www.katabiblon.com

Μακκαβαίων Αʹ

1 Maccabees

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Mc 1:11καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ πατάξαι Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου Μακεδόνα ὃς ἐξῆλθεν ἐκ γῆς Χεττιιμ καὶ ἐπάταξεν τὸν Δαρεῖον βασιλέα Περσῶν καὶ Μήδων καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα1Mc 1:1
And it happened, after that Alexander son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Chettiim, had smitten Darius king of the Persians and Medes, that he reigned in his stead, the first over Greece,
1Mc 1:1
¶After Alexander the Macedonian, the son of Philip, who came out of the land of Chittim, and struck Darius king of the Persians and Medes, it came to pass, after he had struck him, that he reigned in his place, in former time, over* Greece.
---
21Mc 1:22καὶ συνεστήσατο πολέμους πολλοὺς καὶ ἐκράτησεν ὀχυρωμάτων καὶ ἔσφαξεν βασιλεῖς τῆς γῆς1Mc 1:2
And made many wars, and won many strong holds, and slew the kings of the earth,
1Mc 1:2
He fought many battles, won many strongholds, killed the kings of the earth,
---
31Mc 1:33καὶ διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς καὶ ἔλαβεν σκῦλα πλήθους ἐθνῶν καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ ὑψώθη καὶ ἐπήρθη ἡ καρδία αὐτοῦ1Mc 1:3
And went through to the ends of the earth, and took spoils of many nations, insomuch that the earth was quiet before him; whereupon he was exalted and his heart was lifted up.
1Mc 1:3
went through to the ends of the earth, and took spoils of a multitude of nations. The earth was quiet before him. He was exalted. His heart was lifted up.
---
41Mc 1:44καὶ συνῆξεν δύναμιν ἰσχυρὰν σφόδρα καὶ ἦρξεν χωρῶν ἐθνῶν καὶ τυράννων καὶ ἐγένοντο αὐτῷ εἰς φόρον1Mc 1:4
And he gathered a mighty strong host and ruled over countries, and nations, and kings, who became tributaries unto him.
1Mc 1:4
He gathered together an exceedingly strong army and ruled over countries, nations, and principalities, and they paid him tribute.
---
51Mc 1:55καὶ μετὰ ταῦτα ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κοίτην καὶ ἔγνω ὅτι ἀποθνῄσκει1Mc 1:5
And after these things he fell sick, and perceived that he should die.
1Mc 1:5
¶After these things he fell sick, and perceived that he was going to die.
---
61Mc 1:66καὶ ἐκάλεσεν τοὺς παῖδας αὐτοῦ τοὺς ἐνδόξους τοὺς συνεκτρόφους αὐτοῦ ἐκ νεότητος καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἔτι αὐτοῦ ζῶντος1Mc 1:6
Wherefore he called his servants, such as were honourable, and had been brought up with him from his youth, and parted his kingdom among them, while he was yet alive.
1Mc 1:6
He called his honorable servants, which had been brought up with him from his youth, and he divided to them his kingdom while he was still alive.
---
71Mc 1:77καὶ ἐβασίλευσεν Ἀλέξανδρος ἔτη δώδεκα καὶ ἀπέθανεν1Mc 1:7
So Alexander reigned twelve years, and then died.
1Mc 1:7
Alexander reigned twelve years, then he died.
---
81Mc 1:88καὶ ἐπεκράτησαν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἕκαστος ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ1Mc 1:8
And his servants bare rule every one in his place.
1Mc 1:8
Then his servants ruled, each one in his place.
---
91Mc 1:99καὶ ἐπέθεντο πάντες διαδήματα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὸν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ὀπίσω αὐτῶν ἔτη πολλὰ καὶ ἐπλήθυναν κακὰ ἐν τῇ γῇ1Mc 1:9
And after his death they all put crowns upon themselves; so did their sons after them many years: and evils were multiplied in the earth.
1Mc 1:9
They all put crowns upon themselves after he was dead, and so did their sons after them many years; and they multiplied evils in the earth.
---
101Mc 1:1010καὶ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτῶν ῥίζα ἁμαρτωλὸς Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς υἱὸς Ἀντιόχου τοῦ βασιλέως ὃς ἦν ὅμηρα ἐν Ῥώμῃ καὶ ἐβασίλευσεν ἐν ἔτει ἑκατοστῷ καὶ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ βασιλείας Ἑλλήνων1Mc 1:10
And there came out of them a wicked root Antiochus surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been an hostage at Rome, and he reigned in the hundred and thirty and seventh year of the kingdom of the Greeks.
1Mc 1:10
¶There came out of them a sinful root, Antiochus Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been a hostage at Rome, and he reigned in* the one hundred thirty seventh year of the kingdom of the Greeks.
---
111Mc 1:1111ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν πολλοὺς λέγοντες πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ὅτι ἀφ’ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ’ αὐτῶν εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά1Mc 1:11
In those days went there out of Israel wicked men, who persuaded many, saying, Let us go and make a covenant with the heathen that are round about us: for since we departed from them we have had much sorrow.
1Mc 1:11
¶In those days transgressors of the law came out of Israel and persuaded many, saying, let’s go make a covenant with the* Gentiles around us; for since we were separated from them many evils have befallen us.
---
121Mc 1:1212καὶ ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν1Mc 1:12
So this device pleased them well.
1Mc 1:12
That proposal was good in their eyes.
---
131Mc 1:1313καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν1Mc 1:13
Then certain of the people were so forward herein, that they went to the king, who gave them licence to do after the ordinances of the heathen:
1Mc 1:13
Some of the people eagerly went to the king, and he authorized them to observe the ordinances of the* Gentiles.
---
141Mc 1:1414καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν1Mc 1:14
Whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen:
1Mc 1:14
So* they built a gymnasium in Jerusalem according to the laws of the* Gentiles.
---
151Mc 1:1515καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν1Mc 1:15
And made themselves uncircumcised, and forsook the holy covenant, and joined themselves to the heathen, and were sold to do mischief.
1Mc 1:15
They made themselves uncircumcised, forsook the holy covenant, joined themselves to the* Gentiles, and sold themselves to do evil.
---
161Mc 1:1616καὶ ἡτοιμάσθη ἡ βασιλεία ἐνώπιον Ἀντιόχου καὶ ὑπέλαβεν βασιλεῦσαι γῆς Αἰγύπτου ὅπως βασιλεύσῃ ἐπὶ τὰς δύο βασιλείας1Mc 1:16
Now when the kingdom was established before Antiochus, he thought to reign over Egypt that he might have the dominion of two realms.
1Mc 1:16
¶The kingdom was established in the sight of Antiochus, and he planned to reign over Egypt, that he might reign over both kingdoms.
---
171Mc 1:1717καὶ εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον ἐν ὄχλῳ βαρεῖ ἐν ἅρμασιν καὶ ἐλέφασιν καὶ ἐν ἱππεῦσιν καὶ ἐν στόλῳ μεγάλῳ1Mc 1:17
Wherefore he entered into Egypt with a great multitude, with chariots, and elephants, and horsemen, and a great navy,
1Mc 1:17
He entered into Egypt with a* great multitude, with chariots, with elephants, with cavalry, and with a great* navy.
---
181Mc 1:1818καὶ συνεστήσατο πόλεμον πρὸς Πτολεμαῖον βασιλέα Αἰγύπτου καὶ ἐνετράπη Πτολεμαῖος ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἔφυγεν καὶ ἔπεσον τραυματίαι πολλοί1Mc 1:18
And made war against Ptolemee king of Egypt: but Ptolemee was afraid of him, and fled; and many were wounded to death.
1Mc 1:18
He made war against Ptolemy king of Egypt. Ptolemy was put to shame before him, and fled; and many fell wounded to death.
---
191Mc 1:1919καὶ κατελάβοντο τὰς πόλεις τὰς ὀχυρὰς ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα γῆς Αἰγύπτου1Mc 1:19
Thus they got the strong cities in the land of Egypt and he took the spoils thereof.
1Mc 1:19
They took possession of the strong cities in the land of Egypt, and he took the spoils of Egypt.
---
201Mc 1:2020καὶ ἐπέστρεψεν Ἀντίοχος μετὰ τὸ πατάξαι Αἴγυπτον ἐν τῷ ἑκατοστῷ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ τρίτῳ ἔτει καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα ἐν ὄχλῳ βαρεῖ1Mc 1:20
And after that Antiochus had smitten Egypt, he returned again in the hundred forty and third year, and went up against Israel and Jerusalem with a great multitude,
1Mc 1:20
¶Antiochus, after he had defeated Egypt, returned in* the one hundred forty third year, and went up against Israel and Jerusalem with a* great multitude,
---
211Mc 1:2121καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ἁγίασμα ἐν ὑπερηφανίᾳ καὶ ἔλαβεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὴν λυχνίαν τοῦ φωτὸς καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς1Mc 1:21
And entered proudly into the sanctuary, and took away the golden altar, and the candlestick of light, and all the vessels thereof,
1Mc 1:21
and entered presumptuously into the sanctuary, and took the golden altar, the lampstand for the light, and all its utensils.
---
221Mc 1:2222καὶ τὴν τράπεζαν τῆς προθέσεως καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τὰς φιάλας καὶ τὰς θυΐσκας τὰς χρυσᾶς καὶ τὸ καταπέτασμα καὶ τοὺς στεφάνους καὶ τὸν κόσμον τὸν χρυσοῦν τὸν κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐλέπισεν πάντα1Mc 1:22
And the table of the shewbread, and the pouring vessels, and the vials. and the censers of gold, and the veil, and the crown, and the golden ornaments that were before the temple, all which he pulled off.
1Mc 1:22
He took the table of the show bread, the cups for the drink offerings, the bowls, the golden censers, the veil, the crowns, and the gold decoration on the front of the temple. He peeled it all off.
---
231Mc 1:2323καὶ ἔλαβεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβεν τοὺς θησαυροὺς τοὺς ἀποκρύφους οὓς εὗρεν1Mc 1:23
He took also the silver and the gold, and the precious vessels: also he took the hidden treasures which he found.
1Mc 1:23
He took the silver, the gold, and the precious vessels. He took the hidden treasures which he found.
---
241Mc 1:2424καὶ λαβὼν πάντα ἀπῆλθεν εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν φονοκτονίαν καὶ ἐλάλησεν ὑπερηφανίαν μεγάλην1Mc 1:24
And when he had taken all away, he went into his own land, having made a great massacre, and spoken very proudly.
1Mc 1:24
When he had taken all of these, he went away into his own land. He made a great slaughter, and spoke very arrogantly.
---
251Mc 1:2525καὶ ἐγένετο πένθος μέγα ἐπὶ Ισραηλ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν1Mc 1:25
Therefore there was a great mourning in Israel, in every place where they were;
1Mc 1:25
Great mourning came upon Israel, in every place where they were.
---
261Mc 1:2626καὶ ἐστέναξαν ἄρχοντες καὶ πρεσβύτεροι παρθένοι καὶ νεανίσκοι ἠσθένησαν καὶ τὸ κάλλος τῶν γυναικῶν ἠλλοιώθη1Mc 1:26
So that the princes and elders mourned, the virgins and young men were made feeble, and the beauty of women was changed.
1Mc 1:26
The rulers and elders groaned. The virgins and young men were made feeble. The beauty of the women was changed.
---
271Mc 1:2727πᾶς νυμφίος ἀνέλαβεν θρῆνον καὶ καθημένη ἐν παστῷ ἐπένθει1Mc 1:27
Every bridegroom took up lamentation, and she that sat in the marriage chamber was in heaviness,
1Mc 1:27
Every bridegroom took up lamentation. She who sat in the marriage chamber was mourning.
---
281Mc 1:2828καὶ ἐσείσθη ἡ γῆ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτήν καὶ πᾶς ὁ οἶκος Ιακωβ ἐνεδύσατο αἰσχύνην1Mc 1:28
The land also was moved for the inhabitants thereof, and all the house of Jacob was covered with confusion.
1Mc 1:28
The land was moved for its inhabitants, and all the house of Jacob was clothed with shame.
---
291Mc 1:2929μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς ἄρχοντα φορολογίας εἰς τὰς πόλεις Ιουδα καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ1Mc 1:29
And after two years fully expired the king sent his chief collector of tribute unto the cities of Juda, who came unto Jerusalem with a great multitude,
1Mc 1:29
*After two full years, the king sent a chief collector of tribute to the cities of Judah, and he came to Jerusalem with a* great multitude.
---
301Mc 1:3030καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ καὶ ἐνεπίστευσαν αὐτῷ καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὴν πόλιν ἐξάπινα καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν πληγὴν μεγάλην καὶ ἀπώλεσεν λαὸν πολὺν ἐξ Ισραηλ1Mc 1:30
And spake peaceable words unto them, but all was deceit: for when they had given him credence, he fell suddenly upon the city, and smote it very sore, and destroyed much people of Israel.
1Mc 1:30
He spoke words of peace to them in subtlety, and they believed him. Then he fell upon the city suddenly, struck it very severely, and destroyed many people of Israel.
---
311Mc 1:3131καὶ ἔλαβεν τὰ σκῦλα τῆς πόλεως καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν πυρὶ καὶ καθεῖλεν τοὺς οἴκους αὐτῆς καὶ τὰ τείχη κύκλῳ1Mc 1:31
And when he had taken the spoils of the city, he set it on fire, and pulled down the houses and walls thereof on every side.
1Mc 1:31
He took the spoils of the city, set it on fire, and pulled down its houses and its walls on every side.
---
321Mc 1:3232καὶ ᾐχμαλώτισαν τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα καὶ τὰ κτήνη ἐκληρονόμησαν1Mc 1:32
But the women and children took they captive, and possessed the cattle.
1Mc 1:32
They led captive the women and the children, and seized the livestock.
---
331Mc 1:3333καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πόλιν Δαυιδ τείχει μεγάλῳ καὶ ὀχυρῷ πύργοις ὀχυροῖς καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς ἄκραν1Mc 1:33
Then builded they the city of David with a great and strong wall, and with mighty towers, and made it a strong hold for them.
1Mc 1:33
Then they fortified the city of David with a large, strong wall and with strong towers, and it became their citadel.
---
341Mc 1:3434καὶ ἔθηκαν ἐκεῖ ἔθνος ἁμαρτωλόν ἄνδρας παρανόμους καὶ ἐνίσχυσαν ἐν αὐτῇ1Mc 1:34
And they put therein a sinful nation, wicked men, and fortified themselves therein.
1Mc 1:34
They put a sinful nation, transgressors of the law, there, and they strengthened themselves in it.
---
351Mc 1:3535καὶ παρέθεντο ὅπλα καὶ τροφὴν καὶ συναγαγόντες τὰ σκῦλα Ιερουσαλημ ἀπέθεντο ἐκεῖ καὶ ἐγένοντο εἰς μεγάλην παγίδα1Mc 1:35
They stored it also with armour and victuals, and when they had gathered together the spoils of Jerusalem, they laid them up there, and so they became a sore snare:
1Mc 1:35
They stored up weapons and food, and gathering together the spoils of Jerusalem, they stored them there, and they became a great menace.
---
361Mc 1:3636καὶ ἐγένετο εἰς ἔνεδρον τῷ ἁγιάσματι καὶ εἰς διάβολον πονηρὸν τῷ Ισραηλ διὰ παντός1Mc 1:36
For it was a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel.
1Mc 1:36
It became a place to lie in wait against the sanctuary, and an evil adversary to Israel continually.
---
371Mc 1:3737καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον κύκλῳ τοῦ ἁγιάσματος καὶ ἐμόλυναν τὸ ἁγίασμα1Mc 1:37
Thus they shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled it:
1Mc 1:37
They shed innocent blood on every side of the sanctuary, and defiled the sanctuary.
---
381Mc 1:3838καὶ ἔφυγον οἱ κάτοικοι Ιερουσαλημ δι’ αὐτούς καὶ ἐγένετο κατοικία ἀλλοτρίων καὶ ἐγένετο ἀλλοτρία τοῖς γενήμασιν αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἐγκατέλιπον αὐτήν1Mc 1:38
Insomuch that the inhabitants of Jerusalem fled because of them: whereupon the city was made an habitation of strangers, and became strange to those that were born in her; and her own children left her.
1Mc 1:38
The inhabitants of Jerusalem fled because of them. She became a habitation of foreigners. She became foreign to those who were born in her, and her children forsook her.
---
391Mc 1:3939τὸ ἁγίασμα αὐτῆς ἠρημώθη ὡς ἔρημος αἱ ἑορταὶ αὐτῆς ἐστράφησαν εἰς πένθος τὰ σάββατα αὐτῆς εἰς ὀνειδισμόν ἡ τιμὴ αὐτῆς εἰς ἐξουδένωσιν1Mc 1:39
Her sanctuary was laid waste like a wilderness, her feasts were turned into mourning, her sabbaths into reproach her honour into contempt.
1Mc 1:39
Her sanctuary was laid waste like a wilderness,* her feasts were turned into mourning, her Sabbaths into reproach, and her honor into contempt.
---
401Mc 1:4040κατὰ τὴν δόξαν αὐτῆς ἐπληθύνθη ἡ ἀτιμία αὐτῆς καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἐστράφη εἰς πένθος1Mc 1:40
As had been her glory, so was her dishonour increased, and her excellency was turned into mourning.
1Mc 1:40
According to her glory, so was her dishonor multiplied, and her exaltation was turned into mourning.
---
411Mc 1:4141καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ εἶναι πάντας εἰς λαὸν ἕνα1Mc 1:41
Moreover king Antiochus wrote to his whole kingdom, that all should be one people,
1Mc 1:41
¶King Antiochus wrote to his whole kingdom that all should be one people,
---
421Mc 1:4242καὶ ἐγκαταλιπεῖν ἕκαστον τὰ νόμιμα αὐτοῦ καὶ ἐπεδέξαντο πάντα τὰ ἔθνη κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως1Mc 1:42
And every one should leave his laws: so all the heathen agreed according to the commandment of the king.
1Mc 1:42
and that each should forsake his own laws. All the nations agreed according to the word of the king.
---
431Mc 1:4343καὶ πολλοὶ ἀπὸ Ισραηλ εὐδόκησαν τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσαν τοῖς εἰδώλοις καὶ ἐβεβήλωσαν τὸ σάββατον1Mc 1:43
Yea, many also of the Israelites consented to his religion, and sacrificed unto idols, and profaned the sabbath.
1Mc 1:43
Many of Israel consented to his worship, sacrificed to the idols, and profaned the Sabbath.
---
441Mc 1:4444καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς βιβλία ἐν χειρὶ ἀγγέλων εἰς Ιερουσαλημ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα πορευθῆναι ὀπίσω νομίμων ἀλλοτρίων τῆς γῆς1Mc 1:44
For the king had sent letters by messengers unto Jerusalem and the cities of Juda that they should follow the strange laws of the land,
1Mc 1:44
The king sent letters by the hand of messengers to Jerusalem and the cities of Judah, that they should follow laws strange to the land,
---
451Mc 1:4545καὶ κωλῦσαι ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαν καὶ σπονδὴν ἐκ τοῦ ἁγιάσματος καὶ βεβηλῶσαι σάββατα καὶ ἑορτὰς1Mc 1:45
And forbid burnt offerings, and sacrifice, and drink offerings, in the temple; and that they should profane the sabbaths and festival days:
1Mc 1:45
and should forbid whole burnt offerings and sacrifice and drink offerings in the sanctuary; and should profane the Sabbaths and feasts,
---
461Mc 1:4646καὶ μιᾶναι ἁγίασμα καὶ ἁγίους1Mc 1:46
And pollute the sanctuary and holy people:
1Mc 1:46
and pollute the sanctuary and those who were holy;
---
471Mc 1:4747οἰκοδομῆσαι βωμοὺς καὶ τεμένη καὶ εἰδώλια καὶ θύειν ὕεια καὶ κτήνη κοινὰ1Mc 1:47
Set up altars, and groves, and chapels of idols, and sacrifice swine's flesh, and unclean beasts:
1Mc 1:47
that they should build altars, and temples, and shrines for idols, and should sacrifice swine’s flesh and unclean animals;
---
481Mc 1:4848καὶ ἀφιέναι τοὺς υἱοὺς αὐτῶν ἀπεριτμήτους βδελύξαι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν παντὶ ἀκαθάρτῳ καὶ βεβηλώσει1Mc 1:48
That they should also leave their children uncircumcised, and make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation:
1Mc 1:48
and that they should leave their sons uncircumcised, that they should make their souls abominable with all manner of uncleanness and profanation;
---
491Mc 1:4949ὥστε ἐπιλαθέσθαι τοῦ νόμου καὶ ἀλλάξαι πάντα τὰ δικαιώματα1Mc 1:49
To the end they might forget the law, and change all the ordinances.
1Mc 1:49
so that they might forget the law, and change all the ordinances.
---
501Mc 1:5050καὶ ὃς ἂν μὴ ποιήσῃ κατὰ τὸν λόγον τοῦ βασιλέως ἀποθανεῖται1Mc 1:50
And whosoever would not do according to the commandment of the king, he said, he should die.
1Mc 1:50
Whoever doesn’t do according to the word of the king, he shall die.
---
511Mc 1:5151κατὰ πάντας τοὺς λόγους τούτους ἔγραψεν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐποίησεν ἐπισκόπους ἐπὶ πάντα τὸν λαὸν καὶ ἐνετείλατο ταῖς πόλεσιν Ιουδα θυσιάζειν κατὰ πόλιν καὶ πόλιν1Mc 1:51
In the selfsame manner wrote he to his whole kingdom, and appointed overseers over all the people, commanding the cities of Juda to sacrifice, city by city.
1Mc 1:51
According to all these words wrote he to his whole kingdom. He appointed overseers over all the people, and he commanded the cities of Judah to sacrifice, city by city.
---
521Mc 1:5252καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πολλοὶ πρὸς αὐτούς πᾶς ὁ ἐγκαταλείπων τὸν νόμον καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ1Mc 1:52
Then many of the people were gathered unto them, to wit every one that forsook the law; and so they committed evils in the land;
1Mc 1:52
From the people were gathered together to them many, everyone who had forsaken the law; and they did evil things in the land.
---
531Mc 1:5353καὶ ἔθεντο τὸν Ισραηλ ἐν κρύφοις ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν1Mc 1:53
And drove the Israelites into secret places, even wheresoever they could flee for succour.
1Mc 1:53
They made Israel to hide themselves in every place of refuge which they had.
---
541Mc 1:5454καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ Χασελευ τῷ πέμπτῳ καὶ τεσσαρακοστῷ καὶ ἑκατοστῷ ἔτει ᾠκοδόμησεν βδέλυγμα ἐρημώσεως ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐν πόλεσιν Ιουδα κύκλῳ ᾠκοδόμησαν βωμούς1Mc 1:54
Now the fifteenth day of the month Casleu, in the hundred forty and fifth year, they set up the abomination of desolation upon the altar, and builded idol altars throughout the cities of Juda on every side;
1Mc 1:54
¶On the fifteenth day of Chislev, in* the one hundred forty fifth year, they built an abomination of desolation upon the altar,* and in the cities of Judah on every side they built idol altars.*
---
551Mc 1:5555καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῶν οἰκιῶν καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἐθυμίων1Mc 1:55
And burnt incense at the doors of their houses, and in the streets.
1Mc 1:55
At the doors of the houses and in the streets they burned incense.
---
561Mc 1:5656καὶ τὰ βιβλία τοῦ νόμου ἃ εὗρον ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ κατασχίσαντες1Mc 1:56
And when they had rent in pieces the books of the law which they found, they burnt them with fire.
1Mc 1:56
They tore the books of the law which they found in pieces and set them on fire.
---
571Mc 1:5757καὶ ὅπου εὑρίσκετο παρά τινι βιβλίον διαθήκης καὶ εἴ τις συνευδόκει τῷ νόμῳ τὸ σύγκριμα τοῦ βασιλέως ἐθανάτου αὐτόν1Mc 1:57
And whosoever was found with any the book of the testament, or if any committed to the law, the king's commandment was, that they should put him to death.
1Mc 1:57
Anyone who was found with any a book of the covenant, and if any consented to the law, the king’s sentence delivered him to death.
---
581Mc 1:5858ἐν ἰσχύι αὐτῶν ἐποίουν τῷ Ισραηλ τοῖς εὑρισκομένοις ἐν παντὶ μηνὶ καὶ μηνὶ ἐν ταῖς πόλεσιν1Mc 1:58
Thus did they by their authority unto the Israelites every month, to as many as were found in the cities.
1Mc 1:58
Thus did they in their might to Israel, to those who were found month by month in the cities.
---
591Mc 1:5959καὶ τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς θυσιάζοντες ἐπὶ τὸν βωμόν ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου1Mc 1:59
Now the five and twentieth day of the month they did sacrifice upon the idol altar, which was upon the altar of God.
1Mc 1:59
On the twenty-fifth day of the month they sacrificed upon the idol altar that was on top of the altar of burnt offering.
---
601Mc 1:6060καὶ τὰς γυναῖκας τὰς περιτετμηκυίας τὰ τέκνα αὐτῶν ἐθανάτωσαν κατὰ τὸ πρόσταγμα1Mc 1:60
At which time according to the commandment they put to death certain women, that had caused their children to be circumcised.
1Mc 1:60
*They put to death women who had circumcised their children, according to the commandment.
---
611Mc 1:6161καὶ ἐκρέμασαν τὰ βρέφη ἐκ τῶν τραχήλων αὐτῶν καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς περιτετμηκότας αὐτούς1Mc 1:61
And they hanged the infants about their necks, and rifled their houses, and slew them that had circumcised them.
1Mc 1:61
They hung their babies around their necks, and their houses, and those who had circumcised them.
---
621Mc 1:6262καὶ πολλοὶ ἐν Ισραηλ ἐκραταιώθησαν καὶ ὠχυρώθησαν ἐν αὑτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν κοινὰ1Mc 1:62
Howbeit many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat any unclean thing.
1Mc 1:62
Many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat unclean things.
---
631Mc 1:6363καὶ ἐπεδέξαντο ἀποθανεῖν ἵνα μὴ μιανθῶσιν τοῖς βρώμασιν καὶ μὴ βεβηλώσωσιν διαθήκην ἁγίαν καὶ ἀπέθανον1Mc 1:63
Wherefore the rather to die, that they might not be defiled with meats, and that they might not profane the holy covenant: so then they died.
1Mc 1:63
*They chose to die, that they might not be defiled with the food, and that they might not profane the holy covenant; and they died.
---
641Mc 1:6464καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη ἐπὶ Ισραηλ σφόδρα1Mc 1:64
And there was very great wrath upon Israel.
1Mc 1:64
Exceedingly great wrath came upon Israel.
---
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Jul-2024 05:12:52 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top