www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

Robinson-Pierpont 2005Wiki English Translation‎ / World English Bible Mark Matthew Luke Mark Matthew LukeDropsy
‑‑‑‑1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων { τῶν Φαρισαίων ⬪ [τῶν] Φαρισαίων } σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
———
RP: τῶν Φαρισαίων ⬪ NA/UBS: [τῶν] Φαρισαίων
‑‑‑‑Lk 14:1¶It happened, when he went into the house of one of the rulers of the Pharisees on a Sabbath to eat bread, that they were watching him.
‑‑‑‑2Καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.‑‑‑‑Lk 14:2Behold, a certain man who had dropsy was in front of him.‑‑‑‑3Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, { Εἰ ⬪ - } ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ { θεραπεύειν ⬪ θεραπεῦσαι ἢ οὔ };
———
RP: Εἰ ⬪ NA/UBS: —
RP: θεραπεύειν ⬪ NA/UBS: θεραπεῦσαι ἢ οὔ
‑‑‑‑Lk 14:3Jesus, answering, spoke to the lawyers and Pharisees, saying, “Is it lawful to heal on the Sabbath?”
‑‑‑‑4Οἱ δὲ ἡσύχασαν. Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσεν.‑‑‑‑Lk 14:4¶But they were silent held their tongues.
¶He took him, and healed him, and let him go.
‑‑‑‑5Καὶ { ἀποκριθεὶς ⬪ - } πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ { ἐμπεσεῖται ⬪ πεσεῖται }, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν { τῇ ⬪ - } ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
———
RP: ἀποκριθεὶς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐμπεσεῖται ⬪ NA/UBS: πεσεῖται
RP: τῇ ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑Lk 14:5He answered them, “Which of you, if your son or an ox fell into a well, wouldn’t immediately pull him out on a Sabbath day?”
Sit in the Lowest Place
‑‑‑‑6Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι { αὐτῷ ⬪ - } πρὸς ταῦτα.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑Lk 14:6¶They couldn’t answer him regarding these things.
‑‑‑‑7¶Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,‑‑‑‑Lk 14:7¶He spoke a parable to those who were invited, when he noticed how they chose the best seats, and said to them,‑‑‑‑8Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν· μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,‑‑‑‑Lk 14:8“When you are invited by anyone to a marriage feast, don’t sit in the best seat, since perhaps someone more honorable than you might be invited by him,‑‑‑‑9καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ { μετ’ ⬪ μετὰ } αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
———
RP: μετ’ ⬪ NA/UBS: μετὰ
‑‑‑‑Lk 14:9and he who invited both of you would come and tell you, ‘Make room for this person.’ Then you would begin, with shame, to take the lowest place.
‑‑‑‑10Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, { εἴπῃ ⬪ ἐρεῖ } σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον { τῶν ⬪ πάντων τῶν } συνανακειμένων σοι.
———
RP: εἴπῃ ⬪ NA/UBS: ἐρεῖ
RP: τῶν ⬪ NA/UBS: πάντων τῶν
‑‑‑‑Lk 14:10But when you are invited, go and sit in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may tell you, ‘Friend, move up higher.’ Then you will be honored in the presence of all who sit at the table with you.
‑‑‑‑(Mt 23:12)11Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.‑‑‑‑(Mt 23:12)Lk 14:11For everyone who exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.”[a]
———
a See also Lk. 18:14. Cf. Jas. 4:10; 1 Pt. 5:6.
‑‑‑‑‑‑(Lk 18:14)‑‑‑‑‑‑(Lk 18:14)The Invited Guests
‑‑‑‑12¶Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους· μήποτε καὶ αὐτοί { σε ἀντικαλέσωσιν ⬪ ἀντικαλέσωσίν σε }, καὶ γένηταί { σοι ἀνταπόδομα ⬪ ἀνταπόδομά σοι }.
———
RP: σε ἀντικαλέσωσιν ⬪ NA/UBS: ἀντικαλέσωσίν σε
RP: σοι ἀνταπόδομα ⬪ NA/UBS: ἀνταπόδομά σοι
‑‑‑‑Lk 14:12¶He also said to the one who had invited him, “When you make a dinner or a supper, don’t call your friends, nor your brothers, nor your kinsmen, nor rich neighbors, or perhaps they might also return the favor, and pay you back.
‑‑‑‑13Ἀλλ’ ὅταν { ποιῇς δοχήν ⬪ δοχὴν ποιῇς }, κάλει πτωχούς, { ἀναπήρους ⬪ ἀναπείρους }, χωλούς, τυφλούς·
———
RP: ποιῇς δοχήν ⬪ NA/UBS: δοχὴν ποιῇς
RP: ἀναπήρους ⬪ NA/UBS: ἀναπείρους
‑‑‑‑Lk 14:13But when you make a feast, ask the poor, the maimed, the lame, or the blind;
‑‑‑‑14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.‑‑‑‑Lk 14:14and you will be blessed, because they don’t have the resources to repay you. For you will be repaid in the resurrection of the righteous.”‑‑‑‑15¶Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, { ὃς φάγεται ἄριστον ⬪ ὅστις φάγεται ἄρτον } ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
———
RP: ὃς φάγεται ἄριστον ⬪ NA/UBS: ὅστις φάγεται ἄρτον
‑‑‑‑Lk 14:15¶When one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, “Blessed is he who will feast in the Kingdom of God!”
‑‑Mt 22:1Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν { αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ⬪ ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς }, λέγων,
———
RP: αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ⬪ NA/UBS: ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
‑‑
‑‑Mt 22:1¶Jesus answered and spoke again in parables to them, saying,‑‑
‑‑Mt 22:2Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ·16Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις { ἐποίησεν ⬪ ἐποίει } δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς·
———
RP: ἐποίησεν ⬪ NA/UBS: ἐποίει
‑‑Mt 22:2“The Kingdom of Heaven is like a certain king, who made a marriage feast for his son,Lk 14:16¶But he said to him, “A certain man made a great supper, and he invited many people.
‑‑Mt 22:3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν { πάντα ⬪ - }.
———
RP: πάντα ⬪ NA/UBS: —
‑‑Mt 22:3and sent out his servants to call those who were invited to the marriage feast, but they would not come.Lk 14:17He sent out his servant at supper time to tell those who were invited, ‘Come, for everything is ready now.’
‑‑‑‑18Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς { παραιτεῖσθαι πάντες ⬪ πάντες παραιτεῖσθαι }. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην { ἐξελθεῖν καὶ ⬪ ἐξελθὼν } ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
———
RP: παραιτεῖσθαι πάντες ⬪ NA/UBS: πάντες παραιτεῖσθαι
RP: ἐξελθεῖν καὶ ⬪ NA/UBS: ἐξελθὼν
‑‑‑‑Lk 14:18They all as one began to make excuses.“The first said to him, ‘I have bought a field, and I must go and see it. Please have me excused.’
‑‑‑‑19Καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.‑‑‑‑Lk 14:19“Another said, ‘I have bought five yoke of oxen, and I must go try them out. Please have me excused.’‑‑‑‑20Καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.‑‑‑‑Lk 14:20“Another said, ‘I have married a wife, and therefore I can’t come.’‑‑Mt 22:4Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις. Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου { ἡτοίμασα ⬪ ἡτοίμακα }, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
———
RP: ἡτοίμασα ⬪ NA/UBS: ἡτοίμακα
‑‑
‑‑Mt 22:4Again he sent out other servants, saying, ‘Tell those who are invited, “Behold, I have prepared my dinner. My cattle and my fatlings are killed, and all things are ready. Come to the marriage feast!”’‑‑
‑‑Mt 22:5Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, { ὁ μὲν ⬪ ὃς μὲν } εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, { ὁ δὲ εἰς ⬪ ὃς δὲ ἐπὶ } τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·
———
RP: ὁ μὲν ⬪ NA/UBS: ὃς μὲν
RP: ὁ δὲ εἰς ⬪ NA/UBS: ὃς δὲ ἐπὶ
‑‑
‑‑Mt 22:5But they made light of it, and went their ways, one to his own farm, another to his merchandise,‑‑
‑‑Mt 22:6οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.‑‑‑‑Mt 22:6and the rest grabbed his servants, and treated them shamefully, and killed them.‑‑‑‑Mt 22:7{ Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ⬪ Ὁ δὲ βασιλεὺς } ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
———
RP: Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ βασιλεὺς
21Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος { ἐκεῖνος ⬪ - } ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ { ἀναπήρους ⬪ ἀναπείρους } καὶ { χωλοὺς καὶ τυφλοὺς ⬪ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς } εἰσάγαγε ὧδε.
———
RP: ἐκεῖνος ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀναπήρους ⬪ NA/UBS: ἀναπείρους
RP: χωλοὺς καὶ τυφλοὺς ⬪ NA/UBS: τυφλοὺς καὶ χωλοὺς
‑‑Mt 22:7When the king heard that, he was angry, and sent his armies, destroyed those murderers, and burned their city.Lk 14:21“That servant came, and told his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in the poor, maimed, blind, and lame.’
‑‑Mt 22:8Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι.‑‑‑‑Mt 22:8“Then he said to his servants, ‘The wedding is ready, but those who were invited weren’t worthy.‑‑‑‑Mt 22:9Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους { ἂν ⬪ ἐὰν } εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
———
RP: ἂν ⬪ NA/UBS: ἐὰν
‑‑
‑‑Mt 22:9Go therefore to the intersections of the highways, and as many as you may find, invite to the marriage feast.’‑‑
‑‑Mt 22:10Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας { ὅσους ⬪ οὓς } εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
———
RP: ὅσους ⬪ NA/UBS: οὓς
‑‑
‑‑Mt 22:10Those servants went out into the highways, and gathered together as many as they found, both bad and good. The wedding was filled with guests.‑‑
‑‑‑‑22Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν { ὡς ⬪ ὃ } ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
———
RP: ὡς ⬪ NA/UBS: ὃ
‑‑‑‑Lk 14:22“The servant said, ‘Lord, it is done as you commanded, and there is still room.’
‑‑‑‑23Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ { ὁ οἶκος οἶκός μου ⬪ μου ὁ οἶκος }.
———
RP: ὁ οἶκος οἶκός μου ⬪ NA/UBS: μου ὁ οἶκος
‑‑‑‑Lk 14:23“The lord said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.
‑‑‑‑24Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. { Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ - }.
———
RP: Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑Lk 14:24For I tell you that none of those men who were invited will taste of my supper.’”
‑‑Mt 22:11Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου·‑‑‑‑Mt 22:11But when the king came in to see the guests, he saw there a man who didn’t have on wedding clothing,‑‑‑‑Mt 22:12καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώθη.‑‑‑‑Mt 22:12and he said to him, ‘Friend, how did you come in here not wearing wedding clothing?’ He was speechless.‑‑‑‑Mt 22:13Τότε { εἶπεν ὁ βασιλεὺς ⬪ ὁ βασιλεὺς εἶπεν } τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, { ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε ⬪ ἐκβάλετε αὐτὸν } εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
———
RP: εἶπεν ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς εἶπεν
RP: ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε ⬪ NA/UBS: ἐκβάλετε αὐτὸν
‑‑
‑‑Mt 22:13Then the king said to the servants, ‘Bind him hand and foot, take him away, and throw him into the outer darkness; there is where the weeping and grinding of teeth will be.’‑‑
‑‑Mt 22:14Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.‑‑‑‑Mt 22:14For many are called, but few chosen.”‑‑Whoever Doesn't Take Up One's Cross and Follow Me
‑‑‑‑25¶Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί· καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,‑‑‑‑Lk 14:25¶Now great multitudes were going with him. He turned and said to them,‑‑Mt 10:37Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·26Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα { αὐτοῦ, καὶ ⬪ ἑαυτοῦ καὶ } τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι { δὲ ⬪ τε } καὶ τὴν { ἑαυτοῦ ψυχήν ⬪ ψυχὴν ἑαυτοῦ }, οὐ δύναταί { μου μαθητὴς εἶναι ⬪ εἶναί μου μαθητής }.
———
RP: αὐτοῦ, καὶ ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ καὶ
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: τε
RP: ἑαυτοῦ ψυχήν ⬪ NA/UBS: ψυχὴν ἑαυτοῦ
RP: μου μαθητὴς εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναί μου μαθητής
‑‑Mt 10:37He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me isn’t worthy of me.Lk 14:26“If anyone comes to me, and doesn’t disregard his own father, mother, wife, children, brothers, and sisters, yes, and his own life also, he can’t be my disciple.
‑‑Mt 10:38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.27{ Καὶ ὅστις ⬪ Ὅστις } οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν { αὑτοῦ αὐτοῦ ⬪ ἑαυτοῦ } καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
———
RP: Καὶ ὅστις ⬪ NA/UBS: Ὅστις
RP: αὑτοῦ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ
‑‑Mt 10:38He who doesn’t take his cross and follow after me, isn’t worthy of me.Lk 14:27Whoever doesn’t bear his own cross, and come after me, can’t be my disciple.
The Cost of a Tower
‑‑‑‑28Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, { ὁ ⬪ - } θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει { τὰ ⬪ - } εἰς ἀπαρτισμόν;
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
RP: τὰ ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑Lk 14:28For which of you, desiring to build a tower, doesn’t first sit down and count the cost, to see if he has enough to complete it?
‑‑‑‑29Ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται { ἐμπαίζειν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ ἐμπαίζειν },
———
RP: ἐμπαίζειν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ἐμπαίζειν
‑‑‑‑Lk 14:29Or perhaps, when he has laid a foundation, and is not able to finish, everyone who sees begins to mock him,
‑‑‑‑30λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.‑‑‑‑Lk 14:30saying, ‘This man began to build, and wasn’t able to finish.’The Cost of a War
‑‑‑‑31Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος { συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ⬪ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν } εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον { βουλεύεται ⬪ βουλεύσεται } εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν { ἀπαντῆσαι ⬪ ὑπαντῆσαι } τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
———
RP: συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ⬪ NA/UBS: ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν
RP: βουλεύεται ⬪ NA/UBS: βουλεύσεται
RP: ἀπαντῆσαι ⬪ NA/UBS: ὑπαντῆσαι
‑‑‑‑Lk 14:31Or what king, as he goes to encounter another king in war, will not sit down first and consider whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand?
‑‑‑‑32Εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, ἔτι { πόρρω αὐτοῦ ⬪ αὐτοῦ πόρρω } ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
———
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
RP: πόρρω αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ πόρρω
‑‑‑‑Lk 14:32Or else, while the other is yet a great way off, he sends an envoy, and asks for conditions of peace.
Renounce All that You Have
‑‑‑‑33Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί { μου εἶναι ⬪ εἶναί μου } μαθητής.
———
RP: μου εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναί μου
‑‑‑‑Lk 14:33So therefore whoever of you who doesn’t renounce all that he has, he can’t be my disciple.
Have Salt in Yourselves
Mk 9:49Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, { καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται ⬪ - }.
———
RP: καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑
Mk 9:49For everyone will be salted seasoned[a] with fire, and every sacrifice will be seasoned[b] with salt.[c]
———
a Gk. πυρὶ ἁλισθήσεται, lit., will be salted with fire; cf. ἁλὶ ἁλισθὴσεται in Mk. 9:49b, Lv. 2:13, and Ez. 16:4: lit., will be salted with salt.
b Gk. ἁλὶ ἁλισθὴσεται, lit., will be salted with salt.
c See Lv. 2:13: You shall season all your grain offerings with salt. You shall not let the salt of the covenant with your God be missing from your grain offering; with all your offerings you shall offer salt (ESV). (A convenant of salt is an enduring, irrevocable covenant [see also Nm. 18:19 and 2 Chr. 13:5]. Presumably the salt serves as a constant reminder of the convenants [Ex. 19:5-6; Dt. 19:1, 10-15] with God into which Israel entered, and under which the sacrifices and offers are made: Ex. 24:3: Moses came and told the people all the words of the Lord and all the rules. And all the people answered with one voice and said, All the words that the Lord has spoken we will do [ESV].)
‑‑‑‑
Mk 9:50Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; Ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς { ἅλας, καὶ ⬪ ἅλα καὶ } εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
———
RP: ἅλας, καὶ ⬪ NA/UBS: ἅλα καὶ
Mt 5:13¶Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ { βληθῆναι ἔξω καὶ ⬪ βληθὲν ἔξω } καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
———
RP: βληθῆναι ἔξω καὶ ⬪ NA/UBS: βληθὲν ἔξω
34{ Καλὸν ⬪ Καλὸν οὖν } τὸ ἅλας· ἐὰν { δὲ ⬪ δὲ καὶ } τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
———
RP: Καλὸν ⬪ NA/UBS: Καλὸν οὖν
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: δὲ καὶ
Mk 9:50Salt is good, but if the salt has lost its saltiness were to ever become unsalty,[a] with what will you season it use for seasoning?[b] Have salt in yourselves, and be at peace with one another.”
———
a That is, impure to the point of dilution.
b Gk. ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε, with what will you season it? "It" [αὐτὸ] is presumably indefinite, referring non-specifically to anything that needs seasoning.
Mt 5:13“You are the salt of the earth,[a] but if the salt has lost were to ever lose its flavor,[b] with what will it (the earth) be salted seasoned?[c] It is then good for nothing, but to be cast out and trodden under the feet of men.
———
a See 2 Kgs. 2:20-22, where salt is a healing agent: He [Elisha] said, Bring me a new bowl, and put salt in it. So they brought it to him. (21) Then he went to the spring of water and threw salt in it and said, Thus says the Lord, I have healed this water; from now on neither death nor miscarriage shall come from it. (22) So the water has been healed to this day, according to the word that Elisha spoke (ESV).
b Gk. μωρανθῇ, lit. be made or become stupid.
c Gk. ἐν τίνι ἁλισθήσεται, lit., with what will (it) be salted? Cf. Lk 14:34 which has almost the same wording [ἐν τίνι ἀτυρθήσεται, with what will (it) be seasoned?], but where it has no direct referent. (It here, likewise, could therefore be indefinite instead of specifically referring to the earth.)
Lk 14:34Salt is good, but if the salt becomes flat and tasteless were to ever lose its flavor,[a] with what do you season it what will be used for seasoning?[b]
———
a Gk. μωρανθῇ, lit. be made or become stupid.
b Gk. ἐν τίνι ἀρτυθήσεται, with what will it be seasoned? "It" is presumably indefinite, referring non-specifically to anything that needs seasoning.
‑‑‑‑35Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.‑‑‑‑Lk 14:35It is fit neither for the soil nor for the manure pile. It is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.”‑‑‑‑‑‑(Lk 8:8)‑‑‑‑‑‑(Lk 8:8)
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Oct-2021 17:15:16 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top