www.katabiblon.com

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α

1st Letter to Timothy

  Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible11Τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit
spirit; also wind, breath
ῥητῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ῥητῶς
ρητως
indecl
expressly
λέγει [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SAY-ing, you(sg)-are-being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑστέροις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

ὕσ·τερος -α -ον; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-)
υστερ·οις; υστερ(ε)·οις
neu dat pl or mas dat pl; pres act opt 2nd sg
latter; you(sg)-happen-to-be-LACK-ing
; Literally: come later than. Metaphorically: lag behind, be inferior, fail to obtain, lack.
καιροῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
καιρ·οις
(mas) dat pl
periods of time
/season
ἀποστήσονταί [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-)
απο·στη·σονται
fut mp ind 3rd pl
they-will-be-DISENGAGE-ed
Lit: "stand-from", hence by extn, depart, disengage-from, meta:renounce.. Often passively rendered "fall away"( during tribulation, but more properly renounce (due to tribulation).
τινες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τιν·ες
mas nom pl or fem nom pl
some/several
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith/faithfulness
allegiance; trust; trustworthiness; πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, προσέχοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
προσ·εχ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
while PAY/TAKE-HEED-ing
Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
πνεύμασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]·σι(ν)
(neu) dat pl
spirits
spirit; also wind, breath
πλάνοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

πλάνος -ον
πλαν·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl
leading astray/deceitful
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διδασκαλίαις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

διδασκαλία, -ας, ἡ
διδασκαλι·αις
(fem) dat pl
teachings
doctrine
δαιμονίων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων)
δαιμονι·ων
(neu) gen pl
demons
,
1Tm 4:1
¶But the Spirit says expressly in no uncertain terms[a] that in latter times some will fall away dissociate[b] from the faith, paying attention to heeding seducing deceitful spirits and doctrines teachings of demons,
———
a Gk. ῥητῶς, expressly.
b Gk. ἀφίστημι.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-06-05 Editors: 1
22ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑποκρίσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ὑπό·κρισις, -εως, ἡ
υποκρισ(ι)·ι
(fem) dat sg
hypocrisy
υποκρισις means a pretense outwardly of what one is not inwardly or something done to be seen by men, rather than God. The term originated in the Greek theater, where it came to mean "acting in a play," hence "pretending to be what one is
ψευδολόγων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ψευδο·λόγος -ον
ψευδολογ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
false-worded/mendacious
, { κεκαυτηριασμένων [lexicon][inflect][close]
Verb

καυστηριάζω v.l. καυτ- (-, -, -, -, κεκαυστηριασ-/κεκαυτηριασ-, -)
κεκαυτηριασ·μεν·ων
perf mp ptcp fem gen pl or perf mp ptcp mas gen pl or perf mp ptcp neu gen pl
having-been-CAUTERIZE-ed
κεκαυστηριασμένων [lexicon][inflect][close]
Verb

καυστηριάζω v.l. καυτ- (-, -, -, -, κεκαυστηριασ-/κεκαυτηριασ-, -)
κεκαυστηριασ·μεν·ων
perf mp ptcp fem gen pl or perf mp ptcp mas gen pl or perf mp ptcp neu gen pl
having-been-CAUTERIZE-ed
} τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἰδίαν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἴδιος -ία -ον
ιδι·αν
fem acc sg
own
privately
συνείδησιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

συν·είδησις, -εως, ἡ
συνειδησ(ι)·ν
(fem) acc sg
conscience
Lit:"know/see-together-with", hence joint-knowing, moral and spiritual consciousness.
,
———
RP: κεκαυτηριασμένων ⬪ NA/UBS: κεκαυστηριασμένων
1Tm 4:2
through via the hypocrisy parroted creeds [b] of men who speak lies those whose words one cannot trust,[a] branded having cauterized in their own conscience [c]as with a hot iron;
———
a Gk. ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, in hypocrisy of ψευδολόγος [false-worded] people.
b υποκρισις should not be translated as the English word hypocrisy because the English meaning is not the same as the Greek. υποκρισις means being under predetermined critical analysis, like denominational creeds, whether formal or informal. It is a belief system or basis of judgement that has been passed down from others, i.e. the traditions of men.
c Their consciences have been cauterized by relying on false, predetermined creeds instead of using their minds to think μετα των λογιων του θεου, i.e. κατα τον λογον. Hence, they are ασυνετος, like unthinking animals parroting the words of Man, or actors reading woodenly and undeviatingly from a script.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-08-07 Editors: 2
33κωλυόντων [lexicon][inflect][close]
Verb

κωλύω (cf. φράσσω) (κωλυ-, κωλυ·σ-, κωλυ·σ-, -, -, κωλυ·θ-)
κωλυ·οντων, κωλυ·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-HINDER-ing!, while HINDER-ing
hinder, prevent, withhold
γαμεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

γαμέω (γαμ(ε)-, -, γαμη·σ-/γημ·[σ]-, γεγαμη·κ-, -, γαμη·θ-)
γαμ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-MARRY-ing
, ἀπέχεσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -)
απ·εχ·εσθαι
pres mp inf
to-be-being-HOLD-ed-BACK
[Lit:"from-have/from-hold"; c. acc., receive something from someone; c. gen. or c. ἀπό, hold a distance away, or abstain from] have or receive in full
βρωμάτων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

βρῶμα[τ], -ατος, τό
βρωματ·ων
(neu) gen pl
foods
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
α
neu nom|acc pl
who/whom/which
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
ἔκτισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κτίζω (κτιζ-, -, κτι·σ-, -, εκτισ-, κτισ·θ-)
ε·κτι·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-CREATE-ed
/build/form/shape/make (always used of God?).
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
{ μετάληψιν [lexicon][inflect][close]
Verb (Fem. 3rd Decl.)

μετά·λη(μ)ψις, -εως, ἡ
μεταληψ(ι)·ν
(fem) acc sg
participation/alteration
μετάλημψιν [lexicon][inflect][close]
Verb (Fem. 3rd Decl.)

μετά·λη(μ)ψις, -εως, ἡ
μεταλημψ(ι)·ν
(fem) acc sg
participation/alteration
} μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
εὐχαριστίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·χαριστία, -ας, ἡ
ευχαριστι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
gratitude, gratitudes
Lit:"good/well-graciousness", hence thankfulness/gratitude/thanksagivung.
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
πιστοῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
πιστ·οις; πιστ(ο)·εις, πιστ(ο)·ῃς, πιστ(ο)·οις
neu dat pl or mas dat pl; pres act ind 2nd sg, pres act sub 2nd sg, pres act opt 2nd sg
faithful; you(sg)-are-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing, you(sg)-should-be-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing, you(sg)-happen-to-be-ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing
trusthworthy; "πιστόω",from adj."πιστός" (faithful). GNT:1x, 2Tim 3:14 (AIP), KJV:"hast-been-assured-of", NAS: have-become-convinced". LXX (16x): make certain/steadfast/firm/establish
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐπεγνωκόσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
επ·εγνω·κο[τ]·σι(ν)
perf act ptcp mas dat pl or perf act ptcp neu dat pl
having RECOGNIZE-ed
[To fully/intimately-know/understand, come to knowledge of, ackowledge]
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἀλήθειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·αν
(fem) acc sg
truth
.
———
RP: μετάληψιν ⬪ NA/UBS: μετάλημψιν
1Tm 4:3
forbidding marriage and (commanding) to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and fully know the truth.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-08-07 Editors: 2
44Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
κτίσμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κτίσμα[τ], -ατος, τό
κτισμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
creature
creature, i.e., created thing. Sometimes "creation".
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
καλόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
καλ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
good
good, useful, of quality, morally good, physically beautiful
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐδὲν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδε[ι]ν
neu nom|acc sg
none
[not one, no one]
ἀπόβλητον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀπό·βλητος -ον
αποβλητ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
thrown away
, μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
εὐχαριστίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·χαριστία, -ας, ἡ
ευχαριστι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
gratitude, gratitudes
Lit:"good/well-graciousness", hence thankfulness/gratitude/thanksagivung.
λαμβανόμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
λαμβαν·ομεν·ον
pres mp ptcp mas acc sg or pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
while being-TAKE/RECEIVE-ed
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
·
1Tm 4:4
For everything creature of God created[a] (is) good fit, and being received with thanksgiving, nothing (is) to be rejected thrown away, if it is received with thanksgiving.
———
a Gk. πᾶν κτίσμα θεοῦ, every creation of God.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-08-07 Editors: 2
55ἁγιάζεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-)
αγιαζ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-CONSECRATE-ed
sanctify, hallow, become holy
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
λόγου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ου
(mas) gen sg
word
word
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐντεύξεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἔν·τευξις, -εως, ἡ
εντευξ(ι)·ος
(fem) gen sg
appeal to authority
.
1Tm 4:5
For it is sanctified made holy through (the) word of God and prayer petition.[a]
———
a Gk. ἔντευξις. See also 1 Tm. 2:1.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-06-06 Editors: 1
66Ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ὑποτιθέμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -)
υπο·τιθ(ε)·μεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-PLACE-ed-UNDER
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
ἀδελφοῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·οις
(mas) dat pl
brothers
καλὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
καλ·ος
mas nom sg
good
good, useful, of quality, morally good, physically beautiful
ἔσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
εσ·[σ]ῃ
fut mp ind 2nd sg
you(sg)-will-be
διάκονος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Fem. 2nd Decl.)

δι·άκονος, -ου, ὁ and
διακον·ος
(mas) nom sg or (fem) nom sg
servant
attendant
{ Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Jesus or Joshua]
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
χριστοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ου
(mas) gen sg
Christ
lit. 'anointed'
Ἰησοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
irreg. ιησου (instead of ιησ(ο)·ῳ > ιησῳ), ιησ(ο)·ε, ιησ(ο)·ου, ιησου
(mas) dat sg, (mas) voc sg, (mas) gen sg, (mas) indecl
Jesus, Jesus
[Jesus or Joshua]
} , ἐντρεφόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·τρέφω (εν+τρεφ-, -, -, -, -, -)
εν·τρεφ·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-BRING-ed-UP
[root: τρέφω; rear, cause to grow]
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
λόγοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οις
(mas) dat pl
words
word
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
πίστεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ος
(fem) gen sg
faith/faithfulness
allegiance; trust; trustworthiness; πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
καλῆς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καλός -ή -όν (cf. ἀγαθός)
καλ·ης
fem gen sg
good
good, useful, of quality, morally good, physically beautiful
διδασκαλίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

διδασκαλία, -ας, ἡ
διδασκαλι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
teaching, teachings
doctrine
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

fem dat sg
who/whom/which
παρηκολούθηκας [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·ακολουθέω (παρ+ακολουθ(ε)-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ηκολουθη·κ-, -, -)
παρ·ηκολουθη·κας
perf act ind 2nd sg
you(sg)-have-FULLY FOLLOW-ed
.
———
RP: Ἰησοῦ χριστοῦ ⬪ NA/UBS: χριστοῦ Ἰησοῦ
1Tm 4:6
If you instruct the brothers of these things, you will be a good servant of Christ Jesus, nourished being steeped[a] in the words of the faith, and of the good doctrine which you have followed.
———
a Gk. ἐντρέφω.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-05-29 Editors: 1
77Τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
βεβήλους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

βέβηλος -ον
βεβηλ·ους
mas acc pl or fem acc pl
desecrative
profane, impure, where we get the Babylon
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
γραώδεις [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

γρα·ώδης -ες
γραωδ(ε)·ες, γραωδ(ε)·ας
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl
old-woman-like
μύθους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

μῦθος, -ου, ὁ
μυθ·ους
(mas) acc pl
myths
παραιτοῦ [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -)
παρ·αιτ(ε)·ου
pres mp imp 2nd sg
be-you(sg)-being-REJECT-ed!
abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate
. Γύμναζε [lexicon][inflect][close]
Verb

γυμνάζω (γυμναζ-, -, -, -, γεγυμνασ-, -)
γυμναζ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-CONDITION/TRAIN-ing!
[train naked; see gymnasium, exercise]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σεαυτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
σεαυτ·ον
mas acc sg
yourself
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
εὐσέβειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
ευσεβει·αν
(fem) acc sg
godliness
Lit:"good=veneration/homage", hence reverence-to-God, god-likeness
·
1Tm 4:7
But refuse spurn profane and old wives’ fables tales. Exercise Condition yourself toward godliness.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-05-28 Editors: 1
88 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
σωματικὴ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σωματικός -ή -όν
σωματικ·η
fem nom|voc sg
corporeal
γυμνασία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

γυμνασία, -ας, ἡ
γυμνασι·α
(fem) nom|voc sg
training
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
ὀλίγον [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ὀλίγος -η -ον
ολιγ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
little
[see oligarchy]
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ὠφέλιμος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὠφέλιμος -ον
ωφελιμ·ος
mas nom sg or fem nom sg
beneficial
· [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εὐσέβεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εὐ·σέβεια, -ας, ἡ
ευσεβει·α
(fem) nom|voc sg
godliness
Lit:"good=veneration/homage", hence reverence-to-God, god-likeness
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ὠφέλιμός [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὠφέλιμος -ον
ωφελιμ·ος
mas nom sg or fem nom sg
beneficial
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, ἐπαγγελίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·αν
(fem) acc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
ἔχουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
while HAVE-ing
/hold.
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life; alive
life, whether physical or supernatural;
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
μελλούσης [lexicon][inflect][close]
Verb

μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -)
μελλ·ουσ·ης
pres act ptcp fem gen sg
while IMPEND/INTEND-ing
impend, intend, about to be; denotes imminence. Often used before an infinitive.
.
1Tm 4:8
For bodily exercise conditioning has some value is beneficial to some degree, but godliness has value is beneficial in for all things, having holding the promise of the life,[a] which is of now, and of that which is to come the future.
———
a Promise of life, see also 2 Tm. 1:1.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-06-24 Editors: 1
99Πιστὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πιστός -ή -όν
πιστ·ος
mas nom sg
faithful
trusthworthy
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λόγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ος
(mas) nom sg
word
word
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πάσης [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πασ·ης
fem gen sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἀποδοχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀπο·δοχή, -ῆς, ἡ
αποδοχ·ης
(fem) gen sg
acceptance
ἄξιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἄξιος -ία -ον
αξι·ος
mas nom sg
worthy
From "ἄγω" (bring/lead/carry somet5hing valuable), hence worthy/worthwhile/valuable
.
1Tm 4:9
This saying The word is faithful reliable and worthy of all acceptance.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-06-30 Editors: 1
1010Εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
{ καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
κοπιῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
κοπι(α)·ομεν, κοπι(α)·ωμεν
pres act ind 1st pl, pres act sub 1st pl
we-are-TOIL-ing, we-should-be-TOIL-ing
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὀνειδιζόμεθα [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-)
ονειδιζ·ομεθα
pres mp ind 1st pl
we-are-being-REPROACH-ed
reproach, scorn, revile, heap insults upon
κοπιῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
κοπι(α)·ομεν, κοπι(α)·ωμεν
pres act ind 1st pl, pres act sub 1st pl
we-are-TOIL-ing, we-should-be-TOIL-ing
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀγωνιζόμεθα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγωνίζομαι (αγωνιζ-, -, αγωνι·σ-, -, ηγωνισ-, -)
αγωνιζ·ομεθα
pres mp ind 1st pl
we-are-being-STRUGGLE-ed
} , ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἠλπίκαμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -)
ηλπι·καμεν
perf act ind 1st pl
we-have-HOPE-ed
/trust-in/expect/anticipate, survive, live through, outlast, outlive
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god
[see theology]
ζῶντι [lexicon][inflect][close]
Verb

ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
ζ(η)·ο[υ]ντ·ι
pres act ptcp mas dat sg or pres act ptcp neu dat sg
while LIVE-ing
Verb from "ζωή"(life), hence live/made-alive, exist, inhabit
, ὅς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
σωτὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

σωτήρ, -ῆρος, ὁ
σωτηρ
(mas) nom|voc sg
Savior
rescuer
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἀνθρώπων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ων
(mas) gen pl
persons
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
, μάλιστα [lexicon][inflect][close]
Adverb

μάλιστα
μαλιστα
indecl
more so
πιστῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
πιστ·ων; πιστ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
faithful; while ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing
trusthworthy; "πιστόω",from adj."πιστός" (faithful). GNT:1x, 2Tim 3:14 (AIP), KJV:"hast-been-assured-of", NAS: have-become-convinced". LXX (16x): make certain/steadfast/firm/establish
.
———
RP: καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα ⬪ NA/UBS: κοπιῶμεν καὶ ἀγωνιζόμεθα
1Tm 4:10
For to this end we both labor and suffer reproach strive, because we have set our trust hoped in on the living God, who is the Savior of all [a] men, especially of those who believe.
———
a The Word is unequivocal here. The living God is the Savior of ALL people, even those who do not believe. Yet, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. The conclusion: ALL will eventually believe.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-08-07 Editors: 2
1111Παράγγελλε [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·αγγέλλω (παρ+αγγελλ-, -, παρ+αγγειλ·[σ]-, -, παρ+ηγγελ-, -)
παρ·αγγελλ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-CHARGE-ing!
Lit:"announce/inform-close-beside", hence pass-along, prescribe, instruct, recommend, exhort, summon, enjoin Ἐπιτρέπεταί Ἐπιτρέπεταί
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δίδασκε [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-TEACH-ing!
teach, instruct, explain, prove
.
1Tm 4:11
Command and teach these things.
1212Μηδείς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

μηδ·είς μηδε·μία μηδ·έν and μηθ·είς (μηθε·μία) μηθ·έν
μηδει[ν]·ς
mas nom sg
not one
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
νεότητος [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ
νεοτητ·ος
(fem) gen sg
youth
[see neophyte]
καταφρονείτω [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·φρονέω (κατα+φρον(ε)-, κατα+φρονη·σ-, κατα+φρονη·σ-, -, -, κατα+φρονη·θ-)
κατα·φρον(ε)·ετω
pres act imp 3rd sg
let-him/her/it-be-DISREGARD/CONDESCEND-ing!
[Lit:"down-mind"; to look down on, pay no heed, be dismissive of, think litely/little of, disdain, not be concerned with or worried by. Distinct from "ἐξουθενέω"]/ Contemn, contempt, despise.
, ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
τύπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

τύπος, -ου, ὁ
τυπ·ος
(mas) nom sg
image/example
[type, model to be imitated]
γίνου [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γιν·ου
pres mp imp 2nd sg
be-you(sg)-being-BECOME-ed!
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
πιστῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-)
πιστ·ων; πιστ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
faithful; while ACT-WITH-FAITH/ASSURANCE-ing
trusthworthy; "πιστόω",from adj."πιστός" (faithful). GNT:1x, 2Tim 3:14 (AIP), KJV:"hast-been-assured-of", NAS: have-become-convinced". LXX (16x): make certain/steadfast/firm/establish
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
λόγῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ῳ
(mas) dat sg
word
word
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀναστροφῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀνα·στροφή, -ῆς, ἡ
αναστροφ·ῃ
(fem) dat sg
habitual-conduct
Lit:"re-turning", hence back-sliding/habitual conduct/behavior.
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀγάπῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀγάπη, -ης, ἡ
αγαπ·ῃ
(fem) dat sg
love
literally agape/selfless love Calvary-love (as distinguished from "φιλω" (friend-love, affection)
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
{ πνεύματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ι
(neu) dat sg
spirit
spirit; also wind, breath
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
⬪ - } πίστει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

πίστις, -εως, ἡ
πιστ(ι)·ι
(fem) dat sg
faith/faithfulness
allegiance; trust; trustworthiness; πίστις can refer to faith/trust, to that which one believes or trusts (the content of one's faith), or to the personal trait of faithfulness/trustworthiness/integrity.
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἁγνείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁγνεία, -ας, ἡ
αγνει·ᾳ
(fem) dat sg
purity
.
———
RP: πνεύματι, ἐν ⬪ NA/UBS: —
1Tm 4:12
¶Let no man despise scoff at your youth; but be an example to those who believe, in word, in your way of life, in love, in spirit, in faith, and in purity.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2010-06-16 Editors: 1
1313Ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ἔρχομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
, πρόσεχε [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
προσ·εχ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-PAY/TAKE-HEED-ing!
Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ἀναγνώσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

ἀνά·γνωσις, -εως, ἡ; ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-)
αναγνωσ(ι)·ι; ανα·γνω·σει
(fem) dat sg; fut mp ind 2nd sg classical
reading; you(sg)-will-be-RE-READ-ed
; Lit:"know-again", hence acquaint/perceive/recognize-again
, τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
παρακλήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

παρά·κλησις, -εως, ἡ
παρακλησ(ι)·ι
(fem) dat sg
comfort
calling to one's aid, appeal; encouragement, exhortation; or comfort, consolation
, τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
διδασκαλίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

διδασκαλία, -ας, ἡ
διδασκαλι·ᾳ
(fem) dat sg
teaching
doctrine
.
1Tm 4:13
Until I come, pay attention to reading, to exhortation, and to teaching.
1414Μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀμέλει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·μελέω (αμελ(ε)-, -, αμελη·σ-, -, -, -)
αμελ(ε)·ει, αμελ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-NEGLECT-ing, you(sg)-are-being-NEGLECT-ed, be-you(sg)-NEGLECT-ing!
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
σοὶ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
χαρίσματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χάρισμα[τ], -ατος, τό
χαρισματ·ος
(neu) gen sg
free gift
/gracious/unearned/spiritual-gift (charisma), as distinct from "χάρις" (grace/favor/graciousness).
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἐδόθη [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
ε·δο·θη
aor θη ind 3rd sg
he/she/it-was-GIVE-ed
give, grant, bestow; give over, hand over; entrust, assign; give back, repay, yield; give up, sacrifice
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
προφητείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

προφητεία, -ας, ἡ
προφητει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
prophesy, prophesies
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
ἐπιθέσεως [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἐπί·θεσις, -εως, ἡ
επιθεσ(ι)·ος
(fem) gen sg
upon-placement
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
χειρῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.); Adjective (3-3-3)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός
χειρ·ων; χειρον·^
(fem) gen pl; mas nom sg or fem nom sg
hands; worse
;
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πρεσβυτερίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρεσβυτέριον, -ου, τό
πρεσβυτερι·ου
(neu) gen sg
elders
council of elders
.
1Tm 4:14
Don’t neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy, with the laying on of the hands of the elders.
1515Ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
μελέτα [lexicon][inflect][close]
Verb

μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -)
μελετ(α)·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-FOCUS-UPON-ing!
(from "μέλει" "care/concern"), hence care-about/be-diligent-about/attend-to, meditate/contemplate/ponder/study, have-respect-for, plot/devise/obsess-over.
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτοις [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·οις
neu dat pl or mas dat pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἴσθι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ιδ·θι; (εσ)·θι
pres act imp 2nd sg; pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-KNOW-ing!; be-you(sg)!
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).;
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
προκοπὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

προ·κοπή, -ῆς, ἡ
προκοπ·η
(fem) nom|voc sg
progress
φανερὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

φανερός -ά -όν
φανερ·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
manifest
obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident]
[lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·ῃ
pres act sub 3rd sg
he/she/it-should-be
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
} .
———
RP: ἐν πᾶσιν ⬪ NA/UBS: πᾶσιν
1Tm 4:15
Be diligent in these things. Give yourself wholly to them, that your progress may be revealed to all.
1616Ἔπεχε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -)
επ·εχ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-TAKE-HOLD-ing!
[or hold-back/fast]
σεαυτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
σεαυτ·ῳ
mas dat sg
yourself
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
διδασκαλίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

διδασκαλία, -ας, ἡ
διδασκαλι·ᾳ
(fem) dat sg
teaching
doctrine
. Ἐπίμενε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·μένω (επι+μεν-, επι+μεν(ε)·[σ]-, επι+μειν·[σ]-, -, -, -)
επι·μεν·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-CONTINUE-ing!
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
them/same
· τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
σεαυτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
σεαυτ·ον
mas acc sg
yourself
σώσεις [lexicon][inflect][close]
Verb

σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)
σω·σεις
fut act ind 2nd sg
you(sg)-will-DELIVER/SAVE
/rescue/escape, as from ruin/death/destruction/harm/sickness. Also salve, heal, make well, as from sickness. Rendered "save" 50 of 108 instances in NASB of GNT.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ἀκούοντάς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
while HEAR-ing
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
.
1Tm 4:16
Pay attention to yourself, and to your teaching. Continue in these things, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 03-Jun-2023 16:43:03 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top