www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 11:11καὶ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἤθροισεν δυνάμεις πολλὰς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ πλοῖα πολλὰ καὶ ἐζήτησε κατακρατῆσαι τῆς βασιλείας Ἀλεξάνδρου δόλῳ καὶ προσθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ1Mc 11:1
And the king of Egypt gathered together a great host, like the sand that lieth upon the sea shore, and many ships, and went about through deceit to get Alexander's kingdom, and join it to his own.
1Mc 11:1
¶Then the king of Egypt gathered together great forces, as the sand which is by the sea shore, and many ships, and sought to make himself master of Alexander’s kingdom by deceit, and to add it to his own kingdom.
---
21Mc 11:22καὶ ἐξῆλθεν εἰς Συρίαν λόγοις εἰρηνικοῖς καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων καὶ συνήντων αὐτῷ ὅτι ἐντολὴ ἦν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾶν αὐτῷ διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι1Mc 11:2
Whereupon he took his journey into Syria in peaceable manner, so as they of the cities opened unto him, and met him: for king Alexander had commanded them so to do, because he was his brother in law.
1Mc 11:2
He went out into Syria with words of peace, and the people of the cities opened their gates to him and met him; for King Alexander’s command was that they should meet him, because he was his father-in-law.
---
31Mc 11:33ὡς δὲ εἰσεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις Πτολεμαῖος ἀπέτασσε τὰς δυνάμεις φρουρὰν ἐν ἑκάστῃ πόλει1Mc 11:3
Now as Ptolemee entered into the cities, he set in every one of them a garrison of soldiers to keep it.
1Mc 11:3
Now as he entered into the cities of Ptolemais, he set his forces for a garrison in each city.
---
41Mc 11:44ὡς δὲ ἤγγισαν Αζώτου ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν Δαγων ἐμπεπυρισμένον καὶ Ἄζωτον καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς καθῃρημένα καὶ τὰ σώματα ἐρριμμένα καὶ τοὺς ἐμπεπυρισμένους οὓς ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ ἐποίησαν γὰρ θιμωνιὰς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ1Mc 11:4
And when he came near to Azotus, they shewed him the temple of Dagon that was burnt, and Azotus and the suburbs thereof that were destroyed, and the bodies that were cast abroad and them that he had burnt in the battle; for they had made heaps of them by the way where he should pass.
1Mc 11:4
¶But when he came near to Azotus, they showed him the temple of Dagon burned with fire, and Azotus and its pasture lands destroyed, and the bodies cast out, and those who had been burned, whom he burned in the war, for they had made heaps of them in his way.
---
51Mc 11:55καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ ἐποίησεν Ιωναθαν εἰς τὸ ψογίσαι αὐτόν καὶ ἐσίγησεν ὁ βασιλεύς1Mc 11:5
Also they told the king whatsoever Jonathan had done, to the intent he might blame him: but the king held his peace.
1Mc 11:5
They told the king what Jonathan had done, that they might cast blame on him; but the king kept silent.
---
61Mc 11:66καὶ συνήντησεν Ιωναθαν τῷ βασιλεῖ εἰς Ιοππην μετὰ δόξης καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους καὶ ἐκοιμήθησαν ἐκεῖ1Mc 11:6
Then Jonathan met the king with great pomp at Joppa, where they saluted one another, and lodged.
1Mc 11:6
Jonathan met the king with pomp at Joppa, and they greeted one another, and they slept there.
---
71Mc 11:77καὶ ἐπορεύθη Ιωναθαν μετὰ τοῦ βασιλέως ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ καλουμένου Ἐλευθέρου καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ1Mc 11:7
Afterward Jonathan, when he had gone with the king to the river called Eleutherus, returned again to Jerusalem.
1Mc 11:7
Jonathan went with the king as far as the river that is called Eleutherus, then returned to Jerusalem.
---
81Mc 11:88ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐκυρίευσεν τῶν πόλεων τῆς παραλίας ἕως Σελευκείας τῆς παραθαλασσίας καὶ διελογίζετο περὶ Ἀλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς1Mc 11:8
King Ptolemee therefore, having gotten the dominion of the cities by the sea unto Seleucia upon the sea coast, imagined wicked counsels against Alexander.
1Mc 11:8
¶But King Ptolemy took control of the cities along the sea coast, to Selucia which is by the sea, and he devised evil plans concerning Alexander.
---
91Mc 11:99καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα λέγων δεῦρο συνθώμεθα πρὸς ἑαυτοὺς διαθήκην καὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου ἣν εἶχεν Ἀλέξανδρος καὶ βασιλεύσεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρός σου1Mc 11:9
Whereupon he sent ambassadors unto king Demetrius, saying, Come, let us make a league betwixt us, and I will give thee my daughter whom Alexander hath, and thou shalt reign in thy father's kingdom:
1Mc 11:9
He sent ambassadors to King Demetrius, saying, “Come! Let’s make a covenant with one another, and I will give you my daughter whom Alexander has, and you shall reign over your father’s kingdom;
---
101Mc 11:1010μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν θυγατέρα μου ἐζήτησεν γὰρ ἀποκτεῖναί με1Mc 11:10
For I repent that I gave my daughter unto him, for he sought to slay me.
1Mc 11:10
for I regret that I gave my daughter to him, for he tried to kill me.
---
111Mc 11:1111καὶ ἐψόγισεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ1Mc 11:11
Thus did he slander him, because he was desirous of his kingdom.
1Mc 11:11
He accused him, because he coveted his kingdom.
---
121Mc 11:1212καὶ ἀφελόμενος αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ καὶ ἠλλοιώθη τῷ Ἀλεξάνδρῳ καὶ ἐφάνη ἡ ἔχθρα αὐτῶν1Mc 11:12
Wherefore he took his daughter from him, and gave her to Demetrius, and forsook Alexander, so that their hatred was openly known.
1Mc 11:12
Taking his daughter from him, he gave her to Demetrius, and was estranged from Alexander, and their enmity was openly seen.
---
131Mc 11:1313καὶ εἰσῆλθεν Πτολεμαῖος εἰς Ἀντιόχειαν καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς Ἀσίας καὶ περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ Ἀσίας1Mc 11:13
Then Ptolemee entered into Antioch, where he set two crowns upon his head, the crown of Asia, and of Egypt.
1Mc 11:13
¶Ptolemy entered into Antioch, and put on himself the crown of Asia. He put two crowns upon his head, the crown of Egypt and that of Asia.
---
141Mc 11:1414Ἀλέξανδρος δὲ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων1Mc 11:14
In the mean season was king Alexander in Cilicia, because those that dwelt in those parts had revolted from him.
1Mc 11:14
But King Alexander was in Cilicia at that time, because the people of that region were in revolt.
---
151Mc 11:1515καὶ ἤκουσεν Ἀλέξανδρος καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν ἐν πολέμῳ καὶ ἐξήγαγεν Πτολεμαῖος καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ καὶ ἐτροπώσατο αὐτόν1Mc 11:15
But when Alexander heard of this, he came to war against him: whereupon king Ptolemee brought forth his host, and met him with a mighty power, and put him to flight.
1Mc 11:15
When Alexander heard of it, he came against him in war. Ptolemy marched out and met him with a strong force, and put him to flight.
---
161Mc 11:1616καὶ ἔφυγεν Ἀλέξανδρος εἰς τὴν Ἀραβίαν τοῦ σκεπασθῆναι αὐτὸν ἐκεῖ ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὑψώθη1Mc 11:16
So Alexander fled into Arabia there to be defended; but king Ptolemee was exalted:
1Mc 11:16
Alexander fled into Arabia, that he might be sheltered there; but King Ptolemy was triumphant.
---
171Mc 11:1717καὶ ἀφεῖλεν Ζαβδιηλ ὁ Ἄραψ τὴν κεφαλὴν Ἀλεξάνδρου καὶ ἀπέστειλεν τῷ Πτολεμαίῳ1Mc 11:17
For Zabdiel the Arabian took off Alexander's head, and sent it unto Ptolemee.
1Mc 11:17
Zabdiel the Arabian took off Alexander’s head, and sent it to Ptolemy.
---
181Mc 11:1818καὶ ὁ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀπέθανεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτοῦ ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν1Mc 11:18
King Ptolemee also died the third day after, and they that were in the strong holds were slain one of another.
1Mc 11:18
King Ptolemy died the third day after, and those who were in his strongholds were slain by the inhabitants of the strongholds.
---
191Mc 11:1919καὶ ἐβασίλευσεν Δημήτριος ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ1Mc 11:19
By this means Demetrius reigned in the hundred threescore and seventh year.
1Mc 11:19
Demetrius became king in the one hundred sixty-seventh year.*
---
201Mc 11:2020ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνήγαγεν Ιωναθαν τοὺς ἐκ τῆς Ιουδαίας τοῦ ἐκπολεμῆσαι τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν ἐπ’ αὐτὴν μηχανὰς πολλάς1Mc 11:20
At the same time Jonathan gathered together them that were in Judea to take the tower that was in Jerusalem: and he made many engines of war against it.
1Mc 11:20
¶In those days Jonathan gathered together the Judeans to take the citadel that was at Jerusalem. He made many engines of war to use against it.
---
211Mc 11:2121καὶ ἐπορεύθησάν τινες μισοῦντες τὸ ἔθνος αὐτῶν ἄνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι Ιωναθαν περικάθηται τὴν ἄκραν1Mc 11:21
Then came ungodly persons, who hated their own people, went unto the king, and told him that Jonathan besieged the tower,
1Mc 11:21
Some lawless men who hated their own nation went to the king and reported to him that Jonathan was besieging the citadel.
---
221Mc 11:2222καὶ ἀκούσας ὠργίσθη ὡς δὲ ἤκουσεν εὐθέως ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα καὶ ἔγραψεν Ιωναθαν τοῦ μὴ περικαθῆσθαι καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς Πτολεμαίδα τὴν ταχίστην1Mc 11:22
Whereof when he heard, he was angry, and immediately removing, he came to Ptolemais, and wrote unto Jonathan, that he should not lay siege to the tower, but come and speak with him at Ptolemais in great haste.
1Mc 11:22
He heard, and was angry, but when he heard it, he set out immediately, and came to Ptolemais, and wrote to Jonathan, that he should not besiege it, and that he should meet him and speak with him at Ptolemais with all speed.
---
231Mc 11:2323ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν ἐκέλευσεν περικαθῆσθαι καὶ ἐπέλεξεν τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τῷ κινδύνῳ1Mc 11:23
Nevertheless Jonathan, when he heard this, commanded to besiege it still: and he chose certain of the elders of Israel and the priests, and put himself in peril;
1Mc 11:23
¶But when Jonathan heard this, he gave orders to continue the siege. He chose some of the elders of Israel and of the priests, and put himself in peril
---
241Mc 11:2424καὶ λαβὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια πλείονα καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Πτολεμαίδα καὶ εὗρεν χάριν ἐναντίον αὐτοῦ1Mc 11:24
And took silver and gold, and raiment, and divers presents besides, and went to Ptolemais unto the king, where he found favour in his sight.
1Mc 11:24
by taking silver, gold, clothing, and various other presents, and went to Ptolemais to the king. Then he found favor in his sight.
---
251Mc 11:2525καὶ ἐνετύγχανον κατ’ αὐτοῦ τινες ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους1Mc 11:25
And though certain ungodly men of the people had made complaints against him,
1Mc 11:25
Some lawless men of those who were of the nation made complaints against him,
---
261Mc 11:2626καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καθὼς ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ καὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον τῶν φίλων αὐτοῦ πάντων1Mc 11:26
Yet the king entreated him as his predecessors had done before, and promoted him in the sight of all his friends,
1Mc 11:26
and the king did to him even as his predecessors had done to him, and exalted him in the sight of all his* friends,
---
271Mc 11:2727καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ ὅσα ἄλλα εἶχεν τίμια τὸ πρότερον καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν πρώτων φίλων ἡγεῖσθαι1Mc 11:27
And confirmed him in the high priesthood, and in all the honours that he had before, and gave him preeminence among his chief friends.
1Mc 11:27
and confirmed to him the high priesthood, and all the other honors that he had before, and gave him preeminence among his* chief friends.
---
281Mc 11:2828καὶ ἠξίωσεν Ιωναθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν Ιουδαίαν ἀφορολόγητον καὶ τὰς τρεῖς τοπαρχίας καὶ τὴν Σαμαρῖτιν καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριακόσια1Mc 11:28
Then Jonathan desired the king, that he would make Judea free from tribute, as also the three governments, with the country of Samaria; and he promised him three hundred talents.
1Mc 11:28
And Jonathan requested of the king that he would make Judea free from tribute, along with the three* provinces and the country of Samaria, and promised him three hundred talents.
---
291Mc 11:2929καὶ εὐδόκησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν τῷ Ιωναθαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον1Mc 11:29
So the king consented, and wrote letters unto Jonathan of all these things after this manner:
1Mc 11:29
The king consented, and wrote letters to Jonathan concerning all these things as follows:
---
301Mc 11:3030βασιλεὺς Δημήτριος Ιωναθαν τῷ ἀδελφῷ χαίρειν καὶ ἔθνει Ιουδαίων1Mc 11:30
King Demetrius unto his brother Jonathan, and unto the nation of the Jews, sendeth greeting:
1Mc 11:30
¶“King Demetrius to his brother Jonathan, and to the nation of the Jews, greetings.
---
311Mc 11:3131τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἐγράψαμεν Λασθένει τῷ συγγενεῖ ἡμῶν περὶ ὑμῶν γεγράφαμεν καὶ πρὸς ὑμᾶς ὅπως εἰδῆτε1Mc 11:31
We send you here a copy of the letter which we did write unto our cousin Lasthenes concerning you, that ye might see it.
1Mc 11:31
The copy of the letter which we wrote to Lasthenes our kinsman concerning you, we have written also to you, that you may see it.
---
321Mc 11:3232βασιλεὺς Δημήτριος Λασθένει τῷ πατρὶ χαίρειν1Mc 11:32
King Demetrius unto his father Lasthenes sendeth greeting:
1Mc 11:32
‘King Demetrius to Lasthenes his father, greetings.
---
331Mc 11:3333τῷ ἔθνει τῶν Ιουδαίων φίλοις ἡμῶν καὶ συντηροῦσιν τὰ πρὸς ἡμᾶς δίκαια ἐκρίναμεν ἀγαθὸν ποιῆσαι χάριν τῆς ἐξ αὐτῶν εὐνοίας πρὸς ἡμᾶς1Mc 11:33
We are determined to do good to the people of the Jews, who are our friends, and keep covenants with us, because of their good will toward us.
1Mc 11:33
We have determined to do good to the nation of the Jews, who are our friends, and observe what is just toward us, because of their good will toward us.
---
341Mc 11:3434ἑστάκαμεν αὐτοῖς τά τε ὅρια τῆς Ιουδαίας καὶ τοὺς τρεῖς νομοὺς Αφαιρεμα καὶ Λυδδα καὶ Ραθαμιν προσετέθησαν τῇ Ιουδαίᾳ ἀπὸ τῆς Σαμαρίτιδος καὶ πάντα τὰ συγκυροῦντα αὐτοῖς πᾶσιν τοῖς θυσιάζουσιν εἰς Ιεροσόλυμα ἀντὶ τῶν βασιλικῶν ὧν ἐλάμβανεν ὁ βασιλεὺς παρ’ αὐτῶν τὸ πρότερον κατ’ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν γενημάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἀκροδρύων1Mc 11:34
Wherefore we have ratified unto them the borders of Judea, with the three governments of Apherema and Lydda and Ramathem, that are added unto Judea from the country of Samaria, and all things appertaining unto them, for all such as do sacrifice in Jerusalem, instead of the payments which the king received of them yearly aforetime out of the fruits of the earth and of trees.
1Mc 11:34
We have confirmed therefore to them the borders of Judea, and also the three governments of Aphaerema, Lydda, and Ramathaim (these were added to Judea from the country of Samaria), and all their territory to them, for all who do sacrifice in Jerusalem, instead of the king’s dues which the king received of them yearly before from the produce of the earth and the fruits of trees.
---
351Mc 11:3535καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ νῦν τῶν δεκατῶν καὶ τῶν τελῶν τῶν ἀνηκόντων ἡμῖν καὶ τὰς τοῦ ἁλὸς λίμνας καὶ τοὺς ἀνήκοντας ἡμῖν στεφάνους πάντα ἐπαρκέσομεν αὐτοῖς1Mc 11:35
And as for other things that belong unto us, of the tithes and customs pertaining unto us, as also the saltpits, and the crown taxes, which are due unto us, we discharge them of them all for their relief.
1Mc 11:35
As for the other payments to us from henceforth, of the tithes and the taxes that pertain to us, and the salt pits, and the crown taxes due to us, all these we will give back to them.
---
361Mc 11:3636καὶ οὐκ ἀθετηθήσεται οὐδὲ ἓν τούτων ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον1Mc 11:36
And nothing hereof shall be revoked from this time forth for ever.
1Mc 11:36
Not one of these grants shall be annulled from this time forth and forever.
---
371Mc 11:3737νῦν οὖν ἐπιμέλεσθε τοῦ ποιῆσαι τούτων ἀντίγραφον καὶ δοθήτω Ιωναθαν καὶ τεθήτω ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ1Mc 11:37
Now therefore see that thou make a copy of these things, and let it be delivered unto Jonathan, and set upon the holy mount in a conspicuous place.
1Mc 11:37
Now therefore be careful to make a copy of these things, and let it be given to Jonathan, and let it be set up on the holy mountain in a suitable and conspicuous place.’”
---
381Mc 11:3838καὶ εἶδεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς ὅτι ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐδὲν αὐτῷ ἀνθειστήκει καὶ ἀπέλυσεν πάσας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ ἕκαστον εἰς τὸν ἴδιον τόπον πλὴν τῶν ξένων δυνάμεων ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ τῶν νήσων τῶν ἐθνῶν καὶ ἤχθραναν αὐτῷ πᾶσαι αἱ δυνάμεις αἱ ἀπὸ τῶν πατέρων1Mc 11:38
After this, when king Demetrius saw that the land was quiet before him, and that no resistance was made against him, he sent away all his forces, every one to his own place, except certain bands of strangers, whom he had gathered from the isles of the heathen: wherefore all the forces of his fathers hated him.
1Mc 11:38
¶When King Demetrius saw that the land was quiet before him, and that no resistance was made to him, he sent away all his troops, each man to his own place, except the foreign troops, which he had raised from the islands of the Gentiles. So all the troops of his fathers hated him.
---
391Mc 11:3939Τρύφων δὲ ἦν τῶν παρὰ Ἀλεξάνδρου τὸ πρότερον καὶ εἶδεν ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεις καταγογγύζουσιν κατὰ τοῦ Δημητρίου καὶ ἐπορεύθη πρὸς Ιμαλκουε τὸν Ἄραβα ὃς ἔτρεφεν Ἀντίοχον τὸ παιδάριον τὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου1Mc 11:39
Moreover there was one Tryphon, that had been of Alexander's part afore, who, seeing that all the host murmured against Demetrius, went to Simalcue the Arabian that brought up Antiochus the young son of Alexander,
1Mc 11:39
Now Tryphon was one of those who previously had been on Alexander’s side, and he saw that all the forces murmured against Demetrius. So he went to Imalcue the Arabian, who was raising up Antiochus the young child of Alexander,
---
401Mc 11:4040καὶ προσήδρευεν αὐτῷ ὅπως παραδοῖ αὐτὸν αὐτῷ ὅπως βασιλεύσῃ ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὅσα συνετέλεσεν ὁ Δημήτριος καὶ τὴν ἔχθραν ἣν ἐχθραίνουσιν αὐτῷ αἱ δυνάμεις αὐτοῦ καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς1Mc 11:40
And lay sore upon him to deliver him this young Antiochus, that he might reign in his father's stead: he told him therefore all that Demetrius had done, and how his men of war were at enmity with him, and there he remained a long season.
1Mc 11:40
and urgently insisted to him that he should deliver him to him, that he might reign in his father’s place. He told him all that Demetrius had done, and the hatred with which his forces hated him; and he stayed there many days.
---
411Mc 11:4141καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα ἵνα ἐκβάλῃ τοὺς ἐκ τῆς ἄκρας ἐξ Ιερουσαλημ καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν ἦσαν γὰρ πολεμοῦντες τὸν Ισραηλ1Mc 11:41
In the mean time Jonathan sent unto king Demetrius, that he would cast those of the tower out of Jerusalem, and those also in the fortresses: for they fought against Israel.
1Mc 11:41
¶Now Jonathan sent to King Demetrius, that he should remove the troops of the citadel from Jerusalem, and the troops who were in the strongholds; for they fought against Israel continually.
---
421Mc 11:4242καὶ ἀπέστειλεν Δημήτριος πρὸς Ιωναθαν λέγων οὐ ταῦτα μόνον ποιήσω σοι καὶ τῷ ἔθνει σου ἀλλὰ δόξῃ δοξάσω σε καὶ τὸ ἔθνος σου ἐὰν εὐκαιρίας τύχω1Mc 11:42
So Demetrius sent unto Jonathan, saying, I will not only do this for thee and thy people, but I will greatly honour thee and thy nation, if opportunity serve.
1Mc 11:42
Demetrius sent to Jonathan, saying, “I will not only do this for you and your nation, but I will greatly honor you and your nation, if I find an opportunity.
---
431Mc 11:4343νῦν οὖν ὀρθῶς ποιήσεις ἀποστείλας μοι ἄνδρας οἳ συμμαχήσουσίν μοι ὅτι ἀπέστησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεις μου1Mc 11:43
Now therefore thou shalt do well, if thou send me men to help me; for all my forces are gone from me.
1Mc 11:43
Now therefore you shall do well if you send me men who will fight for me; for all my forces have revolted.”
---
441Mc 11:4444καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν ἄνδρας τρισχιλίους δυνατοὺς ἰσχύι αὐτῷ εἰς Ἀντιόχειαν καὶ ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ηὐφράνθη ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ αὐτῶν1Mc 11:44
Upon this Jonathan sent him three thousand strong men unto Antioch: and when they came to the king, the king was very glad of their coming.
1Mc 11:44
So Jonathan sent him three thousand valiant men to Antioch. They came to the king, and the king was glad at their coming.
---
451Mc 11:4545καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς μέσον τῆς πόλεως εἰς ἀνδρῶν δώδεκα μυριάδας καὶ ἠβούλοντο ἀνελεῖν τὸν βασιλέα1Mc 11:45
Howbeit they that were of the city gathered themselves together into the midst of the city, to the number of an hundred and twenty thousand men, and would have slain the king.
1Mc 11:45
¶The people of the city gathered themselves together into the midst of the city, to the number of one hundred and twenty thousand men, and they wanted to kill the king.
---
461Mc 11:4646καὶ ἔφυγεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν αὐλήν καὶ κατελάβοντο οἱ ἐκ τῆς πόλεως τὰς διόδους τῆς πόλεως καὶ ἤρξαντο πολεμεῖν1Mc 11:46
Wherefore the king fled into the court, but they of the city kept the passages of the city, and began to fight.
1Mc 11:46
The king fled into the court of the palace, and the people of the city seized the main streets of the city and began to fight.
---
471Mc 11:4747καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς Ιουδαίους ἐπὶ βοήθειαν καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες ἅμα καὶ διεσπάρησαν ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέκτειναν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς μυριάδας δέκα1Mc 11:47
Then the king called to the Jews for help, who came unto him all at once, and dispersing themselves through the city slew that day in the city to the number of an hundred thousand.
1Mc 11:47
The king called the Jews to help him, and they were gathered together to him all at once, and they dispersed themselves in the city, and killed that day about one hundred thousand.
---
481Mc 11:4848καὶ ἐνεπύρισαν τὴν πόλιν καὶ ἔλαβον σκῦλα πολλὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἔσωσαν τὸν βασιλέα1Mc 11:48
Also they set fire on the city, and gat many spoils that day, and delivered the king.
1Mc 11:48
They set the city on fire, and seized many spoils that day, and saved the king.
---
491Mc 11:4949καὶ εἶδον οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως ὅτι κατεκράτησαν οἱ Ιουδαῖοι τῆς πόλεως ὡς ἠβούλοντο καὶ ἠσθένησαν ταῖς διανοίαις αὐτῶν καὶ ἐκέκραξαν πρὸς τὸν βασιλέα μετὰ δεήσεως λέγοντες1Mc 11:49
So when they of the city saw that the Jews had got the city as they would, their courage was abated: wherefore they made supplication to the king, and cried, saying,
1Mc 11:49
The people of the city saw that the Jews had taken control of the city as they pleased, and they became faint in their hearts, and they cried out to the king with supplication, saying,
---
501Mc 11:5050δὸς ἡμῖν δεξιὰς καὶ παυσάσθωσαν οἱ Ιουδαῖοι πολεμοῦντες ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν1Mc 11:50
Grant us peace, and let the Jews cease from assaulting us and the city.
1Mc 11:50
“Give us your right hand, and let the Jews cease from fighting against us and the city.”
---
511Mc 11:5151καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα καὶ ἐποίησαν εἰρήνην καὶ ἐδοξάσθησαν οἱ Ιουδαῖοι ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ ἔχοντες σκῦλα πολλά1Mc 11:51
With that they cast away their weapons, and made peace; and the Jews were honoured in the sight of the king, and in the sight of all that were in his realm; and they returned to Jerusalem, having great spoils.
1Mc 11:51
They threw away their weapons and made peace. The Jews were glorified in the sight of the king, and before all who were in his kingdom. Then they returned to Jerusalem, having much plunder.
---
521Mc 11:5252καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ1Mc 11:52
So king Demetrius sat on the throne of his kingdom, and the land was quiet before him.
1Mc 11:52
So King Demetrius sat on the throne of his kingdom, and the land was quiet before him.
---
531Mc 11:5353καὶ ἐψεύσατο πάντα ὅσα εἶπεν καὶ ἠλλοτριώθη τῷ Ιωναθαν καὶ οὐκ ἀνταπέδωκεν τὰς εὐνοίας ἃς ἀνταπέδωκεν αὐτῷ καὶ ἔθλιβεν αὐτὸν σφόδρα1Mc 11:53
Nevertheless he dissembled in all that ever he spake, and estranged himself from Jonathan, neither rewarded he him according to the benefits which he had received of him, but troubled him very sore.
1Mc 11:53
He lied in all that he spoke, and estranged himself from Jonathan, and didn’t repay him according to the benefits with which he had repaid him, and treated him very harshly.
---
541Mc 11:5454μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέστρεψεν Τρύφων καὶ Ἀντίοχος μετ’ αὐτοῦ παιδάριον νεώτερον καὶ ἐβασίλευσεν καὶ ἐπέθετο διάδημα1Mc 11:54
After this returned Tryphon, and with him the young child Antiochus, who reigned, and was crowned.
1Mc 11:54
¶Now after this, Tryphon returned, and with him the young child Antiochus, who reigned and put on a crown.
---
551Mc 11:5555καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις ἃς ἀπεσκοράκισεν Δημήτριος καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτόν καὶ ἔφυγεν καὶ ἐτροπώθη1Mc 11:55
Then there gathered unto him all the men of war, whom Demetrius had put away, and they fought against Demetrius, who turned his back and fled.
1Mc 11:55
All the forces which Demetrius had sent away with disgrace were gathered to him, and they fought against him, and he fled and was routed.
---
561Mc 11:5656καὶ ἔλαβεν Τρύφων τὰ θηρία καὶ κατεκράτησεν τῆς Ἀντιοχείας1Mc 11:56
Moreover Tryphon took the elephants, and won Antioch.
1Mc 11:56
Tryphon took the elephants, and took control of Antioch.
---
571Mc 11:5757καὶ ἔγραψεν Ἀντίοχος ὁ νεώτερος Ιωναθη λέγων ἵστημί σοι τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ καθίστημί σε ἐπὶ τῶν τεσσάρων νομῶν καὶ εἶναί σε τῶν φίλων τοῦ βασιλέως1Mc 11:57
At that time young Antiochus wrote unto Jonathan, saying, I confirm thee in the high priesthood, and appoint thee ruler over the four governments, and to be one of the king's friends.
1Mc 11:57
The young Antiochus wrote to Jonathan, saying, “I confirm to you the high priesthood, and appoint you over the four districts, and to be one of the king’s* friends.”
---
581Mc 11:5858καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ χρυσώματα καὶ διακονίαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν πίνειν ἐν χρυσώμασιν καὶ εἶναι ἐν πορφύρᾳ καὶ ἔχειν πόρπην χρυσῆν1Mc 11:58
Upon this he sent him golden vessels to be served in, and gave him leave to drink in gold, and to be clothed in purple, and to wear a golden buckle.
1Mc 11:58
He sent to him golden vessels and furniture for the table, and gave him permission to drink in golden vessels, and to be clothed in purple, and to have a golden buckle.
---
591Mc 11:5959καὶ Σιμωνα τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ κατέστησεν στρατηγὸν ἀπὸ τῆς κλίμακος Τύρου ἕως τῶν ὁρίων Αἰγύπτου1Mc 11:59
His brother Simon also he made captain from the place called The ladder of Tyrus unto the borders of Egypt.
1Mc 11:59
He made his brother Simon governor from the Ladder of Tyre to the borders of Egypt.
---
601Mc 11:6060καὶ ἐξῆλθεν Ιωναθαν καὶ διεπορεύετο πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν καὶ ἠθροίσθησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσα δύναμις Συρίας εἰς συμμαχίαν καὶ ἦλθεν εἰς Ἀσκαλῶνα καὶ ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἐνδόξως1Mc 11:60
Then Jonathan went forth, and passed through the cities beyond the water, and all the forces of Syria gathered themselves unto him for to help him: and when he came to Ascalon, they of the city met him honourably.
1Mc 11:60
¶Jonathan went out and took his journey beyond the river and through the cities. All the forces of Syria gathered themselves to him to be his allies. He came to Ascalon, and the people of the city met him honorably.
---
611Mc 11:6161καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς Γάζαν καὶ ἀπέκλεισαν οἱ ἀπὸ Γάζης καὶ περιεκάθισεν περὶ αὐτὴν καὶ ἐνεπύρισεν τὰ περιπόλια αὐτῆς ἐν πυρὶ καὶ ἐσκύλευσεν αὐτά1Mc 11:61
From whence he went to Gaza, but they of Gaza shut him out; wherefore he laid siege unto it, and burned the suburbs thereof with fire, and spoiled them.
1Mc 11:61
He departed from there to Gaza, and the people of Gaza shut him out. So he besieged it and burned its pasture lands with fire, and plundered them.
---
621Mc 11:6262καὶ ἠξίωσαν οἱ ἀπὸ Γάζης Ιωναθαν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς δεξιὰς καὶ ἔλαβεν τοὺς υἱοὺς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν εἰς ὅμηρα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ καὶ διῆλθεν τὴν χώραν ἕως Δαμασκοῦ1Mc 11:62
Afterward, when they of Gaza made supplication unto Jonathan, he made peace with them, and took the sons of their chief men for hostages, and sent them to Jerusalem, and passed through the country unto Damascus.
1Mc 11:62
The people of Gaza pleaded with Jonathan, and he gave them his right hand, and took the sons of their princes for hostages, and sent them away to Jerusalem. Then he passed through the country as far as Damascus.
---
631Mc 11:6363καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι παρῆσαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου εἰς Κηδες τὴν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ μετὰ δυνάμεως πολλῆς βουλόμενοι μεταστῆσαι αὐτὸν τῆς χρείας1Mc 11:63
Now when Jonathan heard that Demetrius' princes were come to Cades, which is in Galilee, with a great power, purposing to remove him out of the country,
1Mc 11:63
¶Then Jonathan heard that Demetrius’ princes had come to Kedesh, which is in Galilee, with a great army, intending to remove him from his office.
---
641Mc 11:6464καὶ συνήντησεν αὐτοῖς τὸν δὲ ἀδελφὸν αὐτοῦ Σιμωνα κατέλιπεν ἐν τῇ χώρᾳ1Mc 11:64
He went to meet them, and left Simon his brother in the country.
1Mc 11:64
He went to meet them, but he left Simon his brother in the country.
---
651Mc 11:6565καὶ παρενέβαλεν Σιμων ἐπὶ Βαιθσουρα καὶ ἐπολέμει αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς καὶ συνέκλεισεν αὐτήν1Mc 11:65
Then Simon encamped against Bethsura and fought against it a long season, and shut it up:
1Mc 11:65
Simon encamped against Bethsura, and fought against it many days, and hemmed it in.
---
661Mc 11:6666καὶ ἠξίωσαν αὐτὸν τοῦ δεξιὰς λαβεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἔθετο ἐπ’ αὐτὴν φρουράν1Mc 11:66
But they desired to have peace with him, which he granted them, and then put them out from thence, and took the city, and set a garrison in it.
1Mc 11:66
They asked him to give them his right hand, and he gave it to them. He removed them from there, took possession of the city, and set a garrison over it.
---
671Mc 11:6767καὶ Ιωναθαν καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ τοῦ Γεννησαρ καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ εἰς τὸ πεδίον Ασωρ1Mc 11:67
As for Jonathan and his host, they pitched at the water of Gennesar, from whence betimes in the morning they gat them to the plain of Nasor.
1Mc 11:67
¶Jonathan and his army encamped at the water of Gennesareth, and early in the morning they marched to the plain of Hazor.
---
681Mc 11:6868καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ ἀλλοφύλων ἀπήντα αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐξέβαλον ἔνεδρον ἐπ’ αὐτὸν ἐν τοῖς ὄρεσιν αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν ἐξ ἐναντίας1Mc 11:68
And, behold, the host of strangers met them in the plain, who, having laid men in ambush for him in the mountains, came themselves over against him.
1Mc 11:68
Behold, an army of foreigners met him in the plain. They laid an ambush for him in the mountains, but they themselves met him face to face.
---
691Mc 11:6969τὰ δὲ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν καὶ συνῆψαν πόλεμον1Mc 11:69
So when they that lay in ambush rose out of their places and joined battle, all that were of Jonathan's side fled;
1Mc 11:69
But those who lay in ambush rose out of their places and joined battle. All those who were on Jonathan’s side fled.
---
701Mc 11:7070καὶ ἔφυγον οἱ παρὰ Ιωναθου πάντες οὐδὲ εἷς κατελείφθη ἀπ’ αὐτῶν πλὴν Ματταθιας ὁ τοῦ Αψαλωμου καὶ Ιουδας ὁ τοῦ Χαλφι ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς τῶν δυνάμεων1Mc 11:70
Insomuch as there was not one of them left, except Mattathias the son of Absalom, and Judas the son of Calphi, the captains of the host.
1Mc 11:70
Not one of them was left, except Mattathias the son of Absalom, and Judas the son of Chalphi, captains of the forces.
---
711Mc 11:7171καὶ διέρρηξεν Ιωναθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπέθετο γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ προσηύξατο1Mc 11:71
Then Jonathan rent his clothes, and cast earth upon his head, and prayed.
1Mc 11:71
Jonathan tore his clothes, put dirt on his head, and prayed.
---
721Mc 11:7272καὶ ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτοὺς πολέμῳ καὶ ἐτροπώσατο αὐτούς καὶ ἔφυγον1Mc 11:72
Afterwards turning again to battle, he put them to flight, and so they ran away.
1Mc 11:72
He turned again to them in battle, and routed them, and they fled.
---
731Mc 11:7373καὶ εἶδον οἱ φεύγοντες παρ’ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐδίωκον μετ’ αὐτοῦ ἕως Κεδες ἕως τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ1Mc 11:73
Now when his own men that were fled saw this, they turned again unto him, and with him pursued them to Cades, even unto their own tents, and there they camped.
1Mc 11:73
When the men on his side who had fled saw this, they returned to him and pursued with him to Kedesh to their camp, and they encamped there.
---
741Mc 11:7474καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἀλλοφύλων ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς ἄνδρας τρισχιλίους καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ1Mc 11:74
So there were slain of the heathen that day about three thousand men: but Jonathan returned to Jerusalem.
1Mc 11:74
About three thousand men of the foreigners fell on that day. Then Jonathan returned to Jerusalem.
---
« Ch 10» Ch 12

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Jul-2024 06:16:47 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top