www.katabiblon.com

Ἰὼβ

Job

  CATSS LXX Brenton (1851) Wiki English Translation‎ / World English Bible11ὑπολαβὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -)
υπο·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
upon TAKE UP-ing--SUPPOSE
Literally, take up. Figuratively, "take up what is said", that is, interpret or understand in a certain way; suppose.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
Ιωβ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. Indecl.)

Ἰώβ, ὁ
ιωβ
(mas) indecl
Job
λέγει [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SAY-ing, you(sg)-are-being-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
Jb 9:1Then Job answered and said,Jb 9:1
¶Then Job answered,
22ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἀληθείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
truth, truths
οἶδα [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]α
perf act ind 1st sg
I-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
πῶς [lexicon][inflect][close]
Particle

πῶς[1]
πως
indecl
how
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
βροτὸς παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat)
παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
κυρίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ῳ; κυρι·ῳ
(mas) dat sg; neu dat sg or mas dat sg
lord; authoritative
, "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).;
Jb 9:2I know of a truth that it is so: for how shall a mortal man be just before the Lord?Jb 9:2
“Truly I know that it is so,
but how can man be just with God?
33ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
βούληται [lexicon][inflect][close]
Verb

βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
βουλ·ηται
pres mp sub 3rd sg
he/she/it-should-be-being-INTEND/PLAN-ed
Cognate of βουλη (determinate plan/intent/purpose), thus, a harder, less negotiable form of θέλημα (to wish/want/desire). Often softened to "wish/want" regarding the wishes/desires of a sovereign authority (God/king/general/ruling counsel).
κριθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-)
κρι·θηναι
aor θη inf
to-be-JUDGE-ed
/decide, assess/determine, discriminate/separate. Also LXX: contend, avenge/vindicate, decree.
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ὑπακούσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
υπ·ακου·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-OBEY-ed, he/she/it-should-OBEY, you(sg)-should-be-OBEY-ed
Lit:"hear-under", hence attend/obey
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀντείπῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -)
αντ·ειπ·ῃ
2aor act sub 3rd sg or 2aor mp sub 2nd sg
he/she/it-should-SPEAK-AGAINST, you(sg)-should-be-SPEAK-ed-AGAINST
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
ἕνα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
ε[ι]ν·α
mas acc sg
one
λόγον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ον
(mas) acc sg
word
word
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
χιλίων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

χίλιοι -αι -α
χιλι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
thousand
Jb 9:3For if he would enter into judgment with him, God would not hearken to him, so that he should answer to one of his charges of a thousand.Jb 9:3
If he is pleased to contend with him,
he can’t answer him one time in a thousand.
44σοφὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σοφός -ή -όν
σοφ·ος
mas nom sg
wise
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
διανοίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

διά·νοια, -ας, ἡ
διανοι·ᾳ
(fem) dat sg
cognition
intellect, mentality, purpose, plan
κραταιός [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κραταιός -ά -όν
κραται·ος
mas nom sg
mighty
to sway the scepter
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μέγας [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
irreg. μεγα[λ·ο]ς ( instead of μεγαλ·ος)
mas nom sg
great
τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
σκληρὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκληρός -ά -όν
σκληρ·ος
mas nom sg
hard
[rigid, stiff, unyealding, difficult]
γενόμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·ος
2aor mp ptcp mas nom sg
upon being-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
ἐναντίον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-1-2)

ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον
εναντιον; εναντι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
in front of (+gen); contrary
; opposite, adverse, against,
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ὑπέμεινεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -)
υπο·ε·μειν·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-ENDURE-ed
Lit:"stay/abide/remain-under" hence endure/persevere-under, bear-up-under, suffer, undergo, tolerate, sustain
Jb 9:4For he is wise in mind, and mighty, and great: who has hardened himself against him and endured?Jb 9:4
God who is wise in heart, and mighty in strength:
who has hardened himself against him, and prospered?
55 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
παλαιῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

παλαιός -ά -όν; παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-)
παλαι·ων; παλαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
old; while MAKE-ing-OLD
;
ὄρη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)
ορ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
mounts
mountain, hill
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἴδασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
καταστρέφων [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·στρέφω (κατα+στρεφ-, κατα+στρεψ-, κατα+στρεψ-, -, κατ+εστραφ-, κατα+στραφ·[θ]-)
κατα·στρεφ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while TURN-ing-OVER/PLOW
[to over-throw as soil, or tables see Matt 21:12, Mark 15; topple]
αὐτὰ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·α
neu nom|acc pl
they/them/same
ὀργῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
οργ·ῃ
(fem) dat sg
wrath/anger
natural impulse, always of anger
Jb 9:5Who wears out the mountains, and men know it not: who overturns them in anger.Jb 9:5
He removes the mountains, and they don’t know it,
when he overturns them in his anger.
66 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
σείων [lexicon][inflect][close]
Verb

σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-)
σει·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SHAKE-ing
quake, jar, wag, wave
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
οὐρανὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ον
(mas) acc sg
sky/heaven
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
θεμελίων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 2nd Decl.); Verb

θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό; θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-)
θεμελι·ων; θεμελι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl or (neu) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
foundations; while FOUND-ing
establishing, base, substructure; founding; [lay foundation]
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
στῦλοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

στῦλος, -ου, ὁ
στυλ·οι
(mas) nom|voc pl
pillars
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
σαλεύονται [lexicon][inflect][close]
Verb

σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
σαλευ·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-SHAKE-ed
(tremor)
Jb 9:6Who shakes the earth under heaven from its foundations, and its pillars totter.Jb 9:6
He shakes the earth out of its place.
Its pillars tremble.
77 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ἡλίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἥλιος, -ου, ὁ
ηλι·ῳ
(mas) dat sg
sun
In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀνατέλλει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -)
ανα·τελλ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-RISE/APPEAR-ing-ON-HORIZON, you(sg)-are-being-RISE/APPEAR-ed-ON-HORIZON
Lit:"finish/complete-up". Hence, rise/arise/spring-up, dawn
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἄστρων [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)
αστρ·ων
(neu) gen pl
stars
κατασφραγίζει [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·σφραγίζω (κατα+σφραγιζ-, -, -, -, κατ+εσφραγισ-, κατ+σφραγισ·θ-)
κατα·σφραγιζ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-SEAL UP-ing, you(sg)-are-being-SEAL UP-ed
Jb 9:7Who commands the sun, and it rises not; and he seals up the stars.Jb 9:7
He commands the sun, and it doesn’t rise,
and seals up the stars.
88 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
τανύσας τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οὐρανὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ον
(mas) acc sg
sky/heaven
μόνος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μόνος -η -ον
μον·ος
mas nom sg
sole
apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
περιπατῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
περιπατ·ων; περι·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
walks; while WALK-ing-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF]
;
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
ἐδάφους [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔδαφο·ς, -ους, τό
εδαφ(ε)·ος
(neu) gen sg
foundation
bottom, ground, foundation
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat)
ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
θαλάσσης [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

θάλασσα, -ης, ἡ
θαλασσ·ης
(fem) gen sg
sea
Jb 9:8Who alone has stretched out the heavens, and walks on the sea as on firm ground.Jb 9:8
He alone stretches out the heavens,
and treads on the waves of the sea.walks upon the sea as upon a foundation.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-12-12 Editors: 1
99 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
Πλειάδα καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἕσπερον καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀρκτοῦρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Ἀρκτ·οῦρος, -ου, ὁ [LXX]
αρκτουρ·ον
(mas) acc sg
Arcturus
[bear-guard; the third brightest star in the night sky in the Boötes constellation, guarding Ursa Major and Ursa Minor]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ταμίεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

ταμεῖον v.l. -μιεῖον, -ου, τό
ταμιει·α
(neu) nom|acc|voc pl
storerooms
νότου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νότος, -ου, ὁ
νοτ·ου
(mas) gen sg
south
Jb 9:9Who makes Pleias, and Hesperus, and Arcturus, and the chambers of the south.Jb 9:9
He makes the Bear, Orion, and the Pleiades,
and the rooms of the south.
1010 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
μεγάλα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·α
neu nom|acc|voc pl
great
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀνεξιχνίαστα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀν·εξ·ιχνίαστος -ον
ανεξιχνιαστ·α
neu nom|acc|voc pl
unsurveyable
ἔνδοξά [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἔν·δοξος -ον
ενδοξ·α
neu nom|acc|voc pl
honored/glorious
illustrious, renowned
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐξαίσια ὧν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
who/whom/which
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἀριθμός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀριθμός, -οῦ, ὁ
αριθμ·ος
(mas) nom sg
number
[see arithmetic]
Jb 9:10Who does great and unsearchable things; glorious also and excellent things, innumerable.Jb 9:10
He does great things past finding out;
yes, marvelous things without number.
1111ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
ὑπερβῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπερ·βαίνω (υπερ+βαιν-, υπερ+βη·σ-, 2nd ath. υπερ+β(η)-/ath. υπερ+β(α)-, υπερ+βεβη·κ-, -, -)
υπερ·β(η)·ῃ
2aor act sub 3rd sg
he/she/it-should-STEP-OVER
[Lit: step-over Fig: transgress. go over, surpass]
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἴδω [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·[σ]ω, ιδ·ω
1aor act sub 1st sg, 2aor act sub 1st sg
I-should-SEE/BEHOLD
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
παρέλθῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
παρ·ελθ·[σ]ῃ, παρ·ελθ·ῃ
1aor act sub 3rd sg, 2aor act sub 3rd sg
he/she/it-should-COME/PASS-BESIDE
Lit:"come-close-beside", hence, (depending upon context) approach/arrive/pass-beside/away,
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
οὐδ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐδέ (οὐ δέ)
ουδ’
indecl
neither/nor
Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
ὧς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἔγνων [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
ε·γν(ω)·^ν
2aor act ind 1st sg
I-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
Jb 9:11If ever he should go beyond me, I shall not see him: if he should pass by me, neither thus have I known it.Jb 9:11
Behold, he goes by me, and I don’t see him.
He passes on also, but I don’t perceive him.
1212ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
ἀπαλλάξῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-)
απ·αλλασσ·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-RELIEVE-ed, he/she/it-should-RELIEVE, you(sg)-should-be-RELIEVE-ed
to change off (of someone) and thus eliminate a burden.
τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἀποστρέψει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
απο·στρεφ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-TURN-AWAY, you(sg)-will-be-TURN-AWAY-ed
Lit:"turn-from", hence turn-from/back/away. turn-away/back-from, return
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἐρεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ερ(ε)·[σ]ει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-SAY, you(sg)-will-be-SAY-ed
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἐποίησας [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σας
1aor act ind 2nd sg
you(sg)-DO/MAKE-ed
Jb 9:12If he would take away, who shall turn him back? or who shall say to him, What hast thou done?Jb 9:12
Behold, he snatches away.
Who can hinder him?
Who will ask him, ‘What are you doing?’
1313αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀπέστραπται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
απ·εστραφ·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-TURN-AWAY-ed
Lit:"turn-from", hence turn-from/back/away. turn-away/back-from, return
ὀργήν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
οργ·ην
(fem) acc sg
wrath/anger
natural impulse, always of anger
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐκάμφθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

κάμπτω (καμπτ-, καμψ-, καμψ-, -, -, καμφ·θ-)
ε·καμπτ·θησαν
aor θη ind 3rd pl
they-were-BEND/BOW-ed
κήτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κῆτο·ς, -ους, τό
κητ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
sea creatures
[huge fish]
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ὑπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπ’
indecl
under (+acc), by (+gen)
ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
οὐρανόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
ουραν·ον
(mas) acc sg
sky/heaven
Jb 9:13For if he has turned away his anger, the whales under heaven have stooped under him.Jb 9:13
“God will not withdraw his anger.
The helpers of Rahab stoop under him.
1414ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
ὑπακούσηται [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
υπ·ακου·σηται
1aor mp sub 3rd sg
he/she/it-should-be-OBEY-ed
Lit:"hear-under", hence attend/obey
[lexicon][inflect][close]
Adverb

ἦ[2]
η
indecl
truly
διακρινεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-)
δια·κριν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DISCRIMINATE(POS)-ing--DOUBT(NEG), you(sg)-are-being-DISCRIMINATE(POS)-ed--DOUBT(NEG)
Lit:"judge-from-side-to-side", hence thoroughly-discern/decide/distinguish/judge/separate, or doubt(neg).
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ῥήματά [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρηματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
declarations
/saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
Jb 9:14Oh then that he would hearken to me, or judge my cause.Jb 9:14
How much less shall I answer him,
And choose my words to argue with him?
1515ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
[lexicon][inflect][close]
Interjection; Letter; Verb

ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ω; ω; (εσ)·ω
indecl; (neu) indecl; pres act sub 1st sg
O!; omega; I-should-be
; [last letter of Greek alphabet];
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εἰσακούσεταί [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ακου·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-HEAR-ed
Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κρίματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κρίμα[τ], -ατος, τό
κριματ·ος
(neu) gen sg
judgment
/decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
δεηθήσομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

δέομαι (δε-/δ(ε)-, -, -, -, δεδεη-, δεη·θ-)
δεη·θησομαι
fut θη ind 1st sg
I-will-be-NEED/REQUIRE-ed
deeply need/require, by extension, beg/beseech/supplicate/urgently appeal.
Jb 9:15For though I be righteous, he will not hearken to me: I will intreat his judgment.Jb 9:15
Though I were righteous, yet I wouldn’t answer him.
I would make supplication to my judge.
1616ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
καλέσω [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλε·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-CALL, I-should-CALL
call, summon/invite, or to name
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑπακούσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -)
υπ·ακου·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-OBEY-ed, he/she/it-should-OBEY, you(sg)-should-be-OBEY-ed
Lit:"hear-under", hence attend/obey
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
πιστεύω [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
πιστευ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-BELIEVE-ing, I-should-be-BELIEVE-ing
be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
εἰσακήκοέν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ακηκο·[κ]ε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-HEAR-ed
Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
Jb 9:16And if I should call and he should not hearken, I cannot believe that he has listened to my voice.Jb 9:16
If I had called, and he had answered me,
yet I wouldn’t believe that he listened to my voice.
1717μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
γνόφῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

γνόφος, -ου, ὁ
γνοφ·ῳ
(mas) dat sg
tempest/darkness
[storm-clouds, thick darkness, dusk, gloom]
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἐκτρίψῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-)
εκ·τριβ·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
you(sg)-will-be-RUB OUT/WEAR OUT-ed, he/she/it-should-RUB OUT/WEAR OUT, you(sg)-should-be-RUB OUT/WEAR OUT-ed
destroy root and branch, rub together
πολλὰ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·α
neu nom|acc pl
many
Singular: a lot, great, large, much, voluminous Plural: lots, manifold, many, multiple, numerous
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
συντρίμματα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό
συντριμματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
wounds
[fracture/abrasion]
πεποίηκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
πεποιη·κε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-DO/MAKE-ed
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
κενῆς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κενός -ή -όν
κεν·ης
fem gen sg
empty/devoid
fruitless, destitute, vain
Jb 9:17Let him not crush me with a dark storm: but he has made by bruises many without cause.Jb 9:17
For he breaks me with a storm,
and multiplies my wounds without cause.
1818οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-)
ε(α)·ει, ε(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-ALLOW-ing, you(sg)-are-being-ALLOW-ed, you(sg)-are-being-ALLOW-ed, he/she/it-should-be-ALLOW-ing, you(sg)-should-be-being-ALLOW-ed
permit, allow; concede; let alone/let be/have done with (Lk. 22:51 ἐᾶτε ἕως τούτου "Stop! No more of this!" BAGD)
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἀναπνεῦσαι ἐνέπλησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
εν·ε·πλη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-FILL UP-ed
to fill, satiate
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
πικρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πικρία, -ας, ἡ
πικρι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
bitterness, bitternesss
Jb 9:18For he suffers me not to take breath, but he has filled me with bitterness.Jb 9:18
He will not allow me to catch my breath,
but fills me with bitterness.
1919ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
μὲν [lexicon][inflect][close]
Particle

μέν
μεν
indecl
indeed
/certainly/surely.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἰσχύι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἰσχύς, -ύος, ἡ
ισχυ·ι
(fem) dat sg
strength
κρατεῖ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.); Adjective (3-1-3); Verb

κράτο·ς, -ους, τό; κρατύς (-εῖα) -ύ [EXTRA], gen. sg. -έος and -έως; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)
κρατ(ε)·ι; κρατ(υ)·ι; κρατ(ε)·ει, κρατ(ε)·ε
(neu) dat sg; neu dat sg or mas dat sg; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
might; mighty; he/she/it-is-SEIZE/TAKE-HOLD-ing, you(sg)-are-being-SEIZE/TAKE-HOLD-ed, be-you(sg)-SEIZE/TAKE-HOLD-ing!
might power; ; , from "κράτος" (strength/might), hence take-hold/control-of/retain, exercise-power-over, seize/arrest/detain, bear/carry,
τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
κρίματι [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

κρίμα[τ], -ατος, τό
κριματ·ι
(neu) dat sg
judgment
/decision/determination/sentence, decree, resolution. Distinct from "καταδικάζω", down-justify and "κατακρίνω", down-judge/condemn) LXX: justice, ordinances/statutes
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἀντιστήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνθ·ίστημι (ath. ανθ+ιστ(α)-/ath. ανθ+ιστ(η)-, αντι+στη·σ-, 2nd ath. αντι+στ(η)-/ath. αντι+στ(α)-, ανθ+εστη·κ-, -, -)
αντι·στη·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-OPPOSE-ed
lit Lit;"stand-against",hence oppose.
Jb 9:19For indeed he is strong in power: who then shall resist his judgment?Jb 9:19
If it is a matter of strength, behold, he is mighty!
If of justice, ‘Who,’ says he, ‘will summon me?’
2020ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
[lexicon][inflect][close]
Interjection; Letter; Verb

ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ω; ω; (εσ)·ω
indecl; (neu) indecl; pres act sub 1st sg
O!; omega; I-should-be
; [last letter of Greek alphabet];
δίκαιος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
ἀσεβήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-BE-IMPIOUS/IRREVERENT, you(sg)-will-be-BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ed
/commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16; Deut. 17:13; 18:20, 22; Ps. 10:2; Prov. 21:4, 29/ܪܫܥ = τολμη (Ag. Smith)
ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
[lexicon][inflect][close]
Interjection; Letter; Verb

ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ω; ω; (εσ)·ω
indecl; (neu) indecl; pres act sub 1st sg
O!; omega; I-should-be
; [last letter of Greek alphabet];
ἄμεμπτος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·μεμπτος -ον
αμεμπτ·ος
mas nom sg or fem nom sg
blameless
σκολιὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ος
mas nom sg
crooked
[see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
ἀποβήσομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·βαίνω (απο+βαιν-, απο+βη·σ-, 2nd ath. απο+β(η)-/ath. απο+β(α)-, -, -, -)
απο·βη·σομαι
fut mp ind 1st sg
I-will-be-GET-ed-OUT
[(from "βαίνω": walk, step) hence: step out]
Jb 9:20For though I should seem righteous, my mouth will be profane: and though I should seem blameless, I shall be proved perverse.Jb 9:20
Though I am righteous, my own mouth shall condemn me.
Though I am blameless, it shall prove me perverse.
2121εἴτε [lexicon][inflect][close]
Particle

εἴ·τε
ειτε
indecl
whether
Lit:"if-also".
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἠσέβησα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ε·ασεβη·σα
1aor act ind 1st sg
I-BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ed
/commit-sacrilege. / "intumescat superbia" [Lat.] = "swell with pride"/ presumptuous, arrogant, bold, without fear or reverence (shame, honor). See Jude 1:15-16; Deut. 17:13; 18:20, 22; Ps. 10:2; Prov. 21:4, 29/ܪܫܥ = τολμη (Ag. Smith)
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἶδα [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]α
perf act ind 1st sg
I-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ψυχῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-)
ψυχ·ῃ; ψυχ·ῃ
(fem) dat sg; pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
soul-life; you(sg)-are-being-COOL/CHILL-ed, he/she/it-should-be-COOL/CHILL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL/CHILL-ed
self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind; [make cold, dry?]
πλὴν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πλήν
πλην
indecl
except/only
[as a conj: yet/nevertheless/however.]
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἀφαιρεῖταί [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
αφ·αιρ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-TAKE-AWAY-ed
[Lit:"lift/take-from" deprive]
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ζωή [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·η; ζω·η
(fem) nom|voc sg; fem nom|voc sg
life; alive
life, whether physical or supernatural;
Jb 9:21For even if I have sinned, I know it not in my soul: but my life is taken away.Jb 9:21
I am blameless.
I don’t respect myself.
I despise my life.
2222διὸ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

διό (δι’ ὅ)
διο
indecl
therefore
εἶπον [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·[σ]ον, ε·ειπ·ον, ειπ·ο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, 2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl, 2aor act ptcp mas voc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-SAY-you(sg)!, I-SAY-ed, they-SAY-ed, upon SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
μέγαν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
irreg. μεγα[λ·ο]ν ( instead of μεγαλ·ον)
mas acc sg
great
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δυνάστην [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

δυνάστης, -ου, ὁ
δυναστ·ην
(mas) acc sg
sovereign
ἀπολλύει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -)
απ·ολλυ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DESTROY-ing, you(sg)-are-being-DESTROY-ed
stronger form of ὄλλυμι. Destroy, ruin, or lose (active); be destroyed, perish, be lost (middle/passive).
ὀργή [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός)
οργ·η
(fem) nom|voc sg
wrath/anger
natural impulse, always of anger
Jb 9:22Wherefore I said, Wrath slays the great and mighty man.Jb 9:22
“It is all the same.
Therefore I say he destroys the blameless and the wicked.
2323ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
φαῦλοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

φαῦλος -η -ον (cf. κακός)
φαυλ·οι
mas nom|voc pl
bad
easy, slight, therefore worthless; in a moral sense: bad, evil
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
θανάτῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θάνατος, -ου, ὁ
θανατ·ῳ
(mas) dat sg
death
ἐξαισίῳ ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
δίκαιοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·οι; δικαι(ο)·ει, δικαι(ο)·ῃ, δικαι(ο)·οι
mas nom|voc pl; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg, pres act opt 3rd sg
righteous; he/she/it-is-JUSTIFY-ing, you(sg)-are-being-JUSTIFY-ed, you(sg)-are-being-JUSTIFY-ed, he/she/it-should-be-JUSTIFY-ing, you(sg)-should-be-being-JUSTIFY-ed, he/she/it-happens-to-be-JUSTIFY-ing
/just/right, (by judicial implication) innocent.; vindicate; rectify: to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
καταγελῶνται [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·γελάω (κατα+γελ(α)-, κατα+γελα·σ-, κατα+γελα·σ-, -, -, κατα+γελασ·θ-)
κατα·γελ(α)·ονται, κατα·γελ(α)·ωνται
pres mp ind 3rd pl, pres mp sub 3rd pl
they-are-being-LAUGH-ed-AT, they-should-be-being-LAUGH-ed-AT
Jb 9:23For the worthless die, but the righteous are laughed to scorn.Jb 9:23
If the scourge kills suddenly,
he will mock at the trial of the innocent.
2424παραδέδονται [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
παρα·δεδο·νται
perf mp ind 3rd pl
they-have-been-BETRAY-ed
Lit:"give-close-beside", hence deliver/surrender/hand-over, betray, commit, give-in/over/up, turn-in, consign, grant, bestow, teach-doctrine
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
χεῖρας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ας
(fem) acc pl
hands
ἀσεβοῦς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·ος
neu gen sg or mas gen sg or fem gen sg
ungodly
/irreverent.
πρόσωπα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·α
(neu) nom|acc|voc pl
faces
face/countenance; person; (external) appearance
κριτῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

κριτής, -οῦ, ὁ
κριτ·ων
(mas) gen pl
judges
[see critic]
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
συγκαλύπτει [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -)
συν·καλυπτ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-DISGUISE/ CONCEAL-ing, you(sg)-are-being-DISGUISE/ CONCEAL-ed
wrap up completely, cover (Luke 12:2 and 1 Kings 28:8 of Saul)
εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
αὐτός [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
Jb 9:24For they are delivered into the hands of the unrighteous man: he covers the faces of the judges of the earth: but if it be not he, who is it?Jb 9:24
The earth is given into the hand of the wicked.
He covers the faces of its judges.
If not he, then who is it?
2525 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
βίος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

βίος, -ου, ὁ
βι·ος
(mas) nom sg
life/livelihood
can also refer to property (BDAG 177)
μού [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἐλαφρότερος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἐλαφρό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐλαφρός)
ελαφροτερ·ος
mas nom sg
fickler
δρομέως ἀπέδρασαν καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εἴδοσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·ιδ·οσαν
2aor act ind 3rd pl alt
they-SEE/BEHOLD-ed
Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
Jb 9:25But my life is swifter than a post: my days have fled away, and they knew it not.Jb 9:25
“Now my days are swifter than a runner.
They flee away, they see no good,
2626 [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἦ[2]
η
indecl
truly
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ναυσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

ναῦς, νεώς, ἡ
ν(αυ)·σι(ν)
(fem) dat pl
ships
ἴχνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἴχνο·ς, -ους, τό
ιχν(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
footstep
ὁδοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ου
(fem) gen sg
way/road
[lexicon][inflect][close]
Particle

ἤ[1]
η
indecl
or/than
ἀετοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀετός, -οῦ, ὁ
αετ·ου
(mas) gen sg
eagle
"eagle" αετου for αγγελου: and that reading is embraced by Mill and Wetstein, and received into the text by Griesbach. [Parkhurst A Greek English Lexicon page 4 Rev 8:13
πετομένου [lexicon][inflect][close]
Verb

πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
πετ·ομεν·ου
pres mp ptcp mas gen sg or pres mp ptcp neu gen sg
while being-FLY-ed
dart, to be on the wing, flutter, of uncertain hopes,
ζητοῦντος [lexicon][inflect][close]
Verb

ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-)
ζητ(ε)·ο[υ]ντ·ος
pres act ptcp mas gen sg or pres act ptcp neu gen sg
while SEEK-ing
/search/inquire, look-into
βοράν
Jb 9:26Or again, is there a trace of their path left by ships? or is there one of the flying eagle as it seeks its prey?Jb 9:26
They have passed away as the swift ships,
as the eagle that swoops on the prey.
2727ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τε [lexicon][inflect][close]
Particle

τέ
τε
indecl
and [postpositive coordinate]
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
εἴπω [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ω, ειπ·[σ]ω, ειπ·ω
1aor mp ind 2nd sg, 1aor act sub 1st sg, 2aor act sub 1st sg
you(sg)-were-SAY-ed, I-should-SAY
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ἐπιλήσομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
επι·λη·σομαι
fut mp ind 1st sg
I-will-be-FORGET-ed
forget, lose thought of, disregard
λαλῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SPEAK-ing
speak, talk, utter
συγκύψας [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κύπτω (συν+κυπτ-, -, συν+κυψ-, συν+κεκυφ·[κ]-, -, -)
συν·κυπτ·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
upon BEND FORWARD-ing
to be bowed down
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
προσώπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ῳ
(neu) dat sg
face
face/countenance; person; (external) appearance
στενάξω [lexicon][inflect][close]
Verb

στενάζω (στεναζ-, στεναξ-, στεναξ-, -, -, -)
στεναγ·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-SIGH/GROAN, I-should-SIGH/GROAN
Jb 9:27And if I should say, I will forget to speak, I will bow down my face and groan;Jb 9:27
If I say, ‘I will forget my complaint,
I will put off my sad face, and cheer up;’
2828σείομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-)
σει·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-SHAKE-ed
quake, jar, wag, wave
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
μέλεσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

μέλο·ς, -ους, τό
μελ(ε)·σι(ν)
(neu) dat pl
members
οἶδα [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]α
perf act ind 1st sg
I-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀθῷόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἀ·θῷος -ον
αθῳ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
guiltless/exculpated
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἐάσεις [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-)
εα·σεις
fut act ind 2nd sg
you(sg)-will-ALLOW
permit, allow; concede; let alone/let be/have done with (Lk. 22:51 ἐᾶτε ἕως τούτου "Stop! No more of this!" BAGD)
Jb 9:28I quake in all my limbs, for I know that thou wilt not leave me alone as innocent.Jb 9:28
I am afraid of all my sorrows,
I know that you will not hold me innocent.
2929ἐπειδὴ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἐπει·δή
επειδη
indecl
when/since
[another form of "ἐπεί". after, because]
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εἰμι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
I-am-BE-ing; I-am
;
ἀσεβής [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·σεβής -ές
ασεβ(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
ungodly
/irreverent.
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀπέθανον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)
απο·ε·θαν·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-DIE-ed, they-DIE-ed
αποᾑσκουσα
Jb 9:29But since I am ungodly, why have I not died?Jb 9:29
I shall be condemned.
Why then do I labor in vain?
3030ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀπολούσωμαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·λούω (-, -, απο+λου·σ-, -, -, -)
απο·λου·σωμαι
1aor mp sub 1st sg
I-should-be-ABLUTE-ed
wash away
χιόνι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

χιών, -όνος, ἡ
χιον·ι
(fem) dat sg
snow
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀποκαθάρωμαι χερσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
irreg. χε[ι]ρ·σι(ν) (for χειρσι(ν))
(fem) dat pl
hands
καθαραῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καθαρός -ά -όν
καθαρ·αις
fem dat pl
clean
Jb 9:30For if I should wash myself with snow, and purge myself with pure hands,Jb 9:30
If I wash myself with snow,
and cleanse my hands with lye,
3131ἱκανῶς ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ῥύπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ῥύπος, -ου, ὁ
ρυπ·ῳ
(mas) dat sg
dirt
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἔβαψας [lexicon][inflect][close]
Verb

βάπτω (-, βαψ-, βαψ-, -, βεβαπτ-, βαφ·[θ]-)
ε·βαπτ·σας
1aor act ind 2nd sg
you(sg)-DIP-ed
dip, immerse, temper, dye, tint
ἐβδελύξατο [lexicon][inflect][close]
Verb

βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-)
ε·βδελυσσ·σατο
1aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-LOATHE-ed
(abhor, abominable)
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
στολή [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

στολή, -ῆς, ἡ
στολ·η
(fem) nom|voc sg
robe
a long, flowing robe worn by the elite
Jb 9:31thou hadst thoroughly plunged me in filth, and my garment had abhorred me.Jb 9:31
yet you will plunge me in the ditch.
My own clothes shall abhor me.
3232οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
εἶ [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^ (instead of ι·^ς > εις); (εσ)·^ς
pres act ind 2nd sg; pres act ind 2nd sg
you(sg)-are-BE-ing; you(sg)-are
;
ἄνθρωπος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·ος
(mas) nom sg
person
"man, both as a generic term and of individuals" (Liddell, Scott, A Greek-English Lexicon) Often means "human being", but can refer specifically to a man/men (when required by context).
κατ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατ’
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen)
with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
ἐμέ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμε; εμ·ε
acc sg; mas voc sg
me; my/mine
;
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἀντικρινοῦμαι ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ἔλθωμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·[σ]ωμεν, ελθ·ωμεν
1aor act sub 1st pl, 2aor act sub 1st pl
we-should-COME
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
ὁμοθυμαδὸν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὁμοθυμαδόν
ομοθυμαδον
indecl
in-one-accord/conguently
[Lit:"same-passion", hence in-one-accord θυμία ἐν φρεσί not διαλογισμοί ἐν νοί.]
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
κρίσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

κρίσις, -εως, ἡ
κρισ(ι)·ν
(fem) acc sg
judgment
/decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit
Jb 9:32For thou art not man like me, with whom I could contend, that we might come together to judgment.Jb 9:32
For he is not a man, as I am, that I should answer him,
that we should come together in judgment.
3333εἴθε ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
he/she/it-was
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
μεσίτης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

μεσίτης, -ου, ὁ
μεσιτ·ης
(mas) nom sg
mediator
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐλέγχων [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

ἔλεγχος, -ου, ὁ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-)
ελεγχ·ων; ελεγχ·ο[υ]ν[τ]·^
(mas) gen pl; pres act ptcp mas nom sg
proof/evidences; while REPROVE-ing
From "ἐλέγχω" (expose/convuct/reprove), hence evidence/proof-for (or process-of) correction/reproof/rebuke/censure/conviction LXX: rebuke/correction/reproof; reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
διακούων [lexicon][inflect][close]
Verb

δι·ακούω (δι+ακου-, δι+ακου·σ-, -, -, -, -)
δι·ακου·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while GIVE-ing-SOMEONE-A-HEARING
ἀνὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀνά
ανα
indecl
up/each/by (+acc)
μέσον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μέσος -η -ον
μεσ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
middle
ἀμφοτέρων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ἀμφότεροι -αι -α
αμφοτερ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
both
Jb 9:33Would that he our mediator were present, and a reprover, and one who should hear the cause between both.Jb 9:33
There is no umpire between us,
that might lay his hand on us both.
3434ἀπαλλαξάτω [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·αλλάσσω (απ+αλλασσ-, απ+αλλαξ-, απ+αλλαξ-, απ+ηλλαχ·[κ]-, απ+ηλλασσ-, απ+αλλαγ·[θ]-)
απ·αλλασσ·σατω
1aor act imp 3rd sg
let-him/her/it-RELIEVE!
to change off (of someone) and thus eliminate a burden.
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἐμοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμου; εμ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
me; my/mine
;
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ῥάβδον [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ῥάβδος, -ου, ἡ
ραβδ·ον
(fem) acc sg
hooked staff
a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
φόβος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

φόβος, -ου, ὁ
φοβ·ος
(mas) nom sg
fear
[see phobia]
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
μή [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
στροβείτω
Jb 9:34Let him remove his rod from me, and let not his fear terrify me:Jb 9:34
Let him take his rod away from me.
Let his terror not make me afraid;
3535καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
φοβηθῶ [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβη·θω
aor θη sub 1st sg
I-should-be-FEAR-ed
ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
λαλήσω [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σω
fut act ind 1st sg or 1aor act sub 1st sg
I-will-SPEAK, I-should-SPEAK
speak, talk, utter
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
οὕτω [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτω
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
συνεπίσταμαι
Jb 9:35so shall I not be afraid, but I will speak: for I am not thus conscious of guilt.Jb 9:35
then I would speak, and not fear him,
for I am not so in myself.
« Ch 8» Ch 10

Copyright 2007-2022 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 10-Aug-2022 23:21:36 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top