www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeFriend I Do You No Wrong
1(Mk)Mt 20:1Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωῒ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.(Lk)1(Mk)Mt 20:1“For the Kingdom of Heaven is like a man who was the master of a household, who went out early in the as soon as it was morning to hire laborers for his vineyard.(Lk)2(Mk)Mt 20:2{ Καὶ συμφωνήσας ⬪ Συμφωνήσας δὲ } μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ.
———
RP: Καὶ συμφωνήσας ⬪ NA/UBS: Συμφωνήσας δὲ
(Lk)
2(Mk)Mt 20:2When he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard.(Lk)
3(Mk)Mt 20:3Καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς·(Lk)3(Mk)Mt 20:3He went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace.(Lk)4(Mk)Mt 20:4καὶ ἐκείνοις εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν.(Lk)4(Mk)Mt 20:4To them he said, ‘You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you.’ So they went their way.(Lk)5(Mk)Mt 20:5Οἱ δὲ ἀπῆλθον. Πάλιν { ἐξελθὼν ⬪ [δὲ] ἐξελθὼν } περὶ ἕκτην καὶ ἐνάτην ὥραν, ἐποίησεν ὡσαύτως.
———
RP: ἐξελθὼν ⬪ NA/UBS: [δὲ] ἐξελθὼν
(Lk)
5(Mk)Mt 20:5Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise.(Lk)
6(Mk)Mt 20:6Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην { ὥραν ⬪ - } ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας { ἀργούς ⬪ - }, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί;
———
RP: ὥραν ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀργούς ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
6(Mk)Mt 20:6About the eleventh hour he went out, and found others standing idle. He said to them, ‘Why do you stand here all day idle?’(Lk)
7(Mk)Mt 20:7Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, { καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε ⬪ - }.
———
RP: καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον λήψεσθε ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
7(Mk)Mt 20:7“They said to him, ‘Because no one has hired us.’“He said to them, ‘You also go into the vineyard, and you will receive whatever is right.’(Lk)
8(Mk)Mt 20:8Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων.(Lk)8(Mk)Mt 20:8When evening had come, the lord of the vineyard said to his manager, ‘Call the laborers and pay them their wages, beginning from the last to the first.’(Lk)9(Mk)Mt 20:9Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον.(Lk)9(Mk)Mt 20:9“When those who were hired at about the eleventh hour came, they each received a denarius.(Lk)10(Mk)Mt 20:10{ Ἐλθόντες δὲ ⬪ Καὶ ἐλθόντες } οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι { πλεῖονα πλείονα ⬪ πλεῖον } { λήψονται ⬪ λήμψονται }· καὶ ἔλαβον { καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον ⬪ [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί }.
———
RP: Ἐλθόντες δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐλθόντες
RP: πλεῖονα πλείονα ⬪ NA/UBS: πλεῖον
RP: λήψονται ⬪ NA/UBS: λήμψονται
RP: καὶ αὐτοὶ ἀνὰ δηνάριον ⬪ NA/UBS: [τὸ] ἀνὰ δηνάριον καὶ αὐτοί
(Lk)
10(Mk)Mt 20:10When the first came, they supposed that they would receive more; and they likewise each received a denarius.(Lk)
11(Mk)Mt 20:11Λαβόντες δὲ ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου,(Lk)11(Mk)Mt 20:11When they received it, they murmured against the master of the household,(Lk)12(Mk)Mt 20:12λέγοντες { ὅτι ⬪ - } Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ἐποίησας, τοῖς βαστάσασιν τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα.
———
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
12(Mk)Mt 20:12saying, ‘These last have spent one hour, and you have made them equal to us, who have borne the burden of the day and the scorching heat!’(Lk)
13(Mk)Mt 20:13Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς { εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν ⬪ ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν }, Ἑταῖρε, οὐκ ἀδικῶ σε· οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι;
———
RP: εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν ⬪ NA/UBS: ἑνὶ αὐτῶν εἶπεν
(Lk)
13(Mk)Mt 20:13“But he answered one of them, ‘Friend, I am doing you no wrong. Didn’t you agree with me for a denarius?(Lk)
14(Mk)Mt 20:14Ἆρον τὸ σὸν καὶ ὕπαγε· θέλω δὲ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί.(Lk)14(Mk)Mt 20:14Take that which is yours, and go your way. It is my desire to give to this last just as much as to you.(Lk)15(Mk)Mt 20:15{ Ἢ οὐκ ⬪ [Ἢ] οὐκ } ἔξεστίν μοι { ποιῆσαι ὃ θέλω ⬪ ὃ θέλω ποιῆσαι } ἐν τοῖς ἐμοῖς; { Εἰ ⬪ Ἢ } ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι;
———
RP: Ἢ οὐκ ⬪ NA/UBS: [Ἢ] οὐκ
RP: ποιῆσαι ὃ θέλω ⬪ NA/UBS: ὃ θέλω ποιῆσαι
RP: Εἰ ⬪ NA/UBS: Ἢ
(Lk)
15(Mk)Mt 20:15Isn’t it lawful for me to do what I want to with what I own? Or is your eye evil, because I am good?’(Lk)
Many Are Called, Few Are Chosen
16(Mk)Mt 20:16Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· { πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ - }.
———
RP: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ NA/UBS: —
Lk 13:23Εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
16(Mk)Mt 20:16So the last will be first, and the first last. For many are called, but few are chosen.”
———
a κλητοι see Lev 23... this is what God tells the sons of Israel they are to call each of the feasts.
Lk 13:23One said to him, “Lord, are they few who are saved?”
¶He said to them,
The Son of Man Will Be Given Up and Condemned to Death and On the Third Day Will Rise Again
17Mk 10:32¶Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, { καὶ ἀκολουθοῦντες ⬪ οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες } ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν·
———
RP: καὶ ἀκολουθοῦντες ⬪ NA/UBS: οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες
Mt 20:17Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα { μαθητὰς ⬪ [μαθητὰς] } κατ’ ἰδίαν { ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ⬪ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ } εἶπεν αὐτοῖς,
———
RP: μαθητὰς ⬪ NA/UBS: [μαθητὰς]
RP: ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ
Lk 18:31¶Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς { Ἱεροσόλυμα ⬪ Ἰερουσαλήμ }, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου.
———
RP: Ἱεροσόλυμα ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
17Mk 10:32¶They were on the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going in front of them, and they were amazed disquieted;, and those who followed the ones following were afraid. He again took the twelve, and began to tell them the things that were going to happen to him.Mt 20:17¶As Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them,Lk 18:31¶He took the twelve aside, and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets concerning the Son of Man will be completed.
18Mk 10:33ὅτι Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ { γραμματεῦσιν ⬪ τοῖς γραμματεῦσιν }, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν,
———
RP: γραμματεῦσιν ⬪ NA/UBS: τοῖς γραμματεῦσιν
Mt 20:18Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν· καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,Lk 18:32Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται,
18Mk 10:33“Behold, we are going up to Jerusalem. The Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death, and will deliver him to the Gentiles.Mt 20:18“Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death,Lk 18:32For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
19Mk 10:34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ { μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ⬪ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν }, καὶ ἀποκτενοῦσιν { αὐτόν· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ⬪ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας } ἀναστήσεται.
———
RP: μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν
RP: αὐτόν· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ⬪ NA/UBS: καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
Mt 20:19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ { ἀναστήσεται ⬪ ἐγερθήσεται }.
———
RP: ἀναστήσεται ⬪ NA/UBS: ἐγερθήσεται
Lk 18:33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν· καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
19Mk 10:34They will mock him, spit on him, scourge him, and kill him. On the third day he will rise again.”Mt 20:19and will hand him over to the Gentiles to mock, to scourge, and to crucify; and the third day he will be raised up.”Lk 18:33They will scourge and kill him. On the third day, he will rise again.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:34Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:34¶They understood none of these things. This saying was hidden from them, and they didn’t understand the things that were said.To Sit on My Right Hand or My Left Hand Is Not Mine to Give
20Mk 10:35¶Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, { λέγοντες ⬪ λέγοντες αὐτῷ }, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν { αἰτήσωμεν ⬪ αἰτήσωμέν σε }, ποιήσῃς ἡμῖν.
———
RP: λέγοντες ⬪ NA/UBS: λέγοντες αὐτῷ
RP: αἰτήσωμεν ⬪ NA/UBS: αἰτήσωμεν αἰτήσωμέν σε
Mt 20:20¶Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι { παρ’ ⬪ ἀπ’ } αὐτοῦ.
———
RP: παρ’ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
(Lk)
20Mk 10:35¶James and John, the sons of Zebedee, came near to him, saying, “Teacher, we want you to do for us whatever we will ask.”Mt 20:20¶Then the mother of the sons of Zebedee came to him with her sons, kneeling and asking a certain thing of him.(Lk)
21Mk 10:36Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε { ποιῆσαί με ⬪ [με] ποιήσω } ὑμῖν;
———
RP: ποιῆσαί με ⬪ NA/UBS: [με] ποιήσω
Mt 20:21Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; Λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.(Lk)
21Mk 10:36¶He said to them, “What do you want me to do for you?”Mt 20:21He said to her, “What do you want?”
¶She said to him, “Command that these, my two sons, may sit, one on your right hand, and one on your left hand, in your Kingdom.”
(Lk)
‑‑Mk 10:37Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς { ἐκ δεξιῶν σου ⬪ σου ἐκ δεξιῶν } καὶ εἷς ἐξ { εὐωνύμων σου ⬪ ἀριστερῶν } καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐκ δεξιῶν σου ⬪ NA/UBS: σου ἐκ δεξιῶν
RP: εὐωνύμων σου ⬪ NA/UBS: ἀριστερῶν
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:37¶They said to him, “Grant to us that we may sit, one at your right hand, and one at your left hand, in your glory.”(Mt)(Lk)
22Mk 10:38Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, { καὶ ⬪ ἢ } τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι;
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: ἢ
Mt 20:22Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, { ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ⬪ - }; Λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα.
———
RP: ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
22Mk 10:38¶But Jesus said to them, “You don’t know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, and to be baptized with the baptism that I am baptized with?”Mt 20:22¶But Jesus answered, “You don’t know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with?”
¶They said to him, “We are able.”
(Lk)
23Mk 10:39Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ { μὲν ⬪ - } ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε· καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε·
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: μὲν ⬪ NA/UBS: —
Mt 20:23{ Καὶ λέγει ⬪ Λέγει } αὐτοῖς, Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε, { καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε ⬪ - }· Τὸ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων { μου, οὐκ ⬪ οὐκ } ἔστιν ἐμὸν { δοῦναι ⬪ [τοῦτο] δοῦναι }, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου.
———
RP: Καὶ λέγει ⬪ NA/UBS: Λέγει
RP: καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε ⬪ NA/UBS: —
RP: μου, οὐκ ⬪ NA/UBS: οὐκ
RP: δοῦναι ⬪ NA/UBS: [τοῦτο] δοῦναι
(Lk)
23Mk 10:39¶They said to him, “We are able.”
¶Jesus said to them, “You shall indeed drink the cup that I drink, and you shall be baptized with the baptism that I am baptized with;
Mt 20:23¶He said to them, “You will indeed drink my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give; but it is for whom it has been prepared by my Father.”(Lk)
‑‑Mk 10:40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου { καὶ ⬪ ἢ } ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: ἢ
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:40but to sit at my right hand and at my left hand is not mine to give, but for whom it has been prepared.”(Mt)(Lk)
24Mk 10:41Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.Mt 20:24Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν.(Lk)24Mk 10:41¶When the ten heard it, they began to be indignant towards James and John.Mt 20:24¶When the ten heard it, they were indignant with the two brothers.(Lk)‑‑(Mk)(Mt)Lk 22:24¶Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς τὸ τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων.‑‑(Mk)(Mt)Lk 22:24There arose also a contention among them, which of them was considered to be greatest.25Mk 10:42{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ⬪ Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς } λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν· καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ⬪ NA/UBS: Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
Mt 20:25Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν.Lk 22:25Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλοῦνται.
25Mk 10:42¶Jesus summoned them, and said to them, “You know that they who are recognized as rulers over the nations lord it over them, and their great ones exercise authority over them.Mt 20:25¶But Jesus summoned them, and said, “You know that the rulers of the nations lord it over them, and their great ones exercise authority over them.Lk 22:25He said to them, “The kings of the nations lord it over them, and those who have authority over them are called ‘benefactors.’
26Mk 10:43Οὐχ οὕτως δὲ { ἔσται ἐν ⬪ ἐστιν ἐν } ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς { ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ⬪ ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι } ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος·
———
RP: ἔσται ἐν ⬪ NA/UBS: ἐστιν ἐν
RP: ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ⬪ NA/UBS: ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι
Mt 20:26Οὐχ οὕτως { δὲ ⬪ - } ἔσται ἐν ὑμῖν· ἀλλ’ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν ὑμῖν μέγας γενέσθαι ἔσται ὑμῶν διάκονος·
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
Lk 22:26Ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως· ἀλλ’ ὁ μείζων ἐν ὑμῖν { γενέσθω ⬪ γινέσθω } ὡς ὁ νεώτερος· καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν.
———
RP: γενέσθω ⬪ NA/UBS: γινέσθω
26Mk 10:43But it shall not be so among you, but whoever wants to become great among you shall be your servant.Mt 20:26It shall not be so among you, but whoever desires to become great among you shall be your servant.Lk 22:26But not so with you. But one who is the greater among you, let him become as the younger, and one who is governing, as one who serves.
27Mk 10:44καὶ ὃς { ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι ⬪ ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι } πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος.
———
RP: ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι ⬪ NA/UBS: ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι
Mt 20:27καὶ ὃς { ἐὰν ⬪ ἂν } θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος { ἔστω ⬪ ἔσται } ὑμῶν δοῦλος·
———
RP: ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν
RP: ἔστω ⬪ NA/UBS: ἔσται
(Lk)
27Mk 10:44Whoever of you wants to become first among you, shall be bondservant of all.Mt 20:27Whoever desires to be first among you shall be your bondservant,(Lk)
28Mk 10:45Καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.Mt 20:28ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.(Lk)28Mk 10:45For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.”Mt 20:28even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.”(Lk)‑‑(Mk)(Mt)Lk 22:27Τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος ἢ ὁ διακονῶν; Οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος; Ἐγὼ δέ { εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ⬪ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι } ὡς ὁ διακονῶν.
———
RP: εἰμι ἐν μέσῳ ὑμῶν ⬪ NA/UBS: ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμι
‑‑(Mk)(Mt)Lk 22:27For who is greater, one who sits at the table, or one who serves? Isn’t it he who sits at the table? But I am in the midst of you as one who serves.
Jesus Heals a Blind Beggar
29Mk 10:46¶Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ· καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχώ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, { υἱὸς ⬪ ὁ υἱὸς } Τιμαίου Βαρτίμαιος { ὁ τυφλὸς ⬪ τυφλὸς προσαίτης } ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν { προσαιτῶν ⬪ - }.
———
RP: υἱὸς ⬪ NA/UBS: ὁ υἱὸς
RP: ὁ τυφλὸς ⬪ NA/UBS: τυφλὸς προσαίτης
RP: προσαιτῶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 20:29¶Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.Lk 18:35¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν { προσαιτῶν ⬪ ἐπαιτῶν }·
———
RP: προσαιτῶν ⬪ NA/UBS: ἐπαιτῶν
29Mk 10:46¶They came to Jericho. As he went out from Jericho, with his disciples and a great sizable multitude crowd, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar,[a] was sitting by the road.
———
a Cf. two blind men in Mt. 20:30; one blind man in Lk. 18:35.
Mt 20:29¶As they went out from Jericho, a great multitude followed him.Lk 18:35It happened, as he came near Jericho, a certain blind man[a] sat by the road, begging.
———
a Cf. two blind men in Mt. 20:30; blind Bartimaeus in Mk. 10:46.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:36Hearing a multitude going by, he asked what this meant.‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:37Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:37They told him that Jesus of Nazareth was passing by.30Mk 10:47Καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ { Ναζωραῖός ⬪ Ναζαρηνός } ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, { Ὁ υἱὸς ⬪ Υἱὲ } Δαυίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.
———
RP: Ναζωραῖός ⬪ NA/UBS: Ναζαρηνός
RP: Ὁ υἱὸς ⬪ NA/UBS: Υἱὲ
Mt 20:30Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, { κύριε ⬪ [κύριε] }, υἱὸς Δαυίδ.
———
RP: κύριε ⬪ NA/UBS: [κύριε]
Lk 18:38Καὶ ἐβόησεν, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
30Mk 10:47When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out, and say, “Jesus, you son of David, have mercy on me!”Mt 20:30Behold, two blind men[a] sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out, “Lord, have mercy on us, you son of David!”
———
a Cf. only one blind beggar in Mk. 10:46 and Lk. 18:35.
Lk 18:38He cried out, “Jesus, you son of David, have mercy on me!”
31Mk 10:48Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.Mt 20:31Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον { ἔκραζον ⬪ ἔκραξαν }, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
———
RP: ἔκραζον ⬪ NA/UBS: ἔκραξαν
Lk 18:39Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα { σιωπήσῃ ⬪ σιγήσῃ }· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
———
RP: σιωπήσῃ ⬪ NA/UBS: σιγήσῃ
31Mk 10:48Many rebuked him, that he should be keep quiet, but he cried out much more, “You son of David, have mercy on me!”Mt 20:31The multitude rebuked them, telling them that they should be keep quiet, but they cried out even more, “Lord, have mercy on us, you son of David!”Lk 18:39Those who led the way rebuked him, that he should be keep quiet; but he cried out all the more, “You son of David, have mercy on me!”
32Mk 10:49Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν { αὐτὸν φωνηθῆναι ⬪ Φωνήσατε αὐτόν }· καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει· { ἔγειραι ⬪ ἔγειρε }, φωνεῖ σε.
———
RP: αὐτὸν φωνηθῆναι ⬪ NA/UBS: Φωνήσατε αὐτόν
RP: ἔγειραι ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
Mt 20:32Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;Lk 18:40Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν· ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,
32Mk 10:49And stopping, Jesus stood still, and said, “Call him.”
¶They called the blind man, saying to him, “Cheer up! Get up. He is calling you!”
Mt 20:32And stopping, Jesus stood still, and called them, and asked, “What do you want me to do for you?”Lk 18:40Standing stillStopping, Jesus commanded him to be brought to him. When he had come near, he asked him,
‑‑Mk 10:50Ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ { ἀναστὰς ⬪ ἀναπηδήσας } ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
———
RP: ἀναστὰς ⬪ NA/UBS: ἀναπηδήσας
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:50¶He, casting away his cloak, sprang up, and came to Jesus.(Mt)(Lk)
33Mk 10:51Καὶ ἀποκριθεὶς { λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ⬪ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν }, Τί { θέλεις ποιήσω σοί ⬪ σοι θέλεις ποιήσω }; Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω.
———
RP: λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
RP: θέλεις ποιήσω σοί ⬪ NA/UBS: σοι θέλεις ποιήσω
Mt 20:33Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα { ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν }.
———
RP: ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ NA/UBS: ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
Lk 18:41{ λέγων ⬪ - }, Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
33Mk 10:51¶Jesus asked him, “What do you want me to do for you?”
¶The blind man said to him, “Rabboni, that I may see again.”
Mt 20:33¶They told him, “Lord, that our eyes may be opened.”Lk 18:41“What do you want me to do?”
¶He said, “Lord, that I may see again.”
34Mk 10:52{ Ὁ δὲ ⬪ Καὶ ὁ } Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει { τῷ Ἰησοῦ ⬪ αὐτῷ } ἐν τῇ ὁδῷ.
———
RP: Ὁ δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ὁ
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: τῷ Ἰησοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ
Mt 20:34Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν { ὀφθαλμῶν ⬪ ὀμμάτων } αὐτῶν· καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν { αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ - }, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: ὀφθαλμῶν ⬪ NA/UBS: ὀμμάτων
RP: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ NA/UBS: —
Lk 18:42Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
34Mk 10:52¶Jesus said to him, “Go your way. Your faith has made you well.” Immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.Mt 20:34¶Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and immediately their eyes received their sight, and they followed him.Lk 18:42¶Jesus said to him, Receive your sightSee again. Your faith has healsaved you.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:43Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 18:43¶Immediately he received his sightsaw again, and followed him, glorifying God. All the people, when they saw it, gave praised to God.
« Ch 19» Ch 21

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 23-Jun-2024 16:34:31 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top