www.katabiblon.com

Σοφία Σαλωμῶνος

Wisdom of Solomon

  CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation‎ / World English Bible11εἰμὶ [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
I-am-BE-ing; I-am
;
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
κἀγὼ [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person])

κἀγώ (καὶ ἐγώ)
και εγω
nom sg
and/also I
αιτημα
θνητὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

θνητός -ή -όν
θνητ·ος
mas nom sg
mortal
subject to death
ἄνθρωπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
ἴσος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἴσος -η -ον
ισ·ος
mas nom sg
found
straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
ἅπασιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος
απα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γηγενοῦς ἀπόγονος πρωτοπλάστου καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κοιλίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κοιλία, -ας, ἡ
κοιλι·ᾳ
(fem) dat sg
belly
μητρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητ[ε]ρ·ος
(fem) gen sg
mother
also of motherland
ἐγλύφην σὰρξ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

σάρξ, -αρκός, ἡ
σαρκ·ς
(fem) nom|voc sg
flesh
Wsd 7:1I myself also am a mortal man, like to all, and the offspring of him that was first made of the earth,Wsd 7:1
I myself am also* mortal, like everyone else, and am a descendant of one formed first and born of the earth.
22δεκαμηνιαίῳ χρόνῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ῳ
(mas) dat sg
time
, a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
παγεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

πήγνυμι (-, πηξ-, πηξ-, πεπηγ·[κ]-, -, παγ·[θ]-)
παγ·[θ]ει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-PITCH-ed
fasten
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αἵματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

αἷμα[τ], -ατος, τό
αιματ·ι
(neu) dat sg
blood
σημερον
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
σπέρματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερματ·ος
(neu) gen sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
ἀνδρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ος
(mas) gen sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἡδονῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡδονή, -ῆς, ἡ
ηδον·ης
(fem) gen sg
pleasure
ὕπνῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὕπνος, -ου, ὁ
υπν·ῳ
(mas) dat sg
sleep
συνελθούσης [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
συν·ελθ·ουσ·ης
2aor act ptcp fem gen sg
upon COME-ing-TOGETHER
stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
Wsd 7:2And in my mother's womb was fashioned to be flesh in the time of ten months, being compacted in blood, of the seed of man, and the pleasure that came with sleep.Wsd 7:2
I molded into flesh in the time of ten months in my mother’s womb, being compacted in blood from the seed of man and pleasure of marriage.
33καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐγὼ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
γενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
ἔσπασα [lexicon][inflect][close]
Verb

σπάω (σπ(α)-, σπα·σ-, σπα·σ-, -, εσπασ-, -)
ε·σπα·σα
1aor act ind 1st sg
I-DRAW-ed
[such as a sword]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
κοινὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κοινός -ή -όν
κοιν·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
common
/stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
ἀέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀέρσιν
αερ·α
(mas) acc sg
air
wind
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
ὁμοιοπαθῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ὁμοιο·παθής -ές
ομοιοπαθ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
of like condition or similar experience
κατέπεσον [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·πίπτω (κατα+πιπτ-, κατα+πεσ(ε)·[σ]-, 2nd κατα+πεσ-, κατα+πεπτω·κ-, -, -)
κατα·ε·πεσ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-FALL DOWN-ed, they-FALL DOWN-ed
γῆν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ην
(fem) acc sg
earth/land
πρώτην [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

πρῶτος -η -ον
πρωτ·ην
fem acc sg
first
φωνὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·ην
(fem) acc sg
sound/voice
cries
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
ὁμοίαν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅμοιος -α -ον
ομοι·αν
fem acc sg
similar
(+Dat).
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἴσα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἴσος -η -ον
ισ·α
neu nom|acc|voc pl
found
straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
κλαίων [lexicon][inflect][close]
Verb

κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
κλαι·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while WEEP-ing
(aloud).
Wsd 7:3And when I was born, I drew in the common air, and fell upon the earth, which is of like nature, and the first voice which I uttered was crying, as all others do.Wsd 7:3
I also, when I was born, drew in the common air, and fell upon the kindred earth, uttering, like all, for my first voice, the same cry.
44ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
σπαργάνοις ἀνετράφην [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·τρέφω (-, -, ανα+θρεψ-, -, ανα+τεθραφ-, ανα+τραφ·[θ]-)
ανα·ε·τραφ·[θ]ην
aor θη ind 1st sg
I-was-BRING UP-ed--EDUCATE;-FEED-UP
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φροντίσιν
Wsd 7:4I was nursed in swaddling clothes, and that with cares.Wsd 7:4
I was nursed with care in swaddling clothes.
55οὐδεὶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδει[ν]·ς
mas nom sg
none
[not one, no one]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
βασιλέων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ων
(mas) gen pl
kings
ἑτέραν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Indefinite)

ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος)
ετερ·αν
fem acc sg
other(different/distinct)
, as distinguish from "ἄλλος" "other" (of a similar kind).
ἔσχεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
ε·σχ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-HAVE-ed
/hold.
γενέσεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)
γενεσ(ι)·ος
(fem) gen sg
γενεται
Beginning, origin, birth, descent; in Mt. 1:1 perhaps="genealogy", but may also="history"
ἀρχήν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ην
(fem) acc sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
Wsd 7:5For there is no king that had any other beginning of birth.Wsd 7:5
For no king had a different beginning,
66μία [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
μι·α
fem nom sg
one
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
εἴσοδος [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

εἴσ·οδος, -ου, ἡ
εισοδ·ος
(fem) nom sg
entry
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
βίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

βίος, -ου, ὁ
βι·ον
(mas) acc sg
life/livelihood
can also refer to property (BDAG 177)
ἔξοδός [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἔξ·οδος, -ου, ἡ
εξοδ·ος
(fem) nom sg
exodus
departure
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
ἴση [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἴσος -η -ον
ισ·η
fem nom|voc sg
found
straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical
Wsd 7:6For all men have one entrance into life, and the like going out.Wsd 7:6
but all men have one entrance into life, and a common departure.
77διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
εὐξάμην [lexicon][inflect][close]
Verb

εὔχομαι (ευχ-, ευξ-, ευξ-, -, ηυχ-, -)
ε·ευχ·σαμην
1aor mp ind 1st sg
I-was-PRAY-ed
, entreat, vow, to-make-vow
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φρόνησις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

φρόνησις, -εως, ἡ
φρονησ(ι)·ς
(fem) nom sg
contemplation
ἐδόθη [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δο·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-GIVE-ed
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
me
ἐπεκαλεσάμην [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·ε·καλε·σαμην
1aor mp ind 1st sg
I-was-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἦλθέν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·[σ]ε(ν), ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
me
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
σοφίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ας
(fem) gen sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
Wsd 7:7Wherefore I prayed, and understanding was given me: I called upon God, and the spirit of wisdom came to me.Wsd 7:7
For this cause I prayed, and understanding was given to me. I asked, and a spirit of wisdom came to me.
88προέκρινα αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
σκήπτρων καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
θρόνων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θρόνος, -ου, ὁ
θρον·ων
(mas) gen pl
thrones
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πλοῦτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ον
(mas) acc sg
wealth/abundance
οὐδὲν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδε[ι]ν
neu nom|acc sg
none
[not one, no one]
ἡγησάμην [lexicon][inflect][close]
Verb

ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
ε·ηγη·σαμην
1aor mp ind 1st sg
I-was-REGARD/DEEM/GUIDE-ed
/consider/count/account, from "ἄγω" (lead/bring/bear) and cognate of "ἡγεμών" (governor/commander/hegemon)
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
συγκρίσει αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
Wsd 7:8I preferred her before sceptres and thrones, and esteemed riches nothing in comparison of her.Wsd 7:8
I preferred her before sceptres and thrones. I considered riches nothing in comparison to her.
99οὐδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐδέ (οὐ δέ)
ουδε
indecl
neither/nor
Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
ὡμοίωσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁμοιόω (-, ομοιω·σ-, ομοιω·σ-, -, ωμοιω-, ομοιω·θ-)
ε·ομοιω·σα
1aor act ind 1st sg
I-LIKEN-ed
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
λίθον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λίθος, -ου, ὁ
λιθ·ον
(mas) acc sg
stone
ἀτίμητον ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
χρυσὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρυσός, -οῦ, ὁ
χρυσ·ος
(mas) nom sg
gold
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὄψει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

ὄψις, -εως, ἡ; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
οψ(ι)·ι; οφ·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
sight; he/she/it-will-SEE/BEHOLD, you(sg)-will-be-SEE/BEHOLD-ed
; Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
ψάμμος ὀλίγη [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ὀλίγος -η -ον
ολιγ·η
fem nom|voc sg
little
[see oligarchy]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
πηλὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

πηλός, -οῦ, ὁ
πηλ·ος
(mas) nom sg
clay
λογισθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
λογισ·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-RECKON-ed
/credit/account/regard/consider/impute,number,compute,reason,use-logic, as in devise/plot.
ἄργυρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄργυρος, -ου, ὁ
αργυρ·ος
(mas) nom sg
silver
ἐναντίον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-1-2)

ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον
εναντιον; εναντι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
in front of (+gen); contrary
; opposite, adverse, against,
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
Wsd 7:9Neither compared I unto her any precious stone, because all gold in respect of her is as a little sand, and silver shall be counted as clay before her.Wsd 7:9
Neither did I liken to her any priceless gem, because all gold in her presence is a little sand, and silver will be considered as clay before her.
1010ὑπὲρ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπέρ
υπερ
indecl
above (+acc), on behalf of (+gen)
ὑγίειαν καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εὐμορφίαν ἠγάπησα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
ε·αγαπη·σα
1aor act ind 1st sg
I-AGAPE-LOVE-ed
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
προειλόμην [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -)
προ·ε·ελ·ομην
2aor mp ind 1st sg
I-was-PURPOSE-ed
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
ἀντὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀντί
αντι
indecl
against/instead (+gen)
as much as, in return for, in exchange ofmma]nti< is the preposition first of equivalence (Homer, Il . ix. 116, 117) and then of ex- change (1 Cor. xi. 15; Heb. xii. 2, 16; Matt. v. 38),
φωτὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ος
(neu) gen sg
light
ἔχειν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ειν
pres act inf
to-be-HAVE-ing
/hold.
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἀκοίμητον τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
simple article
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ταύτης [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ης
fem gen sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
φέγγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φέγγο·ς, -ους, τό
φεγγ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
light
the light produced by a source (e.g., a lamp, fire, moon, etc.)
Wsd 7:10I loved her above health and beauty, and chose to have her instead of light: for the light that cometh from her never goeth out.Wsd 7:10
I loved her more than health and beauty, and I chose to have her rather than light, because her bright shining is never laid to sleep.
1111ἦλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·[σ]ε(ν), ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
me
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
ἀγαθὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
αγαθ·α
neu nom|acc|voc pl
good
good, fit, capable, useful
ὁμοῦ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὁμοῦ
ομου
indecl
together
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
μετ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀναρίθμητος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀν·αρίθμητος -ον
αναριθμητ·ος
mas nom sg or fem nom sg
innumerable
πλοῦτος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ος, πλουτ(ο)·ς
(mas) nom sg, (neu) nom|acc|voc sg
wealth/abundance
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χερσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
irreg. χε[ι]ρ·σι(ν) (for χειρσι(ν))
(fem) dat pl
hands
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
Wsd 7:11All good things together came to me with her, and innumerable riches in her hands.Wsd 7:11
All good things came to me with her, and innumerable riches are in her hands.
1212εὐφράνθην [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
ε·ευφραν·θην
aor θη ind 1st sg
I-was-CELEBRATE/REJOICE-ed
, be/make-glad/joyous, make-merry
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
ἡγεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
ηγ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-REGARD/DEEM/GUIDE-ed
/consider/count/account, from "ἄγω" (lead/bring/bear) and cognate of "ἡγεμών" (governor/commander/hegemon)
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
ἠγνόουν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -)
ε·αγνο(ε)·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
I-was-NOT KNOW/ NOT RECOGNIZE-ing, they-were-NOT KNOW/ NOT RECOGNIZE-ing
(ignorant) to not perceive
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
γενέτιν εἶναι [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·εναι
pres act inf
to-be
τούτων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ων
neu gen pl or mas gen pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
Wsd 7:12And I rejoiced in them all, because wisdom goeth before them: and I knew not that she was the mother of them.Wsd 7:12
And I rejoiced over them all because wisdom leads them; although I didn’t know that she was their mother.
1313ἀδόλως τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
ἔμαθον [lexicon][inflect][close]
Verb

μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
ε·μαθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-LEARN-ed, they-LEARN-ed
practice, recite
ἀφθόνως τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
μεταδίδωμι [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·δίδωμι (ath. μετα+διδ(ο)-/ath. μετα+διδ(ω)-, -, μετα+δω·κ- or 2nd ath. μετα+δ(ο)-/ath. μετα+δ(ω)-, -, -, -)
μετα·διδ(ο)·^μι
pres act ind 1st sg
I-am-IMPART/GRANT-ing-A-SHARE-OF
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
πλοῦτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ον
(mas) acc sg
wealth/abundance
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀποκρύπτομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρύπτω (απο+κρυπτ-, -, απο+κρυψ-, -, απο+κεκρυπτ-, απο+κρυβ·[θ]-)
απο·κρυπτ·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-HIDE-ed-FROM
[keep hidden from]
Wsd 7:13I learned diligently, and do communicate her liberally: I do not hide her riches.Wsd 7:13
As I learned without guile, I impart without grudging. I don’t hide her riches.
1414ἀνεκλιπὴς γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
θησαυρός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θησαυρός, -οῦ, ὁ
θησαυρ·ος
(mas) nom sg
treasure
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἀνθρώποις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·οις
(mas) dat pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
κτησάμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-)
κτη·σαμεν·οι
1aor mp ptcp mas nom|voc pl
upon being-ACQUIRE-ed
/obtain/buy/purchase/possess/control; κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; domain and property are often considered correlative terms.
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
θεὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
ἐστείλαντο [lexicon][inflect][close]
Verb

στέλλω (στελλ-, -, στειλ·[σ]-, -, εσταλ-, -)
ε·στειλ·[σ]αντο
1aor mp ind 3rd pl
they-were-WITHDRAW/SEND-ed
repress, hush, bind. the form "send" not used in NT but doutfully in LXX.
φιλίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φιλία, -ας, ἡ
φιλι·αν
(fem) acc sg
friendship
[high degree of association]
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
simple article
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
παιδείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παιδεία, -ας, ἡ
παιδει·ας
(fem) gen sg
chastisement
education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
δωρεὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
δωρε·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
gift, gifts
συσταθέντες [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-)
συν·στα·θε[ι]ντ·ες
aor θη ptcp mas nom|voc pl
upon being-STAND-ed-WITH
Wsd 7:14For she is a treasure unto men that never faileth: which they that use become the friends of God, being commended for the gifts that come from learning.Wsd 7:14
For she is a treasure for men that doesn’t fail, and those who use it obtain friendship with God, commended by the gifts which they present through discipline.
1515ἐμοὶ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμοι; εμ·οι
dat sg; mas nom|voc pl
me; my/mine
;
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
δῴη [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δ(ω)·ιη (instead of δ(ο)·ιη > δοιη)
2aor act opt 3rd sg
he/she/it-happens-to-GIVE
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
εἰπεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·ειν
2aor act inf
to-SAY
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
γνώμην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γνώμη, -ης, ἡ
γνωμ·ην
(fem) acc sg
knowledge-based determination
[see gnomic]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐνθυμηθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·θυμέομαι (εν+θυμ(ε)-, -, -, -, εν+τεθυμη-, εν+θυμη·θ-)
εν·θυμη·θηναι
aor θη inf
to-be-PONDER-ed
[lay to heart, think much/deeply of, fabrication of heart. compare διαλογισμοι mat 12:25, luk 5:22]
ἀξίως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀξίως
αξιως
indecl
worthily
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
δεδομένων [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δεδο·μεν·ων
perf mp ptcp fem gen pl or perf mp ptcp mas gen pl or perf mp ptcp neu gen pl
having-been-GIVE-ed
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
σοφίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ας
(fem) gen sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
ὁδηγός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὁδ·ηγός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὁδηγοί
οδηγ·ος
(mas) nom sg
guide
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
σοφῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
wise
διορθωτής
Wsd 7:15God hath granted me to speak as I would, and to conceive as is meet for the things that are given me: because it is he that leadeth unto wisdom, and directeth the wise.Wsd 7:15
But may God grant that I may speak his judgment, and to conceive thoughts worthy of what has been given me; because he is one who guides even wisdom and who corrects the wise.
1616ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
χειρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ι
(fem) dat sg
hand
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἡμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημεις
nom pl
we
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
simple article
λόγοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οι
(mas) nom|voc pl
words
word
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
πᾶσά [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πασ·α
fem nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
φρόνησις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

φρόνησις, -εως, ἡ
φρονησ(ι)·ς
(fem) nom sg
contemplation
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐργατειῶν ἐπιστήμη
Wsd 7:16For in his hand are both we and our words; all wisdom also, and knowledge of workmanship.Wsd 7:16
For both we and our words are in his hand, with all understanding and skill in various crafts.
1717αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
me
ἔδωκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δω·κε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-GIVE-ed
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
simple article
ὄντων [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·οντων (in addition to (εσ)·[ν]των > εστων), (εσ)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be!, while being
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge; they-should-KNOW
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; καί έν τούτω γινώσκομεν
ἀψευδῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·ψευδής -ές
αψευδ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
un-false
εἰδέναι [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
ειδ(ε)·ναι, ειδ·[κ]εναι
pres act inf, perf act inf
to-be-KNOW-ing, to-have-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
σύστασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

σύ·στασις, -εως, ἡ [LXX]; συν·ίστημι (ath. συν+ιστ(α)-/ath. συν+ιστ(η)-, συν+στη·σ-, συν+στη·σ- or 2nd ath. συν+στ(η)-/ath. συν+στ(α)-, συν+εστη·κ-/συν+εστ(α)·[κ]-, -, συν+στα·θ-)
συστασ(ι)·ν; συν·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act ptcp mas dat pl or 2aor act ptcp neu dat pl
bring/stand,together; upon STAND-ing-WITH
;
κόσμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
κοσμ·ου; κοσμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
world; be-you(sg)-being-SET-IN-ORDER-ed!
[present order; material realm; decoration/adornment]; to put in proper order, adorn/beautify, grace (ornaments)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐνέργειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐν·έργεια, -ας, ἡ
ενεργει·αν
(fem) acc sg
working
(operation)
στοιχείων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

στοιχεῖον, -ου, τό
στοιχει·ων
(neu) gen pl
principles
[principles, fundementals, elements]
Wsd 7:17For he hath given me certain knowledge of the things that are, namely, to know how the world was made, and the operation of the elements:Wsd 7:17
For he himself gave me an unerring knowledge of the things that are, to know the structure of the universe and the operation of the elements;
1818ἀρχὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ην
(fem) acc sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τέλος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

τέλο·ς, -ους, τό
τελ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
end
/consummation/completion
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μεσότητα χρόνων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ων
(mas) gen pl
times
, a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
τροπῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.)

τρόπος, -ου, ὁ; τροπή, -ῆς, ἡ
τροπ·ων; τροπ·ων
(mas) gen pl; (fem) gen pl
manners; turns
,way, means, method, attitude;
ἀλλαγὰς καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μεταβολὰς καιρῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
καιρ·ων
(mas) gen pl
periods of time
/season
Wsd 7:18The beginning, ending, and midst of the times: the alterations of the turning of the sun, and the change of seasons:Wsd 7:18
the beginning, end, and middle of times; the alternations of the solstices and the changes of seasons;
1919ἐνιαυτοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ
ενιαυτ·ου
(mas) gen sg
year
κύκλους καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἄστρων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)
αστρ·ων
(neu) gen pl
stars
θέσεις
Wsd 7:19The circuits of years, and the positions of stars:Wsd 7:19
the circuits of years and the positions of stars;
2020φύσεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

φύσις, -εως, ἡ
φυσ(ι)·ες, φυσ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
natures
ζῴων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ζῷον, -ου, τό
ζῳ·ων
(neu) gen pl
living beings
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
θυμοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)
θυμ·ους
(mas) acc pl
inclination/passions
[any strong emotion or passion/desire, an inclination thereof. Almost always of anger]
θηρίων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

θηρίον, -ου, τό
θηρι·ων
(neu) gen pl
beasts
πνευμάτων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ων
(neu) gen pl
spirits
spirit; also wind, breath
βίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βία, -ας, ἡ
βι·ας
(fem) gen sg
force
(violence)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διαλογισμοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

δια·λογισμός, -οῦ, ὁ
διαλογισμ·ους
(mas) acc pl
deliberation/contemplations
[balancing of accounts, reasoning]; disceptatio [Lat.] = debate, dispute, division/ܦܠܓ etc... (Erasmus, Phil. 2:14 & 1Tim. 2:8);
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
διαφορὰς φυτῶν καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δυνάμεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ες, δυναμ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
abilities
/power
ῥιζῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

ῥίζα, -ης, ἡ; ῥιζόω (ριζ(ο)-, -, ριζω·σ-, ερριζω·κ-, ερριζω-, ριζω·θ-)
ριζ·ων; ριζ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
(fem) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
roots; while ROOT-ing
;
Wsd 7:20The natures of living creatures, and the furies of wild beasts: the violence of winds, and the reasonings of men: the diversities of plants and the virtues of roots:Wsd 7:20
the natures of living creatures and the raging of wild beasts; the violence of* winds and the thoughts of men; the diversities of plants and the virtues of roots.
2121ὅσα [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσος -η -ον
οσ·α
neu nom|acc pl
as much/many as
τέ [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
κρυπτὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κρυπτός -ή -όν
κρυπτ·α
neu nom|acc|voc pl
secret
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐμφανῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐμ·φανής -ές
εμφαν(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
apparent
ἔγνων [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
ε·γν(ω)·^ν
2aor act ind 1st sg
I-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
simple article
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τεχνῖτις ἐδίδαξέν [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
ε·διδακ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TEACH-ed
teach, instruct, explain, prove
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
Wsd 7:21And all such things as are either secret or manifest, them I know.Wsd 7:21
All things that are either secret or manifest I learned,
2222ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
her/it/same
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
νοερόν ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy
[dedicated, divine, pure]
μονογενές [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

μονο·γενής -ές
μονογεν(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
unique
Unique, one of a kind. While μ. may reference an only son/daughter; -γενής shouldn't be read to denote “born”, but “kind”. Cf. Heb. 11: 17 Isaac as Abraham's μονογενῆ; Isaac wasn't Abraham's ONLY BORN, but his SPECIAL son in regards to God's promise.
πολυμερές λεπτόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

λεπτός -ή -όν
λεπτ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
mite
small coin
εὐκίνητον τρανόν ἀμόλυντον σαφές ἀπήμαντον φιλάγαθον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

φιλ·άγαθος -ον
φιλαγαθ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
fond of good
ὀξύ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3)

ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
οξυ
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg
sharp/swift
sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick,
Wsd 7:22For wisdom, which is the worker of all things, taught me: for in her is an understanding spirit holy, one only, manifold, subtil, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good quick, which cannot be letted, ready to do good,Wsd 7:22
for wisdom, that is the architect of all things, taught me. For there is in her a spirit that is quick to understand, holy, unique, manifold, subtle, freely moving, clear in utterance, unpolluted, distinct, invulnerable, loving what is good, keen, unhindered,
2323ἀκώλυτον εὐεργετικόν φιλάνθρωπον βέβαιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

βέβαιος -α -ον
βεβαι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
absolutely certain
ἀσφαλές [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σφαλής -ές
ασφαλ(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
certain
not risky, unshaken, not liable to fall, immovable, steadfast, assured from danger, sure, certain
ἀμέριμνον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·μέριμνος -ον
αμεριμν·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
free from worry
παντοδύναμον πανεπίσκοπον καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
χωροῦν [lexicon][inflect][close]
Verb

χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -)
χωρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
while HAVE-ing-SPACE
(from "χῶρος" "space/place/region/country), hence have-space/place/room-for. Metaphorical-Trns:accept/hold/contain/receive/welcome; Intrns(with "εἰς"):enter/pass/be-room/welcomed/accepted. Root for "choreograph".
πνευμάτων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ων
(neu) gen pl
spirits
spirit; also wind, breath
νοερῶν καθαρῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καθαρός -ά -όν
καθαρ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
clean
λεπτοτάτων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

λεπτό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of λεπτός)
λεπτοτατ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
???
Wsd 7:23Kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and most subtil, spirits.Wsd 7:23
beneficent, loving toward man, steadfast, sure, free from care, all-powerful, all-surveying, and penetrating through all spirits that are quick to understand, pure, most subtle.
2424πάσης [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πασ·ης
fem gen sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
κινήσεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

κίνησις, -εως, ἡ
κινησ(ι)·ος
(fem) gen sg
movement
kinesis, stirring
κινητικώτερον σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
διήκει δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
χωρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -)
χωρ(ε)·ει, χωρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-HAVE-ing-SPACE, you(sg)-are-being-HAVE-ed-SPACE, be-you(sg)-HAVE-ing-SPACE!
(from "χῶρος" "space/place/region/country), hence have-space/place/room-for. Metaphorical-Trns:accept/hold/contain/receive/welcome; Intrns(with "εἰς"):enter/pass/be-room/welcomed/accepted. Root for "choreograph".
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
simple article
καθαρότητα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

καθαρότη[τ]ς, -ητος, ἡ
καθαροτητ·α
(fem) acc sg
purifying
Wsd 7:24For wisdom is more moving than any motion: she passeth and goeth through all things by reason of her pureness.Wsd 7:24
For wisdom is more mobile than any motion. Yes, she pervades and penetrates all things by reason of her purity.
2525ἀτμὶς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ
ατμι[δ]·ς
(fem) nom sg
steam
(describing vapor/smoke/incense that will rise/fall and disperse or evaporate)
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
δυνάμεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ος
(fem) gen sg
ability
/power
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀπόρροια τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
παντοκράτορος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ
παντοκρατορ·ος
(mas) gen sg
All-Powerful
Lit:"all-might/dominion", hence almighty-ruler, going before all.
δόξης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δόξα, -ης, ἡ
δοξ·ης
(fem) gen sg
glory/honor
praise
εἰλικρινής [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

εἰλικρινής -ές, gen. sg. -οῦς
ειλικριν(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
pure
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
οὐδὲν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδε[ι]ν
neu nom|acc sg
none
[not one, no one]
μεμιαμμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

μιαίνω (μιαιν-, μιαν(ε)·[σ]-, μιαν·[σ]-, -, μεμιαν-, μιαν·θ-)
μεμιαν·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
having-been-POLLUTE-ed
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
παρεμπίπτει [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·εμ·πίπτω [LXX] (παρεμ+πιπτ-, -, -, -, -, -)
παρεμ·πιπτ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-TO FALL IN BY THE WAY-ing--CREEP-OR-STEAL-IN, you(sg)-are-being-TO FALL IN BY THE WAY-ed--CREEP-OR-STEAL-IN
Wsd 7:25For she is the breath of the power of God, and a pure influence flowing from the glory of the Almighty: therefore can no defiled thing fall into her.Wsd 7:25
For she is a breath of the power of God, and a pure emanation of the glory of the Almighty. Therefore nothing defiled can find entrance into her.
2626ἀπαύγασμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἀπ·αύγασμα[τ], -ατος, τό
απαυγασμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
reflection
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
φωτὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ος
(neu) gen sg
light
ἀϊδίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀΐδιος -ον
αιδι·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
eternal
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἔσοπτρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔσοπτρον, -ου, τό
εσοπτρ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
mirror
ἀκηλίδωτον τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
simple article
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
ἐνεργείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐν·έργεια, -ας, ἡ
ενεργει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
working, workings
(operation)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰκὼν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

εἰκών, -όνος, ἡ
εικον·^
(fem) nom|voc sg
icon
[image, likeness]
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
simple article
ἀγαθότητος αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Wsd 7:26For she is the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of his goodness.Wsd 7:26
For she is a reflection of everlasting light, an unspotted mirror of the working of God, and an image of his goodness.
2727μία [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
μι·α
fem nom sg
one
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
οὖσα [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while being
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
δύναται [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυνατ·αι; δυν(α)·ται
fem nom|voc pl; pres mp ind 3rd sg
capable; he/she/it-is-being-ABLE-ed
/powerful/able/;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μένουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ουσ·α, μεν(ε)·[σ]ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg, fut act ptcp fem nom|voc sg
while REMAIN-ing, going-to-REMAIN
/stay. hence abide/dwell
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὑτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
αυτ·ῃ
fem dat sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
simple article
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
καινίζει καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
γενεὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γενεά, -ᾶς, ἡ
γενε·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
generation, generations
race, family or kind; generation; age (timespan of a particular generation)
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
ψυχὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ας
(fem) acc pl
soul-lifes
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ὁσίας [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)
οσι·ας
fem gen sg or fem acc pl
holy
μεταβαίνουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·βαίνω (μετα+βαιν-, μετα+βη·σ-, 2nd ath. μετα+β(η)-/ath. μετα+β(α)-, μετα+βεβη·κ-, -, -)
μετα·βαιν·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while PASS-ing
Lit:"after-step", hence, pass from one thing/state to another.
φίλους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

φίλος -η -ον
φιλ·ους
mas acc pl
friend
companion
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
προφήτας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ας
(mas) acc pl
prophets
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
κατασκευάζει [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
κατα·σκευαζ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-BUILD-ing, you(sg)-are-being-BUILD-ed
[generaly: prepare, but also establish, construct]
Wsd 7:27And being but one, she can do all things: and remaining in herself, she maketh all things new: and in all ages entering into holy souls, she maketh them friends of God, and prophets.Wsd 7:27

Although she is one, she has power to do all things. Remaining in herself, she renews all things. From generation to generation passing into holy souls, she makes friends of God and prophets.Although she is one, she has power to do all things. Remaining in herself, she renews all things. From generation to generation passing into holy souls, she makes friends of God and prophets.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-01-21 Editors: 2
2828οὐθὲν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουθε[ι]ν
neu nom|acc sg
none
[not one, no one]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀγαπᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ει, αγαπ(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, he/she/it-should-be-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-AGAPE-LOVE-ed
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
simple article
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
simple article
σοφίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ᾳ
(fem) dat sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
συνοικοῦντα [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·οικέω (συν+οικ(ε)-, συν+οικη·σ-, συν+οικη·σ-, συν+ῳκη·κ-, -, -)
συν·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
pres act ptcp mas acc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
while LIVE-ing-WITH
Wsd 7:28For God loveth none but him that dwelleth with wisdom.Wsd 7:28
For God loves nothing as much as one who dwells with wisdom.
2929ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
αὕτη [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]αυτ·η
fem nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
εὐπρεπεστέρα ἡλίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
ηλι·ου; ηλι·ου
(mas) gen sg; (mas) gen sg
Elijah; sun
; In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑπὲρ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπέρ
υπερ
indecl
above (+acc), on behalf of (+gen)
πᾶσαν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·αν; πα·σαν[τ]
fem acc sg; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
each, every; upon SPRINKLE-ing
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".;
ἄστρων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)
αστρ·ων
(neu) gen pl
stars
θέσιν φωτὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ι
(neu) dat sg
light
συγκρινομένη [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κρίνω (συν+κριν-, -, συν+κριν·[σ]-, -, -, συν+κρι·θ-)
συν·κριν·ομεν·η
pres mp ptcp fem nom|voc sg
while being-COMPARE-ed
interpret/ compare; LXX use 9/10x for interpretation of dreams NT use is comparison of spiritual matters by The Holy Spirit and The Word of God (1Cor 2:13. 2 Cor 10:32) συγκρισις is used in combination with διασαφησις in Dan 2:5 &6 and Gen 40:8 for
εὑρίσκεται [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρισκ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-FIND-ed
/learn/discover (after searching)
προτέρα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
προτερ·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
earlier
Wsd 7:29For she is more beautiful than the sun, and above all the order of stars: being compared with the light, she is found before it.Wsd 7:29
For she is fairer than the sun, and above all the constellations of the stars. She is better than light.
3030τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
διαδέχεται [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·δέχομαι (δια+δεχ-, -, δια+δεξ-, -, -, -)
δια·δεχ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-SUCCEED-ed
νύξ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

νύξ, -υκτός, ἡ
νυκ[τ]·ς
(fem) nom|voc sg
night
σοφίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ας
(fem) gen sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
κατισχύει [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -)
κατ·ισχυ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-OVERCOME/PREVAIL-ing, you(sg)-are-being-OVERCOME/PREVAIL-ed
Lit:"strengthen-down/down-power", hence, depending upon context reinforce/strengthen (Lk 23:23, Dan 12:3), or withstand/overcome/prevail-over/against(Mt 16:18) .
κακία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κακία, -ας, ἡ
κακι·α
(fem) nom|voc sg
evil
Wsd 7:30For after this cometh night: but vice shall not prevail against wisdom.Wsd 7:30
For daylight yields to night, but evil does not prevail against wisdom.
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 16-Apr-2024 20:41:50 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top