www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ

According to Mark

Robinson-Pierpont 2005Wiki English Translation‎ / World English Bible Mark Matthew Luke Mark Matthew LukeJesus Pronounces Forgiveness of Sins
1Καὶ { εἰσῆλθεν ⬪ εἰσελθὼν } πάλιν εἰς { Καπερναοὺμ ⬪ Καφαρναοὺμ } δι’ ἡμερῶν· { καὶ ἠκούσθη ⬪ ἠκούσθη } ὅτι { εἰς οἶκόν ⬪ ἐν οἴκῳ } ἐστιν.
———
RP: εἰσῆλθεν ⬪ NA/UBS: εἰσελθὼν
RP: Καπερναοὺμ ⬪ NA/UBS: Καφαρναοὺμ
RP: καὶ ἠκούσθη ⬪ NA/UBS: ἠκούσθη
RP: εἰς οἶκόν ⬪ NA/UBS: ἐν οἴκῳ
Mt 9:1Καὶ ἐμβὰς εἰς { τὸ ⬪ - } πλοῖον διεπέρασεν καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.
———
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:17¶Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων· καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας καὶ { Ἱερουσαλήμ ⬪ Ἰερουσαλήμ }· καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι { αὐτούς ⬪ αὐτόν }.
———
RP: αὐτούς ⬪ NA/UBS: αὐτόν
RP: Ἱερουσαλήμ ⬪ NA/UBS: Ἰερουσαλήμ
Mk 2:1When he entered And after entering again[a] into Capernaum after some days, it was heard that he was is in the a house.[b]
———
a Mk. 1:21-38.
b Simon and Andrew's house, where a crowd had gathered before? (See Mk. 1:29-34.)
Mt 9:1¶He entered into a boat, and crossed over, and came into his own city.Lk 5:17¶It happened on one of those days, that he was teaching; and there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come out of every village of Galilee, Judea, and Jerusalem. The power of the Lord was with him to heal them.
2Καὶ { εὐθέως ⬪ - } συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον.
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑
Mk 2:2And Iimmediately many were gathered together, so that there was no more room, not even room around the door;[a] and he spoke was speaking the word to them.
———
a Gk. τὰ πρὸς τὴν θύραν, the space near the door (Zerwick). Cf. Mk. 1:33.
‑‑‑‑
3Καὶ ἔρχονται { πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες ⬪ φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν }, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων.
———
RP: πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες ⬪ NA/UBS: φέροντες πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν
‑‑Lk 5:18Καὶ ἰδού, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι { ἐνώπιον ⬪ [αὐτὸν] ἐνώπιον } αὐτοῦ·
———
RP: ἐνώπιον ⬪ NA/UBS: [αὐτὸν] ἐνώπιον
Mk 2:3Four people cameAnd they come, carrying bringing to him a paralytic to him being carried by four (men).‑‑Lk 5:18Behold, men brought a paralyzed man on a cot, and they sought to bring him in to lay before Jesus.
4Καὶ μὴ δυνάμενοι { προσεγγίσαι ⬪ προσενέγκαι } αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσιν τὸν { κράββατον ἐφ’ ᾧ ⬪ κράβαττον ὅπου } ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο.
———
RP: προσεγγίσαι ⬪ NA/UBS: προσενέγκαι
RP: κράββατον ἐφ’ ᾧ ⬪ NA/UBS: κράβαττον ὅπου
‑‑Lk 5:19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ.
Mk 2:4When they could not come And being unable to get near to him for because the crowd, they removed (a part of) the roof where he was. And Wwhen they had broken it up dug out (an opening), they let down the mat that on which the paralytic was lying on.‑‑Lk 5:19Not finding a way to bring him in because of the multitude, they went up to the housetop, and let him down through the tiles with his cot into the midst before Jesus.
5{ Ἰδὼν δὲ ⬪ Καὶ ἰδὼν } ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, Τέκνον, { ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ⬪ ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι }.
———
RP: Ἰδὼν δὲ ⬪ NA/UBS: Καὶ ἰδὼν
RP: ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ⬪ NA/UBS: ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
Mt 9:2Καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· { ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ⬪ ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι }.
———
RP: ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου ⬪ NA/UBS: ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι
Lk 5:20Καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν { αὐτῷ ⬪ - }, Ἄνθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
Mk 2:5And when Jesus, seeing saw their faith, said he says to the paralytic, SonChild, your sins are forgiven you.”Mt 9:2Behold, they brought to him a man who was paralyzed, lying on a bed. Jesus, seeing their faith, said to the paralytic, “Son, cheer up! Your sins are forgiven you.”Lk 5:20Seeing their faith, he said to him, “Man, your sins are forgiven you.”
6Ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν,Mt 9:3Καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων { εἶπον ⬪ εἶπαν } ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
Lk 5:21Καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; Τίς δύναται { ἀφιέναι ἁμαρτίας ⬪ ἁμαρτίας ἀφεῖναι }, εἰ μὴ μόνος ὁ θεός;
———
RP: ἀφιέναι ἁμαρτίας ⬪ NA/UBS: ἁμαρτίας ἀφεῖναι
Mk 2:6¶But there were some of the scribes were there, sitting there, and reasoning weighing in their hearts,Mt 9:3¶Behold, some of the scribes said to themselves, “This man blasphemes.”Lk 5:21¶The scribes and the Pharisees began to reason, saying, “Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?”
7Τί οὗτος οὕτως { λαλεῖ βλασφημίας; ⬪ λαλεῖ; Βλασφημεῖ. } Τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς, ὁ θεός;
———
RP: λαλεῖ βλασφημίας; ⬪ NA/UBS: λαλεῖ; Βλασφημεῖ.
‑‑‑‑
Mk 2:7“Why does this man speak blasphemies like that this? Who can forgive sins but God alone?”‑‑‑‑
8Καὶ { εὐθέως ⬪ εὐθὺς } ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως { αὐτοὶ ⬪ - } διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, { εἶπεν ⬪ λέγει } αὐτοῖς, Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
———
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: εὐθὺς
RP: αὐτοὶ ⬪ NA/UBS: —
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: λέγει
Mt 9:4Καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, { Ἵνα τί ⬪ Ἱνατί } { ὑμεῖς ⬪ - } ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
———
RP: Ἵνα τί ⬪ NA/UBS: Ἱνατί
RP: ὑμεῖς ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:22Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν;
Mk 2:8And Jesus Iimmediately Jesus, perceiving when he recognized in his spirit that they are so reasoned weighing within themselves like this, said to them, “Why do you reason weigh these things in your hearts?Mt 9:4¶Jesus, knowing their thoughts, said, “Why do you think evil in your hearts?Lk 5:22¶But Jesus, perceiving their thoughts, answered them, “Why are you reasoning so in your hearts?
9Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, { Ἀφέωνταί ⬪ Ἀφίενταί } σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, { Ἔγειραι ⬪ Ἔγειρε }, καὶ ἆρόν { σου τὸν κράββατον ⬪ τὸν κράβαττόν σου }, καὶ περιπάτει;
———
RP: Ἀφέωνταί ⬪ NA/UBS: Ἀφίενταί
RP: Ἔγειραι ⬪ NA/UBS: Ἔγειρε
RP: σου τὸν κράββατον ⬪ NA/UBS: τὸν κράβαττόν σου
Mt 9:5Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, { Ἀφέωνταί ⬪ Ἀφίενταί } σου αἱ ἁμαρτίαι· ἢ εἰπεῖν, { Ἔγειραι ⬪ Ἔγειρε } καὶ περιπάτει;
———
RP: Ἀφέωνταί ⬪ NA/UBS: Ἀφίενταί
RP: Ἔγειραι ⬪ NA/UBS: Ἔγειρε
Lk 5:23Τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου, ἢ εἰπεῖν, { Ἔγειραι ⬪ Ἔγειρε } καὶ περιπάτει;
———
RP: Ἔγειραι ⬪ NA/UBS: Ἔγειρε
Mk 2:9Which is easier, to tell the paralytic, ‘Your sins are forgiven;’ or to say, ‘Arise, and take pick up your bed, and walk?’Mt 9:5For which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven;’ or to say, ‘Get up, and walk?’Lk 5:23Which is easier to say, ‘Your sins are forgiven you;’ or to say, ‘Arise and walk?’
10Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι { ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας ⬪ ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς } — λέγει τῷ παραλυτικῷ —
———
RP: ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας ⬪ NA/UBS: ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς
Mt 9:6Ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας — τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ — Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.Lk 5:24Ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι { ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ⬪ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει } ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας — εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ — Σοὶ λέγω, { ἔγειραι ⬪ ἔγειρε }, καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου.
———
RP: ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ⬪ NA/UBS: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει
RP: ἔγειραι ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
Mk 2:10But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins”—he said to tells the paralytic—Mt 9:6But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins...” (then he said to the paralytic), “Get up, and take up your mat, and go up to your house.”Lk 5:24But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins” (he said to the paralyzed man), “I tell you, arise, and take up your cot, and go to your house.”
11Σοὶ λέγω, { ἔγειραι καὶ ⬪ ἔγειρε } ἆρον τὸν { κράββατόν ⬪ κράβαττόν } σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.
———
RP: ἔγειραι καὶ ⬪ NA/UBS: ἔγειρε
RP: κράββατόν ⬪ NA/UBS: κράβαττόν
Mt 9:7Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.Lk 5:25Καὶ παραχρῆμα ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ’ ὃ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, δοξάζων τὸν θεόν.
Mk 2:11I tell To you I say, arise, take pick up your mat, and go into your house.”Mt 9:7¶He arose and departed to his house.Lk 5:25¶Immediately he rose up before them, and took up that which he was laying on, and departed to his house, glorifying God.
12Καὶ ἠγέρθη { εὐθέως, καὶ ⬪ καὶ εὐθὺς } ἄρας τὸν { κράββατον ⬪ κράβαττον }, ἐξῆλθεν { ἐναντίον ⬪ ἔμπροσθεν } πάντων· ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν θεόν, λέγοντας ὅτι { Οὐδέποτε οὕτως ⬪ Οὕτως οὐδέποτε } εἴδομεν.
———
RP: εὐθέως, καὶ ⬪ NA/UBS: καὶ εὐθὺς
RP: κράββατον ⬪ NA/UBS: κράβαττον
RP: ἐναντίον ⬪ NA/UBS: ἔμπροσθεν
RP: Οὐδέποτε οὕτως ⬪ NA/UBS: Οὕτως οὐδέποτε
Mt 9:8Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι { ἐθαύμασαν ⬪ ἐφοβήθησαν }, καὶ ἐδόξασαν τὸν θεόν, τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.
———
RP: ἐθαύμασαν ⬪ NA/UBS: ἐφοβήθησαν
Lk 5:26Καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες ὅτι Εἴδομεν παράδοξα σήμερον.
Mk 2:12And Hhe arose, and immediately, and when took he picked up the mat, and he went out in front of them all; so that they were all amazed astounded, and glorified God, saying, “We nNever saw have we seen (anything) like this!”Mt 9:8But when the multitudes saw it, they marveled and glorified God, who had given such authority to men.Lk 5:26Amazement took hold on all, and they glorified God. They were filled with fear, saying, “We have seen strange things today.”
The Healthy Have No Need of a Physician
13¶Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν· καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς.‑‑‑‑Mk 2:13¶He went out again by the seaside. All the multitude came to him, and he taught them.‑‑‑‑14Καὶ παράγων εἶδεν { Λευῒ ⬪ Λευὶν } τὸν τοῦ Ἀλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
———
RP: Λευῒ ⬪ NA/UBS: Λευὶν
Mt 9:9¶Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, { Ματθαῖον ⬪ Μαθθαῖον } λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
———
RP: Ματθαῖον ⬪ NA/UBS: Μαθθαῖον
Lk 5:27¶Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι { Λευΐν ⬪ Λευὶν }, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι.
———
RP: Λευΐν ⬪ NA/UBS: Λευὶν
Mk 2:14As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office, and he said to him, “Follow me.” And he arose and followed him.Mt 9:9¶As Jesus passed by from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax collection office. He said to him, “Follow me.” He got up and followed him.Lk 5:27¶After these things he went out, and saw a tax collector named Levi sitting at the tax office, and said to him, “Follow me!”
‑‑‑‑Lk 5:28Καὶ καταλιπὼν { ἅπαντα ⬪ πάντα }, ἀναστὰς { ἠκολούθησεν ⬪ ἠκολούθει } αὐτῷ.
———
RP: ἅπαντα ⬪ NA/UBS: πάντα
RP: ἠκολούθησεν ⬪ NA/UBS: ἠκολούθει
‑‑‑‑Lk 5:28¶He left everything, and rose up and followed him.
15Καὶ { ἐγένετο ἐν τῷ ⬪ γίνεται } κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ { ἠκολούθησαν ⬪ ἠκολούθουν } αὐτῷ.
———
RP: ἐγένετο ἐν τῷ ⬪ NA/UBS: γίνεται
RP: ἠκολούθησαν ⬪ NA/UBS: ἠκολούθουν
Mt 9:10¶Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ.Lk 5:29Καὶ ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην { Λευῒς ⬪ Λευὶς } αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ· καὶ ἦν ὄχλος { τελωνῶν πολύς ⬪ πολὺς τελωνῶν }, καὶ ἄλλων οἳ ἦσαν μετ’ αὐτῶν κατακείμενοι.
———
RP: τελωνῶν πολύς ⬪ NA/UBS: πολὺς τελωνῶν
RP: Λευῒς ⬪ NA/UBS: Λευὶς
Mk 2:15¶It happened, that he was reclining at the table in his house, and many tax collectors and sinners sat down with Jesus and his disciples, for there were many, and they followed him.Mt 9:10It happened as he sat in the house, behold, many tax collectors and sinners came and sat down with Jesus and his disciples.Lk 5:29Levi made a great feast for him in his house. There was a great crowd of tax collectors and others who were reclining with them.
16Καὶ οἱ γραμματεῖς { καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⬪ τῶν Φαρισαίων }, ἰδόντες { αὐτὸν ἐσθίοντα ⬪ ὅτι ἐσθίει } μετὰ τῶν { τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον ⬪ ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον } τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, { Τί ⬪ - } ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει { καὶ πίνει ⬪ - };
———
RP: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⬪ NA/UBS: τῶν Φαρισαίων
RP: αὐτὸν ἐσθίοντα ⬪ NA/UBS: ὅτι ἐσθίει
RP: τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν, ἔλεγον ⬪ NA/UBS: ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον
RP: Τί ⬪ NA/UBS: —
RP: καὶ πίνει ⬪ NA/UBS: —
Mt 9:11Καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι { εἶπον ⬪ ἔλεγον } τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: ἔλεγον
Lk 5:30Καὶ ἐγόγγυζον οἱ { γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⬪ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν } πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε;
———
RP: γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ⬪ NA/UBS: Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν
Mk 2:16The scribes and the Pharisees, when they saw that he was eating with the sinners and tax collectors, said to his disciples, “Why is it that he eats and drinks with tax collectors and sinners?”Mt 9:11When the Pharisees saw it, they said to his disciples, “Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?”Lk 5:30Their scribes and the Pharisees murmured against his disciples, saying, “Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners?”
17Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, { Οὐ ⬪ [ὅτι] Οὐ } χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες. Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς { εἰς μετάνοιαν ⬪ - }.
———
RP: Οὐ ⬪ NA/UBS: [ὅτι] Οὐ
RP: εἰς μετάνοιαν ⬪ NA/UBS: —
Mt 9:12Ὁ δὲ { Ἰησοῦς ⬪ - } ἀκούσας εἶπεν { αὐτοῖς ⬪ - }, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες.
———
RP: Ἰησοῦς ⬪ NA/UBS: —
RP: αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:31Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, { ἀλλ’ ⬪ ἀλλὰ } οἱ κακῶς ἔχοντες.
———
RP: ἀλλ’ ⬪ NA/UBS: ἀλλὰ
Mk 2:17¶When Jesus heard it, he said to them, “Those who are healthy have no need for a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance.”Mt 9:12¶When Jesus heard it, he said to them, “Those who are healthy have no need for a physician, but those who are sick do.Lk 5:31Jesus answered them, “Those who are healthy have no need for a physician, but those who are sick do.
‑‑Mt 9:13Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν, { Ἔλεον ⬪ Ἔλεος } θέλω, καὶ οὐ θυσίαν· οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς { εἰς μετάνοιαν ⬪ - }.
———
RP: Ἔλεον ⬪ NA/UBS: Ἔλεος
RP: εἰς μετάνοιαν ⬪ NA/UBS: —
Lk 5:32Οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
‑‑Mt 9:13But you go and learn what this means: ‘I desire mercy, and not sacrifice,’* [a] for I came not to call the righteous, but sinners to repentance.
———
a Also quoted in Mt. 12:7. 1 Sam 15:22 (1Kings 15:22), Hos 6:6, Mic 6:6-8
Lk 5:32I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.”
Fasting of the Disciples
18¶Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ { τῶν Φαρισαίων νηστεύοντες ⬪ Φαρισαῖοι νηστεύοντες }· καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ { τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν ⬪ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν }, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν;
———
RP: τῶν Φαρισαίων νηστεύοντες ⬪ NA/UBS: Φαρισαῖοι νηστεύοντες
RP: τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν ⬪ NA/UBS: μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν
Mt 9:14¶Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου, λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν { πολλά ⬪ [πολλά] }, οἱ δὲ μαθηταί σου οὐ νηστεύουσιν;
———
RP: πολλά ⬪ NA/UBS: [πολλά]
Lk 5:33Οἱ δὲ { εἶπον ⬪ εἶπαν } πρὸς αὐτόν, { Διὰ τί οἱ ⬪ Οἱ } μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνά, καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων· οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν;
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: Διὰ τί οἱ ⬪ NA/UBS: Οἱ
Mk 2:18¶John’s disciples and the Pharisees were fasting, and they came and asked him, “Why do John’s disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples don’t fast?”Mt 9:14¶Then John’s disciples came to him, saying, “Why do we and the Pharisees fast often, but your disciples don’t fast?”Lk 5:33¶They said to him, “Why do John’s disciples often fast and pray make supplications, likewise also the disciples of the Pharisees, but yours eat and drink?”
19Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, νηστεύειν; Ὅσον χρόνον { μεθ’ ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυμφίον ⬪ ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν }, οὐ δύνανται νηστεύειν·
———
RP: μεθ’ ἑαυτῶν ἔχουσιν τὸν νυμφίον ⬪ NA/UBS: ἔχουσιν τὸν νυμφίον μετ’ αὐτῶν
Mt 9:15Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν, ἐφ’ ὅσον μετ’ αὐτῶν ἐστιν ὁ νυμφίος; Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν.Lk 5:34Ὁ δὲ { εἶπεν ⬪ Ἰησοῦς εἶπεν } πρὸς αὐτούς, Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ’ αὐτῶν ἐστιν, ποιῆσαι { νηστεύειν ⬪ νηστεῦσαι };
———
RP: εἶπεν ⬪ NA/UBS: Ἰησοῦς εἶπεν
RP: νηστεύειν ⬪ NA/UBS: νηστεῦσαι
Mk 2:19¶Jesus said to them, “Can the groomsmen fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they can’t fast.Mt 9:15¶Jesus said to them, “Can the friends of the bridegroom mourn grieve, as long as the bridegroom is with them? But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast.Lk 5:34¶He said to them, “Can you make the friends of the bridegroom fast, while the bridegroom is with them?
20ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν { ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ⬪ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ }.
———
RP: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ⬪ NA/UBS: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
‑‑Lk 5:35Ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ’ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.
Mk 2:20But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then will they fast in that day.‑‑Lk 5:35But the days will come when the bridegroom will be taken away from them. Then they will fast in those days.”
21{ Καὶ οὐδεὶς ⬪ Οὐδεὶς } ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου { ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ ⬪ ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν }· εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ πλήρωμα { αὐτοῦ ⬪ ἀπ’ αὐτοῦ } τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.
———
RP: Καὶ οὐδεὶς ⬪ NA/UBS: Οὐδεὶς
RP: ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ ⬪ NA/UBS: ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν
RP: αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἀπ’ αὐτοῦ
Mt 9:16Οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται.Lk 5:36Ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα { ἱματίου καινοῦ ⬪ ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας } ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν· εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, καὶ τὸ καινὸν { σχίζει ⬪ σχίσει }, καὶ τῷ παλαιῷ οὐ { συμφωνεῖ ⬪ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα } τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ.
———
RP: ἱματίου καινοῦ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
RP: σχίζει ⬪ NA/UBS: σχίσει
RP: συμφωνεῖ ⬪ NA/UBS: συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα
Mk 2:21No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment, or else the patch shrinks and the new tears away from the old, and a worse hole is made.Mt 9:16No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment; for the patch would tear away from the garment, and a worse hole is made.Lk 5:36He also told a parable to them. “No one puts a piece from a new garment on an old garment, or else he will tear the new, and also the piece from the new will not match the old.
22Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ μή, { ῥήσσει ⬪ ῥήξει } ὁ οἶνος { ὁ νέος ⬪ - } τοὺς ἀσκούς, καὶ ὁ οἶνος { ἐκχεῖται ⬪ ἀπόλλυται } καὶ οἱ ἀσκοὶ { ἀπολοῦνται ⬪ - }· ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς { βλητέον ⬪ - }.
———
RP: ῥήσσει ⬪ NA/UBS: ῥήξει
RP: ὁ νέος ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐκχεῖται ⬪ NA/UBS: ἀπόλλυται
RP: ἀπολοῦνται ⬪ NA/UBS: —
RP: βλητέον ⬪ NA/UBS: —
Mt 9:17Οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ { ἀπολοῦνται ⬪ ἀπόλλυνται }· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.
———
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
RP: ἀπολοῦνται ⬪ NA/UBS: ἀπόλλυνται
Lk 5:37Καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, ῥήξει { ὁ νέος οἶνος ⬪ ὁ οἶνος ὁ νέος } τοὺς ἀσκούς, καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται.
———
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
RP: ὁ νέος οἶνος ⬪ NA/UBS: ὁ οἶνος ὁ νέος
Mk 2:22No one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the skins, and the wine pours out, and the skins will be destroyed; but they put new wine into fresh wineskins.”Mt 9:17Neither do people put new wine into old wineskins, or else the skins would burst, and the wine be spilled, and the skins ruined. No, they put new wine into fresh wineskins, and both are preserved.”Lk 5:37No one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed.
‑‑‑‑Lk 5:38Ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, { καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται ⬪ - }.
———
RP: καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται ⬪ NA/UBS: —
‑‑‑‑Lk 5:38But new wine must be put into fresh wineskins, and both are preserved.
‑‑‑‑Lk 5:39{ Καὶ ⬪ [Καὶ] } οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν { εὐθέως ⬪ - } θέλει νέον· λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς { χρηστότερός ⬪ χρηστός } ἐστιν.
———
RP: Καὶ ⬪ NA/UBS: [Καὶ]
RP: εὐθέως ⬪ NA/UBS: —
RP: χρηστότερός ⬪ NA/UBS: χρηστός
‑‑‑‑Lk 5:39No man having drunk old wine immediately desires new, for he says, ‘The old is better.’”
Do Not Condemn the Guiltless / Son of Man is Lord of the Sabbath
23¶Καὶ ἐγένετο { παραπορεύεσθαι αὐτὸν ⬪ αὐτὸν } ἐν τοῖς σάββασιν { διὰ ⬪ παραπορεύεσθαι διὰ } τῶν σπορίμων, καὶ { ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⬪ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο } ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας.
———
RP: παραπορεύεσθαι αὐτὸν ⬪ NA/UBS: αὐτὸν
RP: διὰ ⬪ NA/UBS: παραπορεύεσθαι διὰ
RP: ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο
Mt 12:1Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων· οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν.Lk 6:1Ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ { δευτεροπρώτῳ ⬪ - } διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ { τῶν ⬪ - } σπορίμων· καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ { τοὺς στάχυας, καὶ ἤσθιον ⬪ καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας }, ψώχοντες ταῖς χερσίν.
———
RP: δευτεροπρώτῳ ⬪ NA/UBS: —
RP: τῶν ⬪ NA/UBS: —
RP: τοὺς στάχυας, καὶ ἤσθιον ⬪ NA/UBS: καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας
Mk 2:23¶It happened that he was going on the Sabbath day through the grain fields, and his disciples began, as they went, to pluck the ears of grain.Mt 12:1¶At that time, Jesus went on the Sabbath day through the grain fields. His disciples were hungry and began to pluck heads of grain and to eat.Lk 6:1¶Now it happened on the second Sabbath after the first, that he was going through the grain fields. His disciples plucked the heads of grain, and ate, rubbing them in their hands.
24Καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, Ἴδε, τί ποιοῦσιν { ἐν ⬪ - } τοῖς σάββασιν ὃ οὐκ ἔξεστιν;
———
RP: ἐν ⬪ NA/UBS: —
Mt 12:2Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες { εἶπον ⬪ εἶπαν } αὐτῷ, Ἰδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν ὃ οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
Lk 6:2Τινὲς δὲ τῶν Φαρισαίων { εἶπον αὐτοῖς ⬪ εἶπαν }, Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστιν { ποιεῖν ἐν ⬪ - } τοῖς σάββασιν;
———
RP: εἶπον αὐτοῖς ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ποιεῖν ἐν ⬪ NA/UBS: —
Mk 2:24The Pharisees said to him, “Behold, why do they do that which is not lawful on the Sabbath day?”Mt 12:2But the Pharisees, when they saw it, said to him, “Behold, your disciples do what is not lawful to do on the Sabbath.”Lk 6:2But some of the Pharisees said to them, “Why do you do that which is not lawful to do on the Sabbath day?”
25Καὶ { αὐτὸς ἔλεγεν ⬪ λέγει } αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ, ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ;
———
RP: αὐτὸς ἔλεγεν ⬪ NA/UBS: λέγει
Mt 12:3Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυίδ, ὅτε ἐπείνασεν { αὐτὸς ⬪ - } καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ·
———
RP: αὐτὸς ⬪ NA/UBS: —
Lk 6:3Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησεν Δαυίδ, { ὁπότε ⬪ ὅτε } ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ { ὄντες ⬪ [ὄντες] };
———
RP: ὁπότε ⬪ NA/UBS: ὅτε
RP: ὄντες ⬪ NA/UBS: [ὄντες]
Mk 2:25¶He said to them, “Did you never read what David did, when he had need, and was hungry—he, and those who were with him?Mt 12:3¶But he said to them, “Haven’t you read what David did, when he was hungry, and those who were with him;Lk 6:3¶Jesus, answering them, said, “Haven’t you read what David did when he was hungry, he, and those who were with him;
26Πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ { τοῖς ἱερεῦσιν ⬪ τοὺς ἱερεῖς }, καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν;
———
RP: τοῖς ἱερεῦσιν ⬪ NA/UBS: τοὺς ἱερεῖς
Mt 12:4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως { ἔφαγεν, οὓς ⬪ ἔφαγον ὃ } οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ τοῖς μετ’ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις;
———
RP: ἔφαγεν, οὓς ⬪ NA/UBS: ἔφαγον ὃ
Lk 6:4{ Ὡς ⬪ [Ὡς] } εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως { ἔλαβεν, καὶ ⬪ λαβὼν } ἔφαγεν, καὶ ἔδωκεν { καὶ τοῖς ⬪ τοῖς } μετ’ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς;
———
RP: Ὡς ⬪ NA/UBS: [Ὡς]
RP: ἔλαβεν, καὶ ⬪ NA/UBS: λαβὼν
RP: καὶ τοῖς ⬪ NA/UBS: τοῖς
Mk 2:26How he entered into the house of God when Abiathar was high priest, and ate the show bread, which is not lawful to eat except for the priests, and gave also to those who were with him?”Mt 12:4how he entered into the house of God, and ate the show bread, which was not lawful for him to eat, neither for those who were with him, but only for the priests?*Lk 6:4how he entered into the house of God, and took and ate the show bread, and gave also to those who were with him, which is not lawful to eat except for the priests alone?”
‑‑Mt 12:5Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν, καὶ ἀναίτιοί εἰσιν;‑‑‑‑Mt 12:5Or have you not read in the law, that on the Sabbath day, the priests in the temple profane defile the Sabbath, and are guiltless?‑‑‑‑Mt 12:6Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι τοῦ ἱεροῦ μεῖζόν ἐστιν ὧδε.‑‑‑‑Mt 12:6But I tell you that one greater than the temple is here.‑‑‑‑Mt 12:7Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν, { Ἔλεον ⬪ Ἔλεος } θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν κατεδικάσατε τοὺς ἀναιτίους.
———
RP: Ἔλεον ⬪ NA/UBS: Ἔλεος
‑‑
‑‑Mt 12:7But if you had known what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice,’* [a] you would not have condemned the guiltless.
———
a Also quoted in Mt. 9:13. 1 Sam 15:22 (1Kng 15:22) Hos 6:6, Mic 6:6-8
‑‑
27Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Τὸ σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, { οὐχ ⬪ καὶ οὐχ } ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ σάββατον·
———
RP: οὐχ ⬪ NA/UBS: καὶ οὐχ
‑‑‑‑
Mk 2:27He said to them, “The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath.‑‑‑‑
28ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου.Mt 12:8κύριος Κύριος γάρ ἐστιν τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.Lk 6:5Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς { ὅτι ⬪ - } Κύριός ἐστιν { ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου ⬪ τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου }.
———
RP: ὅτι ⬪ NA/UBS: —
RP: ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ σαββάτου ⬪ NA/UBS: τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
Mk 2:28Therefore the Son of Man is lord even of the Sabbath.”Mt 12:8For the Son of Man is Lord of the Sabbath.”Lk 6:5He said to them, “The Son of Man is lord of the Sabbath.”
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 27-Sep-2021 21:19:35 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top