www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeThe Persistent Widow
1(Mk)(Mt)Lk 18:1Ἔλεγεν δὲ { καὶ παραβολὴν ⬪ παραβολὴν } αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε { προσεύχεσθαι ⬪ προσεύχεσθαι αὐτοὺς }, καὶ μὴ { ἐκκακεῖν ⬪ ἐγκακεῖν },
———
RP: καὶ παραβολὴν ⬪ NA/UBS: παραβολὴν
RP: προσεύχεσθαι ⬪ NA/UBS: προσεύχεσθαι αὐτοὺς
RP: ἐκκακεῖν ⬪ NA/UBS: ἐγκακεῖν
1(Mk)(Mt)Lk 18:1¶He also spoke a parable to them that they must always pray, and not give up falter,
2(Mk)(Mt)Lk 18:2λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος·2(Mk)(Mt)Lk 18:2saying, “There was a judge in a certain city who didn’t fear God, and didn’t respect man.3(Mk)(Mt)Lk 18:3χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, λέγουσα, Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.3(Mk)(Mt)Lk 18:3A widow was in that city, and she often came to him, saying, ‘Defend me from my adversary!’4(Mk)(Mt)Lk 18:4Καὶ οὐκ { ἠθέλησεν ⬪ ἤθελεν } ἐπὶ χρόνον· μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι, { καὶ ἄνθρωπον οὐκ ⬪ οὐδὲ ἄνθρωπον } ἐντρέπομαι·
———
RP: ἠθέλησεν ⬪ NA/UBS: ἤθελεν
RP: καὶ ἄνθρωπον οὐκ ⬪ NA/UBS: οὐδὲ ἄνθρωπον
4(Mk)(Mt)Lk 18:4He wouldn’t for a while, but afterward he said to himself, ‘Though I neither fear God, nor respect man,
5(Mk)(Mt)Lk 18:5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη { ὑποπιάζῃ ⬪ ὑπωπιάζῃ } με.
———
RP: ὑποπιάζῃ ⬪ NA/UBS: ὑπωπιάζῃ
5(Mk)(Mt)Lk 18:5yet because this widow bothers me, I will defend her, or else she will wear me out by her continual coming.’”
6(Mk)(Mt)Lk 18:6Εἶπεν δὲ ὁ κύριος, Ἀκούσατε τί ὁ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει.6(Mk)(Mt)Lk 18:6¶The Lord said, “Listen to what the unrighteous judge of (this) wrongdoing[a] says.[b]
———
a Or, what the judge says about (this) wrongdoing? Cf. Smyth 1380: εἰπὲ δέ μοι πατρός but tell me about my father.
b Neither out of moral duty nor of obligation of office, but because of her persistance alone he heard her.
7(Mk)(Mt)Lk 18:7Ὁ δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων { πρὸς αὐτὸν ⬪ αὐτῷ } ἡμέρας καὶ νυκτός, καὶ { μακροθυμῶν ⬪ μακροθυμεῖ } ἐπ’ αὐτοῖς;
———
RP: πρὸς αὐτὸν ⬪ NA/UBS: αὐτῷ
RP: μακροθυμῶν ⬪ NA/UBS: μακροθυμεῖ
7(Mk)(Mt)Lk 18:7Won’t God avenge his chosen ones, who are crying out to him day and night, and yet he exercises patience with them?
8(Mk)(Mt)Lk 18:8Λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;8(Mk)(Mt)Lk 18:8I tell you that he will avenge them quickly. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?”God, I Thank You That I Am Not Like the Rest of Men
9(Mk)(Mt)Lk 18:9¶Εἶπεν δὲ { πρός ⬪ καὶ πρός } τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ’ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶν δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην·
———
RP: πρός ⬪ NA/UBS: καὶ πρός
9(Mk)(Mt)Lk 18:9¶He spoke also this parable to certain people who were convinced of their own righteousness, and who despised all others.
10(Mk)(Mt)Lk 18:10Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι· ὁ εἷς Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.10(Mk)(Mt)Lk 18:10“Two men went up into the temple to pray; one was a Pharisee, and the other was a tax collector.11(Mk)(Mt)Lk 18:11Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης.11(Mk)(Mt)Lk 18:11The Pharisee stood and prayed to himself up and prayed like this: ‘God, I thank you, that I am not like the rest of men, extortioners, unrighteous, adulterers, or even like this tax collector.
———
a raising himself up in contrast to the tax collector who stands himself afar off
12(Mk)(Mt)Lk 18:12Νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.12(Mk)(Mt)Lk 18:12I fast twice a week. I give tithes of all that I get.’13(Mk)(Mt)Lk 18:13{ Καὶ ὁ ⬪ Ὁ δὲ } τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς { εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι ⬪ ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν }, ἀλλ’ { ἔτυπτεν εἰς ⬪ ἔτυπτεν } τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, Ὁ θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
———
RP: Καὶ ὁ ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ
RP: εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι ⬪ NA/UBS: ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανὸν οὐρανόν
RP: ἔτυπτεν εἰς ⬪ NA/UBS: ἔτυπτεν
13(Mk)(Mt)Lk 18:13But the tax collector, standing far away, wouldn’t even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, ‘God, be merciful to me, a sinner!’
14(Mk)(Mt)Lk 18:14Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ { ἢ γὰρ ἐκεῖνος ⬪ παρ’ ἐκεῖνον }· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.
———
RP: ἢ γὰρ ἐκεῖνος ⬪ NA/UBS: παρ’ ἐκεῖνον
14(Mk)(Mt)Lk 18:14I tell you, this man went down to his house justified rather than the other; for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted.”[a]
———
a See also Lk. 14:11. Cf. Jas. 4:10; 1 Pt. 5:6.
‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 14:11)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 14:11)Jesus and the Children
15Mk 10:13¶Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα { ἅψηται αὐτῶν ⬪ αὐτῶν ἅψηται }· οἱ δὲ μαθηταὶ { ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν ⬪ ἐπετίμησαν αὐτοῖς }.
———
RP: ἅψηται αὐτῶν ⬪ NA/UBS: αὐτῶν ἅψηται
RP: ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν ⬪ NA/UBS: ἐπετίμησαν αὐτοῖς
Mt 19:13¶Τότε { προσηνέχθη ⬪ προσηνέχθησαν } αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, καὶ προσεύξηται· οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.
———
RP: προσηνέχθη ⬪ NA/UBS: προσηνέχθησαν
Lk 18:15¶Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται· ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ { ἐπετίμησαν ⬪ ἐπετίμων } αὐτοῖς.
———
RP: ἐπετίμησαν ⬪ NA/UBS: ἐπετίμων
15Mk 10:13¶They were bringing to him little children, that he should touch them, but the disciples rebuked those who were bringing them.Mt 19:13¶Then little children were brought to him, that he should lay his hands on them and pray; and the disciples rebuked them.Lk 18:15¶They were also bringing their babies to him, that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them.
16Mk 10:14Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με· μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.Mt 19:14Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.Lk 18:16Ὁ δὲ Ἰησοῦς { προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν ⬪ προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων }, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
———
RP: προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν ⬪ NA/UBS: προσεκαλέσατο αὐτὰ λέγων
16Mk 10:14But when Jesus saw it, he was moved with indignation, and said to them, “Allow the little children to come to me! Don’t forbid them, for the Kingdom of God belongs to such as these.Mt 19:14But Jesus said, “Allow the little children, and don’t forbid them to come to me; for the Kingdom of Heaven belongs to ones like these.”Lk 18:16Jesus summoned them, saying, “Allow the little children to come to me, and don’t hinder them, for the Kingdom of God belongs to such as these.
17Mk 10:15Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς { ἐὰν ⬪ ἂν } μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
———
RP: ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν
(Mt)(Mt 18:3-4)Lk 18:17Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς { ἐὰν ⬪ ἂν } μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.
———
RP: ἐὰν ⬪ NA/UBS: ἂν
17Mk 10:15Most certainly Truly I tell you, whoever will not receive the Kingdom of God like a little child, he will in no way enter into it.”(Mt)(Mt 18:3-4)Lk 18:17Most certainly, Truly I tell you, whoever doesn’t receive the Kingdom of God like a little child, he certainly will in no way not enter into it.”
‑‑Mk 10:16Καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτά, { τιθεὶς ⬪ κατευλόγει τιθεὶς } τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά, { εὐλόγει αὐτά ⬪ - }.
———
RP: τιθεὶς ⬪ NA/UBS: κατευλόγει τιθεὶς
RP: εὐλόγει αὐτά ⬪ NA/UBS: —
Mt 19:15Καὶ ἐπιθεὶς { αὐτοῖς τὰς χεῖρας ⬪ τὰς χεῖρας αὐτοῖς }, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν.
———
RP: αὐτοῖς τὰς χεῖρας ⬪ NA/UBS: τὰς χεῖρας αὐτοῖς
(Lk)
‑‑Mk 10:16He took them in his arms, and blessed them, laying his hands on them.Mt 19:15He laid his hands on them, and departed from there.(Lk)
Sell All That You Have and Give to the Poor
18Mk 10:17¶Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;Mt 19:16Καὶ ἰδού, εἷς προσελθὼν { εἶπεν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ εἶπεν }, Διδάσκαλε { ἀγαθέ ⬪ - }, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα { ἔχω ⬪ σχῶ } ζωὴν αἰώνιον;
———
RP: εἶπεν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ εἶπεν
RP: ἀγαθέ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἔχω ⬪ NA/UBS: σχῶ
Lk 18:18¶Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;
18Mk 10:17¶As he was going out into the way, one ran to him, knelt before him, and asked him, “Good Teacher, what shall I do that I may inherit aeonianeternal life?”Mt 19:16¶Behold, one came to him and said, “Good teacher, what good thing shall I do, that I may have eternal aeonian life?”Lk 18:18¶A certain ruler asked him, saying, “Good Teacher, what shall I do to inherit eternalaeonian life?”
19Mk 10:18Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.Mt 19:17Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τί με { λέγεις ἀγαθόν ⬪ ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ }; { Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός ⬪ Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός }. Εἰ δὲ θέλεις { εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν ⬪ εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν }, τήρησον τὰς ἐντολάς.
———
RP: λέγεις ἀγαθόν ⬪ NA/UBS: ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ
RP: Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός ⬪ NA/UBS: Εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός
RP: εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν ⬪ NA/UBS: εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν
Lk 18:19Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός.
19Mk 10:18¶Jesus said to him, “Why do you call me good? No one is good except one—God.Mt 19:17¶He said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is, God. But if you want to enter into life, keep the commandments.”Lk 18:19¶Jesus asked him, “Why do you call me good? No one is good, except one—God.
20Mk 10:19Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ { μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς ⬪ φονεύσῃς μὴ μοιχεύσῃς }, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
———
RP: μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς ⬪ NA/UBS: φονεύσῃς μὴ μοιχεύσῃς
Mt 19:18Λέγει αὐτῷ, Ποίας; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Τὸ Οὐ φονεύσεις· οὐ μοιχεύσεις· οὐ κλέψεις· οὐ ψευδομαρτυρήσεις·Lk 18:20Τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν { μητέρα σου ⬪ μητέρα }.
———
RP: μητέρα σου ⬪ NA/UBS: μητέρα
20Mk 10:19You know the commandments: ‘Do not murder,’ ‘Do not commit adultery,’ ‘Do not steal,’ ‘Do not give false testimony,’ ‘Do not defraud,’ ‘Honor your father and mother.’”*Mt 19:18¶He said to him, “Which ones?”
¶Jesus said, “‘You shall not murder.’ ‘You shall not commit adultery.’ ‘You shall not steal.’ ‘You shall not offer false testimony.’
Lk 18:20You know the commandments: ‘Don’t commit adultery,’ ‘Don’t murder,’ ‘Don’t steal,’ ‘Don’t give false testimony,’ ‘Honor your father and your mother.’”*
‑‑(Mk)Mt 19:19τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα· καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 19:19‘Honor your father and mother.’* And, ‘You shall love your neighbor as yourself.’”*(Lk)21Mk 10:20Ὁ δὲ { ἀποκριθεὶς εἶπεν ⬪ ἔφη } αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.
———
RP: ἀποκριθεὶς εἶπεν ⬪ NA/UBS: ἔφη
Mt 19:20Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, Πάντα ταῦτα { ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου ⬪ ἐφύλαξα }· τί ἔτι ὑστερῶ;
———
RP: ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου ⬪ NA/UBS: ἐφύλαξα
Lk 18:21Ὁ δὲ εἶπεν, Ταῦτα πάντα { ἐφυλαξάμην ⬪ ἐφύλαξα } ἐκ νεότητός { μου ⬪ - }.
———
RP: ἐφυλαξάμην ⬪ NA/UBS: ἐφύλαξα
RP: μου ⬪ NA/UBS: —
21Mk 10:20¶He said to him, “Teacher, I have observed all these things from my youth.”Mt 19:20¶The young man said to him, “All these things I have observed from my youth. What do I still lack?”Lk 18:21¶He said, “I have observed all these things from my youth up.”
22Mk 10:21Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν { σοι ⬪ σε } ὑστερεῖ· ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς { πτωχοῖς ⬪ [τοῖς] πτωχοῖς }, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, { ἄρας τὸν σταυρόν ⬪ - }.
———
RP: σοι ⬪ NA/UBS: σε
RP: πτωχοῖς ⬪ NA/UBS: [τοῖς] πτωχοῖς
RP: ἄρας τὸν σταυρόν ⬪ NA/UBS: —
Mt 19:21Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς { πτωχοῖς ⬪ [τοῖς] πτωχοῖς }, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν { οὐρανῷ ⬪ οὐρανοῖς }· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
———
RP: πτωχοῖς ⬪ NA/UBS: [τοῖς] πτωχοῖς
RP: οὐρανῷ ⬪ NA/UBS: οὐρανοῖς
Lk 18:22Ἀκούσας δὲ { ταῦτα ⬪ - } ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν { οὐρανῷ ⬪ [τοῖς] οὐρανοῖς }· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.
———
RP: ταῦτα ⬪ NA/UBS: —
RP: οὐρανῷ ⬪ NA/UBS: [τοῖς] οὐρανοῖς
22Mk 10:21¶Jesus looking at him loved him, and said to him, “One thing you lack. Go, sell whatever you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me, taking up the cross.”Mt 19:21¶Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Lk 18:22¶When Jesus heard these things, he said to him, “You still lack one thing. Sell all that you have, and distribute it to the poor. You will have treasure in heaven. Come, follow me.”
23Mk 10:22Ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.Mt 19:22Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.Lk 18:23Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος { ἐγένετο ⬪ ἐγενήθη }· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα.
———
RP: ἐγένετο ⬪ NA/UBS: ἐγενήθη
23Mk 10:22¶But his face fell at that saying, and he went away sorrowful, for he was one who had great possessions.Mt 19:22But when the young man heard the saying, he went away sad, for he was one who had great possessions.Lk 18:23¶But when he heard these things, he became very sad dismayed, for he was very rich.
24Mk 10:23¶Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται.Mt 19:23¶Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι { δυσκόλως πλούσιος ⬪ πλούσιος δυσκόλως } εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.
———
RP: δυσκόλως πλούσιος ⬪ NA/UBS: πλούσιος δυσκόλως
Lk 18:24Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς { περίλυπον γενόμενον ⬪ [περίλυπον γενόμενον] } εἶπεν, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες { εἰσελεύσονται ⬪ - } εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ { θεοῦ ⬪ θεοῦ εἰσπορεύονται }.
———
RP: περίλυπον γενόμενον ⬪ NA/UBS: [περίλυπον γενόμενον]
RP: εἰσελεύσονται ⬪ NA/UBS: —
RP: θεοῦ ⬪ NA/UBS: θεοῦ εἰσπορεύονται
24Mk 10:23Jesus looked around, and said to his disciples, “How difficult it is for those who have riches to enter into the Kingdom of God!”Mt 19:23Jesus said to his disciples, Most certainly Truly I say to tell you, a rich man will enter into the Kingdom of Heaven with difficulty.Lk 18:24¶Jesus, seeing that he became very sad dismayed, said, “How hard it is for those who have riches to enter into the Kingdom of God!
‑‑Mk 10:24Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν { τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν ⬪ - } εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
———
RP: τοὺς πεποιθότας ἐπὶ χρήμασιν ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:24¶The disciples were amazed disturbed at his words. But Jesus answered again, “Children, how hard is it for those who trust in riches to enter into the Kingdom of God!(Mt)(Lk)
25Mk 10:25Εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ { τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ⬪ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν }, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
———
RP: τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ⬪ NA/UBS: [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν
Mt 19:24Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον { εἰς ⬪ εἰσελθεῖν εἰς } τὴν βασιλείαν τοῦ { θεοῦ εἰσελθεῖν ⬪ θεοῦ }.
———
RP: εἰς ⬪ NA/UBS: εἰσελθεῖν εἰς
RP: θεοῦ εἰσελθεῖν ⬪ NA/UBS: θεοῦ
Lk 18:25Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ { τρυμαλιᾶς ῥαφίδος ⬪ τρήματος βελόνης } εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν.
———
RP: τρυμαλιᾶς ῥαφίδος ⬪ NA/UBS: τρήματος βελόνης
25Mk 10:25It is easier for a camel to go through a needle’s eye than for a rich man to enter into the Kingdom of God.”Mt 19:24Again I tell you, it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the Kingdom of God.”Lk 18:25For it is easier for a camel to enter in through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the Kingdom of God.”
26Mk 10:26Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;Mt 19:25Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ { αὐτοῦ ⬪ - } ἐξεπλήσσοντο σφόδρα, λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι;
———
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
Lk 18:26{ Εἶπον ⬪ Εἶπαν } δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;
———
RP: Εἶπον ⬪ NA/UBS: Εἶπαν
26Mk 10:26¶They were exceedingly all the more astonished awestruck, saying to him, “Then who can be saved?”Mt 19:25¶When the disciples heard it, they were exceedingly astonished awestruck, saying, “Who then can be saved?”Lk 18:26¶Those who heard it said, “Then who can be saved?”
27Mk 10:27Ἐμβλέψας { δὲ ⬪ - } αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατά { ἐστιν ⬪ - } παρὰ τῷ θεῷ.
———
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐστιν ⬪ NA/UBS: —
Mt 19:26Ἐμβλέψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά.Lk 18:27Ὁ δὲ εἶπεν, Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά { ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ ⬪ παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν }.
———
RP: ἐστιν παρὰ τῷ θεῷ ⬪ NA/UBS: παρὰ τῷ θεῷ ἐστιν
27Mk 10:27¶Jesus, looking at them, said, “With men it is impossible, but not with God, for all things are possible with God.”Mt 19:26¶Looking at them, Jesus said, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”Lk 18:27¶But he said, “The things which are impossible with men are possible with God.”
28Mk 10:28Ἤρξατο { ὁ Πέτρος λέγειν ⬪ λέγειν ὁ Πέτρος } αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ { ἠκολουθήσαμέν ⬪ ἠκολουθήκαμέν } σοι.
———
RP: ὁ Πέτρος λέγειν ⬪ NA/UBS: λέγειν ὁ Πέτρος
RP: ἠκολουθήσαμέν ⬪ NA/UBS: ἠκολουθήκαμέν
Mt 19:27Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;Lk 18:28Εἶπεν δὲ { Πέτρος ⬪ ὁ Πέτρος }, Ἰδού, ἡμεῖς { ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ⬪ ἀφέντες τὰ ἴδια } ἠκολουθήσαμέν σοι.
———
RP: Πέτρος ⬪ NA/UBS: ὁ Πέτρος
RP: ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ⬪ NA/UBS: ἀφέντες τὰ ἴδια
28Mk 10:28¶Peter began to tell him, “Behold, we have left all, and have followed you.”Mt 19:27¶Then Peter answered, “Behold, we have left everything, and followed you. What then will we have?”Lk 18:28¶Peter said, “Look, we have left everything, and followed you.”
There Is No One Who Has Left Everything Who Will Not Recieve More
29Mk 10:29{ Ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ⬪ Ἔφη ὁ Ἰησοῦς }, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ { πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα ⬪ μητέρα ἢ πατέρα }, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου,
———
RP: Ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν ⬪ NA/UBS: Ἔφη ὁ Ἰησοῦς
RP: πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ γυναῖκα ⬪ NA/UBS: μητέρα ἢ πατέρα
Mt 19:29Καὶ πᾶς { ὃς ⬪ ὅστις } ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, { ἢ γυναῖκα ⬪ - }, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα { λήψεται ⬪ λήμψεται }, καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει.
———
RP: ὃς ⬪ NA/UBS: ὅστις
RP: ἢ γυναῖκα ⬪ NA/UBS: —
RP: λήψεται ⬪ NA/UBS: λήμψεται
Lk 18:29Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν { οἰκίαν, ἢ γονεῖς ⬪ οἰκίαν, ἢ γυναῖκα }, ἢ { ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα ⬪ ἀδελφούς, ἢ γονεῖς }, ἢ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ,
———
RP: οἰκίαν, ἢ γονεῖς ⬪ NA/UBS: οἰκίαν, ἢ γυναῖκα
RP: ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα ⬪ NA/UBS: ἀδελφούς, ἢ γονεῖς
29Mk 10:29¶Jesus said, Most certainly Truly I tell you, there is no one who has left house, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land, for my sake, and for the sake of the Good News,Mt 19:29Everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name’s sake, will receive one hundred times, and will inherit aeonian eternal life.Lk 18:29¶He said to them, Most certainly Truly I tell you, that there is no one who has left house, or wife, or brothers, or parents, or children, for the Kingdom of God’s sake,
30Mk 10:30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.(Mt)Lk 18:30ὃς { οὐ μὴ ἀπολάβῃ ⬪ οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ } πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
———
RP: οὐ μὴ ἀπολάβῃ ⬪ NA/UBS: οὐχὶ μὴ [ἀπο]λάβῃ
30Mk 10:30but he will receive one hundred times more now in this time, houses, brothers, sisters, mothers, children, and land, with persecutions; and in the age to come aeonianeternal life.(Mt)Lk 18:30who will not receive many times more in this time, and in the world to come, eternalaeonian life.”
The Son of Man Will Be Given Up and Condemned to Death and On the Third Day Will Rise Again
31Mk 10:32¶Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, { καὶ ἀκολουθοῦντες ⬪ οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες } ἐφοβοῦντο. Καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν·
———
RP: καὶ ἀκολουθοῦντες ⬪ NA/UBS: οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες
Mt 20:17Καὶ ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβεν τοὺς δώδεκα { μαθητὰς ⬪ [μαθητὰς] } κατ’ ἰδίαν { ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ⬪ καὶ ἐν τῇ ὁδῷ } εἶπεν αὐτοῖς,
———
RP: μαθητὰς ⬪ NA/UBS: [μαθητὰς]
RP: ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ ἐν τῇ ὁδῷ
Lk 18:31¶Παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς { Ἱεροσόλυμα ⬪ Ἰερουσαλήμ }, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου.
———
RP: Ἱεροσόλυμα ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
31Mk 10:32¶They were on the way, going up to Jerusalem; and Jesus was going in front of them, and they were amazed disquieted;, and those who followed the ones following were afraid. He again took the twelve, and began to tell them the things that were going to happen to him.Mt 20:17¶As Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them,Lk 18:31¶He took the twelve aside, and said to them, “Behold, we are going up to Jerusalem, and all the things that are written through the prophets concerning the Son of Man will be completed.
32Mk 10:33ὅτι Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ { γραμματεῦσιν ⬪ τοῖς γραμματεῦσιν }, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν,
———
RP: γραμματεῦσιν ⬪ NA/UBS: τοῖς γραμματεῦσιν
Mt 20:18Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν· καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ,Lk 18:32Παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθήσεται,
32Mk 10:33“Behold, we are going up to Jerusalem. The Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes. They will condemn him to death, and will deliver him to the Gentiles.Mt 20:18“Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and scribes, and they will condemn him to death,Lk 18:32For he will be delivered up to the Gentiles, will be mocked, treated shamefully, and spit on.
33Mk 10:34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ { μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ⬪ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν }, καὶ ἀποκτενοῦσιν { αὐτόν· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ⬪ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας } ἀναστήσεται.
———
RP: μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν
RP: αὐτόν· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ⬪ NA/UBS: καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας
Mt 20:19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ { ἀναστήσεται ⬪ ἐγερθήσεται }.
———
RP: ἀναστήσεται ⬪ NA/UBS: ἐγερθήσεται
Lk 18:33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν· καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται.
33Mk 10:34They will mock him, spit on him, scourge him, and kill him. On the third day he will rise again.”Mt 20:19and will hand him over to the Gentiles to mock, to scourge, and to crucify; and the third day he will be raised up.”Lk 18:33They will scourge and kill him. On the third day, he will rise again.”
34(Mk)(Mt)Lk 18:34Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ’ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα.34(Mk)(Mt)Lk 18:34¶They understood none of these things. This saying was hidden from them, and they didn’t understand the things that were said.Jesus Heals a Blind Beggar
35Mk 10:46¶Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ· καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχώ, καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, { υἱὸς ⬪ ὁ υἱὸς } Τιμαίου Βαρτίμαιος { ὁ τυφλὸς ⬪ τυφλὸς προσαίτης } ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν { προσαιτῶν ⬪ - }.
———
RP: υἱὸς ⬪ NA/UBS: ὁ υἱὸς
RP: ὁ τυφλὸς ⬪ NA/UBS: τυφλὸς προσαίτης
RP: προσαιτῶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 20:29¶Καὶ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἰεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς.Lk 18:35¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰεριχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν { προσαιτῶν ⬪ ἐπαιτῶν }·
———
RP: προσαιτῶν ⬪ NA/UBS: ἐπαιτῶν
35Mk 10:46¶They came to Jericho. As he went out from Jericho, with his disciples and a great sizable multitude crowd, the son of Timaeus, Bartimaeus, a blind beggar,[a] was sitting by the road.
———
a Cf. two blind men in Mt. 20:30; one blind man in Lk. 18:35.
Mt 20:29¶As they went out from Jericho, a great multitude followed him.Lk 18:35It happened, as he came near Jericho, a certain blind man[a] sat by the road, begging.
———
a Cf. two blind men in Mt. 20:30; blind Bartimaeus in Mk. 10:46.
36(Mk)(Mt)Lk 18:36ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευομένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο.36(Mk)(Mt)Lk 18:36Hearing a multitude going by, he asked what this meant.37(Mk)(Mt)Lk 18:37Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται.37(Mk)(Mt)Lk 18:37They told him that Jesus of Nazareth was passing by.38Mk 10:47Καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ { Ναζωραῖός ⬪ Ναζαρηνός } ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, { Ὁ υἱὸς ⬪ Υἱὲ } Δαυίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.
———
RP: Ναζωραῖός ⬪ NA/UBS: Ναζαρηνός
RP: Ὁ υἱὸς ⬪ NA/UBS: Υἱὲ
Mt 20:30Καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, { κύριε ⬪ [κύριε] }, υἱὸς Δαυίδ.
———
RP: κύριε ⬪ NA/UBS: [κύριε]
Lk 18:38Καὶ ἐβόησεν, λέγων, Ἰησοῦ, υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
38Mk 10:47When he heard that it was Jesus the Nazarene, he began to cry out, and say, “Jesus, you son of David, have mercy on me!”Mt 20:30Behold, two blind men[a] sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out, “Lord, have mercy on us, you son of David!”
———
a Cf. only one blind beggar in Mk. 10:46 and Lk. 18:35.
Lk 18:38He cried out, “Jesus, you son of David, have mercy on me!”
39Mk 10:48Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.Mt 20:31Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα σιωπήσωσιν. Οἱ δὲ μεῖζον { ἔκραζον ⬪ ἔκραξαν }, λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυίδ.
———
RP: ἔκραζον ⬪ NA/UBS: ἔκραξαν
Lk 18:39Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα { σιωπήσῃ ⬪ σιγήσῃ }· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.
———
RP: σιωπήσῃ ⬪ NA/UBS: σιγήσῃ
39Mk 10:48Many rebuked him, that he should be keep quiet, but he cried out much more, “You son of David, have mercy on me!”Mt 20:31The multitude rebuked them, telling them that they should be keep quiet, but they cried out even more, “Lord, have mercy on us, you son of David!”Lk 18:39Those who led the way rebuked him, that he should be keep quiet; but he cried out all the more, “You son of David, have mercy on me!”
40Mk 10:49Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν { αὐτὸν φωνηθῆναι ⬪ Φωνήσατε αὐτόν }· καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει· { ἔγειραι ⬪ ἔγειρε }, φωνεῖ σε.
———
RP: αὐτὸν φωνηθῆναι ⬪ NA/UBS: Φωνήσατε αὐτόν
RP: ἔγειραι ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
Mt 20:32Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν;Lk 18:40Σταθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς αὐτόν· ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν,
40Mk 10:49And stopping, Jesus stood still, and said, “Call him.”
¶They called the blind man, saying to him, “Cheer up! Get up. He is calling you!”
Mt 20:32And stopping, Jesus stood still, and called them, and asked, “What do you want me to do for you?”Lk 18:40Standing stillStopping, Jesus commanded him to be brought to him. When he had come near, he asked him,
‑‑Mk 10:50Ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ { ἀναστὰς ⬪ ἀναπηδήσας } ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.
———
RP: ἀναστὰς ⬪ NA/UBS: ἀναπηδήσας
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 10:50¶He, casting away his cloak, sprang up, and came to Jesus.(Mt)(Lk)
41Mk 10:51Καὶ ἀποκριθεὶς { λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ⬪ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν }, Τί { θέλεις ποιήσω σοί ⬪ σοι θέλεις ποιήσω }; Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνί, ἵνα ἀναβλέψω.
———
RP: λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
RP: θέλεις ποιήσω σοί ⬪ NA/UBS: σοι θέλεις ποιήσω
Mt 20:33Λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα { ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν }.
———
RP: ἀνοιχθῶσιν ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ NA/UBS: ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
Lk 18:41{ λέγων ⬪ - }, Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω.
———
RP: λέγων ⬪ NA/UBS: —
41Mk 10:51¶Jesus asked him, “What do you want me to do for you?”
¶The blind man said to him, “Rabboni, that I may see again.”
Mt 20:33¶They told him, “Lord, that our eyes may be opened.”Lk 18:41“What do you want me to do?”
¶He said, “Lord, that I may see again.”
42Mk 10:52{ Ὁ δὲ ⬪ Καὶ ὁ } Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει { τῷ Ἰησοῦ ⬪ αὐτῷ } ἐν τῇ ὁδῷ.
———
RP: Ὁ δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ὁ
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: τῷ Ἰησοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ
Mt 20:34Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν { ὀφθαλμῶν ⬪ ὀμμάτων } αὐτῶν· καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν { αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ - }, καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ.
———
RP: ὀφθαλμῶν ⬪ NA/UBS: ὀμμάτων
RP: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί ⬪ NA/UBS: —
Lk 18:42Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ἀνάβλεψον· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.
42Mk 10:52¶Jesus said to him, “Go your way. Your faith has made you well.” Immediately he received his sight, and followed Jesus in the way.Mt 20:34¶Jesus, being moved with compassion, touched their eyes; and immediately their eyes received their sight, and they followed him.Lk 18:42¶Jesus said to him, Receive your sightSee again. Your faith has healsaved you.”
43(Mk)(Mt)Lk 18:43Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ, δοξάζων τὸν θεόν· καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ θεῷ.43(Mk)(Mt)Lk 18:43¶Immediately he received his sightsaw again, and followed him, glorifying God. All the people, when they saw it, gave praised to God.
« Ch 17» Ch 19

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 23-Jun-2024 15:50:07 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top