www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ { ΜΑΤΘΑΙΟΝ ⬪ ΜΑΘΘΑΙΟΝ }

According to Matthew

  Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible11Τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Jesus or Joshua]
γεννηθέντος [lexicon][inflect][close]
Verb

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γεννη·θε[ι]ντ·ος
aor θη ptcp mas gen sg or aor θη ptcp neu gen sg
upon being-BEGET/BIRTH-ed
Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Βηθλεὲμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Βηθλέεμ, ἡ
βηθλεεμ
(fem) indecl
Bethlehem
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea; Jewish
[region of];
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
days
Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
, ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, μάγοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μάγος, -ου, ὁ
μαγ·οι
(mas) nom|voc pl
magi
- the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc.
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀνατολῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀνατολή, -ῆς, ἡ
ανατολ·ων
(fem) gen pl
eastern places
- place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
παρεγένοντο [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
παρα·ε·γεν·οντο
2aor mp ind 3rd pl
they-were-BECOME-PRESENT-ed
Lit:"become-close-beside", hence, appear/arrive, show-up, turn-up.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
Ἱεροσόλυμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιεροσολυμ·α
(neu) nom|acc|voc pl or (fem) nom|voc sg
Jerusalem, Jerusalem
[city of]
,
Mt 2:1
¶Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod (the Great), behold, wise men magi[a] from the east[b] came to Jerusalem, saying,
———
a Gk. μάγος/μάγοι, Latin magus/magi, are probably court astronomers. The only other occurances of this word in the New Testament outside of Mt. 2 are in Acts 13:6 and 8. In the LXX this word only appears in Daniel, in connection with the court of Nebuchadnezzar king of Babylon. (Traditionally, the magi are identified as three kings named Melchior, Caspar, and Balthazar, one for each of the three gifts in Mt. 2:11, and respectively representing either Persia, India, and Arabia; or Europe, Arabia, and Africa.)
b By specifying the magi as from the east, Matthew may be identifying them as from a particular, well-known and respected Eastern school of magi, placing them possibly in Babylon when they saw the star. (Source: BethlehemStar.net.)
c see Isaiah 60:6 Herds of camel will cover you, camels of Madiam and Gaipha, all out of Saba they will come bringing gold and frankincense and they will announce the the salvation of The Lord. (LXX)
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2017-07-07 Editors: 2
22λέγοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ποῦ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ποῦ[1]
που
indecl
where
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
τεχθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
τεκ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-GIVE-ed-BIRTH
βασιλεὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ς
(mas) nom sg
king
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
Ἰουδαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
Jewish
; Εἴδομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀστέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον
αστερ·α
(mas) acc sg
star
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ἀνατολῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀνατολή, -ῆς, ἡ
ανατολ·ῃ
(fem) dat sg
east [place]
- place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἤλθομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
προσκυνῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
προσ·κυνη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-PROSTRATE, be-you(sg)-PROSTRATE-ed!, he/she/it-happens-to-PROSTRATE
make or pay obeisance; kneel or prostrate oneself before, in worship/reverence/honor
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
.
Mt 2:2
“Where is he who is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and have come to worship him.”
———
a Isaiah 60:6 LXX ".. and they will anounce the salvation of the Lord"
c
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2021-10-12 Editors: 2
33Ἀκούσας [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3); Verb

ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακουσ·ας; ακου·σα[ντ]·ς
fem acc pl; 1aor act ptcp mas nom|voc sg
ακουσει; upon HEAR-ing
; to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
{ Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
βασιλεὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ς
(mas) nom sg
king
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
βασιλεὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ς
(mas) nom sg
king
Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
} ἐταράχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
ε·ταρασσ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-TROUBLE-ed
[cause to feel anxious, confusion, disorder]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πᾶσα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πασ·α
fem nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
Ἱεροσόλυμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιεροσολυμ·α
(neu) nom|acc|voc pl or (fem) nom|voc sg
Jerusalem, Jerusalem
[city of]
μετ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
·
———
RP: Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς Ἡρῴδης
Mt 2:3
When King Herod heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2021-01-05 Editors: 2
44καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
συναγαγὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)
συν·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon GATHER/ASSEMBLE-ing
Lit:"together-lead", lead/bring/gather-together, hence assemble.
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἀρχιερεῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀρχ·ιερεύς, -έως, ὁ
αρχιερ(ευ)·ες, αρχιερ(ευ)·ας
(mas) nom|voc pl, (mas) acc pl
archpriests
The High Priest or Chief Priest; often plural in NT due to previous High Priest continuing to share (political) power with the current one, or with "members of High Priestly families" in mind.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γραμματεῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς
γραμματ(ευ)·ες, γραμματ(ευ)·ας
(mas) nom|voc pl, (mas) acc pl
scribes
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
λαοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ου
(mas) gen sg
people
, ἐπυνθάνετο [lexicon][inflect][close]
Verb

πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -)
ε·πυνθαν·ετο
impf mp ind 3rd sg
he/she/it-was-being-INQUIRE-ed
παρ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρ’
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
ποῦ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ποῦ[1]
που
indecl
where
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
χριστὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
γεννᾶται [lexicon][inflect][close]
Verb

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γενν(α)·εται, γενν(α)·ηται
pres mp ind 3rd sg, pres mp sub 3rd sg
he/she/it-is-being-BEGET/BIRTH-ed, he/she/it-should-be-being-BEGET/BIRTH-ed
Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
.
Mt 2:4
Gathering together all the chief priests and scribes of the people, he asked them where the Christ would be born.
55Οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
{ εἶπον [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·[σ]ον, ε·ειπ·ον, ειπ·ο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, 2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl, 2aor act ptcp mas voc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SAY-you(sg)!, I-SAY-ed, they-SAY-ed, upon SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
εἶπαν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]αν, ειπ·[σ]αν[τ]
1aor act ind 3rd pl, 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
they-SAY-ed, upon SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
} αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Βηθλεὲμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Βηθλέεμ, ἡ
βηθλεεμ
(fem) indecl
Bethlehem
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea; Jewish
[region of];
· οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
γέγραπται [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γεγραφ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-WRITE-ed
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
προφήτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ου
(mas) gen sg
prophet
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
,
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
Mt 2:5
They said to him, “In Bethlehem of Judea, for this is written through the prophet,
66Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
σὺ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you(sg)
Βηθλεέμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Βηθλέεμ, ἡ
βηθλεεμ
(fem) indecl
Bethlehem
, γῆ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·η
(fem) nom|voc sg
earth/land
Ἰούδα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
ιουδ·α
(mas) voc sg or (mas) gen sg
Judas/Judah
, οὐδαμῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐδαμῶς
ουδαμως
indecl
nowise/by no means/in no way
ἐλαχίστη [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐλάχιστος -ίστη -ον (Superl. of ἐλαχύς)
ελαχιστ·η
fem nom|voc sg
least
εἶ [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^ (instead of ι·^ς > εις); (εσ)·^ς
pres act ind 2nd sg; pres act ind 2nd sg
you(sg)-are-BE-ing; you(sg)-are
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
ἡγεμόσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἡγεμών, -όνος, ὁ
ηγεμο[ν]·σι(ν)
(mas) dat pl
leaders
leader, commander, etc. Often in NT, a provincial governor ("princeps" or "procurator")
Ἰούδα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
ιουδ·α
(mas) voc sg or (mas) gen sg
Judas/Judah
· ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
σοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐξελεύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ελευ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-COME-ed-OUT
σπειρων
ἡγούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -)
ηγ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-REGARD/DEEM/GUIDE-ed
/consider/count/account, from "ἄγω" (lead/bring/bear) and cognate of "ἡγεμών" (governor/commander/hegemon)
, ὅστις [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι
οσ·τι[ν]·ς
mas nom sg
who
Relative pronoun: generalizing ("whoever"); qualitative (indicating the object belongs to a certain class or has a characteristic quality); or simply taking the place of the relative ὅς.
ποιμανεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιμαίνω (ποιμαιν-, ποιμαν(ε)·[σ]-, ποιμαν·[σ]-, -, -, ποιμαν·θ-)
ποιμαν(ε)·[σ]ει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SHEPHERD, you(sg)-will-be-SHEPHERD-ed
/tend (sheep), in contrast to G1006 "βόσκω,"feed/graze"
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
λαόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ον
(mas) acc sg
people
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
.
Mt 2:6
‘You Bethlehem, land of Judah,
are in no way not at all least among the princes leaders of Judah:
for out of you shall will come forth a governor one leading,
who shall will shepherd my people, Israel.’”*
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2021-01-05 Editors: 1
77Τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
, λάθρᾳ [lexicon][inflect][close]
Adverb

λάθρᾳ
λαθρᾳ
indecl
discreetly
[secretly]
καλέσας [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλε·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon CALL-ing
call, summon/invite, or to name
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
μάγους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μάγος, -ου, ὁ
μαγ·ους
(mas) acc pl
magi
- the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc.
, ἠκρίβωσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκριβόω (-, -, ακριβω·σ-, -, -, -)
ε·ακριβω·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-CAREFULLY ASCERTAIN-ed
παρ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρ’
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
χρόνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ον
(mas) acc sg
time
, a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
φαινομένου [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
while being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
ἀστέρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον
αστερ·ος
(mas) gen sg
star
.
Mt 2:7
¶Then Herod secretly called the wise men magi, and learned from them exactly what time the star appeared.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
88Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πέμψας [lexicon][inflect][close]
Verb

πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)
πεμπ·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon SEND-ing
αὐτοὺς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
Βηθλεὲμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Βηθλέεμ, ἡ
βηθλεεμ
(fem) indecl
Bethlehem
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Πορευθέντες [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·θε[ι]ντ·ες
aor θη ptcp mas nom|voc pl
upon being-GO-ed
go/depart/proceed/travel
{ ἀκριβῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀκριβῶς (Adv. of ἀκριβής)
ακριβως
indecl
exactly
- accurately (carefully)
ἐξετάσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)
εξ·ετα·σατε
1aor act imp 2nd pl
do-INVESTIGATE-you(pl)!
ἐξετάσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -)
εξ·ετα·σατε
1aor act imp 2nd pl
do-INVESTIGATE-you(pl)!
ἀκριβῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀκριβῶς (Adv. of ἀκριβής)
ακριβως
indecl
exactly
- accurately (carefully)
} περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
παιδίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ου
(neu) gen sg
child
· ἐπὰν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·άν
επαν
indecl
if
– if it occurs that (if).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εὕρητε [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρ·[σ]ητε, ευρ·ητε
1aor act sub 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-FIND
/learn/discover (after searching)
, ἀπαγγείλατέ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-)
απ·αγγειλ·[σ]ατε
1aor act imp 2nd pl
do-REPORT-you(pl)!
– to report or tell.
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
me
, ὅπως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὅπως
οπως
indecl
how/so that
Lit. contraction:"which-how". Often simplified: how/in-what-way. Sometimes rendered as a consequential-conjunction: "so-that", "in-order-that". But ????, since the conjunction, "ina" would unambiguously convey this
κἀγὼ [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person])

κἀγώ (καὶ ἐγώ)
και εγω
nom sg
and/also I
αιτημα
ἐλθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon COME-ing
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
προσκυνήσω [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
προσ·κυνη·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-PROSTRATE, I-should-PROSTRATE
make or pay obeisance; kneel or prostrate oneself before, in worship/reverence/honor
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
.
———
RP: ἀκριβῶς ἐξετάσατε ⬪ NA/UBS: ἐξετάσατε ἀκριβῶς
Mt 2:8
He sent them to Bethlehem, and said, “Go and search diligently for the young child. When you have found him, bring me word, so that I also may come and worship him.”
99Οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀκούσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon HEAR-ing
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
ἐπορεύθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
ε·πορευ·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-GO-ed
go/depart/proceed/travel
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀστήρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον
αστερ·^
(mas) nom sg
star
, ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
εἶδον [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-SEE/BEHOLD-ed, they-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ἀνατολῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀνατολή, -ῆς, ἡ
ανατολ·ῃ
(fem) dat sg
east [place]
- place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
, προῆγεν [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-)
προ·ε·αγ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-PRECEDE-ing
[come forth]
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
, ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ἐλθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon COME-ing
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
{ ἔστη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
ε·στ(η)·^
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-STAND-ed
/cause-to-stand
ἐστάθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
ε·στα·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-STAND-ed
/cause-to-stand
} ἐπάνω [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·άνω
επανω
indecl
over
Lit:"upon-up", hence over-above.
οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
;
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
.
———
RP: ἔστη ⬪ NA/UBS: ἐστάθη
Mt 2:9
¶They, having heard the king, went their way; and behold, the star, which they saw in the east, went before them, until it came and stood over where the young child was.
———
a
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
1010Ἰδόντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ο[υ]ντ·ες
2aor act ptcp mas nom|voc pl
upon SEE/BEHOLD-ing
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀστέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

ἀστήρ, -έρος, ὁ, dat. pl. ἀστράσιν cf. ἄστρον
αστερ·α
(mas) acc sg
star
, ἐχάρησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
ε·χαρ·[θ]ησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-REJOICE-ed
salute, salutation
χαρὰν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

χαρά, -ᾶς, ἡ
χαρ·αν
(fem) acc sg
joy
μεγάλην [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·ην
fem acc sg
great
σφόδρα [lexicon][inflect][close]
Adverb

σφόδρα
σφοδρα
indecl
exceedingly
/intensely/very/vehemently, keenly, inveighingly, eagerly
.
Mt 2:10
When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy.
1111 καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλθόντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ο[υ]ντ·ες
2aor act ptcp mas nom|voc pl
upon COME-ing
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
οἰκίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·αν
(fem) acc sg
house
, εἶδον [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-SEE/BEHOLD-ed, they-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
Μαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Μαρία, -ας, ἡ
μαρι·ας
(fem) gen sg
Mary
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
μητρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητ[ε]ρ·ος
(fem) gen sg
mother
also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πεσόντες [lexicon][inflect][close]
Verb

πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
πεσ·ο[υ]ντ·ες
2aor act ptcp mas nom|voc pl
upon FALL-ing
To fall, or throw oneself down. Numerous figurative uses, including to fail or be ruined.
προσεκύνησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
προσ·ε·κυνη·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-PROSTRATE-ed
make or pay obeisance; kneel or prostrate oneself before, in worship/reverence/honor
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀνοίξαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
αν·οιγ·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon OPEN-UP-ing
Lit:"open-up".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
θησαυροὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θησαυρός, -οῦ, ὁ
θησαυρ·ους
(mas) acc pl
treasures
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
προσήνεγκαν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-)
προσ·ε·ενεγκ·[σ]αν
1aor act ind 3rd pl
they-PRESENT/OFFER-ed
Lit:"carry/bear/bring-toward", hence present/bring/offer
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
δῶρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
δωρ·α
(neu) nom|acc|voc pl
gifts
, χρυσὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρυσός, -οῦ, ὁ
χρυσ·ον
(mas) acc sg
gold
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
λίβανον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX]
λιβαν·ον; λιβαν·ον
(mas) acc sg; (mas) acc sg
frankincense; Lebanon
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
σμύρναν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.)

σμύρνα[1], -ης, ἡ; Σμύρνα[2], -ης, ἡ
σμυρν·αν; σμυρν·αν
(fem) acc sg; (fem) acc sg
myrrh; Smyrna
; [city of]
.
Mt 2:11
They came into the house and saw the young child with Mary, his mother, and they fell down and worshiped him. Opening their treasures, they offered to him gifts: gold, frankincense, and myrrh.
———
a
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
1212Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
χρηματισθέντες [lexicon][inflect][close]
Verb

χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-)
χρηματισ·θε[ι]ντ·ες
aor θη ptcp mas nom|voc pl
upon being-AUTHORITATIVELY-INSTRUCT-ed
[divine revelation or warning]
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὄναρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄναρ, τό
οναρ
(neu) nom|acc|voc sg
dream
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀνακάμψαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·κάμπτω (ανα+καμπτ-, ανα+καμψ-, ανα+καμψ-, -, -, -)
ανα·καμπτ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-RETURN, be-you(sg)-RETURN-ed!, he/she/it-happens-to-RETURN
[double back]
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
Ἡρῴδην [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ην
(mas) acc sg
Herod
, δι’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δι’
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
ἄλλης [lexicon][inflect][close]
Determiner (Indefinite)

ἄλλος -η -ο (cf. ἕτερος)
αλλ·ης
fem gen sg
other(of similar kind)
, as distinguished from "ἕτερος" "other" (of a different/distinct kind)
ὁδοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ου
(fem) gen sg
way/road
ἀνεχώρησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -)
ανα·ε·χωρη·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-TURN-ed-TAIL
withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
χώραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

χώρα, -ας, ἡ
χωρ·αν
(fem) acc sg
region
realm (clίme); land, country, territory, tract, province
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
.
Mt 2:12
Being warned in a dream that they shouldn’t return to Herod, they went back to their own country another way.
1313Ἀναχωρησάντων [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -)
ανα·χωρη·σαντων, ανα·χωρη·σαντ·ων
1aor act imp 3rd pl classical, 1aor act ptcp mas gen pl or 1aor act ptcp neu gen pl
let-them-TURN-TAIL!, upon TURN-ing-TAIL
withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
, ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
angel
messenger, envoy (human or otherwise); often in NT: Angel (spirit being sent as God's messenger)
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
φαίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὄναρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄναρ, τό
οναρ
(neu) nom|acc|voc sg
dream
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Ἰωσήφ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰωσήφ, ὁ
ιωσηφ
(mas) indecl
Joseph
, λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ἐγερθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγερ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-RAISE-ed
erect
παράλαβε [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)
παρα·λαβ·ε
2aor act imp 2nd sg
do-TAKE-CLOSE-BESIDE/RECEIVE-you(sg)!
Lit:"aggressively/decisively take-close-beside"[take under one's wing; seize/grasp/take-care/control/ownership/possession/responsibility] Often rendered "receive", but more aggressive than dechomai "receive"
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
μητέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·α
(fem) acc sg
mother
also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φεῦγε [lexicon][inflect][close]
Verb

φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
φευγ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-FLEE-ing!
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
Αἴγυπτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

Αἴγυπτος, -ου, ἡ
αιγυπτ·ον
(fem) acc sg
Egypt
[country of]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἴσθι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ιδ·θι; (εσ)·θι
pres act imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-KNOW-ing!; be-you(sg)!
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).;
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
εἴπω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ω, ειπ·[σ]ω, ειπ·ω
1aor mp ind 2nd sg, 1aor act sub 1st sg, 2aor act sub 1st sg
you(sg)-were-SAY-ed, I-should-SAY
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
σοί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
· μέλλει [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-IMPEND/INTEND-ing, you(sg)-are-being-IMPEND/INTEND-ed
impend, intend, about to be; denotes imminence. Often used before an infinitive.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
ζητεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-SEEK-ing
/search/inquire, look-into
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
, τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἀπολέσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολε·σαι
1aor act inf or 1aor act opt 3rd sg
to-DESTROY, he/she/it-happens-to-DESTROY
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
αὐτό [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
it/same
.
Mt 2:13
¶Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, “Arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and stay there until I tell you, for Herod will seek the young child to destroy him.”
1414 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐγερθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγερ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-RAISE-ed
erect
παρέλαβεν [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)
παρα·ε·λαβ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-TAKE-CLOSE-BESIDE/RECEIVE-ed
Lit:"aggressively/decisively take-close-beside"[take under one's wing; seize/grasp/take-care/control/ownership/possession/responsibility] Often rendered "receive", but more aggressive than dechomai "receive"
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
μητέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·α
(fem) acc sg
mother
also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
νυκτός [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

νύξ, -υκτός, ἡ
νυκτ·ος
(fem) gen sg
night
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀνεχώρησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -)
ανα·ε·χωρη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TURN-ed-TAIL
withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
Αἴγυπτον [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

Αἴγυπτος, -ου, ἡ
αιγυπτ·ον
(fem) acc sg
Egypt
[country of]
,
Mt 2:14
¶He arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt,
1515καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
τελευτῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τελευτή, -ῆς, ἡ
τελευτ·ης
(fem) gen sg
end
Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
· ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
πληρωθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
πληρω·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-FILL-ed
fill, make full or complete (hence, "fulfill").
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ῥηθὲν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ρη·θε[ι]ν[τ]
aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
{ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
} διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
προφήτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ου
(mas) gen sg
prophet
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
, λέγοντος [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
Αἰγύπτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

Αἴγυπτος, -ου, ἡ
αιγυπτ·ου
(fem) gen sg
Egypt
[country of]
ἐκάλεσα [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
ε·καλε·σα
1aor act ind 1st sg
I-CALL-ed
call, summon/invite, or to name
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
υἱόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
.
———
RP: τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: κυρίου
Mt 2:15
and was there until the death of Herod; that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, “Out of Egypt I called my son.”*
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
1616Τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
Ἡρῴδης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ης
(mas) nom sg
Herod
, ἰδὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon SEE/BEHOLD-ing
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐνεπαίχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐμ·παίζω (εν+παιζ-, εν+παιξ-, εν+παιξ-, εν+πεπαιχ·[κ]-, εν+πεπαιγ-, εν+παιχ·θ-)
εν·ε·παιγ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-MOCK-ed
Lit:"play-in", hence make-sport-of, mock, deride, jeer
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
μάγων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μάγος, -ου, ὁ
μαγ·ων
(mas) gen pl
magi
- the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc.
, ἐθυμώθη [lexicon][inflect][close]
Verb

θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
ε·θυμω·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-ANGER-ed
λίαν [lexicon][inflect][close]
Adverb

λίαν
λιαν
indecl
very
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀποστείλας [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·στειλ·[σ]α[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon SEND-FORTH-ing
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
ἀνεῖλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
αν·ε·ελ·[σ]ε(ν), αν·ε·ελ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-PUT AWAY-ed
put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
παῖδας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl. and Fem. 3rd Decl.)

παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and
παιδ·ας
(mas) acc pl or (fem) acc pl
children/servants
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Βηθλεὲμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Βηθλέεμ, ἡ
βηθλεεμ
(fem) indecl
Bethlehem
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
ὁρίοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.); Verb

ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)
ορι·οις; ορι(ε)·[σ]οις
(neu) dat pl; fut act opt 2nd sg
boundaries; (fut opt)
; [surrounding boudary, separate by boundaries, ordain, lay down determine.]
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
, ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
διετοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

δι·ετής -ές
διετ(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
of a two-year period
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
κατωτέρω [lexicon][inflect][close]
Adverb

κατω·τέρω
κατωτερω
indecl
lower
, κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
χρόνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ον
(mas) acc sg
time
, a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
ἠκρίβωσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκριβόω (-, -, ακριβω·σ-, -, -, -)
ε·ακριβω·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-CAREFULLY ASCERTAIN-ed
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
μάγων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μάγος, -ου, ὁ
μαγ·ων
(mas) gen pl
magi
- the name given by the Babylonians (Chaldeans), Medes, Persians, and others, to men who seem to know powerful secrets, such as: occult teachers, priests, physicians, astrologers, seers, interpreters of dreams, augers, soothsayers, sorcerers, etc.
.
Mt 2:16
¶Then Herod, when he saw that he was mocked defied[a] by the wise men magi, was exceedingly angry, and sent out, and killed all the male children who were in Bethlehem and in all the surrounding countryside, from two years old and under, according to the exact time which he had learned from the wise men.
———
a Gk. ἐμπαίζω, to mock.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-31 Editors: 2
1717Τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
ἐπληρώθη [lexicon][inflect][close]
Verb

πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
ε·πληρω·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-FILL-ed
fill, make full or complete (hence, "fulfill").
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ῥηθὲν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ρη·θε[ι]ν[τ]
aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
{ ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
} Ἰερεμίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἰερεμίας, -ου, ὁ
ιερεμι·ου
(mas) gen sg
Jeremiah
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
προφήτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ου
(mas) gen sg
prophet
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
, λέγοντος [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
,
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: διὰ
Mt 2:17
Then that which was spoken by Jeremiah the prophet was fulfilled, saying,
1818Φωνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·η
(fem) nom|voc sg
sound/voice
cries
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Ῥαμᾶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ῥαμά, ὁ
ραμα
(mas) indecl
Rama
ἠκούσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακουσ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
, { θρῆνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θρῆνος, -ου, ὁ
θρην·ος
(mas) nom sg
lamentation
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
⬪ - } κλαυθμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κλαυθμός, -οῦ, ὁ
κλαυθμ·ος
(mas) nom sg
crying
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀδυρμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὀδυρμός, -οῦ, ὁ
οδυρμ·ος
(mas) nom sg
wailing
πολύς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
irreg. πολ(υ)·ς ( instead of πολλ·ος)
mas nom sg
much
Singular: a lot, great, large, much, voluminous Plural: lots, manifold, many, multiple, numerous
, Ῥαχὴλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Ῥαχήλ, ἡ
ραχηλ
(fem) indecl
Rachel
κλαίουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
κλαι·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while WEEP-ing
(aloud).
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
τέκνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·α
(neu) nom|acc|voc pl
children
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἤθελεν [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
ε·θελ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-WANT-ing
/wish/desire
παρακληθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·καλέω (παρα+καλ(ε)-, παρα+καλε·σ-, παρα+καλε·σ-, -, παρα+κεκλη-, παρα+κλη·θ-)
παρα·κλη·θηναι
aor θη inf
to-be-ENTREAT/COMFORT-ed
[Lit: "call-close-beside", hence: entreat/implore, or encourage/comfort (in affliction)]
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εἰσίν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
.
———
RP: θρῆνος καὶ ⬪ NA/UBS: —
Mt 2:18
“A voice was heard in Ramah,
lamentation, great weeping and great mourning wailing,;
Rachel, weeping for her children;,
and she wouldn’t was not wanting to be comforted,
because they are no more not.” [Jer. 31:15][a]*
———
a Jer. 38:15 LXX: οὕτως εἶπεν κύριος φωνὴ ἐν Ραμα ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ Ραχηλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελεν παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς ὅτι οὐκ εἰσίν.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-08-19 Editors: 2
1919Τελευτήσαντος [lexicon][inflect][close]
Verb

τελευτάω (τελευτ(α)-, τελευτη·σ-, τελευτη·σ-, τετελευτη·κ-, -, -)
τελευτη·σαντ·ος
1aor act ptcp mas gen sg or 1aor act ptcp neu gen sg
upon END-ing
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
, ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
angel
messenger, envoy (human or otherwise); often in NT: Angel (spirit being sent as God's messenger)
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
{ κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὄναρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄναρ, τό
οναρ
(neu) nom|acc|voc sg
dream
φαίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
φαίνεται [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὄναρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄναρ, τό
οναρ
(neu) nom|acc|voc sg
dream
} τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Ἰωσὴφ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰωσήφ, ὁ
ιωσηφ
(mas) indecl
Joseph
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Αἰγύπτῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

Αἴγυπτος, -ου, ἡ
αιγυπτ·ῳ
(fem) dat sg
Egypt
[country of]
,
———
RP: κατ’ ὄναρ φαίνεται ⬪ NA/UBS: φαίνεται κατ’ ὄναρ
Mt 2:19
¶But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt, saying,
———
a .
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
2020λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, Ἐγερθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγερ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-RAISE-ed
erect
παράλαβε [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)
παρα·λαβ·ε
2aor act imp 2nd sg
do-TAKE-CLOSE-BESIDE/RECEIVE-you(sg)!
Lit:"aggressively/decisively take-close-beside"[take under one's wing; seize/grasp/take-care/control/ownership/possession/responsibility] Often rendered "receive", but more aggressive than dechomai "receive"
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
μητέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·α
(fem) acc sg
mother
also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πορεύου [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·ου
pres mp imp 2nd sg
be-you(sg)-being-GO-ed!
go/depart/proceed/travel
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
γῆν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ην
(fem) acc sg
earth/land
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
· τεθνήκασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -)
τεθνη·κασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-BE DEAD-ed
die, be mortal [τεθνηκεν]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ζητοῦντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while SEEK-ing
/search/inquire, look-into
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ψυχὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ·ην
(fem) acc sg
soul-life
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
παιδίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ου
(neu) gen sg
child
.
Mt 2:20
“Arise and take the young child and his mother, and go into the land of Israel, for those who sought the young child’s life are dead.”
2121 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐγερθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
εγερ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-RAISE-ed
erect
παρέλαβεν [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)
παρα·ε·λαβ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-TAKE-CLOSE-BESIDE/RECEIVE-ed
Lit:"aggressively/decisively take-close-beside"[take under one's wing; seize/grasp/take-care/control/ownership/possession/responsibility] Often rendered "receive", but more aggressive than dechomai "receive"
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
μητέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·α
(fem) acc sg
mother
also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
{ ἦλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·[σ]ε(ν), ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
εἰσῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME IN/ ENTER-ed
} εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
γῆν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ην
(fem) acc sg
earth/land
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
.
———
RP: ἦλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσῆλθεν
Mt 2:21
¶He arose and took the young child and his mother, and came into the land of Israel.
2222Ἀκούσας [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3); Verb

ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακουσ·ας; ακου·σα[ντ]·ς
fem acc pl; 1aor act ptcp mas nom|voc sg
ακουσει; upon HEAR-ing
; to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἀρχέλαος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Ἀρχέ·λαος, -ου, ὁ
αρχελα·ος
(mas) nom sg
Archelaus
βασιλεύει [lexicon][inflect][close]
Verb

βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
βασιλευ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REIGN-ing, you(sg)-are-being-REIGN-ed
Lit:"be-king"
{ ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
⬪ - } τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea; Jewish
[region of];
ἀντὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀντί
αντι
indecl
against/instead (+gen)
as much as, in return for, in exchange ofmma]nti< is the preposition first of equivalence (Homer, Il . ix. 116, 117) and then of ex- change (1 Cor. xi. 15; Heb. xii. 2, 16; Matt. v. 38),
{ Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
} , ἐφοβήθη [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
ε·φοβη·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-FEAR-ed
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἀπελθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
απ·ελθ·ειν
2aor act inf
to-DEPART
Lit:"came-from", hence go away, depart from
· χρηματισθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-)
χρηματισ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-AUTHORITATIVELY-INSTRUCT-ed
[divine revelation or warning]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὄναρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄναρ, τό
οναρ
(neu) nom|acc|voc sg
dream
, ἀνεχώρησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·χωρέω (ανα+χωρ(ε)-, -, ανα+χωρη·σ-, -, -, -)
ανα·ε·χωρη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TURN-ed-TAIL
withdraw, retreat, depart, leave, take off, vacate
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
μέρη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

μέρο·ς, -ους, τό
μερ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
parts/pieces
regions
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Γαλιλαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·ας; γαλιλαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Galilee ; Galilean
[district of];
,
———
RP: ἐπὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρώδου Ἡρῴδου
Mt 2:22
But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the place of his father, Herod, he was afraid to go there. Being warned in a dream, he withdrew into the region of Galilee,
———
c
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
2323καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon COME-ing
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
κατῴκησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
κατ·ε·οικη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-RESIDE/SETTLE-DOWN-ed
Lit:"down-dwell", hence reside/dwell-permanently, settle-down-thoroughly/pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9). Contrast with "παροικέω" (dwell-beside))
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
πόλιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ν
(fem) acc sg
city
λεγομένην [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ομεν·ην
pres mp ptcp fem acc sg
while being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
Ναζαρέτ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ
ναζαρετ
(fem) indecl
Nazareth
· ὅπως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὅπως
οπως
indecl
how/so that
Lit. contraction:"which-how". Often simplified: how/in-what-way. Sometimes rendered as a consequential-conjunction: "so-that", "in-order-that". But ????, since the conjunction, "ina" would unambiguously convey this
πληρωθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
πληρω·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-FILL-ed
fill, make full or complete (hence, "fulfill").
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ῥηθὲν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ρη·θε[ι]ν[τ]
aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
προφητῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ων
(mas) gen pl
prophets
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ναζωραῖος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Ναζωραῖος, -ου, ὁ
ναζωραι·ος
(mas) nom sg
Nazarene
κληθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
κλη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-CALL-ed
call, summon/invite, or to name
.
Mt 2:23
and came and lived in a city called Nazareth; that it might be fulfilled which was spoken through the prophets: “He will be called a Nazarene.”
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2016-01-09 Editors: 2
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 03-Jun-2023 17:39:29 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top