www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 13:11καὶ ἤκουσεν Σιμων ὅτι συνήγαγεν Τρύφων δύναμιν πολλὴν τοῦ ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν1Mc 13:1
Now when Simon heard that Tryphon had gathered together a great host to invade the land of Judea, and destroy it,
1Mc 13:1
¶Simon heard that Tryphon had gathered together a mighty army to come into the land of Judah and destroy it utterly.
---
21Mc 13:22καὶ εἶδεν τὸν λαόν ὅτι ἔντρομός ἐστιν καὶ ἔκφοβος καὶ ἀνέβη εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἤθροισεν τὸν λαὸν1Mc 13:2
And saw that the people was in great trembling and fear, he went up to Jerusalem, and gathered the people together,
1Mc 13:2
He saw that the people were trembling in great fear. So he went up to Jerusalem and gathered the people together.
---
31Mc 13:33καὶ παρεκάλεσεν αὐτοὺς καὶ εἶπεν αὐτοῖς αὐτοὶ οἴδατε ὅσα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐποιήσαμεν περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν ἁγίων καὶ τοὺς πολέμους καὶ τὰς στενοχωρίας ἃς εἴδομεν1Mc 13:3
And gave them exhortation, saying, Ye yourselves know what great things I, and my brethren, and my father's house, have done for the laws and the sanctuary, the battles also and troubles which we have seen.
1Mc 13:3
He encouraged them, and said to them, “You yourselves know all the things that I, my kindred, and my father’s house have done for the laws and the sanctuary, and the battles and the distresses which we have seen.
---
41Mc 13:44τούτου χάριν ἀπώλοντο οἱ ἀδελφοί μου πάντες χάριν τοῦ Ισραηλ καὶ κατελείφθην ἐγὼ μόνος1Mc 13:4
By reason whereof all my brethren are slain for Israel's sake, and I am left alone.
1Mc 13:4
Because of this, all my brothers have perished for Israel’s sake, and I am left alone.
---
51Mc 13:55καὶ νῦν μή μοι γένοιτο φείσασθαί μου τῆς ψυχῆς ἐν παντὶ καιρῷ θλίψεως οὐ γάρ εἰμι κρείσσων τῶν ἀδελφῶν μου1Mc 13:5
Now therefore be it far from me, that I should spare mine own life in any time of trouble: for I am no better than my brethren.
1Mc 13:5
Now be it far from me, that I should spare my own life in any time of affliction, for I am not better than my kindred.
---
61Mc 13:66πλὴν ἐκδικήσω περὶ τοῦ ἔθνους μου καὶ περὶ τῶν ἁγίων καὶ περὶ τῶν γυναικῶν καὶ τέκνων ὑμῶν ὅτι συνήχθησαν πάντα τὰ ἔθνη ἐκτρῖψαι ἡμᾶς ἔχθρας χάριν1Mc 13:6
Doubtless I will avenge my nation, and the sanctuary, and our wives, and our children: for all the heathen are gathered to destroy us of very malice.
1Mc 13:6
However, I will take vengeance for my nation, for the sanctuary, and for our wives and children, because all the Gentiles have gathered out of hatred to destroy us.”
---
71Mc 13:77καὶ ἀνεζωπύρησεν τὸ πνεῦμα τοῦ λαοῦ ἅμα τοῦ ἀκοῦσαι τῶν λόγων τούτων1Mc 13:7
Now as soon as the people heard these words, their spirit revived.
1Mc 13:7
¶The spirit of the people revived as soon as they heard these words.
---
81Mc 13:88καὶ ἀπεκρίθησαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες σὺ εἶ ἡμῶν ἡγούμενος ἀντὶ Ιουδου καὶ Ιωναθου τοῦ ἀδελφοῦ σου1Mc 13:8
And they answered with a loud voice, saying, Thou shalt be our leader instead of Judas and Jonathan thy brother.
1Mc 13:8
They answered with a loud voice, saying, “You are our leader in the place of Judas and Jonathan your brothers.
---
91Mc 13:99πολέμησον τὸν πόλεμον ἡμῶν καὶ πάντα ὅσα ἂν εἴπῃς ἡμῖν ποιήσομεν1Mc 13:9
Fight thou our battles, and whatsoever, thou commandest us, that will we do.
1Mc 13:9
Fight our battles, and we will do all that you tell us to do.”
---
101Mc 13:1010καὶ συνήγαγεν πάντας τοὺς ἄνδρας τοὺς πολεμιστὰς καὶ ἐτάχυνεν τοῦ τελέσαι τὰ τείχη Ιερουσαλημ καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν κυκλόθεν1Mc 13:10
So then he gathered together all the men of war, and made haste to finish the walls of Jerusalem, and he fortified it round about.
1Mc 13:10
¶He gathered together all the men of war, and hurried to finish the walls of Jerusalem. He fortified it all around.
---
111Mc 13:1111καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν τὸν τοῦ Αψαλωμου καὶ μετ’ αὐτοῦ δύναμιν ἱκανὴν εἰς Ιοππην καὶ ἐξέβαλεν τοὺς ὄντας ἐν αὐτῇ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἐν αὐτῇ1Mc 13:11
Also he sent Jonathan the son of Absalom, and with him a great power, to Joppa: who casting out them that were therein remained there in it.
1Mc 13:11
He sent Jonathan the son of Absalom, and with him a great army, to Joppa. He threw out those who were in it, and lived there.
---
121Mc 13:1212καὶ ἀπῆρεν Τρύφων ἀπὸ Πτολεμαίδος μετὰ δυνάμεως πολλῆς ἐλθεῖν εἰς γῆν Ιουδα καὶ Ιωναθαν μετ’ αὐτοῦ ἐν φυλακῇ1Mc 13:12
So Tryphon removed from Ptolemais with a great power to invade the land of Judea, and Jonathan was with him in ward.
1Mc 13:12
¶Tryphon left Ptolemais with a mighty army to enter into the land of Judah, and Jonathan was with him under guard.
---
131Mc 13:1313Σιμων δὲ παρενέβαλεν ἐν Αδιδοις κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου1Mc 13:13
But Simon pitched his tents at Adida, over against the plain.
1Mc 13:13
But Simon encamped at Adida, near the plain.
---
141Mc 13:1414καὶ ἐπέγνω Τρύφων ὅτι ἀνέστη Σιμων ἀντὶ Ιωναθου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ὅτι συνάπτειν αὐτῷ μέλλει πόλεμον καὶ ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν πρέσβεις λέγων1Mc 13:14
Now when Tryphon knew that Simon was risen up instead of his brother Jonathan, and meant to join battle with him, he sent messengers unto him, saying,
1Mc 13:14
Tryphon knew that Simon had risen up in the place of his brother Jonathan, and meant to join battle with him, so he sent ambassadors to him, saying,
---
151Mc 13:1515περὶ ἀργυρίου οὗ ὤφειλεν Ιωναθαν ὁ ἀδελφός σου εἰς τὸ βασιλικὸν δι’ ἃς εἶχεν χρείας συνέχομεν αὐτόν1Mc 13:15
Whereas we have Jonathan thy brother in hold, it is for money that he is owing unto the king's treasure, concerning the business that was committed unto him.
1Mc 13:15
“It is for money which Jonathan your brother owed to the king’s treasury, by reason of the offices which he had, that we are detaining him.
---
161Mc 13:1616καὶ νῦν ἀπόστειλον ἀργυρίου τάλαντα ἑκατὸν καὶ δύο τῶν υἱῶν αὐτοῦ ὅμηρα ὅπως μὴ ἀφεθεὶς ἀποστατήσῃ ἀφ’ ἡμῶν καὶ ἀφήσομεν αὐτόν1Mc 13:16
Wherefore now send an hundred talents of silver, and two of his sons for hostages, that when he is at liberty he may not revolt from us, and we will let him go.
1Mc 13:16
Now send one hundred talents of silver and two of his sons for hostages, so that when he is released he may not revolt against us, and we will release him.”
---
171Mc 13:1717καὶ ἔγνω Σιμων ὅτι δόλῳ λαλοῦσιν πρὸς αὐτόν καὶ πέμπει τοῦ λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια μήποτε ἔχθραν ἄρῃ μεγάλην πρὸς τὸν λαὸν1Mc 13:17
Hereupon Simon, albeit he perceived that they spake deceitfully unto him yet sent he the money and the children, lest peradventure he should procure to himself great hatred of the people:
1Mc 13:17
¶Simon knew that they spoke to him deceitfully, but he sent to get the money and the children, lest perhaps he would arouse great hostility among the people,
---
181Mc 13:1818λέγοντες ὅτι οὐκ ἀπέστειλα αὐτῷ τὸ ἀργύριον καὶ τὰ παιδάρια ἀπώλετο1Mc 13:18
Who might have said, Because I sent him not the money and the children, therefore is Jonathan dead.
1Mc 13:18
who might say, “Because I didn’t send him the money and the children, he perished.”
---
191Mc 13:1919καὶ ἀπέστειλεν τὰ παιδάρια καὶ τὰ ἑκατὸν τάλαντα καὶ διεψεύσατο καὶ οὐκ ἀφῆκεν τὸν Ιωναθαν1Mc 13:19
So he sent them the children and the hundred talents: howbeit Tryphon dissembled neither would he let Jonathan go.
1Mc 13:19
So he sent the children and the hundred talents, but Tryphon lied, and didn’t release Jonathan.
---
201Mc 13:2020καὶ μετὰ ταῦτα ἦλθεν Τρύφων τοῦ ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν καὶ ἐκτρῖψαι αὐτήν καὶ ἐκύκλωσαν ὁδὸν τὴν εἰς Αδωρα καὶ Σιμων καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ ἀντιπαρῆγεν αὐτῷ εἰς πάντα τόπον οὗ ἂν ἐπορεύετο1Mc 13:20
And after this came Tryphon to invade the land, and destroy it, going round about by the way that leadeth unto Adora: but Simon and his host marched against him in every place, wheresoever he went.
1Mc 13:20
¶After this, Tryphon came to invade the land and destroy it, and he went around by the way that leads to Adora. Simon and his army marched near him to every place, wherever he went.
---
211Mc 13:2121οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἀπέστελλον πρὸς Τρύφωνα πρεσβευτὰς κατασπεύδοντας αὐτὸν τοῦ ἐλθεῖν πρὸς αὐτοὺς διὰ τῆς ἐρήμου καὶ ἀποστεῖλαι αὐτοῖς τροφάς1Mc 13:21
Now they that were in the tower sent messengers unto Tryphon, to the end that he should hasten his coming unto them by the wilderness, and send them victuals.
1Mc 13:21
Now the people of the citadel sent to Tryphon ambassadors, urging him to come to them through the wilderness, and to send them food.
---
221Mc 13:2222καὶ ἡτοίμασεν Τρύφων πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ ἐλθεῖν καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν χιὼν πολλὴ σφόδρα καὶ οὐκ ἦλθεν διὰ τὴν χιόνα καὶ ἀπῆρεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Γαλααδῖτιν1Mc 13:22
Wherefore Tryphon made ready all his horsemen to come that night: but there fell a very great snow, by reason whereof he came not. So he departed, and came into the country of Galaad.
1Mc 13:22
So Tryphon prepared all his cavalry to come, but on that night a very heavy snow fell, and he didn’t come because of the snow. He marched off and went into the land of Gilead.
---
231Mc 13:2323ὡς δὲ ἤγγισεν τῆς Βασκαμα ἀπέκτεινεν τὸν Ιωναθαν καὶ ἐτάφη ἐκεῖ1Mc 13:23
And when he came near to Bascama he slew Jonathan, who was buried there.
1Mc 13:23
When he came near to Bascama, he killed Jonathan, and he was buried there.
---
241Mc 13:2424καὶ ἐπέστρεψεν Τρύφων καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ1Mc 13:24
Afterward Tryphon returned and went into his own land.
1Mc 13:24
Then Tryphon turned back, and went away into his own land.
---
251Mc 13:2525καὶ ἀπέστειλεν Σιμων καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ Ιωναθου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐν Μωδεϊν πόλει τῶν πατέρων αὐτοῦ1Mc 13:25
Then sent Simon, and took the bones of Jonathan his brother, and buried them in Modin, the city of his fathers.
1Mc 13:25
¶Simon sent, and took the bones of Jonathan his brother, and buried him at Modin, the city of his fathers.
---
261Mc 13:2626καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ κοπετὸν μέγαν καὶ ἐπένθησαν αὐτὸν ἡμέρας πολλάς1Mc 13:26
And all Israel made great lamentation for him, and bewailed him many days.
1Mc 13:26
All Israel made great lamentation over him, and mourned for him many days.
---
271Mc 13:2727καὶ ᾠκοδόμησεν Σιμων ἐπὶ τὸν τάφον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν τῇ ὁράσει λίθῳ ξεστῷ ἐκ τῶν ὄπισθεν καὶ ἔμπροσθεν1Mc 13:27
Simon also built a monument upon the sepulchre of his father and his brethren, and raised it aloft to the sight, with hewn stone behind and before.
1Mc 13:27
Simon built a monument on the tomb of his father and his kindred, and raised it high so that it could be seen, with polished stone on the front and back.
---
281Mc 13:2828καὶ ἔστησεν ἑπτὰ πυραμίδας μίαν κατέναντι τῆς μιᾶς τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖς τέσσαρσιν ἀδελφοῖς1Mc 13:28
Moreover he set up seven pyramids, one against another, for his father, and his mother, and his four brethren.
1Mc 13:28
He also set up seven pyramids, one near another, for his father, his mother, and his four brothers.
---
291Mc 13:2929καὶ ταύταις ἐποίησεν μηχανήματα περιθεὶς στύλους μεγάλους καὶ ἐποίησεν ἐπὶ τοῖς στύλοις πανοπλίας εἰς ὄνομα αἰώνιον καὶ παρὰ ταῖς πανοπλίαις πλοῖα ἐγγεγλυμμένα εἰς τὸ θεωρεῖσθαι ὑπὸ πάντων τῶν πλεόντων τὴν θάλασσαν1Mc 13:29
And in these he made cunning devices, about the which he set great pillars, and upon the pillars he made all their armour for a perpetual memory, and by the armour ships carved, that they might be seen of all that sail on the sea.
1Mc 13:29
For these, he made an elaborate setting, erecting great pillars around them, and upon the pillars he made suits of armor for a perpetual memorial, and beside the suits of armor, he carved ships, so that they could be seen by all who sail on the sea.
---
301Mc 13:3030οὗτος ὁ τάφος ὃν ἐποίησεν ἐν Μωδεϊν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης1Mc 13:30
This is the sepulchre which he made at Modin, and it standeth yet unto this day.
1Mc 13:30
This is the tomb which he made at Modin. It remains to this day.
---
311Mc 13:3131ὁ δὲ Τρύφων ἐπορεύετο δόλῳ μετὰ Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως τοῦ νεωτέρου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν1Mc 13:31
Now Tryphon dealt deceitfully with the young king Antiochus, and slew him.
1Mc 13:31
¶Now Tryphon deceived the young King Antiochus and killed him,
---
321Mc 13:3232καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς Ἀσίας καὶ ἐποίησεν πληγὴν μεγάλην ἐπὶ τῆς γῆς1Mc 13:32
And he reigned in his stead, and crowned himself king of Asia, and brought a great calamity upon the land.
1Mc 13:32
and reigned in his place. He put on himself the crown of Asia and brought a great calamity upon the land.
---
331Mc 13:3333καὶ ᾠκοδόμησεν Σιμων τὰ ὀχυρώματα τῆς Ιουδαίας καὶ περιετείχισεν πύργοις ὑψηλοῖς καὶ τείχεσιν μεγάλοις καὶ πύλαις καὶ μοχλοῖς καὶ ἔθετο βρώματα ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν1Mc 13:33
Then Simon built up the strong holds in Judea, and fenced them about with high towers, and great walls, and gates, and bars, and laid up victuals therein.
1Mc 13:33
Simon built up the strongholds of Judea, and walled them all around with high towers, great walls, gates, and bars; and he stored food in the strongholds.
---
341Mc 13:3434καὶ ἐπέλεξεν Σιμων ἄνδρας καὶ ἀπέστειλεν πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα τοῦ ποιῆσαι ἄφεσιν τῇ χώρᾳ ὅτι πᾶσαι αἱ πράξεις Τρύφωνος ἦσαν ἁρπαγαί1Mc 13:34
Moreover Simon chose men, and sent to king Demetrius, to the end he should give the land an immunity, because all that Tryphon did was to spoil.
1Mc 13:34
Simon chose men, and sent to King Demetrius with a request that he grant the country an immunity, because all that Tryphon did was to plunder.
---
351Mc 13:3535καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ Δημήτριος ὁ βασιλεὺς κατὰ τοὺς λόγους τούτους καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ καὶ ἔγραψεν αὐτῷ ἐπιστολὴν τοιαύτην1Mc 13:35
Unto whom king Demetrius answered and wrote after this manner:
1Mc 13:35
King Demetrius sent to him according to these words, and answered him, and wrote a letter to him, as follows:
---
361Mc 13:3636βασιλεὺς Δημήτριος Σιμωνι ἀρχιερεῖ καὶ φίλῳ βασιλέων καὶ πρεσβυτέροις καὶ ἔθνει Ιουδαίων χαίρειν1Mc 13:36
King Demetrius unto Simon the high priest, and friend of kings, as also unto the elders and nation of the Jews, sendeth greeting:
1Mc 13:36
¶“King Demetrius to Simon the high priest and friend* of kings, and to the elders and nation of the Jews, greetings.
---
371Mc 13:3737τὸν στέφανον τὸν χρυσοῦν καὶ τὴν βαΐνην ἣν ἀπεστείλατε κεκομίσμεθα καὶ ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ποιεῖν ὑμῖν εἰρήνην μεγάλην καὶ γράφειν τοῖς ἐπὶ τῶν χρειῶν τοῦ ἀφιέναι ὑμῖν τὰ ἀφέματα1Mc 13:37
The golden crown, and the scarlet robe, which ye sent unto us, we have received: and we are ready to make a stedfast peace with you, yea, and to write unto our officers, to confirm the immunities which we have granted.
1Mc 13:37
The golden crown and the palm branch, which you sent, we have received. We are ready to make a steadfast peace with you, yes, and to write to our officers to release you from tribute.
---
381Mc 13:3838καὶ ὅσα ἐστήσαμεν πρὸς ὑμᾶς ἕστηκεν καὶ τὰ ὀχυρώματα ἃ ᾠκοδομήσατε ὑπαρχέτω ὑμῖν1Mc 13:38
And whatsoever covenants we have made with you shall stand; and the strong holds, which ye have builded, shall be your own.
1Mc 13:38
Whatever things we confirmed to you, they are confirmed. The strongholds, which you have built, let them be your own.
---
391Mc 13:3939ἀφίεμεν δὲ ἀγνοήματα καὶ τὰ ἁμαρτήματα ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας καὶ τὸν στέφανον ὃν ὠφείλετε καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτελωνεῖτο ἐν Ιερουσαλημ μηκέτι τελωνείσθω1Mc 13:39
As for any oversight or fault committed unto this day, we forgive it, and the crown tax also, which ye owe us: and if there were any other tribute paid in Jerusalem, it shall no more be paid.
1Mc 13:39
As for any oversights and faults committed to this day, we forgive them, and the crown tax which you owed us. If there were any other tax collected in Jerusalem, let it be collected no longer.
---
401Mc 13:4040καὶ εἴ τινες ἐπιτήδειοι ὑμῶν γραφῆναι εἰς τοὺς περὶ ἡμᾶς ἐγγραφέσθωσαν καὶ γινέσθω ἀνὰ μέσον ἡμῶν εἰρήνη1Mc 13:40
And look who are meet among you to be in our court, let then be enrolled, and let there be peace betwixt us.
1Mc 13:40
If any among you are qualified to be enrolled in our court, let them be enrolled, and let there be peace between us.”
---
411Mc 13:4141ἔτους ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἤρθη ὁ ζυγὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ισραηλ1Mc 13:41
Thus the yoke of the heathen was taken away from Israel in the hundred and seventieth year.
1Mc 13:41
¶In the one hundred seventieth year,* the yoke of the Gentiles was taken away from Israel.
---
421Mc 13:4242καὶ ἤρξατο ὁ λαὸς γράφειν ἐν ταῖς συγγραφαῖς καὶ συναλλάγμασιν ἔτους πρώτου ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ιουδαίων1Mc 13:42
Then the people of Israel began to write in their instruments and contracts, In the first year of Simon the high priest, the governor and leader of the Jews.
1Mc 13:42
The people began to write in their instruments and contracts, “In the first year of Simon, the great high priest and captain and leader of the Jews.”
---
431Mc 13:4343ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παρενέβαλεν ἐπὶ Γαζαρα καὶ ἐκύκλωσεν αὐτὴν παρεμβολαῖς καὶ ἐποίησεν ἑλεόπολιν καὶ προσήγαγεν τῇ πόλει καὶ ἐπάταξεν πύργον ἕνα καὶ κατελάβετο1Mc 13:43
In those days Simon camped against Gaza and besieged it round about; he made also an engine of war, and set it by the city, and battered a certain tower, and took it.
1Mc 13:43
¶In those days Simon encamped against* Gazara, and surrounded it with troops. He made a seige engine, and brought it up to the city, and struck a tower, and captured it.
---
441Mc 13:4444καὶ ἐξήλλοντο οἱ ἐν τῇ ἑλεοπόλει εἰς τὴν πόλιν καὶ ἐγένετο κίνημα μέγα ἐν τῇ πόλει1Mc 13:44
And they that were in the engine leaped into the city; whereupon there was a great uproar in the city:
1Mc 13:44
Those who were in the engine leaped out into the city; and there was a great uproar in the city.
---
451Mc 13:4545καὶ ἀνέβησαν οἱ ἐν τῇ πόλει σὺν γυναιξὶν καὶ τοῖς τέκνοις ἐπὶ τὸ τεῖχος διερρηχότες τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἐβόησαν φωνῇ μεγάλῃ ἀξιοῦντες Σιμωνα δεξιὰς αὐτοῖς δοῦναι1Mc 13:45
Insomuch as the people of the city rent their clothes, and climbed upon the walls with their wives and children, and cried with a loud voice, beseeching Simon to grant them peace.
1Mc 13:45
The people of the city tore their clothes, and went up on the walls with their wives and children, and cried with a loud voice, asking Simon to give them* his right hand.
---
461Mc 13:4646καὶ εἶπαν μὴ ἡμῖν χρήσῃ κατὰ τὰς πονηρίας ἡμῶν ἀλλὰ κατὰ τὸ ἔλεός σου1Mc 13:46
And they said, Deal not with us according to our wickedness, but according to thy mercy.
1Mc 13:46
They said, “Don’t deal with us according to our wickednesses, but according to your mercy.”
---
471Mc 13:4747καὶ συνελύθη αὐτοῖς Σιμων καὶ οὐκ ἐπολέμησεν αὐτούς καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως καὶ ἐκαθάρισεν τὰς οἰκίας ἐν αἷς ἦν τὰ εἴδωλα καὶ οὕτως εἰσῆλθεν εἰς αὐτὴν ὑμνῶν καὶ εὐλογῶν1Mc 13:47
So Simon was appeased toward them, and fought no more against them, but put them out of the city, and cleansed the houses wherein the idols were, and so entered into it with songs and thanksgiving.
1Mc 13:47
So Simon was reconciled to them, and didn’t fight against them; but he expelled them from the city and cleansed the houses where the idols were, and then entered into it with singing and giving praise.
---
481Mc 13:4848καὶ ἐξέβαλεν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν ἀκαθαρσίαν καὶ κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας οἵτινες τὸν νόμον ποιήσωσιν καὶ προσωχύρωσεν αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν αὐτῇ οἴκησιν1Mc 13:48
Yea, he put all uncleanness out of it, and placed such men there as would keep the law, and made it stronger than it was before, and built therein a dwellingplace for himself.
1Mc 13:48
He removed all uncleanness out of it, and placed in it men who would keep the law, and made it stronger than it was before, and built a dwelling place for himself in it.
---
491Mc 13:4949οἱ δὲ ἐκ τῆς ἄκρας ἐν Ιερουσαλημ ἐκωλύοντο ἐκπορεύεσθαι καὶ εἰσπορεύεσθαι εἰς τὴν χώραν ἀγοράζειν καὶ πωλεῖν καὶ ἐπείνασαν σφόδρα καὶ ἀπώλοντο ἐξ αὐτῶν ἱκανοὶ τῷ λιμῷ1Mc 13:49
They also of the tower in Jerusalem were kept so strait, that they could neither come forth, nor go into the country, nor buy, nor sell: wherefore they were in great distress for want of victuals, and a great number of them perished through famine.
1Mc 13:49
¶But the people of the citadel in Jerusalem were hindered from going out and from going into the country, and from buying and selling. So they were very hungry, and a great number of them perished from famine.
---
501Mc 13:5050καὶ ἐβόησαν πρὸς Σιμωνα δεξιὰς λαβεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν καὶ ἐκαθάρισεν τὴν ἄκραν ἀπὸ τῶν μιασμάτων1Mc 13:50
Then cried they to Simon, beseeching him to be at one with them: which thing he granted them; and when he had put them out from thence, he cleansed the tower from pollutions:
1Mc 13:50
Then they cried out to Simon, that he should give them his right hand; and he gave it to them; but he expelled them from there, and he cleansed the citadel from its pollutions.
---
511Mc 13:5151καὶ εἰσῆλθον εἰς αὐτὴν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ δευτέρου μηνὸς ἔτους πρώτου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ μετὰ αἰνέσεως καὶ βαΐων καὶ ἐν κινύραις καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν ὕμνοις καὶ ἐν ᾠδαῖς ὅτι συνετρίβη ἐχθρὸς μέγας ἐξ Ισραηλ1Mc 13:51
And entered into it the three and twentieth day of the second month in the hundred seventy and first year, with thanksgiving, and branches of palm trees, and with harps, and cymbals, and with viols, and hymns, and songs: because there was destroyed a great enemy out of Israel.
1Mc 13:51
He entered into it on the twenty-third day of the second month, in the one hundred seventy-first year,* with praise and palm branches, with harps, with cymbals, and with stringed instruments, with hymns, and with songs, because a great enemy had been destroyed out of Israel.
---
521Mc 13:5252καὶ ἔστησεν κατ’ ἐνιαυτὸν τοῦ ἄγειν τὴν ἡμέραν ταύτην μετὰ εὐφροσύνης καὶ προσωχύρωσεν τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ τὸ παρὰ τὴν ἄκραν καὶ ᾤκει ἐκεῖ αὐτὸς καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ1Mc 13:52
He ordained also that that day should be kept every year with gladness. Moreover the hill of the temple that was by the tower he made stronger than it was, and there he dwelt himself with his company.
1Mc 13:52
Simon ordained that they should keep that day every year with gladness. He made the hill of the temple that was by the citadel stronger than before, and he lived there with his men.
---
531Mc 13:5353καὶ εἶδεν Σιμων τὸν Ιωαννην υἱὸν αὐτοῦ ὅτι ἀνήρ ἐστιν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἡγούμενον τῶν δυνάμεων πασῶν καὶ ᾤκει ἐν Γαζαροις1Mc 13:53
And when Simon saw that John his son was a valiant man, he made him captain of all the hosts; and he dwelt in Gazera.
1Mc 13:53
Simon saw that his son John was a man, so he made him leader of all his forces; and he lived in Gazara.
---
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 13-Jul-2024 03:12:12 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top