www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

Matthew

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeCensus of Caesar Augustus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:1Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:1¶Now it happened in those days, that a decree went out from Caesar Augustus[a] that all the known world should be enrolled.
———
a First Roman emperor, 27 BCE-14 CE.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:2Αὕτη { ἡ ⬪ - } ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου.
———
RP: ἡ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:2This census[a] was the first enrollment made when happened before (the one that occured when) Quirinius was governor of Syria.[b]
———
a Gk. ἀπογραφή.
b Gk. πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου, happened first of (that is, prior to) Quirinus' hegemoning of Syria (see explanation). This census, which occurred at the time of Jesus' birth and therefore during the reign of Herod the Great (see Mt. 2:1, 15, 19, 22 and Lk. 1:5), who died in 4 BCE, is being differentiated from the Census of Quirinius (referenced in Acts 5:37), which occurred in 6 CE at the start of Quirinius' appointment as Legate of Syria after Augustus Caesar deposed Herod the Great's son Herod Archelaus for misrule (4 BCE-6 CE).
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:3Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν { ἰδίαν ⬪ ἑαυτοῦ } πόλιν.
———
RP: ἰδίαν ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:3All went to enroll themselves, everyone to his own city.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:4Ἀνέβη δὲ καὶ Ἰωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὲθ }, εἰς τὴν Ἰουδαίαν, εἰς πόλιν Δαυίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ, διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυίδ,
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὲθ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:4Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and family of David;
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:5ἀπογράψασθαι σὺν Μαριὰμ τῇ { μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί ⬪ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ }, οὔσῃ ἐγκύῳ.
———
RP: μεμνηστευμένῃ αὐτῷ γυναικί ⬪ NA/UBS: ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:5to enroll himself with Mary, who was pledged to be married to him as wife, being pregnant.
Birth of Jesus
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:6Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:6¶It happened, while they were there, that the day had come that she should give birth.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:7Καὶ ἔτεκεν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν { τῇ ⬪ - } φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.
———
RP: τῇ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:7She brought forth And she gave birth to her firstborn son, and she wrapped swaddled him in bands of cloth, and laid nestled[a] (with) him in a feeding trough (the) stable room,[b] because there was no (other) room place[c] for them in the inn where they were staying.[d]
———
a Gk. ἀνακλίνω.
b Gk. φάτνη. A φάτνη can be either a feeding trough or the stall itself in which animals are feed and sheltered (see Lk. 13:15). While the verse may be saying that Mary cradled her newborn baby in a trough, ἐν φάτνῃ may also be only saying that in the downstairs stable room of the house in which they were staying is where she gave birth and stayed with her baby.
c That is, no place for them in the main living quarters above the stable room (presumably of a relative's home), which were already occupied.
d Gk. ἐν τῷ καταλύματι. A κατάλυμα is a non-specific temporary accomodation and place to stay (not necessarily an inn or a guest room), and could refer generally to the home in which they were staying. Cf. εἰς τὸ κατάλυμα αὐτῆς in LXX 1 Kings 1:18 (1 Samuel 1:18).
Adoration of the Shepherds
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:8¶Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:8There were shepherds in the same country staying in the field, and keeping watch by night over their flock.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:9Καὶ { ἰδού ⬪ - }, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς· καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν.
———
RP: ἰδού ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:9Behold, an angel of the Lord stood by them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:10Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:10The angel said to them, “Don’t be afraid, for behold, I bring you share good news with you of great joy which will be to all the people.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:11ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστιν χριστὸς κύριος, ἐν πόλει Δαυίδ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:11For there is born to you, this day, in the city of David, a Savior, who is Christ the Lord.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:12Καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, { κείμενον ⬪ καὶ κείμενον } ἐν φάτνῃ.
———
RP: κείμενον ⬪ NA/UBS: καὶ κείμενον
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:12This is the sign to you: you will find a baby wrapped swaddled in strips of cloth, and lying[a] in a feeding trough stable.”
———
a Gk. κεῖμαι.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:13Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰνούντων τὸν θεόν, καὶ λεγόντων,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:13Suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly army praising God, and saying,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις { εὐδοκία ⬪ εὐδοκίας }.
———
RP: εὐδοκία ⬪ NA/UBS: εὐδοκίας
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:14
“Glory in the highest to God in the highest,
and peace on earth peace, among men of good will toward men.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:15¶Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ’ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, { καὶ οἱ ἄνθρωποι ⬪ - } οἱ ποιμένες { εἶπον ⬪ ἐλάλουν } πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλέεμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν.
———
RP: καὶ οἱ ἄνθρωποι ⬪ NA/UBS: —
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: ἐλάλουν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:15¶It happened, when the angels went away from them into the sky, that the shepherds said one to another, “Let’s go to Bethlehem, now, and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:16Καὶ { ἦλθον ⬪ ἦλθαν } σπεύσαντες, καὶ { ἀνεῦρον ⬪ ἀνεῦραν } τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ.
———
RP: ἦλθον ⬪ NA/UBS: ἦλθαν
RP: ἀνεῦρον ⬪ NA/UBS: ἀνεῦραν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:16They came with haste, and found both Mary and Joseph, and the baby was lying in the feeding trough stable.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:17Ἰδόντες δὲ { διεγνώρισαν ⬪ ἐγνώρισαν } περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου.
———
RP: διεγνώρισαν ⬪ NA/UBS: ἐγνώρισαν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:17When they saw it, they publicized widely made known the saying which was spoken to them about this child.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:18Καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:18All who heard it wondered at the things which were spoken to them by the shepherds.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:19Ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:19But Mary kept all these sayings, pondering them in her heart.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:20Καὶ ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες, δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:20The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, just as it was told them.Circumcision of Jesus (Jesus at Eight Days)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:21¶Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ { συλληφθῆναι ⬪ συλλημφθῆναι } αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ.
———
RP: συλληφθῆναι ⬪ NA/UBS: συλλημφθῆναι
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:21¶When eight days were fulfilled[a] for the circumcision of the child, his name was called Jesus, which was given by the angel before he was conceived in the womb.
———
a Leviticus 12:1-3: The Lord spoke to Moses: Tell the Israelites, When a woman produces offspring and bears a male child, she will be unclean seven days [fourteen days for a female child (Lev 12:5)].... On the eighth day the flesh of his foreskin must be circumcised (NET).
Mary's Days of Purification (Jesus at Six Weeks)
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:22¶Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον { Μωσέως ⬪ Μωϋσέως }, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ κυρίῳ —
———
RP: Μωσέως ⬪ NA/UBS: Μωϋσέως
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:22¶When the days of their purification according to the law of Moses were fulfilled,[a] they brought him up to Jerusalem, to present him to the Lord
———
a Leviticus 12:4a: Then [after the seven (or fourteen) days of impurity] she will remain thirty-three days [sixty-six days for a female child (Lev 12:5)] in blood purity (NET).
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:23καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ κυρίῳ κληθήσεται —‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:23(as it is written in the law of the Lord, “Every male[a] who opens the womb shall be called holy[b] to the Lord”),*
———
a Human or animal. Exodus 13:1-2: The Lord spoke to Moses: Set apart to me every firstborn male – the first offspring of every womb among the Israelites, whether human or animal; it is mine (NET). (Firstborn male animals are to be sacrificed and firstborn sons redeemed [Exodus 13:11-15].)
b Called holy, i.e, consecrated. Leviticus 27: Whatever is consecrated to God—person, animal, or property by special vow—or firstborn animals, which already belong to God—is holy to the Lord.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν { νόμῳ ⬪ τῷ νόμῳ } κυρίου, Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο { νεοσσοὺς ⬪ νοσσοὺς } περιστερῶν.
———
RP: νόμῳ ⬪ NA/UBS: τῷ νόμῳ
RP: νεοσσοὺς ⬪ NA/UBS: νοσσοὺς
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:24and to offer a sacrifice[a] according to that which is said in the law of the Lord, “A pair of turtledoves, or two young pigeons.”[b]*
———
a For her atonement. Leviticus 12:6-7a: When the days of her purification are completed for a son or for a daughter, she must bring a one year old lamb for a burnt offering and a young pigeon or turtledove for a sin offering to the entrance of the Meeting Tent, to the priest. The priest is to present it before the Lord and make atonement on her behalf, and she will be clean from her flow of blood (NET).
b Leviticus 12:8: If she cannot afford a sheep, then she must take two turtledoves or two young pigeons, one for a burnt offering and one for a sin offering, and the priest is to make atonement on her behalf, and she will be clean (NET).
Blessing of Simeon
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:25Καὶ ἰδού, { ἦν ἄνθρωπος ⬪ ἄνθρωπος ἦν } ἐν { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: ἦν ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ἄνθρωπος ἦν
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:25¶Behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:26Καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν { ἢ ⬪ [ἢ] ἂν } ἴδῃ τὸν χριστὸν κυρίου.
———
RP: ἢ ⬪ NA/UBS: [ἢ] ἂν
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:26It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Lord’s Christ.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:27Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:27He came in the Spirit into the temple. When the parents brought in the child, Jesus, that they might do concerning him according to the custom of the law,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:28καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας { αὐτοῦ ⬪ - }, καὶ εὐλόγησεν τὸν θεόν, καὶ εἶπεν,
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:28then he received him into his arms, and blessed God, and said,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:29
“Now you are releasing your servant, Master,
according to your word, in peace;
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:30ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:30
for my eyes have seen your salvation,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:31ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:31
which you have prepared before the face of all peoples;
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:32
a light for revelation toof the nations,
and the glory of your people Israel.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:33Καὶ ἦν { Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ } θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ.
———
RP: Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:33¶Joseph and his mother were marveling at the things which were spoken concerning him,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:34Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδού, οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον·‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:34and Simeon blessed them, and said to Mary, his mother, “Behold, this child is set for the falling and the rising ofresurrection many in Israel, and for a sign which is spoken against.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:35καὶ σοῦ { δὲ ⬪ [δὲ] } αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ῥομφαία· ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:35Yes, a sword will pierce through your own soul, that the thoughts of many hearts may be revealed.”
Anna the Prophetess
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:36Καὶ ἦν Ἅννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ — αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα { ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ⬪ μετὰ ἀνδρὸς ἔτη } ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς,
———
RP: ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ⬪ NA/UBS: μετὰ ἀνδρὸς ἔτη
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:36¶There was one Anna, a prophetess, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher (she was of a great age, having lived with a husband seven years from her virginity,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:37καὶ αὕτη χήρα { ὡς ⬪ ἕως } ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων — ἣ οὐκ ἀφίστατο { ἀπὸ ⬪ - } τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν.
———
RP: ὡς ⬪ NA/UBS: ἕως
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:37and she had been a widow for about eighty-four years), who didn’t depart from the temple, worshipping with fastings and petitions supplications night and day.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:38Καὶ { αὕτη αὐτῇ ⬪ αὐτῇ } τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ { κυρίῳ ⬪ θεῷ }, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν { ἐν ⬪ - } { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }.
———
RP: αὕτη αὐτῇ ⬪ NA/UBS: αὐτῇ
RP: κυρίῳ ⬪ NA/UBS: θεῷ
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:38Coming up at that very hour, she gave thanks to the Lord, and spoke of him to all those who were looking for redemption in Jerusalem.
Adoration of the Magi (Jesus at Six Months to Two Years)
1(Mk)Mt 2:1Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα,(Lk)1(Mk)Mt 2:1¶Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod (the Great), behold, wise men magi[a] from the east[b] came to Jerusalem, saying,
———
a Gk. μάγος/μάγοι, Latin magus/magi, are probably court astronomers. The only other occurances of this word in the New Testament outside of Mt. 2 are in Acts 13:6 and 8. In the LXX this word only appears in Daniel, in connection with the court of Nebuchadnezzar king of Babylon. (Traditionally, the magi are identified as three kings named Melchior, Caspar, and Balthazar, one for each of the three gifts in Mt. 2:11, and respectively representing either Persia, India, and Arabia; or Europe, Arabia, and Africa.)
b By specifying the magi as from the east, Matthew may be identifying them as from a particular, well-known and respected Eastern school of magi, placing them possibly in Babylon when they saw the star. (Source: BethlehemStar.net.)
c see Isaiah 60:6 Herds of camel will cover you, camels of Madiam and Gaipha, all out of Saba they will come bringing gold and frankincense and they will announce the the salvation of The Lord. (LXX)
(Lk)
2(Mk)Mt 2:2λέγοντες, Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.(Lk)2(Mk)Mt 2:2“Where is he who is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and have come to worship him.”
———
a Isaiah 60:6 LXX ".. and they will anounce the salvation of the Lord"
c
(Lk)
3(Mk)Mt 2:3Ἀκούσας δὲ { Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ⬪ ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης } ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ·
———
RP: Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
(Lk)
3(Mk)Mt 2:3When King Herod heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.(Lk)
4(Mk)Mt 2:4καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.(Lk)4(Mk)Mt 2:4Gathering together all the chief priests and scribes of the people, he asked them where the Christ would be born.(Lk)5(Mk)Mt 2:5Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου,
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
(Lk)
5(Mk)Mt 2:5They said to him, “In Bethlehem of Judea, for this is written through the prophet,(Lk)
6(Mk)Mt 2:6Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.(Lk)6(Mk)Mt 2:6
‘You Bethlehem, land of Judah,
are in no way not at all least among the princes leaders of Judah:
for out of you shall will come forth a governor one leading,
who shall will shepherd my people, Israel.’”*
(Lk)
7(Mk)Mt 2:7Τότε Ἡρῴδης, λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος.(Lk)7(Mk)Mt 2:7¶Then Herod secretly called the wise men magi, and learned from them exactly what time the star appeared.(Lk)8(Mk)Mt 2:8Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες { ἀκριβῶς ἐξετάσατε ⬪ ἐξετάσατε ἀκριβῶς } περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
———
RP: ἀκριβῶς ἐξετάσατε ⬪ NA/UBS: ἐξετάσατε ἀκριβῶς
(Lk)
8(Mk)Mt 2:8He sent them to Bethlehem, and said, “Go and search diligently for the young child. When you have found him, bring me word, so that I also may come and worship him.”(Lk)
9(Mk)Mt 2:9Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν { ἔστη ⬪ ἐστάθη } ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον.
———
RP: ἔστη ⬪ NA/UBS: ἐστάθη
(Lk)
9(Mk)Mt 2:9¶They, having heard the king, went their way; and behold, the star, which they saw in the east, went before them, until it came and stood over where the young child was.
———
a
(Lk)
10(Mk)Mt 2:10Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.(Lk)10(Mk)Mt 2:10When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy.(Lk)11(Mk)Mt 2:11καὶ Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.(Lk)11(Mk)Mt 2:11They came into the house and saw the young child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Opening their treasures, they offered to him gifts: gold, frankincense, and myrrh.
———
a
(Lk)
12(Mk)Mt 2:12Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.(Lk)12(Mk)Mt 2:12Being warned in a dream that they shouldn’t return to Herod, they went back to their own country another way.(Lk)Flight to Egypt
13(Mk)Mt 2:13¶Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδού, ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ’ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ, λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοί· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.(Lk)13(Mk)Mt 2:13¶Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, “Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and stay there until I tell you, for Herod will seek the young child to destroy him.”(Lk)14(Mk)Mt 2:14Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον,(Lk)14(Mk)Mt 2:14¶He arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt,(Lk)15(Mk)Mt 2:15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ { τοῦ κυρίου ⬪ κυρίου } διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.
———
RP: τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: κυρίου
(Lk)
15(Mk)Mt 2:15and was there until the death of Herod; that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I called my son.”*(Lk)
Massacre of the Innocents
16(Mk)Mt 2:16Τότε Ἡρῴδης, ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσιν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.(Lk)16(Mk)Mt 2:16¶Then Herod, when he saw that he was mocked defied[a] by the wise men magi, was exceedingly angry, and sent out, and killed all the male children who were in Bethlehem and in all the surrounding countryside, from two years old and under, according to the exact time which he had learned from the wise men.
———
a Gk. ἐμπαίζω, to mock.
(Lk)
17(Mk)Mt 2:17Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν { ὑπὸ ⬪ διὰ } Ἰερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
(Lk)
17(Mk)Mt 2:17Then that which was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled, saying,(Lk)
18(Mk)Mt 2:18Φωνὴ ἐν Ῥαμᾶ ἠκούσθη, { θρῆνος καὶ ⬪ - } κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.
———
RP: θρῆνος καὶ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
18(Mk)Mt 2:18
“A voice was heard in Ramah,
lamentation, great weeping and great mourning wailing,;
Rachel, weeping for her children;,
and she wouldn’t was not wanting to be comforted,
because they are no more not.” [Jer. 31:15][a]*
———
a Jer. 38:15 LXX: οὕτως εἶπεν κύριος φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς ὅτι οὐκ εἰσίν.
(Lk)
Death of Herod and Return to Isreal
19(Mk)Mt 2:19Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδού, ἄγγελος κυρίου { κατ’ ὄναρ φαίνεται ⬪ φαίνεται κατ’ ὄναρ } τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ,
———
RP: κατ’ ὄναρ φαίνεται ⬪ NA/UBS: φαίνεται κατ’ ὄναρ
(Lk)
19(Mk)Mt 2:19¶But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying,
———
a .
(Lk)
20(Mk)Mt 2:20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.(Lk)20(Mk)Mt 2:20“Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel, for those who sought the young child’s life are dead.”(Lk)21(Mk)Mt 2:21Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ { ἦλθεν ⬪ εἰσῆλθεν } εἰς γῆν Ἰσραήλ.
———
RP: ἦλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσῆλθεν
(Lk)
21(Mk)Mt 2:21¶He arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.(Lk)
Move/Return to Nazereth
22(Mk)Mt 2:22Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει { ἐπὶ ⬪ - } τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ { Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ⬪ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου }, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,
———
RP: ἐπὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου Ἡρῴδου
(Lk)
22(Mk)Mt 2:22But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the place of his father, Herod, he was afraid to go there. Being warned in a dream, he withdrew into the region of Galilee,
———
c
(Lk)
23(Mk)Mt 2:23καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ· ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.Lk 2:39Καὶ ὡς ἐτέλεσαν { ἅπαντα ⬪ πάντα } τὰ κατὰ τὸν νόμον κυρίου, { ὑπέστρεψαν ⬪ ἐπέστρεψαν } εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς { τὴν πόλιν ⬪ πόλιν } ἑαυτῶν { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρέθ }.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
RP: ὑπέστρεψαν ⬪ NA/UBS: ἐπέστρεψαν
RP: τὴν πόλιν ⬪ NA/UBS: πόλιν
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρέθ
23(Mk)Mt 2:23and came and lived in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets: “He will be called a Nazarene.”Lk 2:39¶When they had accomplished all things that were according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth.
Jesus at Twelve
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:40¶Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν, καὶ ἐκραταιοῦτο { πνεύματι ⬪ - }, πληρούμενον { σοφίας ⬪ σοφίᾳ }· καὶ χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό.
———
RP: πνεύματι ⬪ NA/UBS: —
RP: σοφίας ⬪ NA/UBS: σοφίᾳ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:40The child was growing, and was becoming strong in spirit, being filled with wisdom, and the grace of God was upon him.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:41¶Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ’ ἔτος εἰς { Ἱερουσαλὴμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ } τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.
———
RP: Ἱερουσαλὴμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:41His parents went every year to Jerusalem at the feast of the Passover.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:42Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, { ἀναβάντων ⬪ ἀναβαινόντων } αὐτῶν { εἰς Ἱεροσόλυμα ⬪ - } κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς,
———
RP: ἀναβάντων ⬪ NA/UBS: ἀναβαινόντων
RP: εἰς Ἱεροσόλυμα ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:42¶When he was twelve years old, they went up to Jerusalem according to the custom of the feast,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }· καὶ οὐκ { ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ⬪ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς } αὐτοῦ·
———
RP: ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ⬪ NA/UBS: ἔγνωσαν οἱ γονεῖς
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:43and when they had fulfilled the days, as they were returning, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Joseph and his mother didn’t know it,
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:44νομίσαντες δὲ αὐτὸν { ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ⬪ εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ }, ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς { συγγενέσιν καὶ ἐν ⬪ συγγενεῦσιν καὶ } τοῖς γνωστοῖς·
———
RP: ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ
RP: συγγενέσιν καὶ ἐν ⬪ NA/UBS: συγγενεῦσιν καὶ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:44but supposing him to be in the company, they went a day’s journey, and they looked for him among their relatives and acquaintances.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:45καὶ μὴ εὑρόντες { αὐτόν, ὑπέστρεψαν ⬪ ὑπέστρεψαν } εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, { ζητοῦντες ⬪ ἀναζητοῦντες } αὐτόν.
———
RP: αὐτόν, ὑπέστρεψαν ⬪ NA/UBS: ὑπέστρεψαν
RP: ζητοῦντες ⬪ NA/UBS: ἀναζητοῦντες
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:45When they didn’t find him, they returned to Jerusalem, looking for him.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:46Καὶ ἐγένετο, { μεθ’ ⬪ μετὰ } ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς.
———
RP: μεθ’ ⬪ NA/UBS: μετὰ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:46It happened after three days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them, and asking them questions.
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:47Ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:47All who heard him were amazed astounded at his understanding insight and his answers.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:48Καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν· καὶ { πρὸς ⬪ εἶπεν πρὸς } αὐτὸν ἡ μήτηρ { αὐτοῦ εἶπεν ⬪ αὐτοῦ }, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; Ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε.
———
RP: πρὸς ⬪ NA/UBS: εἶπεν πρὸς
RP: αὐτοῦ εἶπεν ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:48When they saw him, they were astonished awestruck, and his mother said to him, “Son, why have you treated us this way? Behold, your father and I were anxiously looking for you.”
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:49Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; Οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:49¶He said to them, “Why were you looking for me? Didn’t you know that I must be in my Father’s house?”Didn't you know that it is binding to me to be of my Father.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:50Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:50They didn’t understand the saying which he spoke to them.‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:51Καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν, καὶ ἦλθεν εἰς { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρέθ }· καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. Καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα { ταῦτα ⬪ - } ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρέθ
RP: ταῦτα ⬪ NA/UBS: —
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:51And he went down with them, and came into Nazareth,. and He was subjectsubordinate to them,. aAnd his mother kept all these sayings in her heart.
Jesus Grows Up
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:52¶Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν { σοφίᾳ ⬪ [ἐν τῇ] σοφίᾳ } καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις.
———
RP: σοφίᾳ ⬪ NA/UBS: [ἐν τῇ] σοφίᾳ
‑‑(Mk)(Mt)Lk 2:52And Jesus increased in wisdom and stature, and in favor with God and men.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 23-Jun-2024 16:15:40 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top