www.katabiblon.com
Hide

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

Letter to the Galatians

 Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible
1 [lexicon][inflect][close]
Interjection; Letter; Verb

ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ω; ω; (εσ)·ω
indecl; (neu) indecl; pres act sub 1st sg
O!; omega; I-should-be
; [last letter of Greek alphabet];
ἀνόητοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·νόητος -ον
ανοητ·οι
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
ignorant
Γαλάται [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

Γαλάτης, -ου, ὁ, voc. pl. Γαλάται
γαλατ·αι
(mas) nom|voc pl
Galatians
[inhabitant of Galatia]
, τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
ἐβάσκανεν [lexicon][inflect][close]
Verb

βασκαίνω (βασκαιν-, βασκαν(ε)·[σ]-, βασκαν·[σ]-, -, -, -)
ε·βασκαν·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BEWITCH-ed
[become influenced by the evil eye; jealousy?]
{ τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ἀληθείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·ᾳ
(fem) dat sg
truth
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
πείθεσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)
πειθ·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-PERSUADE/CONVINCE-ed
[determine, prevail upon, trust; rely on, be confident in]
◆ - } , οἷς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
οις
neu dat pl or mas dat pl
who/whom/which
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὀφθαλμοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
οφθαλμ·ους
(mas) acc pl
eyes
Ἰησοῦς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ος
(mas) nom sg
Jesus
[Joshua or Jesus]
χριστὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
προεγράφη [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·γράφω (-, -, προ+γραψ-, -, προ+γεγραφ-, προ+γραφ·[θ]-)
προ·ε·γραφ·[θ]η
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-WRITE-BEFORE-ed
write before or first, set forth as a public notice (Gal. 3:1?)
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
◆ - } ἐσταυρωμένος [lexicon][inflect][close]
Verb

σταυρόω (σταυρ(ο)-, σταυρω·σ-, σταυρω·σ-, -, εσταυρω-, σταυρω·θ-)
εσταυρω·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
having-been-CRUCIFY-ed
impale
;
———
RP: τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι ◆ NA/UBS: —
RP: ἐν ὑμῖν ◆ NA/UBS: —
Gal 3:1
Foolish Oh, clueless Galatians, who has bewitched you not to obey the truth, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth posted (like a public edict) upon a cross among you as crucified—who brainwashed you to be uncertain in the truth?
2Τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
μόνον [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (2-1-2)

μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον
μονον; μον·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
only; sole
; apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
θέλω [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-CONFESS-ing, I-should-be-CONFESS-ing
/wish/desire
μαθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

μανθάνω (μανθαν-, μαθη·σ-, 2nd μαθ-, μεμαθη·κ-, -, -)
μαθ·ειν
2aor act inf
to-LEARN
practice, recite
ἀφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
αφ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ὑμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμων
gen pl
you(pl)
, ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἔργων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·ων
(neu) gen pl
works
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
/breath/wind, spiritual-utterance
ἐλάβετε [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
ε·λαβ·ετε
2aor act ind 2nd pl
you(pl)-TAKE/RECEIVE-ed
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
, [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἀκοῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀκοή, -ῆς, ἡ
ακο·ης
(fem) gen sg
hearing
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
;
Gal 3:2
I just want only this to learn this from you.: Did did you receive the Spirit by the from works of the law, or by from hearing of faith?
3Οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
thusly/like-this
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
ἀνόητοί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·νόητος -ον
ανοητ·οι
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
ignorant
ἐστε [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
; Ἐναρξάμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·άρχομαι (εν+αρχ-, -, εν+αρξ-, εν+ηρχ·[κ]-, εν+ηρχ-, -)
εν·αρχ·σαμεν·οι
1aor mp ptcp mas nom|voc pl
upon being-BEGIN-ed
πνεύματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ι
(neu) dat sg
spirit
/breath/wind, spiritual-utterance
, νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
σαρκὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

σάρξ, -αρκός, ἡ
σαρκ·ι
(fem) dat sg
flesh
ἐπιτελεῖσθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·τελέω (επι+τελ(ε)-, επι+τελε·σ-, επι+τελε·σ-, -, -, επι+τελεσ·θ-)
επι·τελ(ε)·εσθε
pres mp ind 2nd pl or pres mp imp 2nd pl
you(pl)-are-being-ACCOMPLISH-ed, be-you(pl)-being-ACCOMPLISH-ed!
finish
;
Gal 3:3
Are you so foolish unaware? Having begun in the Spirit, are you now being completed in the flesh?
4Τοσαῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν)
τοσαυτ·α
neu nom|acc pl
this-many
[Lit:"this-so-much"]
ἐπάθετε [lexicon][inflect][close]
Verb

πάσχω (πασχ-, -, 2nd παθ-, πεπονθ·[κ]-, -, -)
ε·παθ·ετε
2aor act ind 2nd pl
you(pl)-SUFFER-ed
, experience-heavy-emotion/suffering
εἰκῇ [lexicon][inflect][close]
Adverb

εἰκῇ
εικῃ
indecl
without a cause
εἰκῇ has somewhat contrasting meanings: A. without cause; B. in vain; C. without due consideration, haphazardly, randomly. A gloss that covers all three is difficult. No one passage intends all three meanings.
; { Εἴγε [lexicon][inflect][close]
Particle

εἴ·γε
ειγε
indecl
???
Εἴ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
γε [lexicon][inflect][close]
Particle

γέ
γε
indecl
indeed
An emphatic particle meaning at least, indeed. It emphasizes the word to which it is associated.
} καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰκῇ [lexicon][inflect][close]
Adverb

εἰκῇ
εικῃ
indecl
without a cause
εἰκῇ has somewhat contrasting meanings: A. without cause; B. in vain; C. without due consideration, haphazardly, randomly. A gloss that covers all three is difficult. No one passage intends all three meanings.
.
———
RP: Εἴγε ◆ NA/UBS: Εἴ γε
Gal 3:4
Did Were the things you suffer experienced so many things in vain, for naught?—if it is indeed in vain? for naught.
5 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
consequently
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
ἐπιχορηγῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·χορ·ηγέω (επι+χορηγ(ε)-, -, επι+χορηγη·σ-, -, -, επι+χορηγη·θ-)
επι·χορηγ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SUPPLY-ing
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
/breath/wind, spiritual-utterance
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐνεργῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἐν·εργής -ές; ἐν·εργέω (εν+εργ(ε)-, -, εν+εργη·σ-, -, -, -)
ενεργ(ε)·ων; εν·εργ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
energetic; while OPERATE-ing
(effective, active); [operate, produce/execute (an act)]
δυνάμεις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ες, δυναμ(ι)·ας
(fem) nom|voc pl, (fem) acc pl
abilities
/power
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἔργων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·ων
(neu) gen pl
works
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
, [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἀκοῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀκοή, -ῆς, ἡ
ακο·ης
(fem) gen sg
hearing
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
;
Gal 3:5
He The one, therefore, who supplies supplying the Spirit to you, and works miracles working wonders among you, does he do it—(is this) by the because of works of the law, or by because of hearing of faith?
6Καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly
[according to how/in accordance with how]
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
ἐπίστευσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
ε·πιστευ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BELIEVE/TRUST-ed
be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god
[see theology]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλογίσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

λογίζομαι (λογιζ-, λογι(ε)·[σ]-, λογι·σ-, -, λελογισ-, λογισ·θ-)
ε·λογισ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-RECKON-ed
/credit/account/regard/consider/impute,number,compute,reason,use-logic, as in devise/plot.
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
δικαιοσύνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ην
(fem) acc sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
.
Gal 3:6
Even Just as Abraham “believed God, and it was counted to him for righteousness.,
7Γινώσκετε [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing!
καί έν τούτω γινώσκομεν
ἄρα [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄρα[2]
αρα
indecl
therefore-indeed
/hence/it-follows-that. An inferential conjunction implying under these circumstances, something either is/becomes (whatever follows). Similar to, but more disjunctive than "οὖν" (consequently/accordingly).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, οὗτοί [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·οι
mas nom pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
{ εἰσιν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
υἱοὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·οι
(mas) nom|voc pl
sons
υἱοί [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·οι
(mas) nom|voc pl
sons
εἰσιν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
} Ἀβραάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
.
———
RP: εἰσιν υἱοὶ ◆ NA/UBS: υἱοί εἰσιν
Gal 3:7
Know know therefore that those the ones who are of faith, the same these are children sons[a] of Abraham.
———
a That is, these are people who are like Abraham; these are the people on the path to righteousness. The point of the scripture's example of Abraham is that faith (irrespective of works of law) is the path to righteousness—for all of us, not just for Abraham.
8Προϊδοῦσα [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·οράω (προ+ορ(α)-, -, 2nd προ+ιδ-, προ+εωρα·κ-, -, -)
προ·ιδ·ουσ·α
2aor act ptcp fem nom|voc sg
upon FORESEE-ing
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γραφὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γραφή, -ῆς, ἡ
γραφ·η
(fem) nom|voc sg
writing
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
δικαιοῖ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·οι; δικαι(ο)·ει, δικαι(ο)·ῃ, δικαι(ο)·οι
mas nom|voc pl; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg, pres act opt 3rd sg
righteous; he/she/it-is-JUSTIFY-ing, you(sg)-are-being-JUSTIFY-ed, you(sg)-are-being-JUSTIFY-ed, he/she/it-should-be-JUSTIFY-ing, you(sg)-should-be-being-JUSTIFY-ed, he/she/it-happens-to-be-JUSTIFY-ing
/just/right, (by judicial implication) innocent.; to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔθνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
nations
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
, προευηγγελίσατο [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·ευ·αγγελίζομαι (-, -, προευ+αγγελι·σ-/προ+ευαγγελι·σ-, -, -, -)
προευ·ε·αγγελι·σατο
1aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-DECLARE-ed-BEFOREHAND
[announce good news in advance]
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἐνευλογηθήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-)
εν·ευλογη·θησονται
fut θη ind 3rd pl
they-will-be-IN-BLESSED-ed
The place of being blessed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
σοὶ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔθνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
nations
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
.
Gal 3:8
The Scripture, foreseeing anticipating that by faith God would justify justifies[a] the Gentiles by faith, preached to Abraham beforehand the Good News beforehand to Abraham, saying that, “In you all the nations will be blessed.”*[2, 3]
———
a That is, God's promise to bless is a promise to justify, to wit: in you all the nations will be justified.
b Genesis 22:18 LXX: And will be blessed in the your seed all the nations of the earth (also: Genesis 12:3 [...in you all the tribes...], 18:18 [...in him all the nations...], and 26:4 [same as 12:18, except will be blessed is εὐλογηθήσονται instead of ἐνευλογηθήσονται]).
c This is an interesting argument. Yes, because of Abraham's faith, God promised to bless the nations through his progeny. But subsequently, God gave the law to that progeny. So although Abraham received his own blessing through faith alone, is this in itself sufficient argument that the blessing of the nations is unencumbered by the law? If so, then for what reason, according to Paul, did God encumber the progeny with the law? For this argument to be conclusive—that God justifies the nations by faith alone—requires more than only Abraham's example, unless Paul is saying that even before the Christ's revelation, Abraham's example should have be sufficient, to himself and to all the Jews, to discount the law. see romans 5: 13 sin is not imputed until there is a law to identify it as sin.. by this recognition of sin were all nations condemned so that the GLORY of GOD and the gift of GRACE might also be known to all nations... but not as the offence so also the FREE GIFT.. for the judgment was by one to condemnation but the free gift is of many offenses unto justification.
9Ὥστε [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὥστε
ωστε
indecl
also-like-this
Lit: "like-also"
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
εὐλογοῦνται [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογ(ε)·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-SPEAK-ed-WELL-OF
Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
πιστῷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πιστός -ή -όν
πιστ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
faithful
trusthworthy
Ἀβραάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
.
Gal 3:9
So then, those the ones who are of faith are blessed together with[a] the (also) faithful Abraham.
———
a That is, they share in the same blessing with. That the blessing is shared is inherent in the promise, for it has two beneficiaries: first, Abraham, the receipt of the promise, through whom God promised that all the nations will be blessed; second, the nations also, receiving said blessing.
10Ὅσοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσος -η -ον
οσ·οι
mas nom pl
as much/many as
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἔργων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἔργον, -ου, τό
εργ·ων
(neu) gen pl
works
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
εἰσίν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
, ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
κατάραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κατ·άρα, -ας, ἡ
καταρ·αν
(fem) acc sg
curse
εἰσίν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
· γέγραπται [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γεγραφ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-WRITE-ed
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
, { Ἐπικατάρατος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἐπι·κατ·άρατος -ον
επικαταρατ·ος
mas nom sg or fem nom sg
cursed
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἐπικατάρατος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἐπι·κατ·άρατος -ον
επικαταρατ·ος
mas nom sg or fem nom sg
cursed
} πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐμμένει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -)
εν·μεν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-CONTINUE-IN-ing, you(sg)-are-being-CONTINUE-IN-ed
Lit:"in-remain/abide/stay", hence abide/remain-in, continue
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
} τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
γεγραμμένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γεγραφ·μεν·οις
perf mp ptcp mas dat pl or perf mp ptcp neu dat pl
having-been-WRITE-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
βιβλίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

βιβλίον/βυβλίον, -ου, τό (Dimin. of βίβλος)
βιβλι·ῳ
(neu) dat sg
small-scroll
a roll of parchment/skin/papyrus, used as paper, hence scroll (not "book" as often rendered). Accordingly, the diminutive is more properly distinguished as, "small scroll".
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
, τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ποιῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE
αὐτά [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·α
neu nom|acc pl
they/them/same
.
———
RP: Ἐπικατάρατος ◆ NA/UBS: ὅτι Ἐπικατάρατος
RP: ἐν πᾶσιν ◆ NA/UBS: πᾶσιν
Gal 3:10
For as many as are of the works of the law are under a curse. For it is has been written, “Cursed is everyone complying with[a] the things having been written in the book of the law who doesn’t continue abide in all things that are written in the book of the law, to do them of them.”*
———
a Gr. τοῦ ποῖσαι αὐτα (lit. the to-do them, i.e., doing the things written in the book of the law) is a genitive absolute, and so is simultaneous to the action of not abiding (ἐμμένει) in all of them.
11Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
νόμῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ῳ
(mas) dat sg
custom/law
ordinance custom practice
οὐδεὶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδει[ν]·ς
mas nom sg
none
[not one, no one]
δικαιοῦται [lexicon][inflect][close]
Verb

δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι(ο)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-JUSTIFY-ed
to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god
[see theology]
, δῆλον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δῆλος -η -ον
δηλ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
evident
(declare, indicate, state, explain, show, (reveal))
· ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
ζήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζη·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-LIVE-ed
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
·
Gal 3:11
Now that no man is justified by the law before God is evident, for, “The righteous will live by faith.”[a]*
———
a Hb. 2:4 LXX: ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται [but the just shall live by my faith (Brenton)]. See also Rom. 1:17, Heb. 10:37-38.
12 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ποιήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon DO/MAKE-ing
αὐτὰ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·α
neu nom|acc pl
they/them/same
{ ἄνθρωπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
human
◆ - } ζήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζη·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-LIVE-ed
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
.
———
RP: ἄνθρωπος ◆ NA/UBS: —
Gal 3:12
The law is not of faith, but, “The man who does them will live by them.”*
13 χριστὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
Χριστὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
ἡμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημας
acc pl
us
ἐξηγόρασεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·αγοράζω (εξ+αγοραζ-, -, εξ+αγορα·σ-, -, -, -)
εξ·ε·αγορα·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-RANSOM-ed
buy off, redeem
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
κατάρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κατ·άρα, -ας, ἡ
καταρ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
curse, curses
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
, γενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
ὑπὲρ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπέρ
υπερ
indecl
above (+acc), on behalf of (+gen)
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
κατάρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κατ·άρα, -ας, ἡ
καταρ·α
(fem) nom|voc sg
curse
· { γέγραπται [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γεγραφ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-WRITE-ed
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
γέγραπται [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γεγραφ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-WRITE-ed
} , Ἐπικατάρατος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἐπι·κατ·άρατος -ον
επικαταρατ·ος
mas nom sg or fem nom sg
cursed
πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
κρεμάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-)
κρεμα·μεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-HANG-ed-UP
[pass. hung, suspended]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ξύλου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·ου
(neu) gen sg
tree
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
·
———
RP: γέγραπται γάρ ◆ NA/UBS: ὅτι γέγραπται
Gal 3:13
¶Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, “Cursed is everyone who hangs on a tree,”*
14ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔθνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
nations
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
εὐλογία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·λογία, -ας, ἡ
ευλογι·α
(fem) nom|voc sg
praise
Lit:"good-message/word", hence praise/adulation/eulogy. Often rendered "blessing" but distinct from "μακάριος"(blessed/fortunate/enviable)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
γένηται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ηται
2aor mp sub 3rd sg
he/she/it-should-be-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χριστῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ῳ
(mas) dat sg
Christ
lit. 'anointed'
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Joshua or Jesus]
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἐπαγγελίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·αν
(fem) acc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πνεύματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ος
(neu) gen sg
spirit
/breath/wind, spiritual-utterance
λάβωμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
λαβ·[σ]ωμεν, λαβ·ωμεν
1aor act sub 1st pl, 2aor act sub 1st pl
we-should-TAKE/RECEIVE
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
.
Gal 3:14
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spirit through faith.
15Ἀδελφοί [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·οι
(mas) nom|voc pl
brothers
How do we know these are accurate if anyone can edit them?
, κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ἄνθρωπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ον
(mas) acc sg
human
λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing
speak, tell, recount
· ὅμως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὅμως
ομως
indecl
likewise
ἀνθρώπου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ου
(mas) gen sg
human
κεκυρωμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

κυρόω (-, -, κυρω·σ-, -, κεκυρω-, κυρω·θ-)
κεκυρω·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
having-been-CONFIRM/RATIFY-ed
[decide]
διαθήκην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δια·θήκη, -ης, ἡ
διαθηκ·ην
(fem) acc sg
covenant
οὐδεὶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδει[ν]·ς
mas nom sg
none
[not one, no one]
ἀθετεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-)
αθετ(ε)·ει, αθετ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-SET-ing-AT-NAUGHT, you(sg)-are-being-SET-ed-AT-NAUGHT, be-you(sg)-SET-ing-AT-NAUGHT!
[nullify and agreement/covenant, repudiate, deal treacherously] To be insolent or offensive. Disregard for authority. Spurn, despise, reject.
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἐπιδιατάσσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·δια·τάσσομαι (επιδια+τασσ-, -, -, -, -, -)
επιδια·τασσ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-ALTER-ed-WILL
.
Gal 3:15
Brothers, speaking of human terms I speak using human notions,.[a] though it is only a man’s covenant, yet when it has been confirmed, nNo one likewise makes it void sets aside,[b] or adds to it a man's convenant that has been confirmed.[c]
———
a Gk. κατὰ ἄνθρωπον λέγω. Let me bring it down to earth, or Let me explain it in terms of our human way of doing things.
b Gk. ἀθετέω.
c Gk. κυρόω.
16Τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
{ ἐρρήθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ρη·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-SAY/TELL-ed
speak, tell, recount
ἐρρέθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ρε·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-SAY/TELL-ed
speak, tell, recount
} αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἐπαγγελίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·αι
(fem) nom|voc pl
promises
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
σπέρματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερματ·ι
(neu) dat sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
. Οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
λέγει [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed
speak, tell, recount
, Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
σπέρμασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερμα[τ]·σι(ν)
(neu) dat pl
seeds
sperm, seed, germ (sprout, bud)
, ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
πολλῶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
many
, ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐφ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
εφ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἑνός [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
ε[ι]ν·ος
neu gen sg or mas gen sg
one
, Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
σπέρματί [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερματ·ι
(neu) dat sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
, ὅς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
χριστός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
.
———
RP: ἐρρήθησαν ◆ NA/UBS: ἐρρέθησαν
Gal 3:16
Now to Abraham were the promises were spoken to Abraham, and to his seed.[a] He It doesn’t does not say, “To And to the seeds,” as of upon many, but as of upon one, “To And to your seed,”* which who is Christ.[b]
———
a Genesis 22:18, 26:4 LXX.
b That is, specifically in Christ (rather than in your progeny) will all the nations be blessed (see 3:29).
17Τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
λέγω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing
speak, tell, recount
, διαθήκην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δια·θήκη, -ης, ἡ
διαθηκ·ην
(fem) acc sg
covenant
προκεκυρωμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·κυρόω (-, -, -, -, προ+κεκυρω-, -)
προ·κεκυρω·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
having-been-RATIFY-ed-BEFOREHAND
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
{ εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
χριστὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ον
(mas) acc sg
Christ
lit. 'anointed'
◆ - } [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
{ ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
τετρακόσια [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

τετρα·κόσιοι -αι -α
τετρακοσι·α
neu nom|acc|voc pl
four hundred
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τριάκοντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

τριά·κοντα
τριακοντα
indecl
thirty
τετρακόσια [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

τετρα·κόσιοι -αι -α
τετρακοσι·α
neu nom|acc|voc pl
four hundred
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τριάκοντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

τριά·κοντα
τριακοντα
indecl
thirty
ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
} γεγονὼς [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεγον·[κ]ο[τ]·^ς
perf act ptcp mas nom sg
having BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀκυροῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·κυρόω (ακυρ(ο)-, -, ακυρω·σ-, -, -, -)
ακυρ(ο)·ει, ακυρ(ο)·ῃ, ακυρ(ο)·οι
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg, pres act opt 3rd sg
he/she/it-is-VOID-ing, you(sg)-are-being-VOID-ed, you(sg)-are-being-VOID-ed, he/she/it-should-be-VOID-ing, you(sg)-should-be-being-VOID-ed, he/she/it-happens-to-be-VOID-ing
, εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
καταργῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·αργέω (κατ+αργ(ε)-, κατ+αργη·σ-, κατ+αργη·σ-, κατ+ηργη·κ-, κατ+ηργη-, κατ+αργη·θ-)
κατ·αργη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-BRING-TO-NO-EFFECT, be-you(sg)-BRING-ed-TO-NO-EFFECT!, he/she/it-happens-to-BRING-TO-NO-EFFECT
[negate, abrogate, nullify, abolish]
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἐπαγγελίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·αν
(fem) acc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
.
———
RP: εἰς χριστὸν ◆ NA/UBS: —
RP: ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα ◆ NA/UBS: τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη
Gal 3:17
Now And this I say this. A covenant confirmed beforehand by God in Christ, the The law, which came having become four hundred and thirty years after later, does not annul abrogate[a] a convenant previously sealed[b] by God, so as to make render the promise of no effect obsolete.[c]
———
a Gk. ἀκυρόω.
b Gk. προκυρόω.
c Since the promise doesn't stipulate how the nations will be justified—whether by faith, or by law—how can the law be construed to change the terms of the promise, unless it is construed to be revoking the promise?
18Εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
κληρονομία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κληρο·νομία, -ας, ἡ
κληρονομι·α
(fem) nom|voc sg
inheritance
, οὐκέτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
ουκετι
indecl
no longer
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἐπαγγελίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
promise, promises
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
· τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
δι’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δι’
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
ἐπαγγελίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
promise, promises
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
κεχάρισται [lexicon][inflect][close]
Verb

χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-)
κεχαρισ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-GRANT/GIVE/FAVOR-ed
From noun "χάρις"(grace/favor/kindness), hence grant/give/favor, by extension, donate/present/endow.
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
.
Gal 3:18
For if the inheritance[a] is of the by way of law, it is no more longer of promise;[b] but to Abraham God has granted it (the inheritance) to Abraham by promise.
———
a That is, the promised justification/blessing of all the nations.
b Even if the inheritance is by law, so long as the inheritance is still justification, it would still be of the promise, no?—because the promise doesn't stipulate how the nations will be justified, only that they will be justified. However, Paul says that justification is not possible by law (3:11); therefore inheritance my way of law is a priori impossible, so the promise still stands, separate from the law, waiting to be fulfilled by some means other than the law (i.e., by faith).
19Τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
consequently
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
; Τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
παραβάσεων [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

παρά·βασις, -εως, ἡ
παραβασ(ι)·ων
(fem) gen pl
transgressions
χάριν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Noun (Fem. 3rd Decl.)

χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
χαριν; χαρι[τ]·ν
indecl; (fem) acc sg
for the sake of; favor/grace
[acc. of χάρις used adverbially] prep. for; [see charity]
προσετέθη [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-)
προσ·ε·τε·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-ADD-ed
Lit:"place/set-toward", hence add/proceed-onward
, { ἄχρι [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἄχρι/ἄχρις
αχρι
indecl
until (+gen)
up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only]
ἄχρις [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἄχρι/ἄχρις
αχρις
indecl
until (+gen)
up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only]
} οὗ [lexicon][inflect][close]
Particle; Pronoun (Relative)

οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ
ου; ου
indecl; neu gen sg or mas gen sg
where; who/whom/which
ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that";
ἔλθῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·[σ]ῃ, ελθ·ῃ
1aor act sub 3rd sg, 2aor act sub 3rd sg
he/she/it-should-COME
Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
σπέρμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἐπήγγελται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -)
επ·ηγγελ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-PROMISE/PROCLAIM-ed
, διαταγεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)
δια·ταγ·[θ]ει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-PRESCRIBE-ed
decree, order, appoint or ordain
δι’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δι’
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
ἀγγέλων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ων
(mas) gen pl
agents/angels
- a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χειρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ι
(fem) dat sg
hand
μεσίτου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

μεσίτης, -ου, ὁ
μεσιτ·ου
(mas) gen sg
mediator
.
———
RP: ἄχρι ◆ NA/UBS: ἄχρις
Gal 3:19
What then Why, therefore, is the law? It was added because for the sake of transgressions, until the seed should come the seed of the one to whom the promise has been made. It was ordained through angels[a] by the hand of a mediator.
———
a Acts 7:53: You received the law by decrees given by angels... (NET).
20 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μεσίτης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

μεσίτης, -ου, ὁ
μεσιτ·ης
(mas) nom sg
mediator
ἑνὸς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
ε[ι]ν·ος
neu gen sg or mas gen sg
one
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
εἷς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
ει[ν]·ς
mas nom sg
one
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
Gal 3:20
Now a mediator is not between one, but God is one.
21 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
consequently
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἐπαγγελιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·ων
(fem) gen pl
promises
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
{ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
◆ [ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
] } ; Μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
γένοιτο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·οιτο
2aor mp opt 3rd sg
he/she/it-happens-to-be-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
. Εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐδόθη [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δο·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-GIVE-ed
/offer, grant/bestow(to an inferior).
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δυνάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυν(α)·μεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-ABLE-ed
ζῳοποιῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ζῳο·ποιέω (cf. ζωο·γονέω) (ζῳοποι(ε)-, ζῳοποιη·σ-, ζῳοποιη·σ-, -, -, ζῳοποιη·θ-)
ζῳοποιη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-TO GIVE LIFE, be-you(sg)-TO GIVE LIFE-ed!, he/she/it-happens-to-TO GIVE LIFE
act of giving vitality, Lit: make-alive
, ὄντως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὄντως
οντως
indecl
really
/truly.
{ ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
(calls attention to optional actions) Precedes aorist and present-subjunctives; Follows future-indicatives.
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
νόμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ου
(mas) gen sg
custom/law
ordinance custom practice
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
(calls attention to optional actions) Precedes aorist and present-subjunctives; Follows future-indicatives.
} ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δικαιοσύνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·η
(fem) nom|voc sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
.
———
RP: τοῦ θεοῦ ◆ NA/UBS: [τοῦ θεοῦ]
RP: ἂν ἐκ νόμου ◆ NA/UBS: ἐκ νόμου ἂν
Gal 3:21
Is the law then against the promises of God? Certainly not! For if there had been a law given which could is able make alive to bring to life, most certainly righteousness would have been of the law.
22Ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but
συνέκλεισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)
συν·ε·κλει·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-SHUT/COOP-ed-UP
[shut or close, of captives "coop them", bring/mass together]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γραφὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γραφή, -ῆς, ἡ
γραφ·η
(fem) nom|voc sg
writing
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ἁμαρτίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·αν
(fem) acc sg
sin
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐπαγγελία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·α
(fem) nom|voc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Joshua or Jesus]
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
δοθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δο·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-GIVE-ed
/offer, grant/bestow(to an inferior).
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
πιστεύουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
πιστευ·ουσι(ν), πιστευ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-BELIEVE/TRUST-ing, while BELIEVE/TRUST-ing
be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
.
Gal 3:22
But the Scriptures imprisoned all things under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.
23Πρὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρό
προ
indecl
before (+gen)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐλθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ειν
2aor act inf
to-COME
Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
πίστιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ν
(fem) acc sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
νόμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ον
(mas) acc sg
custom/law
ordinance custom practice
ἐφρουρούμεθα [lexicon][inflect][close]
Verb

φρουρέω (φρουρ(ε)-, φρουρη·σ-, -, -, -, -)
ε·φρουρ(ε)·ομεθα
impf mp ind 1st pl
we-were-being-GUARD-ed
, { συγκεκλεισμένοι [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)
συν·κεκλεισ·μεν·οι
perf mp ptcp mas nom|voc pl
having-been-SHUT/COOP-ed-UP
[shut or close, of captives "coop them", bring/mass together]
συγκλειόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)
συν·κλει·ομεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
while being-SHUT/COOP-ed-UP
[shut or close, of captives "coop them", bring/mass together]
} εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
μέλλουσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ουσ·αν
pres act ptcp fem acc sg
while BE-ing-ABOUT-TO
[intend]
πίστιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ν
(fem) acc sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
ἀποκαλυφθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)
απο·καλυπτ·θηναι
aor θη inf
to-be-UNCOVER/REVEAL-ed
.
———
RP: συγκεκλεισμένοι ◆ NA/UBS: συγκλειόμενοι
Gal 3:23
But before faith came, we were kept in custody under the law, confined for the faith which should afterwards be revealed.
24Ὥστε [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὥστε
ωστε
indecl
also-like-this
Lit: "like-also"
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
νόμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ος
(mas) nom sg
custom/law
ordinance custom practice
παιδαγωγὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

παιδ·αγωγός, -οῦ, ὁ
παιδαγωγ·ος
(mas) nom sg
supervisor
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
γέγονεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεγον·[κ]ε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
χριστόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ον
(mas) acc sg
Christ
lit. 'anointed'
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
δικαιωθῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαιω·θωμεν
aor θη sub 1st pl
we-should-be-JUSTIFY-ed
to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
.
Gal 3:24
So that the law has become our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith.
25Ἐλθούσης [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·ουσ·ης
2aor act ptcp fem gen sg
upon COME-ing
Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, οὐκέτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐκέτι (οὐκ ἔτι)
ουκετι
indecl
no longer
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
παιδαγωγόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

παιδ·αγωγός, -οῦ, ὁ
παιδαγωγ·ον
(mas) acc sg
supervisor
ἐσμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·μεν
pres act ind 1st pl
we-are
.
Gal 3:25
But now that faith has come, we are no longer under a tutor.
26Πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
υἱοὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·οι
(mas) nom|voc pl
sons
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
ἐστε [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith
πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χριστῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ῳ
(mas) dat sg
Christ
lit. 'anointed'
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Joshua or Jesus]
.
Gal 3:26
For you are all children of God, through faith in Christ Jesus.
27Ὅσοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσος -η -ον
οσ·οι
mas nom pl
as much/many as
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
χριστὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ον
(mas) acc sg
Christ
lit. 'anointed'
ἐβαπτίσθητε [lexicon][inflect][close]
Verb

βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-)
ε·βαπτισ·θητε
aor θη ind 2nd pl
you(pl)-were-BAPTIZE-ed
, χριστὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ον
(mas) acc sg
Christ
lit. 'anointed'
ἐνεδύσασθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -)
εν·ε·δυ·σασθε
1aor mp ind 2nd pl
you(pl)-were-CLOTHE-ed
.
Gal 3:27
For as many (of you) as were baptized into Christ, have put on were arrayed in[a] Christ.
———
a Gr. ἐνεδύσασθε [ἐνδύω], meaning to be clothed or dressed in.
28Οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔνι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔνι (ἔνεστι)
ενι
pres vxx ind 3rd sg
there is
[short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι]
Ἰουδαῖος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ος
mas nom sg
Jewish
οὐδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐδέ (οὐ δέ)
ουδε
indecl
neither/nor
Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
Ἕλλην [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Ἕλλην, -ηνος, ὁ
ελλην
(mas) nom|voc sg
Greek
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔνι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔνι (ἔνεστι)
ενι
pres vxx ind 3rd sg
there is
[short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι]
δοῦλος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον
δουλ·ος; δουλ·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
slave; servile
;
οὐδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐδέ (οὐ δέ)
ουδε
indecl
neither/nor
Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
ἐλεύθερος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐλεύθερος -έρα -ον
ελευθερ·ος
mas nom sg
liberated
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔνι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔνι (ἔνεστι)
ενι
pres vxx ind 3rd sg
there is
[short form of ἔνεστι(ν), pres vxx ind 3rd sg of ἕνειμι]
ἄρσεν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος
αρσεν
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
male
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
θῆλυ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3)

θῆλυς -εια -υ, gen. sg. -έος and -έως
θηλυ
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg
female
· πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
εἷς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
ει[ν]·ς
mas nom sg
one
ἐστε [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
χριστῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ῳ
(mas) dat sg
Christ
lit. 'anointed'
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Joshua or Jesus]
.
Gal 3:28
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female; for you are all one[a] in Christ Jesus.
———
a That is, peers and equals? In other words, because of Christ there is no longer a distinction before God between Jew and Gentile—nor any other distiction, whether slave and free, or male and female—only faith?
29Εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
, ἄρα [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄρα[2]
αρα
indecl
therefore-indeed
/hence/it-follows-that. An inferential conjunction implying under these circumstances, something either is/becomes (whatever follows). Similar to, but more disjunctive than "οὖν" (consequently/accordingly).
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
σπέρμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
seed
sperm, seed, germ (sprout, bud)
ἐστέ [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
, { καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
◆ - } κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ἐπαγγελίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·αν
(fem) acc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
κληρονόμοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

κληρο·νόμος, -ου, ὁ; κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
κληρονομ·οι; κληρονομ(ε)·οι
(mas) nom|voc pl; pres act opt 3rd sg
heirs; he/she/it-happens-to-be-INHERIT-ing
(rightful heir); Lit:"apportion-by-law", hence inherit/receive-possession-of, gain-title-to
.
———
RP: καὶ ◆ NA/UBS: —
Gal 3:29
If you are Christ’s, then you are Abraham’s seed and heirs according to promise.
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Jan-2019 22:25:06 EST

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %