www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeGalileans
1(Mk)(Mt)Lk 13:1Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.1(Mk)(Mt)Lk 13:1¶Now there were some present at the same time who told him about the Galileans, whose blood Pilate had mixed with their sacrifices.2(Mk)(Mt)Lk 13:2Καὶ ἀποκριθεὶς { ὁ Ἰησοῦς ⬪ - } εἶπεν αὐτοῖς, Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι { τοιαῦτα ⬪ ταῦτα } πεπόνθασιν;
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: τοιαῦτα ⬪ NA/UBS: ταῦτα
2(Mk)(Mt)Lk 13:2Jesus answered them, “Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans, because they suffered such things?
3(Mk)(Mt)Lk 13:3Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες { ὡσαύτως ⬪ ὁμοίως } ἀπολεῖσθε.
———
RP: ὡσαύτως ⬪ NA/UBS: ὁμοίως
3(Mk)(Mt)Lk 13:3I tell you, no, but unless you repent, you will all perish in the same way.
4(Mk)(Mt)Lk 13:4Ἢ ἐκεῖνοι οἱ { δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ δεκαοκτὼ }, ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι { οὗτοι ⬪ αὐτοὶ } ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας { ἀνθρώπους ⬪ τοὺς ἀνθρώπους } τοὺς { κατοικοῦντας ἐν ⬪ κατοικοῦντας } { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ };
———
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτὼ
RP: οὗτοι ⬪ NA/UBS: αὐτοὶ
RP: ἀνθρώπους ⬪ NA/UBS: τοὺς ἀνθρώπους
RP: κατοικοῦντας ἐν ⬪ NA/UBS: κατοικοῦντας
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
4(Mk)(Mt)Lk 13:4Or those eighteen, on whom the tower in Siloam fell, and killed them; do you think that they were worse offenders than all the men who dwell in Jerusalem?
5(Mk)(Mt)Lk 13:5Οὐχί, λέγω ὑμῖν· ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες { ὁμοίως ⬪ ὡσαύτως } ἀπολεῖσθε.
———
RP: ὁμοίως ⬪ NA/UBS: ὡσαύτως
5(Mk)(Mt)Lk 13:5I tell you, no, but, unless you repent, you will all perish in the same way.”
Fertilize It
6(Mk)(Mt)Lk 13:6Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· Συκῆν εἶχέν τις { ἐν τῷ ⬪ πεφυτευμένην ἐν τῷ } ἀμπελῶνι { αὐτοῦ πεφυτευμένην ⬪ αὐτοῦ }· καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν.
———
RP: ἐν τῷ ⬪ NA/UBS: πεφυτευμένην ἐν τῷ
RP: αὐτοῦ πεφυτευμένην ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
6(Mk)(Mt)Lk 13:6¶He spoke this parable. “A certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came seeking fruit on it, and found none.
7(Mk)(Mt)Lk 13:7Εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδού, τρία ἔτη { ἔρχομαι ⬪ ἀφ’ οὗ ἔρχομαι } ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον { αὐτήν ⬪ [οὖν] αὐτήν }· { ἵνα τί ⬪ ἱνατί } καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;
———
RP: ἔρχομαι ⬪ NA/UBS: ἀφ’ οὗ ἔρχομαι
RP: αὐτήν ⬪ NA/UBS: [οὖν] αὐτήν
RP: ἵνα τί ⬪ NA/UBS: ἱνατί
7(Mk)(Mt)Lk 13:7He said to the vine dresser, ‘Behold, these three years I have come looking for fruit on this fig tree, and found none. Cut it down. Why does it waste the soil?’
8(Mk)(Mt)Lk 13:8Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω κόπρια·8(Mk)(Mt)Lk 13:8He answered, ‘Lord, leave it alone this year also, until I dig around it, and fertilize it.9(Mk)(Mt)Lk 13:9κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν· { εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ⬪ εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε } ἐκκόψεις αὐτήν.
———
RP: εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλον ⬪ NA/UBS: εἰς τὸ μέλλον εἰ δὲ μή γε
9(Mk)(Mt)Lk 13:9If it bears fruit, fine; but if not, after that, you can cut it down.’”
Eighteen Year Spirit of Infirmity
10(Mk)(Mt)Lk 13:10¶Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν·10(Mk)(Mt)Lk 13:10¶He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath day.11(Mk)(Mt)Lk 13:11καὶ ἰδού, γυνὴ { ἦν πνεῦμα ⬪ πνεῦμα } ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη { δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ δεκαοκτώ }, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.
———
RP: ἦν πνεῦμα ⬪ NA/UBS: πνεῦμα
RP: δέκα καὶ ὀκτώ ⬪ NA/UBS: δεκαοκτώ
11(Mk)(Mt)Lk 13:11Behold, there was a woman who had a spirit of infirmity eighteen years, and she was bent over, and could in no way straighten herself up.
12(Mk)(Mt)Lk 13:12Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου.12(Mk)(Mt)Lk 13:12When Jesus saw her, he called addressed her, and said to her, “Woman, you are freed from your infirmity.”13(Mk)(Mt)Lk 13:13Καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.13(Mk)(Mt)Lk 13:13He laid his hands on her, and immediately she stood up straight, and glorified God.14(Mk)(Mt)Lk 13:14Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ, { Ἓξ ⬪ ὅτι Ἓξ } ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν { ταύταις ⬪ αὐταῖς } οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.
———
RP: Ἓξ ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἓξ
RP: ταύταις ⬪ NA/UBS: αὐταῖς
14(Mk)(Mt)Lk 13:14The In response[a], the ruler of the synagogue, being indignant because Jesus had healed on the Sabbath, said to the multitude crowd, “There are six days in which men ought to (you) must work. Therefore come on those days and be healed in them, and not on the Sabbath day of the Sabbath!”
———
a Upon answering.
15(Mk)(Mt)Lk 13:15Ἀπεκρίθη { οὖν ⬪ δὲ } αὐτῷ ὁ κύριος, καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
———
RP: οὖν ⬪ NA/UBS: δὲ
15(Mk)(Mt)Lk 13:15¶Therefore the Lord answered him and said, You hHypocrites! Doesn’t each one of you free let[a] his ox or his donkey out from the (its) stall on the Sabbath, and lead him it away to water?
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind.
16(Mk)(Mt)Lk 13:16Ταύτην δέ, θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ { Σατανᾶς ⬪ σατανᾶς }, ἰδού, δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
———
RP: Σατανᾶς ⬪ NA/UBS: σατανᾶς
16(Mk)(Mt)Lk 13:16Ought not this This (woman), being a daughter of Abraham, whom Satan had bound —behold, eighteen long years!, —should (she) have not been freed let out[a] from this bondage on the Sabbath day of the Sabbath?”
———
a Released. Gk. λύω; same translation here as in previous verse.
17(Mk)(Mt)Lk 13:17Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.17(Mk)(Mt)Lk 13:17¶As he said these things, all his adversaries were disappointed, and all the multitude rejoiced for all the glorious things that were done by him.Parable of the Mustard Seed
18Mk 4:30¶Καὶ ἔλεγεν, { Τίνι ὁμοιώσωμεν ⬪ Πῶς ὁμοιώσωμεν } τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; Ἢ ἐν { ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ⬪ τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν };
———
RP: Τίνι ὁμοιώσωμεν ⬪ NA/UBS: Πῶς ὁμοιώσωμεν
RP: ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήν ⬪ NA/UBS: τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν
(Mt)Lk 13:18¶Ἔλεγεν { δέ ⬪ οὖν }, Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ; Καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;
———
RP: δέ ⬪ NA/UBS: οὖν
18Mk 4:30¶He said, “How will we liken the Kingdom of God? Or with what parable will we illustrate it?(Mt)Lk 13:18¶He said, “What is the Kingdom of God like? To what shall I compare it?
19Mk 4:31Ὡς { κόκκον ⬪ κόκκῳ } σινάπεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, { μικρότερος ⬪ μικρότερον ὂν } πάντων τῶν σπερμάτων { ἐστὶν ⬪ - } τῶν ἐπὶ τῆς γῆς·
———
RP: κόκκον ⬪ NA/UBS: κόκκῳ
RP: μικρότερος ⬪ NA/UBS: μικρότερον ὂν
RP: ἐστὶν ⬪ NA/UBS: —
Mt 13:31¶Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ·Lk 13:19Ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ· καὶ ηὔξησεν, καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον { μέγα ⬪ - }, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.
———
RP: μέγα ⬪ NA/UBS: —
19Mk 4:31(It’s) like a grain of mustard seed, which, whenever it is sown in upon the earth, though it is being[a] less than all the seeds that are on the earth,
———
a ὂν, with smooth breathing, is the pres act ptcp neu nom sg of verb εἰμί, to be (not ὅν, the accusative relative pronoun, with rough breathing). The gender is in agreement with neuter noun σπέρμα rather than masculine noun κόκκος, i.e., being a smaller SPERMA than all (other) SPERMATWN.
Mt 13:31¶He set another parable before them, saying, “The Kingdom of Heaven is like a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field;Lk 13:19It is like a grain of mustard seed, which a man took, and put in his own garden. It grew, and became a large tree, and the birds of the sky lodged in its branches.”
‑‑Mk 4:32καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ γίνεται { πάντων τῶν λαχάνων μείζων ⬪ μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων }, καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν.
———
RP: πάντων τῶν λαχάνων μείζων ⬪ NA/UBS: μεῖζον πάντων τῶν λαχάνων
Mt 13:32ὃ μικρότερον μέν ἐστιν πάντων τῶν σπερμάτων· ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν λαχάνων ἐστίν, καὶ γίνεται δένδρον, ὥστε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατασκηνοῦν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.(Lk)
‑‑Mk 4:32yet and whenever it is sown, grows up, and becomes greater than all the herbs, and puts out produces great branches, so that the birds of the sky can are able to lodge shelter under its shadow.”Mt 13:32which indeed is smaller than all seeds. But when it is grown, it is greater than the herbs, and becomes a tree, so that the birds of the air come and lodge in its branches.”(Lk)
Parable of the Yeast or Leaven
20(Mk)(Mt)Lk 13:20{ Πάλιν ⬪ Καὶ πάλιν } εἶπεν, Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;
———
RP: Πάλιν ⬪ NA/UBS: Καὶ πάλιν
20(Mk)(Mt)Lk 13:20Again he said, “To what shall I compare the Kingdom of God?
21(Mk)Mt 13:33¶Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ { ἔκρυψεν ⬪ ἐνέκρυψεν } εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
———
RP: ἔκρυψεν ⬪ NA/UBS: ἐνέκρυψεν
Lk 13:21Ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ { ἐνέκρυψεν ⬪ [ἐν]έκρυψεν } εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.
———
RP: ἐνέκρυψεν ⬪ NA/UBS: [ἐν]έκρυψεν
21(Mk)Mt 13:33¶He spoke another parable to them. “The Kingdom of Heaven is like yeast, which a woman took, and hid in three measures of meal, until it was all leavened.”Lk 13:21It is like yeast, which a woman took and hid in three measures of flour, until it was all leavened.”
Jesus Always Spoke in Parables
‑‑Mk 4:33Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, καθὼς { ἐδύναντο ⬪ ἠδύναντο } ἀκούειν·
———
RP: ἐδύναντο ⬪ NA/UBS: ἠδύναντο
Mt 13:34¶Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, καὶ χωρὶς παραβολῆς { οὐκ ⬪ οὐδὲν } ἐλάλει αὐτοῖς·
———
RP: οὐκ ⬪ NA/UBS: οὐδὲν
(Lk)
‑‑Mk 4:33¶With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it.Mt 13:34¶Jesus spoke all these things in parables to the multitudes; and without a parable, he didn’t speak to them,(Lk)
‑‑Mk 4:34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς· κατ’ ἰδίαν δὲ τοῖς { μαθηταῖς αὐτοῦ ⬪ ἰδίοις μαθηταῖς } ἐπέλυεν πάντα.
———
RP: μαθηταῖς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἰδίοις μαθηταῖς
Mt 13:35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς { κόσμου ⬪ [κόσμου] }.
———
RP: κόσμου ⬪ NA/UBS: [κόσμου]
(Lk)
‑‑Mk 4:34Without a parable he didn’t speak to them; but privately to his own disciples he explained everything.Mt 13:35that it might be fulfilled which was spoken through the prophet, saying,
“I will open my mouth in parables;
I will utter things hidden from the foundation of the world.”*
(Lk)
???
22(Mk)(Mt)Lk 13:22Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἱεροσόλυμα }.
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἱεροσόλυμα
22(Mk)(Mt)Lk 13:22¶He went on his way through cities and villages, teaching, and traveling on to Jerusalem.
Many Are Called, Few Are Chosen
23(Mk)Mt 20:16Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· { πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ - }.
———
RP: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ NA/UBS: —
Lk 13:23Εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; Ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς,
23(Mk)Mt 20:16So the last will be first, and the first last. For many are called, but few are chosen.”
———
a κλητοι see Lev 23... this is what God tells the sons of Israel they are to call each of the feasts.
Lk 13:23One said to him, “Lord, are they few who are saved?”
¶He said to them,
The Narrow Gate
24(Mk)Mt 7:13¶{ Εἰσέλθετε ⬪ Εἰσέλθατε } διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη, καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς·
———
RP: Εἰσέλθετε ⬪ NA/UBS: Εἰσέλθατε
Lk 13:24Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς { πύλης ⬪ θύρας }· ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν.
———
RP: πύλης ⬪ NA/UBS: θύρας
24(Mk)Mt 7:13“Enter in by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction annihilation, and many are those who enter in by it.Lk 13:24“Strive to enter in by the narrow door, for many, I tell you, will seek to enter in, and will not be able.
I Don't Know You
25(Mk)Mt 25:10Ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος· καὶ αἱ ἕτοιμοι εἰσῆλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα.Lk 13:25Ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, { Κύριε, κύριε ⬪ Κύριε }, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ·
———
RP: Κύριε, κύριε ⬪ NA/UBS: Κύριε
25(Mk)Mt 25:10While they went away to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut.Lk 13:25When once the master of the house has risen up, and has shut the door, and you begin to stand outside, and to knock at the door, saying, ‘Lord, Lord, open to us!’ then he will answer and tell you, ‘I don’t know you or where you come from.’
‑‑(Mk)Mt 25:11Ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:11Afterward the other virgins also came, saying, ‘Lord, Lord, open to up for us.’(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:12Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.(Lk)‑‑(Mk)Mt 25:12But he answered, ‘Most certainly Truly I tell you, I don’t know you.’(Lk)I Never Knew You
‑‑(Mk)Mt 7:22Πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε, κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι { προεφητεύσαμεν ⬪ ἐπροφητεύσαμεν }, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν;
———
RP: προεφητεύσαμεν ⬪ NA/UBS: ἐπροφητεύσαμεν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 7:22Many will tell me in that day, ‘Lord, Lord, didn’t we prophesy in your name, in your name cast out demons, and in your name do many mighty works?’(Lk)
26(Mk)(Mt)Lk 13:26τότε ἄρξεσθε λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας.26(Mk)(Mt)Lk 13:26Then you will begin to say, ‘We ate and drank in your presence, and you taught in our streets.’27(Mk)Mt 7:23Καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι Οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς· ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν.Lk 13:27Καὶ ἐρεῖ, { Λέγω ⬪ λέγων } ὑμῖν, οὐκ οἶδα { ὑμᾶς ⬪ [ὑμᾶς] } πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ πάντες { οἱ ἐργάται τῆς ⬪ ἐργάται } ἀδικίας.
———
RP: Λέγω ⬪ NA/UBS: λέγων
RP: ὑμᾶς ⬪ NA/UBS: [ὑμᾶς]
RP: οἱ ἐργάται τῆς ⬪ NA/UBS: ἐργάται
27(Mk)Mt 7:23Then I will tell affirm[a] to them, ‘I never knew you. Depart from me, you who work iniquity.’
———
a Gk. ὁμολογέω.
Lk 13:27He will say, ‘I tell you, I don’t know where you come from. Depart from me, all you workers of iniquity.’
East, West, North, and South
28(Mk)(Mt)Lk 13:28Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.28(Mk)(Mt)Lk 13:28There will be weeping and gnashing of teeth, when you see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets, in the Kingdom of God, and yourselves being thrown outside.29(Mk)Mt 8:11Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσιν, καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·Lk 13:29Καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ { βορρᾶ ⬪ ἀπὸ βορρᾶ } καὶ νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
———
RP: βορρᾶ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ βορρᾶ
29(Mk)Mt 8:11I tell you that many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the Kingdom of Heaven,Lk 13:29They will come from the east, west, north, and south, and will sit down in the Kingdom of God.
‑‑(Mk)Mt 8:12οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.(Lk)‑‑(Mk)Mt 8:12but the children of the Kingdom will be thrown out into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth.”(Lk)The First Will Be Last and the Last Will Be First
30Mk 10:31Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, { καὶ ἔσχατοι ⬪ καὶ [οἱ] ἔσχατοι } πρῶτοι.
———
RP: καὶ ἔσχατοι ⬪ NA/UBS: καὶ [οἱ] ἔσχατοι
Mt 19:30Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.Lk 13:30Καὶ ἰδού, εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.
30Mk 10:31But many who are first will be last; and the last first.”Mt 19:30But many will be last who are first; and first who are last.Lk 13:30Behold, there are some who are last who will be first, and there are some who are first who will be last.”
Tell that Fox
31(Mk)(Mt)Lk 13:31¶Ἐν αὐτῇ τῇ { ἡμέρα ἡμέρᾳ προσῆλθόν ⬪ ὥρᾳ προσῆλθάν } τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες αὐτῷ, Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.
———
RP: ἡμέρα ἡμέρᾳ προσῆλθόν ⬪ NA/UBS: ὥρᾳ προσῆλθάν
31(Mk)(Mt)Lk 13:31¶On that same day, some Pharisees came, saying to him, “Get out of here, and go away, for Herod (Antipas) wants to kill you.”
32(Mk)(Mt)Lk 13:32Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, Ἰδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις { ἐπιτελῶ ⬪ ἀποτελῶ } σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.
———
RP: ἐπιτελῶ ⬪ NA/UBS: ἀποτελῶ
32(Mk)(Mt)Lk 13:32¶He said to them, “Go and tell that fox, ‘Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I complete my mission.
33(Mk)(Mt)Lk 13:33Πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι· ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }.
———
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
33(Mk)(Mt)Lk 13:33Nevertheless I must go on my way today and tomorrow and the next day, for it can’t be that a prophet perish outside of Jerusalem.’
Jerusalem, Jerusalem
34(Mk)Mt 23:37¶{ Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ }, ἡ { ἀποκτένουσα ⬪ ἀποκτείνουσα } τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον { ἐπισυνάγει ὄρνις ⬪ ὄρνις ἐπισυνάγει } τὰ νοσσία { ἑαυτῆς ⬪ αὐτῆς } ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
———
RP: ἀποκτένουσα ⬪ NA/UBS: ἀποκτείνουσα
RP: ἐπισυνάγει ὄρνις ⬪ NA/UBS: ὄρνις ἐπισυνάγει
RP: ἑαυτῆς ⬪ NA/UBS: αὐτῆς
RP: Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ
Lk 13:34{ Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ }, ἡ { ἀποκτένουσα ⬪ ἀποκτείνουσα } τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
———
RP: ἀποκτένουσα ⬪ NA/UBS: ἀποκτείνουσα
RP: Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ
34(Mk)Mt 23:37“Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets, and stones those who are sent to her! How often I would have gathered your children together, even as a hen gathers her chicks under her wings, and you would notwere not willingᵇ!
———
a deuteronomy 32:11
b ηθελησατε 1aor act ind 2nd pl the expression of one's will, wish, desire
Lk 13:34“Jerusalem, Jerusalem, that kills the prophets, and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, like a hen gathers her own brood under her wings, and you refused!
———
a Deut 32:11; Matthew 23:37
35(Mk)Mt 23:38Ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.Lk 13:35Ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν { ἔρημος ⬪ - }· λέγω { δὲ ⬪ [δὲ] } ὑμῖν { ὅτι ⬪ - } οὐ μή { με ἴδητε ⬪ ἴδητέ με } ἕως { ἄν ἥξει, ὅτε ⬪ [ἥξει ὅτε] } εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.
———
RP: ἔρημος ⬪ NA/UBS: —
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: [δὲ]
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: με ἴδητε ⬪ NA/UBS: ἴδητέ με
RP: ἄν ἥξει, ὅτε ⬪ NA/UBS: [ἥξει ὅτε]
35(Mk)Mt 23:38Behold, your house is left to you desolate.Lk 13:35Behold, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me, until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord!’”*
‑‑(Mk)Mt 23:39Λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι, ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.(Lk)‑‑(Mk)Mt 23:39For I tell you, you will not see me from now on, until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord!’”*(Lk)
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 17-Jun-2024 06:24:23 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top