www.katabiblon.com

Ἔσδρας Αʹ

1 Esdras [1 Ezra]

   CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation LXX‎ / World English Bible  Westminster Leningrad Codex Wiki English Translation HB‎ / World English Bible11Esd 1:11καὶ ἤγαγεν Ιωσιας τὸ πασχα ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσεν τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου1Esd 1:1
And Josias held the feast of the passover in Jerusalem unto his Lord, and offered the passover the fourteenth day of the first month;
1Esd 1:1
Josias held the Passover in Jerusalem to his Lord, and offered the Passover the fourteenth day of the first month,
---
21Esd 1:22στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ’ ἐφημερίας ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ κυρίου1Esd 1:2
Having set the priests according to their daily courses, being arrayed in long garments, in the temple of the Lord.
1Esd 1:2
having set the priests according to their daily courses, being arrayed in their vestments, in the Lord’s temple.
---
31Esd 1:33καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις ἱεροδούλοις τοῦ Ισραηλ ἁγιάσαι ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιβωτοῦ τοῦ κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὁ τοῦ Δαυιδ ὁ βασιλεύς οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ’ ὤμων αὐτήν1Esd 1:3
And he spake unto the Levites, the holy ministers of Israel, that they should hallow themselves unto the Lord, to set the holy ark of the Lord in the house that king Solomon the son of David had built:
1Esd 1:3
He spoke to the Levites, the temple servants of Israel, that they should make themselves holy to the Lord, to set the holy ark of the Lord in the house that King Solomon the son of David had built.
---
41Esd 1:44καὶ νῦν λατρεύετε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ Ισραηλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰς πατριὰς καὶ τὰς φυλὰς ὑμῶν κατὰ τὴν γραφὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ1Esd 1:4
And said, Ye shall no more bear the ark upon your shoulders: now therefore serve the Lord your God, and minister unto his people Israel, and prepare you after your families and kindreds,
1Esd 1:4
He said, “You no longer need to carry it on your shoulders. Now therefore serve the Lord your God, and minister to his people Israel, and prepare yourselves by your fathers’ houses and kindred,
---
51Esd 1:55καὶ στάντες ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τάξει1Esd 1:5
According as David the king of Israel prescribed, and according to the magnificence of Solomon his son: and standing in the temple according to the several dignity of the families of you the Levites, who minister in the presence of your brethren the children of Israel,
1Esd 1:5
according to the writing of King David of Israel, and according to the magnificence of Solomon his son. Stand in the holy place according to the divisions of your Levite families who minister in the presence of your kindred the descendants of Israel.
---
61Esd 1:66θύσατε τὸ πασχα καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πασχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ1Esd 1:6
Offer the passover in order, and make ready the sacrifices for your brethren, and keep the passover according to the commandment of the Lord, which was given unto Moses.
1Esd 1:6
Offer the Passover in order, prepare the sacrifices for your kindred, and keep the Passover according to the Lord’s commandment, which was given to Moses.
---
71Esd 1:77καὶ ἐδωρήσατο Ιωσιας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίφων τριάκοντα χιλιάδας μόσχους τρισχιλίους ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ’ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις1Esd 1:7
And unto the people that was found there Josias gave thirty thousand lambs and kids, and three thousand calves: these things were given of the king's allowance, according as he promised, to the people, to the priests, and to the Levites.
1Esd 1:7
¶To the people which were present, Josias gave thirty thousand lambs and kids, and three thousand calves. These things were given from the king’s possessions, as he promised, to the people and to the priests and Levites.
---
81Esd 1:88καὶ ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ησυηλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πασχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια μόσχους τριακοσίους1Esd 1:8
And Helkias, Zacharias, and Syelus, the governors of the temple, gave to the priests for the passover two thousand and six hundred sheep, and three hundred calves.
1Esd 1:8
Helkias, Zacharias, and *Esyelus, the rulers of the temple, gave to the priests for the Passover two thousand six hundred sheep, and three hundred calves.
---
91Esd 1:99καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ὁ ἀδελφὸς καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια μόσχους ἑπτακοσίους1Esd 1:9
And Jeconias, and Samaias, and Nathanael his brother, and Assabias, and Ochiel, and Joram, captains over thousands, gave to the Levites for the passover five thousand sheep, and seven hundred calves.
1Esd 1:9
Jeconias, Samaias, Nathanael his brother, Sabias, Ochielus, and Joram, captains over thousands, gave to the Levites for the Passover five thousand sheep and seven hundred calves.
---
101Esd 1:1010καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα εὐπρεπῶς ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται1Esd 1:10
And when these things were done, the priests and Levites, having the unleavened bread, stood in very comely order according to the kindreds,
1Esd 1:10
¶When these things were done, the priests and Levites, having the unleavened bread, stood in proper order according to the kindred,
---
111Esd 1:1111ἔχοντες τὰ ἄζυμα κατὰ τὰς φυλὰς1Esd 1:11
And according to the several dignities of the fathers, before the people, to offer to the Lord, as it is written in the book of Moses: and thus did they in the morning.
1Esd 1:11
and according to the several divisions by fathers’ houses, before the people, to offer to the Lord as it is written in the book of Moses. They did this in the morning.
---
121Esd 1:1212καὶ κατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ καὶ οὕτω τὸ πρωινόν1Esd 1:12
And they roasted the passover with fire, as appertaineth: as for the sacrifices, they sod them in brass pots and pans with a good savour,
1Esd 1:12
They roasted the Passover lamb with fire, as required. They boiled the sacrifices in the brazen vessels and caldrons with a pleasing smell,
---
131Esd 1:1313καὶ ὤπτησαν τὸ πασχα πυρὶ ὡς καθήκει καὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ λέβησιν μετ’ εὐωδίας καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ λαοῦ1Esd 1:13
And set them before all the people: and afterward they prepared for themselves, and for the priests their brethren, the sons of Aaron.
1Esd 1:13
and set them before all the people. Afterward they prepared for themselves and for their kindred the priests, the sons of Aaron.
---
141Esd 1:1414μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέφερον τὰ στέατα ἕως ἀωρίας καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελφοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων1Esd 1:14
For the priests offered the fat until night: and the Levites prepared for themselves, and the priests their brethren, the sons of Aaron.
1Esd 1:14
For the priests offered the fat until night. The Levites prepared for themselves and for their kindred the priests, the sons of Aaron.
---
151Esd 1:1515καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ασαφ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυιδ τεταγμένα καὶ Ασαφ καὶ Ζαχαριας καὶ Εδδινους οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ οἱ θυρωροὶ ἐφ’ ἑκάστου πυλῶνος οὐκ ἔστιν παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐφημερίαν οἱ γὰρ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς1Esd 1:15
The holy singers also, the sons of Asaph, were in their order, according to the appointment of David, to wit, Asaph, Zacharias, and Jeduthun, who was of the king's retinue.
1Esd 1:15
The holy singers also, the sons of Asaph, were in their order, according to the appointment of David: Asaph, Zacharias, and Eddinus, who represented the king.
---
161Esd 1:1616καὶ συνετελέσθη τὰ τῆς θυσίας τοῦ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀχθῆναι τὸ πασχα καὶ προσενεχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως Ιωσιου1Esd 1:16
Moreover the porters were at every gate; it was not lawful for any to go from his ordinary service: for their brethren the Levites prepared for them.
1Esd 1:16
Moreover the gatekeepers were at every gate. No one needed to depart from his daily duties, for their kindred the Levites prepared for them.
---
171Esd 1:1717καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πασχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρας ἑπτά1Esd 1:17
Thus were the things that belonged to the sacrifices of the Lord accomplished in that day, that they might hold the passover,
1Esd 1:17
¶So the things that belonged to the Lord’s sacrifices were accomplished in that day, in holding the Passover,
---
181Esd 1:1818καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πασχα τοιοῦτο ἐν τῷ Ισραηλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουηλ τοῦ προφήτου1Esd 1:18
And offer sacrifices upon the altar of the Lord, according to the commandment of king Josias.
1Esd 1:18
and offering sacrifices on the altar of the Lord, according to the commandment of King Josias.
---
191Esd 1:1919καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ισραηλ οὐκ ἠγάγοσαν πασχα τοιοῦτον οἷον ἤγαγεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ιουδαῖοι καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ιερουσαλημ1Esd 1:19
So the children of Israel which were present held the passover at that time, and the feast of sweet bread seven days.
1Esd 1:19
So the children of Israel which were present at that time held the Passover and the feast of unleavened bread seven days.
---
201Esd 1:2020ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιωσιου ἤχθη τὸ πασχα τοῦτο1Esd 1:20
And such a passover was not kept in Israel since the time of the prophet Samuel.
1Esd 1:20
Such a Passover had not been held in Israel since the time of the prophet Samuel.
---
211Esd 1:2121καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ιωσιου ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείας1Esd 1:21
Yea, all the kings of Israel held not such a passover as Josias, and the priests, and the Levites, and the Jews, held with all Israel that were found dwelling at Jerusalem.
1Esd 1:21
Indeed, none of the kings of Israel held such a Passover as Josias with the priests, the Levites, and the Jews, held with all Israel that were present in their dwelling place at Jerusalem.
---
221Esd 1:2222καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν δὲ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰς τὸν κύριον παρὰ πᾶν ἔθνος καὶ βασιλείαν καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει καὶ οἱ λόγοι τοῦ κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ισραηλ1Esd 1:22
In the eighteenth year of the reign of Josias was this passover kept.
1Esd 1:22
This Passover was held in the eighteenth year of the reign of Josias.
---
231Esd 1:2323καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμυς ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ιωσιας1Esd 1:23
And the works or Josias were upright before his Lord with an heart full of godliness.
1Esd 1:23
The works of Josias were upright before his Lord with a heart full of godliness.
---
241Esd 1:2424καὶ διεπέμψατο βασιλεὺς Αἰγύπτου πρὸς αὐτὸν λέγων τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστιν βασιλεῦ τῆς Ιουδαίας1Esd 1:24
As for the things that came to pass in his time, they were written in former times, concerning those that sinned, and did wickedly against the Lord above all people and kingdoms, and how they grieved him exceedingly, so that the words of the Lord rose up against Israel.
1Esd 1:24
Moreover the things that came to pass in his days have been written in times past, concerning those who sinned and did wickedly against the Lord more than any other people or kingdom, and how they grieved him *exceedingly, so that the Lord’s words were confirmed against Israel.
---
251Esd 1:2525οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐφράτου ὁ πόλεμός μού ἐστιν καὶ νῦν κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐστιν καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ κυρίῳ1Esd 1:25
Now after all these acts of Josias it came to pass, that Pharaoh the king of Egypt came to raise war at Carchamis upon Euphrates: and Josias went out against him.
1Esd 1:25
Now after all these acts of Josias, it came to pass that Pharaoh the king of Egypt came to make war at Carchemish on the Euphrates; and Josias went out against him.
---
261Esd 1:2626καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ιωσιας ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ οὐ προσέχων ῥήμασιν Ιερεμιου προφήτου ἐκ στόματος κυρίου1Esd 1:26
But the king of Egypt sent to him, saying, What have I to do with thee, O king of Judea?
1Esd 1:26
But the king of Egypt sent to him, saying, “What do I have to do with you, O king of Judea?
---
271Esd 1:2727ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδαους καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν1Esd 1:27
I am not sent out from the Lord God against thee; for my war is upon Euphrates: and now the Lord is with me, yea, the Lord is with me hasting me forward: depart from me, and be not against the Lord.
1Esd 1:27
I wasn’t sent out from the Lord God against you, for my war is against the Euphrates. Now the Lord is with me, yes, the Lord is with me hastening me forward. Depart from me, and don’t be against the Lord.”
---
281Esd 1:2828καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ ἀποστήσατέ με ἀπὸ τῆς μάχης ἠσθένησα γὰρ λίαν καὶ εὐθέως ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπὸ τῆς παρατάξεως1Esd 1:28
Howbeit Josias did not turn back his chariot from him, but undertook to fight with him, not regarding the words of the prophet Jeremy spoken by the mouth of the Lord:
1Esd 1:28
¶However, Josias didn’t turn back to his chariot, but tried to fight with him, not regarding the words of the prophet Jeremy from the Lord’s mouth,
---
291Esd 1:2929καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ καὶ ἀποκατασταθεὶς εἰς Ιερουσαλημ μετήλλαξεν τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐτάφη ἐν τῷ πατρικῷ τάφῳ1Esd 1:29
But joined battle with him in the plain of Magiddo, and the princes came against king Josias.
1Esd 1:29
but joined battle with him in the plain of Megiddo, and the commanders came down against King Josias.
---
301Esd 1:3030καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ιωσιαν καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ὁ προφήτης ὑπὲρ Ιωσιου καὶ οἱ προκαθήμενοι σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι αἰεὶ εἰς ἅπαν τὸ γένος Ισραηλ1Esd 1:30
Then said the king unto his servants, Carry me away out of the battle; for I am very weak. And immediately his servants took him away out of the battle.
1Esd 1:30
Then the king said to his servants, “Carry me away out of the battle, for I am very weak!” Immediately his servants carried him away out of the army.
---
311Esd 1:3131ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βύβλῳ τῶν ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆς Ιουδαίας καὶ τὸ καθ’ ἓν πραχθὲν τῆς πράξεως Ιωσιου καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τά τε προπραχθέντα ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν ἱστόρηται ἐν τῷ βυβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα1Esd 1:31
Then gat he up upon his second chariot; and being brought back to Jerusalem died, and was buried in his father's sepulchre.
1Esd 1:31
Then he got into his second chariot. After he was brought back to Jerusalem he died, and was buried in the tomb of his ancestors.
---
321Esd 1:3232καὶ ἀναλαβόντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωσιου ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὄντα ἐτῶν εἴκοσι τριῶν1Esd 1:32
And in all Jewry they mourned for Josias, yea, Jeremy the prophet lamented for Josias, and the chief men with the women made lamentation for him unto this day: and this was given out for an ordinance to be done continually in all the nation of Israel.
1Esd 1:32
All Judea mourned for Josias. Jeremy the prophet lamented for Josias, and the chief men with the women made lamentation for him to this day. This was given out for an ordinance to be done continually in all the nation of Israel.
---
331Esd 1:3333καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ μῆνας τρεῖς καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλεύειν ἐν Ιερουσαλημ1Esd 1:33
These things are written in the book of the stories of the kings of Judah, and every one of the acts that Josias did, and his glory, and his understanding in the law of the Lord, and the things that he had done before, and the things now recited, are reported in the book of the kings of Israel and Judea.
1Esd 1:33
These things are written in the book of the histories of the kings of Judea, and every one of the acts that Josias did, and his glory, and his understanding in the law of the Lord, and the things that he had done before, and the things now told, are reported in the book of the kings of Israel and Judah.
---
341Esd 1:3434καὶ ἐζημίωσεν τὸ ἔθνος ἀργυρίου ταλάντοις ἑκατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί1Esd 1:34
And the people took Joachaz the son of Josias, and made him king instead of Josias his father, when he was twenty and three years old.
1Esd 1:34
The people took *Joachaz the son of Josias, and made him king instead of Josias his father, when he was twenty-three years old.
---
351Esd 1:3535καὶ ἀνέδειξεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλέα Ιωακιμ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ1Esd 1:35
And he reigned in Judea and in Jerusalem three months: and then the king of Egypt deposed him from reigning in Jerusalem.
1Esd 1:35
He reigned in Judah and Jerusalem for three months. Then the king of Egypt deposed him from reigning in Jerusalem.
---
361Esd 1:3636καὶ ἔδησεν Ιωακιμ τοὺς μεγιστᾶνας Ζαριον δὲ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ συλλαβὼν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπτου1Esd 1:36
And he set a tax upon the land of an hundred talents of silver and one talent of gold.
1Esd 1:36
He set a tax upon the people of one hundred talents of silver and one talent of gold.
---
371Esd 1:3737ἐτῶν δὲ ἦν εἴκοσι πέντε Ιωακιμ ὅτε ἐβασίλευσεν τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου1Esd 1:37
The king of Egypt also made king Joacim his brother king of Judea and Jerusalem.
1Esd 1:37
The king of Egypt also made King Joakim his brother king of Judea and Jerusalem.
---
381Esd 1:3838ἐπ’ αὐτὸν δὲ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ δήσας αὐτὸν ἐν χαλκείῳ δεσμῷ ἀπήγαγεν εἰς Βαβυλῶνα1Esd 1:38
And he bound Joacim and the nobles: but Zaraces his brother he apprehended, and brought him out of Egypt.
1Esd 1:38
And Joakim imprisoned the nobles and apprehended his brother Zarakes, and brought him up out of Egypt.
---
391Esd 1:3939καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου λαβὼν Ναβουχοδονοσορ καὶ ἀπενέγκας ἀπηρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι1Esd 1:39
Five and twenty years old was Joacim when he was made king in the land of Judea and Jerusalem; and he did evil before the Lord.
1Esd 1:39
Joakim was twenty-five years old when he began to reign in Judea and Jerusalem. He did that which was evil in the sight of the Lord.
---
401Esd 1:4040τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ ἀκαθαρσίας καὶ δυσσεβείας ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων1Esd 1:40
Wherefore against him Nabuchodonosor the king of Babylon came up, and bound him with a chain of brass, and carried him into Babylon.
1Esd 1:40
King Nabuchodonosor of Babylon came up against him, bound him with a chain of brass, and carried him to Babylon.
---
411Esd 1:4141καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωακιμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη ἦν ἐτῶν δέκα ὀκτώ1Esd 1:41
Nabuchodonosor also took of the holy vessels of the Lord, and carried them away, and set them in his own temple at Babylon.
1Esd 1:41
Nabuchodonosor also took some of the Lord’s holy vessels, carried them away, and stored them in his own temple at Babylon.
---
421Esd 1:4242βασιλεύει δὲ μῆνας τρεῖς καὶ ἡμέρας δέκα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου1Esd 1:42
But those things that are recorded of him, and of his uncleanness and impiety, are written in the chronicles of the kings.
1Esd 1:42
But those things that are reported of him, and of his uncleanness and impiety, are written in the chronicles of the kings.
---
431Esd 1:4343καὶ μετ’ ἐνιαυτὸν ἀποστείλας Ναβουχοδονοσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα ἅμα τοῖς ἱεροῖς σκεύεσιν τοῦ κυρίου1Esd 1:43
And Joacim his son reigned in his stead: he was made king being eighteen years old;
1Esd 1:43
Then Joakim his son reigned in his place. When he was made king, he was eighteen years old.
---
441Esd 1:4444καὶ ἀνέδειξε Σεδεκιαν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ Σεδεκιαν ὄντα ἐτῶν εἴκοσι ἑνός βασιλεύει δὲ ἔτη ἕνδεκα1Esd 1:44
And reigned but three months and ten days in Jerusalem; and did evil before the Lord.
1Esd 1:44
He reigned three months and ten days in Jerusalem. He did that which was evil before the Lord.
---
451Esd 1:4545καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ῥηθέντων λόγων ὑπὸ Ιερεμιου τοῦ προφήτου ἐκ στόματος τοῦ κυρίου1Esd 1:45
So after a year Nabuchodonosor sent and caused him to be brought into Babylon with the holy vessels of the Lord;
1Esd 1:45
¶So after a year Nabuchodonosor sent and caused him to be brought to Babylon with the holy vessels of the Lord,
---
461Esd 1:4646καὶ ὁρκισθεὶς ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἐπιορκήσας ἀπέστη καὶ σκληρύνας αὐτοῦ τὸν τράχηλον καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ παρέβη τὰ νόμιμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ1Esd 1:46
And made Zedechias king of Judea and Jerusalem, when he was one and twenty years old; and he reigned eleven years:
1Esd 1:46
and made Sedekias king of Judea and Jerusalem when he was twenty-one years old. He reigned eleven years.
---
471Esd 1:4747καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέβησαν καὶ ἠνόμησαν ὑπὲρ πάσας τὰς ἀκαθαρσίας πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ιεροσολύμοις1Esd 1:47
And he did evil also in the sight of the Lord, and cared not for the words that were spoken unto him by the prophet Jeremy from the mouth of the Lord.
1Esd 1:47
He also did that which was evil in the sight of the Lord, and didn’t heed the words that were spoken by Jeremy the prophet from the Lord’s mouth.
---
481Esd 1:4848καὶ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μετακαλέσαι αὐτούς καθὸ ἐφείδετο αὐτῶν καὶ τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ1Esd 1:48
And after that king Nabuchodonosor had made him to swear by the name of the Lord, he forswore himself, and rebelled; and hardening his neck, his heart, he transgressed the laws of the Lord God of Israel.
1Esd 1:48
After King Nabuchodonosor had made him to swear by the name of the Lord, he broke his oath and rebelled. Hardening his neck and his heart, he transgressed the laws of the Lord, the God of Israel.
---
491Esd 1:4949αὐτοὶ δὲ ἐξεμυκτήρισαν ἐν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος ἦσαν ἐκπαίζοντες τοὺς προφήτας αὐτοῦ ἕως τοῦ θυμωθέντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ διὰ τὰ δυσσεβήματα προστάξαι ἀναβιβάσαι ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τῶν Χαλδαίων1Esd 1:49
The governors also of the people and of the priests did many things against the laws, and passed all the pollutions of all nations, and defiled the temple of the Lord, which was sanctified in Jerusalem.
1Esd 1:49
Moreover the governors of the people and of the priests did many things wickedly, exceeding all the defilements of all nations, and defiled the temple of the Lord, which was sanctified in Jerusalem.
---
501Esd 1:5050οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ περικύκλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ καὶ οὐκ ἐφείσαντο νεανίσκου καὶ παρθένου καὶ πρεσβύτου καὶ νεωτέρου ἀλλὰ πάντας παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν1Esd 1:50
Nevertheless the God of their fathers sent by his messenger to call them back, because he spared them and his tabernacle also.
1Esd 1:50
The God of their ancestors sent by his messenger to call them back, because he had compassion on them and on his dwelling place.
---
511Esd 1:5151καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰς κιβωτοὺς τοῦ κυρίου καὶ τὰς βασιλικὰς ἀποθήκας ἀναλαβόντες ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα1Esd 1:51
But they had his messengers in derision; and, look, when the Lord spake unto them, they made a sport of his prophets:
1Esd 1:51
But they mocked his messengers. In the day when the Lord spoke, they scoffed at his prophets
---
521Esd 1:5252καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου καὶ ἔλυσαν τὰ τείχα Ιεροσολύμων καὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ1Esd 1:52
So far forth, that he, being wroth with his people for their great ungodliness, commanded the kings of the Chaldees to come up against them;
1Esd 1:52
until he, being angry with his people for their great ungodliness, commanded to bring up the kings of the Chaldeans against them.
---
531Esd 1:5353καὶ συνετέλεσαν πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς ἀχρεῶσαι καὶ τοὺς ἐπιλοίπους ἀπήγαγεν μετὰ ῥομφαίας εἰς Βαβυλῶνα1Esd 1:53
Who slew their young men with the sword, yea, even within the compass of their holy temple, and spared neither young man nor maid, old man nor child, among them; for he delivered all into their hands.
1Esd 1:53
They killed their young men with the sword around their holy temple, and spared neither young man or young woman, old man or child; but he delivered all of them into their hands.
---
541Esd 1:5454καὶ ἦσαν παῖδες αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μέχρι τοῦ βασιλεῦσαι Πέρσας εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου1Esd 1:54
And they took all the holy vessels of the Lord, both great and small, with the vessels of the ark of God, and the king's treasures, and carried them away into Babylon.
1Esd 1:54
They took all the holy vessels of the Lord, both great and small, with the treasure chests of the Lord’s ark and the king’s treasures, and carried them away to Babylon.
---
551Esd 1:5555ἕως τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς πάντα τὸν χρόνον τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς σαββατιεῖ εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα1Esd 1:55
As for the house of the Lord, they burnt it, and brake down the walls of Jerusalem, and set fire upon her towers:
1Esd 1:55
They burned the Lord’s house, broke down Jerusalem’s walls, and burned its towers with fire.
---
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 12-Jul-2024 11:11:42 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top