www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

Mark

Robinson-Pierpont 2005Wiki English Translation‎ / World English Bible Mark Matthew Luke Mark Matthew LukeJohn the Baptist
1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, { υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ [υἱοῦ θεοῦ] }·
———
RP: υἱοῦ τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: [υἱοῦ θεοῦ]
‑‑‑‑
Mk 1:1¶The beginning of the Good News of Jesus Christ, the Son of God.‑‑‑‑
‑‑‑‑Lk 3:1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, { καὶ τετραρχοῦντος ⬪ καὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ⬪ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
‑‑‑‑Lk 3:1¶Now in the fifteenth year[a] of the reign of Tiberius Caesar,[b] Pontius Pilate being governor of Judea,[c] and Herod (Antipas)[d] being tetrarch of Galilee, and his brother Philip[e] tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
———
a 29 CE.
b Second Roman emperor, 14-37 CE (successor to Augustus Caesar [see Lk. 2:1], 27 BCE-14 CE).
c The tetrarchy of Judea, Samaria, and Idumea was reorganized as the Roman province Iudaea, administered by Roman governors in Caesarea Maritima, after Herod Archelaus (see Mt. 2:22), fifth son of Herod the Great, was deposed by Augustus Caesar after ten years of misrule, 4 BCE-6 CE.
d Herod Antipas, sixth son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Galilee and Perea from his capital in Tiberias, 4 BCE-39 CE.
e Herod Philip, seventh son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea from his capital in [Chalcis? Caesarea Philippi?], 4 BCE-34 CE. Mt. 14:3 and Mk. 6:17 misattribute him as the husband of Herodias; consequently, his half-brother, Herod II Boethus, Herodias' husband (see Mt. 14:3, Mk. 6:17), is known also as Herod Philip I, and Philip himself as Herod Philip II.
‑‑‑‑Lk 3:2ἐπὶ ἀρχιερέως { Ἄννα ⬪ Ἅννα } καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
———
RP: Ἄννα ⬪ NA/UBS: Ἅννα
‑‑‑‑Lk 3:2in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
2¶{ Ὡς ⬪ Καθὼς } γέγραπται ἐν { τοῖς προφήταις ⬪ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ }, Ἰδού, { ἐγὼ ⬪ - } ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου { ἔμπροσθέν σου ⬪ - }.
———
RP: Ὡς ⬪ NA/UBS: Καθὼς
RP: τοῖς προφήταις ⬪ NA/UBS: τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
RP: ἐγὼ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔμπροσθέν σου ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑
Mk 1:2As it is written in the prophets,
“Behold, I send my messenger before your face,
who will prepare your way before you.*
‑‑‑‑
3Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.‑‑‑‑Mk 1:3
The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord!
Make his paths straight!’”*
———
a see Isaiah 40:3; Matt 3:3; Luke 3:4
‑‑‑‑
4Ἐγένετο Ἰωάννης { βαπτίζων ⬪ [ὁ] βαπτίζων } ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
———
RP: βαπτίζων ⬪ NA/UBS: [ὁ] βαπτίζων
Mt 3:1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας,Lk 3:3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ⬪ [τὴν] } περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ⬪ NA/UBS: [τὴν]
Mk 1:4¶John came baptizing in the wilderness and preaching proclaiming the baptism of repentance for [into] forgiveness of sins.Mt 3:1¶In those days, John the Baptizer came, preaching proclaiming in the wilderness of Judea, saying,Lk 3:3He came into all the region around the Jordan, preaching proclaiming the baptism of repentance for remission forgiveness of sins.
‑‑Mt 3:2{ καὶ ⬪ [καὶ] } λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: [καὶ]
‑‑
‑‑Mt 3:2“Repent, for the Kingdom of Heaven is coming near at hand!”‑‑
‑‑Mt 3:3Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς { ὑπὸ ⬪ διὰ } Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
Lk 3:4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, { λέγοντος ⬪ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mt 3:3For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying,
“The voice of one crying in the wilderness,
make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.”*
———
a see Isaiah 40:3; Mark 1:3; Luke 3:4
Lk 3:4As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,
“The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.
———
a see Isaiah 40:3; Matt:3:3; Mark 1:3
‑‑‑‑Lk 3:5Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·‑‑‑‑Lk 3:5
Every valley will be filled.
Every mountain and hill will be brought low.
The crooked will become straight,
and the rough ways smooth.
‑‑‑‑Lk 3:6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.‑‑‑‑Lk 3:6
All flesh will see God’s salvation.’”*
5Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, { καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο } { ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ }, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ⬪ NA/UBS: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
RP: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
‑‑‑‑
Mk 1:5All the country of Judea and all those of Jerusalem went out to him. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins.‑‑‑‑
6{ Ἦν δὲ ⬪ Καὶ ἦν } ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: Ἦν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἦν
Mt 3:4Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ· ἡ δὲ τροφὴ { αὐτοῦ ἦν ⬪ ἦν αὐτοῦ } ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: αὐτοῦ ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν αὐτοῦ
‑‑
Mk 1:6John was clothed with camel’s hair and a leather belt around his waist.[a] He ate locusts and wild honey.
———
a See note Mt. 3:4.
Mt 3:4¶Now John himself wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist.[a] His food was locusts[b] and wild honey.
———
a Cf. Elijah. See 2 Kgs. 1:8: They answered him, He wore a garment of hair, with a belt of leather about his waist. And he said, It is Elijah the Tishbite.
b Jewish law, which prohibits the eating of insects, excludes locusts, crickets, and grasshoppers. See Lev. 11:20-23: All winged insects that go on all fours are detestable to you. 21 Yet among the winged insects that go on all fours you may eat those that have jointed legs above their feet, with which to hop on the ground. 22 Of them you may eat: the locust of any kind, the bald locust of any kind, the cricket of any kind, and the grasshopper of any kind. 23 But all other winged insects that have four feet are detestable to you (ESV).
‑‑
‑‑Mt 3:5Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου·‑‑‑‑Mt 3:5Then people from Jerusalem, all of Judea, and all the region around the Jordan went out to him.‑‑‑‑Mt 3:6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ { ὑπ’ ⬪ ποταμῷ ὑπ’ } αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ ⬪ NA/UBS: ποταμῷ ὑπ’
‑‑
‑‑Mt 3:6They were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.‑‑
John's Prophecy About Jesus
‑‑‑‑Lk 3:15¶Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,‑‑‑‑Lk 3:15¶As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ,7Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.Mt 3:11Ἐγὼ μὲν { βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ ὑμᾶς βαπτίζω } ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι { ἁγίῳ ⬪ ἁγίῳ καὶ πυρί }.
———
RP: βαπτίζω ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς βαπτίζω
RP: ἁγίῳ ⬪ NA/UBS: ἁγίῳ καὶ πυρί
Lk 3:16ἀπεκρίνατο { ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ⬪ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
Mk 1:7He preached proclaimed, saying, “After me comes he The one who is mightier than I is coming behind me, of whom the thong of whose sandals I am not worthy, to stooping down, and loosen to untie[a] the strap of his sandals.
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
Mt 3:11I indeed baptize you in water for [into] repentance, but he the one who comes is coming after behind me is mightier than I, whose shoes sandals I am not worthy to carry.[a] He will baptize you in the Holy Spirit.*
———
a Gk. βαστάζω. Mk. 1:7, Lk. 3:16, Jn. 1:27, and Acts 13:25 have λύω, to untie.
Lk 3:16John answered (them) all, saying, “I indeed baptize you with water, but he comes the one who is mightier than I is coming, of whom the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen untie[a] the strap of his sandals. He will baptize you in the Holy Spirit and fire,
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
8Ἐγὼ { μὲν ⬪ - } ἐβάπτισα { ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ ὑμᾶς ὕδατι }· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
———
RP: μὲν ⬪ NA/UBS: —
RP: ὑμᾶς ἐν ὕδατι ⬪ NA/UBS: ὑμᾶς ὕδατι
‑‑‑‑
Mk 1:8I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit.”‑‑‑‑
‑‑Mt 3:12Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.Lk 3:17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖ ⬪ διακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνάξει ⬪ συναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ⬪ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ⬪ NA/UBS: συναγαγεῖν
‑‑Mt 3:12His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor. He will gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.”Lk 3:17whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and will gather the wheat into his barn; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.”
Baptism of Jesus
9¶Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη { ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου }.
———
RP: ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ⬪ NA/UBS: εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
Mt 3:13¶Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.‑‑
Mk 1:9¶It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.Mt 3:13¶Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him.‑‑
‑‑Mt 3:14Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;‑‑‑‑Mt 3:14But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”‑‑‑‑Mt 3:15Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.‑‑‑‑Mt 3:15¶But Jesus, answering, said to him, “Allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness.” Then he allowed him.‑‑10Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀναβαίνων { ἀπὸ ⬪ ἐκ } τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν καταβαῖνον { ἐπ’ ⬪ εἰς } αὐτόν·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ἐκ
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: ἐπ’ ⬪ NA/UBS: εἰς
Mt 3:16{ Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ Βαπτισθεὶς δὲ } ὁ Ἰησοῦς { ἀνέβη εὐθὺς ⬪ εὐθὺς ἀνέβη } ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδού, { ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] } οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν { τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] } θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν { καὶ ἐρχόμενον ⬪ [καὶ] ἐρχόμενον } ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: Καὶ βαπτισθεὶς ⬪ NA/UBS: Βαπτισθεὶς δὲ
RP: ἀνέβη εὐθὺς ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἀνέβη
RP: ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ]
RP: τὸ πνεῦμα τοῦ ⬪ NA/UBS: [τὸ] πνεῦμα [τοῦ]
RP: καὶ ἐρχόμενον ⬪ NA/UBS: [καὶ] ἐρχόμενον
Lk 3:21¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,
Mk 1:10Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove.Mt 3:16Jesus, when he was baptized, went up directly from the water: and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove, and coming on him.Lk 3:21Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky was opened,
11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν { ᾧ ⬪ σοὶ } εὐδόκησα.
———
RP: ᾧ ⬪ NA/UBS: σοὶ
Mt 3:17Καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.Lk 3:22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶ ⬪ ὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, { λέγουσαν ⬪ - }, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
———
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ⬪ NA/UBS: —
Mk 1:11A voice came out of the sky, “You are my beloved Son, in whom I am well pleased.”Mt 3:17Behold, a voice out of the heavens said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”Lk 3:22and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying “You are my beloved Son. In you I am well pleased.”
Temptation of Jesus
12¶Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.Mt 4:1Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου.Lk 4:1Ἰησοῦς δὲ { πνεύματος ἁγίου πλήρης ⬪ πλήρης πνεύματος ἁγίου } ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῷ πνεύματι { εἰς τὴν ἔρημον ⬪ ἐν τῇ ἐρήμῳ },
———
RP: πνεύματος ἁγίου πλήρης ⬪ NA/UBS: πλήρης πνεύματος ἁγίου
RP: εἰς τὴν ἔρημον ⬪ NA/UBS: ἐν τῇ ἐρήμῳ
Mk 1:12¶Immediately the Spirit drove him out into the wilderness.Mt 4:1¶Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.Lk 4:1¶Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness
13Καὶ ἦν { ἐκεῖ ⬪ - } ἐν τῇ ἐρήμῳ { ἡμέρας τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα ἡμέρας } πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ { Σατανᾶ ⬪ σατανᾶ }, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.
———
RP: ἐκεῖ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡμέρας τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα ἡμέρας
RP: Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: σατανᾶ
Mt 4:2Καὶ νηστεύσας ἡμέρας { τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα }, ὕστερον ἐπείνασεν.
———
RP: τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα
Lk 4:2ἡμέρας { τεσσαράκοντα ⬪ τεσσεράκοντα } πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. Καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις· καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, { ὕστερον ⬪ - } ἐπείνασεν.
———
RP: τεσσαράκοντα ⬪ NA/UBS: τεσσεράκοντα
RP: ὕστερον ⬪ NA/UBS: —
Mk 1:13He was there in the wilderness forty days[a] tempted by Satan. He was with the wild animals; and the angels were serving him.
———
a Cf. Moses on Mt. Horeb, Ex. 34:28, Dt. 9:9 (also Elijah on Mt. Horeb, 1 Kgs. 19:8).
Mt 4:2When he had fasted forty days and forty nights,[a] he was hungry afterward.
———
a Cf. Moses on Mt. Horeb, Ex. 34:28, Dt. 9:9 (also Elijah on Mt. Horeb, 1 Kgs. 19:8).
Lk 4:2for forty days,[a] being tempted by the devil. He ate nothing in those days. Afterward, when they were completed, he was hungry.
———
a Cf. Moses on Mt. Horeb, Ex. 34:28, Dt. 9:9 (also Elijah on Mt. Horeb, 1 Kgs. 19:8).
‑‑Mt 4:3Καὶ προσελθὼν { αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν ⬪ ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ }, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται.
———
RP: αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν ⬪ NA/UBS: ὁ πειράζων εἶπεν αὐτῷ
Lk 4:3{ Καὶ εἶπεν ⬪ Εἶπεν δὲ } αὐτῷ ὁ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.
———
RP: Καὶ εἶπεν ⬪ NA/UBS: Εἶπεν δὲ
‑‑Mt 4:3The tempter came and said to him, “If you are the Son of God, command that these stones become bread.”Lk 4:3The devil said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.”
‑‑Mt 4:4Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται { ἄνθρωπος ⬪ ὁ ἄνθρωπος }, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος θεοῦ.
———
RP: ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ὁ ἄνθρωπος
Lk 4:4Καὶ ἀπεκρίθη { Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς }, { λέγων ⬪ - }, Γέγραπται ὅτι Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται { ἄνθρωπος ⬪ ὁ ἄνθρωπος }, { ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ⬪ - }.
———
RP: Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν ⬪ NA/UBS: πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: ἄνθρωπος ⬪ NA/UBS: ὁ ἄνθρωπος
RP: ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι θεοῦ ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mt 4:4¶But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.’”[a]*
———
a Dt. 8:3.
Lk 4:4¶Jesus answered him, saying, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word of God.’”[a]*
———
a Dt. 8:3.
‑‑Mt 4:5Τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ { ἵστησιν ⬪ ἔστησεν } αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ,
———
RP: ἵστησιν ⬪ NA/UBS: ἔστησεν
‑‑(Lk 4:9)
‑‑Mt 4:5¶Then the devil took him into the holy city. He set stood him on the pinnacle of the temple,‑‑(Lk 4:9)
‑‑Mt 4:6καὶ λέγει αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν κάτω· γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ.‑‑(Lk 4:10-11)‑‑Mt 4:6and said to him, “If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, ‘He will put his angels in charge of you.’[a] and,
‘On their hands they will bear you up,
so that you don’t dash your foot against a stone.’”[b]*
———
a Ps. 90(91):11 LXX: ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου.
b Ps. 90(91):12 LXX: ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
‑‑(Lk 4:10-11)
‑‑Mt 4:7Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.‑‑(Lk 4:12)‑‑Mt 4:7¶Jesus said to him, “Again, it is written, ‘You shall not test the Lord, your God.’”[a]*
———
a Dt. 6:16.
‑‑(Lk 4:12)
‑‑Mt 4:8Πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν,Lk 4:5Καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν { ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ⬪ - } ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου.
———
RP: ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mt 4:8¶Again, the devil took him to an exceedingly high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and their glory.Lk 4:5¶The devil, leading him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time.
‑‑Mt 4:9καὶ { λέγει ⬪ εἶπεν } αὐτῷ, Ταῦτα { πάντα σοι ⬪ σοι πάντα } δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
———
RP: λέγει ⬪ NA/UBS: εἶπεν
RP: πάντα σοι ⬪ NA/UBS: σοι πάντα
Lk 4:6Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν· ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν.
‑‑Mt 4:9He said to him, “I will give you all of these things,[a] if you will fall down and worship me.”
———
a Cf. Dt. 8:17-18: Beware lest you say in your heart, ‘My power and the might of my hand have gotten me this wealth.’ 18 You shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth... (ESV).
Lk 4:6The devil said to him, “I will give you all this authority, and their glory, for it has been delivered to me; and I give it to whomever I want.
‑‑‑‑Lk 4:7Σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.‑‑‑‑Lk 4:7If you therefore will worship before me, it will all be yours.”[a]
———
a Cf. Dt. 8:17-18: Beware lest you say in your heart, ‘My power and the might of my hand have gotten me this wealth.’ 18 You shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may confirm his covenant that he swore to your fathers, as it is this day (ESV).
‑‑Mt 4:10Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὕπαγε { ὀπίσω μου ⬪ - }, { Σατανᾶ ⬪ σατανᾶ }· γέγραπται γάρ, Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
———
RP: ὀπίσω μου ⬪ NA/UBS: —
RP: Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: σατανᾶ
Lk 4:8Καὶ ἀποκριθεὶς { αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ⬪ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ }, { Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ ⬪ - }· γέγραπται, { Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου ⬪ Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις }, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
———
RP: αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
RP: Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ ⬪ NA/UBS: —
RP: Προσκυνήσεις κύριον τὸν θεόν σου ⬪ NA/UBS: Κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις
‑‑Mt 4:10¶Then Jesus said to him, Get behind me, Go, Satan! For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and you shall serve him only.’”[a]*
———
a Dt. 6:13; 10:20 LXX: κύριον τὸν θεόν σου φοβηθήσῃ καὶ αὐτῷ λατρεύσεις.... [The Lord your God you will fear and him you will serve....]
Lk 4:8¶Jesus answered him, “Get behind me Satan! For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and you shall serve him only.’”[a]*
———
a Dt. 6:13.
‑‑‑‑(Mt 4:5)Lk 4:9{ Καὶ ἤγαγεν ⬪ Ἤγαγεν δὲ } αὐτὸν εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ }, καὶ ἔστησεν { αὐτὸν ἐπὶ ⬪ ἐπὶ } τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·
———
RP: Καὶ ἤγαγεν ⬪ NA/UBS: Ἤγαγεν δὲ
RP: αὐτὸν ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ
‑‑‑‑(Mt 4:5)Lk 4:9¶He led him to Jerusalem, and set stood him on the pinnacle of the temple, and said to him, “If you are the Son of God, cast yourself down from here,
‑‑‑‑(Mt 4:6a)Lk 4:10γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε·‑‑‑‑(Mt 4:6a)Lk 4:10for it is written,
‘He will put his angels in charge of you, to guard you;’[a]
———
a Ps. 90(91):11 LXX: ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου.
‑‑‑‑(Mt 4:6b)Lk 4:11καί, { Ἐπὶ ⬪ ὅτι Ἐπὶ } χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
———
RP: Ἐπὶ ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἐπὶ
‑‑‑‑(Mt 4:6b)Lk 4:11¶and,
‘On their hands they will bear you up,
lest perhaps you dash your foot against a stone.’”[a]*
———
a Ps. 90(91):12 LXX: ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.
‑‑‑‑(Mt 4:7)Lk 4:12Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται, Οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.‑‑‑‑(Mt 4:7)Lk 4:12¶Jesus answering, said to him, “It has been said, ‘You shall not tempt the Lord your God.’”[a]*
———
a Dt. 6:16.
‑‑Mt 4:11Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος· καὶ ἰδού, ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.Lk 4:13Καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ’ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.‑‑Mt 4:11¶Then the devil left him, and behold, angels came and served him.Lk 4:13¶When the devil had completed every temptation, he departed from him until another time.Arrest of John / Beginning of Jesus' Ministry
14¶Μετὰ δὲ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον { τῆς βασιλείας ⬪ - } τοῦ θεοῦ,
———
RP: τῆς βασιλείας ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:12¶Ἀκούσας δὲ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν·
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
Lk 4:14¶Καὶ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.
Mk 1:14¶Now after John was taken into custody, Jesus came into Galilee, preaching proclaiming the Good News of the Kingdom of God,Mt 4:12Now when Jesus heard that John was delivered up, he withdrew into Galilee.Lk 4:14¶Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and news about him spread through all the surrounding area.
‑‑Mt 4:13καὶ καταλιπὼν τὴν { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὰ }, ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς { Καπερναοὺμ ⬪ Καφαρναοὺμ } τὴν παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ { Νεφθαλείμ ⬪ Νεφθαλίμ }·
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὰ
RP: Καπερναοὺμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
RP: Νεφθαλείμ ⬪ NA/UBS: Νεφθαλίμ
‑‑
‑‑Mt 4:13Leaving Nazareth, he came and lived in Capernaum, which is by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali,‑‑
‑‑Mt 4:14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος,‑‑‑‑Mt 4:14that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying,‑‑‑‑Mt 4:15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ { Νεφθαλείμ ⬪ Νεφθαλίμ }, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν,
———
RP: Νεφθαλείμ ⬪ NA/UBS: Νεφθαλίμ
‑‑
‑‑Mt 4:15
“The land of Zebulun and the land of Naphtali,
toward the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles,
‑‑
‑‑Mt 4:16ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει { εἶδεν φῶς ⬪ φῶς εἶδεν } μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.
———
RP: εἶδεν φῶς ⬪ NA/UBS: φῶς εἶδεν
‑‑
‑‑Mt 4:16
the people who sat in darkness saw a great light,
to those who sat in the region and shadow of death,
to them light has dawned.”*
‑‑
15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρός, καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε, καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.Mt 4:17¶Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.‑‑Mk 1:15and saying, “The time is fulfilled, and the Kingdom of God is at hand! Repent, and believe in the Good News.”Mt 4:17¶From that time, Jesus began to preach proclaim, and to say, “Repent![a] For the Kingdom of Heaven is at hand.”
———
a Dt. 30:1-10: And when all these things come upon you, the blessing and the curse, which I have set before you, and you call them to mind..., 2 and return to the Lord your God...and obey his voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul, 3 then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you.... 4 .... 5 .... 6 And the Lord your God will circumcise your heart...so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. 7 .... 8 And you shall again obey the voice of the Lord and keep all his commandments that I command you today. 9 The Lord your God will make you abundantly prosperous.... For the Lord will again take delight in prospering you... 10 when you obey the voice of the Lord your God, to keep his commandments and his statutes that are written in this Book of the Law, when you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul (ESV).
‑‑
‑‑‑‑Lk 4:15Καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.‑‑‑‑Lk 4:15He taught in their synagogues, being glorified by all.Fishers of Men
‑‑(Mk 6:53)‑‑(Mt 14:34)Lk 5:1Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ { τοῦ ἀκούειν ⬪ καὶ ἀκούειν } τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ·
———
RP: τοῦ ἀκούειν ⬪ NA/UBS: καὶ ἀκούειν
‑‑(Mk 6:53)‑‑(Mt 14:34)Lk 5:1¶Now it happened, while the multitude pressed on him and heard the word of God, that he was standing by the lake of Gennesaret.
16¶{ Περιπατῶν δὲ ⬪ Καὶ παράγων } παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν { αὐτοῦ, τοῦ ⬪ - } Σίμωνος { βάλλοντας ἀμφίβληστρον ⬪ ἀμφιβάλλοντας } ἐν τῇ θαλάσσῃ· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.
———
RP: Περιπατῶν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ παράγων
RP: αὐτοῦ, τοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: βάλλοντας ἀμφίβληστρον ⬪ NA/UBS: ἀμφιβάλλοντας
Mt 4:18¶Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον, καὶ Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς.Lk 5:2καὶ εἶδεν δύο πλοῖα ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς { ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν ⬪ ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον } τὰ δίκτυα.
———
RP: ἀποβάντες ἀπ’ αὐτῶν ἀπέπλυναν ⬪ NA/UBS: ἀπ’ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον
Mk 1:16¶Passing along by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew the brother of Simon casting a net into the sea, for they were fishermen.Mt 4:18¶Walking by the sea of Galilee, he saw two brothers: Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea; for they were fishermen.Lk 5:2He saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone out of them, and were washing their nets.
17Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.Mt 4:19Καὶ λέγει αὐτοῖς, Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων.‑‑Mk 1:17Jesus said to them, “Come after me, and I will make you into fishers for men.”Mt 4:19He said to them, “Come after me, and I will make you fishers for men.”‑‑18Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀφέντες τὰ δίκτυα { αὐτῶν ⬪ - }, ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: αὐτῶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:20Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.‑‑
Mk 1:18¶Immediately they left their nets, and followed him.Mt 4:20¶They immediately left their nets and followed him.‑‑
‑‑‑‑Lk 5:3Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν { τοῦ Σίμωνος ⬪ Σίμωνος }, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. { Καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου ⬪ Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν } τοὺς ὄχλους.
———
RP: τοῦ Σίμωνος ⬪ NA/UBS: Σίμωνος
RP: Καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου ⬪ NA/UBS: Καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν
‑‑‑‑Lk 5:3He entered into one of the boats, which was Simon’s, and asked him to put out a little from the land. He sat down and taught the multitudes from the boat.
‑‑‑‑Lk 5:4Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα, Ἐπανάγαγε εἰς τὸ βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν.‑‑‑‑Lk 5:4When he had finished speaking, he said to Simon, “Put out into the deep, and let down your nets for a catch.”‑‑‑‑Lk 5:5Καὶ ἀποκριθεὶς { ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ ⬪ Σίμων εἶπεν }, Ἐπιστάτα, δι’ ὅλης { τῆς ⬪ - } νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω { τὸ δίκτυον ⬪ τὰ δίκτυα }.
———
RP: ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Σίμων εἶπεν
RP: τῆς ⬪ NA/UBS: —
RP: τὸ δίκτυον ⬪ NA/UBS: τὰ δίκτυα
‑‑‑‑Lk 5:5¶Simon answered him, “Master, we worked all night, and took nothing; but at your word I will let down the net.”
‑‑‑‑Lk 5:6Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ· { διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ⬪ διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα } αὐτῶν·
———
RP: διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ⬪ NA/UBS: διερρήσσετο δὲ τὰ δίκτυα
‑‑‑‑Lk 5:6When they had done this, they caught a great multitude of fish, and their net was breaking bursting.
‑‑‑‑Lk 5:7καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις { τοῖς ἐν ⬪ ἐν } τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά.
———
RP: τοῖς ἐν ⬪ NA/UBS: ἐν
‑‑‑‑Lk 5:7They beckoned to their partners in the other boat, that they should come and help them. They came, and filled both boats, so that they began to sink.
‑‑‑‑Lk 5:8Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσεν τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ, λέγων, Ἔξελθε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, κύριε.‑‑‑‑Lk 5:8But Simon Peter, when he saw it, fell down at Jesus’ knees, saying, “Depart from me, for I am a sinful man, Lord.”‑‑‑‑Lk 5:9Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων { ᾗ ⬪ ὧν } συνέλαβον·
———
RP: ᾗ ⬪ NA/UBS: ὧν
‑‑‑‑Lk 5:9For he was amazed, and all who were with him, at the catch of fish which they had caught;
19Καὶ προβὰς { ἐκεῖθεν ⬪ - } ὀλίγον, εἶδεν Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα.
———
RP: ἐκεῖθεν ⬪ NA/UBS: —
Mt 4:21Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν· καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς.Lk 5:10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
Mk 1:19Going on a little further from there, he saw James the son of Zebedee, and John, his brother, who were also in the boat mending the nets.Mt 4:21Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them.Lk 5:10and so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon.
¶Jesus said to Simon, “Don’t be afraid. From now on you will be catching people alive.”[a]
———
a Cf. ἀλιεῖς ἀνθρώπων, fishers of men, in Mk. 1:17 and Mt. 4:19.
20Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐκάλεσεν αὐτούς· καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 4:22Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.Lk 5:11Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες { ἅπαντα ⬪ πάντα }, ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
Mk 1:20Immediately he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired servants, and went after him.Mt 4:22They immediately left the boat and their father, and followed him.Lk 5:11¶When they had brought their boats to land, they left everything, and followed him.
Jesus Teaches With Authority
21¶Καὶ εἰσπορεύονται εἰς { Καπερναούμ· καὶ εὐθέως ⬪ Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς } τοῖς σάββασιν εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκεν.
———
RP: Καπερναούμ· καὶ εὐθέως ⬪ NA/UBS: Καφαρναούμ καὶ εὐθὺς
‑‑Lk 4:31¶Καὶ κατῆλθεν εἰς { Καπερναοὺμ ⬪ Καφαρναοὺμ } πόλιν τῆς Γαλιλαίας· καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν.
———
RP: Καπερναοὺμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
Mk 1:21They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught.‑‑Lk 4:31¶He came down to Capernaum, a city of Galilee. He was teaching them on the Sabbath day,
22Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ· ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς.Mt 7:28¶Καὶ ἐγένετο ὅτε { συνετέλεσεν ⬪ ἐτέλεσεν } ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ·
———
RP: συνετέλεσεν ⬪ NA/UBS: ἐτέλεσεν
Lk 4:32Καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.
Mk 1:22They were astonished awestruck at his teaching, for he taught them as having authority, and not as the scribes.Mt 7:28¶It happened, when Jesus had finished saying these things, that the multitudes were astonished awstruck at his teaching,Lk 4:32and they were astonished awestruck at his teaching, for his word was with authority.
‑‑Mt 7:29ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ { γραμματεῖς ⬪ γραμματεῖς αὐτῶν }.
———
RP: γραμματεῖς ⬪ NA/UBS: γραμματεῖς αὐτῶν
‑‑
‑‑Mt 7:29for he taught them with authority, and not like the scribes.‑‑
23Καὶ { ἦν ⬪ εὐθὺς ἦν } ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξεν,
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἦν
‑‑Lk 4:33Καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,
Mk 1:23Immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit, and he cried out,‑‑Lk 4:33In the synagogue there was a man who had a spirit of an unclean demon, and he cried out with a loud voice,
24λέγων, { Ἔα ⬪ - }, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
———
RP: Ἔα ⬪ NA/UBS: —
‑‑Lk 4:34{ λέγων ⬪ - }, Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; Ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; Οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
Mk 1:24saying, “HaEh-ah! What do we have to do with is there between us and you,[a] Jesus, you Nazarene? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God!”
———
a Lit. What to us and to you?
‑‑Lk 4:34saying, “AhEh-ah! what have we to do with What is there between us and you,[a] Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know you who you are: the Holy One of God!”
———
a Lit. What to us and to you?
25Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ.‑‑Lk 4:35Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, Φιμώθητι, καὶ ἔξελθε { ἐξ ⬪ ἀπ’ } αὐτοῦ. Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς { μέσον ⬪ τὸ μέσον } ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν.
———
RP: ἐξ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
RP: μέσον ⬪ NA/UBS: τὸ μέσον
Mk 1:25¶Jesus rebuked him, saying, “Be quiet, and come out of him!”‑‑Lk 4:35¶Jesus rebuked him, saying, “Be silent, and come out of him!” When the demon had thrown him down in their midst, he came out of him, having done him no harm.
26Καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ { κράξαν ⬪ φωνῆσαν } φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ.
———
RP: κράξαν ⬪ NA/UBS: φωνῆσαν
‑‑‑‑
Mk 1:26¶The unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him.‑‑‑‑
27Καὶ ἐθαμβήθησαν { πάντες ⬪ ἅπαντες }, ὥστε συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, λέγοντας, Τί ἐστιν τοῦτο; { Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι ⬪ Διδαχὴ καινὴ } κατ’ ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασιν τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
———
RP: πάντες ⬪ NA/UBS: ἅπαντες
RP: Τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι ⬪ NA/UBS: Διδαχὴ καινὴ
‑‑Lk 4:36Καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;
Mk 1:27They were all amazed startled,[a] so that they questioned among themselves, saying, “What is this? A new teaching? For with authority he commands even the unclean spirits, and they obey him!”
———
a Gk. θαμβέω.
‑‑Lk 4:36¶Amazement came on all, and they spoke together, one with another, saying, “What is this word? For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out!”
28{ Ἐξῆλθεν δὲ ⬪ Καὶ ἐξῆλθεν } ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς { εἰς ⬪ πανταχοῦ εἰς } ὅλην τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας.
———
RP: Ἐξῆλθεν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἐξῆλθεν
RP: εἰς ⬪ NA/UBS: πανταχοῦ εἰς
‑‑Lk 4:37Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.
Mk 1:28The report of him went out immediately everywhere into all the region of Galilee and its surrounding area.‑‑Lk 4:37News about him went out into every place of the surrounding region.
Jesus Heals Peter's Mother-in-Law
29¶Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος καὶ Ἀνδρέου, μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 8:14¶Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδεν τὴν πενθερὰν αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν,Lk 4:38¶Ἀναστὰς δὲ { ἐκ ⬪ ἀπὸ } τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν Σίμωνος· πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ· καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.
———
RP: ἐκ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ
Mk 1:29¶Immediately, when they had come out of the synagogue, they came into the house of Simon and Andrew, with James and John.Mt 8:14¶When Jesus came into Peter’s house, he saw his wife’s mother lying sick with a fever.Lk 4:38¶He rose up from the synagogue, and entered into Simon’s house. Simon’s mother-in-law was afflicted with a great fever, and they begged him for her.
30Ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο πυρέσσουσα, καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς·
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
‑‑‑‑
Mk 1:30Now Simon’s wife’s mother lay sick with a fever, and immediately they told him about her.‑‑‑‑
31καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς χειρὸς { αὐτῆς ⬪ - }· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς { εὐθέως ⬪ - }, καὶ διηκόνει αὐτοῖς.
———
RP: αὐτῆς ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:15καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός· καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει αὐτῷ.Lk 4:39Καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, ἐπετίμησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.
Mk 1:31He came and took her by the hand, and raised her up. The fever left her, and she served them.Mt 8:15He touched her hand, and the fever left her. She got up and served him.Lk 4:39He stood over her, and rebuked the fever; and it left her. Immediately she rose up and served them.
Jesus Heals the Sick and the Demon-Possessed
32¶Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους·Mt 8:16Ὀψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς· καὶ ἐξέβαλεν τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν·Lk 4:40¶Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, { πάντες ⬪ ἅπαντες } ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας { ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν } αὐτούς.
———
RP: πάντες ⬪ NA/UBS: ἅπαντες
RP: ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν ⬪ NA/UBS: ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
Mk 1:32At evening, when the sun had set, they brought to him all who were sick, and those who were possessed by demons.Mt 8:16When evening came, they brought to him many possessed with demons. He cast out the spirits with a word, and healed all who were sick;Lk 4:40When the sun was setting, all those who had any sick with various diseases brought them to him; and he laid his hands on every one of them, and healed them.
‑‑Mt 8:17ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβεν, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.‑‑‑‑Mt 8:17that it might be fulfilled which was spoken through Isaiah the prophet, saying: “He took our infirmities, and bore our diseases.”*‑‑33καὶ { ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη } πρὸς τὴν θύραν.
———
RP: ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ὅλη ἡ πόλις ἐπισυνηγμένη
‑‑‑‑
Mk 1:33All the city was gathered together at the door.‑‑‑‑
34Καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις, καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν, καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ᾔδεισαν αὐτόν.‑‑Lk 4:41Ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, { κράζοντα ⬪ κρ[αυγ]άζοντα } καὶ λέγοντα ὅτι Σὺ εἶ { ὁ χριστὸς ⬪ - } ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.
———
RP: κράζοντα ⬪ NA/UBS: κρ[αυγ]άζοντα
RP: ὁ χριστὸς ⬪ NA/UBS: —
Mk 1:34He healed many who were sick with various diseases, and cast out many demons. He didn’t allow the demons to speak, because they knew him.‑‑Lk 4:41Demons also came out from many, crying out, and saying, “You are the Christ, the Son of God!” Rebuking them, he didn’t allow them to speak, because they knew that he was the Christ.
For This Reason I Have Been Sent
35¶Καὶ πρωῒ { ἔννυχον ⬪ ἔννυχα } λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν, καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο.
———
RP: ἔννυχον ⬪ NA/UBS: ἔννυχα
‑‑Lk 4:42¶Γενομένης δὲ ἡμέρας, ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ’ αὐτῶν.
Mk 1:35¶Early in the morning, while it was still dark, he rose up and went out, and departed into a deserted place, and prayed there.‑‑Lk 4:42¶When it was day, he departed and went into an uninhabited place, and the multitudes looked for him, and came to him, and held on to him, so that he wouldn’t go away from them.
36Καὶ { κατεδίωξαν ⬪ κατεδίωξεν } αὐτὸν { ὁ ⬪ - } Σίμων καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ·
———
RP: κατεδίωξαν ⬪ NA/UBS: κατεδίωξεν
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑
Mk 1:36Simon and those who were with him followed after him;‑‑‑‑
37καὶ { εὑρόντες αὐτὸν ⬪ εὗρον αὐτὸν καὶ } λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες { σε ζητοῦσιν ⬪ ζητοῦσίν σε }.
———
RP: εὑρόντες αὐτὸν ⬪ NA/UBS: εὗρον αὐτὸν καὶ
RP: σε ζητοῦσιν ⬪ NA/UBS: ζητοῦσίν σε
‑‑‑‑
Mk 1:37and they found him, and told him, “Everyone is looking for you.”‑‑‑‑
38Καὶ λέγει αὐτοῖς, { Ἄγωμεν ⬪ Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ } εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ { ἐξελήλυθα ⬪ ἐξῆλθον }.
———
RP: Ἄγωμεν ⬪ NA/UBS: Ἄγωμεν ἀλλαχοῦ
RP: ἐξελήλυθα ⬪ NA/UBS: ἐξῆλθον
‑‑Lk 4:43Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· ὅτι { εἰς τοῦτο ἀπεστάλμαι ⬪ ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην }.
———
RP: εἰς τοῦτο ἀπεστάλμαι ⬪ NA/UBS: ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην
Mk 1:38¶He said to them, “Let’s go elsewhere into the next towns, that I may preach proclaim there also, because I came out for this reason.”‑‑Lk 4:43But he said to them, “I must preach share the good news of the Kingdom of God to with the other cities also. For this reason I have been sent.”
Jesus Preaches in Synagogues Throughout Galilee
39Καὶ { ἦν ⬪ ἦλθεν } κηρύσσων { ἐν ταῖς συναγωγαῖς ⬪ εἰς τὰς συναγωγὰς } αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: ἦλθεν
RP: ἐν ταῖς συναγωγαῖς ⬪ NA/UBS: εἰς τὰς συναγωγὰς
Mt 4:23¶Καὶ περιῆγεν { ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς ⬪ ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ }, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
———
RP: ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ
Lk 4:44¶Καὶ ἦν κηρύσσων { ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας ⬪ εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας }.
———
RP: ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας ⬪ NA/UBS: εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς Ἰουδαίας
Mk 1:39He went into their synagogues throughout all Galilee, preaching proclaiming and casting out demons.Mt 4:23¶Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues, preaching proclaiming the Good News of the Kingdom, and healing every disease and every sickness among the people.Lk 4:44He was preaching proclaiming in the synagogues of Galilee.
‑‑Mt 4:24Καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν· καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, { καὶ δαιμονιζομένους ⬪ [καὶ] δαιμονιζομένους }, καὶ σεληνιαζομένους, καὶ παραλυτικούς· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς.
———
RP: καὶ δαιμονιζομένους ⬪ NA/UBS: [καὶ] δαιμονιζομένους
‑‑
‑‑Mt 4:24The report about him went out into all Syria. They brought to him all who were sick, afflicted with various diseases and torments, possessed with demons, epileptics, and paralytics; and he healed them.‑‑
‑‑Mt 4:25Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου.‑‑‑‑Mt 4:25Great multitudes from Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea and from beyond the Jordan followed him.‑‑Jesus Heals a Leper
‑‑Mt 8:1{ Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ Καταβάντος δὲ αὐτοῦ } ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί·
———
RP: Καταβάντι δὲ αὐτῷ ⬪ NA/UBS: Καταβάντος δὲ αὐτοῦ
‑‑
‑‑Mt 8:1¶When he came down from the mountain, great multitudes followed him.‑‑
40¶Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν { καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ [καὶ γονυπετῶν] }, καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ γονυπετῶν αὐτόν ⬪ NA/UBS: [καὶ γονυπετῶν]
Mt 8:2καὶ ἰδού, λεπρὸς { ἐλθὼν ⬪ προσελθὼν } προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: ἐλθὼν ⬪ NA/UBS: προσελθὼν
Lk 5:12¶Καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, ἀνὴρ πλήρης λέπρας· { καὶ ἰδὼν ⬪ ἰδὼν δὲ } τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι.
———
RP: καὶ ἰδὼν ⬪ NA/UBS: ἰδὼν δὲ
Mk 1:40¶A leper came to him, begging him, kneeling down to him, and saying to him, “If you want to, you can make me clean.”Mt 8:2Behold, a leper came to him and worshiped him, saying, “Lord, if you want to, you can make me clean.”Lk 5:12It happened, while he was in one of the cities, behold, there was a man full of leprosy. When he saw Jesus, he fell on his face, and begged him, saying, “Lord, if you want to, you can make me clean.”
41{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ Καὶ } σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, { ἥψατο αὐτοῦ ⬪ αὐτοῦ ἥψατο }, καὶ λέγει αὐτῷ, Θέλω, καθαρίσθητι.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἥψατο αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ ἥψατο
Mt 8:3Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }, λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἐκαθαρίσθη αὐτοῦ ἡ λέπρα.
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:13Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ, { εἰπών ⬪ λέγων }, Θέλω, καθαρίσθητι. Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: εἰπών ⬪ NA/UBS: λέγων
Mk 1:41¶Being moved with compassion, he stretched out his hand, and touched him, and said to him, “I want to. Be made clean.”Mt 8:3¶Jesus stretched out his hand, and touched him, saying, “I want to. Be made clean.” Immediately his leprosy was cleansed.Lk 5:13¶He stretched out his hand, and touched him, saying, “I want to. Be made clean.”
¶Immediately the leprosy left him.
42Καὶ { εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ - } { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη.
———
RP: εἰπόντος αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
‑‑‑‑
Mk 1:42When he had said this, immediately the leprosy departed from him, and he was made clean.‑‑‑‑
43Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐξέβαλεν αὐτόν,
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
‑‑‑‑
Mk 1:43He strictly warned him, and immediately sent him out,‑‑‑‑
44καὶ λέγει αὐτῷ, Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς· { ἀλλ’ ⬪ ἀλλὰ } ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: ἀλλ’ ⬪ NA/UBS: ἀλλὰ
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Mt 8:4Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς· ἀλλὰ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ { προσένεγκε ⬪ προσένεγκον } τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: προσένεγκε ⬪ NA/UBS: προσένεγκον
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Lk 5:14Καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν· ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξεν { Μωσῆς ⬪ Μωϋσῆς }, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
———
RP: Μωσῆς ⬪ NA/UBS: Μωϋσῆς
Mk 1:44and said to him, “See you say nothing to anybody, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing the things which Moses commanded, for a testimony to them.”Mt 8:4Jesus said to him, “See that you tell nobody, but go, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded, as a testimony to them.”Lk 5:14He commanded him to tell no one, “But go your way, and show yourself to the priest, and offer for your cleansing according to what Moses commanded, for a testimony to them.”
45Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλ’ ἔξω { ἐν ⬪ ἐπ’ } ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν { πανταχόθεν ⬪ πάντοθεν }.
———
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: ἐπ’
RP: πανταχόθεν ⬪ NA/UBS: πάντοθεν
‑‑Lk 5:15Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ· καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι { ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ - } ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
Mk 1:45¶But he went out, and began to proclaim it much, and to spread about the matter, so that Jesus could no more openly enter into a city, but was outside in desert places: and they came to him from everywhere.‑‑Lk 5:15But the report concerning him spread much more, and great multitudes came together to hear, and to be healed by him of their infirmities.
‑‑‑‑Lk 5:16Αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν ταῖς ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος.‑‑‑‑Lk 5:16But he withdrew himself into the desert, and prayed.
» Ch 2

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Oct-2021 06:00:58 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top