www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeMary Magdalene's Seven Demons
1(Mk)(Mt)Lk 8:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,1(Mk)(Mt)Lk 8:1¶It happened soon afterwards, that he went about through cities and villages, preaching proclaiming and bringing sharing the good news of the Kingdom of God. With him were the twelve,2(Mk)(Mt)Lk 8:2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει,2(Mk)(Mt)Lk 8:2and certain women who had been healed of evil spirits and infirmities: Mary who was called Magdalene, from whom seven demons had gone out;3(Mk)(Mt)Lk 8:3καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς { ἀπὸ ⬪ ἐκ } τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.
———
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ἐκ
3(Mk)(Mt)Lk 8:3and Joanna, the wife of Chuzas, Herod’s steward; Susanna; and many others; who served them from their possessions.
Parable of the Sower
‑‑Mk 4:1Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. Καὶ { συνήχθη ⬪ συνάγεται } πρὸς αὐτὸν ὄχλος { πολύς ⬪ πλεῖστος }, ὥστε αὐτὸν { ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον ⬪ εἰς πλοῖον ἐμβάντα } καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς { ἦν ⬪ ἦσαν }.
———
RP: συνήχθη ⬪ NA/UBS: συνάγεται
RP: πολύς ⬪ NA/UBS: πλεῖστος
RP: ἐμβάντα εἰς τὸ πλοῖον ⬪ NA/UBS: εἰς πλοῖον ἐμβάντα
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: ἦσαν
Mt 13:1Ἐν { δὲ ⬪ - } τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς { ἀπὸ ⬪ - } τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑Mk 4:1¶Again he began to teach by the seaside. A great multitude was gathered to him, so that he entered into a boat in the sea, and sat down. All the multitude were on the land by the sea.Mt 13:1¶On that day Jesus went out of the house, and sat by the seaside.(Lk)
4Mk 4:2Καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ,Mt 13:2Καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς { τὸ ⬪ - } πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει.
———
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:4¶Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτόν, εἶπεν διὰ παραβολῆς,
4Mk 4:2He taught them many things in parables, and told them in his teaching,Mt 13:2Great multitudes gathered to him, so that he entered into a boat, and sat, and all the multitude stood on the beach.Lk 8:4When a great multitude came together, and people from every city were coming to him, he spoke by a parable.
5Mk 4:3Ἀκούετε· ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων { τοῦ ⬪ - } σπεῖραι·
———
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: —
Mt 13:3Καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων, Ἰδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν.Lk 8:5Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ· καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.
5Mk 4:3“Listen! Behold, the farmer went out to sow,Mt 13:3He spoke to them many things in parables, saying, “Behold, a farmer went out to sow.Lk 8:5“The farmer went out to sow his seed. As he sowed, some fell along the road, and it was trampled under foot, and the birds of the sky devoured it.
‑‑Mk 4:4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ κατέφαγεν αὐτό.Mt 13:4Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν· καὶ { ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ ⬪ ἐλθόντα τὰ πετεινὰ } κατέφαγεν αὐτά.
———
RP: ἦλθεν τὰ πετεινὰ καὶ ⬪ NA/UBS: ἐλθόντα τὰ πετεινὰ
(Lk)
‑‑Mk 4:4and it happened, as he sowed, some seed fell by the road, and the birds* came and devoured it.Mt 13:4As he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and devoured them.(Lk)
6Mk 4:5{ Ἄλλο δὲ ⬪ Καὶ ἄλλο } ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν· καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·
———
RP: Ἄλλο δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἄλλο
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 13:5Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν· καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν, διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς·Lk 8:6Καὶ ἕτερον { ἔπεσεν ⬪ κατέπεσεν } ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.
———
RP: ἔπεσεν ⬪ NA/UBS: κατέπεσεν
6Mk 4:5Others fell on the rocky ground, where it had little soil, and immediately it sprang up, because it had no depth of soil.Mt 13:5Others fell on rocky ground, where they didn’t have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of earth.Lk 8:6Other seed fell on the rock, and as soon as it grew, it withered away, because it had no moisture.
‑‑Mk 4:6{ ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ⬪ καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος } ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη.
———
RP: ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ⬪ NA/UBS: καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος
Mt 13:6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη.(Lk)
‑‑Mk 4:6When the sun had risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away.Mt 13:6When the sun had risen, they were scorched. Because they had no root, they withered away.(Lk)
7Mk 4:7Καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν αὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκεν.Mt 13:7Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι καὶ { ἀπέπνιξαν ⬪ ἔπνιξαν } αὐτά.
———
RP: ἀπέπνιξαν ⬪ NA/UBS: ἔπνιξαν
Lk 8:7Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.
7Mk 4:7Others fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit.Mt 13:7Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them.Lk 8:7Other fell amid the thorns, and the thorns grew with it, and choked it.
8Mk 4:8Καὶ { ἄλλο ⬪ ἄλλα } ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν· καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα καὶ { αὐξάνοντα ⬪ αὐξανόμενα }, καὶ ἔφερεν { ἐν ⬪ ἓν } τριάκοντα, καὶ { ἐν ⬪ ἓν } ἑξήκοντα, καὶ { ἐν ⬪ ἓν } ἑκατόν.
———
RP: ἄλλο ⬪ NA/UBS: ἄλλα
RP: αὐξάνοντα ⬪ NA/UBS: αὐξανόμενα
RP: ἐν...ἐν...ἐν ⬪ NA/UBS: ἓν...ἓν...ἓν
Mt 13:8Ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατόν, ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα.Lk 8:8Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
8Mk 4:8Others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing. Some brought forth thirty times, some sixty times, and some one hundred times as much.”Mt 13:8Others fell on good soil, and yielded fruit: some one hundred times as much, some sixty, and some thirty.Lk 8:8Other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit one hundred times.” As he said these things, he called out, “He who has ears to hear, let him hear!”
‑‑Mk 4:9Καὶ ἔλεγεν { Ὃ ἔχων ⬪ ὃς ἔχει } ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
———
RP: Ὃ ἔχων ⬪ NA/UBS: ὃς ἔχει
Mt 13:9Ὁ ἔχων ὦτα { ἀκούειν ⬪ - } ἀκουέτω.
———
RP: ἀκούειν ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑Mk 4:9He said, “Whoever has ears to hear, let him hear.”Mt 13:9He who has ears to hear, let him hear.”(Lk)
‑‑(Mk)(Mk 4:23)(Mt)(Mt 11:15)(Lk)(Lk 14:35)‑‑(Mk)(Mk 4:23)(Mt)(Mt 11:15)(Lk)(Lk 14:35)‑‑(Mk)(Mk 7:16)(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mk 7:16)(Mt)(Lk)Purpose of the Parables (Seeing They Do Not See, Hearing They Do Not Hear)
9Mk 4:10¶{ Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν ⬪ Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων } αὐτὸν οἱ περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα { τὴν παραβολήν ⬪ τὰς παραβολάς }.
———
RP: Ὅτε δὲ ἐγένετο καταμόνας, ἠρώτησαν ⬪ NA/UBS: Καὶ ὅτε ἐγένετο κατὰ μόνας ἠρώτων
RP: τὴν παραβολήν ⬪ NA/UBS: τὰς παραβολάς
Mt 13:10¶Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
Lk 8:9¶Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, { λέγοντες ⬪ - }, Τίς { εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη ⬪ αὕτη εἴη ἡ παραβολή };
———
RP: λέγοντες ⬪ NA/UBS: —
RP: εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη ⬪ NA/UBS: αὕτη εἴη ἡ παραβολή
9Mk 4:10¶When he was alone, those who were around him with the twelve asked him about the parables.Mt 13:10¶The disciples came, and said to him, “Why do you speak to them in parables?”Lk 8:9¶Then his disciples asked him, “What does this parable mean?”
10Mk 4:11Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμῖν { δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον ⬪ τὸ μυστήριον δέδοται } τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται·
———
RP: δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον ⬪ NA/UBS: τὸ μυστήριον δέδοται
Mt 13:11Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.Lk 8:10Ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσιν, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν.
10Mk 4:11He said to them, “To you is given the mystery of the Kingdom of God, but to those who are outside, all things are done in parables,Mt 13:11¶He answered them, “To you it is given to know the mysteries of the Kingdom of Heaven, but it is not given to them.Lk 8:10¶He said, “To you it is given to know the mysteries of the Kingdom of God, but to the rest in parables; that ‘seeing they may not see, and hearing they may not understand.’*
‑‑Mk 4:12ἵνα βλέποντες βλέπωσιν, καὶ μὴ ἴδωσιν· καὶ ἀκούοντες ἀκούωσιν, καὶ μὴ συνιῶσιν· μήποτε ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς { τὰ ἁμαρτήματα ⬪ - }.
———
RP: τὰ ἁμαρτήματα ⬪ NA/UBS: —
Mt 13:13Διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσιν, καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσιν.(Lk)
‑‑Mk 4:12that ‘seeing they may see, and not perceive notice; and hearing they may hear, and not understand; lest perhapseverª they should turn again, and their sins should be forgiven them.’”*
———
a μηποτε: being used as a conjunction here (lest ever) very powerfully prohibits understanding under all circumstances EXCEPT επιστρεψωσιν they SHOULD turn around and their sins be forgiven
Mt 13:13Therefore I speak to them in parables, because seeing they don’t see, and hearing, they don’t hear, neither do they understand.
———
a συνιουσιν συν ειμι to be together, to put together cf. νοεω to perceive
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 13:14Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἠσαΐου, ἡ λέγουσα, Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ μὴ συνῆτε· καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε.(Lk)‑‑(Mk)Mt 13:14In them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says,
‘By hearing you will hear,
and will in no way certainly not understand;
Seeing you will see,
and will in no way perceive certainly not notice:
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 13:15Ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν, καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.(Lk)‑‑(Mk)Mt 13:15
for this people’s heart has grown callous,
their ears are dull of hearing,
they have closed their eyes;
or else perhaps they might perceive with their eyes,
hear with their ears,
understand with their heart,
and should turn again;
and I would heal them.’*
(Lk)
Explanation of the Parable of the Sower
‑‑Mk 4:13Καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; Καὶ πῶς πάσας τὰς παραβολὰς γνώσεσθε;(Mt)(Lk)‑‑Mk 4:13¶He said to them, Don’t you understand Is this parable not obvious[a] to you? How will you understand all of the parables?
———
a Gr. οἶδα, which like γινώσκω in the next sentence means to know, often connotates previous awareness of or familiarity with, but here that meaning doesn't fit because it doesn't follow that lack of prior knowledge should bear on one's ability to understand other parables.
(Mt)(Lk)
11Mk 4:14Ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει.Mt 13:18Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ { σπείροντος ⬪ σπείραντος }.
———
RP: σπείροντος ⬪ NA/UBS: σπείραντος
Lk 8:11Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ.
11Mk 4:14The farmer sows the word.Mt 13:18“Hear, then, the parable of the farmer.Lk 8:11Now the parable is this: The seed is the word of God.
12Mk 4:15Οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ ὅταν ἀκούσωσιν, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἔρχεται ὁ { Σατανᾶς ⬪ σατανᾶς } καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον { ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ⬪ εἰς αὐτούς }.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ⬪ NA/UBS: εἰς αὐτούς
RP: Σατανᾶς ⬪ NA/UBS: σατανᾶς
Mt 13:19Παντὸς ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὁ πονηρός, καὶ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ· οὗτός ἐστιν ὁ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς.Lk 8:12Οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ { ἀκούοντες ⬪ ἀκούσαντες }, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.
———
RP: ἀκούοντες ⬪ NA/UBS: ἀκούσαντες
12Mk 4:15These [the first] ones by the road are the ones where the word is sown by the road; and whenever they have heard hear, immediately Satan comes, and takes away the word which has been sown in them.Mt 13:19When anyone hears (From) everyone hearing the word of the Kingdom, and doesn’t not understanding it, the evil one comes, and snatches away that which has been sown in his/her heart. This is what was sown by the roadside.Lk 8:12Those along The ones by the road are those the ones who heard, then (have) the devil comes, and takes away the word from their heart, that they may not believe and be saved.
13Mk 4:16Καὶ οὗτοί εἰσιν { ὁμοίως ⬪ - } οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν τὸν λόγον, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν,
———
RP: ὁμοίως ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 13:20Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν·Lk 8:13Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας οἵ, ὅταν ἀκούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.
13Mk 4:16These in the same way are those who are sown on the rocky places, who, when they have heard the word, immediately receive it with joy.Mt 13:20What was sown on the rocky places, this is he who hears the one hearing the word, and immediately receiving it with joy receives it;Lk 8:13Those on the rock are they who, when they hear, receive the word with joy; but these have no root, who believe for a while, then fall away in time of temptation.
‑‑Mk 4:17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } σκανδαλίζονται.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
Mt 13:21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται.(Lk)
‑‑Mk 4:17They have no root in themselves, but are short-lived. When oppression or persecution arises because of the word, immediately they stumble.Mt 13:21yet he has no root in himself, but endures for a while. When oppression or persecution arises because of the word, immediately he stumbles.(Lk)
14Mk 4:18{ Καὶ οὗτοί ⬪ Καὶ ἄλλοι } εἰσιν οἱ εἰς τὰς ἀκάνθας σπειρόμενοι, { οἱ τὸν ⬪ οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν } λόγον { ἀκούοντες ⬪ ἀκούσαντες },
———
RP: Καὶ οὗτοί ⬪ NA/UBS: Καὶ ἄλλοι
RP: οἱ τὸν ⬪ NA/UBS: οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν
RP: ἀκούοντες ⬪ NA/UBS: ἀκούσαντες
Mt 13:22Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ ἡ μέριμνα τοῦ αἰῶνος { τούτου ⬪ - } καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
———
RP: τούτου ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:14Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.
14Mk 4:18Others are those who are sown among the thorns. These are those who have heard the word,Mt 13:22What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this age and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.Lk 8:14That which fell among the thorns, these are those who have heard, and as they go on their way they are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity.
‑‑Mk 4:19καὶ αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος { τούτου ⬪ - }, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ περὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσιν τὸν λόγον, καὶ ἄκαρπος γίνεται.
———
RP: τούτου ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 4:19and the cares of this age, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful.(Mt)(Lk)
15Mk 4:20Καὶ { οὗτοί ⬪ ἐκεῖνοί } εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον, καὶ παραδέχονται, καὶ καρποφοροῦσιν, { ἐν ⬪ ἓν } τριάκοντα, καὶ { ἐν ⬪ ἓν } ἑξήκοντα, καὶ { ἐν ⬪ ἓν } ἑκατόν.
———
RP: οὗτοί ⬪ NA/UBS: ἐκεῖνοί
RP: ἐν...ἐν...ἐν ⬪ NA/UBS: ἓν...ἓν...ἓν
Mt 13:23Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν { γῆν τὴν καλὴν ⬪ καλὴν γῆν } σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ { συνιών ⬪ συνιείς }· ὃς δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ { ὁ μὲν ⬪ ὃ μὲν } ἑκατόν, { ὁ δὲ ⬪ ὃ δὲ } ἑξήκοντα, { ὁ δὲ ⬪ ὃ δὲ } τριάκοντα.
———
RP: γῆν τὴν καλὴν ⬪ NA/UBS: καλὴν γῆν
RP: συνιών ⬪ NA/UBS: συνιείς
RP: ὁ μὲν...ὁ δὲ...ὁ δὲ ⬪ NA/UBS: ὃ μὲν...ὃ δὲ...ὃ δὲ
Lk 8:15Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.
15Mk 4:20Those which were sown on the good ground are those who hear the word, and accept it, and bear fruit, some thirty times, some sixty times, and some one hundred times.”Mt 13:23What was sown on the good ground, this is he who hears the word, and understands it, who most certainly bears fruit, and brings forth, some one hundred times as much, some sixty, and some thirty.”Lk 8:15That in the good ground, these are such as in an honest and good heart, having heard the word, hold it tightly, and bring forth fruit with patience.
Parable of the Lamp Under a Basket
16Mk 4:21¶Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι { ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ ἔρχεται ὁ λύχνος } ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; Οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν { ἐπιτεθῇ ⬪ τεθῇ };
———
RP: ὁ λύχνος ἔρχεται ⬪ NA/UBS: ἔρχεται ὁ λύχνος
RP: ἐπιτεθῇ ⬪ NA/UBS: τεθῇ
(Mt)Lk 8:16¶Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας { ἐπιτίθησιν ⬪ τίθησιν }, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.
———
RP: ἐπιτίθησιν ⬪ NA/UBS: τίθησιν
16Mk 4:21¶He said to them, “Is the lamp brought to be put under a basket or under a bed? Isn’t it put on a stand?(Mt)Lk 8:16“No one, when he has lit a lamp, covers it with a container, or puts it under a bed; but puts it on a stand, that those who enter in may see the light.[a]
———
a Similarly stated in Lk. 11:33.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 11:33)17Mk 4:22Οὐ γάρ ἐστίν { τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα } φανερωθῇ· οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον, ἀλλ’ ἵνα { εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ ἔλθῃ εἰς φανερόν }.
———
RP: τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ ⬪ NA/UBS: κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα
RP: εἰς φανερὸν ἔλθῃ ⬪ NA/UBS: ἔλθῃ εἰς φανερόν
(Mt)Lk 8:17Οὐ γάρ ἐστιν κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται· οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ { γνωσθήσεται ⬪ μὴ γνωσθῇ } καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.
———
RP: γνωσθήσεται ⬪ NA/UBS: μὴ γνωσθῇ
17Mk 4:22For there is nothing hidden,[a] except that it should be made known; neither was anything made secret,[b] but that it should come to light.
———
a Gk. κρυπτός, incidentally secret or hidden (as in a crypt), without regard to intent.
b Gk. ἀπόκρυφος, purposefully hidden with intent to conceal.
(Mt)Lk 8:17For nothing is hidden,[a] that will not be revealed; nor anything secret,[b] that will not be known and come to light.[c]
———
a Gk. κρυπτός, incidentally secret or hidden (as in a crypt), without regard to intent.
b Gk. ἀπόκρυφος, purposefully hidden with intent to conceal.
c Also stated in Lk. 12:2.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 12:2)The One Who Has and Has Not
‑‑Mk 4:23Εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.(Mt)(Lk)‑‑Mk 4:23If any man has ears to hear, let him hear.”(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mk 4:9)(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mk 4:9)(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mk 7:16)(Mt)(Lk)‑‑(Mk)(Mk 7:16)(Mt)(Lk)‑‑Mk 4:24Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Βλέπετε τί ἀκούετε. Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν { τοῖς ἀκούουσιν ⬪ - }.
———
RP: τοῖς ἀκούουσιν ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 4:24¶He said to them, “Take heed what you hear. With whatever measure you measure, it will be measured to you, and more will be given to you who hear.(Mt)(Lk)
18Mk 4:25Ὃς γὰρ { ἂν ἔχῃ ⬪ ἔχει }, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: ἂν ἔχῃ ⬪ NA/UBS: ἔχει
Mt 13:12Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται· ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.Lk 8:18Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς { γὰρ ἐὰν ⬪ ἂν γὰρ } ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς { ἐὰν μὴ ⬪ ἂν μὴ } ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.
———
RP: γὰρ ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν γὰρ
RP: ἐὰν μὴ ⬪ NA/UBS: ἂν μὴ
18Mk 4:25For whoever has, to him will more be given, and he who doesn’t have, even that which he has will be taken away from him.”Mt 13:12For whoever has, to him will be given, and he will have abundance, but whoever doesn’t have, from him will be taken away even that which he has.Lk 8:18Be careful therefore how you hear. For whoever has, to him will be given; and whoever doesn’t have, from him will be taken away even that which he thinks he has.”
Jesus' Mother and Brothers
19Mk 3:31¶{ Ἔρχονται οὖν ⬪ Καὶ ἔρχεται } { οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ }, καὶ ἔξω { ἑστῶτες ⬪ στήκοντες } ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, { φωνοῦντες ⬪ καλοῦντες } αὐτόν.
———
RP: Ἔρχονται οὖν ⬪ NA/UBS: Καὶ ἔρχεται
RP: οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφὸὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ
RP: ἑστῶτες ⬪ NA/UBS: στήκοντες
RP: φωνοῦντες ⬪ NA/UBS: καλοῦντες
Mt 12:46¶Ἔτι { δὲ ⬪ - } αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:19¶{ Παρεγένοντο ⬪ Παρεγένετο } δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον.
———
RP: Παρεγένοντο ⬪ NA/UBS: Παρεγένετο
19Mk 3:31¶His mother and his brothers came, and standing outside, they sent to him, calling him.Mt 12:46¶While he was yet speaking to the multitudes, behold, his mother and his brothers stood outside, seeking to speak to him.Lk 8:19¶His mother and brothers came to him, and they could not come near him for the crowd.
20Mk 3:32Καὶ ἐκάθητο { ὄχλος περὶ αὐτόν ⬪ περὶ αὐτὸν ὄχλος }· { εἶπον δὲ ⬪ καὶ λέγουσιν } αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου { καὶ αἱ ἀδελφαί σου ⬪ [καὶ αἱ ἀδελφαί σου] } ἔξω ζητοῦσίν σε.
———
RP: ὄχλος περὶ αὐτόν ⬪ NA/UBS: περὶ αὐτὸν ὄχλος
RP: εἶπον δὲ ⬪ NA/UBS: καὶ λέγουσιν
RP: καὶ αἱ ἀδελφαί σου ⬪ NA/UBS: [καὶ αἱ ἀδελφαί σου]
Mt 12:47{ Εἶπεν ⬪ [Εἶπεν } δέ τις αὐτῷ, Ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι { λαλῆσαι ⬪ λαλῆσαι] }.
———
RP: Εἶπεν ⬪ NA/UBS: [Εἶπεν
RP: λαλῆσαι ⬪ NA/UBS: λαλῆσαι]
Lk 8:20{ Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόντων ⬪ Ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ }, Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν { σε θέλοντες ⬪ θέλοντές σε }.
———
RP: Καὶ ἀπηγγέλη αὐτῷ, λεγόντων ⬪ NA/UBS: Ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ
RP: σε θέλοντες ⬪ NA/UBS: θέλοντές σε
20Mk 3:32A multitude was sitting around him, and they told him, “Behold, your mother, your brothers, and your sisters are outside looking for you.”Mt 12:47One said to him, “Behold, your mother and your brothers stand outside, seeking to speak to you.”Lk 8:20It was told him by some saying, “Your mother and your brothers stand outside, desiring to see you.”
‑‑Mk 3:33Καὶ { ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων ⬪ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει }, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου { ἢ οἱ ⬪ καὶ οἱ } { ἀδελφοί μου ⬪ ἀδελφοί [μου] };
———
RP: ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων ⬪ NA/UBS: ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει
RP: ἢ οἱ ⬪ NA/UBS: καὶ οἱ
RP: ἀδελφοί μου ⬪ NA/UBS: ἀδελφοί [μου]
Mt 12:48Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ { εἰπόντι ⬪ λέγοντι } αὐτῷ, Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου; Καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου;
———
RP: εἰπόντι ⬪ NA/UBS: λέγοντι
(Lk)
‑‑Mk 3:33¶He answered them, “Who are my mother and my brothers?”Mt 12:48¶But he answered him who spoke to him, “Who is my mother? Who are my brothers?”(Lk)
‑‑Mk 3:34Καὶ περιβλεψάμενος { κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν ⬪ τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ } καθημένους, λέγει, Ἴδε, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.
———
RP: κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν ⬪ NA/UBS: τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ
Mt 12:49Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου.(Lk)
‑‑Mk 3:34Looking around at those who sat around him, he said, “Behold, my mother and my brothers!Mt 12:49He stretched out his hand towards his disciples, and said, “Behold, my mother and my brothers!(Lk)
21Mk 3:35Ὃς { γὰρ ⬪ [γὰρ] } ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ { ἀδελφή μου ⬪ ἀδελφὴ } καὶ μήτηρ ἐστίν.
———
RP: γὰρ ⬪ NA/UBS: [γὰρ]
RP: ἀδελφή μου ⬪ NA/UBS: ἀδελφὴ
Mt 12:50Ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.Lk 8:21Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες { αὐτόν ⬪ - }.
———
RP: αὐτόν ⬪ NA/UBS: —
21Mk 3:35For whoever does the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.”Mt 12:50For whoever does the will of my Father who is in heaven, he is my brother, and sister, and mother.”Lk 8:21¶But he answered them, “My mother and my brothers are these who hear the word of God, and do it.”
Jesus Calms the Storm
22Mk 4:36Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμβάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ. Καὶ ἄλλα { δὲ πλοιάρια ⬪ πλοῖα } ἦν μετ’ αὐτοῦ.
———
RP: δὲ πλοιάρια ⬪ NA/UBS: πλοῖα
Mt 8:23¶Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.Lk 8:22¶{ Καὶ ἐγένετο ⬪ Ἐγένετο δὲ } ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης· Καὶ καὶ ἀνήχθησαν.
———
RP: Καὶ ἐγένετο ⬪ NA/UBS: Ἐγένετο δὲ
22Mk 4:36Leaving the multitude, they took him with them, even as he was, in the boat. Other small boats were also with him.Mt 8:23¶When he got into a boat, his disciples followed him.Lk 8:22¶Now it happened on one of those days, that he entered into a boat, himself and his disciples, and he said to them, “Let’s go over to the other side of the lake.” So they launched out And they set sail.
23Mk 4:37Καὶ γίνεται λαῖλαψ { ἀνέμου μεγάλη ⬪ μεγάλη ἀνέμου }· { τὰ δὲ ⬪ καὶ τὰ } κύματα ἐπέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε { αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι ⬪ ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον }.
———
RP: ἀνέμου μεγάλη ⬪ NA/UBS: μεγάλη ἀνέμου
RP: τὰ δὲ ⬪ NA/UBS: καὶ τὰ
RP: αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι ⬪ NA/UBS: ἤδη γεμίζεσθαι τὸ πλοῖον
Mt 8:24Καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν.Lk 8:23Πλεόντων δὲ αὐτῶν ἀφύπνωσεν· καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον.
23Mk 4:37A big wind storm arose, and the waves beat into the boat, so much that the boat was already filled.Mt 8:24Behold, a violent storm came up on the sea, so much that the boat was covered with the waves, but he was asleep.Lk 8:23But as they sailed, he fell asleep. A wind storm came down on the lake, and they were taking on dangerous amounts of water.
24Mk 4:38Καὶ { ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ ⬪ αὐτὸς ἦν ἐν τῇ } πρύμνῃ ἐπὶ τὸ προσκεφάλαιον καθεύδων· καὶ { διεγείρουσιν ⬪ ἐγείρουσιν } αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα;
———
RP: ἦν αὐτὸς ἐπὶ τῇ ⬪ NA/UBS: αὐτὸς ἦν ἐν τῇ
RP: διεγείρουσιν ⬪ NA/UBS: ἐγείρουσιν
Mt 8:25Καὶ προσελθόντες { οἱ μαθηταὶ ⬪ - } ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, Κύριε, σῶσον { ἡμᾶς ⬪ - }, ἀπολλύμεθα.
———
RP: οἱ μαθηταὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡμᾶς ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:24Προσελθόντες δὲ διήγειραν αὐτόν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα. Ὁ δὲ { ἐγερθεὶς ⬪ διεγερθεὶς } ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος· καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.
———
RP: ἐγερθεὶς ⬪ NA/UBS: διεγερθεὶς
24Mk 4:38He himself was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him up, and told him, “Teacher, don’t you care that we are dying?”Mt 8:25They came to him, and woke him up, saying, “Save us, Lord! We are dying!”Lk 8:24They came to him, and awoke him, saying, “Master, master, we are dying!” He awoke, and rebuked the wind and the raging turbulence of the water, and they ceased, and it was calm.[a]*
———
a Cf. Ps. 107:29.
25Mk 4:39Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ, καὶ εἶπεν τῇ θαλάσσῃ, Σιώπα, πεφίμωσο. Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.Mt 8:26Καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; Τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησεν τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.Lk 8:25Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ { ἐστιν ἡ ⬪ ἡ } πίστις ὑμῶν; Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;
———
RP: ἐστιν ἡ ⬪ NA/UBS: ἡ
25Mk 4:39¶He awoke, and rebuked the wind, and said to the sea, PeaceQuiet! Be still!” The wind ceased, and there was a great calm.[a]
———
a Cf. Ps. 107:29.
Mt 8:26¶He said to them, “Why are you fearful, O you of little faith?” Then he got up, rebuked the wind and the sea, and there was a great calm.[a]
———
a Cf. Ps. 107:29.
Lk 8:25He said to them, “Where is your faith?” Being afraid they marveled, saying one to another, “Who is this, then, that he commands even the winds and the water, and they obey him?”
‑‑Mk 4:40Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί δειλοί { ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ⬪ ἐστε; Οὔπω } ἔχετε πίστιν;
———
RP: ἐστε οὕτως; Πῶς οὐκ ⬪ NA/UBS: ἐστε; Οὔπω
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 4:40He said to them, “Why are you so afraid? How is it that you have no faith?”(Mt)(Lk)
‑‑Mk 4:41Καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα { ὑπακούουσιν ⬪ ὑπακούει } αὐτῷ;
———
RP: ὑπακούουσιν ⬪ NA/UBS: ὑπακούει
Mt 8:27Οἱ δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, Ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα { ὑπακούουσιν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ ὑπακούουσιν };
———
RP: ὑπακούουσιν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ὑπακούουσιν
(Lk)
‑‑Mk 4:41¶They were greatly afraid, and said to one another, “Who then is this, that even the wind and the sea obey him?”Mt 8:27¶The men marveled, saying, “What kind of man is this, that even the wind and the sea obey him?”(Lk)
Gerasenes/Gadarenes
26Mk 5:1Καὶ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν }.
———
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
Mt 8:28¶Καὶ { ἐλθόντι αὐτῷ ⬪ ἐλθόντος αὐτοῦ } εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν { Γεργεσηνῶν ⬪ Γαδαρηνῶν }, ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης·
———
RP: ἐλθόντι αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐλθόντος αὐτοῦ
RP: Γεργεσηνῶν ⬪ NA/UBS: Γαδαρηνῶν
Lk 8:26¶Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν }, ἥτις ἐστὶν { ἀντιπέραν ⬪ ἀντιπέρα } τῆς Γαλιλαίας.
———
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
RP: ἀντιπέραν ⬪ NA/UBS: ἀντιπέρα
26Mk 5:1¶They came to the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.Mt 8:28¶When he came to the other side, into the country of the Gergesenes, two people possessed by demons met him there, coming out of the tombs, exceedingly fierce, so that nobody could pass that way.Lk 8:26They arrived at the country of the Gadarenes, which is opposite Galilee.
27Mk 5:2Καὶ { ἐξελθόντι αὐτῷ ⬪ ἐξελθόντος αὐτοῦ } ἐκ τοῦ πλοίου, { εὐθέως ἀπήντησεν ⬪ εὐθὺς ὑπήντησεν } αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ,
———
RP: ἐξελθόντι αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐξελθόντος αὐτοῦ
RP: εὐθέως ἀπήντησεν ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ὑπήντησεν
(Mt)Lk 8:27Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν { αὐτῷ ἀνήρ ⬪ ἀνήρ } τις ἐκ τῆς πόλεως, { ὃς εἶχεν ⬪ ἔχων } δαιμόνια { ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ⬪ καὶ χρόνῳ ἱκανῷ } { ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο ⬪ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον }, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.
———
RP: αὐτῷ ἀνήρ ⬪ NA/UBS: ἀνήρ
RP: ὃς εἶχεν ⬪ NA/UBS: ἔχων
RP: ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ χρόνῳ ἱκανῷ
RP: ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο ⬪ NA/UBS: οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον
27Mk 5:2When he had come out of the boat, immediately a man with an unclean spirit met him out of the tombs.(Mt)Lk 8:27¶When Jesus stepped ashore, a certain man out of from the city who had demons met him, and (who) for as long time as anyone could remember[a] met him. He wore no clothes, and didn’t live in a house, but in among the tombs.
———
a Gk. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ, and (who) for a considerable or inordinate (amount of) time.
‑‑Mk 5:3ὃς τὴν κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνήμασιν· καὶ { οὔτε ἁλύσεσιν ⬪ οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι } οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι,
———
RP: οὔτε ἁλύσεσιν ⬪ NA/UBS: οὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:3He lived in the tombs. Nobody could bind him any more, not even with chains,(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:4διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι, καὶ διεσπᾶσθαι ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας συντετρίφθαι· καὶ οὐδεὶς { αὐτὸν ἴσχυεν ⬪ ἴσχυεν αὐτὸν } δαμάσαι·
———
RP: αὐτὸν ἴσχυεν ⬪ NA/UBS: ἴσχυεν αὐτὸν
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:4because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been torn apart by him, and the fetters broken in pieces. Nobody had the strength to tame him.(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:5καὶ διὰ παντός, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, ἐν τοῖς { ὄρεσιν καὶ ⬪ μνήμασιν καὶ } ἐν τοῖς { μνήμασιν ἦν ⬪ ὄρεσιν ἦν } κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις.
———
RP: ὄρεσιν καὶ ⬪ NA/UBS: μνήμασιν καὶ
RP: μνήμασιν ἦν ⬪ NA/UBS: ὄρεσιν ἦν
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:5Always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.(Mt)(Lk)
What Have You to Do With Me?
28Mk 5:6{ Ἰδὼν δὲ ⬪ Καὶ ἰδὼν } τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν, ἔδραμεν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ,
———
RP: Ἰδὼν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἰδὼν
Mt 8:29καὶ ἰδού, ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, { Ἰησοῦ ⬪ - } υἱὲ τοῦ θεοῦ; Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;
———
RP: Ἰησοῦ ⬪ NA/UBS: —
Lk 8:28Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, { καὶ ἀνακράξας ⬪ ἀνακράξας }, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Δέομαί σου, μή με βασανίσῃς.
———
RP: καὶ ἀνακράξας ⬪ NA/UBS: ἀνακράξας
28Mk 5:6When he saw Jesus from afar, he ran and bowed down to him,Mt 8:29Behold, they cried out, saying, “What do we have to do with you, Jesus, Son of God? Have you come here to torment us before the time?”Lk 8:28When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, “What do I have to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I beg you, don’t torment me!”
‑‑Mk 5:7καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ { εἶπεν ⬪ λέγει }, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Ὁρκίζω σε τὸν θεόν, μή με βασανίσῃς.
———
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: λέγει
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:7and crying out with a loud voice, he said, “What have I to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I adjure you by God, don’t torment me.”(Mt)(Lk)
Legion
29Mk 5:8Ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ, Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, ἐκ τοῦ ἀνθρώπου.(Mt)Lk 8:29Παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου· πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ { ἐδεσμεῖτο ⬪ ἐδεσμεύετο } ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ { δαίμονος ⬪ δαιμονίου } εἰς τὰς ἐρήμους.
———
RP: ἐδεσμεῖτο ⬪ NA/UBS: ἐδεσμεύετο
RP: δαίμονος ⬪ NA/UBS: δαιμονίου
29Mk 5:8For he said to him, “Come out of the man, you unclean spirit!”(Mt)Lk 8:29For Jesus was commanding the unclean spirit to come out of the man. For the unclean spirit had often seized the man. He was kept under guard, and bound with chains and fetters. Breaking the bands apart, he was driven by the demon into the desert.
30Mk 5:9Καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί { σοι ὄνομα ⬪ ὄνομά σοι }; Καὶ { ἀπεκρίθη, λέγων ⬪ λέγει αὐτῷ }, { Λεγεὼν ⬪ λεγιὼν } ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν.
———
RP: σοι ὄνομα ⬪ NA/UBS: ὄνομά σοι
RP: ἀπεκρίθη, λέγων ⬪ NA/UBS: λέγει αὐτῷ
RP: Λεγεὼν ⬪ NA/UBS: Λεγιὼν λεγιὼν
(Mt)Lk 8:30Ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, { λέγων ⬪ - }, Τί σοι { ἐστὶν ὄνομα ⬪ ὄνομά ἐστιν }; Ὁ δὲ εἶπεν, { Λεγεών ⬪ λεγιών }· ὅτι { δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν ⬪ εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ } εἰς αὐτόν.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐστὶν ὄνομα ⬪ NA/UBS: ὄνομά ἐστιν
RP: Λεγεών ⬪ NA/UBS: Λεγιών λεγιών
RP: δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ
30Mk 5:9¶He asked him, “What is your name?”
¶He said to him, “My name is Legion, for we are many.”
(Mt)Lk 8:30¶Jesus asked him, “What is your name?”
¶He said, “Legion,” for many demons had entered into him.
31Mk 5:10Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, ἵνα μὴ { αὐτοὺς ⬪ αὐτὰ } ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας.
———
RP: αὐτοὺς ⬪ NA/UBS: αὐτὰ
(Mt)Lk 8:31Καὶ { παρεκάλει ⬪ παρεκάλουν } αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.
———
RP: παρεκάλει ⬪ NA/UBS: παρεκάλουν
31Mk 5:10He begged him much that he would not send them away out of the country.(Mt)Lk 8:31They begged him that he would not command them to go into the abyss (a).
———
a The Abyss is a static place. The demons did not want to go where they would be unable to progress in their perfidities.
Herd of Pigs
32Mk 5:11Ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τῷ ὄρει ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη·Mt 8:30Ἦν δὲ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἀγέλη χοίρων πολλῶν βοσκομένη.Lk 8:32Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν { βοσκομένων ⬪ βοσκομένη } ἐν τῷ ὄρει· καὶ { παρεκάλουν ⬪ παρεκάλεσαν } αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.
———
RP: βοσκομένων ⬪ NA/UBS: βοσκομένη
RP: παρεκάλουν ⬪ NA/UBS: παρεκάλεσαν
32Mk 5:11Now on the mountainside there was a great herd of pigs feeding.Mt 8:30Now there was a herd of many pigs feeding far away from them.Lk 8:32Now there was there a herd of many a considerable (number of) pigs[a] feeding on the mountain, and they begged him that he would allow them to enter into those. He allowed them.
———
a Gk. ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν. Cf. Mt. 8:30: ἀγέλη χοίρων πολλῶν, a herd of many pigs; and Mk. 5:11: ἀγέλη χοίρων μεγάλη, a great herd of pigs.
‑‑Mk 5:12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν { πάντες οἱ δαίμονες ⬪ - }, λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους, ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν.
———
RP: πάντες οἱ δαίμονες ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:31Οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, Εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, { ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ⬪ ἀπόστειλον ἡμᾶς } εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
———
RP: ἐπίτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ⬪ NA/UBS: ἀπόστειλον ἡμᾶς
(Lk)
‑‑Mk 5:12All the demons begged him, saying, “Send us into the pigs, that we may enter into them.”Mt 8:31The demons begged him, saying, “If you cast us out, permit us to go away into the herd of pigs.”(Lk)
33Mk 5:13Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς { εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ⬪ - }. Καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· { ἦσαν δὲ ⬪ - } ὡς δισχίλιοι· καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ.
———
RP: εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἦσαν δὲ ⬪ NA/UBS: —
Mt 8:32Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς { τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων ⬪ τοὺς χοίρους }· καὶ ἰδού, ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη { τῶν χοίρων κατὰ ⬪ κατὰ } τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν.
———
RP: τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων ⬪ NA/UBS: τοὺς χοίρους
RP: τῶν χοίρων κατὰ ⬪ NA/UBS: κατὰ
Lk 8:33Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους· καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη.
33Mk 5:13¶At once Jesus gave them permission. The unclean spirits came out and entered into the pigs. The herd of about two thousand rushed down the steep bank into the sea, and they were drowned in the sea.Mt 8:32¶He said to them, “Go!”
¶They came out, and went into the herd of pigs: and behold, the whole herd of pigs rushed down the cliff into the sea, and died in the water.
Lk 8:33The demons came out from the man, and entered into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake, and were drowned.
Begging Him to Leave
34Mk 5:14{ Οἱ δὲ ⬪ Καὶ οἱ } βόσκοντες { τοὺς χοίρους ⬪ αὐτοὺς } ἔφυγον, καὶ { ἀνήγγειλαν ⬪ ἀπήγγειλαν } εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. Καὶ { ἐξῆλθον ⬪ ἦλθον } ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός·
———
RP: Οἱ δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ οἱ
RP: τοὺς χοίρους ⬪ NA/UBS: αὐτοὺς
RP: ἀνήγγειλαν ⬪ NA/UBS: ἀπήγγειλαν
RP: ἐξῆλθον ⬪ NA/UBS: ἦλθον
Mt 8:33Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων.Lk 8:34Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ { γεγενημένον ⬪ γεγονὸς } ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.
———
RP: γεγενημένον ⬪ NA/UBS: γεγονὸς
34Mk 5:14Those who fed them fled, and told it in the city and in the country.
¶The people came to see what it was that had happened.
Mt 8:33Those who fed them fled, and went away into the city, and told everything, including what happened to those who were possessed with demons.Lk 8:34When those who fed them saw what had happened, they fled, and told it in the city and in the country.
35Mk 5:15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον { καθήμενον καὶ ἱματισμένον ⬪ καθήμενον ἱματισμένον } καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν { Λεγεῶνα ⬪ λεγιῶνα }· καὶ ἐφοβήθησαν.
———
RP: καθήμενον καὶ ἱματισμένον ⬪ NA/UBS: καθήμενον ἱματισμένον
RP: Λεγεῶνα ⬪ NA/UBS: Λεγιῶνα λεγιῶνα
Mt 8:34Καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς { συνάντησιν ⬪ ὑπάντησιν } τῷ Ἰησοῦ· καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.
———
RP: συνάντησιν ⬪ NA/UBS: ὑπάντησιν
Lk 8:35Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός· καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια { ἐξεληλύθει ⬪ ἐξῆλθεν }, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐφοβήθησαν.
———
RP: ἐξεληλύθει ⬪ NA/UBS: ἐξῆλθεν
35Mk 5:15They came to Jesus, and saw him who had been possessed by demons sitting, clothed, and in his right mind, even him who had the legion; and they were afraid.
———
a see 2 Tim 1:17
Mt 8:34Behold, all the city came out to meet Jesus. When they saw him, they begged that he would depart from their borders.Lk 8:35¶People went out to see what had happened. They came to Jesus, and found the man from whom the demons had gone out, sitting at Jesus’ feet, clothed and in his right mind; and they were afraid.
36Mk 5:16{ Διηγήσαντο δὲ ⬪ Καὶ διηγήσαντο } αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο τῷ δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων.
———
RP: Διηγήσαντο δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ διηγήσαντο
(Mt)Lk 8:36Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς { καὶ ⬪ - } οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: —
36Mk 5:16Those who saw it declared recounted to them how it happened to him the one who was possessed by demons, and about the pigs.(Mt)Lk 8:36Those who saw it told them how he who had been possessed by demons was healed.
37Mk 5:17Καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.(Mt)Lk 8:37Καὶ { ἠρώτησαν ⬪ ἠρώτησεν } αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν { Γαδαρηνῶν ⬪ Γερασηνῶν } ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς { τὸ πλοῖον ⬪ πλοῖον } ὑπέστρεψεν.
———
RP: ἠρώτησαν ⬪ NA/UBS: ἠρώτησεν
RP: Γαδαρηνῶν ⬪ NA/UBS: Γερασηνῶν
RP: τὸ πλοῖον ⬪ NA/UBS: πλοῖον
37Mk 5:17They began to beg him to depart from their region.(Mt)Lk 8:37All the people of the surrounding country of the Gadarenes asked him to depart from them, for they were very much afraid. He entered into the boat, and returned.
Tell How Much the Lord Has Done For You
38Mk 5:18Καὶ { ἐμβάντος ⬪ ἐμβαίνοντος } αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα { ᾖ μετ’ αὐτοῦ ⬪ μετ’ αὐτοῦ ᾖ }.
———
RP: ἐμβάντος ⬪ NA/UBS: ἐμβαίνοντος
RP: ᾖ μετ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: μετ’ αὐτοῦ ᾖ
(Mt)Lk 8:38{ Ἐδέετο ⬪ Ἐδεῖτο } δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. Ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } λέγων,
———
RP: Ἐδέετο ⬪ NA/UBS: Ἐδεῖτο
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
38Mk 5:18¶As he was entering into the boat, he who had been possessed by demons begged him that he might be with him.(Mt)Lk 8:38But the man from whom the demons had gone out begged him that he might go with him, but Jesus sent him away, saying,
39Mk 5:19{ Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ Καὶ } οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, Ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ { ἀνάγγειλον ⬪ ἀπάγγειλον } αὐτοῖς ὅσα { σοι ὁ κύριος ⬪ ὁ κύριός σοι } πεποίηκεν, καὶ ἠλέησέν σε.
———
RP: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: Καὶ
RP: ἀνάγγειλον ⬪ NA/UBS: ἀπάγγειλον
RP: σοι ὁ κύριος ⬪ NA/UBS: ὁ κύριός σοι
(Mt)Lk 8:39Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα { ἐποίησέν σοι ⬪ σοι ἐποίησεν } ὁ θεός. Καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.
———
RP: ἐποίησέν σοι ⬪ NA/UBS: σοι ἐποίησεν
39Mk 5:19He didn’t allow him, but said to him, “Go to your house, to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you, and how he had mercy on you.”(Mt)Lk 8:39“Return to your house, and declare recount what great things God has done for you.” He went his way, proclaiming throughout the whole city what great things Jesus had done for him.
‑‑Mk 5:20Καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ Δεκαπόλει ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· καὶ πάντες ἐθαύμαζον.(Mt)(Lk)‑‑Mk 5:20¶He went his way, and began to proclaim in Decapolis how Jesus had done great things for him, and everyone marveled.(Mt)(Lk)Jairus' Daughter
40Mk 5:21¶Καὶ διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ { ἐν τῷ πλοίῳ ⬪ [ἐν τῷ πλοίῳ] } πάλιν εἰς τὸ πέραν, συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ’ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν.
———
RP: ἐν τῷ πλοίῳ ⬪ NA/UBS: [ἐν τῷ πλοίῳ]
(Mt)Lk 8:40¶{ Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι ⬪ Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν } τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος· ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.
———
RP: Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ὑποστρέψαι ⬪ NA/UBS: Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν
40Mk 5:21¶When Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him; and he was by the sea.(Mt)Lk 8:40¶It happened, when Jesus returned, that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him.
41Mk 5:22Καὶ { ἰδού ⬪ - }, ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι { Ἰάειρος ⬪ Ἰάϊρος }, καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ,
———
RP: ἰδού ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἰάειρος ⬪ NA/UBS: Ἰάϊρος
Mt 9:18¶Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ, λέγων ὅτι Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν· ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ’ αὐτήν, καὶ ζήσεται.Lk 8:41Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα { Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ⬪ Ἰάϊρος καὶ οὗτος } ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας { τοῦ ⬪ [τοῦ] } Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ·
———
RP: Ἰάειρος, καὶ αὐτὸς ⬪ NA/UBS: Ἰάϊρος καὶ οὗτος
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: [τοῦ]
41Mk 5:22Behold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, came; and seeing him, he fell at his feet,Mt 9:18¶While he told these things to them, behold, a ruler came and worshiped him, saying, “My daughter has just died, but come and lay your hand on her, and she will live.”Lk 8:41Behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He fell down at Jesus’ feet, and begged him to come into his house,
42Mk 5:23καὶ { παρεκάλει ⬪ παρακαλεῖ } αὐτὸν πολλά, λέγων ὅτι Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει· ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς { αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως ⬪ τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα } σωθῇ καὶ { ζήσεται ⬪ ζήσῃ }.
———
RP: παρεκάλει ⬪ NA/UBS: παρακαλεῖ
RP: αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως ⬪ NA/UBS: τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα
RP: ζήσεται ⬪ NA/UBS: ζήσῃ
(Mt)Lk 8:42ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ { αὕτη ⬪ αὐτὴ } ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.
———
RP: αὕτη ⬪ NA/UBS: αὐτὴ
42Mk 5:23and begged him much, saying, “My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live.”(Mt)Lk 8:42for he had an onlyª daughter, about twelve years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes pressed against him.
———
a μονογενής: indicates only child, only one born in kind..
‑‑Mk 5:24Καὶ ἀπῆλθεν μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν.Mt 9:19Καὶ ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.(Lk)‑‑Mk 5:24¶He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides.Mt 9:19¶Jesus got up and followed him, as did his disciples.(Lk)Jesus Heals a Woman With a Discharge of Blood
43Mk 5:25¶Καὶ γυνή { τις ⬪ - } οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος { ἔτη δώδεκα ⬪ δώδεκα ἔτη },
———
RP: τις ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔτη δώδεκα ⬪ NA/UBS: δώδεκα ἔτη
Mt 9:20Καὶ ἰδού, γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ.Lk 8:43¶Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις { ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον ⬪ [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον] } οὐκ ἴσχυσεν { ὑπ’ ⬪ ἀπ’ } οὐδενὸς θεραπευθῆναι,
———
RP: ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον ⬪ NA/UBS: [ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον]
RP: ὑπ’ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
43Mk 5:25A certain woman, who had an issue of blood[a] for twelve years,[b]
———
a Gk. οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος.
b The woman would have been a social outcast, for her bleeding meant anyone who touched either her or anything on which she sat was made unclean. Leviticus 15:25-27: If a woman has a discharge of blood [LXX: ἐὰν ῥέῃ ῥύσει αἵματος] for many days, not at the time of her menstrual impurity, or if she has a discharge beyond the time of her impurity, all the days of the discharge she shall continue in uncleanness. As in the days of her impurity, she shall be unclean. (26) Every bed on which she lies...And everything on which she sits shall be unclean... (27) And whoever touches these things shall be unclean, and shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until evening (ESV). Leviticus 15:19-23: ...whoever touches her shall be unclean until the evening.... (22) And whoever touches anything on which she sits shall...be unclean until the evening. (23) Whether it is the bed or anything on which she sits, when he touches it he shall be unclean until the evening (ESV).
Mt 9:20Behold, a woman who had an issue of blood for twelve years came behind him, and touched the fringe of his garment;Lk 8:43A woman who had a flow of blood for twelve years, who had spent all her living on physicians, and could not be healed by any,
‑‑Mk 5:26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ’ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα,(Mt)(Lk)‑‑Mk 5:26and had suffered many things by many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse,(Mt)(Lk)44Mk 5:27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ·(Mt)Lk 8:44προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.44Mk 5:27having heard the things concerning Jesus, came up behind him in the crowd, and touched his clothes.(Mt)Lk 8:44came behind him, and touched the fringe of his cloak, and immediately the flow of her blood stopped.‑‑Mk 5:28ἔλεγεν γὰρ ὅτι { Κἂν ⬪ Ἐὰν ἅψωμαι κἂν } τῶν ἱματίων { αὐτοῦ ἅψωμαι ⬪ αὐτοῦ }, σωθήσομαι.
———
RP: Κἂν ⬪ NA/UBS: Ἐὰν ἅψωμαι κἂν
RP: αὐτοῦ ἅψωμαι ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
Mt 9:21Ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι.(Lk)
‑‑Mk 5:28For she said, “If I just touch his clothes, I will be made well.”Mt 9:21for she said within herself, “If I just touch his garment, I will be made well.”(Lk)
‑‑Mk 5:29Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 5:29Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction.(Mt)(Lk)
45Mk 5:30Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων;
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
(Mt)Lk 8:45Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος { καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ⬪ - }, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν, { καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου ⬪ - };
———
RP: καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου ⬪ NA/UBS: —
45Mk 5:30¶Immediately Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd, and asked, “Who touched my clothes?”(Mt)Lk 8:45Jesus said, “Who touched me?”
¶When all denied it, Peter and those with him said, “Master, the multitudes press and jostle you, and you say, ‘Who touched me?’
‑‑Mk 5:31Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο;(Mt)(Lk)‑‑Mk 5:31¶His disciples said to him, “You see the multitude pressing against you, and you say, ‘Who touched me?’”(Mt)(Lk)46Mk 5:32Καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν.(Mt)Lk 8:46Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν { ἐξελθοῦσαν ⬪ ἐξεληλυθυῖαν } ἀπ’ ἐμοῦ.
———
RP: ἐξελθοῦσαν ⬪ NA/UBS: ἐξεληλυθυῖαν
46Mk 5:32¶He looked around to see her who had done this thing.(Mt)Lk 8:46¶But Jesus said, “Someone did touch me, for I perceived that power has gone out of me.”
47Mk 5:33Ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν { ἐπ’ ⬪ - } αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
———
RP: ἐπ’ ⬪ NA/UBS: —
(Mt)Lk 8:47Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν { αὐτῷ ἐνώπιον ⬪ ἐνώπιον } παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.
———
RP: αὐτῷ ἐνώπιον ⬪ NA/UBS: ἐνώπιον
47Mk 5:33But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.(Mt)Lk 8:47When the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him declared to him in the presence of all the people the reason why she had touched him, and how she was healed immediately.
48Mk 5:34Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, { Θύγατερ ⬪ Θυγάτηρ }, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.
———
RP: Θύγατερ ⬪ NA/UBS: Θυγάτηρ
Mt 9:22Ὁ δὲ Ἰησοῦς { ἐπιστραφεὶς ⬪ στραφεὶς } καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
———
RP: ἐπιστραφεὶς ⬪ NA/UBS: στραφεὶς
Lk 8:48Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, { Θάρσει, θύγατερ ⬪ Θυγάτηρ }, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.
———
RP: Θάρσει, θύγατερ ⬪ NA/UBS: Θυγάτηρ
48Mk 5:34¶He said to her, “Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be cured of your disease.”Mt 9:22¶But Jesus, turning around and seeing her, said, “Daughter, cheer up! Your faith has made you well.” And the woman was made well from that hour.Lk 8:48He said to her, “Daughter, cheer up. Your faith has made you well. Go in peace.”
Jesus Heals a Dead Girl (Jairus' Daughter [Cont'd])
49Mk 5:35¶Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγοντες ὅτι Ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανεν· τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον;(Mt)Lk 8:49¶Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων { αὐτῷ ⬪ - } ὅτι Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· { μὴ ⬪ μηκέτι } σκύλλε τὸν διδάσκαλον.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
RP: μὴ ⬪ NA/UBS: μηκέτι
49Mk 5:35¶While he was still speaking, people came from the synagogue ruler’s house saying, “Your daughter is dead. Why bother the Teacher any more?”(Mt)Lk 8:49¶While he still spoke, one from the ruler of the synagogue’s house came, saying to him, “Your daughter is dead. Don’t trouble the Teacher.”
50Mk 5:36Ὁ δὲ Ἰησοῦς { εὐθέως ἀκούσας ⬪ παρακούσας } τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ, μόνον πίστευε.
———
RP: εὐθέως ἀκούσας ⬪ NA/UBS: παρακούσας
(Mt)Lk 8:50Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, { λέγων ⬪ - }, Μὴ φοβοῦ. Μόνον { πίστευε ⬪ πίστευσον }, καὶ σωθήσεται.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
RP: πίστευε ⬪ NA/UBS: πίστευσον
50Mk 5:36¶But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue, “Don’t be afraid, only believe.”(Mt)Lk 8:50¶But Jesus hearing it, answered him, “Don’t be afraid. Only believe, and she will be healed.”
51Mk 5:37Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα { αὐτῷ ⬪ μετ’ αὐτοῦ } συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ { Πέτρον ⬪ τὸν Πέτρον } καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: μετ’ αὐτοῦ
RP: Πέτρον ⬪ NA/UBS: τὸν Πέτρον
(Mt)Lk 8:51Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν { οὐδένα ⬪ τινα σὺν αὐτῷ }, εἰ μὴ Πέτρον καὶ Ἰωάννην καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα.
———
RP: οὐδένα ⬪ NA/UBS: τινα σὺν αὐτῷ
51Mk 5:37He allowed no one to follow him, except Peter, James, and John the brother of James.(Mt)Lk 8:51¶When he came to the house, he didn’t allow anyone to enter in, except Peter, John, James, the father of the child, and her mother.
‑‑Mk 5:38Καὶ { ἔρχεται ⬪ ἔρχονται } εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυναγώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον, { κλαίοντας ⬪ καὶ κλαίοντας } καὶ ἀλαλάζοντας πολλά.
———
RP: ἔρχεται ⬪ NA/UBS: ἔρχονται
RP: κλαίοντας ⬪ NA/UBS: καὶ κλαίοντας
Mt 9:23Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον θορυβούμενον,(Lk)
‑‑Mk 5:38He came to the synagogue ruler’s house, and he saw an uproar, weeping, and great wailing.Mt 9:23¶When Jesus came into the ruler’s house, and saw the flute players, and the crowd in noisy disorder,(Lk)
52Mk 5:39Καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, Τί θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε; Τὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.Mt 9:24{ λέγει αὐτοῖς ⬪ ἔλεγεν }, Ἀναχωρεῖτε· οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ κοράσιον, ἀλλὰ καθεύδει. Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ.
———
RP: λέγει αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: ἔλεγεν
Lk 8:52Ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. Ὁ δὲ εἶπεν, Μὴ κλαίετε· { οὐκ ⬪ οὐ γὰρ } ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.
———
RP: οὐκ ⬪ NA/UBS: οὐ γὰρ
52Mk 5:39When he had entered in, he said to them, “Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep.”Mt 9:24he said to them, “Make room, because the girl isn’t dead, but sleeping.”
¶They were ridiculing him.
Lk 8:52All were weeping and mourning beating their breasts for her, but he said, “Don’t weep. She isn’t dead, but sleeping.”
53Mk 5:40Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. { Ὁ ⬪ Αὐτὸς } δέ, ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ’ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον { ἀνακείμενον ⬪ - }.
———
RP: Ὁ ⬪ NA/UBS: Αὐτὸς
RP: ἀνακείμενον ⬪ NA/UBS: —
Mt 9:25Ὅτε δὲ ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον.Lk 8:53Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.
53Mk 5:40¶They ridiculed him. But he, having put them all out, took the father of the child, her mother, and those who were with him, and went in where the child was lying.Mt 9:25But when the crowd was put out, he entered in, took her by the hand, and the girl arose.Lk 8:53¶They were ridiculing him, knowing that she was dead.
54Mk 5:41Καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου, λέγει αὐτῇ, Ταλιθά, { κοῦμι ⬪ κοῦμ }· ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Τὸ κοράσιον, σοὶ λέγω, { ἔγειραι ⬪ ἔγειρε }.
———
RP: κοῦμι ⬪ NA/UBS: κοῦμ
RP: ἔγειραι ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
(Mt)Lk 8:54Αὐτὸς δὲ { ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ ⬪ - } κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησεν λέγων, Ἡ παῖς { ἔγειρου ἐγείρου ⬪ ἔγειρε }.
———
RP: ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔγειρου ἐγείρου ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
54Mk 5:41Taking the child by the hand, he said to her, “Talitha cumi!” which means, being interpreted, “Girl, I tell you, get up!”(Mt)Lk 8:54But he put them all outside, and taking her by the hand, he called, saying, “Child, arise!”
55Mk 5:42Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀνέστη τὸ κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα· καὶ ἐξέστησαν { ἐκστάσει ⬪ [εὐθὺς] ἐκστάσει } μεγάλῃ.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἐκστάσει ⬪ NA/UBS: [εὐθὺς] ἐκστάσει
(Mt)Lk 8:55Καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα· καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.
55Mk 5:42Immediately the girl rose stood up and walked was walking, for she was twelve years old. They were amazed astounded with great amazement astoundment.(Mt)Lk 8:55Her spirit returned, and she rose up immediately. He commanded that something be given to her to eat.
56Mk 5:43Καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς { γνῷ ⬪ γνοῖ } τοῦτο· καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν.
———
RP: γνῷ ⬪ NA/UBS: γνοῖ
Mt 9:26Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.Lk 8:56Καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.
56Mk 5:43He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat.Mt 9:26The report of this went out into all that land.Lk 8:56Her parents were amazed astounded, but he commanded them to tell no one what had been done.
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2024 06:27:49 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top