www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeDo Merciful Deeds in Secret
1(Mk)Mt 6:1Προσέχετε { τὴν ἐλεημοσύνην ⬪ [δὲ] τὴν δικαιοσύνην } ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ θεαθῆναι αὐτοῖς· εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, μισθὸν οὐκ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
———
RP: τὴν ἐλεημοσύνην ⬪ NA/UBS: [δὲ] τὴν δικαιοσύνην
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
(Lk)
1(Mk)Mt 6:1“Be careful that you don’t do your charitable giving before men, to be seen by them, or else you have no reward from your Father who is in heaven.(Lk)
2(Mk)Mt 6:2¶Ὅταν οὖν ποιῇς ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.(Lk)2(Mk)Mt 6:2Therefore when you do merciful deeds, don’t sound a trumpet before yourself, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may get glory from men. Most certainly Truly I tell you, they have received their reward.(Lk)3(Mk)Mt 6:3Σοῦ δὲ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου,(Lk)3(Mk)Mt 6:3But when you do merciful deeds, don’t let your left hand know what your right hand does,(Lk)4(Mk)Mt 6:4ὅπως ᾖ σου ἡ ἐλεημοσύνη ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ { αὐτὸς ⬪ - } ἀποδώσει σοι { ἐν τῷ φανερῷ ⬪ - }.
———
RP: αὐτὸς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐν τῷ φανερῷ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
4(Mk)Mt 6:4so that your merciful deeds may be in secret “in the background,[a] then and your Father who sees in secret (everything that happens) “in the background”[b] will reward you openly.
———
a Gk. ἐν τῷ κρυπτῷ, in the secret (thing) (contra ἐν τῇ κρύπτῃ, in the crypt or cellar). Usually translated in secret or in private; however, one would then expect ἐν κρυπτῷ. Outside Mt. 6:4, 6, and 18, the expression ἐν τῷ κρυπτοῷ is only found in Rom. 2:29 in ὁ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἰουδαῖος, translated inwardly a Jew (opposite ὁ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός in Rom. 2:28, translated outwardly a Jew). Likewise, in Mt. 6 the meaning seems more likely not to be to make an effort to hide something; but perhaps rather to not overtly show it, i.e., covertly; idiomatically equivalent to: behind the scenes; behind closed doors; out of sight; out of view; out of the public eye; in the background. Even in 6:3, the instruction to not let know can be construed as not to conceal what the right hand is doing from the left hand, but to not announce it or make a show of it to the left hand.
b Gk. ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, your father who sees in the secret (thing). See also Gk. Dn. 13:42 [Susanna 1:42]: ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης, the eternal God who knows the secrets (referring to schemes of men against Susanna and the truth behind their false testimony).
(Lk)
When You Pray
5(Mk)Mt 6:5¶Καὶ ὅταν { προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ ⬪ προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς } οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως { ἂν ⬪ - } φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν { ὅτι ἀπέχουσιν ⬪ ἀπέχουσιν } τὸν μισθὸν αὐτῶν.
———
RP: προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ ⬪ NA/UBS: προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε ὡς
RP: ἂν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὅτι ἀπέχουσιν ⬪ NA/UBS: ἀπέχουσιν
(Lk)
5(Mk)Mt 6:5“When you pray, you shall not be as the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen by men. Most certainly, Truly I tell you, they have received their reward.(Lk)
6(Mk)Mt 6:6Σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ { ταμιεῖόν ⬪ ταμεῖόν } σου, καὶ κλείσας τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι { ἐν τῷ φανερῷ ⬪ - }.
———
RP: ταμιεῖόν ⬪ NA/UBS: ταμεῖόν
RP: ἐν τῷ φανερῷ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
6(Mk)Mt 6:6But you, when you pray, enter into your inner room, and having shut your door, pray to your Father who is in secret (himself works) “in the background,[a] and your Father who sees in secret (everything that happens) “in the background”[b] will reward you openly.
———
a Gk. τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, to your father who is in the secret (thing). See note Mt. 6:4.
b Gk. βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ. See note Mt. 6:4
(Lk)
7(Mk)Mt 6:7Προσευχόμενοι δὲ μὴ { βαττολογήσητε ⬪ βατταλογήσητε }, ὥσπερ οἱ ἐθνικοί· δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται.
———
RP: βαττολογήσητε ⬪ NA/UBS: βατταλογήσητε
(Lk)
7(Mk)Mt 6:7In praying, don’t use vain repetitions do not babble, as the Gentiles do; for they think that they will be heard for their much speaking wordiness.(Lk)
8(Mk)Mt 6:8Μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε, πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.(Lk)8(Mk)Mt 6:8Therefore don’t be like them, for your Father knows what things you need, before you ask him.(Lk)Pray Like This
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:1¶It happened, that when he finished praying in a certain place, one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples.”9(Mk)Mt 6:9Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·Lk 11:2Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, Πάτερ { ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ⬪ - }, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. { Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ⬪ - }.
———
RP: ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ⬪ NA/UBS: —
RP: Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ⬪ NA/UBS: —
9(Mk)Mt 6:9Pray like this: ‘Our Father in heaven, may your name be kept holy.Lk 11:2¶He said to them, “When you pray, say,
‘Our Father in heaven,
may your name be kept holy.
May your Kingdom come.
May your will be done on Earth, as it is in heaven.
10(Mk)Mt 6:10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ { τῆς ⬪ - } γῆς·
———
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
10(Mk)Mt 6:10Let your Kingdom come. Let your will be done, as in heaven, so on earth.(Lk)
11(Mk)Mt 6:11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·Lk 11:3Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν.11(Mk)Mt 6:11Give us today our daily bread.Lk 11:3
Give us day by day our daily[a] bread.
———
a Gr. ἐπιούσιος.
12(Mk)Mt 6:12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς { ἀφίεμεν ⬪ ἀφήκαμεν } τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
———
RP: ἀφίεμεν ⬪ NA/UBS: ἀφήκαμεν
Lk 11:4Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ { ἀφίεμεν ⬪ ἀφίομεν } παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, { ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ⬪ - }.
———
RP: ἀφίεμεν ⬪ NA/UBS: ἀφίομεν
RP: ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ ⬪ NA/UBS: —
12(Mk)Mt 6:12Forgive us our debts, as we also forgive our debtors.Lk 11:4
Forgive us our sins,
for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us.
Bring us not into temptation,
but deliver us from the evil one.’”
13(Mk)Mt 6:13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. { Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. ⬪ - }
———
RP: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοῦς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
13(Mk)Mt 6:13Bring us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the Kingdom, the power, and the glory forever. Amen.(Lk)
Forgive Men Their Trespasses
14(Mk)Mt 6:14Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος·(Lk)14(Mk)Mt 6:14“For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.(Lk)15(Mk)Mt 6:15ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις { τὰ παραπτώματα αὐτῶν ⬪ - }, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.
———
RP: τὰ παραπτώματα αὐτῶν ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
15(Mk)Mt 6:15But if you don’t forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.(Lk)
When You Fast
16(Mk)Mt 6:16¶Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε { ὥσπερ ⬪ ὡς } οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν { ὅτι ⬪ - } ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν.
———
RP: ὥσπερ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
16(Mk)Mt 6:16“Moreover when you fast,[a] don’t be like the hypocrites, with sad faces. For they disfigure their faces, that they may be seen by men to be fasting. Most certainly Truly I tell you, they have received their reward.
———
a See ταπεινόω (humble) yourselves on the Day of Atonement, Lv. 16:29, 31; 23:27, 32.
(Lk)
17(Mk)Mt 6:17Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι,(Lk)17(Mk)Mt 6:17But you, when you fast, anoint your head, and wash your face;(Lk)18(Mk)Mt 6:18ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ { κρυπτῷ· καὶ ⬪ κρυφαίῳ καὶ } ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ { κρυπτῷ ἀποδώσει ⬪ κρυφαίῳ ἀποδώσει } σοι.
———
RP: κρυπτῷ· καὶ ⬪ NA/UBS: κρυφαίῳ καὶ
RP: κρυπτῷ ἀποδώσει ⬪ NA/UBS: κρυφαίῳ ἀποδώσει
(Lk)
18(Mk)Mt 6:18so that you are not seen by men to be fasting, but by your Father who is in secret (himself works) “in the background,[a] and your Father, who sees in secret (everything that happens) “in the background,[b] will reward you.
———
a Gk. τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, to your father who is in the secret (thing). See note Mt. 6:4.
b Gk. βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ. See note Mt. 6:4.
(Lk)
Where Your Treasure Is
19(Mk)Mt 6:19¶Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν·Lk 12:33Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην. Ποιήσατε ἑαυτοῖς { βαλάντια ⬪ βαλλάντια } μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
———
RP: βαλάντια ⬪ NA/UBS: βαλλάντια
19(Mk)Mt 6:19“Don’t lay up treasures for yourselves on the earth, where moth and rust consume, and where thieves break through and steal;Lk 12:33Sell that which you have, and give gifts to the needy. Make for yourselves purses which don’t grow old, a treasure in the heavens that doesn’t fail, where no thief approaches, neither moth destroys.
20(Mk)Mt 6:20θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν.(Lk)20(Mk)Mt 6:20but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust consume, and where thieves don’t break through and steal;(Lk)21(Mk)Mt 6:21Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς { ὑμῶν, ἐκεῖ ⬪ σου ἐκεῖ } ἔσται καὶ ἡ { καρδία ὑμῶν ⬪ καρδία σου }.
———
RP: ὑμῶν, ἐκεῖ ⬪ NA/UBS: σου ἐκεῖ
RP: καρδία ὑμῶν ⬪ NA/UBS: καρδία σου
Lk 12:34ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται.
21(Mk)Mt 6:21for where your treasure is, there your heart will be also.Lk 12:34For where your treasure is, there will your heart be also.
Parable of the Lamp Under a Basket
‑‑Mk 4:21¶Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι { ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ ἔρχεται ὁ λύχνος } ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν { ἐπιτεθῇ ⬪ τεθῇ };
———
RP: ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ NA/UBS: ἔρχεται ὁ λύχνος
RP: ἐπιτεθῇ ⬪ NA/UBS: τεθῇ
(Mt)Lk 8:16¶Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας { ἐπιτίθησιν ⬪ τίθησιν }, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.
———
RP: ἐπιτίθησιν ⬪ NA/UBS: τίθησιν
‑‑Mk 4:21¶He said to them, “Is the lamp brought to be put under a basket or under a bed? Isn’t it put on a stand?(Mt)Lk 8:16“No one, when he has lit a lamp, covers it with a container, or puts it under a bed; but puts it on a stand, that those who enter in may see the light.[a]
———
a Similarly stated in Lk. 11:33.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)‑‑Mk 4:22Οὐ γάρ ἐστίν { τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα } φανερωθῇ· οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα { εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ ἔλθῃ εἰς φανερόν }.
———
RP: τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ NA/UBS: κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα
RP: εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ NA/UBS: ἔλθῃ εἰς φανερόν
(Mt)Lk 8:17Οὐ γάρ ἐστιν κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται· οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ { γνωσθήσεται ⬪ μὴ γνωσθῇ } καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
———
RP: γνωσθήσεται ⬪ NA/UBS: μὴ γνωσθῇ
‑‑Mk 4:22For there is nothing hidden,[a] except that it should be made known; neither was anything made secret,[b] but that it should come to light.
———
a Gk. κρυπτός, incidentally secret or hidden (as in a crypt), without regard to intent.
b Gk. ἀπόκρυφος, purposefully hidden with intent to conceal.
(Mt)Lk 8:17For nothing is hidden,[a] that will not be revealed; nor anything secret,[b] that will not be known and come to light.[c]
———
a Gk. κρυπτός, incidentally secret or hidden (as in a crypt), without regard to intent.
b Gk. ἀπόκρυφος, purposefully hidden with intent to conceal.
c Also stated in Lk. 12:2.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)The Eye Is the Lamp of the Body
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:33¶Οὐδεὶς { δὲ ⬪ - } λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν, { οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ⬪ [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον] }, ἀλλ’ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ { φέγγος ⬪ φῶς } βλέπωσιν.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ⬪ NA/UBS: [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον]
RP: φέγγος ⬪ NA/UBS: φῶς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:33“No one, when he has lit a lamp, puts it in a cellar or under a basket, but on a stand, that those who come in may see the light.[a]
———
a Similarly stated in Lk. 8:16.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:16)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:16)22(Mk)Mt 6:22Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν { οὖν ὁ ⬪ οὖν ᾖ ὁ } ὀφθαλμός σου { ἁπλοῦς ᾖ ⬪ ἁπλοῦς }, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται·
———
RP: οὖν ὁ ⬪ NA/UBS: οὖν ᾖ ὁ
RP: ἁπλοῦς ᾖ ⬪ NA/UBS: ἁπλοῦς
Lk 11:34Ὁ λύχνος τοῦ σώματός { ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ⬪ ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου }· ὅταν { οὖν ⬪ - } ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
———
RP: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός ⬪ NA/UBS: ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: —
22(Mk)Mt 6:22“The lamp of the body is the eye.[a] If therefore your eye is sound, your whole body will be full of light.
———
a Sandwiched between 6:19-20 and 6:24, the eye here could represent covetousness, filling the body with greed.
Lk 11:34The lamp of the body is the eye. Therefore when your eye is good, your whole body is also full of light; but when it is evil, your body also is full of darkness.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:35Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 11:35Therefore see whether the light that is in you isn’t darkness.23(Mk)Mt 6:23ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον;Lk 11:36Εἰ οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον { τι μέρος ⬪ μέρος τι } σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.
———
RP: τι μέρος ⬪ NA/UBS: μέρος τι
23(Mk)Mt 6:23But if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. If therefore the light that is in you is darkness, how great is the darkness!Lk 11:36If therefore your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly full of light, as when the lamp with its bright shining gives you light.”
God and Mammon
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:1Ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς { μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ μαθητάς }, Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον· καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ.
———
RP: μαθητὰς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: μαθητὰς μαθητάς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:1¶He also said to his disciples, “There was a certain rich man who had a manager. An accusation was made to him that this man was wasting his possessions.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:2Καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; Ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου· οὐ γὰρ { δυνήσῃ ⬪ δύνῃ } ἔτι οἰκονομεῖν.
———
RP: δυνήσῃ ⬪ NA/UBS: δύνῃ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:2He called him, and said to him, ‘What is this that I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.’
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:3Εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ’ ἐμοῦ; Σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:3“The manager said within himself, ‘What will I do, seeing that my lord is taking away the management position from me? I don’t have strength to dig. I am ashamed to beg.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:4Ἔγνων τί ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ { τῆς ⬪ ἐκ τῆς } οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
———
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:4I know what I will do, so that when I am removed from management, they may receive me into their houses.’
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:5Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν { χρεωφειλετῶν ⬪ χρεοφειλετῶν } τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγεν τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ κυρίῳ μου;
———
RP: χρεωφειλετῶν ⬪ NA/UBS: χρεοφειλετῶν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:5Calling each one of his lord’s debtors to him, he said to the first, ‘How much do you owe to my lord?’
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:6Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. { Καὶ εἶπεν ⬪ Ὁ δὲ εἶπεν } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα.
———
RP: Καὶ εἶπεν ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ εἶπεν
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:6He said, ‘A hundred batos of oil.’ He said to him, ‘Take your bill, and sit down quickly and write fifty.’
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:7Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπεν, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν κόρους σίτου. { Καὶ λέγει ⬪ Λέγει } αὐτῷ, Δέξαι σου { τὸ γράμμα ⬪ τὰ γράμματα }, καὶ γράψον ὀγδοήκοντα.
———
RP: Καὶ λέγει ⬪ NA/UBS: Λέγει
RP: τὸ γράμμα ⬪ NA/UBS: τὰ γράμματα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:7Then he said to another, ‘How much do you owe?’ He said, ‘A hundred cors of wheat.’ He said to him, ‘Take your bill, and write eighty.’
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:8Καὶ ἐπῄνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:8His The lord commended (couldn't help but) admire[a] the dishonest manager for (his) mischief[b] because he had done acted wisely ingeniously, for the children of this world age are, in their own generation, wiser more ingenious in their own generation than (are) the children of the light (in theirs).[c]
———
a Gk. ἐπαινέω, to praise.
b Gk. τῆς ἀδικίας, of the wrongdoing. This is usually translated as an adjective modifying τὸν οἰκονόμον, e.g., the dishonest manager, instead of as a genitive noun. However, see Smyth 1405: With verbs of emotion the genitive denotes the cause. ...τὸν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προθῡμίᾱς it is right to praise the stranger for his zeal...
c Is this: The children of this age demonstrate more drive for the things of this age than do the children of the light for the things of the light?
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:9{ Κἀγὼ ⬪ Καὶ ἐγὼ } ὑμῖν λέγω, { Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ Ἑαυτοῖς ποιήσατε } φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, ὅταν { ἐκλίπητε ⬪ ἐκλίπῃ }, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς.
———
RP: Κἀγὼ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐγὼ
RP: Ποιήσατε ἑαυτοῖς ⬪ NA/UBS: Ἑαυτοῖς ποιήσατε
RP: ἐκλίπητε ⬪ NA/UBS: ἐκλίπῃ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:9I tell say to you also, make for yourselves friends by means of unrighteous from the mammon of wrongdoing,[a][b] so that when you fail, they may receive you into the eternal tents.[c]
———
a Gk. ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. Ἀδικία, wrongdoing, is usually translated here (and in 16:8) as an adjective, like ἄδικος in 16:11, e.g., the unrighteous mammon, instead of as a genitive noun.
b The meaning of "make friends from the mammon of wrongdoing [or unrighteousness]" must equate to the admonition in 16:11 to be trustworthy with unrighteous mammon.
c Can this be a question, i.e.: Do you make friends for yourselves from the mammon of wrongdoing/unrighteousness, so that when you fail they may receive you into the eternal tents?
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:10Ὁ πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:10He The one who is faithful trustworthy in a very little is faithful also trustworthy in much., He and the one who is dishonest in a very little is also dishonest in much.‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:11Εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει;‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:11If therefore you have not been faithful trustworthy in the unrighteous mammon,[a] who will commit to your entrust to you the true[a] riches?[b]
———
a Gk. τῷ ἀδίῳ μαμωνᾷ; in contrast to ἀδικία in 16:11, ἄδικοςis truly an adjective.
b That is, the righteous mammon.
c That mammon may be unrighteous is not justification to handle it dishonestly.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:12Καὶ εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν δώσει;‑‑(Mk)(Mt)Lk 16:12If you have not been faithful trustworthy in that which is (what belongs to) another’s, who will give you that which what is your own?[a]
———
a That is, who will be trustworthy toward you in return with what is yours?
24(Mk)Mt 6:24Οὐδεὶς δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
Lk 16:13Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται { δυσὶν ⬪ δυσὶ } κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
———
RP: δυσὶν ⬪ NA/UBS: δυσὶ
24(Mk)Mt 6:24“No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other; or else he will be devoted to one and despise the other. You can’t serve both God and Mammon money.[a]
———
a Gk. μαμωνᾶς, mammon, wealth.
Lk 16:13No servant can serve two masters, for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to one, and despise the other. You aren’t able to serve God and mammon.”
Don't Be Anxious
25(Mk)Mt 6:25Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε { καὶ τί πίητε ⬪ [ἢ τί πίητε] }· μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, τί ἐνδύσησθε. Οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος;
———
RP: καὶ τί πίητε ⬪ NA/UBS: [ἢ τί πίητε]
Lk 12:22¶Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς { αὐτοῦ ⬪ [αὐτοῦ] }, Διὰ τοῦτο { ὑμῖν λέγω ⬪ λέγω ὑμῖν }, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ { ὑμῶν ⬪ - }, τί φάγητε· μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε.
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: [αὐτοῦ]
RP: ὑμῖν λέγω ⬪ NA/UBS: λέγω ὑμῖν
RP: ὑμῶν ⬪ NA/UBS: —
25(Mk)Mt 6:25Therefore, I tell you, don’t be anxious for your life: what you will eat, or what you will drink; nor yet for your body, what you will wear. Isn’t life more than food, and the body more than clothing?Lk 12:22¶He said to his disciples, “Therefore I tell you, don’t be anxious for your life, what you will eat, nor yet for your body, what you will wear.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:23Ἡ { ψυχὴ ⬪ γὰρ ψυχὴ } πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος.
———
RP: ψυχὴ ⬪ NA/UBS: γὰρ ψυχὴ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:23Life is more than food, and the body is more than clothing.
26(Mk)Mt 6:26Ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;Lk 12:24Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν, οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν;26(Mk)Mt 6:26See the birds of the sky, that they don’t sow, neither do they reap, nor gather into barns. Your heavenly Father feeds them. Aren’t you of much more value than they?Lk 12:24Consider the ravens: they don’t sow, they don’t reap, they have no warehouse or barn, and God feeds them. How much more valuable are you than birds!27(Mk)Mt 6:27Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα;Lk 12:25Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται { προσθεῖναι ἐπὶ ⬪ ἐπὶ } τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ { πῆχυν ἕνα ⬪ προσθεῖναι πῆχυν };
———
RP: προσθεῖναι ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ
RP: πῆχυν ἕνα ⬪ NA/UBS: προσθεῖναι πῆχυν
27(Mk)Mt 6:27“Which of you, by being anxious, can add one moment to his lifespan?upon his age one cubitª
———
a πηχυν is the Koine word translated "cubit" hundreds of times in the LXX and two of the four instances in the NT, referring specifically to the linear unit of measuring length used bu a builder or architect. Although it is rather clear The Lord is talking about extending the length of our lives, He specifically applies this unit of measure πηχυν, suggesting that WE are not the Builder/ Architect of our lives hence the literal translation is for transparency for the non-Greek reader to demonstrate what wordsThe Lord actually said here.
Lk 12:25Which of you by being anxious can add a cubit to his heightstatureᵃ?
———
a ηλικιαν generally pertains to age, the use of a unit of measure however (πηχυν| cubit) directs the rendering to stature, however, the word does NOT refer to a man's measured length of "height" but age|stature, see ezekiel 13:18
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:26Εἰ οὖν { οὔτε ⬪ οὐδὲ } ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε;
———
RP: οὔτε ⬪ NA/UBS: οὐδὲ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:26If then you aren’t able to do even the least things, why are you anxious about the rest?
28(Mk)Mt 6:28Καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς { αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει ⬪ αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν }·
———
RP: αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει ⬪ NA/UBS: αὐξάνουσιν οὐ κοπιῶσιν οὐδὲ νήθουσιν
Lk 12:27Κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.
28(Mk)Mt 6:28Why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They don’t toil, neither do they spin,Lk 12:27Consider the lilies, how they grow. They don’t toil, neither do they spin; yet I tell you, not even Solomon in all his glory was not arrayed adorned like one of these.
29(Mk)Mt 6:29λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.(Lk)29(Mk)Mt 6:29yet I tell you that not even Solomon in all his glory was not dressed adorned like one of these.(Lk)30(Mk)Mt 6:30Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;Lk 12:28Εἰ δὲ { τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ⬪ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον }, καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ θεὸς οὕτως { ἀμφιέννυσιν ⬪ ἀμφιέζει }, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
———
RP: τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα ⬪ NA/UBS: ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον
RP: ἀμφιέννυσιν ⬪ NA/UBS: ἀμφιέζει
30(Mk)Mt 6:30But if God so clothes the grass of the field, which today exists, and tomorrow is thrown into the oven, won’t he much more clothe you, you of little faith?Lk 12:28But if this is how God clothes the grass in the field, which today exists, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith?
31(Mk)Mt 6:31Μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν, ἢ τί πίωμεν, ἢ τί περιβαλώμεθα;Lk 12:29Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, { ἢ ⬪ καὶ } τί πίητε· καὶ μὴ μετεωρίζεσθε.
———
RP: ἢ ⬪ NA/UBS: καὶ
31(Mk)Mt 6:31“Therefore don’tyou should notª be anxious, saying, ‘What will we eat?’, ‘What will we drink?’ or, ‘With what What will we be clothed wear?’
———
a this is a subjunctive not an imperative
Lk 12:29Don’t seek what you will eat or what you will drink; neither be anxious.
32(Mk)Mt 6:32Πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη { ἐπιζητεῖ ⬪ ἐπιζητοῦσιν }· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων.
———
RP: ἐπιζητεῖ ⬪ NA/UBS: ἐπιζητοῦσιν
Lk 12:30Ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου { ἐπιζητεῖ ⬪ ἐπιζητοῦσιν }· ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων.
———
RP: ἐπιζητεῖ ⬪ NA/UBS: ἐπιζητοῦσιν
32(Mk)Mt 6:32For the Gentiles seek after all these things; for your heavenly Father knows that you need all these things.Lk 12:30For the nations of the world seek after all of these things, but your Father knows that you need these things.
33(Mk)Mt 6:33Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν { τοῦ θεοῦ ⬪ [τοῦ θεοῦ] } καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.
———
RP: τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: [τοῦ θεοῦ]
Lk 12:31Πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν { τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα ⬪ αὐτοῦ καὶ ταῦτα } προστεθήσεται ὑμῖν.
———
RP: τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ καὶ ταῦτα
33(Mk)Mt 6:33But seek first God’s Kingdom, and his righteousness; and all these things will be given to you as well.Lk 12:31But seek God’s Kingdom, and all these things will be added to you.
34(Mk)Mt 6:34Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει { τὰ ⬪ - } ἑαυτῆς. Ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.
———
RP: τὰ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
34(Mk)Mt 6:34Therefore don’t be anxious for tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Each day’s own evil is sufficient.(Lk)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:32Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 12:32Don’t be afraid, little flock, for it is your Father’s good pleasure thought well to give you the Kingdom.
« Ch 5» Ch 7

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2024 06:42:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top