν1Mc 5:20
Now unto Simon were given three thousand men to go into Galilee, and unto Judas eight thousand men for the country of Galaad.
1Mc 5:20
Then three thousand men were assigned to go into Galilee with Simon, but eight thousand men were assigned to Judas to go into the land of Gilead.
---
211Mc 5:2121καὶ ἐπορεύθη Σιμων εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ συνῆψεν πολέμους πολλοὺς πρὸς τὰ ἔθνη καὶ συνετρίβη τὰ ἔθνη ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ1Mc 5:21
Then went Simon into Galilee, where he fought many battles with the heathen, so that the heathen were discomfited by him.
1Mc 5:21
¶Simon went into Galilee and fought many battles with the Gentiles, and the Gentiles were defeated before him.
---
221Mc 5:2222καὶ ἐδίωξεν αὐτοὺς ἕως τῆς πύλης Πτολεμαίδος καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἐθνῶν εἰς τρισχιλίους ἄνδρας καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῶν1Mc 5:22
And he pursued them unto the gate of Ptolemais; and there were slain of the heathen about three thousand men, whose spoils he took.
1Mc 5:22
He pursued them to the gate of Ptolemais. About three thousand men of the Gentiles fell, and he took their spoils.
---
231Mc 5:2323καὶ παρέλαβεν τοὺς ἐκ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐν Αρβαττοις σὺν ταῖς γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτοῖς καὶ ἤγαγεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετ’ εὐφροσύνης μεγάλης1Mc 5:23
And those that were in Galilee, and in Arbattis, with their wives and their children, and all that they had, took he away with him, and brought them into Judea with great joy.
1Mc 5:23
They took to them those who were in Galilee and in Arbatta, with their wives, their children, and all that they had, and brought them into Judea with great gladness.
---
241Mc 5:2424καὶ Ιουδας ὁ Μακκαβαῖος καὶ Ιωναθαν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ διέβησαν τὸν Ιορδάνην καὶ ἐπορεύθησαν ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ1Mc 5:24
Judas Maccabeus also and his brother Jonathan went over Jordan, and travelled three days' journey in the wilderness,
1Mc 5:24
Judas Maccabaeus and his brother Jonathan passed over the Jordan, and went three days’ journey in the wilderness.
---
251Mc 5:2525καὶ συνήντησαν τοῖς Ναβαταίοις καὶ ἀπήντησαν αὐτοῖς εἰρηνικῶς καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς πάντα τὰ συμβάντα τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν ἐν τῇ Γαλααδίτιδι1Mc 5:25
Where they met with the Nabathites, who came unto them in a peaceable manner, and told them every thing that had happened to their brethren in the land of Galaad:
1Mc 5:25
They met with the Nabathaeans, and these met them in a peaceful manner and told them all things that had happened to their kindred in the land of Gilead,
---
261Mc 5:2626καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξ αὐτῶν συνειλημμένοι εἰσὶν εἰς Βοσορρα καὶ Βοσορ ἐν Αλεμοις Χασφω Μακεδ καὶ Καρναιν πᾶσαι αἱ πόλεις αὗται ὀχυραὶ καὶ μεγάλαι1Mc 5:26
And how that many of them were shut up in Bosora, and Bosor, and Alema, Casphor, Maked, and Carnaim; all these cities are strong and great:
1Mc 5:26
and how many of them were shut up in Bosora, Bosor, Alema,* Casphor, Maked, and* Carnaim—all these cities are strong and large—
---
271Mc 5:2727καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς πόλεσιν τῆς Γαλααδίτιδός εἰσιν συνειλημμένοι εἰς αὔριον τάσσονται παρεμβαλεῖν ἐπὶ τὰ ὀχυρώματα καὶ καταλαβέσθαι καὶ ἐξᾶραι πάντας τούτους ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ1Mc 5:27
And that they were shut up in the rest of the cities of the country of Galaad, and that against to morrow they had appointed to bring their host against the forts, and to take them, and to destroy them all in one day.
1Mc 5:27
and how they were shut up in the rest of the cities of the land of Gilead, and that tomorrow they planned to encamp against the strongholds, and to take them, and to destroy all these men in one day.
---
281Mc 5:2828καὶ ἀπέστρεψεν Ιουδας καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ὁδὸν εἰς τὴν ἔρημον Βοσορρα ἄφνω καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἀπέκτεινε πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἔλαβεν πάντα τὰ σκῦλα αὐτῶν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρί1Mc 5:28
Hereupon Judas and his host turned suddenly by the way of the wilderness unto Bosora; and when he had won the city, he slew all the males with the edge of the sword, and took all their spoils, and burned the city with fire,
1Mc 5:28
¶Judas and his army turned suddenly by the way of the wilderness to Bosora; and he took the city, and killed all the males with the edge of the sword, took all their spoils, and burned the city with fire.
---
291Mc 5:2929καὶ ἀπῆρεν ἐκεῖθεν νυκτός καὶ ἐπορεύοντο ἕως ἐπὶ τὸ ὀχύρωμα1Mc 5:29
From whence he removed by night, and went till he came to the fortress.
1Mc 5:29
He left there at night, and went until he came to the stronghold.
---
301Mc 5:3030καὶ ἐγένετο ἑωθινῇ ἦραν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν καὶ ἰδοὺ λαὸς πολύς οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός αἴροντες κλίμακας καὶ μηχανὰς καταλαβέσθαι τὸ ὀχύρωμα καὶ ἐπολέμουν αὐτούς1Mc 5:30
And betimes in the morning they looked up, and, behold, there was an innumerable people bearing ladders and other engines of war, to take the fortress: for they assaulted them.
1Mc 5:30
When the morning came, they lifted up their eyes and saw many people who couldn’t be counted, bearing ladders and engines of war, to take the stronghold; and they were fighting against them.
---
311Mc 5:3131καὶ εἶδεν Ιουδας ὅτι ἦρκται ὁ πόλεμος καὶ ἡ κραυγὴ τῆς πόλεως ἀνέβη ἕως οὐρανοῦ σάλπιγξιν καὶ κραυγῇ μεγάλῃ1Mc 5:31
When Judas therefore saw that the battle was begun, and that the cry of the city went up to heaven, with trumpets, and a great sound,
1Mc 5:31
Judas saw that the battle had begun, and that the cry of the city went up to heaven, with trumpets and a great sound,
---
321Mc 5:3232καὶ εἶπεν τοῖς ἀνδράσιν τῆς δυνάμεως πολεμήσατε σήμερον ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν1Mc 5:32
He said unto his host, Fight this day for your brethren.
1Mc 5:32
and he said to the men of his army, “Fight today for your kindred!”
---
331Mc 5:3333καὶ ἐξῆλθεν ἐν τρισὶν ἀρχαῖς ἐξόπισθεν αὐτῶν καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν καὶ ἐβόησαν ἐν προσευχῇ1Mc 5:33
So he went forth behind them in three companies, who sounded their trumpets, and cried with prayer.
1Mc 5:33
Then he went out behind them in three companies. They sounded with their trumpets and cried out in prayer.
---
341Mc 5:3434καὶ ἐπέγνω ἡ παρεμβολὴ Τιμοθέου ὅτι Μακκαβαῖός ἐστιν καὶ ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς πληγὴν μεγάλην καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ εἰς ὀκτακισχιλίους ἄνδρας1Mc 5:34
Then the host of Timotheus, knowing that it was Maccabeus, fled from him: wherefore he smote them with a great slaughter; so that there were killed of them that day about eight thousand men.
1Mc 5:34
And the army of Timotheus perceived that it was Maccabaeus, and they fled from before him. He struck them with a great slaughter. About eight thousand men of them fell on that day.
---
351Mc 5:3535καὶ ἀπέκλινεν εἰς Αλεμα καὶ ἐπολέμησεν αὐτὴν καὶ κατελάβετο αὐτὴν καὶ ἀπέκτεινεν πᾶν ἀρσενικὸν αὐτῆς καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῆς καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί1Mc 5:35
This done, Judas turned aside to Maspha; and after he had assaulted it he took and slew all the males therein, and received the spoils thereof and burnt it with fire.
1Mc 5:35
¶He turned away to Mizpeh and fought against it, took it, killed all its males, took its spoils, and burned it with fire.
---
361Mc 5:3636ἐκεῖθεν ἀπῆρεν καὶ προκατελάβετο τὴν Χασφω Μακεδ καὶ Βοσορ καὶ τὰς λοιπὰς πόλεις τῆς Γαλααδίτιδος1Mc 5:36
From thence went he, and took Casphon, Maged, Bosor, and the other cities of the country of Galaad.
1Mc 5:36
From there he marched and took* Casphor, Maked, Bosor, and the other cities of the land of Gilead.
---
371Mc 5:3737μετὰ δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα συνήγαγεν Τιμόθεος παρεμβολὴν ἄλλην καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον Ραφων ἐκ πέραν τοῦ χειμάρρου1Mc 5:37
After these things gathered Timotheus another host and encamped against Raphon beyond the brook.
1Mc 5:37
¶Now after these things, Timotheus gathered another army and encamped near Raphon beyond the brook.
---
381Mc 5:3838καὶ ἀπέστειλεν Ιουδας κατασκοπεῦσαι τὴν παρεμβολήν καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ἐπισυνηγμένα εἰσὶν πρὸς αὐτὸν πάντα τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν δύναμις πολλὴ σφόδρα1Mc 5:38
So Judas sent men to espy the host, who brought him word, saying, All the heathen that be round about us are assembled unto them, even a very great host.
1Mc 5:38
Judas sent men to spy on the army; and they brought him word, saying, “All the Gentiles who are around us are gathered together to them, an exceedingly great army.
---
391Mc 5:3939καὶ Ἄραβας μεμίσθωνται εἰς βοήθειαν αὐτοῖς καὶ παρεμβάλλουσιν πέραν τοῦ χειμάρρου ἕτοιμοι τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ σὲ εἰς πόλεμον καὶ ἐπορεύθη Ιουδας εἰς συνάντησιν αὐτῶν1Mc 5:39
He hath also hired the Arabians to help them and they have pitched their tents beyond the brook, ready to come and fight against thee. Upon this Judas went to meet them.
1Mc 5:39
They have hired Arabians to help them, and are encamped beyond the brook, ready to come against you to battle.” So Judas went to meet them.
---
401Mc 5:4040καὶ εἶπεν Τιμόθεος τοῖς ἄρχουσιν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐν τῷ ἐγγίζειν Ιουδαν καὶ τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατος ἐὰν διαβῇ πρὸς ἡμᾶς πρότερος οὐ δυνησόμεθα ὑποστῆναι αὐτόν ὅτι δυνάμενος δυνήσεται πρὸς ἡμᾶς1Mc 5:40
Then Timotheus said unto the captains of his host, When Judas and his host come near the brook, if he pass over first unto us, we shall not be able to withstand him; for he will mightily prevail against us:
1Mc 5:40
¶Timotheus said to the captains of his army when Judas and his army drew near to the brook of water, “If he crosses over to us first, we won’t be able to withstand him, for he will certainly defeat us;
---
411Mc 5:4141ἐὰν δὲ δειλανθῇ καὶ παρεμβάλῃ πέραν τοῦ ποταμοῦ διαπεράσομεν πρὸς αὐτὸν καὶ δυνησόμεθα πρὸς αὐτόν1Mc 5:41
But if he be afraid, and camp beyond the river, we shall go over unto him, and prevail against him.
1Mc 5:41
but if he is afraid, and encamps beyond the river, we will cross over to him, and defeat him.”
---
421Mc 5:4242ὡς δὲ ἤγγισεν Ιουδας ἐπὶ τὸν χειμάρρουν τοῦ ὕδατος ἔστησεν τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπὶ τοῦ χειμάρρου καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων μὴ ἀφῆτε πάντα ἄνθρωπον παρεμβαλεῖν ἀλλὰ ἐρχέσθωσαν πάντες εἰς τὸν πόλεμον1Mc 5:42
Now when Judas came near the brook, he caused the scribes of the people to remain by the brook: unto whom he gave commandment, saying, Suffer no man to remain in the camp, but let all come to the battle.
1Mc 5:42
Now when Judas came near to the water brook, he caused the scribes of the people to remain by the brook, and commanded them, saying, “Allow no man to encamp, but let all come to the battle.”
---
431Mc 5:4343καὶ διεπέρασεν ἐπ’ αὐτοὺς πρότερος καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὄπισθεν αὐτοῦ καὶ συνετρίβησαν πρὸ προσώπου αὐτῶν πάντα τὰ ἔθνη καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἔφυγον εἰς τὸ τέμενος Καρναιν1Mc 5:43
So he went first over unto them, and all the people after him: then all the heathen, being discomfited before him, cast away their weapons, and fled unto the temple that was at Carnaim.
1Mc 5:43
Then he crossed over the first against them, and all the people after him; and all the Gentiles were defeated before his face, and threw away their weapons, and fled to the temple at *Carnaim.
---
441Mc 5:4444καὶ προκατελάβοντο τὴν πόλιν καὶ τὸ τέμενος ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν αὐτῷ καὶ ἐτροπώθη Καρναιν καὶ οὐκ ἠδύναντο ἔτι ὑποστῆναι κατὰ πρόσωπον Ιουδου1Mc 5:44
But they took the city, and burned the temple with all that were therein. Thus was Carnaim subdued, neither could they stand any longer before Judas.
1Mc 5:44
They took the city and burned the temple with fire, together with all who were in it. Carnaim was subdued. They couldn’t stand any longer before the face of Judas.
---
451Mc 5:4545καὶ συνήγαγεν Ιουδας πάντα Ισραηλ τοὺς ἐν τῇ Γαλααδίτιδι ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν καὶ τὴν ἀποσκευήν παρεμβολὴν μεγάλην σφόδρα ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα1Mc 5:45
Then Judas gathered together all the Israelites that were in the country of Galaad, from the least unto the greatest, even their wives, and their children, and their stuff, a very great host, to the end they might come into the land of Judea.
1Mc 5:45
¶Judas gathered together all Israel, those who were in the land of Gilead, from the least to the greatest, with their wives, their children, and their stuff, an exceedingly great army, that they might come into the land of Judah.
---
461Mc 5:4646καὶ ἦλθον ἕως Εφρων καὶ αὕτη πόλις μεγάλη ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ὀχυρὰ σφόδρα οὐκ ἦν ἐκκλῖναι ἀπ’ αὐτῆς δεξιὰν ἢ ἀριστεράν ἀλλ’ ἢ διὰ μέσου αὐτῆς πορεύεσθαι1Mc 5:46
Now when they came unto Ephron, (this was a great city in the way as they should go, very well fortified) they could not turn from it, either on the right hand or the left, but must needs pass through the midst of it.
1Mc 5:46
They came as far as Ephron, and this same city was large and very strong. It was on the road where they were going. They couldn’t turn away from it on the right hand or on the left, but needed to pass through the middle of it.
---
471Mc 5:4747καὶ ἀπέκλεισαν αὐτοὺς οἱ ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐνέφραξαν τὰς πύλας λίθοις1Mc 5:47
Then they of the city shut them out, and stopped up the gates with stones.
1Mc 5:47
The people of the city shut them out and blocked the gates with stones.
---
481Mc 5:4848καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτοὺς Ιουδας λόγοις εἰρηνικοῖς λέγων διελευσόμεθα διὰ τῆς γῆς σου τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν γῆν ἡμῶν καὶ οὐδεὶς κακοποιήσει ὑμᾶς πλὴν τοῖς ποσὶν παρελευσόμεθα καὶ οὐκ ἠβούλοντο ἀνοῖξαι αὐτῷ1Mc 5:48
Whereupon Judas sent unto them in peaceable manner, saying, Let us pass through your land to go into our own country, and none shall do you any hurt; we will only pass through on foot: howbeit they would not open unto him.
1Mc 5:48
Judas sent to them with words of peace, saying, “We will pass through your land to go into our own land, and no one will harm you. We will only pass by on our feet.” But they wouldn’t open to him.
---
491Mc 5:4949καὶ ἐπέταξεν Ιουδας κηρύξαι ἐν τῇ παρεμβολῇ τοῦ παρεμβαλεῖν ἕκαστον ἐν ᾧ ἐστιν τόπῳ1Mc 5:49
Wherefore Judas commanded a proclamation to be made throughout the host, that every man should pitch his tent in the place where he was.
1Mc 5:49
Then Judas commanded proclamation to be made in the army, that each man should encamp in the place where he was.
---
501Mc 5:5050καὶ παρενέβαλον οἱ ἄνδρες τῆς δυνάμεως καὶ ἐπολέμησεν τὴν πόλιν ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα καὶ παρεδόθη ἡ πόλις ἐν χειρὶ αὐτοῦ1Mc 5:50
So the soldiers pitched, and assaulted the city all that day and all that night, till at the length the city was delivered into his hands:
1Mc 5:50
So the men of the army encamped, and fought against the city all that day and all that night, and the city was delivered into his hands.
---
511Mc 5:5151καὶ ἀπώλεσεν πᾶν ἀρσενικὸν ἐν στόματι ῥομφαίας καὶ ἐξερρίζωσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα αὐτῆς καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πόλεως ἐπάνω τῶν ἀπεκταμμένων1Mc 5:51
Who then slew all the males with the edge of the sword, and rased the city, and took the spoils thereof, and passed through the city over them that were slain.
1Mc 5:51
He destroyed all the males with the edge of the sword, razed the city, took its plunder, and passed through the city over those who were slain.
---
521Mc 5:5252καὶ διέβησαν τὸν Ιορδάνην εἰς τὸ πεδίον τὸ μέγα κατὰ πρόσωπον Βαιθσαν1Mc 5:52
After this went they over Jordan into the great plain before Bethsan.
1Mc 5:52
They went over the Jordan into the great plain near Bethshan.
---
531Mc 5:5353καὶ ἦν Ιουδας ἐπισυνάγων τοὺς ἐσχατίζοντας καὶ παρακαλῶν τὸν λαὸν κατὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν ἕως ἦλθεν εἰς γῆν Ιουδα1Mc 5:53
And Judas gathered together those that came behind, and exhorted the people all the way through, till they came into the land of Judea.
1Mc 5:53
And Judas gathered together those who lagged behind and encouraged the people all the way through, until he came into the land of Judah.
---
541Mc 5:5454καὶ ἀνέβησαν εἰς ὄρος Σιων ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ καὶ προσήγαγον ὁλοκαυτώματα ὅτι οὐκ ἔπεσεν ἐξ αὐτῶν οὐθεὶς ἕως τοῦ ἐπιστρέψαι ἐν εἰρήνῃ1Mc 5:54
So they went up to mount Sion with joy and gladness, where they offered burnt offerings, because not one of them were slain until they had returned in peace.
1Mc 5:54
They went up to mount Zion with gladness and joy, and offered whole burnt offerings, because not so much as one of them was slain until they returned in peace.
---
551Mc 5:5555καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ἦν Ιουδας καὶ Ιωναθαν ἐν γῇ Γαλααδ καὶ Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ κατὰ πρόσωπον Πτολεμαίδος1Mc 5:55
Now what time as Judas and Jonathan were in the land of Galaad, and Simon his brother in Galilee before Ptolemais,
1Mc 5:55
¶In the days when Judas and Jonathan were in the land of Gilead, and Simon his brother in Galilee before Ptolemais,
---
561Mc 5:5656ἤκουσεν Ιωσηφ ὁ τοῦ Ζαχαριου καὶ Αζαριας ἄρχοντες τῆς δυνάμεως τῶν ἀνδραγαθιῶν καὶ τοῦ πολέμου οἷα ἐποίησαν1Mc 5:56
Joseph the son of Zacharias, and Azarias, captains of the garrisons, heard of the valiant acts and warlike deeds which they had done.
1Mc 5:56
Joseph the son of Zacharias, and Azarias, rulers of the army, heard of their exploits and of the war, and what things they had done.
---
571Mc 5:5757καὶ εἶπον ποιήσωμεν καὶ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ὄνομα καὶ πορευθῶμεν πολεμῆσαι πρὸς τὰ ἔθνη τὰ κύκλῳ ἡμῶν1Mc 5:57
Wherefore they said, Let us also get us a name, and go fight against the heathen that are round about us.
1Mc 5:57
They said, “Let’s also get us a name, and let’s go fight against the Gentiles who are around us.”
---
581Mc 5:5858καὶ παρήγγειλεν τοῖς ἀπὸ τῆς δυνάμεως τῆς μετ’ αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ Ιάμνειαν1Mc 5:58
So when they had given charge unto the garrison that was with them, they went toward Jamnia.
1Mc 5:58
So they gave orders to the men of the army that was with them, and went toward Jamnia.
---
591Mc 5:5959καὶ ἐξῆλθεν Γοργίας ἐκ τῆς πόλεως καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον1Mc 5:59
Then came Gorgias and his men out of the city to fight against them.
1Mc 5:59
Gorgias and his men came out of the city to meet them in battle.
---
601Mc 5:6060καὶ ἐτροπώθη Ιωσηπος καὶ Αζαριας καὶ ἐδιώχθησαν ἕως τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας καὶ ἔπεσον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκ τοῦ λαοῦ Ισραηλ εἰς δισχιλίους ἄνδρας1Mc 5:60
And so it was, that Joseph and Azarias were put to flight, and pursued unto the borders of Judea: and there were slain that day of the people of Israel about two thousand men.
1Mc 5:60
Joseph and Azarias were put to flight, and were pursued to the borders of Judea. About two thousand men of Israel fell on that day.
---
611Mc 5:6161καὶ ἐγενήθη τροπὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ ὅτι οὐκ ἤκουσαν Ιουδου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ οἰόμενοι ἀνδραγαθῆσαι1Mc 5:61
Thus was there a great overthrow among the children of Israel, because they were not obedient unto Judas and his brethren, but thought to do some valiant act.
1Mc 5:61
There was a great overthrow among the people, because they didn’t listen to Judas and his kindred, thinking to do some exploit.
---
621Mc 5:6262αὐτοὶ δὲ οὐκ ἦσαν ἐκ τοῦ σπέρματος τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων οἷς ἐδόθη σωτηρία Ισραηλ διὰ χειρὸς αὐτῶν1Mc 5:62
Moreover these men came not of the seed of those, by whose hand deliverance was given unto Israel.
1Mc 5:62
But they were not of the family of those men by whose hand deliverance was given to Israel.
---
631Mc 5:6363καὶ ὁ ἀνὴρ Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐδοξάσθησαν σφόδρα ἔναντι παντὸς Ισραηλ καὶ τῶν ἐθνῶν πάντων οὗ ἠκούετο τὸ ὄνομα αὐτῶν1Mc 5:63
Howbeit the man Judas and his brethren were greatly renowned in the sight of all Israel, and of all the heathen, wheresoever their name was heard of;
1Mc 5:63
¶The man Judas and his kindred were glorified exceedingly in the sight of all Israel, and of all the Gentiles, wherever their name was heard of.
---
641Mc 5:6464καὶ ἐπισυνήγοντο πρὸς αὐτοὺς εὐφημοῦντες1Mc 5:64
Insomuch as the people assembled unto them with joyful acclamations.
1Mc 5:64
Men gathered together to them, acclaiming them.
---
651Mc 5:6565καὶ ἐξῆλθεν Ιουδας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπολέμουν τοὺς υἱοὺς Ησαυ ἐν τῇ γῇ τῇ πρὸς νότον καὶ ἐπάταξεν τὴν Χεβρων καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῆς καὶ καθεῖλεν τὰ ὀχυρώματα αὐτῆς καὶ τοὺς πύργους αὐτῆς ἐνεπύρισεν κυκλόθεν1Mc 5:65
Afterward went Judas forth with his brethren, and fought against the children of Esau in the land toward the south, where he smote Hebron, and the towns thereof, and pulled down the fortress of it, and burned the towers thereof round about.
1Mc 5:65
¶Judas and his kindred went out and fought against the children of Esau in the land toward the south. He struck Hebron and its villages,* pulled down its strongholds, and burned its towers all around.
---
661Mc 5:6666καὶ ἀπῆρεν τοῦ πορευθῆναι εἰς γῆν ἀλλοφύλων καὶ διεπορεύετο τὴν Μαρισαν1Mc 5:66
From thence he removed to go into the land of the Philistines, and passed through Samaria.
1Mc 5:66
He marched to go into the land of the* Philistines, and he went through* Samaria.
---
671Mc 5:6767ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔπεσον ἱερεῖς ἐν πολέμῳ βουλόμενοι ἀνδραγαθῆσαι ἐν τῷ αὐτοὺς ἐξελθεῖν εἰς πόλεμον ἀβουλεύτως1Mc 5:67
At that time certain priests, desirous to shew their valour, were slain in battle, for that they went out to fight unadvisedly.
1Mc 5:67
In that day certain priests, desiring to do exploits there, were slain in battle, when they went out to battle unadvisedly.
---
681Mc 5:6868καὶ ἐξέκλινεν Ιουδας εἰς Ἄζωτον γῆν ἀλλοφύλων καὶ καθεῖλεν τοὺς βωμοὺς αὐτῶν καὶ τὰ γλυπτὰ τῶν θεῶν αὐτῶν κατέκαυσεν πυρὶ καὶ ἐσκύλευσεν τὰ σκῦλα τῶν πόλεων καὶ ἐπέστρεψεν εἰς γῆν Ιουδα1Mc 5:68
So Judas turned to Azotus in the land of the Philistines, and when he had pulled down their altars, and burned their carved images with fire, and spoiled their cities, he returned into the land of Judea.
1Mc 5:68
But Judas turned toward Azotus, to the land of the* Philistines, pulled down their altars, burned the carved images of their gods with fire, took the plunder of their cities, and returned into the land of Judah.
---
« Ch 4» Ch 6

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Apr-2024 13:06:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top