www.katabiblon.com
Hide

Παροιμίαι

Proverbs

 CATSS LXX Wiki English Translation‎ / World English Bible
1ὥσπερ [lexicon][inflect][close]
Particle

ὥσ·περ
ωσπερ
indecl
just as
Lit:"wholly/very/completely-as/like", hence "just-as", "just-like".
ὁρμὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὁρμή, -ῆς, ἡ
ορμ·η
(fem) nom|voc sg
impulse
[see hormone]
ὕδατος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

ὕδωρ, ὕδατος, τό
υδατ·ος
(neu) gen sg
water
οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
καρδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·α
(fem) nom|voc sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χειρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ι
(fem) dat sg
hand
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that";
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if-ever
"ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
θέλων [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while WANT-ing
/wish/desire
νεύσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

νεύω (νευ-, νευ·σ-, νευ·σ-, -, -, -)
νευ·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-NOD-ed, he/she/it-should-NOD, you(sg)-should-be-NOD-ed
nod, beckon, as a sign
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἔκλινεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-)
ε·κλιν·ε(ν), ε·κλιν·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed
[see incline, decline, recline]
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
Prv 21:1
The king’s heart is in Yahweh’s hand like the watercourses. He turns it wherever he desires.Just as a stream of water thus is the heart of a king in the hand of God; wherever desiring beckons, there it will be turned.
2πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
φαίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
ἑαυτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
κατευθύνει [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
κατ·ευθυν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DIRECT-ing, you(sg)-are-being-DIRECT-ed
Lit:make-exactly-straight, hence direct/guide/instruct, make/keep-straight LXX: also prosper/succeed/establish, set-right/promote
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart, hearts
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
Prv 21:2
Every way of a man is right in his own eyes,
but Yahweh weighs the hearts.Every man appears justified to himself but The Lord makes the hearts directly straight.
3ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DO/MAKE-ing
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀληθεύειν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·ληθεύω (αληθευ-, αληθευ·σ-, αληθευ·σ-, -, -, -)
αληθευ·ειν
pres act inf
to-be-TELL-ing-THE-TRUTH
1. to speak the truth (Gal 4:16); 2. to live, practice or follow the truth - not just speak it, hence to be ethical or just (see Eph 4:15 where it is used in contrast to living under the influence of falsehood like children [v14]; see also LXX Prv 21:3)
ἀρεστὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀρεστός -ή -όν
αρεστ·α
neu nom|acc|voc pl
pleasing
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god
[see theology]
μᾶλλον [lexicon][inflect][close]
Adverb

μᾶλλον
μαλλον
indecl
more/rather
(instead)
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
θυσιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θυσία, -ας, ἡ
θυσι·ων
(fem) gen pl
sacrifices
(from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
αἷμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

αἷμα[τ], -ατος, τό
αιμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
blood
Prv 21:3
To do righteousness and justice
is more acceptable to Yahweh than sacrifice.and to tell the truth is pleasing to God more the blood of sacrifices.
4μεγαλόφρων ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ὕβρει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὕβρις, -εως, ἡ
υβρ(ι)·ι
(fem) dat sg
hubris
[coming from excessive pride of strength or passion, insolence, violence]
θρασυκάρδιος λαμπτὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

λαμπτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]
λαμπτηρ
(mas) nom|voc sg
lantern
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16 & Deut. 17:13.
ἁμαρτία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·α
(fem) nom|voc sg
sin
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
Prv 21:4
A high look, and a proud heart,
the lamp of the wicked, is sin.
5Prv 21:5
The plans of the diligent surely lead to profit;
and everyone who is hasty surely rushes to poverty.
6 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἐνεργῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἐν·εργής -ές; ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -)
ενεργ(ε)·ων; εν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
energetic; while OPERATE/ACTIVATE-ing
(effective, active); Lit: "in-work", by extension, energize/activate/operate/effect/produce/execute.
θησαυρίσματα γλώσσῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·ῃ
(fem) dat sg
tongue
by metonymy, a language
ψευδεῖ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Adjective (3-3-3); Verb

ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)
ψευδ(ε)·ι; ψευδ(ε)·ι; ψευδ·ει
(neu) dat sg; neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg; pres mp ind 2nd sg classical
lie; false; you(sg)-are-being-LIE-ed
falsehood, untruth, false religion; false, lying; to lie or deceive
μάταια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μάταιος -αία -ον
μαται·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
foolish/vain
[worthless, useless, achieving/profiting nothing]
διώκει [lexicon][inflect][close]
Verb

διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
διωκ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-PROSECUTE/PURSUE-ing, you(sg)-are-being-PROSECUTE/PURSUE-ed
prosecute: put on trial
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
παγίδας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ
παγιδ·ας
(fem) acc pl
snares
/trap
θανάτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
θανατ·ου; θανατ(ο)·ε, θανατ(ο)·ου
(mas) gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
death; be-you(sg)-PUT-TO-DEATH-ing!, be-you(sg)-being-PUT-TO-DEATH-ed!
; from "θάνατος"(death) and "θνῄσκω"(I-am-dying).
Prv 21:6
Getting treasures by a lying tongue
is a fleeting vapor for those who seek death.The one producing treasures by a lying language/ tongue, pursues vanity upon the snare of death.
7ὄλεθρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὄλεθρος, -ου, ὁ
ολεθρ·ος
(mas) nom sg
ruination
destruction, ruin, desolation, short of annihilation
ἀσεβέσιν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
ungodly
/irreverent.
ἐπιξενωθήσεται οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
βούλονται [lexicon][inflect][close]
Verb

βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
βουλ·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-INTEND/PLAN-ed
Cognate of βουλη (determinate plan/intent/purpose), thus, a harder, less negotiable form of θέλημα (to wish/want/desire). Often softened to "wish/want" regarding the wishes/desires of a sovereign authority (God/king/general/ruling counsel).
πράσσειν [lexicon][inflect][close]
Verb

πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-)
πρασσ·ειν
pres act inf
to-be-DO-ing
[practice, perform, accomplish]
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
Prv 21:7
The violence of the wicked will drive them away,
because they refuse to do what is right.
8πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
σκολιοὺς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ους
mas acc pl
crooked
[see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
σκολιὰς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ας
fem gen sg or fem acc pl
crooked
[see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
ἀποστέλλει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·στελλ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SEND-FORTH-ing, you(sg)-are-being-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἁγνὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἁγνός -ή -όν
αγν·α
neu nom|acc|voc pl
pure
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀρθὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·α
neu nom|acc|voc pl
straight
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔργα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·α
(neu) nom|acc|voc pl
works
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Prv 21:8
The way of the guilty is devious,
but the conduct of the innocent is upright.Toward the crooked, crooked ways, God sends, for pure and straight are His works
9κρεῖσσον [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος
κρεισσον
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
better/superior
Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
οἰκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DWELL-ing
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
γωνίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γωνία, -ας, ἡ
γωνι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
corner, corners
[sometimes: leader γόνυ]
ὑπαίθρου [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κεκονιαμένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

κονιάω (-, κονια·σ-, -, -, κεκονια-, -)
κεκονια·μεν·οις
perf mp ptcp mas dat pl or perf mp ptcp neu dat pl
having-been-WHITEWASH-ed
counterfeit; forgery, sham, cover up, paint, disguise
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
ἀδικίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·δικία, -ας, ἡ
αδικι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
wrongdoing, wrongdoings
Lit:"unrighteousness/injustice".
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
κοινῷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κοινός -ή -όν
κοιν·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
common
/stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
Prv 21:9
It is better to dwell in the corner of the housetop,
than to share a house with a contentious woman.It is better to dwell upon an opencorner than with whitewashingᵃ of wrongdoings in a common house.
———
a Matt 23:27
10ψυχὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.)

ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ(ε)·α; ψυχ·η
(neu) nom|acc|voc pl; (fem) nom|voc sg
cold weathers; soul-life
; self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
ἀσεβοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
ungodly
/irreverent.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐλεηθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-)
ελεη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-MERCY-ed
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
οὐδενὸς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδε[ι]ν·ος
neu gen sg or mas gen sg
none
[not one, no one]
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
mans
Prv 21:10
The soul of the wicked desires evil;
his neighbor finds no mercy in his eyes.
11ζημιουμένου [lexicon][inflect][close]
Verb

ζημιόω (ζημι(ο)-, ζημιω·σ-, ζημιω·σ-, -, -, ζημιω·θ-)
ζημι(ο)·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
while being-DAMAGE-ed
ἀκολάστου πανουργότερος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

παν·ουργό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παν·οῦργος)
πανουργοτερ·ος
mas nom sg
more sly
γίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄκακος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·κακος -ον
ακακ·ος
mas nom sg or fem nom sg
innocent
συνίων [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι·ο[υ]ν[τ]·^; συν·ι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg; pres act ptcp mas nom sg
while BE-ing-TOGETHER; while UNDERSTAND-ing
; cf. νοέω, to perceive. Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σοφὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ος
mas nom sg
wise
δέξεται [lexicon][inflect][close]
Verb

δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
δεχ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-RECEIVE-ed
/take/accept. Less frequent and distinct from "λαμβάνω" (take/receive), in which more aggressive activity is implied.
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge; they-should-KNOW
seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; καί έν τούτω γινώσκομεν
Prv 21:11
When the mocker is punished, the simple gains wisdom.
When the wise is instructed, he receives knowledge.
12συνίει [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι(ε)·ει, συν·ι(ε)·ε, συν·ε·ι(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg, impf act ind 3rd sg
he/she/it-is-UNDERSTAND-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTAND-ed, be-you(sg)-UNDERSTAND-ing!, he/she/it-was-UNDERSTAND-ing
cf. νοέω, to perceive. Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart, hearts
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16 & Deut. 17:13.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φαυλίζει [lexicon][inflect][close]
Verb

φαυλίζω [LXX] (φαυλιζ-, -, φαυλι·σ-, -, πεφαυλισ-, -)
φαυλιζ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DISDAIN-ing, you(sg)-are-being-DISDAIN-ed
[treat with little value/importance. (φαῦλος): simple, ordinary]
ἀσεβεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ες, ασεβ(ε)·ας; ασεβ(ε)·εις
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl; pres act ind 2nd sg
ungodly; you(sg)-are-BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16 & Deut. 17:13.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
κακοῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
κακ·οις; κακ(ο)·εις, κακ(ο)·ῃς, κακ(ο)·οις
neu dat pl or mas dat pl; pres act ind 2nd sg, pres act sub 2nd sg, pres act opt 2nd sg
wicked; you(sg)-are-BADLY-AFFECT-ing, you(sg)-should-be-BADLY-AFFECT-ing, you(sg)-happen-to-be-BADLY-AFFECT-ing
/evil; Lit:"badly-affect", hence mistreat/oppress/harm/afflict/trouble/hurt
Prv 21:12
The Righteous One considers the house of the wicked,
and brings the wicked to ruin.
13ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
φράσσει [lexicon][inflect][close]
Verb

φράσσω (cf. κωλύω) (φρασσ-, -, φραξ-, -, πεφρασσ-, φραγ·[θ]-)
φρασσ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-STOP-ing, you(sg)-are-being-STOP-ed
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ὦτα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

οὖς, ὠτός, τό
ωτ·α
(neu) nom|acc|voc pl
ears
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐπακοῦσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-)
επ·ακου·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR
ἀσθενοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σθενής -ές
ασθεν(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
weak
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
ἐπικαλέσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλε·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
εἰσακούων [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while HEAR-ing
Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
Prv 21:13
Whoever stops his ears at the cry of the poor,
he will also cry out, but shall not be heard.
14δόσις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δόσις, -εως, ἡ (cf. δόμα, δωρεά, δώρημα and δῶρον)
δοσ(ι)·ς
(fem) nom sg
giving
λάθριος ἀνατρέπει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·τρέπω (ανα+τρεπ-, ανα+τρεψ-, ανα+τρεψ-, -, -, ανα+τραπ·[θ]-)
ανα·τρεπ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-UPSET-ing, you(sg)-are-being-UPSET-ed
overthrow, upturn, overturn, subvert , tip over, capsize
ὀργάς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
οργ·ας
(fem) acc pl
wrath/angers
natural impulse, always of anger
δώρων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
δωρ·ων
(neu) gen pl
gifts
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
φειδόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
φειδ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-SPARE-ed
,be-lenient, forbear, refrain
θυμὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή)
θυμ·ον
(mas) acc sg
inclination/passion
[any strong emotion or passion/desire, an inclination thereof. Almost always of anger]
ἐγείρει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγειρ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-RAISE-ing, you(sg)-are-being-RAISE-ed
erect
ἰσχυρόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἰσχυρός -ά -όν
ισχυρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
strong
From "ἰσχύω"(have strength/power), hence strong/forceful/powerful/mighty
Prv 21:14
A gift in secret pacifies anger;
and a bribe in the cloak, strong wrath.
15εὐφροσύνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
ευφροσυν·η
(fem) nom|voc sg
gladness
Lit:"good-feeling/thinking/attitude", hence cheerfulness, optimism, gladness
δικαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ων; δικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
righteous; while JUSTIFY-ing
/just/right, (by judicial implication) innocent.; vindicate; rectify: to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DO/MAKE-ing
κρίμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κρίμα[τ], -ατος, τό
κριμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
judgment
/decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
ὅσιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός)
οσι·ος
mas nom sg
holy
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀκάθαρτος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·κάθαρτος -ον
ακαθαρτ·ος
mas nom sg or fem nom sg
unclean
(impure)
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
κακούργοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

κακοῦργος -ον
κακουργ·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
criminal
Prv 21:15
It is joy to the righteous to do justice;
but it is a destruction to the workers of iniquity.
16ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
πλανώμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
πλαν(α)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-WANDER/STRAY-ed
deceive [root for "planet" wanderer]
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ὁδοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ου
(fem) gen sg
way/road
δικαιοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ης
(fem) gen sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
συναγωγῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

συν·αγωγή, -ῆς, ἡ
συναγωγ·ῃ
(fem) dat sg
gathering
γιγάντων ἀναπαύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
ανα·παυ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-REST-ed
[Lit:"pause-up", hence rest/cease/refresh (from labors/struggles)]
Prv 21:16
The man who wanders out of the way of understanding
shall rest in the assembly of the dead.
17ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἐνδεὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐν·δεής -ές
ενδε(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
indigent
deficient, in need of, lacking
ἀγαπᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ει, αγαπ(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, he/she/it-should-be-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-AGAPE-LOVE-ed
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
εὐφροσύνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
ευφροσυν·ην
(fem) acc sg
gladness
Lit:"good-feeling/thinking/attitude", hence cheerfulness, optimism, gladness
φιλῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -)
φιλ·ων; φιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
friend; while BE-ing-FOND-OF
companion; [hold at high degree of association, have affection toward; raraly of kissing]
οἶνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶνος, -ου, ὁ
οιν·ον
(mas) acc sg
wine
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἔλαιον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔλαιον, -ου, τό
ελαι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
olive oil
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
πλοῦτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 3rd Decl.)

πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό
πλουτ·ον
(mas) acc sg
wealth/abundance
Prv 21:17
He who loves pleasure shall be a poor man.
He who loves wine and oil shall not be rich.
18περικάθαρμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

περι·κάθαρμα[τ], -ατος, τό
περικαθαρμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
dirt
(filth)
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
δικαίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ου; δικαι(ο)·ε, δικαι(ο)·ου
neu gen sg or mas gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
righteous; be-you(sg)-JUSTIFY-ing!, be-you(sg)-being-JUSTIFY-ed!
/just/right, (by judicial implication) innocent.; vindicate; rectify: to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
ἄνομος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·νομος -ον
ανομ·ος
mas nom sg or fem nom sg
lawless/lawlessness
[Lit:"without-law", hence lawless, outside-the-law; lawless deed(s)]
Prv 21:18
The wicked is a ransom for the righteous;
the treacherous for the upright.
19κρεῖσσον [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

κρείττων -ον and κρείσσων -ον, gen. sg. -ονος
κρεισσον
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
better/superior
Comparative adjective from the noun "κράτος" (dominion/might/power", hence more-mighty/powerful/dominating/noble. Usually rendered "better", but distinguished from "καλός" (better-good), and "προέχω" (better/su
οἰκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DWELL-ing
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ῃ
(fem) dat sg
earth/land
ἐρήμῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔρημος -ον
ερημ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
deserted
,unpopulated/uncultivated hence solitary, wilderness
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
γυναικὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναικ·ος
(fem) gen sg
woman/wife
μαχίμου καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γλωσσώδους καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀργίλου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀργίλος -η -ον
οργιλ·ου
neu gen sg or mas gen sg
short-tempered
Prv 21:19
It is better to dwell in a desert land,
than with a contentious and fretful woman.
20θησαυρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θησαυρός, -οῦ, ὁ
θησαυρ·ος
(mas) nom sg
treasure
ἐπιθυμητὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐπι·θυμητός -η -ον [LXX]
επιθυμητ·ος
mas nom sg
desireable
i.e., worthy of being lusted after
ἀναπαύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-)
ανα·παυ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-REST-ed
[Lit:"pause-up", hence rest/cease/refresh (from labors/struggles)]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
στόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ος
(neu) gen sg
mouth/maw
stoma
σοφοῦ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ου
neu gen sg or mas gen sg
wise
ἄφρονες [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός)
αφρον·ες
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
unthinking
senseless
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἄνδρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ες
(mas) nom|voc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
καταπίονται [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-)
κατα·πι·[σ]ονται
fut mp ind 3rd pl
they-will-be-SWALLOW-ed
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
Prv 21:20
There is precious treasure and oil in the dwelling of the wise;
but a foolish man swallows it up.
21ὁδὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ος
(fem) nom sg
way/road
δικαιοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ης
(fem) gen sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλεημοσύνης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
ελεημοσυν·ης
(fem) gen sg
alms/mercifulness
εὑρήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical or fuper mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-FIND, you(sg)-will-be-FIND-ed,
/learn/discover (after searching)
ζωὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ην; ζω·ην
(fem) acc sg; fem acc sg
life; alive
being, living, spirit;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δόξαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
δοξ·αν; δοκ·σαν[τ]
(fem) acc sg; 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
glory/honor; upon SUPPOSE-ing
praise; ,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
Prv 21:21
He who follows after righteousness and kindness
finds life, righteousness, and honor.
22πόλεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ες, πολ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
cities
ὀχυρὰς ἐπέβη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
επι·ε·β(η)·^
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-RIDE-ed
set upon, ride, mount, set foot upon
σοφὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ος
mas nom sg
wise
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
καθεῖλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)
καθ·ε·ελ·[σ]ε(ν), καθ·ε·ελ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-TAKE-ed-DOWN
purge
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὀχύρωμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὀχύρωμα[τ], -ατος, τό
οχυρωμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
entrenchment
rampart, bulwark, fastness, fortification, vallasion, rampart, sconce, stronghold, fortress
ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἐπεποίθεισαν [lexicon][inflect][close]
Verb

πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
ε·πεποιθ·[κ]εισαν
plup act ind 3rd pl
they-had-PERSUADE/INFLUENCE/CONVINCE-ed
[determine, prevail upon, trust; rely on, be confident in]
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἀσεβεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ες, ασεβ(ε)·ας; ασεβ(ε)·εις
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl; pres act ind 2nd sg
ungodly; you(sg)-are-BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16 & Deut. 17:13.
Prv 21:22
A wise man scales the city of the mighty,
and brings down the strength of its confidence.
23ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
φυλάσσει [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
γλῶσσαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·αν
(fem) acc sg
tongue
by metonymy, a language
διατηρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·τηρέω (δια+τηρ(ε)-, δια+τηρη·σ-, δια+τηρη·σ-, -, δια+τετηρη-, δια+τηρη·θ-)
δια·τηρ(ε)·ει, δια·τηρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-HOLD ONTO-ing, you(sg)-are-being-HOLD ONTO-ed, be-you(sg)-HOLD ONTO-ing!
[maintain, watch closely, observe]
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
θλίψεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

θλῖψις, -εως, ἡ
θλιψ(ι)·ος
(fem) gen sg
hardship/tribulation
[squeezing, constriction], affliction
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ψυχὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ην
(fem) acc sg
soul-life
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Prv 21:23
Whoever guards his mouth and his tongue
keeps his soul from troubles.
24θρασὺς καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὐθάδης [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

αὐθάδης -ες
αυθαδ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
stubborn
[self-willed. determination to do as one wants, regardless of consequences]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀλαζὼν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl. and Fem. 3rd Decl.)

ἀλαζών, -όνος, ὁ and
αλαζον·^
(mas) nom|voc sg or (fem) nom|voc sg
bragger
λοιμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν
λοιμ·ος; λοιμ·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
pestilence; pestilential
; [mostly of people, see: (proverbs 21:24, Ezekiel 18:10-13)]
καλεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-CALL-ed
summon/invite
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μνησικακεῖ παράνομος
Prv 21:24
The proud and haughty man, “scoffer” is his name;
he works in the arrogance of pride.
25ἐπιθυμίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·αι
(fem) nom|voc pl
lusts/yearnings
Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
ὀκνηρὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀκνηρός -ά -όν
οκνηρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
slow
ἀποκτείνουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-)
απο·κτειν·ουσι(ν), απο·κτειν·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-KILL-ing, while KILL-ing
Lit:"kill-from", hence kill (and remove), put-to-death;
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
προαιροῦνται [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·αιρέω (προ+αιρ(ε)-, -, προ+ελ·[σ]- or 2nd προ+ελ-, -, προ+ῃρη-, -)
προ·αιρ(ε)·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-PURPOSE-ed
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
χεῖρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ες
(fem) nom|voc pl
hands
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ποιεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ειν
pres act inf
to-be-DO/MAKE-ing
τι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]
neu nom|acc sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific/non-specific is determined from text-markings and/or context).
Prv 21:25
The desire of the sluggard kills him,
for his hands refuse to labor.
26ἀσεβὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
ungodly
/irreverent.
ἐπιθυμεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·θυμέω (επι+θυμ(ε)-, επι+θυμη·σ-, επι+θυμη·σ-, -, -, -)
επι·θυμ(ε)·ει, επι·θυμ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-DESIRE-ing, you(sg)-are-being-DESIRE-ed, be-you(sg)-DESIRE-ing!
i.e., to lust after: a "fullness" of emotion.
ὅλην [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ην
fem acc sg
whole
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἡμέραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αν
(fem) acc sg
day
ἐπιθυμίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
lust/yearning, lusts/yearnings
Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
κακάς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
κακ·ας
fem acc pl
wicked
/evil
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
ἐλεᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)
ελε(α)·ει, ελε(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-HAVE MERCY-ing, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, he/she/it-should-be-HAVE MERCY-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE MERCY-ed
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οἰκτίρει [lexicon][inflect][close]
Verb

οἰκτίρω v.l. -τείρω (οικτειρ-/οικτιρ-, οικτειρη·σ-/οικτιρη·σ-, οικτιρη·σ-, -, -, -)
οικτιρ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-COMPASSION-ing, you(sg)-are-being-COMPASSION-ed
feelings of compassion; pity
ἀφειδῶς
Prv 21:26
There are those who covet greedily all day long;
but the righteous give and don’t withhold.
27θυσίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θυσία, -ας, ἡ
θυσι·αι
(fem) nom|voc pl
sacrifices
(from the verb "θύω" = "I kill for a sacrificial offering upon an altar"; LXX extends to "offering" (erroneous?), victimization, immolation (examples?)
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16 & Deut. 17:13.
βδέλυγμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

βδέλυγμα[τ], -ατος, τό
βδελυγμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
abomination
( from "bdēō", "to reek with stench"), hence something detestable.
κυρίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ῳ; κυρι·ῳ
(mas) dat sg; neu dat sg or mas dat sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
παρανόμως προσφέρουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)
προσ·φερ·ουσι(ν), προσ·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-PRESENT/OFFER-ing, while PRESENT/OFFER-ing
Lit:"carry/bear/bring-toward", hence present/bring/offer
αὐτάς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ας
fem acc pl
them/same
Prv 21:27
The sacrifice of the wicked is an abomination:
how much more, when he brings it with a wicked mind!
28μάρτυς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
μαρτυ[ρ]·ς
(mas) nom|voc sg
witness-bearer
One who bears witness.
ψευδὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ψευδής -ές
ψευδ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
false
false, lying
ἀπολεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολ(ε)·[σ]εται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-DESTROY-ed
Lit:"destroy-from", hence fully/utterly-destroy/ruin/annihilate (active), perish, be lost (middle/passive).
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὑπήκοος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπ·ήκοος -ον
υπηκο·ος
mas nom sg or fem nom sg
obedient
φυλασσόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-GUARD-ed
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
λαλήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed
Prv 21:28
A false witness will perish,
and a man who listens speaks to eternity.
29ἀσεβὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
ungodly
/irreverent.
ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἀναιδῶς ὑφίσταται [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -)
υφ·ιστ(α)·ται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-STAND-UNDER-ed
Lit: Stand-under, hence encamp, garrison, endure, withstand
προσώπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ῳ
(neu) dat sg
face
Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εὐθὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς
ευθ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
straight
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
συνίει [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
συν·ι(ε)·ει, συν·ι(ε)·ε, συν·ε·ι(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg, impf act ind 3rd sg
he/she/it-is-UNDERSTAND-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTAND-ed, be-you(sg)-UNDERSTAND-ing!, he/she/it-was-UNDERSTAND-ing
cf. νοέω, to perceive. Lit:"send-together-with", hence put-together, connect-the-dots, understand.
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Prv 21:29
A wicked man hardens his face;
but as for the upright, he establishes his ways.
30οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
σοφία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·α
(fem) nom|voc sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἀνδρεία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀνδρεῖος -α -ον [LXX]
ανδρει·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
manly
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
βουλὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βουλή, -ῆς, ἡ
βουλ·η
(fem) nom|voc sg
will/plan/intent
counsel, design, advice
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀσεβῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
ungodly
/irreverent.
Prv 21:30
There is no wisdom nor understanding
nor counsel against Yahweh.There is no wisdom, there is no courage, there is no counsel toward the ungodly.
31ἵππος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἵππος, -ου, ὁ
ιππ·ος
(mas) nom sg
horse
ἑτοιμάζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
ετοιμαζ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-PREPARE/MAKE-READY-ed
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
ἡμέραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αν
(fem) acc sg
day
πολέμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

πόλεμος, -ου, ὁ; πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-)
πολεμ·ου; πολεμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
war; be-you(sg)-being-WAGE-ed-WAR!
[see polemic];
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
βοήθεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

βοήθεια, -ας, ἡ
βοηθει·α
(fem) nom|voc sg
help
Prv 21:31
The horse is prepared for the day of battle;
but victory is with Yahweh.help is of The Lord.
« Ch 20» Ch 22

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 18-Nov-2019 13:38:49 EST

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %