www.katabiblon.com

According to Luke 3

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Robinson-Pierpont 2005Wiki English Translation‎ / World English Bible
MarkMatthewLuke MarkMatthewLuke

John the Baptist

Mk1:1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ χριστοῦ, { υἱοῦ τοῦ θεοῦ ♦ [υἱοῦ θεοῦ] }·
———
RP: υἱοῦ τοῦ θεοῦ ♦ NA/UBS: [υἱοῦ θεοῦ]
Mk1:1¶The beginning of the Good News of Jesus Christ, the Son of God.
Lk3:1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, { καὶ τετραρχοῦντος ♦ καὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντος ♦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ♦ Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
Lk3:1¶Now in the fifteenth year[a] of the reign of Tiberius Caesar,[b] Pontius Pilate being governor of Judea,[c] and Herod (Antipas)[d] being tetrarch of Galilee, and his brother Philip[e] tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
———
a 29 CE.
b Second Roman emperor, 14-37 CE (successor to Augustus Caesar [see Lk. 2:1], 27 BCE-14 CE).
c The tetrarchy of Judea, Samaria, and Idumea was reorganized as the Roman province Iudaea, administered by Roman governors in Caesarea Maritima, after Herod Archelaus (see Mt. 2:22), fifth son of Herod the Great, was deposed by Augustus Caesar after ten years of misrule, 4 BCE-6 CE.
d Herod Antipas, sixth son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Galilee and Perea from his capital in Tiberias, 4 BCE-39 CE.
e Herod Philip, seventh son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea from his capital in [Chalcis? Caesarea Philippi?], 4 BCE-34 CE. Mt. 14:3 and Mk. 6:17 misattribute him as the husband of Herodias; consequently, his half-brother, Herod II Boethus, Herodias' husband (see Mt. 14:3, Mk. 6:17), is known also as Herod Philip I, and Philip himself as Herod Philip II.
Lk3:2ἐπὶ ἀρχιερέως { Ἄννα ♦ Ἅννα } καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
———
RP: Ἄννα ♦ NA/UBS: Ἅννα
Lk3:2in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
Mk1:2¶{ Ὡς ♦ Καθὼς } γέγραπται ἐν { τοῖς προφήταις ♦ τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ }, Ἰδού, { ἐγὼ ♦ - } ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου { ἔμπροσθέν σου ♦ - }.
———
RP: Ὡς ♦ NA/UBS: Καθὼς
RP: τοῖς προφήταις ♦ NA/UBS: τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ
RP: ἐγὼ ♦ NA/UBS: —
RP: ἔμπροσθέν σου ♦ NA/UBS: —
Mk1:2As it is written in the prophets,
“Behold, I send my messenger before your face,
who will prepare your way before you.*
Mk1:3Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.Mk1:3
The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord!
Make his paths straight!’”*
———
a see Isaiah 40:3; Matt 3:3; Luke 3:4
Mk1:4Ἐγένετο Ἰωάννης { βαπτίζων ♦ [ὁ] βαπτίζων } ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
———
RP: βαπτίζων ♦ NA/UBS: [ὁ] βαπτίζων
Mt3:1Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστής, κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας,Lk3:3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ♦ [τὴν] } περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ♦ NA/UBS: [τὴν]
Mk1:4¶John came baptizing in the wilderness and preaching proclaiming the baptism of repentance for [into] forgiveness of sins.Mt3:1¶In those days, John the Baptizer came, preaching proclaiming in the wilderness of Judea, saying,Lk3:3He came into all the region around the Jordan, preaching proclaiming the baptism of repentance for remission forgiveness of sins.
Mt3:2{ καὶ ♦ [καὶ] } λέγων, Μετανοεῖτε· ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
———
RP: καὶ ♦ NA/UBS: [καὶ]
Mt3:2“Repent, for the Kingdom of Heaven is coming near at hand!”
Mt3:3Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς { ὑπὸ ♦ διὰ } Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: ὑπὸ ♦ NA/UBS: διὰ
Lk3:4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, { λέγοντος ♦ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ♦ NA/UBS: —
Mt3:3For this is he who was spoken of by Isaiah the prophet, saying,
“The voice of one crying in the wilderness,
make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.”*
———
a see Isaiah 40:3; Mark 1:3; Luke 3:4
Lk3:4As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,
“The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.
———
a see Isaiah 40:3; Matt:3:3; Mark 1:3
Lk3:5Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·Lk3:5
Every valley will be filled.
Every mountain and hill will be brought low.
The crooked will become straight,
and the rough ways smooth.
Lk3:6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.Lk3:6
All flesh will see God’s salvation.’”*
Mk1:5Καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται, { καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ♦ πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο } { ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ♦ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ }, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ♦ NA/UBS: πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο
RP: ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ♦ NA/UBS: ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ
Mk1:5All the country of Judea and all those of Jerusalem went out to him. They were baptized by him in the Jordan river, confessing their sins.
Mk1:6{ Ἦν δὲ ♦ Καὶ ἦν } ὁ Ἰωάννης ἐνδεδυμένος τρίχας καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: Ἦν δὲ ♦ NA/UBS: Καὶ ἦν
Mt3:4Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχεν τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ· ἡ δὲ τροφὴ { αὐτοῦ ἦν ♦ ἦν αὐτοῦ } ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
———
RP: αὐτοῦ ἦν ♦ NA/UBS: ἦν αὐτοῦ
Mk1:6John was clothed with camel’s hair and a leather belt around his waist.[a] He ate locusts and wild honey.
———
a See note Mt. 3:4.
Mt3:4¶Now John himself wore clothing made of camel’s hair, with a leather belt around his waist.[a] His food was locusts[b] and wild honey.
———
a Cf. Elijah. See 2 Kgs. 1:8: They answered him, He wore a garment of hair, with a belt of leather about his waist. And he said, It is Elijah the Tishbite.
b Jewish law, which prohibits the eating of insects, excludes locusts, crickets, and grasshoppers. See Lev. 11:20-23: All winged insects that go on all fours are detestable to you. 21 Yet among the winged insects that go on all fours you may eat those that have jointed legs above their feet, with which to hop on the ground. 22 Of them you may eat: the locust of any kind, the bald locust of any kind, the cricket of any kind, and the grasshopper of any kind. 23 But all other winged insects that have four feet are detestable to you (ESV).
Mt3:5Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου·Mt3:5Then people from Jerusalem, all of Judea, and all the region around the Jordan went out to him.
Mt3:6καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ { ὑπ’ ♦ ποταμῷ ὑπ’ } αὐτοῦ, ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.
———
RP: ὑπ’ ♦ NA/UBS: ποταμῷ ὑπ’
Mt3:6They were baptized by him in the Jordan, confessing their sins.

Flee the Coming Wrath

Mt3:7Ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;Lk3:7¶Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;Mt3:7But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for his baptism, he said to them, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?Lk3:7¶He said therefore to the multitudes who went out to be baptized by him, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
Mt3:8Ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας·Mt3:8Therefore bring forth fruit worthy of repentance!
Mt3:9καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.Lk3:8Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.Mt3:9Don’t think to yourselves, ‘We have Abraham for our father,’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.Lk3:8Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and don’t begin to say among yourselves, ‘We have Abraham for our father;’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones!
Mt3:10Ἤδη δὲ { καὶ ἡ ♦ ἡ } ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
———
RP: καὶ ἡ ♦ NA/UBS: ἡ
Lk3:9Ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.Mt3:10¶“Even now the axe lies at the roota] of the trees. Therefore, every tree that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and cast into the fire.
———
a Gk. ῥίζα, root.
Lk3:9Even now the axe also lies at the root foot[a] of the trees. Every tree therefore that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and thrown into the fire.”
———
a Gk. ῥίζα, root.

The Multitutes, Tax Collectors, and Soldiers

Lk3:10Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν { ποιήσομεν ♦ ποιήσωμεν };
———
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk3:10¶The multitudes asked him, “What then must we do?”
Lk3:11Ἀποκριθεὶς δὲ { λέγει ♦ ἔλεγεν } αὐτοῖς, Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
———
RP: λέγει ♦ NA/UBS: ἔλεγεν
Lk3:11¶He answered them, “He who has two coats, let him give to share with him who has none. He who has food, let him do likewise.”
Lk3:12Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ { εἶπον ♦ εἶπαν } πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί { ποιήσομεν ♦ ποιήσωμεν };
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk3:12¶Tax collectors also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what must we do?”
Lk3:13Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.Lk3:13¶He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
Lk3:14Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, { Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν ♦ Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς }; Καὶ εἶπεν { πρὸς αὐτούς ♦ αὐτοῖς }, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε· καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
———
RP: Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν ♦ NA/UBS: Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
RP: πρὸς αὐτούς ♦ NA/UBS: αὐτοῖς
Lk3:14¶Soldiers also asked him, saying, “What about us? What must we do?”
¶He said to them, “Extort from no one by violence, neither accuse anyone wrongfully. Be content with your wages.”

John's Prophecy About Jesus

Lk3:15¶Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ χριστός,Lk3:15¶As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ,
Mk1:7Καὶ ἐκήρυσσεν, λέγων, Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ.Mt3:11Ἐγὼ μὲν { βαπτίζω ὑμᾶς ♦ ὑμᾶς βαπτίζω } ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα βαστάσαι· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι { ἁγίῳ ♦ ἁγίῳ καὶ πυρί }.
———
RP: βαπτίζω ὑμᾶς ♦ NA/UBS: ὑμᾶς βαπτίζω
RP: ἁγίῳ ♦ NA/UBS: ἁγίῳ καὶ πυρί
Lk3:16ἀπεκρίνατο { ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ♦ λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ♦ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
Mk1:7He preached proclaimed, saying, “After me comes he The one who is mightier than I is coming behind me, of whom the thong of whose sandals I am not worthy, to stooping down, and loosen to untie[a] the strap of his sandals.
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
Mt3:11I indeed baptize you in water for [into] repentance, but he the one who comes is coming after behind me is mightier than I, whose shoes sandals I am not worthy to carry.[a] He will baptize you in the Holy Spirit.*
———
a Gk. βαστάζω. Mk. 1:7, Lk. 3:16, Jn. 1:27, and Acts 13:25 have λύω, to untie.
Lk3:16John answered (them) all, saying, “I indeed baptize you with water, but he comes the one who is mightier than I is coming, of whom the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen untie[a] the strap of his sandals. He will baptize you in the Holy Spirit and fire,
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
Mk1:8Ἐγὼ { μὲν ♦ - } ἐβάπτισα { ὑμᾶς ἐν ὕδατι ♦ ὑμᾶς ὕδατι }· αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
———
RP: μὲν ♦ NA/UBS: —
RP: ὑμᾶς ἐν ὕδατι ♦ NA/UBS: ὑμᾶς ὕδατι
Mk1:8I baptized you in water, but he will baptize you in the Holy Spirit.”
Mt3:12Οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.Lk3:17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖ ♦ διακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνάξει ♦ συναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ♦ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ♦ NA/UBS: συναγαγεῖν
Mt3:12His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor. He will gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.”Lk3:17whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and will gather the wheat into his barn; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.”

Beheading of John the Baptist

Lk3:18¶Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν·Lk3:18¶Then with many other exhortations he preached shared good news to with the people,
Mk6:17Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ, διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.Mt14:3Ὁ γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάννην ἔδησεν { αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ ♦ [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο }, διὰ Ἡρῳδιάδα τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ.
———
RP: αὐτὸν καὶ ἔθετο ἐν φυλακῇ ♦ NA/UBS: [αὐτὸν] καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο
Lk3:19ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ { τετράρχης ♦ τετραάρχης }, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης,
———
RP: τετράρχης ♦ NA/UBS: τετραάρχης
Mk6:17For Herod himself had sent out and arrested John, and bound him in prison for the sake of Herodias,[a] his brother Philip’s[b] wife, for he had married her.
———
a Herod Antipas' niece, daughter of Herod the Great's third son Aristobulus IV, sister of Herod Antipas' half-brother King Agrippa I (the Herod in Acts 12), and wife of another of Heor Antipas' half-brother's, Herod II Boethus (a.k.a. Philip). Herod the Great executed Herodias' father Aristobulus and his older brother Alexander in 7 BCE, after which he married Herodias off to his fourth son Herod II (a.k.a. Herod Boethus because his maternal grandfather was the high priest Simon Boethus). After Herod II fell out of the line of succession (see next note), Herodias eventually divorced him for Herod Antipas.
b Philip is a misattribution for Herod II Boethus, fourth son of Herod the Great and husband of Herodias. Consequently, Herod II Boethus is sometimes referred to extra-biblically as Herod Philip I, while Herod the Great's seventh son, Philip the Tetrarch (the Philip in Lk. 3:1; see also text note, Mt. 2:22), who eventually married Herod II's and Herodias' daugher Salome, is referred to as Herod Philip II. Herod II was removed from the line of succession after Herod discovered that his mother had been aware of a plot by Herod's eldest son, Antipater III, in 5 BCE, to poison Herod.
Mt14:3For Herod had laid hold of John, and bound him, and put him in prison for the sake of Herodias,[a] his brother Philip’s[b] wife.
———
a Herod Antipas' niece, daughter of Herod the Great's third son Aristobulus IV, sister of Herod Antipas' half-brother King Herod Agrippa I (the Herod in Acts 12), and wife of another of Herod Antipas' half-brothers, Herod II Boethus (a.k.a. Philip). Herod the Great executed Herodias' father Aristobulus and his older brother Alexander in 7 BCE, after which he married Herodias off to his fourth son Herod II (a.k.a. Herod Boethus because his maternal grandfather was the high priest Simon Boethus). After Herod II fell out of the line of succession (see next note), Herodias eventually divorced him for Herod Antipas.
b Philip is a misattribution for Herod II Boethus, fourth son of Herod the Great and husband of Herodias. Consequently, Herod II Boethus is sometimes referred to extra-biblically as Herod Philip I, while Herod the Great's seventh son, Philip the Tetrarch (the Philip in Lk. 3:1; see also text note, Mt. 2:22), who eventually married Herod II's and Herodias' daughter Salome, is referred to as Herod Philip II. Herod II was removed from the line of succession after Herod discovered that his mother had been aware of a plot by Herod's eldest son, Antipater III, in 5 BCE, to poison Herod.
Lk3:19but Herod the tTetrarch,[a] being reproved[b] by him for Herodias,[c] his brother’s[d] wife, and for all the evil things which Herod had done,
———
a Herod Antipas (see Lk. 3:1).
b See Mk. 6:18 and Mt. 14:4.
c Granddaughter of Herod the Great, daughter of Herod's third son Aristobulus IV, sister of Agrippa I (see Acts 12). After Herod had Aristobulus and his older brother Alexander executed in 7 BCE, he married her off to his fourth son Herod II, her half-uncle. Herod II fell out of the line of succession (see next note), and eventually she divorced him for Herod Antipas, also her half-uncle.
d Herodias was married to Herod II (a.k.a. Herod Boethus), fourth son of Herod the Great, older half-brother of Herod Archelaus (see Mt. 2:22), Herod Antipas, and Herod Philip (see Lk. 3:1). Herod II was removed from the line of succession after Herod discovered that his mother had been aware of a plot by Herod's eldest son, Antipater III, in 5 BCE, to poison Herod. Mt 14:3 and Mk. 6:17 misattribute Herodias as the wife of Philip (see note Lk. 3:1), which Luke corrects here.
Lk3:20προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, { καὶ κατέκλεισεν ♦ [καὶ] κατέκλεισεν } τὸν Ἰωάννην ἐν { τῇ ♦ - } φυλακῇ.
———
RP: καὶ κατέκλεισεν ♦ NA/UBS: [καὶ] κατέκλεισεν
RP: τῇ ♦ NA/UBS: —
Lk3:20added this also to them all, that he shut up John in prison.
Mk6:18Ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.Mt14:4Ἔλεγεν γὰρ { αὐτῷ ὁ Ἰωάννης ♦ ὁ Ἰωάννης αὐτῷ }, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν.
———
RP: αὐτῷ ὁ Ἰωάννης ♦ NA/UBS: ὁ Ἰωάννης αὐτῷ
Mk6:18For John said to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.”[a]
———
a Lev. 18:16: You shall not uncover the nakedness of your brother's wife; it is your brother's nakeness (ESV).
Mt14:4For John said to him, “It is not lawful for you to have her.”[a]
———
a Lev. 18:16: You shall not uncover the nakedness of your brother's wife; it is your brother's nakedness (ESV).
Mk6:19Ἡ δὲ Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι· καὶ οὐκ ἠδύνατο·Mk6:19Herodias set herself against him, and desired to kill him, but she couldn’t,[a]
———
a Cf. Mk. 14:1-2: It was now two days before the Passover and the Feast of Unleavened Bread. And the chief priests and the scribes were seeking how to arrest him [Jesus] by stealth and kill him, for they said, Not during he feast, lest there be an uproar from the people (ESV).
Mk6:20ὁ γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν· καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ { ἐποίει ♦ ἠπόρει }, καὶ ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν.
———
RP: ἐποίει ♦ NA/UBS: ἠπόρει
Mt14:5Καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.Mk6:20for Herod feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and kept him safe. When he heard him, he did many things, and he heard enjoyed listening to him gladly.[a]
———
a Gk. ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν, he heard him gladly.
Mt14:5When he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet.
Mk6:21Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον { ἐποίει ♦ ἐποίησεν } τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας,
———
RP: ἐποίει ♦ NA/UBS: ἐποίησεν
Mk6:21¶Then a convenient day came, that Herod on his birthday made a supper for his nobles magistrates, the high officers, and the chief men of Galilee.
Mk6:22καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς { αὐτῆς τῆς ♦ αὐτοῦ } Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης, { καὶ ἀρεσάσης ♦ ἤρεσεν } τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίῳ, Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί·
———
RP: αὐτῆς τῆς ♦ NA/UBS: αὐτοῦ
RP: καὶ ἀρεσάσης ♦ NA/UBS: ἤρεσεν
Mt14:6{ Γενεσίων δὲ ἀγομένων ♦ Γενεσίοις δὲ γενομένοις } τοῦ Ἡρῴδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς Ἡρῳδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσεν τῷ Ἡρῴδῃ·
———
RP: Γενεσίων δὲ ἀγομένων ♦ NA/UBS: Γενεσίοις δὲ γενομένοις
Mk6:22When the daughter[a] of Herodias herself came in and danced, she pleased Herod and those sitting with him. The king said to the young lady, “Ask me whatever you want, and I will give it to you.”
———
a Salome, daughter of Herodias and Herod Antipas' half-brother Herod II Boethus. Salome eventually married another half-brother of Herod Antipas, Philip the Tetrarch (see Lk. 3:1), tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea, and half-brother of Herod II, Herod Archelaus (see Mt. 2:22), and Herod Antipas. (Salome is never named in the New Testament, rather her name is found in Josephus' Jewish Antiquities.)
Mt14:6But when Herod’s birthday came, the daughter[a] of Herodias danced among them and pleased Herod.
———
a Salome, daughter of Herodias and Herod Antipas' half-brother Herod II Boethus. Salome eventually married another half-brother of Herod Antipas, Philip the Tetrarch (see Lk. 3:1), tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea, and half-brother of Herod II, Herod Archelaus (see Mt. 2:22), and Herod Antipas. (Salome is never named in the New Testament, rather her name is found in Josephus' Jewish Antiquities.)
Mk6:23καὶ ὤμοσεν αὐτῇ { ὅτι Ὃ ♦ [πολλὰ] Ὅ τι } ἐάν με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
———
RP: ὅτι Ὃ ♦ NA/UBS: [πολλὰ] Ὅ τι
Mt14:7ὅθεν μεθ’ ὅρκου ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται.Mk6:23He swore to her, “Whatever you shall ask of me, I will give you, up to half of my kingdom.”Mt14:7Whereupon he promised confirmed[a] with an oath to give her whatever she should ask.
———
a Gk. ὁμολογέω.
Mk6:24{ Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα ♦ Καὶ ἐξελθοῦσα } εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί { αἰτήσομαι ♦ αἰτήσωμαι }; Ἡ δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ { βαπτιστοῦ ♦ βαπτίζοντος }.
———
RP: Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα ♦ NA/UBS: Καὶ ἐξελθοῦσα
RP: αἰτήσομαι ♦ NA/UBS: αἰτήσωμαι
RP: βαπτιστοῦ ♦ NA/UBS: βαπτίζοντος
Mk6:24¶She went out, and said to her mother, “What shall I ask?”
¶She said, “The head of John the Baptizer.”[a]
———
a The scene of Herod Antipas' birthday prefigures the trial of Jesus, with Herodias playing the role of the chief priests and Salome the role of the crowd (cf. Mk. 15:11: But the chief priests stirred up the crowd to have him [Pilate] release Barabbas instead [ESV] and Mt. 27:20), and Herod's reluctance mirrored by Pilot's.
Mk6:25Καὶ εἰσελθοῦσα { εὐθέως ♦ εὐθὺς } μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα, ᾐτήσατο, λέγουσα, Θέλω ἵνα { μοι δῷς ἐξαυτῆς ♦ ἐξαυτῆς δῷς μοι } ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.
———
RP: εὐθέως ♦ NA/UBS: εὐθὺς
RP: μοι δῷς ἐξαυτῆς ♦ NA/UBS: ἐξαυτῆς δῷς μοι
Mt14:8Ἡ δέ, προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.Mk6:25And Sshe immediately came in immediately with haste determinedly[a] toward the king, and asked, “I want you to give to me on a platter, right now after[b] (you cut it off), the head of John the Baptizerst on a platter.”
———
a Gk. μετὰ σπουδῆς, with diligence.
b Gr. ἐξαυτῆς, which means immediately after, refers to how soon after his head is cut off that she wants it brought to her.
Mt14:8She, being prompted coached by her mother, said, “Give me here on a platter the head of John the Baptizer.”[a]
———
a The scene of Herod Antipas' birthday prefigures the trial of Jesus, with Herodias playing the role of the chief priests and elders and Salome the role of the crowd (cf. Mt. 27:20: Now the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and destroy Jesus [ESV] and Mk. 15:11), and Herod's reluctance mirrored by Pilot's.
Mk6:26Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς { συνανακειμένους ♦ ἀνακειμένους } οὐκ ἠθέλησεν { αὐτὴν ἀθετῆσαι ♦ ἀθετῆσαι αὐτήν }.
———
RP: συνανακειμένους ♦ NA/UBS: ἀνακειμένους
RP: αὐτὴν ἀθετῆσαι ♦ NA/UBS: ἀθετῆσαι αὐτήν
Mt14:9Καὶ { ἐλυπήθη ♦ λυπηθεὶς } ὁ βασιλεύς, διὰ { δὲ ♦ - } τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι·
———
RP: ἐλυπήθη ♦ NA/UBS: λυπηθεὶς
RP: δὲ ♦ NA/UBS: —
Mk6:26¶The king was exceedingly sorry dismayed, but for the sake of his oaths, and of his dinner guests, he didn’t wish to refuse her.Mt14:9¶The king was grieved, but for the sake of his oaths, and of those who sat at the table with him, he commanded it to be given,
Mk6:27Καὶ { εὐθέως ♦ εὐθὺς } ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτορα ἐπέταξεν { ἐνεχθῆναι ♦ ἐνέγκαι } τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
———
RP: εὐθέως ♦ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἐνεχθῆναι ♦ NA/UBS: ἐνέγκαι
Mt14:10καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν { τὸν ♦ [τὸν] } Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.
———
RP: τὸν ♦ NA/UBS: [τὸν]
Mk6:27Immediately the king sent out a soldier of his guard, and commanded to bring John’s head, and he went and beheaded him in the prison,Mt14:10and he sent and beheaded John in the prison.
Mk6:28{ Ὁ δὲ ♦ Καὶ } ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ· καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς.
———
RP: Ὁ δὲ ♦ NA/UBS: Καὶ
Mt14:11Καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ· καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς.Mk6:28and brought his head on a platter, and gave it to the young lady; and the young lady gave it to her mother.Mt14:11His head was brought on a platter, and given to the young lady: and she brought it to her mother.
Mk6:29Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ.Mt14:12Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ { σῶμα ♦ πτῶμα }, καὶ ἔθαψαν { αὐτό ♦ αὐτό[ν] }· καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ.
———
RP: σῶμα ♦ NA/UBS: πτῶμα
RP: αὐτό ♦ NA/UBS: αὐτό[ν]
Mk6:29¶When his disciples heard this, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.Mt14:12His disciples came, and took the body, and buried it; and they went and told Jesus.

Baptism of Jesus

Mk1:9¶Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη { ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ♦ εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου }.
———
RP: ὑπὸ Ἰωάννου εἰς τὸν Ἰορδάνην ♦ NA/UBS: εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου
Mt3:13¶Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.Mk1:9¶It happened in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.Mt3:13¶Then Jesus came from Galilee to the Jordan to John, to be baptized by him.
Mt3:14Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;Mt3:14But John would have hindered him, saying, “I need to be baptized by you, and you come to me?”
Mt3:15Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἄφες ἄρτι· οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.Mt3:15¶But Jesus, answering, said to him, “Allow it now, for this is the fitting way for us to fulfill all righteousness.” Then he allowed him.
Mk1:10Καὶ { εὐθέως ♦ εὐθὺς } ἀναβαίνων { ἀπὸ ♦ ἐκ } τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, καὶ τὸ πνεῦμα { ὡσεὶ ♦ ὡς } περιστερὰν καταβαῖνον { ἐπ’ ♦ εἰς } αὐτόν·
———
RP: εὐθέως ♦ NA/UBS: εὐθὺς
RP: ἀπὸ ♦ NA/UBS: ἐκ
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
RP: ἐπ’ ♦ NA/UBS: εἰς
Mt3:16{ Καὶ βαπτισθεὶς ♦ Βαπτισθεὶς δὲ } ὁ Ἰησοῦς { ἀνέβη εὐθὺς ♦ εὐθὺς ἀνέβη } ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδού, { ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ♦ ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ] } οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν { τὸ πνεῦμα τοῦ ♦ [τὸ] πνεῦμα [τοῦ] } θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν { καὶ ἐρχόμενον ♦ [καὶ] ἐρχόμενον } ἐπ’ αὐτόν.
———
RP: Καὶ βαπτισθεὶς ♦ NA/UBS: Βαπτισθεὶς δὲ
RP: ἀνέβη εὐθὺς ♦ NA/UBS: εὐθὺς ἀνέβη
RP: ἀνεῴχθησαν αὐτῷ ♦ NA/UBS: ἠνεῴχθησαν [αὐτῷ]
RP: τὸ πνεῦμα τοῦ ♦ NA/UBS: [τὸ] πνεῦμα [τοῦ]
RP: καὶ ἐρχόμενον ♦ NA/UBS: [καὶ] ἐρχόμενον
Lk3:21¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,Mk1:10Immediately coming up from the water, he saw the heavens parting, and the Spirit descending on him like a dove.Mt3:16Jesus, when he was baptized, went up directly from the water: and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove, and coming on him.Lk3:21Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky was opened,
Mk1:11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν { ᾧ ♦ σοὶ } εὐδόκησα.
———
RP: ᾧ ♦ NA/UBS: σοὶ
Mt3:17Καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν, λέγουσα, Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.Lk3:22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶ ♦ ὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, { λέγουσαν ♦ - }, Σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
———
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ♦ NA/UBS: —
Mk1:11A voice came out of the sky, “You are my beloved Son, in whom I am well pleased.”Mt3:17Behold, a voice out of the heavens said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.”Lk3:22and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying “You are my beloved Son. In you I am well pleased.”

Geneology of Jesus

Mt1:1Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ χριστοῦ, υἱοῦ Δαυίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ.Lk3:23¶Καὶ αὐτὸς ἦν { ὁ Ἰησοῦς ♦ Ἰησοῦς } { ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ♦ ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα }, { ὢν — ὡς ἐνομίζετο — υἱὸς ♦ ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, } Ἰωσήφ, τοῦ { Ἡλί ♦ Ἠλί },
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ♦ NA/UBS: Ἰησοῦς
RP: ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ♦ NA/UBS: ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα
RP: ὢν — ὡς ἐνομίζετο υἱὸς ♦ NA/UBS: ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο,
RP: Ἡλί ♦ NA/UBS: Ἠλί
Mt1:1¶The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.Lk3:23¶Jesus himself, when he began (to teach), was about thirty years old, being the son (as was supposed) of Joseph, the son of Heli,[a]
———
a Luke's geneology is argued to be the geneology of Mary. Firstly, it differs from Matthew: whereas Matthew traces Jesus' geneology to David through David's successor Solomon, Luke traces the geneology to David through Solomon's older brother Nathan. Secondly, Luke tells his birth narrative from the perspective of Mary (see 1:26-56; 2:19; 2:48). Thirdly, Luke from the outset states that Jesus is only assumed to be the son of Joseph. John Lightfoot (1602-1675), in his A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica argues that son of Heli must be understood not to refer to Joseph, but to Jesus (and that Heli is Jesus' maternal grandfather), and the entire lineage through Adam must likewise be understood, such that son of God in 3:38 —which would be blasphemous if it referred to Adam—refers to Jesus, bringing Luke's narrative full circle back to 3:22 in which the voice out of Heaven declares to Jesus You are my beloved son. (To wit: Jesus, the supposed son of Joseph, is the son of Heli; the son of David; the son of Adam; and finally the son of God.)
Mt1:2¶Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ· Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ· Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ·Lk3:24τοῦ { Ματθάτ ♦ Μαθθὰτ }, τοῦ { Λευΐ ♦ Λευὶ }, τοῦ Μελχί, τοῦ { Ἰαννά ♦ Ἰανναὶ }, τοῦ Ἰωσήφ,
———
RP: Ματθάτ ♦ NA/UBS: Μαθθὰτ
RP: Ἰαννά ♦ NA/UBS: Ἰανναὶ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Mt1:2Abraham became the father of Isaac. Isaac became the father of Jacob. Jacob became the father of Judah and his brothers.Lk3:24the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph,
Mt1:3Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς Φάρες καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς { Θάμαρ ♦ ΘαμάρΦαρὲς Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ· Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ·
———
RP: Θάμαρ ♦ NA/UBS: Θαμάρ
Lk3:25τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,Mt1:3Judah became the father of Perez and Zerah by Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron became the father of Ram.Lk3:25the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,
Mt1:4Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ· Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών· Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών·Lk3:26τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ { Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα ♦ Σεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ },
———
RP: Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα ♦ NA/UBS: Σεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
Mt1:4Ram became the father of Amminadab. Amminadab became the father of Nahshon. Nahshon became the father of Salmon.Lk3:26the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Joseph, the son of Judah,
Mt1:5Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν { Βοὸζ Βόοζ ἐκ ♦ Βόες ἐκ } τῆς Ῥαχάβ· { Βοὸζ Βόοζ δὲ ♦ Βόες δὲ } ἐγέννησεν τὸν { Ὠβὴδ ἐκ ♦ Ἰωβὴδ ἐκ } τῆς Ῥούθ· { Ὠβὴδ δὲ ♦ Ἰωβὴδ δὲ } ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί·
———
RP: Βοὸζ Βόοζ ἐκ ♦ NA/UBS: Βόες ἐκ
RP: Βοὸζ Βόοζ δὲ ♦ NA/UBS: Βόες δὲ
RP: Ὠβὴδ ἐκ ♦ NA/UBS: Ἰωβὴδ ἐκ
RP: Ὠβὴδ δὲ ♦ NA/UBS: Ἰωβὴδ δὲ
Lk3:27τοῦ Ἰωανάν, τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,Mt1:5Salmon became the father of Boaz by Rahab. Boaz became the father of Obed by Ruth. Obed became the father of Jesse.Lk3:27the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,
Mt1:6Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ τὸν βασιλέα.
¶Δαυὶδ δὲ { ὁ βασιλεὺς ♦ - } ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου·
———
RP: ὁ βασιλεὺς ♦ NA/UBS: —
Lk3:28τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ { Ἐλμωδάμ ♦ Ἐλμαδὰμ }, τοῦ Ἤρ,
———
RP: Ἐλμωδάμ ♦ NA/UBS: Ἐλμαδὰμ
Mt1:6Jesse became the father of King David. David became the father of Solomon by her who had been the wife of Uriah.Lk3:28the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,
Mt1:7Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ· Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά· Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν { Ἀσά ♦ Ἀσάφ }·
———
RP: Ἀσά ♦ NA/UBS: Ἀσάφ
Lk3:29τοῦ { Ἰωσή ♦ Ἰησοῦ }, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ { Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ ♦ Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ }, τοῦ { Λευΐ ♦ Λευὶ },
———
RP: Ἰωσή ♦ NA/UBS: Ἰησοῦ
RP: Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ ♦ NA/UBS: Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Mt1:7Solomon became the father of Rehoboam. Rehoboam became the father of Abijah. Abijah became the father of Asa.Lk3:29the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,
Mt1:8{ Ἀσὰ ♦ Ἀσὰφ } δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ· Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ· Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν·
———
RP: Ἀσὰ ♦ NA/UBS: Ἀσὰφ
Lk3:30τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ { Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ ♦ Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ },
———
RP: Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ ♦ NA/UBS: Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
Mt1:8Asa became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat became the father of Joram. Joram became the father of Uzziah.Lk3:30the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
Mt1:9Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν { Ἰωάθαμ· Ἰωάθαμ ♦ Ἰωαθάμ· Ἰωαθὰμ } δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἄχαζ· Ἄχαζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν·
———
RP: Ἰωάθαμ· Ἰωάθαμ ♦ NA/UBS: Ἰωαθάμ· Ἰωαθὰμ
Lk3:31τοῦ Μελεᾶ, τοῦ { Μαϊνάν ♦ Μεννὰ }, τοῦ Ματταθά, τοῦ { Ναθάν ♦ Ναθὰμ }, τοῦ Δαυίδ,
———
RP: Μαϊνάν ♦ NA/UBS: Μεννὰ
RP: Ναθάν ♦ NA/UBS: Ναθὰμ
Mt1:9Uzziah became the father of Jotham. Jotham became the father of Ahaz. Ahaz became the father of Hezekiah.Lk3:31the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
Mt1:10Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ· Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν { Ἀμών· Ἀμὼν ♦ Ἀμώς· Ἀμὼς } δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν·
———
RP: Ἀμών· Ἀμὼν ♦ NA/UBS: Ἀμώς· Ἀμὼς
Lk3:32τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ { Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ, τοῦ Σαλμών ♦ Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ }, τοῦ Ναασσών,
———
RP: Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ, τοῦ Σαλμών ♦ NA/UBS: Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ
Mt1:10Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh became the father of Amon. Amon became the father of Josiah.Lk3:32the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon,
Mt1:11Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.Lk3:33τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ { Ἀράμ ♦ Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ }, τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φάρες, τοῦ Ἰούδα,
———
RP: Ἀράμ ♦ NA/UBS: Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
Mt1:11Josiah became the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the exile to Babylon.Lk3:33the son of Amminadab, the son of Aram, Admin, the son of Arni,[a] the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,
———
a Matthew 1:3-4 says Hezon, the father of Aram, the father of Amminadab, in agreement with 1 Chronicles 2:9-10. Luke 3:33 splits Aram into Admin and Arni.
Mt1:12¶Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ· Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ·Lk3:34τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,Mt1:12After the exile to Babylon, Jechoniah became the father of Shealtiel. Shealtiel became the father of Zerubbabel.Lk3:34the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
Mt1:13Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ· Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν { Ἐλιακείμ· Ἐλιακεὶμ ♦ Ἐλιακίμ· Ἐλιακὶμ } δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ·
———
RP: Ἐλιακείμ· Ἐλιακεὶμ ♦ NA/UBS: Ἐλιακίμ· Ἐλιακὶμ
Lk3:35τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ { Φάλεγ ♦ Φάλεκ }, τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,
———
RP: Φάλεγ ♦ NA/UBS: Φάλεκ
Mt1:13Zerubbabel became the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim became the father of Azor.Lk3:35the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,
Mt1:14Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ· Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν { Ἀχείμ· Ἀχεὶμ ♦ Ἀχίμ· Ἀχὶμ } δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ·
———
RP: Ἀχείμ· Ἀχεὶμ ♦ NA/UBS: Ἀχίμ· Ἀχὶμ
Lk3:36τοῦ { Καϊνάν ♦ Καϊνὰμ }, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
———
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Mt1:14Azor became the father of Sadoc. Sadoc became the father of Achim. Achim became the father of Eliud.Lk3:36the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
Mt1:15Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ· Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν· Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ·Lk3:37τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ { Ἰαρέδ ♦ Ἰάρετ }, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ { Καϊνάν ♦ Καϊνὰμ },
———
RP: Ἰαρέδ ♦ NA/UBS: Ἰάρετ
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Mt1:15Eliud became the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan. Matthan became the father of Jacob.Lk3:37the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan,
Mt1:16Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος χριστός.Lk3:38τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ θεοῦ.Mt1:16Jacob became the father of Joseph, the husband of Mary, from whom was born Jesus, who is called Christ.Lk3:38the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
Mt1:17¶Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ Ἀβραὰμ ἕως Δαυὶδ γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ Δαυὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος, γενεαὶ δεκατέσσαρες· καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες.Mt1:17So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the exile to Babylon fourteen generations; and from the carrying away to Babylon to the Christ, fourteen generations.
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Aug-2021 12:33:37 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top