www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki English Translation‎ / World English Bible  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeTheophilus
1(Mk)(Mt)Lk 1:1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,1(Mk)(Mt)Lk 1:1Since Whereas many have undertaken to set put in order a narrative concerning those the matters which have been fulfilled taken place[a] among us,
———
a Gr. πληροφορέω (πεπληροφορημένων), meaning to carry out to completion (having been carried out to completion).
2(Mk)(Mt)Lk 1:2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,2(Mk)(Mt)Lk 1:2even as in accordance with what those who from the beginning were became eyewitnesses and servants of the word from the beginning delivered them passed down to us,3(Mk)(Mt)Lk 1:3ἔδοξεν κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,3(Mk)(Mt)Lk 1:3(so) it seemed good to me also, having (myself) accurately traced the course of all things accurately from the first start, to write to you in order (my own account), most excellent Theophilus[a];
———
a Gr. Θεόφιλος, meaning God-friend, is perhaps not a specific individual's name, but rather a general salutation to a wide audience, e.g., Dear Christian Brother or Sister, or if a specific individual then perhaps a pseudonym or term of endearment, or perhaps even just a literary device created to style a book written for general circulation as a private letter to a fictitious individual.
4(Mk)(Mt)Lk 1:4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.4(Mk)(Mt)Lk 1:4that you might know discern the certainty concerning of the things in about which you were instructed informed.An Angel Speaks to Zacharias in the Temple
5(Mk)(Mt)Lk 1:5¶Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου { τοῦ ⬪ - } βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά· καὶ { ἡ γυνὴ αὐτοῦ ⬪ γυνὴ αὐτῷ } ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
———
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡ γυνὴ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: γυνὴ αὐτῷ
5(Mk)(Mt)Lk 1:5¶There was in the days of Herod (the Great), the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the priestly division of Abijah. He had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.
6(Mk)(Mt)Lk 1:6Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι { ἐνώπιον ⬪ ἐναντίον } τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
———
RP: ἐνώπιον ⬪ NA/UBS: ἐναντίον
6(Mk)(Mt)Lk 1:6They were both righteous before God, walking proceeding blamelessly in all the commandments and ordinances of the Lord.
7(Mk)(Mt)Lk 1:7Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι { ἡ Ἐλισάβετ ἦν ⬪ ἦν ἡ Ἐλισάβετ } στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ἡ Ἐλισάβετ
7(Mk)(Mt)Lk 1:7But they had no child, because Elizabeth was barren, and they both were well advanced in years.
8(Mk)(Mt)Lk 1:8¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,8(Mk)(Mt)Lk 1:8Now it happened, while he executed the priest’s office before God in the order of his division,9(Mk)(Mt)Lk 1:9κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.9(Mk)(Mt)Lk 1:9according to the custom of the priest’s office, his lot was to enter into the temple of the Lord and burn incense.10(Mk)(Mt)Lk 1:10Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.10(Mk)(Mt)Lk 1:10The whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense.11(Mk)(Mt)Lk 1:11Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.11(Mk)(Mt)Lk 1:11¶An angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense.12(Mk)(Mt)Lk 1:12Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.12(Mk)(Mt)Lk 1:12Zacharias was troubled when he saw him, and fear fell upon him.13(Mk)(Mt)Lk 1:13Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.13(Mk)(Mt)Lk 1:13But the angel said to him, “Don’t be afraid, Zacharias, because your request plea has been heard, and your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John.14(Mk)(Mt)Lk 1:14Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ { γεννήσει ⬪ γενέσει } αὐτοῦ χαρήσονται.
———
RP: γεννήσει ⬪ NA/UBS: γενέσει
14(Mk)(Mt)Lk 1:14You will have joy and gladness; and many will rejoice at his birth.
15(Mk)(Mt)Lk 1:15Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον { τοῦ ⬪ [τοῦ] } κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
———
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: [τοῦ]
15(Mk)(Mt)Lk 1:15For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb.
16(Mk)(Mt)Lk 1:16Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν·16(Mk)(Mt)Lk 1:16He will turn many of the children of Israel to the Lord, their God.17(Mk)(Mt)Lk 1:17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.17(Mk)(Mt)Lk 1:17He will go before him in the spirit and power of Elijah, ‘to turn the hearts of the fathers to the children,’ and the disobedient to the wisdom of the just; to prepare a people prepared for the Lord.”18(Mk)(Mt)Lk 1:18Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.18(Mk)(Mt)Lk 1:18¶Zacharias said to the angel, “How can I be sure of this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years.”19(Mk)(Mt)Lk 1:19Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.19(Mk)(Mt)Lk 1:19¶The angel answered him, “I am Gabriel, who stands in the presence of God. I was sent to speak to you, and to bring you share this good news with you.20(Mk)(Mt)Lk 1:20Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.20(Mk)(Mt)Lk 1:20Behold, you will be silent and not able to speak, until the day that these things will happen, because you didn’t believe my words, which will be fulfilled in their proper time.”21(Mk)(Mt)Lk 1:21Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν· καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν { αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ⬪ ἐν τῷ ναῷ αὐτόν }.
———
RP: αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ⬪ NA/UBS: ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
21(Mk)(Mt)Lk 1:21¶The people were waiting for Zacharias, and they marveled that he delayed in the temple.
22(Mk)(Mt)Lk 1:22Ἐξελθὼν δὲ οὐκ { ἠδύνατο ⬪ ἐδύνατο } λαλῆσαι αὐτοῖς· καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
———
RP: ἠδύνατο ⬪ NA/UBS: ἐδύνατο
22(Mk)(Mt)Lk 1:22When he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. He continued making signs to them, and remained mute.
23(Mk)(Mt)Lk 1:23Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.23(Mk)(Mt)Lk 1:23It happened, when the days of his service were fulfilled, he departed to his house.Conception of John the Baptist
24(Mk)(Mt)Lk 1:24¶Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα24(Mk)(Mt)Lk 1:24After these days Elizabeth, his wife, conceived, and she hid herself five months, saying,25(Mk)(Mt)Lk 1:25ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν { ὁ ⬪ - } κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν { τὸ ⬪ - } ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
25(Mk)(Mt)Lk 1:25“Thus has the Lord done to me in the days in which he looked at me, to take away my reproach among men.”[a]
———
a Gn. 30:22-24: 30:22 Then God took note of Rachel. He paid attention to her and enabled her to become pregnant. 30:23 She became pregnant and gave birth to a son. Then she said, God has taken away my shame [LXX: ἀφεῖλεν ὁ θεός μου τὸ ὄνειδος]. 30:24 She named him Joseph, saying, May the Lord give me yet another son (NET).
Gabriel Speaks to Mary
26(Mk)(Mt)Lk 1:26¶Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ { ὑπὸ ⬪ ἀπὸ } τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὲθ },
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὲθ
26(Mk)(Mt)Lk 1:26¶Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee, named Nazareth,
27(Mk)(Mt)Lk 1:27πρὸς παρθένον { μεμνηστευμένην ⬪ ἐμνηστευμένην } ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
———
RP: μεμνηστευμένην ⬪ NA/UBS: ἐμνηστευμένην
27(Mk)(Mt)Lk 1:27to a virgin[a] pledged to be married to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.
———
a See Mt. 1:23.
28(Mk)(Mt)Lk 1:28Καὶ εἰσελθὼν { ὁ ἄγγελος ⬪ - } πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ κύριος μετὰ σοῦ, { εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ⬪ - }.
———
RP: ὁ ἄγγελος ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ⬪ NA/UBS: —
28(Mk)(Mt)Lk 1:28Having come in, the angel said to her, “Rejoice, you highly favored one! The Lord is with you. Blessed are you among women!”
29(Mk)(Mt)Lk 1:29Ἡ δὲ { ἰδοῦσα ⬪ - } { διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ⬪ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη }, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
———
RP: ἰδοῦσα ⬪ NA/UBS: —
RP: διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη
29(Mk)(Mt)Lk 1:29¶But when she saw him, she was greatly troubled at the saying, and considered wondered what kind of salutation greeting this might be.
30(Mk)(Mt)Lk 1:30Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.30(Mk)(Mt)Lk 1:30The angel said to her, “Don’t be afraid, Mary, for you have found favor with God.31(Mk)(Mt)Lk 1:31Καὶ ἰδού, { συλλήψῃ ⬪ συλλήμψῃ } ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: συλλήψῃ ⬪ NA/UBS: συλλήμψῃ
31(Mk)(Mt)Lk 1:31Behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and will call his name ‘Jesus.’
32(Mk)(Mt)Lk 1:32Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,32(Mk)(Mt)Lk 1:32He will be great, and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David,33(Mk)(Mt)Lk 1:33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.33(Mk)(Mt)Lk 1:33and he will reign over the house of Jacob forever. There will be no end to his Kingdom.”34(Mk)(Mt)Lk 1:34Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;34(Mk)(Mt)Lk 1:34¶Mary said to the angel, “How can this be, seeing I am a virgin?”35(Mk)(Mt)Lk 1:35Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.35(Mk)(Mt)Lk 1:35¶The angel answered her, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also And, yea, the holy one who is born from you will be called the Son of God.36(Mk)(Mt)Lk 1:36Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ { συγγενής ⬪ συγγενίς } σου, καὶ αὐτὴ { συνειληφυῖα ⬪ συνείληφεν } υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς· καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
———
RP: συγγενής ⬪ NA/UBS: συγγενίς
RP: συνειληφυῖα ⬪ NA/UBS: συνείληφεν
36(Mk)(Mt)Lk 1:36Behold, Elizabeth, your relative, also has conceived a son in her old age; and this is the sixth month with her who was called barren.
37(Mk)(Mt)Lk 1:37Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ { τῷ θεῷ ⬪ τοῦ θεοῦ } πᾶν ῥῆμα.
———
RP: τῷ θεῷ ⬪ NA/UBS: τοῦ θεοῦ
37(Mk)(Mt)Lk 1:37For everything spoken by God is possible.”
38(Mk)(Mt)Lk 1:38Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.38(Mk)(Mt)Lk 1:38¶Mary said, “Behold, the handmaid of the Lord; be it to me according to your word.”
¶The angel departed from her.
An Angel Speaks to Joseph in a Dream
‑‑(Mk)Mt 1:18¶Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ { γέννησις ⬪ γένεσις } οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης { γὰρ ⬪ - } τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
———
RP: γέννησις ⬪ NA/UBS: γένεσις
RP: γὰρ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:18¶Now the birth of Jesus Christ was like this;: for after his mother, Mary, was engaged betrothed[a] to Joseph, but before they came together, she was found pregnant by the Holy Spirit.
———
a Gr. μνηστεύω, distinct from γαμέω (to receive in marriage) and γαμίζω (to give in marriage). On betrothal, the Jewish Encyclopedia says: When the agreement [for marriage] had been entered into, it was definite and binding upon both groom and bride, who were considered as man and wife in all legal and religious aspects, except that of actual cohabitation.... The betrothal is equivalent to an actual [though incomplete] marriage and only to be dissolved by a formal divorce. In Lk 2:5, while still technically betrothed, Joseph is free to take Mary with him to Bethlehem as his wife (she is referred to as his having-been-betrothed-to-him wife).
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:19Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν { παραδειγματίσαι ⬪ δειγματίσαι }, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
———
RP: παραδειγματίσαι ⬪ NA/UBS: δειγματίσαι
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:19Joseph, her husband, being a righteous decent man, and not willing wanting to make her a public example, intended determined to put divorce[a] her away secretly discreetly.
———
a Gr. ἀπολύω is the word used for dismissing a crowd; releasing a prisoner; letting someone go; sending someone on their way; and divorce (Mt 5:31-2, 19:3-9, Mk 10:2-12, and Lk 10:18).
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:20Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν { Μαριὰμ ⬪ Μαρίαν } τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.
———
RP: Μαριὰμ ⬪ NA/UBS: Μαρίαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:20But when after he thought about mulling over [a] these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, don’t do not be afraid to take to yourself accept Mary, your wife, (as) your wife for that which is conceived in her is of the Holy Spirit.
———
a ενθυμεομαι: sort out your "feelings" (about something), literally "emotions in you". This is not about εννοιαι or διαλογισμοι which have to do with the logical or rational mind, the νους but the θυμιαן or emotions which are controlled by the reins of the emotions φρην.
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:21Τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:21She shall bring forth a son. You shall call his name Jesus, for it is he who shall save his the people from their sins.”
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:22Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ { τοῦ κυρίου ⬪ κυρίου } διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: κυρίου
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:22¶Now all this has happened, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying,(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:23Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:23
“Behold, the virgin shall be with child,
and shall bring forth a son.
They shall call his name Immanuel;”
which is, being interpreted, “God with us.”*
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:24{ Διεγερθεὶς ⬪ Ἐγερθεὶς } δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου· καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
———
RP: Διεγερθεὶς ⬪ NA/UBS: Ἐγερθεὶς
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:24¶Joseph arose from his sleep, and did as the angel of the Lord commanded him, and took accepted his wife to himself;(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν { τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ⬪ υἱόν }· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ⬪ NA/UBS: υἱόν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:25and didn’t know her[a] sexually until she had brought forth her firstborn son. He named him Jesus.
———
a Consummate the marriage.
(Lk)
Mary Stays with Elizabeth
39(Mk)(Mt)Lk 1:39¶Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,39(Mk)(Mt)Lk 1:39Mary arose in those days and went into the hill country with haste, into a city of Judah,40(Mk)(Mt)Lk 1:40καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.40(Mk)(Mt)Lk 1:40and entered into the house of Zacharias and greeted Elizabeth.41(Mk)(Mt)Lk 1:41Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν { ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ⬪ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ }, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ⬪ NA/UBS: τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ
41(Mk)(Mt)Lk 1:41It happened, when Elizabeth heard Mary’s greeting, that the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.
42(Mk)(Mt)Lk 1:42καὶ ἀνεφώνησεν { φωνῇ ⬪ κραυγῇ } μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
———
RP: φωνῇ ⬪ NA/UBS: κραυγῇ
42(Mk)(Mt)Lk 1:42She called out with a loud voice, and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!
43(Mk)(Mt)Lk 1:43Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς { μέ ⬪ ἐμέ };
———
RP: μέ ⬪ NA/UBS: ἐμέ
43(Mk)(Mt)Lk 1:43Why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me?
44(Mk)(Mt)Lk 1:44Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν { τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ⬪ ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος } ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
———
RP: τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ⬪ NA/UBS: ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
44(Mk)(Mt)Lk 1:44For behold, when the voice of your greeting came into my ears, the baby leaped in my womb for joy!
45(Mk)(Mt)Lk 1:45Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.45(Mk)(Mt)Lk 1:45Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of the things which have been spoken to her from the Lord!”Song of Mary (The Magnificat)
46(Mk)(Mt)Lk 1:46Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,46(Mk)(Mt)Lk 1:46¶Mary said,
“My soul magnifies the Lord.
47(Mk)(Mt)Lk 1:47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.47(Mk)(Mt)Lk 1:47
My spirit has rejoiced in God my Savior,
48(Mk)(Mt)Lk 1:48Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.48(Mk)(Mt)Lk 1:48
for he has looked at the humble state of his handmaid.
For behold, from now on, all generations will call me blessed.
49(Mk)(Mt)Lk 1:49Ὅτι ἐποίησέν μοι { μεγαλεῖα ⬪ μεγάλα } ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
———
RP: μεγαλεῖα ⬪ NA/UBS: μεγάλα
49(Mk)(Mt)Lk 1:49
For he who is mighty has done great things for me.
Holy is his name.
50(Mk)(Mt)Lk 1:50καὶ Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς { γενεῶν ⬪ καὶ γενεὰς } τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
———
RP: γενεῶν ⬪ NA/UBS: καὶ γενεὰς
50(Mk)(Mt)Lk 1:50
His mercy is for generations of generations on those who fear him.
51(Mk)(Mt)Lk 1:51Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.51(Mk)(Mt)Lk 1:51
He has shown strength with his arm.
He has scattered the proud in the imagination of their hearts.
52(Mk)(Mt)Lk 1:52Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.52(Mk)(Mt)Lk 1:52
He has put down princes from their thrones.
And has exalted the lowly.
53(Mk)(Mt)Lk 1:53Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.53(Mk)(Mt)Lk 1:53
He has filled the hungry with good things.
He has sent the rich away empty.
54(Mk)(Mt)Lk 1:54Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,54(Mk)(Mt)Lk 1:54
He has given help to Israel, his servant, that he might remember mercy,
55(Mk)(Mt)Lk 1:55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.55(Mk)(Mt)Lk 1:55
As he spoke to our fathers,
to Abraham and his seed forever.”
Mary Returns Home
56(Mk)(Mt)Lk 1:56¶Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ { ὡσεὶ ⬪ ὡς } μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
———
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
56(Mk)(Mt)Lk 1:56¶Mary stayed with her about three months, and then returned to her house.
Birth and Circumcision of John the Baptist
57(Mk)(Mt)Lk 1:57¶Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.57(Mk)(Mt)Lk 1:57Now the time that Elizabeth should give birth was fulfilled, and she brought forth a son.58(Mk)(Mt)Lk 1:58Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.58(Mk)(Mt)Lk 1:58Her neighbors and her relatives heard that the Lord had magnified his mercy towards her, and they rejoiced with her.59(Mk)(Mt)Lk 1:59Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ { ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ⬪ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ }, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
———
RP: ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ⬪ NA/UBS: ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
59(Mk)(Mt)Lk 1:59It happened on the eighth day, that they came to circumcise the child; and they would have called him Zacharias, after the name of the father.
60(Mk)(Mt)Lk 1:60Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.60(Mk)(Mt)Lk 1:60His mother answered, “Not so; but he will be called John.”61(Mk)(Mt)Lk 1:61Καὶ { εἶπον ⬪ εἶπαν } πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν { ἐν τῇ συγγενείᾳ ⬪ ἐκ τῆς συγγενείας } σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐν τῇ συγγενείᾳ ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς συγγενείας
61(Mk)(Mt)Lk 1:61¶They said to her, “There is no one among your relatives who is called by this name.”
Zacharias Regains His Speak
62(Mk)(Mt)Lk 1:62Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι { αὐτόν ⬪ αὐτό }.
———
RP: αὐτόν ⬪ NA/UBS: αὐτό
62(Mk)(Mt)Lk 1:62They made signs to his father, what he would have him called.
63(Mk)(Mt)Lk 1:63Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν { τὸ ⬪ - } ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
———
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
63(Mk)(Mt)Lk 1:63¶He asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.”
¶They all marveled.
64(Mk)(Mt)Lk 1:64Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.64(Mk)(Mt)Lk 1:64His mouth was opened immediately, and his tongue freed, and he spoke, blessing God.65(Mk)(Mt)Lk 1:65Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς· καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.65(Mk)(Mt)Lk 1:65Fear came on all who lived around them, and all these sayings were talked about throughout all the hill country of Judea.66(Mk)(Mt)Lk 1:66Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ { χεὶρ ⬪ γὰρ χεὶρ } κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
———
RP: χεὶρ ⬪ NA/UBS: γὰρ χεὶρ
66(Mk)(Mt)Lk 1:66All who heard them laid them up in their heart, saying, “What then will this child be?” The hand of the Lord was with him.
Prophesy of Zacharias
67(Mk)(Mt)Lk 1:67¶Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου, καὶ { προεφήτευσεν ⬪ ἐπροφήτευσεν }, λέγων,
———
RP: προεφήτευσεν ⬪ NA/UBS: ἐπροφήτευσεν
67(Mk)(Mt)Lk 1:67His father, Zacharias, was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,
68(Mk)(Mt)Lk 1:68Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,68(Mk)(Mt)Lk 1:68
“Blessed be the Lord, the God of Israel,
for he has visited and worked redemption for his people;
69(Mk)(Mt)Lk 1:69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν { τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ⬪ οἴκῳ Δαυὶδ } παιδὸς αὐτοῦ —
———
RP: τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ⬪ NA/UBS: οἴκῳ Δαυὶδ
69(Mk)(Mt)Lk 1:69
and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David
70(Mk)(Mt)Lk 1:70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων { τῶν ἀπ’ ⬪ ἀπ’ } αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ —
———
RP: τῶν ἀπ’ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
70(Mk)(Mt)Lk 1:70
(as he spoke by the mouth of his holy prophets who have been from of old),
71(Mk)(Mt)Lk 1:71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·71(Mk)(Mt)Lk 1:71
salvation from our enemies, and from the hand of all who hate us;
72(Mk)(Mt)Lk 1:72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,72(Mk)(Mt)Lk 1:72
to show mercy towards our fathers,
to remember his holy covenant,
73(Mk)(Mt)Lk 1:73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν,73(Mk)(Mt)Lk 1:73
the oath which he spoke to Abraham, our father,
74(Mk)(Mt)Lk 1:74ἀφόβως, ἐκ χειρὸς { τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ⬪ ἐχθρῶν } ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
———
RP: τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ⬪ NA/UBS: ἐχθρῶν
74(Mk)(Mt)Lk 1:74
to grant to us that we, being delivered out of the hand of our enemies,
should serve him without fear,
75(Mk)(Mt)Lk 1:75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ { πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ⬪ πάσαις ταῖς ἡμέραις } ἡμῶν.
———
RP: πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ⬪ NA/UBS: πάσαις ταῖς ἡμέραις
75(Mk)(Mt)Lk 1:75
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
76(Mk)(Mt)Lk 1:76Καὶ { σύ ⬪ σὺ δέ }, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ { πρὸ προσώπου ⬪ ἐνώπιον } κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ·
———
RP: σύ ⬪ NA/UBS: σὺ δέ
RP: πρὸ προσώπου ⬪ NA/UBS: ἐνώπιον
76(Mk)(Mt)Lk 1:76
And you, child, will be called a prophet of the Most High,
for you will go before the face of the Lord to prepare his ways,
77(Mk)(Mt)Lk 1:77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,77(Mk)(Mt)Lk 1:77
to give knowledge of salvation to his people by the remission forgiveness of their sins,
78(Mk)(Mt)Lk 1:78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς { ἐπεσκέψατο ⬪ ἐπισκέψεται } ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
———
RP: ἐπεσκέψατο ⬪ NA/UBS: ἐπισκέψεται
78(Mk)(Mt)Lk 1:78
because of the our God's tender feelings of mercy of our God,
whereby the dawn from on high will visit us,
79(Mk)(Mt)Lk 1:79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.79(Mk)(Mt)Lk 1:79
to shine on those who sit in darkness and the shadow of death;
to guide our feet into the way of peace.”
John the Baptist Grows Up
80(Mk)(Mt)Lk 1:80¶Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.80(Mk)(Mt)Lk 1:80¶The child was growing, and becoming strong in spirit, and was in the desert until the day of his public appearance to Israel.
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 21-Jul-2024 02:27:26 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top