www.katabiblon.com

Σοφία Σιρὰχ

Wisdom of Sirach

 CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation‎ / World English Bible1τέκνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
ἥμαρτες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
ε·αμαρτ·ες
2aor act ind 2nd sg
you(sg)-SIN-ed
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
προσθῇς [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
προσ·θ(ε)·ῃς
2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-ADD
Lit:"place/set-toward", hence add/proceed-onward
μηκέτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

μηκέτι (μή ἔτι)
μηκετι
indecl
no-longer
Lit:"not-still", implying a cessation of former behavior/attitude/conduct/choices
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
προτέρων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πρό·τερος -α -ον (Comp. of πρῶτος)
προτερ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
earlier
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
δεήθητι [lexicon][inflect][close]
Verb

δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
δεη·θητι
aor θη imp 2nd sg
be-you(sg)-NEED/REQUIRE-ed!
deeply need/require, by extension, beg/beseech/supplicate/urgently appeal.
Sir 21:1My son, hast thou sinned? do so no more, but ask pardon for thy former sins.1
2ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
προσώπου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ου
(neu) gen sg
face
Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
ὄφεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις
οφ(ι)·ος
(fem) gen sg
serpent
Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk
φεῦγε [lexicon][inflect][close]
Verb

φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
φευγ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-FLEE-ing!
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἁμαρτίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
sin, sins
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
προσέλθῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
προσ·ελθ·[σ]ῃς, προσ·ελθ·ῃς
1aor act sub 2nd sg, 2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-APPROACH
δήξεταί [lexicon][inflect][close]
Verb

δάκνω (δακν-, δηξ-, 2nd δακ-, -, δεδηκ-, δηχ·θ-)
δηκ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-BITE-ed
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ὀδόντες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ
οδο[υ]ντ·ες
(mas) nom|voc pl
teeth
λέοντος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν
λεο[υ]ντ·ος
(mas) gen sg
lion
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ὀδόντες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ὀδού[ντ]ς, ὀδόντος, ὁ
οδο[υ]ντ·ες
(mas) nom|voc pl
teeth
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
ἀναιροῦντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
αν·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while PUT AWAY-ing
put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
ψυχὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ας
(fem) acc pl
soul-lifes
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
Sir 21:2Flee from sin as from the face of a serpent: for if thou comest too near it, it will bite thee: the teeth thereof are as the teeth of a lion, slaying the souls of men.2
3ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ῥομφαία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα)
ρομφαι·α
(fem) nom|voc sg
sword
δίστομος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

δί·στομος -ον
διστομ·ος
mas nom sg or fem nom sg
double-edged
[double-mouthed]
πᾶσα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πασ·α
fem nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἀνομία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·νομία, -ας, ἡ
ανομι·α
(fem) nom|voc sg
lawlessness
Lit:"without-law"
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
πληγῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-)
πληγ·ῃ; πληγ·[θ]ῃ
(fem) dat sg; aor θη sub 3rd sg
wound (from beating); he/she/it-should-be-STRIKE-ed
(from πλήσσω" (strike/smite/beat), hence the process (or consequence) of being beaten/flogged/punished. but "plague" in Rev ch9/11/15.;
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἴασις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἴασις, -εως, ἡ
ιασ(ι)·ς
(fem) nom sg
healing
Sir 21:3All iniquity is as a two edged sword, the wounds whereof cannot be healed.3
4καταπληγμὸς καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὕβρις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὕβρις, -εως, ἡ
υβρ(ι)·ς
(fem) nom sg
hubris
[coming from excessive pride of strength or passion, insolence, violence]
ἐρημώσουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
ερημω·σουσι(ν), ερημω·σου[ντ]·σι(ν)
fut act ind 3rd pl, fut act ptcp mas dat pl or fut act ptcp neu dat pl
they-will-DESOLATE, going-to-DESOLATE
[lay-waste, cause to be abandoned]
πλοῦτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ον
(mas) acc sg
wealth/abundance
οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
οἶκος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ος
(mas) nom sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
ὑπερηφάνου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπερή·φανος -ον
υπερηφαν·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
proud/arrogant
[Lit: over- appearing]
ἐρημωθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
ερημω·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-DESOLATE-ed
[lay-waste, cause to be abandoned]
Sir 21:4To terrify and do wrong will waste riches: thus the house of proud men shall be made desolate.4
5δέησις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δέησις, -εως, ἡ
δεησ(ι)·ς
(fem) nom sg
plea
entreaty, needs
πτωχοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πτωχός -ή -όν
πτωχ·ου
neu gen sg or mas gen sg
beggarly-poor
/cowering/destitute-poor. Distinct from "πενιχρός" (needy-poor)
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
στόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ος
(neu) gen sg
mouth/maw
stoma
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ὠτίων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ὠτίον, -ου, τό (Dimin. of οὖς)
ωτι·ων
(neu) gen pl
ears
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
κρίμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κρίμα[τ], -ατος, τό
κριμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
judgment
/decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
σπουδὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σπουδή, -ῆς, ἡ
σπουδ·ην
(fem) acc sg
diligence/haste
ἔρχεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
Sir 21:5A prayer out of a poor man's mouth reacheth to the ears of God, and his judgment cometh speedily.5
6μισῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
μισ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while HATE/DETEST-ing
/dislike, abominate
ἐλεγμὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἐλεγμός, -οῦ, ὁ
ελεγμ·ον
(mas) acc sg
rebuke
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἴχνει [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἴχνο·ς, -ους, τό
ιχν(ε)·ι
(neu) dat sg
footstep
ἁμαρτωλοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἁ·μαρτωλός -όν
αμαρτωλ·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
sinful
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
φοβούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-FEAR-ed
κύριον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ον; κυρι·ον
(mas) acc sg; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
ἐπιστρέψει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
επι·στρεφ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-AROUND-ed
Lit:"turn-upon", hence turn-around, return.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
καρδίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ᾳ
(fem) dat sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Sir 21:6He that hateth to be reproved is in the way of sinners: but he that feareth the Lord will repent from his heart.6
7γνωστὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

γνωστός -ή -όν
γνωστ·ος
mas nom sg
known
μακρόθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

μακρό·θεν
μακροθεν
indecl
from afar
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δυνατὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δυνατός -ή -όν
δυνατ·ος
mas nom sg
capable
/powerful/able/
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γλώσσῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·ῃ
(fem) dat sg
tongue
the tongue; a language (by metonymy of the thing for what it produces); or something shaped like a tongue
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
νοήμων οἶδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ὀλισθάνειν αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
Sir 21:7An eloquent man is known far and near; but a man of understanding knoweth when he slippeth.7
8 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
οἰκοδομῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-)
οικοδομ·ων; οικοδομ·ων; οικοδομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl; (fem) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
builders; building/edifications; while BUILD-UP-ing
[Lit: home builder]; ["Lit:home-building" edifice, structure]; Lit:"dwelling-building", hence building-refuge, build-up,edify
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
οἰκίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·αν
(fem) acc sg
house
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χρήμασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χρῆμα[τ], -ατος, τό
χρημα[τ]·σι(ν)
(neu) dat pl
means
(wealth, necessities, possessions {time related, expose?})
ἀλλοτρίοις [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἀλλότριος -ία -ον
αλλοτρι·οις
neu dat pl or mas dat pl
another's
of or belonging to another; a stranger; foreign, strange
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
συνάγων [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
συν·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while GATHER/ASSEMBLE-ing
Lit:"together-lead", lead/bring/gather-together, hence assemble.
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
λίθους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λίθος, -ου, ὁ
λιθ·ους
(mas) acc pl
stones
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
χειμῶνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

χειμών, -ῶνος, ὁ
χειμων·α
(mas) acc sg
winter/wintery
storm
Sir 21:8He that buildeth his house with other men's money is like one that gathereth himself stones for the tomb of his burial.8
9στιππύον συνηγμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
συν·ηγ·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
having-been-GATHER/ASSEMBLE-ed
Lit:"together-lead", lead/bring/gather-together, hence assemble.
συναγωγὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
συναγωγ·η
(fem) nom|voc sg
gathering
ἀνόμων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·νομος -ον
ανομ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
lawless/lawlessness
[Lit:"without-law", hence lawless, outside-the-law; lawless deed(s)]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
συντέλεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συν·τέλεια, -ας, ἡ
συντελει·α
(fem) nom|voc sg
completion, end
Lit:"together-with-end/completion", hence, consummation, harvest. collatio, a body of citizens who contributed jointly, Matt 13;39 the harvest is the [[end]] of the age
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
φλὸξ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

φλόξ, -ογός, ἡ
φλογ·ς
(fem) nom|voc sg
flame
πυρός [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πῦρ, -ρός, τό
πυρ·ος
(neu) gen sg
fire
Sir 21:9The congregation of the wicked is like tow wrapped together: and the end of them is a flame of fire to destroy them.9
10ὁδὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ος
(fem) nom sg
way/road
ἁμαρτωλῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἁ·μαρτωλός -όν
αμαρτωλ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
sinful
ὡμαλισμένη [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁμαλίζω [LXX] (-, ομαλι(ε)·[σ]-, ομαλι·σ-, -, ωμαλισ-, -)
ωμαλισ·μεν·η
perf mp ptcp fem nom|voc sg
having-been-FLATTEN-ed
[make even]
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
λίθων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λίθος, -ου, ὁ
λιθ·ων
(mas) gen pl
stones
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἐσχάτων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἔσχατος -η -ον
εσχατ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
last
farthest, uttermost, extreme,
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
βόθρος ᾅδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Verb

ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -)
ᾳδ·ου; ᾳδ·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
Hades; be-you(sg)-being-SING-ed!
;
Sir 21:10The way of sinners is made plain with stones, but at the end thereof is the pit of hell.10
11 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
φυλάσσων [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while GUARD-ing
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
νόμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ον
(mas) acc sg
custom/law
ordinance custom practice
κατακρατεῖ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἐννοήματος αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
συντέλεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συν·τέλεια, -ας, ἡ
συντελει·α
(fem) nom|voc sg
completion, end
Lit:"together-with-end/completion", hence, consummation, harvest. collatio, a body of citizens who contributed jointly, Matt 13;39 the harvest is the [[end]] of the age
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
φόβου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ·ου; φοβ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
fear; be-you(sg)-being-FEAR-ed!
[see phobia];
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
Sir 21:11He that keepeth the law of the Lord getteth the understanding thereof: and the perfection of the fear of the Lord is wisdom.11
12οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
παιδευθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-)
παιδευ·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-CHASTEN/CORRECT/TRAIN-ed
[discipline/teach/educate]
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
πανοῦργος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

παν·οῦργος -ον
πανουργ·ος
mas nom sg or fem nom sg
sly
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πανουργία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πανουργία, -ας, ἡ
πανουργι·α
(fem) nom|voc sg
sneakiness
πληθύνουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
πληθυν·ουσ·α, πληθυν(ε)·[σ]ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg, fut act ptcp fem nom|voc sg
while INCREASE/MULTIPLY-ing, going-to-INCREASE/MULTIPLY
prevail
πικρίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πικρία, -ας, ἡ
πικρι·αν
(fem) acc sg
bitterness
Sir 21:12He that is not wise will not be taught: but there is a wisdom which multiplieth bitterness.12
13γνῶσις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

γνῶσις, -εως, ἡ
γνωσ(ι)·ς
(fem) nom sg
knowledge
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something
σοφοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ου
neu gen sg or mas gen sg
wise
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
κατακλυσμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κατα·κλυσμός, -οῦ, ὁ
κατακλυσμ·ος
(mas) nom sg
deluge/flood
[see cataclysm]
πληθυνθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
πληθυν·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed
prevail
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
βουλὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βουλή, -ῆς, ἡ
βουλ·η
(fem) nom|voc sg
will/plan/intent
counsel, design, advice
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
πηγὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πηγή, -ῆς, ἡ
πηγ·η
(fem) nom|voc sg
spring
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life; alive
life, whether physical or supernatural;
Sir 21:13The knowledge of a wise man shall abound like a flood: and his counsel is like a pure fountain of life.13
14ἔγκατα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔγκατα, -άτων, τά [LXX]
εγκατ·α
(neu) nom|acc|voc pl
innards
μωροῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ου
neu gen sg or mas gen sg
moronic
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἀγγεῖον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἀγγεῖον, -ου, τό
αγγει·ον
(neu) nom|acc|voc sg
container
(vessel, flask)
συντετριμμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-)
συν·τετριβ·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
having-been-CRUSH/SHATTER-ed
Lit:"rub-together" stick to light a fire, hence crush-completely, break (into pieces). shatter
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πᾶσαν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·αν; πα·σαν[τ]
fem acc sg; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
each, every; upon SPRINKLE-ing
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".;
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge; they-should-KNOW
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; καί έν τούτω γινώσκομεν
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
κρατήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
κρατη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SEIZE/TAKE-HOLD, you(sg)-will-be-SEIZE/TAKE-HOLD-ed
, from "κράτος" (strength/might), hence take-hold/control-of/retain, exercise-power-over, seize/arrest/detain, bear/carry,
Sir 21:14The inner parts of a fool are like a broken vessel, and he will hold no knowledge as long as he liveth.14
15λόγον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ον
(mas) acc sg
word
word
σοφὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
wise
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
ἀκούσῃ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3); Verb

ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακουσ·ῃ; ακου·σῃ
fem dat sg; fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
unwilling; you(sg)-will-be-HEAR-ed, he/she/it-should-HEAR, you(sg)-should-be-HEAR-ed
; to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
ἐπιστήμων [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐπι·στήμων -ον, gen. sg. -ονος
επιστημον·^
mas nom sg or fem nom sg
expert
αἰνέσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -)
αινεσ(ι)·ι; αινε·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
praise; he/she/it-will-PRAISE, you(sg)-will-be-PRAISE-ed
of praise; approve, advise, recommend
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
προσθήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
προσ·θη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-ADD, you(sg)-will-be-ADD-ed
Lit:"place/set-toward", hence add/proceed-onward
ἤκουσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
σπαταλῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

σπαταλάω (σπαταλ(α)-, -, σπαταλη·σ-, -, -, -)
σπαταλ(α)·ο[υ]ν[τ], σπαταλ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg, pres act ptcp mas nom sg
while LIVE-ing-COMFORTABLY/EXTRAVAGENTLY
[to live softly or in great comfort, indulged]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀπήρεσεν αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀπέστρεψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
απο·ε·στρεφ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TURN-AWAY-ed
Lit:"turn-from", hence turn-from/back/away. turn-away/back-from, return
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ὀπίσω [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὀπίσω
οπισω
indecl
after/behind
[τὰ ὀπίσω, the rear]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
νώτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νῶτος, -ου, ὁ
νωτ·ου
(mas) gen sg
back
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Sir 21:15If a skilful man hear a wise word, he will commend it, and add unto it: but as soon as one of no understanding heareth it, it displeaseth him, and he casteth it behind his back.15
16ἐξήγησις μωροῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ου
neu gen sg or mas gen sg
moronic
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὁδῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ῳ
(fem) dat sg
way/road
φορτίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

φορτίον, -ου, τό
φορτι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
burden
load, wares, as a child in the womb
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
χείλους [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
χειλ(ε)·ος
(neu) gen sg
lip
shore border
συνετοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

συν·ετός -ή -όν
συνετ·ου
neu gen sg or mas gen sg
insightful/discerning
εὑρεθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρε·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-FIND-ed
/learn/discover (after searching)
χάρις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
χαρι[τ]·ς
(fem) nom sg
favor/grace
[see charity]
Sir 21:16The talking of a fool is like a burden in the way: but grace shall be found in the lips of the wise.16
17στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
φρονίμου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

φρόνιμος (-η) -ον
φρονιμ·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
prudent-wise
possessing sagacity or discernment from "φρήν"(personal-visceral-opinion), hence thoughtful/mindful, prudent/sensible/shrewd. Often rendered "wise", but distinct from "σοφός"(learned/skilled-wise)or "συνετός"(intel
ζητηθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-SEEK-ed
/search/inquire, look-into
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἐκκλησίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐκ·κλησία, -ας, ἡ
εκκλησι·ᾳ
(fem) dat sg
assembly
[gathering of people for the same cause]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
λόγους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ους
(mas) acc pl
words
word
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
διανοηθήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-)
δια·νοη·θησονται
fut θη ind 3rd pl
they-will-be-INTEND-ed
[have in mind; dispose]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
καρδίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ᾳ
(fem) dat sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Sir 21:17They enquire at the mouth of the wise man in the congregation, and they shall ponder his words in their heart.17
18ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
οἶκος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ος
(mas) nom sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
ἠφανισμένος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-)
ηφανισ·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
having-been-DISAPPEAR/BLOT-ed-OUT
[remove from sight/notice/existence; obscure]
οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
μωρῷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
moronic
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γνῶσις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

γνῶσις, -εως, ἡ
γνωσ(ι)·ς
(fem) nom sg
knowledge
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something
ἀσυνέτου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·σύν·ετος -ον
ασυνετ·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
clueless
ἀδιεξέταστοι λόγοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οι
(mas) nom|voc pl
words
word
Sir 21:18As is a house that is destroyed, so is wisdom to a fool: and the knowledge of the unwise is as talk without sense.18
19πέδαι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πέδη, -ης, ἡ
πεδ·αι
(fem) nom|voc pl
shackles
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ποσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποσ(ι)·ν; πο[δ]·σι(ν)
(fem) acc sg; (mas) dat pl
drink; feet
;
ἀνοήτου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·νόητος -ον
ανοητ·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
ignorant
παιδεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παιδεία, -ας, ἡ
παιδει·α
(fem) nom|voc sg
chastisement
education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
χειροπέδαι ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
χειρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ος
(fem) gen sg
hand
δεξιᾶς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεξιός -ά -όν
δεξι·ας
fem gen sg or fem acc pl
right
Sir 21:19Doctrine unto fools is as fetters on the feet, and like manacles on the right hand.19

Chastisement is shackles by the feet of the ignorant and a handcuff upon the hand of the right.

[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-10-31 Editors: 1
20μωρὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ος
mas nom sg
moronic
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γέλωτι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

γέλω[τ]ς, -ωτος, ὁ
γελωτ·ι
(mas) dat sg
laughter
ἀνυψοῖ φωνὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·ην
(fem) acc sg
sound/voice
cries
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πανοῦργος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

παν·οῦργος -ον
πανουργ·ος
mas nom sg or fem nom sg
sly
μόλις [lexicon][inflect][close]
Adverb

μόλις (cf. μόγις)
μολις
indecl
with difficulty
ἡσυχῇ μειδιάσει
Sir 21:20A fool lifteth up his voice with laughter; but a wise man doth scarce smile a little.20
21ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
κόσμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ος
(mas) nom sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
χρυσοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν
χρυσ(ε)·ος, χρυσ(ε)·ους
mas nom|voc sg, mas acc pl
gold/golden
φρονίμῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

φρόνιμος (-η) -ον
φρονιμ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
prudent-wise
possessing sagacity or discernment from "φρήν"(personal-visceral-opinion), hence thoughtful/mindful, prudent/sensible/shrewd. Often rendered "wise", but distinct from "σοφός"(learned/skilled-wise)or "συνετός"(intel
παιδεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παιδεία, -ας, ἡ
παιδει·α
(fem) nom|voc sg
chastisement
education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
χλιδὼν ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
βραχίονι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βραχίων, -ονος, ὁ
βραχιον·ι
(mas) dat sg
arm
δεξιῷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεξιός -ά -όν
δεξι·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
right
Sir 21:21Learning is unto a wise man as an ornament of gold, and like a bracelet upon his right arm.21
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-10-31 Editors: 1
22ποὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
πο[δ]·ς > irreg. πους
(mas) nom|voc sg
foot
μωροῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ου
neu gen sg or mas gen sg
moronic
ταχὺς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3)

ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως
ταχ(υ)·ς
mas nom sg
quick
speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
οἰκίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·αν
(fem) acc sg
house
ἄνθρωπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πολύπειρος αἰσχυνθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
αισχυν·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-SHAME-ed
/feel-shame
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
προσώπου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ου
(neu) gen sg
face
Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
Sir 21:22A foolish man's foot is soon in his neighbour's house: but a man of experience is ashamed of him.22
23ἄφρων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (3-3-3)

ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
αφρ·ων; αφρον·^
(mas) gen pl; mas nom sg or fem nom sg
foams; unthinking
; senseless
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
θύρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θύρα, -ας, ἡ
θυρ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
door, doors
gate
παρακύπτει [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -)
παρα·κυπτ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-STOOP-ing-BESIDE, you(sg)-are-being-STOOP-ed-BESIDE
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
οἰκίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·αν
(fem) acc sg
house
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πεπαιδευμένος [lexicon][inflect][close]
Verb

παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-)
πεπαιδευ·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
having-been-CHASTEN/CORRECT/TRAIN-ed
[discipline/teach/educate]
ἔξω [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb; Verb

ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
εξω; εχ·σω; εξ·(εσ)·ω
indecl; fut act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
; /hold.;
στήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
στη·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-STAND-ed
/cause-to-stand
Sir 21:23A fool will peep in at the door into the house: but he that is well nurtured will stand without.23
24ἀπαιδευσία ἀνθρώπου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ου
(mas) gen sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
ἀκροᾶσθαι παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
θύραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θύρα, -ας, ἡ
θυρ·αν
(fem) acc sg
door
gate
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
φρόνιμος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

φρόνιμος (-η) -ον
φρονιμ·ος
mas nom sg or fem nom sg
prudent-wise
possessing sagacity or discernment from "φρήν"(personal-visceral-opinion), hence thoughtful/mindful, prudent/sensible/shrewd. Often rendered "wise", but distinct from "σοφός"(learned/skilled-wise)or "συνετός"(intel
βαρυνθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-)
βαρυν·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-WEIGH-ed-DOWN
depress oppress
ἀτιμίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·τιμία, -ας, ἡ
ατιμι·ᾳ
(fem) dat sg
dishonor
disgrace
Sir 21:24It is the rudeness of a man to hearken at the door: but a wise man will be grieved with the disgrace.24
25χείλη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
χειλ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
lips
shore border
ἀλλοτρίων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἀλλότριος -ία -ον
αλλοτρι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
another's
of or belonging to another; a stranger; foreign, strange
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτοις [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·οις
neu dat pl or mas dat pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
διηγήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)
δι·ηγη·σονται
fut mp ind 3rd pl
they-will-be-EXPOSIT-ed
set out in detail, describe,
λόγοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οι
(mas) nom|voc pl
words
word
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
φρονίμων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2 and 2-1-2)

φρόνιμος (-η) -ον
φρονιμ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
prudent-wise
possessing sagacity or discernment from "φρήν"(personal-visceral-opinion), hence thoughtful/mindful, prudent/sensible/shrewd. Often rendered "wise", but distinct from "σοφός"(learned/skilled-wise)or "συνετός"(intel
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ζυγῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ζυγός, -οῦ, ὁ
ζυγ·ῳ
(mas) dat sg
yoke/scale
, balance-yoke (merchant-scales)
σταθήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
στα·θησονται
fut θη ind 3rd pl
they-will-be-STAND-ed
/cause-to-stand
Sir 21:25The lips of talkers will be telling such things as pertain not unto them: but the words of such as have understanding are weighed in the balance.25
26ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
στόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ι
(neu) dat sg
mouth/maw
stoma
μωρῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων)
μωρ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
moronic
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
καρδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·α
(fem) nom|voc sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
καρδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·α
(fem) nom|voc sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σοφῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
wise
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
Sir 21:26The heart of fools is in their mouth: but the mouth of the wise is in their heart.26
27ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
καταρᾶσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
κατ·αρ(α)·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed
ἀσεβῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
ungodly
/irreverent.
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
σατανᾶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. Indecl.)

σατανᾶς, -ᾶ, ὁ vv.ll. Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ and Σατάν, ὁ indecl.
σαταν·αν
(mas) acc sg
adversary, opponent
accuser
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
καταρᾶται [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·αράομαι (κατ+αρ(α)-, κατ+αρα·σ-, κατ+αρα·σ-, -, κατ+ηρα-/κεκατηρα-, κατ+αρα·θ-)
κατ·αρ(α)·εται, κατ·αρ(α)·ηται
pres mp ind 3rd sg, pres mp sub 3rd sg
he/she/it-is-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed, he/she/it-should-be-being-CURSE (CURSE DOWN)-ed
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἑαυτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ου
neu gen sg or mas gen sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
ψυχήν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ην
(fem) acc sg
soul-life
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
Sir 21:27When the ungodly curseth Satan, he curseth his own soul.27
28μολύνει [lexicon][inflect][close]
Verb

μολύνω (μολυν-, -, μολυν·[σ]-, -, μεμολυν-, μολυν·θ-)
μολυν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DEFILE-ing, you(sg)-are-being-DEFILE-ed
‘to besmear,’ or ‘besmirch,’ as with mud or filth, ‘to de-foul;'
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἑαυτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ου
neu gen sg or mas gen sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
ψυχὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ην
(fem) acc sg
soul-life
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ψιθυρίζων καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
παροικήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -)
παρ·οικη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SOJOURN/DWELL BY, you(sg)-will-be-SOJOURN/DWELL BY-ed
μισηθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
μιση·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-HATE/DETEST-ed
/dislike, abominate
Sir 21:28A whisperer defileth his own soul, and is hated wheresoever he dwelleth.28
« Ch 20» Ch 22

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 24-Oct-2021 20:09:57 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top