www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeJohn the Baptist
‑‑Mk 1:1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, { υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ [υἱοῦ θεοῦ] }·
———
RP: υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: [υἱοῦ θεοῦ]
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:1¶The beginning of the Good News of Jesus Christ, the Son of God.(Mt)(Lk)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, { καὶ τετραρχοῦντος ⬪ καὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:1¶Now in the fifteenth year[a] of the reign of Tiberius Caesar,[b] Pontius Pilate being governor of Judea,[c] and Herod (Antipas)[d] being tetrarch of Galilee, and his brother Philip[e] tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
———
a 29 CE.
b Second Roman emperor, 14-37 CE (successor to Augustus Caesar [see Lk. 2:1], 27 BCE-14 CE).
c The tetrarchy of Judea, Samaria, and Idumea was reorganized as the Roman province Iudaea, administered by Roman governors in Caesarea Maritima, after Herod Archelaus (see Mt. 2:22), fifth son of Herod the Great, was deposed by Augustus Caesar after ten years of misrule, 4 BCE-6 CE.
d Herod Antipas, sixth son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Galilee and Perea from his capital in Tiberias, 4 BCE-39 CE.
e Herod Philip, seventh son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea from his capital in [Chalcis? Caesarea Philippi?], 4 BCE-34 CE. Mt. 14:3 and Mk. 6:17 misattribute him as the husband of Herodias; consequently, his half-brother, Herod II Boethus, Herodias' husband (see Mt. 14:3, Mk. 6:17), is known also as Herod Philip I, and Philip himself as Herod Philip II.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:2ἐπὶ ἀρχιερέως { Ἄννα ⬪ Ἅννα } καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
———
RP: Ἄννα ⬪ NA/UBS: Ἅννα
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:2in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
‑‑Mk 1:2¶{ Ὡς ⬪ Καθὼς } γέγραπται ἐν { τοῖς προφήταις ⬪ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ }, Ἰδού, { ἐγὼ ⬪ - } ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου { ἔμπροσθέν σου ⬪ - }.
———
RP: Ὡς ⬪ NA/UBS: Καθὼς
RP: τοῖς προφήταις ⬪ NA/UBS: τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
RP: ἐγὼ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔμπροσθέν σου ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:2As it is written in the prophets,
“Behold, I send my messenger before your face,
who will prepare your way before you.*
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:3Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.(Mt)(Lk)‑‑Mk 1:3
The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord!
Make his paths straight!’”*
———
a see Isaiah 40:3; Matt 3:3; Luke 3:4
(Mt)(Lk)
1Mk 1:4Ἐγένετο Ἰωάννης { βαπτίζων ⬪ [ὁ] βαπτίζων } ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
———
RP: βαπτίζων ⬪ NA/UBS: [ὁ] βαπτίζων
Mt 3:1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας,Lk 3:3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ⬪ [τὴν] } περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ⬪ NA/UBS: [τὴν]
1Mk 1:4¶John came baptizing in the wilderness and preaching proclaiming the baptism of repentance for [into] forgiveness of sins.Mt 3:1¶In those days, John the Baptizer came, preaching proclaiming in the wilderness of Judea, saying,Lk 3:3He came into all the region around the Jordan, preaching proclaiming the baptism of repentance for remission forgiveness of sins.
2(Mk)Mt 3:2{ καὶ ⬪ [καὶ] } λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: [καὶ]
(Lk)
2(Mk)Mt 3:2“Repent, for the Kingdom of Heaven is coming near at hand!”(Lk)
3(Mk)Mt 3:3Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς { ὑπὸ ⬪ διὰ } Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
Lk 3:4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, { λέγοντος ⬪ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ⬪ NA/UBS: —
3(Mk)Mt 3:3For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying,
“The voice of one crying in the wilderness,
make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.”*
———
a see Isaiah 40:3; Mark 1:3; Luke 3:4
Lk 3:4As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,
“The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.
———
a see Isaiah 40:3; Matt:3:3; Mark 1:3
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:5Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:5
Every valley will be filled.
Every mountain and hill will be brought low.
The crooked will become straight,
and the rough ways smooth.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:6
All flesh will see God’s salvation.’”*
‑‑Mk 1:5Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, { καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο } { ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ }, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ NA/UBS: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
RP: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:5All the country of Judea and all those of Jerusalem went out to him. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins.(Mt)(Lk)
4Mk 1:6{ Ἦν δὲ ⬪ Καὶ ἦν } ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: Ἦν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἦν
Mt 3:4Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ· ἡ δὲ τροφὴ { αὐτοῦ ἦν ⬪ ἦν αὐτοῦ } ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: αὐτοῦ ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν αὐτοῦ
(Lk)
4Mk 1:6John was clothed with camel’s hair and a leather belt around his waist.[a] He ate locusts and wild honey.
———
a See note Mt. 3:4.
Mt 3:4¶Now John himself wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist.[a] His food was locusts[b] and wild honey.
———
a Cf. Elijah. See 2 Kgs. 1:8: They answered him, He wore a garment of hair, with a belt of leather about his waist. And he said, It is Elijah the Tishbite.
b Jewish law, which prohibits the eating of insects, excludes locusts, crickets, and grasshoppers. See Lev. 11:20-23: All winged insects that go on all fours are detestable to you. 21 Yet among the winged insects that go on all fours you may eat those that have jointed legs above their feet, with which to hop on the ground. 22 Of them you may eat: the locust of any kind, the bald locust of any kind, the cricket of any kind, and the grasshopper of any kind. 23 But all other winged insects that have four feet are detestable to you (ESV).
(Lk)
5(Mk)Mt 3:5Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου·(Lk)5(Mk)Mt 3:5Then people from Jerusalem, all of Judea, and all the region around the Jordan went out to him.(Lk)6(Mk)Mt 3:6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ { ὑπ’ ⬪ ποταμῷ ὑπ’ } αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ ⬪ NA/UBS: ποταμῷ ὑπ’
(Lk)
6(Mk)Mt 3:6They were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.(Lk)
Flee the Coming Wrath
7(Mk)Mt 3:7Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;Lk 3:7¶Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;7(Mk)Mt 3:7But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for his baptism, he said to them, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?Lk 3:7¶He said therefore to the multitudes who went out to be baptized by him, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?8(Mk)Mt 3:8Ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·(Lk)8(Mk)Mt 3:8Therefore bring forth fruit worthy of repentance!(Lk)9(Mk)Mt 3:9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.Lk 3:8Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.9(Mk)Mt 3:9Don’t think to yourselves, ‘We have Abraham for our father,’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.Lk 3:8Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and don’t begin to say among yourselves, ‘We have Abraham for our father;’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones!10(Mk)Mt 3:10Ἤδη δὲ { καὶ ἡ ⬪ ἡ } ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
———
RP: καὶ ἡ ⬪ NA/UBS: ἡ
Lk 3:9Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
10(Mk)Mt 3:10¶“Even now the axe lies at the roota] of the trees. Therefore, every tree that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and cast into the fire.
———
a Gk. ῥίζα, root.
Lk 3:9Even now the axe also lies at the root foot[a] of the trees. Every tree therefore that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and thrown into the fire.”
———
a Gk. ῥίζα, root.
John's Prophecy About Jesus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:15¶Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,‑‑(Mk)(Mt)Lk 3:15¶As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ,11Mk 1:7Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.Mt 3:11Ἐγὼ μὲν { βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ ὑμᾶς βαπτίζω } ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι { ἁγίῳ ⬪ ἁγίῳ καὶ πυρί }.
———
RP: βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς βαπτίζω
RP: ἁγίῳ ⬪ NA/UBS: ἁγίῳ καὶ πυρί
Lk 3:16ἀπεκρίνατο { ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
11Mk 1:7He preached proclaimed, saying, “After me comes he The one who is mightier than I is coming behind me, of whom the thong of whose sandals I am not worthy, to stooping down, and loosen to untie[a] the strap of his sandals.
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
Mt 3:11I indeed baptize you in water for [into] repentance, but he the one who comes is coming after behind me is mightier than I, whose shoes sandals I am not worthy to carry.[a] He will baptize you in the Holy Spirit.*
———
a Gk. βαστάζω. Mk. 1:7, Lk. 3:16, Jn. 1:27, and Acts 13:25 have λύω, to untie.
Lk 3:16John answered (them) all, saying, “I indeed baptize you with water, but he comes the one who is mightier than I is coming, of whom the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen untie[a] the strap of his sandals. He will baptize you in the Holy Spirit and fire,
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
‑‑Mk 1:8Ἐγὼ { μὲν ⬪ - } ἐβάπτισα { ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ ὑμᾶς ὕδατι }· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
———
RP: μὲν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς ὕδατι
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 1:8I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit.”(Mt)(Lk)
12(Mk)Mt 3:12Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.Lk 3:17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖ ⬪ διακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνάξει ⬪ συναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ⬪ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ⬪ NA/UBS: συναγαγεῖν
12(Mk)Mt 3:12His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor. He will gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.”Lk 3:17whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and will gather the wheat into his barn; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.”
Baptism of Jesus
13Mk 1:9¶Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη { ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου }.
———
RP: ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
Mt 3:13¶Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.(Lk)
13Mk 1:9¶It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.Mt 3:13¶Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him.(Lk)
14(Mk)Mt 3:14Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;(Lk)14(Mk)Mt 3:14But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”(Lk)15(Mk)Mt 3:15Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.(Lk)15(Mk)Mt 3:15¶But Jesus, answering, said to him, “Allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness.” Then he allowed him.(Lk)16Mk 1:10Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀναβαίνων { ἀπὸ ⬪ ἐκ } τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν καταβαῖνον { ἐπ’ ⬪ εἰς } αὐτόν·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ἐκ
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: ἐπ’ ⬪ NA/UBS: εἰς
Mt 3:16{ Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ Βαπτισθεὶς δὲ } ὁ Ἰησοῦς { ἀνέβη εὐθὺς ⬪ εὐθὺς ἀνέβη } ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδού, { ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] } οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν { τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] } θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν { καὶ ἐρχόμενον ⬪ [καὶ] ἐρχόμενον } ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ NA/UBS: Βαπτισθεὶς δὲ
RP: ἀνέβη εὐθὺς ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἀνέβη
RP: ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ]
RP: τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ NA/UBS: [τὸ] πνεῦμα [τοῦ]
RP: καὶ ἐρχόμενον ⬪ NA/UBS: [καὶ] ἐρχόμενον
Lk 3:21¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
16Mk 1:10Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove.Mt 3:16Jesus, when he was baptized, went up directly from the water: and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove, and coming on him.Lk 3:21Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky was opened,
17Mk 1:11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν { ᾧ ⬪ σοὶ } εὐδόκησα.
———
RP: ᾧ ⬪ NA/UBS: σοὶ
Mt 3:17Καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.Lk 3:22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, { λέγουσαν ⬪ - }, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
———
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ⬪ NA/UBS: —
17Mk 1:11A voice came out of the sky, “You are my beloved Son, in whom I am well pleased.”Mt 3:17Behold, a voice out of the heavens said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”Lk 3:22and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying “You are my beloved Son. In you I am well pleased.”
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 02-Jun-2023 14:31:13 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top