www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 14:11καὶ ἐν ἔτει δευτέρῳ καὶ ἑβδομηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ συνήγαγεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς τὰς δυνάμεις αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς Μηδίαν τοῦ ἐπισπάσασθαι βοήθειαν ἑαυτῷ ὅπως πολεμήσῃ τὸν Τρύφωνα1Mc 14:1
Now in the hundred threescore and twelfth year king Demetrius gathered his forces together, and went into Media to get him help to fight against Tryphon.
1Mc 14:1
¶In the one hundred seventy-second year,* King Demetrius gathered his forces together, and went into Media to get help, that he might fight against Tryphon.
---
21Mc 14:22καὶ ἤκουσεν Ἀρσάκης ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίδος καὶ Μηδίας ὅτι εἰσῆλθεν Δημήτριος εἰς τὰ ὅρια αὐτοῦ καὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτὸν ζῶντα1Mc 14:2
But when Arsaces, the king of Persia and Media, heard that Demetrius was entered within his borders, he sent one of his princes to take him alive:
1Mc 14:2
When Arsaces, the king of Persia and Media, heard that Demetrius had come into his borders, he sent one of his princes to take him alive.
---
31Mc 14:33καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν Δημητρίου καὶ συνέλαβεν αὐτὸν καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς Ἀρσάκην καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν φυλακῇ1Mc 14:3
Who went and smote the host of Demetrius, and took him, and brought him to Arsaces, by whom he was put in ward.
1Mc 14:3
He went and struck the army of Demetrius, and seized him and brought him to Arsaces, who put him under guard.
---
41Mc 14:44καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα πάσας τὰς ἡμέρας Σιμωνος καὶ ἐζήτησεν ἀγαθὰ τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς ἡ ἐξουσία αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας1Mc 14:4
As for the land of Judea, that was quiet all the days of Simon; for he sought the good of his nation in such wise, as that evermore his authority and honour pleased them well.
1Mc 14:4
¶The land had rest all the days of Simon. He sought the good of his nation. His authority and his honor was pleasing to them all his days.
---
51Mc 14:55καὶ μετὰ πάσης τῆς δόξης αὐτοῦ ἔλαβεν τὴν Ιοππην εἰς λιμένα καὶ ἐποίησεν εἴσοδον ταῖς νήσοις τῆς θαλάσσης1Mc 14:5
And as he was honourable in all his acts, so in this, that he took Joppa for an haven, and made an entrance to the isles of the sea,
1Mc 14:5
Amid all his honors, he took Joppa for a harbor, and made it an entrance for the islands of the sea.
---
61Mc 14:66καὶ ἐπλάτυνεν τὰ ὅρια τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἐκράτησεν τῆς χώρας1Mc 14:6
And enlarged the bounds of his nation, and recovered the country,
1Mc 14:6
He enlarged the borders of his nation and took possession of the country.
---
71Mc 14:77καὶ συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἐκυρίευσεν Γαζαρων καὶ Βαιθσουρων καὶ τῆς ἄκρας καὶ ἐξῆρεν τὰς ἀκαθαρσίας ἐξ αὐτῆς καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντικείμενος αὐτῷ1Mc 14:7
And gathered together a great number of captives, and had the dominion of Gazera, and Bethsura, and the tower, out of the which he took all uncleanness, neither was there any that resisted him.
1Mc 14:7
He gathered together a great number of captives, and took control of Gazara, Bethsura, and the citadel, and he removed its uncleannesses from it. There was no one who resisted him.
---
81Mc 14:88καὶ ἦσαν γεωργοῦντες τὴν γῆν αὐτῶν μετ’ εἰρήνης καὶ ἡ γῆ ἐδίδου τὰ γενήματα αὐτῆς καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων τὸν καρπὸν αὐτῶν1Mc 14:8
Then did they till their ground in peace, and the earth gave her increase, and the trees of the field their fruit.
1Mc 14:8
They tilled their land in peace, and the land gave her increase, and the trees of the plains gave their fruit.
---
91Mc 14:99πρεσβύτεροι ἐν ταῖς πλατείαις ἐκάθηντο πάντες περὶ ἀγαθῶν ἐκοινολογοῦντο καὶ οἱ νεανίσκοι ἐνεδύσαντο δόξας καὶ στολὰς πολέμου1Mc 14:9
The ancient men sat all in the streets, communing together of good things, and the young men put on glorious and warlike apparel.
1Mc 14:9
The old men sat in the streets; they all conversed together about good things. The young men put on glorious and warlike apparel.
---
101Mc 14:1010ταῖς πόλεσιν ἐχορήγησεν βρώματα καὶ ἔταξεν αὐτὰς ἐν σκεύεσιν ὀχυρώσεως ἕως ὅτου ὠνομάσθη τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄκρου γῆς1Mc 14:10
He provided victuals for the cities, and set in them all manner of munition, so that his honourable name was renowned unto the end of the world.
1Mc 14:10
He provided food for the cities and furnished them with means of defense, until the glory of his name was known to the end of the earth.
---
111Mc 14:1111ἐποίησεν εἰρήνην ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εὐφράνθη Ισραηλ εὐφροσύνην μεγάλην1Mc 14:11
He made peace in the land, and Israel rejoiced with great joy:
1Mc 14:11
He made peace in the land, and Israel rejoiced with great joy.
---
121Mc 14:1212καὶ ἐκάθισεν ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὴν συκῆν αὐτοῦ καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν αὐτούς1Mc 14:12
For every man sat under his vine and his fig tree, and there was none to fray them:
1Mc 14:12
Each man sat under his vine and his fig tree, and there was no one to make them afraid.
---
131Mc 14:1313καὶ ἐξέλιπεν πολεμῶν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οἱ βασιλεῖς συνετρίβησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις1Mc 14:13
Neither was there any left in the land to fight against them: yea, the kings themselves were overthrown in those days.
1Mc 14:13
No one was left in the land who fought against them. The kings were defeated in those days.
---
141Mc 14:1414καὶ ἐστήρισεν πάντας τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ τὸν νόμον ἐξεζήτησεν καὶ ἐξῆρεν πάντα ἄνομον καὶ πονηρόν1Mc 14:14
Moreover he strengthened all those of his people that were brought low: the law he searched out; and every contemner of the law and wicked person he took away.
1Mc 14:14
He strengthened all those of his people who were humble. He searched out the law, and every lawless and wicked person he took away.
---
151Mc 14:1515τὰ ἅγια ἐδόξασεν καὶ ἐπλήθυνεν τὰ σκεύη τῶν ἁγίων1Mc 14:15
He beautified the sanctuary, and multiplied vessels of the temple.
1Mc 14:15
He glorified the sanctuary, and added to the vessels of the temple.
---
161Mc 14:1616καὶ ἠκούσθη ἐν Ῥώμῃ ὅτι ἀπέθανεν Ιωναθαν καὶ ἕως Σπάρτης καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα1Mc 14:16
Now when it was heard at Rome, and as far as Sparta, that Jonathan was dead, they were very sorry.
1Mc 14:16
¶It was heard at Rome that Jonathan was dead, and even in Sparta, and they were exceedingly grieved.
---
171Mc 14:1717ὡς δὲ ἤκουσαν ὅτι Σιμων ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ γέγονεν ἀρχιερεὺς ἀντ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐπικρατεῖ τῆς χώρας καὶ τῶν πόλεων τῶν ἐν αὐτῇ1Mc 14:17
But as soon as they heard that his brother Simon was made high priest in his stead, and ruled the country, and the cities therein:
1Mc 14:17
But as soon as they heard that his brother Simon was made high priest in his place, and ruled the country and the cities in it,
---
181Mc 14:1818ἔγραψαν πρὸς αὐτὸν δέλτοις χαλκαῖς τοῦ ἀνανεώσασθαι πρὸς αὐτὸν φιλίαν καὶ συμμαχίαν ἣν ἔστησαν πρὸς Ιουδαν καὶ Ιωναθαν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ1Mc 14:18
They wrote unto him in tables of brass, to renew the friendship and league which they had made with Judas and Jonathan his brethren:
1Mc 14:18
they wrote to him on brass tablets to renew with him the friendship and the alliance which they had confirmed with his brothers Judas and Jonathan.
---
191Mc 14:1919καὶ ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἐν Ιερουσαλημ1Mc 14:19
Which writings were read before the congregation at Jerusalem.
1Mc 14:19
These were read before the congregation at Jerusalem.
---
201Mc 14:2020καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῶν ἐπιστολῶν ὧν ἀπέστειλαν οἱ Σπαρτιᾶται Σπαρτιατῶν ἄρχοντες καὶ ἡ πόλις Σιμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τῷ λοιπῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων ἀδελφοῖς χαίρειν1Mc 14:20
And this is the copy of the letters that the Lacedemonians sent; The rulers of the Lacedemonians, with the city, unto Simon the high priest, and the elders, and priests, and residue of the people of the Jews, our brethren, send greeting:
1Mc 14:20
¶This is the copy of the letters which the Spartans sent: ¶“The rulers and the city of the Spartans, to Simon the high priest, to the elders, the priests, and the rest of the people of the Jews, our kindred, greetings.
---
211Mc 14:2121οἱ πρεσβευταὶ οἱ ἀποσταλέντες πρὸς τὸν δῆμον ἡμῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν περὶ τῆς δόξης ὑμῶν καὶ τιμῆς καὶ ηὐφράνθημεν ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐτῶν1Mc 14:21
The ambassadors that were sent unto our people certified us of your glory and honour: wherefore we were glad of their coming,
1Mc 14:21
The ambassadors who were sent to our people reported to us about your glory and honor. We were glad for their coming,
---
221Mc 14:2222καὶ ἀνεγράψαμεν τὰ ὑπ’ αὐτῶν εἰρημένα ἐν ταῖς βουλαῖς τοῦ δήμου οὕτως Νουμήνιος Ἀντιόχου καὶ Ἀντίπατρος Ἰάσονος πρεσβευταὶ Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς ἀνανεούμενοι τὴν πρὸς ἡμᾶς φιλίαν1Mc 14:22
And did register the things that they spake in the council of the people in this manner; Numenius son of Antiochus, and Antipater son of Jason, the Jews' ambassadors, came unto us to renew the friendship they had with us.
1Mc 14:22
and we registered the things that were spoken by them in the public records* as follows: ‘Numenius son of Antiochus, and Antipater son of Jason, the Jews’ ambassadors, came to us to renew the friendship they had with us.
---
231Mc 14:2323καὶ ἤρεσεν τῷ δήμῳ ἐπιδέξασθαι τοὺς ἄνδρας ἐνδόξως καὶ τοῦ θέσθαι τὸ ἀντίγραφον τῶν λόγων αὐτῶν ἐν τοῖς ἀποδεδειγμένοις τῷ δήμῳ βιβλίοις τοῦ μνημόσυνον ἔχειν τὸν δῆμον τῶν Σπαρτιατῶν τὸ δὲ ἀντίγραφον τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ1Mc 14:23
And it pleased the people to entertain the men honourably, and to put the copy of their ambassage in publick records, to the end the people of the Lacedemonians might have a memorial thereof: furthermore we have written a copy thereof unto Simon the high priest.
1Mc 14:23
It pleased the people to entertain the men honorably, and to put the copy of their words in the public records,* to the end that the people of the Spartans might have a record of them. Moreover they wrote a copy of these things to Simon the high priest.’”
---
241Mc 14:2424μετὰ ταῦτα ἀπέστειλεν Σιμων τὸν Νουμήνιον εἰς Ῥώμην ἔχοντα ἀσπίδα χρυσῆν μεγάλην ὁλκὴν μνῶν χιλίων εἰς τὸ στῆσαι πρὸς αὐτοὺς τὴν συμμαχίαν1Mc 14:24
After this Simon sent Numenius to Rome with a great shield of gold of a thousand pound weight to confirm the league with them.
1Mc 14:24
¶After this, Simon sent Numenius to Rome with a great shield of gold of weighing one thousand minas,* in order to confirm the alliance with them.
---
251Mc 14:2525ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ δῆμος τῶν λόγων τούτων εἶπαν τίνα χάριν ἀποδώσομεν Σιμωνι καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ1Mc 14:25
Whereof when the people heard, they said, What thanks shall we give to Simon and his sons?
1Mc 14:25
¶But when the people heard these things, they said, “What thanks shall we give to Simon and his sons?
---
261Mc 14:2626ἐστήρισεν γὰρ αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησεν τοὺς ἐχθροὺς Ισραηλ ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἔστησαν αὐτῷ ἐλευθερίαν καὶ κατέγραψαν ἐν δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἔθεντο ἐν στήλαις ἐν ὄρει Σιων1Mc 14:26
For he and his brethren and the house of his father have established Israel, and chased away in fight their enemies from them, and confirmed their liberty.
1Mc 14:26
For he and his brothers and the house of his father have made themselves strong, and have fought and chased away Israel’s enemies, and confirmed liberty to Israel.*
---
271Mc 14:2727καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς γραφῆς ὀκτωκαιδεκάτῃ Ελουλ ἔτους δευτέρου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ καὶ τοῦτο τρίτον ἔτος ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου ἐν ασαραμελ1Mc 14:27
So then they wrote it in tables of brass, which they set upon pillars in mount Sion: and this is the copy of the writing; The eighteenth day of the month Elul, in the hundred threescore and twelfth year, being the third year of Simon the high priest,
1Mc 14:27
So they wrote on tablets of brass, and set them on pillars on mount Zion. This is the copy of the writing: ¶“On the eighteenth day of Elul, in the one hundred seventy-second year,* which is the third year of Simon the high priest,
---
281Mc 14:2828ἐπὶ συναγωγῆς μεγάλης ἱερέων καὶ λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἔθνους καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς χώρας ἐγνώρισεν ἡμῖν1Mc 14:28
At Saramel in the great congregation of the priests, and people, and rulers of the nation, and elders of the country, were these things notified unto us.
1Mc 14:28
in Asaramel, in a great congregation of priests and people and princes of the nation, and of the elders of the country, it was proclaimed to us:*
---
291Mc 14:2929ἐπεὶ πολλάκις ἐγενήθησαν πόλεμοι ἐν τῇ χώρᾳ Σιμων δὲ υἱὸς Ματταθιου ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἔδωκαν αὑτοὺς τῷ κινδύνῳ καὶ ἀντέστησαν τοῖς ὑπεναντίοις τοῦ ἔθνους αὐτῶν ὅπως σταθῇ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ ὁ νόμος καὶ δόξῃ μεγάλῃ ἐδόξασαν τὸ ἔθνος αὐτῶν1Mc 14:29
Forasmuch as oftentimes there have been wars in the country, wherein for the maintenance of their sanctuary, and the law, Simon the son of Mattathias, of the posterity of Jarib, together with his brethren, put themselves in jeopardy, and resisting the enemies of their nation did their nation great honour:
1Mc 14:29
‘Since wars often occurred in the country, Simon the son of Mattathias, the son of the sons of Joarib, and his brothers, put themselves in jeopardy and withstood the enemies of their nation, that their sanctuary and the law might be established, and glorified their nation with great glory.
---
301Mc 14:3030καὶ ἤθροισεν Ιωναθαν τὸ ἔθνος αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς ἀρχιερεὺς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ1Mc 14:30
(For after that Jonathan, having gathered his nation together, and been their high priest, was added to his people,
1Mc 14:30
Jonathan rallied the nation, became their high priest, and was gathered to his people.
---
311Mc 14:3131καὶ ἐβουλήθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἐκτεῖναι χεῖρας ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν1Mc 14:31
Their enemies prepared to invade their country, that they might destroy it, and lay hands on the sanctuary:
1Mc 14:31
Their enemies planned to invade their country, that they might destroy their country utterly, and stretch out their hands against their sanctuary.
---
321Mc 14:3232τότε ἀντέστη Σιμων καὶ ἐπολέμησε περὶ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ καὶ ἐδαπάνησεν χρήματα πολλὰ τῶν ἑαυτοῦ καὶ ὁπλοδότησεν τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοῦ ἔθνους αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὀψώνια1Mc 14:32
At which time Simon rose up, and fought for his nation, and spent much of his own substance, and armed the valiant men of his nation and gave them wages,
1Mc 14:32
Then Simon rose up and fought for his nation. He spent much of his own money to arm the valiant men of his nation and give them wages.
---
331Mc 14:3333καὶ ὠχύρωσεν τὰς πόλεις τῆς Ιουδαίας καὶ τὴν Βαιθσουραν τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας οὗ ἦν τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων τὸ πρότερον καὶ ἔθετο ἐκεῖ φρουρὰν ἄνδρας Ιουδαίους1Mc 14:33
And fortified the cities of Judea, together with Bethsura, that lieth upon the borders of Judea, where the armour of the enemies had been before; but he set a garrison of Jews there:
1Mc 14:33
He fortified the cities of Judea and Bethsura that lies on the borders of Judea, where the weapons of the enemies were had been stored, and there he placed a garrison of Jews.
---
341Mc 14:3434καὶ Ιοππην ὠχύρωσεν τὴν ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὴν Γαζαραν τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων Ἀζώτου ἐν ᾗ ᾤκουν οἱ πολέμιοι τὸ πρότερον καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ Ιουδαίους καὶ ὅσα ἐπιτήδεια ἦν πρὸς τῇ τούτων ἐπανορθώσει ἔθετο ἐν αὐτοῖς1Mc 14:34
Moreover he fortified Joppa, which lieth upon the sea, and Gazera, that bordereth upon Azotus, where the enemies had dwelt before: but he placed Jews there, and furnished them with all things convenient for the reparation thereof.)
1Mc 14:34
He fortified Joppa which is upon the sea, and Gazara which is upon the borders of Azotus, where the enemies used to live, and placed Jews there, and set in there all things necessary for their restoration.
---
351Mc 14:3535καὶ εἶδεν ὁ λαὸς τὴν πίστιν τοῦ Σιμωνος καὶ τὴν δόξαν ἣν ἐβουλεύσατο ποιῆσαι τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἡγούμενον αὐτῶν καὶ ἀρχιερέα διὰ τὸ αὐτὸν πεποιηκέναι πάντα ταῦτα καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πίστιν ἣν συνετήρησεν τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἐξεζήτησεν παντὶ τρόπῳ ὑψῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ1Mc 14:35
The people therefore sang the acts of Simon, and unto what glory he thought to bring his nation, made him their governor and chief priest, because he had done all these things, and for the justice and faith which he kept to his nation, and for that he sought by all means to exalt his people.
1Mc 14:35
The people saw Simon’s faith,* and the glory which he resolved to bring to his nation, and they made him their leader and high priest, because he had done all these things, and for the justice and the faith which he kept to his nation, and because he sought by all means to exalt his people.
---
361Mc 14:3636καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τοῦ ἐξαρθῆναι τὰ ἔθνη ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει Δαυιδ τοὺς ἐν Ιερουσαλημ οἳ ἐποίησαν αὑτοῖς ἄκραν ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο καὶ ἐμίαινον κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ἐποίουν πληγὴν μεγάλην ἐν τῇ ἁγνείᾳ1Mc 14:36
For in his time things prospered in his hands, so that the heathen were taken out of their country, and they also that were in the city of David in Jerusalem, who had made themselves a tower, out of which they issued, and polluted all about the sanctuary, and did much hurt in the holy place:
1Mc 14:36
In his days, things prospered in his hands, so that the Gentiles were taken away out of their country, and they also who were in the city of David, those who were in Jerusalem, who had made themselves a citadel, out of which they used to go, and polluted everything around the sanctuary, and did great damage to its purity.
---
371Mc 14:3737καὶ κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας Ιουδαίους καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν πρὸς ἀσφάλειαν τῆς χώρας καὶ τῆς πόλεως καὶ ὕψωσεν τὰ τείχη τῆς Ιερουσαλημ1Mc 14:37
But he placed Jews therein. and fortified it for the safety of the country and the city, and raised up the walls of Jerusalem.
1Mc 14:37
He placed Jews in it and fortified it for the safety of the country and the city, and made high the walls of Jerusalem.
---
381Mc 14:3838καὶ ὁ βασιλεὺς Δημήτριος ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην κατὰ ταῦτα1Mc 14:38
King Demetrius also confirmed him in the high priesthood according to those things,
1Mc 14:38
King Demetrius confirmed to him the high priesthood according to these things,
---
391Mc 14:3939καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν δόξῃ μεγάλῃ1Mc 14:39
And made him one of his friends, and honoured him with great honour.
1Mc 14:39
and made him one of his friends,* and honored him with great honor;
---
401Mc 14:4040ἤκουσεν γὰρ ὅτι προσηγόρευνται οἱ Ιουδαῖοι ὑπὸ Ῥωμαίων φίλοι καὶ σύμμαχοι καὶ ἀδελφοί καὶ ὅτι ἀπήντησαν τοῖς πρεσβευταῖς Σιμωνος ἐνδόξως1Mc 14:40
For he had heard say, that the Romans had called the Jews their friends and confederates and brethren; and that they had entertained the ambassadors of Simon honourably;
1Mc 14:40
for he had heard that the Jews had been called by the Romans friends, allies, and kindred, and that they had met the ambassadors of Simon honorably;
---
411Mc 14:4141καὶ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς εὐδόκησαν τοῦ εἶναι αὐτῶν Σιμωνα ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν1Mc 14:41
Also that the Jews and priests were well pleased that Simon should be their governor and high priest for ever, until there should arise a faithful prophet;
1Mc 14:41
and that the Jews and the priests were well pleased that Simon should be their leader and high priest forever, until there should arise a faithful prophet;
---
421Mc 14:4242καὶ τοῦ εἶναι ἐπ’ αὐτῶν στρατηγόν καὶ ὅπως μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων καθιστάναι δι’ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῆς χώρας καὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων1Mc 14:42
Moreover that he should be their captain, and should take charge of the sanctuary, to set them over their works, and over the country, and over the armour, and over the fortresses, that, I say, he should take charge of the sanctuary;
1Mc 14:42
and that he should be governor over them, and should take charge of the sanctuary, to set them over their works, and over the country, and over the weapons, and over the strongholds; and that he should take charge of the sanctuary,
---
431Mc 14:4343καὶ ὅπως μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων καὶ ὅπως ἀκούηται ὑπὸ πάντων καὶ ὅπως γράφωνται ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ πᾶσαι συγγραφαὶ ἐν τῇ χώρᾳ καὶ ὅπως περιβάλληται πορφύραν καὶ χρυσοφορῇ1Mc 14:43
Beside this, that he should be obeyed of every man, and that all the writings in the country should be made in his name, and that he should be clothed in purple, and wear gold:
1Mc 14:43
and that he should be obeyed by all, and that all contracts in the country should be written in his name, and that he should be clothed in purple, and wear gold;
---
441Mc 14:4444καὶ οὐκ ἐξέσται οὐθενὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων ἀθετῆσαί τι τούτων καὶ ἀντειπεῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ ῥηθησομένοις καὶ ἐπισυστρέψαι συστροφὴν ἐν τῇ χώρᾳ ἄνευ αὐτοῦ καὶ περιβάλλεσθαι πορφύραν καὶ ἐμπορποῦσθαι πόρπην χρυσῆν1Mc 14:44
Also that it should be lawful for none of the people or priests to break any of these things, or to gainsay his words, or to gather an assembly in the country without him, or to be clothed in purple, or wear a buckle of gold;
1Mc 14:44
and that it should not be lawful for any of the people or of the priests to nullify any of these things, or to oppose the words that he should speak, or to gather an assembly in the country without him, or to be clothed in purple, or wear a buckle of gold;
---
451Mc 14:4545ὃς δ’ ἂν παρὰ ταῦτα ποιήσῃ ἢ ἀθετήσῃ τι τούτων ἔνοχος ἔσται1Mc 14:45
And whosoever should do otherwise, or break any of these things, he should be punished.
1Mc 14:45
but whoever should do otherwise, or nullify any of these things, he will be liable to punishment.’”
---
461Mc 14:4646καὶ εὐδόκησεν πᾶς ὁ λαὸς θέσθαι Σιμωνι ποιῆσαι κατὰ τοὺς λόγους τούτους1Mc 14:46
Thus it liked all the people to deal with Simon, and to do as hath been said.
1Mc 14:46
All the people consented to ordain for Simon that he should do according to these words.
---
471Mc 14:4747καὶ ἐπεδέξατο Σιμων καὶ εὐδόκησεν ἀρχιερατεύειν καὶ εἶναι στρατηγὸς καὶ ἐθνάρχης τῶν Ιουδαίων καὶ ἱερέων καὶ τοῦ προστατῆσαι πάντων1Mc 14:47
Then Simon accepted hereof, and was well pleased to be high priest, and captain and governor of the Jews and priests, and to defend them all.
1Mc 14:47
So Simon accepted this, and consented to be high priest, and to be captain and governor* of the Jews and of the priests, and to be protector of all.
---
481Mc 14:4848καὶ τὴν γραφὴν ταύτην εἶπον θέσθαι ἐν δέλτοις χαλκαῖς καὶ στῆσαι αὐτὰς ἐν περιβόλῳ τῶν ἁγίων ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ1Mc 14:48
So they commanded that this writing should be put in tables of brass, and that they should be set up within the compass of the sanctuary in a conspicuous place;
1Mc 14:48
¶They commanded to put this writing on tablets of brass, and to set them up within the precinct of the sanctuary in a conspicuous place,
---
491Mc 14:4949τὰ δὲ ἀντίγραφα αὐτῶν θέσθαι ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ ὅπως ἔχῃ Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ1Mc 14:49
Also that the copies thereof should be laid up in the treasury, to the end that Simon and his sons might have them.
1Mc 14:49
and moreover to put copies of them in the treasury, so that Simon and his sons might have them.
---
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 15:41:28 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top