www.katabiblon.com

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Acts of the Apostles

 Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible
1Ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
{ ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
⬪ - } ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Καισαρείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Καισάρεια, -ας, ἡ
καισαρει·ᾳ
(fem) dat sg
Caesarea
[city of; Caesarea Maritima, unless specifically designated Caesarea Philippi]
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name
(with regard to)
Κορνήλιος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ος
(mas) nom sg
Cornelius
, ἑκατοντάρχης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. 2nd Decl.)

ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων)
εκατονταρχ·ης
(mas) nom sg
centurion
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
σπείρης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σπεῖρα, -ης, ἡ
σπειρ·ης
(fem) gen sg
cohort
[group of around 800 soldiers]
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
καλουμένης [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·ομεν·ης
pres mp ptcp fem gen sg
while being-CALL-ed
call, summon/invite, or to name
Ἰταλικῆς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰταλικός -ή -όν
ιταλικ·ης
fem gen sg
Italian
[of Italy or Italians]
,
———
RP: ἦν ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:1
¶Now there was a certain man in Caesarea, Cornelius by name, a centurion of what was called the Italian Regiment,
2εὐσεβὴς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

εὐ·σεβής -ές
ευσεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
devout
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φοβούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-FEAR-ed
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θεὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
παντὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ι
neu dat sg or mas dat sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
{ τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
⬪ - } ἐλεημοσύνας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
ελεημοσυν·ας
(fem) acc pl
alms/mercifulnesses
pity kindness
πολλὰς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·ας
fem acc pl
many
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λαῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ῳ
(mas) dat sg
people
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δεόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
δε·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-NEED/REQUIRE-ed
deeply need/require, by extension, beg/beseech/supplicate/urgently appeal.
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
παντός [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ος
neu gen sg or mas gen sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
.
———
RP: τε ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:2
a devout man, and one who feared God with all his house, who gave gifts for the needy generously to the people, and always prayed to God.
3Εἶδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·[σ]ε(ν), ε·ιδ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὁράματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὅραμα[τ], -ατος, τό
οραματ·ι
(neu) dat sg
vision
φανερῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

φανερῶς
φανερως
indecl
evidently
clearly
, ὡσεὶ [lexicon][inflect][close]
Particle; Verb

ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)
ωσει; ωθ·σει
indecl; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical or fuper mp ind 2nd sg classical
just-like; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed,
Lit:"like/as-if"; hence just as. just-like;
{ ὥραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·αν
(fem) acc sg
hour
τήν
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
ὥραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·αν
(fem) acc sg
hour
τήν
} ἐνάτην [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἔνατος -η -ον
ενατ·ην
fem acc sg
ninth
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day, days
, ἄγγελον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ον
(mas) acc sg
angel
messenger, envoy (human or otherwise); often in NT: Angel (spirit being sent as God's messenger)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
εἰσελθόντα [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ο[υ]ντ·α
2aor act ptcp mas acc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc pl
upon COME IN/ ENTER-ing
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εἰπόντα [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·ο[υ]ντ·α
2aor act ptcp mas acc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc pl
upon SAY-ing
speak, tell
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Κορνήλιε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ε
(mas) voc sg
Cornelius
.
———
RP: ὥραν ⬪ NA/UBS: περὶ ὥραν
Acts 10:3
At about the ninth hour of the day, he clearly saw in a vision an angel of God coming to him, and saying to him, “Cornelius!”
4 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀτενίσας [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀτενίζω (ατενιζ-, -, ατενι·σ-, -, -, -)
ατενι·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon STARE-ing
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἔμφοβος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔμ·φοβος -ον
εμφοβ·ος
mas nom sg or fem nom sg
afraid
γενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
, Τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
; Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
, Αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
προσευχαί [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

προσ·ευχή, -ῆς, ἡ
προσευχ·αι
(fem) nom|voc pl
prayers
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἐλεημοσύναι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
ελεημοσυν·αι
(fem) nom|voc pl
alms/mercifulnesses
pity kindness
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἀνέβησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
ανα·ε·β(η)·σαν
2aor act ind 3rd pl
they-GO UP-ed
mount, Lit:"step/foot-up", hence ascend.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
μνημόσυνον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

μνημό·συνον, -ου, τό
μνημοσυν·ον
(neu) nom|acc|voc sg
memory
{ ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen); in the sight of/ in front of
Lit:"in-sight-of"; face to face
ἔμπροσθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἔμ·προσ·θεν/-θε
εμπροσθεν
indecl
before/in-front-of
Lit:"from-in-toward" hence before/facing/in-front-of, former/previous
} τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
.
———
RP: ἐνώπιον ⬪ NA/UBS: ἔμπροσθεν
Acts 10:4
¶He, fastening his eyes on him, and being frightened, said, “What is it, Lord?”
¶He said to him, “Your prayers and your gifts to the needy have gone up for a memorial before God.
5Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
πέμψον [lexicon][inflect][close]
Verb

πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)
πεμπ·σον, πεμπ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SEND-you(sg)!, going-to-SEND
{ εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
Ἰόππην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Ἰόππη, -ης, ἡ
ιοππ·ην
(fem) acc sg
Joppa
ἄνδρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ας
(mas) acc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἄνδρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ας
(mas) acc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
Ἰόππην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Ἰόππη, -ης, ἡ
ιοππ·ην
(fem) acc sg
Joppa
} , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μετάπεμψαι [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·πέμπω (μετα+πεμπ-, μετα+πεμψ-, μετα+πεμψ-, -, -, μετα+πεμφ·θ-)
μετα·πεμπ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-???
Σίμωνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·α
(mas) acc sg
Simon
{ τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἐπικαλούμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλ(ε)·ομεν·ον
pres mp ptcp mas acc sg or pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
while being-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
Πέτρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ον
(mas) acc sg
Peter
τινα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·α
neu nom|acc pl or mas acc sg or fem acc sg
some/several, someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
ἐπικαλεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
} ·
———
RP: εἰς Ἰόππην ἄνδρας ⬪ NA/UBS: ἄνδρας εἰς Ἰόππην
RP: τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον ⬪ NA/UBS: τινα ὃς ἐπικαλεῖται Πέτρος
Acts 10:5
Now send men to Joppa, and get Simon, who is surnamed Peter.
6οὗτος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ξενίζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)
ξενιζ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-TREAT-AS-STRANGE/FOREIGN-ed
(from "ξένος":strange/foreign/novel), hence consider/treat-as-strange/foreign/novel, (by extension host/entertain.
παρά [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
τινι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ι
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
Σίμωνι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·ι
(mas) dat sg
Simon
βυρσεῖ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βυρσεύς, -έως, ὁ
βυρσ(ευ)·ι
(mas) dat sg
tanner
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
οἰκία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·α
(fem) nom|voc sg
house
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
θάλασσαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θάλασσα, -ης, ἡ
θαλασσ·αν
(fem) acc sg
sea
·
Acts 10:6
He lodges with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside.*
7ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀπῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
απ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), απ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-DEPART-ed
Lit:"came-from", hence go away, depart from
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
angel
messenger, envoy (human or otherwise); often in NT: Angel (spirit being sent as God's messenger)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λαλῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SPEAK-ing
{ τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Κορνηλίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ῳ
(mas) dat sg
Cornelius
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
} , φωνήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
φωνη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon SOUND-ing
δύο [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο
δυο
nom|acc|gen pl
two
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
οἰκετῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

οἰκέτης, -ου, ὁ
οικετ·ων
(mas) gen pl
household slaves
{ αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
⬪ - } , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
στρατιώτην [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

στρατιώτης, -ου, ὁ
στρατιωτ·ην
(mas) acc sg
soldier
εὐσεβῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

εὐ·σεβής -ές
ευσεβ(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
devout
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
προσκαρτερούντων [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·καρτερέω (προσ+καρτερ(ε)-, προσ+καρτερη·σ-, προσ+καρτερη·σ-, -, -, -)
προσ·καρτερ(ε)·οντων, προσ·καρτερ(ε)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-ADHERE-ing-TO!, while ADHERE-ing-TO
[attach oneself to]
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
,
———
RP: τῷ Κορνηλίῳ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:7
¶When the angel who spoke to him had departed, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier of those who waited on him continually.
8καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐξηγησάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·ηγέομαι (εξ+ηγ(ε)-, εξ+ηγη·σ-, εξ+ηγη·σ-, -, -, -)
εξ·ηγη·σαμεν·ος
1aor mp ptcp mas nom sg
upon being-EXPOUND-ed
Literally, to lead or show the way. Figuratively (always, in the NT): to explain, relate, or interpret. As a deponent verb, translating as passive or reflexive is unnecessary.
{ αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
ἅπαντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)
απαντ·α; απ·αντ(α)·ε
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg; pres act imp 2nd sg
all, every; be-you(sg)-ENCOUNTER-ing!
;
ἅπαντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

ἅπα[ντ]ς ἅπασα ἅπαν[τ], gen. sg. ἅπαντος ἁπάσης ἅπαντος; ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)
απαντ·α; απ·αντ(α)·ε
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg; pres act imp 2nd sg
all, every; be-you(sg)-ENCOUNTER-ing!
;
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
} , ἀπέστειλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
αὐτοὺς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
Ἰόππην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Ἰόππη, -ης, ἡ
ιοππ·ην
(fem) acc sg
Joppa
.
———
RP: αὐτοῖς ἅπαντα ⬪ NA/UBS: ἅπαντα αὐτοῖς
Acts 10:8
Having explained everything to them, he sent them to Joppa.
9Τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπαύριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·αύριον
επαυριον
indecl
tomorrow
[with article means the next day]
, ὁδοιπορούντων [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁδοι·πορέω (οδοιπορ(ε)-, -, -, -, -, -)
οδοιπορ(ε)·οντων, οδοιπορ(ε)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-JOURNEY-ing!, while JOURNEY-ing
ἐκείνων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

ἐκεῖνος -η -ο
εκειν·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
those
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
πόλει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ι
(fem) dat sg
city
ἐγγιζόντων [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -)
εγγιζ·οντων, εγγιζ·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-COME/APPROACH-NEAR-ing!, while COME/APPROACH-NEAR-ing
(from 1451 "ἐγγύς":near), hence draw/approach-near, be-imminent/at-hand, nearby, come-nigh.
, ἀνέβη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)
ανα·ε·β(η)·^
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-GO UP-ed
mount, Lit:"step/foot-up", hence ascend.
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
δῶμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη)
δωμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
bedchamber
bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day.
προσεύξασθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)
προσ·ευχ·σασθαι
1aor mp inf
to-be-PRAY-ed
, περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
ὥραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·αν
(fem) acc sg
hour
τήν
ἕκτην [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἕκτος[1] -η -ον
εκτ·ην
fem acc sg
sixth
·
Acts 10:9
Now on the next day as they were on their journey, and got close to the city, Peter went up on the housetop to pray at about noon.
10ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πρόσπεινος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

πρόσ·πεινος -ον
προσπειν·ος
mas nom sg or fem nom sg
hungry
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἤθελεν [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
ε·θελ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-WANT-ing
/wish/desire
γεύσασθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

γεύομαι (γευ-, γευ·σ-, γευ·σ-, -, -, -)
γευ·σασθαι
1aor mp inf
to-be-TASTE-ed
· παρασκευαζόντων [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·σκευάζω (παρα+σκευαζ-, παρα+σκευα·σ-, παρα+σκευα·σ-, -, παρ+εσκευασ-, παρα+σκευασ·θ-)
παρα·σκευαζ·οντων, παρα·σκευαζ·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-PREPARE-ing!, while PREPARE-ing
[generaly: to get ready, prepare. also: produce, accustom, procure]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
{ ἐκείνων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

ἐκεῖνος -η -ο
εκειν·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
those
, ἐπέπεσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)
επι·ε·πεσ·[σ]ε(ν), επι·ε·πεσ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-FALL-UPON-ed
Lit:"fall-upon".
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
} ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ἔκστασις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἔκ·στασις, -εως, ἡ
εκστασ(ι)·ς
(fem) nom sg
astoundment/ecstasy
,
———
RP: ἐκείνων, ἐπέπεσεν ⬪ NA/UBS: αὐτῶν ἐγένετο
Acts 10:10
He became hungry and desired to eat, but while they were preparing, he fell into a trance.
11καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
θεωρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

θεωρέω (θεωρ(ε)-, θεωρη·σ-, θεωρη·σ-, -, -, θεωρη·θ-)
θεωρ(ε)·ει, θεωρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-LOOKED AT-ing, you(sg)-are-being-LOOKED AT-ed, be-you(sg)-LOOKED AT-ing!
behold, gaze, gape, contemplate, consider, judge, observe, speculate, perceive
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οὐρανὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ον
(mas) acc sg
sky/heaven
ἀνεῳγμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
αν·εῳγ·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
having-been-OPEN-UP-ed
Lit:"open-up".
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
καταβαῖνον [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
κατα·βαιν·ο[υ]ν[τ]
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
while DESCEND-ing
descend, go down, dismount from, arrive at, attain one's end
{ ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
⬪ - } σκεῦός [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σκεῦο·ς, -ους, τό
σκευ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
vessel
vessel or implement of any kind
τι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]
neu nom|acc sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ὀθόνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὀθόνη, -ης, ἡ
οθον·ην
(fem) acc sg
sailcloth
Originally (fine) linen, such as for women's clothing; later, (linen cloth for) sails, i.e., a large sheet of linen
μεγάλην [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·ην
fem acc sg
great
, τέσσαρσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν
τεσσαρ·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
four
ἀρχαῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·αις
(fem) dat pl
rulers
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
{ δεδεμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-)
δεδε·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
having-been-BIND-ed
bind, enchain, tie
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
⬪ - } καθιέμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -)
καθ·ι(ε)·μεν·ον
pres mp ptcp mas acc sg or pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
while being-SET-ed
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
γῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ης
(fem) gen sg
earth/land
·
———
RP: ἐπ’ αὐτὸν ⬪ NA/UBS: —
RP: δεδεμένον, καὶ ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:11
He saw heaven opened and a certain container descending to him, like a great sheet let down by four corners on the earth,
12ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ὑπῆρχεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)
υπ·ε·αρχ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-I AM; I EXIST-ing
A synonym of εἰμί
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
τετράποδα [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3, irreg.)

τετρά·πους -πουν, gen. sg. -ποδος
τετραποδ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
four-footed
{ τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
γῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ης
(fem) gen sg
earth/land
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
θηρία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

θηρίον, -ου, τό
θηρι·α
(neu) nom|acc|voc pl
beasts
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἑρπετὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἑρπετόν, -οῦ, τό
ερπετ·α
(neu) nom|acc|voc pl
reptile, creatures
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἑρπετὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἑρπετόν, -οῦ, τό
ερπετ·α
(neu) nom|acc|voc pl
reptile, creatures
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
γῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
γ·ης
(fem) gen sg
earth/land
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
} πετεινὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πετεινόν, -οῦ, τό
πετειν·α
(neu) nom|acc|voc pl
birds
able to fly
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
οὐρανοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ου
(mas) gen sg
sky/heaven
.
———
RP: τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ ⬪ NA/UBS: καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς καὶ
Acts 10:12
in which were all kinds of four-footed animals of the earth, wild animals, reptiles, and birds of the sky.
13Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
φωνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·η
(fem) nom|voc sg
sound/voice
cries
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
, Ἀναστάς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(α)·[ντ]·ς
2aor act ptcp mas nom|voc sg
upon STAND-ing
Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
, Πέτρε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ε
(mas) voc sg
Peter
, θῦσον [lexicon][inflect][close]
Verb

θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-)
θυ·σον, θυ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SACRIFICE-you(sg)!, going-to-SACRIFICE
immolate, victimize [τεθυμενα]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φάγε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, εδ·[σ]-/φαγ·[σ]-, φαγ·[σ]- or 2nd φαγ-, -, -, -)
φαγ·ε; φαγ·ε
(mas) voc sg; 2aor act imp 2nd sg
glutton; do-EAT/DEVOUR-you(sg)!
;
.
Acts 10:13
A voice came to him, “Rise, Peter, kill and eat!”
14 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
, Μηδαμῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

μηδαμῶς
μηδαμως
indecl
certainly not
, κύριε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ε; κυρι·ε
(mas) voc sg; mas voc sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
· ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐδέποτε [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐδέποτε
ουδεποτε
indecl
never
ἔφαγον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, εδ·[σ]-/φαγ·[σ]-, φαγ·[σ]- or 2nd φαγ-, -, -, -)
ε·φαγ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-EAT/DEVOUR-ed, they-EAT/DEVOUR-ed
πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
κοινὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κοινός -ή -όν
κοιν·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
common
/stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
{ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
} ἀκάθαρτον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·κάθαρτος -ον
ακαθαρτ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
unclean
(impure)
.
———
RP: ἢ ⬪ NA/UBS: καὶ
Acts 10:14
¶But Peter said, “Not so, Lord; for I have never eaten anything that is common or unclean.”
15Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φωνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·η
(fem) nom|voc sg
sound/voice
cries
πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
δευτέρου [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

δεύτερος -α -ον
δευτερ·ου
neu gen sg or mas gen sg
second
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
α
neu nom|acc pl
who/whom/which
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἐκαθάρισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

καθαρίζω (καθαριζ-, καθαρι(ε)·[σ]-/καθαρι·σ-, καθαρι·σ-, -, κεκαθαρισ-, καθαρισ·θ-)
ε·καθαρι·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-PURIFY-ed
cleanse
, σὺ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you(sg)
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
κοίνου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

κοινός -ή -όν; κοινόω (κοιν(ο)-, -, κοινω·σ-, κεκοινω·κ-, κεκοινω-, -)
κοιν·ου; κοιν(ο)·ε, κοιν(ο)·ου
neu gen sg or mas gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
common; be-you(sg)-SHARE/VULGARIZE-ing!, be-you(sg)-being-SHARE/VULGARIZE-ed!
/stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.;
.
Acts 10:15
¶A voice came to him again the second time, “What God has cleansed, you must not call unclean.”
16Τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τρίς [lexicon][inflect][close]
Adverb

τρίς
τρις
indecl
three times
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
{ πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
ἀνελήφθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-)
ανα·ε·ληβ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-TAKE-UP-ed
Lit:"take-up", hence lift-up, carry-away, take-to-one's-self, adopt, take-along, take-in-hand
εὐθὺς [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (3-1-3)

εὐ·θύς[2]; εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
ευθυς; ευθ(υ)·ς
indecl; mas nom sg
straightaway; straight
[mas. nom. sg. of εὐθύς used adverbially in place of the proper adverb εὐθέως]; ευθύς
ἀνελήμφθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-)
ανα·ε·λημβ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-TAKE-UP-ed
Lit:"take-up", hence lift-up, carry-away, take-to-one's-self, adopt, take-along, take-in-hand
} τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
σκεῦος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σκεῦο·ς, -ους, τό
σκευ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
vessel
vessel or implement of any kind
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οὐρανόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ον
(mas) acc sg
sky/heaven
.
———
RP: πάλιν ἀνελήφθη ⬪ NA/UBS: εὐθὺς ἀνελήμφθη
Acts 10:16
This was done three times, and immediately the vessel was received up into heaven.
17Ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἑαυτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
self
him/her/it/our/your/them-selves
διηπόρει [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·α·πορέω (δι+απορ(ε)-, -, -, -, -, -)
δι·ε·απορ(ε)·ε
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-PERPLEX-ing-THOROUGHLY
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
(calls attention to optional actions) Precedes aorist and present-subjunctives; Follows future-indicatives.
εἴη [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·ιη
pres act opt 3rd sg
he/she/it-happens-to-be
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὅραμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὅραμα[τ], -ατος, τό
οραμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
vision
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
εἶδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·[σ]ε(ν), ε·ιδ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, { καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
⬪ - } ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἄνδρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ες
(mas) nom|voc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἀπεσταλμένοι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απ·εσταλ·μεν·οι
perf mp ptcp mas nom|voc pl
having-been-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
{ ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
} τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Κορνηλίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ου
(mas) gen sg
Cornelius
, διερωτήσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·ερωτάω (-, -, δι+ερωτη·σ-, -, -, -)
δι·ερωτη·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon FIND-ing
To cross-question; ask repeatedly. In the NT occurrence: to learn/find by questioning, or simply "find".
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
οἰκίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·αν
(fem) acc sg
house
{ Σίμωνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·ος
(mas) gen sg
Simon
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Σίμωνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·ος
(mas) gen sg
Simon
} , ἐπέστησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐφ·ίστημι (ath. εφ+ιστ(α)-/ath. εφ+ιστ(η)-, επι+στη·σ-, επι+στη·σ- or 2nd ath. επι+στ(η)-/ath. επι+στ(α)-, εφ+εστη·κ-/εφ+εστ(α)·[κ]-, εφ+εστα-, -)
επι·ε·στη·σαν, επι·ε·στ(η)·σαν
1aor act ind 3rd pl, 2aor act ind 3rd pl
they-STAND-ed
set or place upon or near; intransitive: come up to or arrive at (or stand against)
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πυλῶνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη)
πυλων·α
(mas) acc sg
gate
,
———
RP: καὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀπὸ ⬪ NA/UBS: ὑπὸ
RP: Σίμωνος ⬪ NA/UBS: τοῦ Σίμωνος
Acts 10:17
Now while Peter was very perplexed in himself what the vision which he had seen might mean, behold, the men who were sent by Cornelius, having made inquiry for Simon’s house, stood before the gate,
18καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φωνήσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
φωνη·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon SOUND-ing
ἐπυνθάνοντο [lexicon][inflect][close]
Verb

πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -)
ε·πυνθαν·οντο
impf mp ind 3rd pl
they-were-being-INQUIRE-ed
εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
Σίμων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων
(mas) nom|voc sg
Simon
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἐπικαλούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
, ἐνθάδε [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐνθάδε
ενθαδε
indecl
here
ξενίζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)
ξενιζ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-TREAT-AS-STRANGE/FOREIGN-ed
(from "ξένος":strange/foreign/novel), hence consider/treat-as-strange/foreign/novel, (by extension host/entertain.
.
Acts 10:18
and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, was lodging there.
19Τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Πέτρου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ου
(mas) gen sg
Peter
διενθυμουμένου [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·εν·θυμέομαι (διεν+θυμ(ε)-, -, -, -, -, -)
διεν·θυμ(ε)·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
while being-PONDER-ed
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ὁράματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὅραμα[τ], -ατος, τό
οραματ·ος
(neu) gen sg
vision
, εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
{ αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
⬪ [ αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
] } τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
, Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἄνδρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ες
(mas) nom|voc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
{ ζητοῦσίν [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ουσι(ν), ζητ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-SEEK-ing, while SEEK-ing
/search/inquire, look-into
τρεῖς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral, irreg.)

τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
τρ(ι)·ες, τρ(ι)·ας
mas nom pl or fem nom pl, mas acc pl or fem acc pl
three
ζητοῦντές [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while SEEK-ing
/search/inquire, look-into
} σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: [αὐτῷ]
RP: ζητοῦσίν ⬪ NA/UBS: τρεῖς ζητοῦντές
Acts 10:19
While Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, “Behold, three men seek you.
20Ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἀναστὰς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(α)·[ντ]·ς
2aor act ptcp mas nom|voc sg
upon STAND-ing
Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
κατάβηθι [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
κατα·β(η)·θι
2aor act imp 2nd sg
do-DESCEND-you(sg)!
descend, go down, dismount from, arrive at, attain one's end
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πορεύου [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·ου
pres mp imp 2nd sg
be-you(sg)-being-GO-ed!
go/depart/proceed/travel
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
, μηδὲν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν
μηδε[ι]ν
neu nom|acc sg
not one
διακρινόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-)
δια·κριν·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-DISCRIMINATE(POS)-ed--DOUBT(NEG)
Lit:"judge-from-side-to-side", hence thoroughly-discern/decide/distinguish/judge/separate, or doubt(neg).
· { διότι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

δι·ότι
διοτι
indecl
because/that
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
} ἐγὼ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
ἀπέσταλκα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απ·εσταλ·κα
perf act ind 1st sg
I-have-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
.
———
RP: διότι ⬪ NA/UBS: ὅτι
Acts 10:20
But arise, get down, and go with them, doubting nothing; for I have sent them.”
21Καταβὰς [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -)
κατα·β(α)·[ντ]·ς
2aor act ptcp mas nom|voc sg
upon DESCEND-ing
descend, go down, dismount from, arrive at, attain one's end
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἄνδρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ας
(mas) acc pl
men
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
, Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἐγώ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
εἰμι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
I-am-BE-ing; I-am
;
ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
ζητεῖτε [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-SEEK-ing, be-you(pl)-SEEK-ing!
/search/inquire, look-into
· τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
αἰτία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

αἰτία, -ας, ἡ; αἴτιος -ία -ον
αιτι·α; αιτι·α
(fem) nom|voc sg; neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
circumstance/reason; cause
[responsibility/credit for, basis, blame; cause]; [resposible (for), basis of crime]
δι’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δι’
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
ἣν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ην
fem acc sg
who/whom/which
πάρεστε [lexicon][inflect][close]
Verb

πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
παρ·(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-BE-PRESENT/NEAR-ing, be-you(pl)-BE-PRESENT/NEAR-ing!
Lit:"be-close-beside", hence be-present/here/near/close-beside/at-hand, to-have-come/arrived. Root for "παρουσία"(arrival/coming/visitation/entrance).
;
Acts 10:21
¶Peter went down to the men, and said, “Behold, I am he whom you seek. Why have you come What brings you here?”[a]
———
a Gk. τίς ἡ αἰτία δι’ ἣν πάρεστε, what is the cause because of which you are present?
22Οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
{ εἶπον [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·[σ]ον, ε·ειπ·ον, ειπ·ο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, 2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl, 2aor act ptcp mas voc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SAY-you(sg)!, I-SAY-ed, they-SAY-ed, upon SAY-ing
speak, tell
εἶπαν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]αν, ειπ·[σ]αν[τ]
1aor act ind 3rd pl, 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
they-SAY-ed, upon SAY-ing
speak, tell
} , Κορνήλιος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ος
(mas) nom sg
Cornelius
ἑκατοντάρχης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl. and Mas. 2nd Decl.)

ἑκατοντ·άρχης and -χος, -ου, ὁ (See also κεντυρίων)
εκατονταρχ·ης
(mas) nom sg
centurion
, ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φοβούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-FEAR-ed
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θεόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
, μαρτυρούμενός [lexicon][inflect][close]
Verb

μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-)
μαρτυρ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-BEAR-ed-WITNESS
[testify, report, attest]
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ὅλου [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ου
neu gen sg or mas gen sg
whole
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἔθνους [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·ος
(neu) gen sg
nation/culture/race
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
Ἰουδαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
Jewish
, ἐχρηματίσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

χρηματίζω (χρηματιζ-, χρηματι(ε)·[σ]-/χρηματι·σ-, χρηματι·σ-, κεχρηματι·κ-, κεχρηματισ-, χρηματισ·θ-)
ε·χρηματισ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-AUTHORITATIVELY-INSTRUCT-ed
[divine revelation or warning]
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ἀγγέλου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ου
(mas) gen sg
angel
messenger, envoy (human or otherwise); often in NT: Angel (spirit being sent as God's messenger)
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy
[dedicated, divine, pure]
μεταπέμψασθαί [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·πέμπω (μετα+πεμπ-, μετα+πεμψ-, μετα+πεμψ-, -, -, μετα+πεμφ·θ-)
μετα·πεμπ·σασθαι
1aor mp inf
to-be-???-ed
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οἶκον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ον
(mas) acc sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀκοῦσαι [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3); Verb

ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακουσ·αι; ακου·σαι
fem nom|voc pl; 1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
unwilling; to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR
; to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
ῥήματα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρηματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
declarations
/saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
σοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
Acts 10:22
¶They said, “Cornelius, a centurion, a righteous and God-fearing man and one who fears God, and well spoken of being attested by all the whole nation of the Jews, was directed by a holy angel to invite you to his house, and to listen to what you say.”
23Εἰσκαλεσάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·καλέομαι (-, -, εισ+καλε·σ-, -, -, -)
εισ·καλε·σαμεν·ος
1aor mp ptcp mas nom sg
upon being-INVITE-ed-IN
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
αὐτοὺς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
ἐξένισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)
ε·ξενι·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TREAT-AS-STRANGE/FOREIGN-ed
(from "ξένος":strange/foreign/novel), hence consider/treat-as-strange/foreign/novel, (by extension host/entertain.
.
Τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπαύριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·αύριον
επαυριον
indecl
tomorrow
[with article means the next day]
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
ἀναστὰς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(α)·[ντ]·ς
2aor act ptcp mas nom|voc sg
upon STAND-ing
Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
} ἐξῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εξ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME-ed-OUT
σπειρων
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
, καί [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τινες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ες
mas nom pl or fem nom pl
some/several
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀδελφῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ
αδελφ·ων; αδελφ·ων
(mas) gen pl; (fem) gen pl
brothers; sisters
How do we know these are accurate if anyone can edit them?;
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
Ἰόππης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Ἰόππη, -ης, ἡ
ιοππ·ης
(fem) gen sg
Joppa
συνῆλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
συν·ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-COME-ed-TOGETHER, they-COME-ed-TOGETHER
stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
.
———
RP: ὁ Πέτρος ⬪ NA/UBS: ἀναστὰς
Acts 10:23
So he called them in and lodged them. On the next day Peter arose and went out with them, and some of the brothers from Joppa accompanied him.
24{ Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ἐπαύριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·αύριον
επαυριον
indecl
tomorrow
[with article means the next day]
εἰσῆλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-COME IN/ ENTER-ed, they-COME IN/ ENTER-ed
Τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐπαύριον [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐπ·αύριον
επαυριον
indecl
tomorrow
[with article means the next day]
εἰσῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME IN/ ENTER-ed
} εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
Καισάρειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Καισάρεια, -ας, ἡ
καισαρει·αν
(fem) acc sg
Caesarea
[city of; Caesarea Maritima, unless specifically designated Caesarea Philippi]
. [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Κορνήλιος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ος
(mas) nom sg
Cornelius
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
προσδοκῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -)
προσ·δοκ(α)·ο[υ]ν[τ], προσ·δοκ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg, pres act ptcp mas nom sg
while EXPECT-ing
expect, look for, wait for
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
, συγκαλεσάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·καλέω (συν+καλ(ε)-, συν+καλε·σ-, συν+καλε·σ-, -, -, -)
συν·καλε·σαμεν·ος
1aor mp ptcp mas nom sg
upon being-CALL TOGETHER-ed
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
συγγενεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν
συγγεν(ε)·ες, συγγεν(ε)·ας
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl
relative
of the same family or kind; a blood relative
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἀναγκαίους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀναγκαῖος -α -ον
αναγκαι·ους
mas acc pl
necessary
φίλους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

φίλος -η -ον
φιλ·ους
mas acc pl
friend
companion
.
———
RP: Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσῆλθον ⬪ NA/UBS: Τῇ δὲ ἐπαύριον εἰσῆλθεν
Acts 10:24
On the next day they entered into Caesarea. Cornelius was waiting for them, having called together his relatives and his near friends.
25Ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
εἰσελθεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ειν
2aor act inf
to-COME IN/ ENTER
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
Πέτρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ον
(mas) acc sg
Peter
, συναντήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -)
συν·αντη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon MEET-ing
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
Κορνήλιος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ος
(mas) nom sg
Cornelius
, πεσὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
πεσ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^, πεσ·ο[υ]ν[τ]·^
fut act ptcp mas nom sg, 2aor act ptcp mas nom sg
going-to-FALL, upon FALL-ing
To fall, or throw oneself down. Numerous figurative uses, including to fail or be ruined.
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
πόδας [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποδ·ας
(mas) acc pl
feet
, προσεκύνησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -)
προσ·ε·κυνη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-PROSTRATE-ed
kneel or prostrate oneself before, in worship/reverence/honor
.
Acts 10:25
When it happened that Peter entered, Cornelius met him, fell down at his feet, and worshiped him.
26 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
{ αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ἤγειρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
ε·εγειρ·ε(ν), ε·εγειρ·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
he/she/it-was-RAISE-ing, he/she/it-RAISE-ed
erect
ἤγειρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
ε·εγειρ·ε(ν), ε·εγειρ·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
he/she/it-was-RAISE-ing, he/she/it-RAISE-ed
erect
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
} λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
speak, tell
, Ἀνάστηθι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(η)·θι
2aor act imp 2nd sg
do-STAND-you(sg)!
Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
· { κἀγὼ [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person])

κἀγώ (καὶ ἐγώ)
και εγω
nom sg
and/also I
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐγὼ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
} αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
ἄνθρωπός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
man
εἰμι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
I-am-BE-ing; I-am
;
.
———
RP: αὐτὸν ἤγειρεν ⬪ NA/UBS: ἤγειρεν αὐτὸν
RP: κἀγὼ ⬪ NA/UBS: καὶ ἐγὼ
Acts 10:26
But Peter raised him up, saying, “Stand up! I myself am also a man.”
27Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
συνομιλῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·ομιλέω (συν+ομιλ(ε)-, -, -, -, -, -)
συν·ομιλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while CONVERSE-ing
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
εἰσῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-COME IN/ ENTER-ed
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
εὑρίσκει [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρισκ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-FIND-ing, you(sg)-are-being-FIND-ed
/learn/discover (after searching)
συνεληλυθότας [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
συν·εληλυθ·[κ]οτ·ας
perf act ptcp mas acc pl
having COME-ed-TOGETHER
stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
πολλούς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·ους
mas acc pl
many
,
Acts 10:27
As he talked with him, he went in and found many gathered together.
28ἔφη [lexicon][inflect][close]
Verb

φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
ε·φ(α)·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-SAY-ing
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
, Ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
ἐπίστασθε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπίστα·μαι (not to be confused with ἐφ·ίστημι) (ath. επιστ(α)-/ath. επιστ(η)-, -, -, -, -, -)
επιστ(α)·εσθε, επιστ(α)·σθε
pres mp ind 2nd pl or pres mp imp 2nd pl, pres mp ind 2nd pl or pres mp imp 2nd pl
you(pl)-are-being-UNDERSTAND-ed, be-you(pl)-being-UNDERSTAND-ed!
[Lit:"stand-over/upon", hence understand, confidently-know, capable]
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἀθέμιτόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·θέμιτος -ον
αθεμιτ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
unacceptable
Lit:"not-acceptable/customary", hence unacceptable/uncustomary, (by extension) unlawful/abominable. Unseemly, forbidden.
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἀνδρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ι
(mas) dat sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
Ἰουδαίῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
Jewish
κολλᾶσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-)
κολλ(α)·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-JOIN/STICK-ed-TO
[glue, cement, unite]
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
προσέρχεσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
προσ·ερχ·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-APPROACH-ed
ἀλλοφύλῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀλλό·φυλος -ον
αλλοφυλ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
foreign
Tribe, race
· { καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐμοὶ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμοι; εμ·οι
dat sg; mas nom|voc pl
me; my/mine
;
κἀμοὶ [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person]); Verb

κἀγώ (καὶ ἐγώ); κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -)
και εμοι; καμ·οι
dat sg; 2aor act opt 3rd sg
and/also I; he/she/it-happens-to-WEARY/LABORED
;
} [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἔδειξεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-)
ε·δεικ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-SHOW-ed
prove
μηδένα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν
μηδε[ι]ν·α
mas acc sg
not one
κοινὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κοινός -ή -όν
κοιν·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
common
/stripped of specialness, by extension vulgar. For Hebrews: defiled/unclean/profaned.
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἀκάθαρτον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·κάθαρτος -ον
ακαθαρτ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
unclean
(impure)
λέγειν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ειν
pres act inf
to-be-SAY-ing
speak, tell
ἄνθρωπον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ον
(mas) acc sg
man
·
———
RP: καὶ ἐμοὶ ⬪ NA/UBS: κἀμοὶ
Acts 10:28
He said to them, “You yourselves know how it is an unlawful thing for a man who is a Jew to join himself or come to one of another nation, but God has shown me that I shouldn’t call any man unholy or unclean.
29διὸ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

διό (δι’ ὅ)
διο
indecl
therefore
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀναντιρρήτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀν·αντι·ρρήτως
αναντιρρητως
indecl
incontrovertibly
ἦλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-COME-ed, they-COME-ed
Sometimes (carelessly?) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
μεταπεμφθείς [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·πέμπω (μετα+πεμπ-, μετα+πεμψ-, μετα+πεμψ-, -, -, μετα+πεμφ·θ-)
μετα·πεμπ·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
upon being-???-ed
. Πυνθάνομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -)
πυνθαν·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-INQUIRE-ed
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
, τίνι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τιν·ι
neu dat sg or mas dat sg or fem dat sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
λόγῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ῳ
(mas) dat sg
word
word
μετεπέμψασθέ [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·πέμπω (μετα+πεμπ-, μετα+πεμψ-, μετα+πεμψ-, -, -, μετα+πεμφ·θ-)
μετα·ε·πεμπ·σασθε
1aor mp ind 2nd pl
you(pl)-were-???-ed
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
.
Acts 10:29
Therefore also And more to the point, I came without complaint incontrovertibly—when I was sent for. I ask therefore, why did you send for me?”
30Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
Κορνήλιος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ος
(mas) nom sg
Cornelius
ἔφη [lexicon][inflect][close]
Verb

φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
ε·φ(α)·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was-SAY-ing
, Ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τετάρτης [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

τέταρτος -η -ον
τεταρτ·ης
fem gen sg
fourth
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day, days
μέχρι [lexicon][inflect][close]
Particle

μέχρι/μέχρις
μεχρι
indecl
until
[μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only]
ταύτης [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ης
fem gen sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ὥρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
hour, hours
τήν
ἤμην [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·μην
impf mp ind 1st sg
I-was-being
{ νηστεύων [lexicon][inflect][close]
Verb

νηστεύω (νηστευ-, νηστευ·σ-, νηστευ·σ-, νενηστευ·κ-, νενηστευ-, -)
νηστευ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while FAST-ing
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
⬪ - } τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἐνάτην [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἔνατος -η -ον
ενατ·ην
fem acc sg
ninth
{ ὥραν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·αν
(fem) acc sg
hour
τήν
⬪ - } προσευχόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)
προσ·ευχ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-PRAY-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home
/dwelling-place, by extension, household.
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-SEE/BEHOLD-ed!
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἀνὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
irreg. ανε[δ]ρ·^
(mas) nom sg
man
(as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
ἔστη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
ε·στ(η)·^
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-STAND-ed
/cause-to-stand
ἐνώπιόν [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen); in the sight of/ in front of
Lit:"in-sight-of"; face to face
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἐσθῆτι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

ἐσθή[τ]ς, -ῆτος, ἡ, dat. pl. ἐσθήσεσιν
εσθητ·ι
(fem) dat sg
clothing
λαμπρᾷ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

λαμπρός -ά -όν
λαμπρ·ᾳ
fem dat sg
bright
,
———
RP: νηστεύων, καὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: ὥραν ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:30
¶Cornelius said, “Four days ago, I was fasting until this hour, and at the ninth hour, I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing,
31καί [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φησιν [lexicon][inflect][close]
Verb

φημί (ath. φ(α)-/ath. φ(η)-, -, φη·σ-, -, -, -)
φ(α)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is-SAY-ing
, Κορνήλιε [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Κορνήλιος, -ου, ὁ
κορνηλι·ε
(mas) voc sg
Cornelius
, εἰσηκούσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ε·ακουσ·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-HEAR-ed
Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
προσευχή [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

προσ·ευχή, -ῆς, ἡ
προσευχ·η
(fem) nom|voc sg
prayer
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἐλεημοσύναι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐλεημο·σύνη, -ης, ἡ
ελεημοσυν·αι
(fem) nom|voc pl
alms/mercifulnesses
pity kindness
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἐμνήσθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
ε·μνησ·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-REMEMBER-ed
/remind/recollect, become-mindful-of(middle), reminded(person-passive) remembered (entity-passive).
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen); in the sight of/ in front of
Lit:"in-sight-of"; face to face
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
.
Acts 10:31
and said, ‘Cornelius, your prayer is heard, and your gifts to the needy are remembered in the sight of God.
32Πέμψον [lexicon][inflect][close]
Verb

πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)
πεμπ·σον, πεμπ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SEND-you(sg)!, going-to-SEND
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
Ἰόππην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

Ἰόππη, -ης, ἡ
ιοππ·ην
(fem) acc sg
Joppa
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μετακάλεσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

μετα·καλέω (-, μετα+καλε·σ-, μετα+καλε·σ-, -, -, -)
μετα·καλε·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-CALL, be-you(sg)-CALL-ed!, he/she/it-happens-to-CALL
Σίμωνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·α
(mas) acc sg
Simon
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
ἐπικαλεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
επι·καλ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-CALL-UPON-ed
Lit:"call-upon", hence call-upon(+gen), appeal-to(+acc, dat), surnamed (passive + specific name)
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
· οὗτος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ξενίζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ξενίζω (ξενιζ-, ξενι(ε)·[σ]-, ξενι·σ-, -, -, ξενισ·θ-)
ξενιζ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-TREAT-AS-STRANGE/FOREIGN-ed
(from "ξένος":strange/foreign/novel), hence consider/treat-as-strange/foreign/novel, (by extension host/entertain.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
οἰκίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος)
οικι·ᾳ
(fem) dat sg
house
Σίμωνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

Σίμων, -ωνος, ὁ, voc. sg. Σίμων
σιμων·ος
(mas) gen sg
Simon
βυρσέως [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

βυρσεύς, -έως, ὁ
βυρσ(ευ)·ος
(mas) gen sg
tanner
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
θάλασσαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θάλασσα, -ης, ἡ
θαλασσ·αν
(fem) acc sg
sea
· { ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
παραγενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
παρα·γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-PRESENT-ed
Lit:"become-close-beside", hence, appear/arrive, show-up, turn-up.
λαλήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SPEAK, you(sg)-will-be-SPEAK-ed
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
⬪ - } .
———
RP: ὃς παραγενόμενος λαλήσει σοι ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:32
Send therefore to Joppa, and summon Simon, who is surnamed Peter. He lodges in the house of Simon a tanner, by the seaside. When he comes, he will speak to you.’
33Ἐξαυτῆς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐξ·αυτῆς (cf. εὐθέως and παραχρῆμα)
εξαυτης
indecl
immediately after
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
ἔπεμψα [lexicon][inflect][close]
Verb

πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-)
ε·πεμπ·σα
1aor act ind 1st sg
I-SEND-ed
πρός [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
· σύ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you(sg)
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
καλῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καλῶς
καλως
indecl
ideally
well, rightly
ἐποίησας [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σας
1aor act ind 2nd sg
you(sg)-DO/MAKE-ed
παραγενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-)
παρα·γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-PRESENT-ed
Lit:"become-close-beside", hence, appear/arrive, show-up, turn-up.
. Νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἡμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημεις
nom pl
we
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen); in the sight of/ in front of
Lit:"in-sight-of"; face to face
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
πάρεσμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -)
παρ·(εσ)·μεν
pres act ind 1st pl
we-are-BE-PRESENT/NEAR-ing
Lit:"be-close-beside", hence be-present/here/near/close-beside/at-hand, to-have-come/arrived. Root for "παρουσία"(arrival/coming/visitation/entrance).
ἀκοῦσαι [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-1-3); Verb

ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακουσ·αι; ακου·σαι
fem nom|voc pl; 1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
unwilling; to-HEAR, be-you(sg)-HEAR-ed!, he/she/it-happens-to-HEAR
; to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
προστεταγμένα [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)
προσ·τετασσ·μεν·α
perf mp ptcp neu nom|acc|voc pl
having-been-GIVE-ed-A-DIRECTIVE
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
{ ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
} .
———
RP: ὑπὸ τοῦ θεοῦ ⬪ NA/UBS: ὑπὸ τοῦ κυρίου
Acts 10:33
Therefore I sent to you at once, and it was good of you to come. Now therefore we are all here present in the sight of before God to hear all things that have been commanded you by God the lord.”
34Ἀνοίξας [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
αν·οιγ·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon OPEN-UP-ing
Lit:"open-up".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-SAY-ed
speak, tell
,
Ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἀληθείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
truth, truths
καταλαμβάνομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-)
κατα·λαμβαν·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-LAY-HOLD-OF-ed
Lit:"take-down", hence grasp/clench/snag/catch/overtake/take-hold-of/take/capture. Fig:realize/understand/comprehend/seize with the mind
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
{ προσωπολήπτης [lexicon][inflect][close]
Verb (Mas. 1st Decl.)

προσ·ωπο·λή(μ)πτης, -ου, ὁ
προσωποληπτ·ης
(mas) nom sg
one who shows partiality
προσωπολήμπτης [lexicon][inflect][close]
Verb (Mas. 1st Decl.)

προσ·ωπο·λή(μ)πτης, -ου, ὁ
προσωπολημπτ·ης
(mas) nom sg
one who shows partiality
} [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
·
———
RP: προσωπολήπτης ⬪ NA/UBS: προσωπολήμπτης
Acts 10:34
¶Peter opened his mouth and said, “Truly I perceive grasp that God doesn’t is not a show-er of favoritism partiality;[a]
———
a Cf. Rom. 2:11.
35ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
παντὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ι
neu dat sg or mas dat sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἔθνει [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·ι
(neu) dat sg
nation/culture/race
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
φοβούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-FEAR-ed
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐργαζόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-)
εργαζ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-WORK/STRIVE-ed
δικαιοσύνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ην
(fem) acc sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
, δεκτὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεκτός -ή -όν
δεκτ·ος
mas nom sg
acceptable/agreeable
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
Acts 10:35
but in every nation he who fears him and works righteousness is acceptable to him.[a]
———
a Cf. Rom. 2:14-15.
36Τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
λόγον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ον
(mas) acc sg
word
word
{ ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
⬪ [ ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
] } ἀπέστειλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-SEND-FORTH-ed
Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
υἱοῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·οις
(mas) dat pl
sons
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
, εὐαγγελιζόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-)
ευ·αγγελιζ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-ANNOUNCE-ed
bring good news
εἰρήνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εἰρήνη, -ης, ἡ
ειρην·ην
(fem) acc sg
peace
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Jesus or Joshua]
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
οὗτός [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
———
RP: ὃν ⬪ NA/UBS: [ὃν]
Acts 10:36
The word which he sent to the children of Israel, preaching sharing good news of peace by through Jesus Christ—he is Lord of all—
37ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
οἴδατε [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
, τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
γενόμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·ον
2aor mp ptcp mas acc sg or 2aor mp ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
ῥῆμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρημα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
declaration
/saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
καθ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
καθ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ὅλης [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ης
fem gen sg
whole
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea; Jewish
[region of];
, { ἀρξάμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
αρχ·σαμεν·ον
1aor mp ptcp mas acc sg or 1aor mp ptcp neu nom|acc|voc sg
upon being-BEGIN/RULE-ed
Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
ἀρξάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
αρχ·σαμεν·ος
1aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BEGIN/RULE-ed
Lit:"head/chief", hence rule or begin (depending upon context).
} ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Γαλιλαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·ας; γαλιλαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Galilee ; Galilean
[district of];
, μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
βάπτισμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

βάπτισμα[τ], -ατος, τό (cf. βαπτισμός)
βαπτισμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
immerser
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἐκήρυξεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-)
ε·κηρυσσ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-PROCLAIM-ed
/announce/preach
Ἰωάννης [lexicon][inflect][close]
Verb

Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ
ιωανν·ης
(mas) nom sg
John
·
———
RP: ἀρξάμενον ⬪ NA/UBS: ἀρξάμενος
Acts 10:37
you yourselves know what happened, which was proclaimed throughout all Judea, beginning from Galilee, after the baptism which John preached;
38Ἰησοῦν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ον
(mas) acc sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
{ Ναζαρέτ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ
ναζαρετ
(fem) indecl
Nazareth
Ναζαρέθ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. Indecl.)

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ
ναζαρεθ
(fem) indecl
Nazareth
} , ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἔχρισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-)
ε·χρι·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-ANNOINT-ed
given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'.
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
πνεύματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ι
(neu) dat sg
spirit
spirit; also wind, breath
ἁγίῳ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
holy
[dedicated, divine, pure]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δυνάμει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ι
(fem) dat sg
ability
/power
, ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
διῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -)
δι·ε·ελθ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
he/she/it-PASS-THROUGH-ed
Lit:"come-through",hence go/pass-through
εὐεργετῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.); Verb

εὐ·εργέτης, -οῦ, ὁ; εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-)
ευεργετ·ων; ευ·εργετ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
benefactors; while BENEFIT-ing
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἰώμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἰάομαι (ι(α)-, ια·σ-, ια·σ-, -, ια-, ια·θ-)
ι(α)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-CURE-ed
(supernaturally, instantly), in contrast with "θεραπεύω" (to gradually heal or reverse a sickness/disease/weakness)
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
καταδυναστευομένους [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-)
κατα·δυναστευ·ομεν·ους
pres mp ptcp mas acc pl
while being-OPPRESS-ed
[place/be place under dominion, enslave. see Esdras B 15:5]
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
διαβόλου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

διά·βολος -ον
διαβολ·ου
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
diabolical
Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout).
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
μετ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
———
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρέθ
Acts 10:38
even Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him.
39Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἡμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημεις
nom pl
we
{ ἐσμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·μεν
pres act ind 1st pl
we-are
⬪ - } μάρτυρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
μαρτυρ·ες
(mas) nom|voc pl
witness-bearer
One who bears witness.
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ὧν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
who/whom/which
ἐποίησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-DO/MAKE-ed
ἔν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
χώρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

χώρα, -ας, ἡ
χωρ·ᾳ
(fem) dat sg
region
realm (clίme); land, country, territory, tract, province
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
Ἰουδαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
Jewish
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
Ἱερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
⬪ [ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
] Ἰερουσαλήμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl. and Fem. 1st Decl. and Fem. Indecl.)

Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
ιερουσαλημ
(fem) indecl
Jerusalem
[city of]
} · ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
{ ἀνεῖλον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
αν·ε·ελ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-PUT AWAY-ed, they-PUT AWAY-ed
put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
ἀνεῖλαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
αν·ε·ελ·[σ]αν
1aor act ind 3rd pl
they-PUT AWAY-ed
put away; of men being killed, put away, of anything, including people, that are not in the right place
} κρεμάσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-)
κρεμα·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
upon HANG-ing-UP
[pass. hung, suspended]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ξύλου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ξύλον, -ου, τό
ξυλ·ου
(neu) gen sg
tree
, by extension, something wooden; piece of wood; wooden implement; club/gallows/stocks or, in NT, cross.
.
———
RP: ἐσμεν ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐν Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: [ἐν] Ἰερουσαλήμ
RP: ἀνεῖλον ⬪ NA/UBS: ἀνεῖλαν
Acts 10:39
We are witnesses of everything he did both in the country of the Jews, and in Jerusalem; whom they also killed, hanging him on a tree.
40Τοῦτον [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ον
mas acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἤγειρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
ε·εγειρ·ε(ν), ε·εγειρ·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
he/she/it-was-RAISE-ing, he/she/it-RAISE-ed
erect
{ τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
⬪ [ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
] τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
} τρίτῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

τρίτος -η -ον
τριτ·ῃ
fem dat sg
third
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἔδωκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δω·κε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-GIVE-ed
assign, concede, hand over, /offer, grant/bestow(to an inferior).
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ἐμφανῆ [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἐμ·φανής -ές
εμφαν(ε)·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg or fem acc sg
apparent
γενέσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·εσθαι
2aor mp inf
to-be-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
,
———
RP: τῇ ⬪ NA/UBS: [ἐν] τῇ
Acts 10:40
God raised him up the third day, and gave him to be revealed,
41οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
παντὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ι
neu dat sg or mas dat sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λαῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ῳ
(mas) dat sg
people
, ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
μάρτυσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

μάρτυ[ρ]ς, -υρος, ὁ, dat. pl. μάρτυ[ρ]σιν
μαρτυ[ρ]·σι(ν)
(mas) dat pl
witness-bearer
One who bears witness.
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
προκεχειροτονημένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·χειρο·τονέω (-, -, -, -, προ+κεχειροτονη-, -)
προ·κεχειροτονη·μεν·οις
perf mp ptcp mas dat pl or perf mp ptcp neu dat pl
having-been-APPOINT-ed-BEFOREHAND
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
, ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
us
, οἵτινες [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι
οι·τιν·ες
mas nom pl
those/such-who/which/that
Lit:"which/who-some" a-particular/some-who/which/that; "ἕως ὅτου": until-when
συνεφάγομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·εσθίω (συν+εσθι-, -, 2nd συν+φαγ-, -, -, -)
συν·ε·φαγ·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-EAT TOGETHER-ed
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
συνεπίομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

συμ·πίνω (-, -, 2nd συν+πι-, -, -, -)
συν·ε·πι·ομεν
2aor act ind 1st pl
we-DRINK-ed-WITH
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἀναστῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(η)·ναι, ανα·στ(η)·εναι
2aor act inf, 2aor act inf
to-STAND
Lit:"stand-up-again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
νεκρῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

νεκρός -ά -όν
νεκρ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
dead
.
Acts 10:41
not to all the people, but to witnesses who were chosen before by God, to us, who ate and drank with him after he rose from the dead.[a]
———
a See Mk. 16:14; Lk. 24:30, 43; Jn. 21:13.
42Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
παρήγγειλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -)
παρ·ε·αγγειλ·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-CHARGE-ed
Lit:"announce/inform-close-beside", hence pass-along, prescribe, instruct, recommend, exhort, summon, enjoin Ἐπιτρέπεταί Ἐπιτρέπεταί
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
us
κηρύξαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-)
κηρυσσ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM
/announce/preach
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λαῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ῳ
(mas) dat sg
people
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διαμαρτύρασθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·μαρτύρομαι (δια+μαρτυρ-, -, δια+μαρτυρ·[σ]-, -, -, -)
δια·μαρτυρ·[σ]ασθαι
1aor mp inf
to-be-SOLEMNIZE-ed
[solemnly tell; starkly warn; convey in the gravest of terms]
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
{ αὐτός [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
οὗτός [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
} ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ὡρισμένος [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)
ωρισ·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
having-been-SET-BOUNDARY/ORDAIN-ed
[surrounding boudary, separate by boundaries, ordain, lay down determine.]
ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
κριτὴς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

κριτής, -οῦ, ὁ
κριτ·ης
(mas) nom sg
judge
[see critic]
ζώντων [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζ(η)·οντων, ζ(η)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-LIVE-ing!, while LIVE-ing
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νεκρῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

νεκρός -ά -όν
νεκρ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
dead
.
———
RP: αὐτός ⬪ NA/UBS: οὗτός
Acts 10:42
He commanded us[a] to preach proclaim to the people and to testify that this is he the one who is appointed has been ordained[b] by God (as) the Jjudge of (the) living and of (the) dead.
———
a See Mt. 28:18-20; Mk. 16:15-18; Lk. 24:45-49.
b Gk. ὁρίζω. See also Acts 17:31, Rom. 1:4.
43Τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
προφῆται [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·αι
(mas) nom|voc pl
prophets
minister, and interpreter, one who expounds the will of God
μαρτυροῦσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

μαρτυρέω (μαρτυρ(ε)-, μαρτυρη·σ-, μαρτυρη·σ-, μεμαρτυρη·κ-, μεμαρτυρη-, μαρτυρη·θ-)
μαρτυρ(ε)·ουσι(ν), μαρτυρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-BEAR-ing-WITNESS, while BEAR-ing-WITNESS
[testify, report, attest]
, ἄφεσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἄφ·εσις, -εως, ἡ
αφεσ(ι)·ν
(fem) acc sg
forgiveness
ἁμαρτιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·ων
(fem) gen pl
sins
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
λαβεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
λαβ·ειν
2aor act inf
to-TAKE/RECEIVE
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ὀνόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ος
(neu) gen sg
name
(with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πιστεύοντα [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
πιστευ·ο[υ]ντ·α
pres act ptcp mas acc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc pl
while BELIEVE/TRUST-ing
be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
.
Acts 10:43
All the prophets testify about him, that through his name every one who believinges in him will receive remission forgiveness of sins.”
44Ἔτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἔτι
ετι
indecl
yet/still/ while
λαλοῦντος [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while SPEAK-ing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Πέτρου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ου
(mas) gen sg
Peter
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ῥήματα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρηματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
declarations
/saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, ἐπέπεσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)
επι·ε·πεσ·[σ]ε(ν), επι·ε·πεσ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
he/she/it-FALL-UPON-ed
Lit:"fall-upon".
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy
[dedicated, divine, pure]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἀκούοντας [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
while HEAR-ing
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
λόγον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ον
(mas) acc sg
word
word
.
Acts 10:44
¶While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all those who heard the word.
45Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐξέστησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-)
εκ·ε·στη·σαν, εκ·ε·στ(η)·σαν
1aor act ind 3rd pl, 2aor act ind 3rd pl
they-BE-ASTONISHED-ed
Lit:stand-from-out-of", hence be-astonished/astounded/amazed/crazy/out-of-ones-mind. LXX:tremble/confuse/dismay/upset/trouble/faint/displace
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
περιτομῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

περι·τομή, -ῆς, ἡ
περιτομ·ης
(fem) gen sg
circumcision
πιστοί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
πιστ·οι; πιστ(ο)·ει, πιστ(ο)·ῃ, πιστ(ο)·οι
mas nom|voc pl; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg, pres act opt 3rd sg
faithful; he/she/it-is-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing, you(sg)-are-being-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ed, you(sg)-are-being-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ed, he/she/it-should-be-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing, you(sg)-should-be-being-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ed, he/she/it-happens-to-be-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing
trusthworthy; "πιστόω",from adj."πιστός" (faithful). GNT:1x, 2Tim 3:14 (AIP), KJV:"hast-been-assured-of", NAS: have-become-convinced". LXX (16x): make certain/steadfast/firm/establish
, ὅσοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσος -η -ον
οσ·οι
mas nom pl
as much/many as
{ συνῆλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
συν·ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-COME-ed-TOGETHER, they-COME-ed-TOGETHER
stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
συνῆλθαν [lexicon][inflect][close]
Verb

συν·έρχομαι (συν+ερχ-, συν+ελευ·σ-, συν+ελθ·[σ]- or 2nd συν+ελθ-, συν+εληλυθ·[κ]-, -, -)
συν·ε·ελθ·[σ]αν
1aor act ind 3rd pl
they-COME-ed-TOGETHER
stick together, congregated, convene, meet, come to recuperate
} τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Πέτρῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ῳ
(mas) dat sg
Peter
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἔθνη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
εθν(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
nations
Lit: from etho (vb: to form a custom/culture). Hence, a race/people, joined by shared language, customs, history, and culture. Usually applied to Gentiles (except Jn 11:50).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δωρεὰ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δωρεά, -ᾶς, ἡ (cf. δόμα and δῶρον)
δωρε·α
(fem) nom|voc sg
gift
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy
[dedicated, divine, pure]
πνεύματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ος
(neu) gen sg
spirit
spirit; also wind, breath
ἐκκέχυται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-)
εκ·κεχυ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-POUR-OUT-ed
spill,shed
.
———
RP: συνῆλθον ⬪ NA/UBS: συνῆλθαν
Acts 10:45
They of the circumcision who believed were amazed astounded, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit was also poured out on the Gentiles.
46Ἤκουον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
I-was-HEAR-ing, they-were-HEAR-ing
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
λαλούντων [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλ(ε)·οντων, λαλ(ε)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-SPEAK-ing!, while SPEAK-ing
γλώσσαις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·αις
(fem) dat pl
tongues
the tongue; a language (by metonymy of the thing for what it produces); or something shaped like a tongue
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μεγαλυνόντων [lexicon][inflect][close]
Verb

μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
μεγαλυν·οντων, μεγαλυν·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-MAGNIFY/LAUD-ing!, while MAGNIFY/LAUD-ing
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θεόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god
[see theology]
. Τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
ἀπεκρίθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·ε·κρι·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-ANSWER-ed
Lit:"judge/decide-from", hence involves a response that requires some thinking/consideration/decision. Usually rendered "answer" (in response to a question/inquiry)
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
⬪ - } Πέτρος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Πέτρος, -ου, ὁ
πετρ·ος
(mas) nom sg
Peter
,
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
Acts 10:46
For they heard them speaking in other languages and magnifying God.
¶Then Peter answered,
47Μήτι [lexicon][inflect][close]
Particle

μήτι
μητι
indecl
Perhaps
Used with other particles = Perhaps; when the questioner is in doubt. otherwise with the negative expected; not(BDAG)[μήτι γε means surely then]
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὕδωρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

ὕδωρ, ὕδατος, τό
υδα[τ]·ρ > irreg. υδωρ
(neu) nom|acc|voc sg
water
{ κωλῦσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
κωλυ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-HINDER, be-you(sg)-HINDER-ed!, he/she/it-happens-to-HINDER
hinder, prevent, withhold
δύναταί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυνατ·αι; δυν(α)·ται
fem nom|voc pl; pres mp ind 3rd sg
capable; he/she/it-is-being-ABLE-ed
/powerful/able/;
δύναται [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δυνατός -ή -όν; δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυνατ·αι; δυν(α)·ται
fem nom|voc pl; pres mp ind 3rd sg
capable; he/she/it-is-being-ABLE-ed
/powerful/able/;
κωλῦσαί [lexicon][inflect][close]
Verb

κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
κωλυ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-HINDER, be-you(sg)-HINDER-ed!, he/she/it-happens-to-HINDER
hinder, prevent, withhold
} τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
, τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
βαπτισθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-)
βαπτισ·θηναι
aor θη inf
to-be-TO IMMERSE-ed
τούτους [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ους
mas acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, οἵτινες [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι
οι·τιν·ες
mas nom pl
those/such-who/which/that
Lit:"which/who-some" a-particular/some-who/which/that; "ἕως ὅτου": until-when
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy
[dedicated, divine, pure]
ἔλαβον [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
ε·λαβ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-TAKE/RECEIVE-ed, they-TAKE/RECEIVE-ed
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
{ καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly
[according to how/in accordance with how]
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
} καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἡμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημεις
nom pl
we
;
———
RP: κωλῦσαι δύναταί ⬪ NA/UBS: δύναται κωλῦσαί
RP: καθὼς ⬪ NA/UBS: ὡς
Acts 10:47
“Can any man forbid the water, that these who have received the Holy Spirit as well as we[a] should not be baptized?”
———
a See Acts 2:4.
48Προσέταξέν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·τάσσω/-τάττω (προσ+τασσ-/προσ+ταττ-, προσ+ταξ-, προσ+ταξ-, προσ+τεταχ·[κ]-, προσ+τετασσ-, προσ+ταγ·[θ]-/προσ+ταχ·θ-)
προσ·ε·τασσ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-GIVE-ed-A-DIRECTIVE
{ τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
} αὐτοὺς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
them/same
{ βαπτισθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-)
βαπτισ·θηναι
aor θη inf
to-be-TO IMMERSE-ed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name
(with regard to)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name
(with regard to)
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Jesus or Joshua]
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
βαπτισθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

βαπτίζω (βαπτιζ-, βαπτι·σ-, βαπτι·σ-, -, βεβαπτισ-, βαπτισ·θ-)
βαπτισ·θηναι
aor θη inf
to-be-TO IMMERSE-ed
} . Τότε [lexicon][inflect][close]
Adverb

τότε
τοτε
indecl
then
ἠρώτησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-)
ε·ερωτη·σαν
1aor act ind 3rd pl
they-ENTREAT-ed
ask about a thing, interrogate, question inquire, query, quest
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
ἐπιμεῖναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·μένω (επι+μεν-, επι+μεν(ε)·[σ]-, επι+μειν·[σ]-, -, -, -)
επι·μειν·[σ]αι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-CONTINUE, be-you(sg)-CONTINUE-ed!, he/she/it-happens-to-CONTINUE
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day, days
τινάς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ας
mas acc pl or fem acc pl
some/several
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
.
———
RP: τε ⬪ NA/UBS: δὲ
RP: βαπτισθῆναι ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ χριστοῦ βαπτισθῆναι
Acts 10:48
He commanded them to be baptized in the name[a] of Jesus Christ. Then they asked him to stay some days.
———
a See Acts 10:43: Everyone who believes in him [Jesus] receives forgiveness of sins through his name (ESV).
« Ch 9» Ch 11

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 29-Nov-2020 15:11:55 EST

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48