www.katabiblon.com

ΙΩΑΝΝΟΥ Α

1st Letter of John

  Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible11Τεκνία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τεκνίον, -ου, τό, voc. pl. τεκνία (Dimin. of τέκνον)
τεκνι·α
(neu) nom|acc|voc pl
little children
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
me
, ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἁμάρτητε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
αμαρτ·ητε
2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-SIN
. Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ἁμάρτῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -)
αμαρτ·ῃ
2aor act sub 3rd sg or 2aor mp sub 2nd sg
he/she/it-should-SIN, you(sg)-should-be-SIN-ed
, παράκλητον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

παρά·κλητος, -ου, ὁ
παρακλητ·ον
(mas) acc sg
intercessor
advocate, call forth, summoned, called to one's side
ἔχομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ομεν
pres act ind 1st pl
we-are-HAVE-ing
/hold.
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat)
Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
, Ἰησοῦν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ον
(mas) acc sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
χριστὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ον
(mas) acc sg
Christ
lit. 'anointed'
δίκαιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
·
1Jn 2:1
¶My little children ones, I write these things to you, so that you may might not sin. And If should anyone (of you) ever sins, we have an Counselor advocate[a] [fixer] with the Father, Jesus Christ, the righteous.;
———
a Gk. παράκλητος, paraclete. (Only here is the word used to describe Jesus. See Jn. 14:16, 26, and 16:7, where the word is used to describe the Holy Spirit.) In a legal context, one who speaks on behalf of a defendent in a court of law before a judge. NIV: we have one who speaks to the Father in our defense—Jesus Christ, the Righteous One. For those who walk in the light and have fellowship with Jesus (1:3, 7), he represents before God that their sins have been cleansed by his blood (1:7).
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-05-15 Editors: 1
22καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
ἱλασμός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἱλασμός, -οῦ, ὁ
ιλασμ·ος
(mas) nom sg
sin-offering
/propitiation/atoning-sacrifice (2x in GNT); 7x(LXX): atonement(Lv25:9, Num5:8); forgiveness(Ps130:4, Dan9:9); sin-offering(Ez44:27); guilt(Amos8:14). Gnadenstuhl, seat of grace; mercy-seat; covering of the Ark, used for the gift of grace(???).
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἁμαρτιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·ων
(fem) gen pl
sins
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
· οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἡμετέρων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἡμέτερος -α -ον
ημετερ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
our-own
emphatic 1p-possessive pronoun
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μόνον [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (2-1-2)

μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον
μονον; μον·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
only; sole
; apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone)
, ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
ὅλου [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ου
neu gen sg or mas gen sg
whole
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κόσμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
κοσμ·ου; κοσμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
world; be-you(sg)-being-SET-IN-ORDER-ed!
[present order; material realm; decoration/adornment]; to put in proper order, adorn/beautify, grace (ornaments)
.
1Jn 2:2
Aand he (himself) is the an atoning sacrifice [peace offering] for our sins, and not only for ours only, but also for the whole world also.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-25 Editors: 1
33Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
γινώσκομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ομεν
pres act ind 1st pl
we-are-KNOW-ing
καί έν τούτω γινώσκομεν
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐγνώκαμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·καμεν
perf act ind 1st pl
we-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
, ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ἐντολὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ας
(fem) acc pl
precepts
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
τηρῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
τηρ(ε)·ωμεν
pres act sub 1st pl
we-should-be-KEEP-ing
From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-intact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/o
.
1Jn 2:3
And in Tthis is how we know that we have know him[a]: if we should ever keep his commandments.
———
a Know that he is our advocate and that we have fellowship wth him.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-25 Editors: 1
44 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
, { Ἔγνωκα [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·κα
perf act ind 1st sg
I-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἔγνωκα [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·κα
perf act ind 1st sg
I-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
} αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
him/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ἐντολὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ας
(fem) acc pl
precepts
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
τηρῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
τηρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while KEEP-ing
From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-intact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/o
, ψεύστης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

ψεύστης, -ου, ὁ
ψευστ·ης
(mas) nom sg
liar
Lit: "falsifier", hence liar, by extension: storyteller.
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἀλήθεια [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·α
(fem) nom|voc sg
truth
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
·
———
RP: Ἔγνωκα ⬪ NA/UBS: ὅτι Ἔγνωκα
1Jn 2:4
The Oone who says, “I have known him,” and doesn’t keep his commandments, is a liar, and the truth isn’t in him this one [there is no truth in this one].
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-25 Editors: 1
55ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
δ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δ’
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
τηρῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
τηρ(ε)·ῃ
pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
you(sg)-are-being-KEEP-ed, he/she/it-should-be-KEEP-ing, you(sg)-should-be-being-KEEP-ed
From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-intact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/o
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
λόγον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ον
(mas) acc sg
word
word
, ἀληθῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀ·ληθῶς
αληθως
indecl
truly
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἀγάπη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀγάπη, -ης, ἡ
αγαπ·η
(fem) nom|voc sg
love
literally agape/selfless love Calvary-love (as distinguished from "φιλω" (friend-love, affection)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
τετελείωται [lexicon][inflect][close]
Verb

τελειόω (τελει(ο)-, τελειω·σ-, τελειω·σ-, τετελειω·κ-, τετελειω-, τελειω·θ-)
τετελειω·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-COMPLETE-ed
[to fully realize, complete, or finish; to perfect, in the sense of satisfying all requirements [intended purpose], but not in the sense of being entirely without fault or defect]
. Ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
γινώσκομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ομεν
pres act ind 1st pl
we-are-KNOW-ing
καί έν τούτω γινώσκομεν
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
ἐσμέν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·μεν
pres act ind 1st pl
we-are
·
1Jn 2:5
But whoever keeps his word, truly in this one has God’s love has most certainly been perfected in him. In Tthis is how we know that we are in him:.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-03-02 Editors: 1
66 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
μένειν [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ειν, μεν(ε)·[σ]ειν
pres act inf, fut act inf
to-be-REMAIN-ing, to-will-REMAIN
/stay. hence abide/dwell
ὀφείλει [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀφείλω (οφειλ-, οφειλη·σ-/οφειλε·σ-, οφειλη·σ-, -, -, -)
οφειλ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-OWE/OUGHT-ing, you(sg)-are-being-OWE/OUGHT-ed
, καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly
[according to how/in accordance with how]
ἐκεῖνος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

ἐκεῖνος -η -ο
εκειν·ος
mas nom sg
that
περιεπάτησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
περι·ε·πατη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-WALK-ed-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
{ οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
⬪ [ οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
so, thus
[Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
] } περιπατεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
περι·πατ(ε)·ειν
pres act inf
to-be-WALK-ing-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF]
.
———
RP: οὕτως ⬪ NA/UBS: [οὕτως]
1Jn 2:6
The one who says he remains in him ought must [is obliged to] also, just as that one walked, himself also to walk just like he walked likewise himself.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-03-02 Editors: 1
77¶ { Ἀδελφοί [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·οι
(mas) nom|voc pl
brothers
Ἀγαπητοί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀγαπητός -ή -όν
αγαπητ·οι
mas nom|voc pl
beloved
} , οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐντολὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ην
(fem) acc sg
precept
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
καινὴν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καινός -ή -όν
καιν·ην
fem acc sg
new
unprecedented,newly-invented, novel, fresh, anew
γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἐντολὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ην
(fem) acc sg
precept
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
παλαιάν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

παλαιός -ά -όν
παλαι·αν
fem acc sg
old
, ἣν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ην
fem acc sg
who/whom/which
εἴχετε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
ε·εχ·ετε
impf act ind 2nd pl
you(pl)-were-HAVE-ing
/hold.
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
· [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐντολὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·η
(fem) nom|voc sg
precept
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
παλαιά [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

παλαιός -ά -όν
παλαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
old
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λόγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ος
(mas) nom sg
word
word
ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; while being
;
{ ἠκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
ἠκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
} .
———
RP: Ἀδελφοί ⬪ NA/UBS: Ἀγαπητοί
RP: ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς ⬪ NA/UBS: ἠκούσατε
1Jn 2:7
¶Brothers, I write no (it is) not a new commandment I write to you, but an old commandment which you had were having [accepting of?] from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-03-02 Editors: 1
88Πάλιν [lexicon][inflect][close]
Adverb

πάλιν
παλιν
indecl
again
afresh, again, anon, once more, back, backwards, restore
ἐντολὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ην
(fem) acc sg
precept
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
καινὴν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

καινός -ή -όν
καιν·ην
fem acc sg
new
unprecedented,newly-invented, novel, fresh, anew
γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἀληθὲς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·ληθής -ες
αληθ(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
true/unerring
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
· ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
σκοτία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σκοτία, -ας, ἡ
σκοτι·α
(fem) nom|voc sg
darkness
παράγεται [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-)
παρ·αγ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-PASS/LEAD-BY-ed
Lit:"lead/pass-close-beside", to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
φῶς [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φω[τ]·ς
(neu) nom|acc|voc sg
light
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἀληθινὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀ·ληθινός -ή -όν
αληθιν·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
true
ἤδη [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἤδη
ηδη
indecl
already
by now, by then
φαίνει [lexicon][inflect][close]
Verb

φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-)
φαιν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-APPEAR-ing, you(sg)-are-being-APPEAR-ed
look, shew, peer, seem, show
.
1Jn 2:8
(Then) Aagain, I do write a new commandment to you, which is true in him and in you;, because the darkness [unholiness?] is passing away, and the true light [holiness?] already shines.[a]
———
a Old commandment, new circumstances?
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-03-02 Editors: 1
99 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while SAY-ing
say, tell, relate, narrate | Present λεγ- | Aorist ειπ- | Future ερ- | Perfect ειρη- | Imperfect ελεγ- | Passive ρηθ- ερρηθ- ερρεθ-
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
φωτὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ι
(neu) dat sg
light
εἶναι [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·εναι
pres act inf
to-be
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀδελφὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·ον
(mas) acc sg
brother
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
μισῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
μισ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while HATE-ing
hate; sometimes perhaps "persecute out of hatred"
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
σκοτίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σκοτία, -ας, ἡ
σκοτι·ᾳ
(fem) dat sg
darkness
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
, up-until/as-far-as, Often used as a conjunctive-adverbial preposition concerning time/place/number, "until +(genitive)";
ἄρτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἄρτι
αρτι
indecl
just-now
,presently, at-this-moment.
.
1Jn 2:9
He who says he is in the light and hates his brother, is in the darkness even until now.
1010 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀγαπῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Verb

ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ·ων; αγαπ(α)·ο[υ]ν[τ], αγαπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
(fem) gen pl; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg, pres act ptcp mas nom sg
loves; while AGAPE-LOVE-ing
literally agape/selfless love Calvary-love (as distinguished from "φιλω" (friend-love, affection); /Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀδελφὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·ον
(mas) acc sg
brother
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
φωτὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ι
(neu) dat sg
light
μένει [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ει, μεν(ε)·[σ]ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed, he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
σκάνδαλον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

σκάνδαλον, -ου, τό
σκανδαλ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
snare
(Originally a trap or snare laid for an enemy) Used in NT metaphorically: a temptation to sin/false belief/falling away; or, that which gives offence or arouses opposition, anger, disapproval
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
1Jn 2:10
He who loves his brother remains in the light, and there is no occasion for stumbling in him.
1111 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
μισῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
μισ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while HATE-ing
hate; sometimes perhaps "persecute out of hatred"
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀδελφὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί
αδελφ·ον
(mas) acc sg
brother
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
σκοτίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σκοτία, -ας, ἡ
σκοτι·ᾳ
(fem) dat sg
darkness
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
σκοτίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σκοτία, -ας, ἡ
σκοτι·ᾳ
(fem) dat sg
darkness
περιπατεῖ [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)
περι·πατ(ε)·ει, περι·πατ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-WALK-ing-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF], you(sg)-are-being-WALK-ed-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF], be-you(sg)-WALK-ing-[CARRY/CONDUCT-YOURSELF]!
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἶδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ποῦ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ποῦ[1]
που
indecl
where
ὑπάγει [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπ·άγω (υπ+αγ-, -, 2nd υπ+αγαγ-, -, -, υπ+αχ·θ-)
υπ·αγ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-GO-ing, you(sg)-are-being-GO-ed
Originally "lead/bring under (power/authority/judgement)"; then "take away from beneath"; finally "go away/withdraw" or simply "go" (so in the NT & Early Christian writings).
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
σκοτία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σκοτία, -ας, ἡ
σκοτι·α
(fem) nom|voc sg
darkness
ἐτύφλωσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

τυφλόω (τυφλ(ο)-, -, τυφλω·σ-, τετυφλω·κ-, -, τυφλω·θ-)
ε·τυφλω·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-BLIND-ed
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
ὀφθαλμοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
οφθαλμ·ους
(mas) acc pl
eyes
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
1Jn 2:11
But he who hates his brother is in the darkness, and walks in the darkness, and doesn’t know where he is going, because the darkness has blinded his eyes.
1212Γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, τεκνία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τεκνίον, -ου, τό, voc. pl. τεκνία (Dimin. of τέκνον)
τεκνι·α
(neu) nom|acc|voc pl
little children
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἀφέωνται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-)
αφ·εω·νται
perf mp ind 3rd pl
they-have-been-SEND AWAY-ed
dismiss/forgive, let-be, divorce, send-away, allow/permit.
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἁμαρτίαι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·αι
(fem) nom|voc pl
sins
Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen)
δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name
(with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
1Jn 2:12
¶I write to you, little children ones, because your sins are forgiven you for his name’s sake.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-16 Editors: 1
1313Γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, πατέρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·ες
(mas) nom|voc pl
fathers
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐγνώκατε [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·κατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
. Γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, νεανίσκοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι
νεανισκ·οι
(mas) nom|voc pl
young-men
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
νενικήκατε [lexicon][inflect][close]
Verb

νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)
νενικη·κατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-VICTOR-ed-OVER
[to prevail; Rom 12:21: to not be defeated; Rv 5:5: to succeed]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πονηρόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πονηρός -ά -όν
πονηρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
evil, wicked
Adj.from πόνος + αἴρω: hence pain/labor/trouble-lifting/bearing/propounding.
. { Γράφω [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·ω, γραφ·[θ]ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg, aor θη sub 1st sg
I-am-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ing, I-should-be-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, παιδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·α
(neu) nom|acc|voc pl
children
Ἔγραψα [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σα
1aor act ind 1st sg
I-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
παιδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·α
(neu) nom|acc|voc pl
children
} , ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐγνώκατε [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·κατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
.
———
RP: Γράφω ὑμῖν, παιδία ⬪ NA/UBS: Ἔγραψα ὑμῖν παιδία
1Jn 2:13
¶I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning.
¶I write to you, young men, because you have overcome the evil one.
¶I write to you, little children, because you know the Father.
1414Ἔγραψα [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σα
1aor act ind 1st sg
I-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, πατέρες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·ες
(mas) nom|voc pl
fathers
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐγνώκατε [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
εγνω·κατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
καί έν τούτω γινώσκομεν
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
. Ἔγραψα [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σα
1aor act ind 1st sg
I-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, νεανίσκοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι
νεανισκ·οι
(mas) nom|voc pl
young-men
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἰσχυροί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἰσχυρός -ά -όν
ισχυρ·οι
mas nom|voc pl
strong
From "ἰσχύω"(have strength/power), hence strong/forceful/powerful/mighty
ἐστε [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·τε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are, be-you(pl)!
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λόγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ος
(mas) nom sg
word
word
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
μένει [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ει, μεν(ε)·[σ]ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed, he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νενικήκατε [lexicon][inflect][close]
Verb

νικάω (νικ(α)-, νικη·σ-, νικη·σ-, νενικη·κ-, νενικη-, νικη·θ-)
νενικη·κατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-VICTOR-ed-OVER
[to prevail; Rom 12:21: to not be defeated; Rv 5:5: to succeed]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πονηρόν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

πονηρός -ά -όν
πονηρ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
evil, wicked
Adj.from πόνος + αἴρω: hence pain/labor/trouble-lifting/bearing/propounding.
.
1Jn 2:14
¶I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning.
¶I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one.
1515Μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀγαπᾶτε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ετε, αγαπ(α)·ητε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl, pres act sub 2nd pl
you(pl)-are-AGAPE-LOVE-ing, be-you(pl)-AGAPE-LOVE-ing!, you(pl)-should-be-AGAPE-LOVE-ing
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
κόσμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ον
(mas) acc sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
, μηδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (Mas. 2nd Decl.)

μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ
μηδε; μηδ·ε
indecl; (mas) voc sg
neither/nor; Mede

μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; [inhabitant of Media]
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
κόσμῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ῳ
(mas) dat sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
. Ἐάν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
ἀγαπᾷ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ει, αγαπ(α)·ῃ
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
he/she/it-is-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, you(sg)-are-being-AGAPE-LOVE-ed, he/she/it-should-be-AGAPE-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-AGAPE-LOVE-ed
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
κόσμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ον
(mas) acc sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἀγάπη [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀγάπη, -ης, ἡ
αγαπ·η
(fem) nom|voc sg
love
literally agape/selfless love Calvary-love (as distinguished from "φιλω" (friend-love, affection)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
.
1Jn 2:15
¶Don’t love the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the Father’s love isn’t in him.
1616Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
κόσμῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ῳ
(mas) dat sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐπιθυμία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·α
(fem) nom|voc sg
lust/yearning
Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
σαρκός [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

σάρξ, -αρκός, ἡ
σαρκ·ος
(fem) gen sg
flesh
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐπιθυμία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·α
(fem) nom|voc sg
lust/yearning
Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ὀφθαλμῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
οφθαλμ·ων
(mas) gen pl
eyes
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἀλαζονεία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀλαζονεία, -ίας, ἡ
αλαζονει·α
(fem) nom|voc sg
brother
[ostentatiousness, affictation, pretension. atempt to impress: hence bragging]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
βίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
βι·ου; βι(ο)·ε, βι(ο)·ου
(mas) gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
life/livelihood; be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!
can also refer to property (BDAG 177);
, οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
, ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κόσμου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

κόσμος, -ου, ὁ; κοσμέω (κοσμ(ε)-, κοσμη·σ-, κοσμη·σ-, -, κεκοσμη-, κοσμη·θ-)
κοσμ·ου; κοσμ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
world; be-you(sg)-being-SET-IN-ORDER-ed!
[present order; material realm; decoration/adornment]; to put in proper order, adorn/beautify, grace (ornaments)
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
1Jn 2:16
For Because all that is in the world, the lust desire of the flesh, and the lust desire of the eyes, and the pride conceit [deception, allure?][a] of life, isn’t not from the Father’s, but is from the world’s.
———
a Gk. ἀλαζονεία.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-05-08 Editors: 1
1717Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
κόσμος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

κόσμος, -ου, ὁ
κοσμ·ος
(mas) nom sg
world
[present order; material realm; decoration/adornment]
παράγεται [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-)
παρ·αγ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-PASS/LEAD-BY-ed
Lit:"lead/pass-close-beside", to be influenced, persuaded, go away, derive, generate, procreate, produce
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐπιθυμία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπι·θυμία, -ας, ἡ
επιθυμι·α
(fem) nom|voc sg
lust/yearning
Lit:"desire-over/upon" hence intense/compelling-desire, lust, appetite, yearning
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
· [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but/however/moreover/yet
[postpositive particle; adversative (but/however), continuitive (and/now/also/moreover), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
θέλημα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

θέλημα[τ], -ατος, τό
θελημα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
will
/want/wish. Often rendered "will", 100% consistent with cognate "θέλω" (wish/desire), but distinct from "βουλή" (will/counsel/intent).
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god
[see theology]
μένει [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ει, μεν(ε)·[σ]ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed, he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into +acc
OF PLACE, the oldest and commonest usage into, with Verbs of saying or speaking relating to the person to whom or before whom one is speaking, Verbs expressing rest in a place, when a previous motion into or to it is implied; elliptical usage after Verbs
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
αἰῶνα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·α
(mas) acc sg
eon
/age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
.
1Jn 2:17
And Tthe world, and its desire, is passing away with its lusts, but he who does God’s will remains forever.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-20 Editors: 1
1818Παιδία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·α
(neu) nom|acc|voc pl
children
, ἐσχάτη [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἔσχατος -η -ον
εσχατ·η
fem nom|voc sg
last
farthest, uttermost, extreme,
ὥρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·α
(fem) nom|voc sg
hour
τήν
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly
[according to how/in accordance with how]
ἠκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
⬪ - } ἀντίχριστος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀντί·χριστος, -ου, ὁ
αντιχριστ·ος
(mas) nom sg
antichrist
ἔρχεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ερχ·εται
pres mp ind 3rd sg
he/she/it-is-being-COME-ed
"Come"; sometimes "go" or "appear". A general verb of motion, whether literal or figurative.
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
ἀντίχριστοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀντί·χριστος, -ου, ὁ
αντιχριστ·οι
(mas) nom|voc pl
antichrists
πολλοὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·οι
mas nom pl
many
Singular: a lot, great, large, much, voluminous Plural: lots, manifold, many, multiple, numerous
γεγόνασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεγον·[κ]ασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-BECOME-ed
become; happen; be ("as a substitute for the forms of εἰμί" --BAGD)
· ὅθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὅ·θεν
οθεν
indecl
from where
γινώσκομεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ομεν
pres act ind 1st pl
we-are-KNOW-ing
καί έν τούτω γινώσκομεν
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐσχάτη [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἔσχατος -η -ον
εσχατ·η
fem nom|voc sg
last
farthest, uttermost, extreme,
ὥρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·α
(fem) nom|voc sg
hour
τήν
ἐστίν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
1Jn 2:18
¶Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the final hour.
1919Ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
{ ἐξῆλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT
σπειρων
ἐξῆλθαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ε·ελθ·[σ]αν
1aor act ind 3rd pl
they-COME-ed-OUT
σπειρων
} , ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἦσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·σαν
impf act ind 3rd pl
they-were
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
· εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
{ γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἦσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·σαν
impf act ind 3rd pl
they-were
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
ἦσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·σαν
impf act ind 3rd pl
they-were
} , μεμενήκεισαν [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
[ε]·μεμενη·κεισαν
plup act ind 3rd pl
they-had-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
μεθ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μεθ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen)
Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
· ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
φανερωθῶσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-)
φανερω·θωσι(ν)
aor θη sub 3rd pl
they-should-be-MANIFEST-ed
[from 5457 "phṓs" (light)], hence illumine, make-visible/apparent(by illumination, bring-out, disclose. Distinct from "ἀποκαλύπτω" (to reveal/uncover something hidden or invisible).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
εἰσὶν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
us
.
———
RP: ἐξῆλθον ⬪ NA/UBS: ἐξῆλθαν
RP: γὰρ ἦσαν ἐξ ἡμῶν ⬪ NA/UBS: γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν
1Jn 2:19
They went out from us, but they didn’t belong to us; for if they had belonged to us, they would have continued with us. But they left, that they might be revealed that none of them belong to us.
2020Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
χρίσμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χρῖσμα[τ], -ατος, τό
χρισμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
anointing
ἔχετε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing!
/hold.
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy
[dedicated, divine, pure]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οἴδατε [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
{ πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
all, each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
} .
———
RP: πάντα ⬪ NA/UBS: πάντες
1Jn 2:20
You have an anointing from the Holy One, and you all have knowledge.
2121Οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔγραψα [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σα
1aor act ind 1st sg
I-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἴδατε [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἀλήθειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·αν
(fem) acc sg
truth
, ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οἴδατε [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ατε
perf act ind 2nd pl
you(pl)-have-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
ψεῦδος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ψεῦδο·ς, -ους, τό
ψευδ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
lie
falsehood, untruth, false religion
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ἀληθείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·λήθεια, -ας, ἡ
αληθει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
truth, truths
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
.
1Jn 2:21
I have not written to you because you don’t know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth.
2222Τίς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
who
interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ψεύστης [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 1st Decl.)

ψεύστης, -ου, ὁ
ψευστ·ης
(mas) nom sg
liar
Lit: "falsifier", hence liar, by extension: storyteller.
, εἰ [lexicon][inflect][close]
Particle

εἰ
ει
indecl
if
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀρνούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -)
αρν(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-DENY/DISAVOW-ed
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Ἰησοῦς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl., irreg. and Mas. Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ος
(mas) nom sg
Jesus
[Jesus or Joshua]
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
χριστός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

Χριστός, -οῦ, ὁ, voc. Χριστέ
χριστ·ος
(mas) nom sg
Christ
lit. 'anointed'
; Οὗτός [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀντίχριστος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ἀντί·χριστος, -ου, ὁ
αντιχριστ·ος
(mas) nom sg
antichrist
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀρνούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -)
αρν(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-DENY/DISAVOW-ed
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
υἱόν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
.
1Jn 2:22
Who is the liar but he the one who denies, (saying) that Jesus is not the Christ?[a] This one is the Antichrist, he who denies the Father and the Son.
———
a Christ and Son are synonymous here (see 1:3: our fellowship is with the Father and with his son, Jesus Christ). To deny that Jesus is the Christ is to deny that Jesus is the Son.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-04-19 Editors: 1
2323Πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀρνούμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀρνέομαι (αρν(ε)-, αρνη·σ-, αρνη·σ-, -, ηρνη-, -)
αρν(ε)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-DENY/DISAVOW-ed
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
υἱὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
οὐδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐδέ (οὐ δέ)
ουδε
indecl
neither/nor
Lit:"not-moreover" or "not-but", hence neither/nor.
οὐδ’ sometimes before vowels.
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
{ ἔχει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed
/hold.
ἔχει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed
/hold.
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ὁμολογῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁμο·λογέω (ομολογ(ε)-, ομολογη·σ-, ομολογη·σ-, -, -, -)
ομολογ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while AVOW-ing
Lit:"say-same", hence confess/profess/avow-similarly. Also agree/concede/admit, come-clean (slang). Usually confess/profess, although neither expresses the adverbial prefix, "homo"(same), as well as "admit".
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
υἱὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
ἔχει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-HAVE-ing, you(sg)-are-being-HAVE-ed
/hold.
} .
———
RP: ἔχει ⬪ NA/UBS: ἔχει, ὁ ὁμολογῶν τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα ἔχει
1Jn 2:23
Whoever Everyone who denies the [sonship of the] Son, the same doesn’t have neither has [accepts] the [fatherhood of the] Father.; He (everyone) who confesses professes[a] the Son, also has [accepts] the Father also.[b]
———
a Gk. ὁμολογέω. Here, agree that the son is the son (accept the claims of the son's sonship).
b If you reject someone as being a particular parent's child (do not have the child), but who is in fact that parent's child, then you are not someone close to the parent (do not have the parent).
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-04-19 Editors: 1
2424Ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
{ οὐν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
οὖν [lexicon][inflect][close]
Particle

οὖν
ουν
indecl
therefore
/accordingly/therefore. Similar to, but not as disjunctive as "ἄρα".
⬪ - } [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἠκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
μενέτω [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ετω
pres act imp 3rd sg
let-him/her/it-be-REMAIN-ing!
/stay. hence abide/dwell
. Ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
μείνῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μειν·[σ]ῃ
1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
he/she/it-should-REMAIN, you(sg)-should-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
chief/head/ruler/beginning
chief/head/ruler, beginning/origin. Context impacts meaning. If dative w/o definite article, "origin" often offers the least contradiction with other scriptures. Titles with definite article, then "chief/head/ruler" (chief-priest, arc
ἠκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σατε
1aor act ind 2nd pl
you(pl)-HEAR-ed
to hear; to listen (pay attention) to; or to understand what is heard
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
υἱῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ῳ
(mas) dat sg
son
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
πατρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.); Noun (Fem. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
πατ[ε]ρ·ι; πατρι[δ]
(mas) dat sg; (fem) voc sg
father; fatherland
;
μενεῖτε [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν(ε)·[σ]ετε
fut act ind 2nd pl
you(pl)-will-REMAIN
/stay. hence abide/dwell
.
———
RP: οὐν οὖν ⬪ NA/UBS: —
1Jn 2:24
You, Ttherefore, as for you, let that remain in you which let what you heard from the beginning remain in you. If that which what you heard from the beginning should ever remains in you, you also will also remain in the Son, and in the Father.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-03-02 Editors: 1
2525Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
αὕτη [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]αυτ·η
fem nom sg
this
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἐπαγγελία [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐπ·αγγελία, -ας, ἡ
επαγγελι·α
(fem) nom|voc sg
promise
Lit:"announcement-upon", hence specific/sanctioned-promise/announcement/proclamation.
ἣν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ην
fem acc sg
who/whom/which
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
ἐπηγγείλατο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·αγγέλλομαι (επ+αγγελλ-, -, επ+αγγειλ·[σ]-, -, επ+ηγγελ-, -)
επ·ε·αγγειλ·[σ]ατο
1aor mp ind 3rd sg
he/she/it-was-PROMISE/PROCLAIM-ed
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
us
, τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ζωὴν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ην; ζω·ην
(fem) acc sg; fem acc sg
life; alive
life, whether physical or supernatural;
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
αἰώνιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

αἰώνιος -ία -ον
αιωνι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
age-long/ unending
age-long, and therefore: practically eternal, unending; partaking of the character of that which lasts for an age, as contrasted with that which is brief and fleeting
.
1Jn 2:25
This is the promise which he promised us, the: aeonian eternal life.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2014-05-21 Editors: 2
2626Ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἔγραψα [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σα
1aor act ind 1st sg
I-WRITE-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
πλανώντων [lexicon][inflect][close]
Verb

πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)
πλαν(α)·οντων, πλαν(α)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
let-them-be-WANDER/STRAY-ing!, while WANDER/STRAY-ing
deceive [root for "planet" wanderer]
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
.
1Jn 2:26
These things I have written to you concerning those who would lead you astray.
2727Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑμεῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμεις
nom pl
you(pl)
, τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
χρίσμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χρῖσμα[τ], -ατος, τό
χρισμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
anointing
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ο
neu nom|acc sg
who/whom/which
ἐλάβετε [lexicon][inflect][close]
Verb

λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)
ε·λαβ·ετε
2aor act ind 2nd pl
you(pl)-TAKE/RECEIVE-ed
grasp, clutch, cling-to, seize, lay-hands-upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
μένει [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ει, μεν(ε)·[σ]ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed, he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
μένει [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ει, μεν(ε)·[σ]ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed, he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed
/stay. hence abide/dwell
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
} , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
χρείαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

χρεία, -ας, ἡ
χρει·αν
(fem) acc sg
need
use, advantage, service; generally, business, employment, function; of persons, familiarity, intimacy; Rhet., pregnant sentence, maxim, freq. illustrated by an anecdote
ἔχετε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-HAVE-ing, be-you(pl)-HAVE-ing!
/hold.
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
someone/anyone
indefinite pronoun; someone, something, anyone, anything. Specific(certain-one/some) determined from text-markings/context, otherwise non-specific (anyone/several).
διδάσκῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ῃ
pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
you(sg)-are-being-TEACH-ed, he/she/it-should-be-TEACH-ing, you(sg)-should-be-being-TEACH-ed
teach, instruct, explain, prove
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
· ἀλλ’ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλ’
indecl
but-rather
emphatic/hard-adversative, "but-rather/instead", as distinct from the softer, more common, "δέ"
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
{ αὐτὸ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
it/same
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
} χρίσμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χρῖσμα[τ], -ατος, τό
χρισμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
anointing
διδάσκει [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
he/she/it-is-TEACH-ing, you(sg)-are-being-TEACH-ed
teach, instruct, explain, prove
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen)
Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
all
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀληθές [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

ἀ·ληθής -ες
αληθ(ε)·ς
neu nom|acc|voc sg or mas voc sg or fem voc sg
true/unerring
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
ψεῦδος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ψεῦδο·ς, -ους, τό
ψευδ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
lie
falsehood, untruth, false religion
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly
[according to how/in accordance with how]
ἐδίδαξεν [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
ε·διδακ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
he/she/it-TEACH-ed
teach, instruct, explain, prove
ὑμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμας
acc pl
you(pl)
, { μενεῖτε [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν(ε)·[σ]ετε
fut act ind 2nd pl
you(pl)-will-REMAIN
/stay. hence abide/dwell
μένετε [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-REMAIN-ing, be-you(pl)-REMAIN-ing!
/stay. hence abide/dwell
} ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
.
———
RP: ἐν ὑμῖν μένει ⬪ NA/UBS: μένει ἐν ὑμῖν
RP: αὐτὸ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ
RP: μενεῖτε ⬪ NA/UBS: μένετε
1Jn 2:27
As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you don’t need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you will remain in him.
2828Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
, τεκνία [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

τεκνίον, -ου, τό, voc. pl. τεκνία (Dimin. of τέκνον)
τεκνι·α
(neu) nom|acc|voc pl
little children
, μένετε [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
μεν·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-REMAIN-ing, be-you(pl)-REMAIN-ing!
/stay. hence abide/dwell
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
him/it/same
· ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
{ ὅταν [lexicon][inflect][close]
Particle

ὅταν (ὅτε ἄν)
οταν
indecl
whenever
ὅταν δὲ παραδοῖ ὁ καρπός, εὐθὺς ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι παρέστηκεν ὁ θερισμός.
φανερωθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-)
φανερω·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-MANIFEST-ed
[from 5457 "phṓs" (light)], hence illumine, make-visible/apparent(by illumination, bring-out, disclose. Distinct from "ἀποκαλύπτω" (to reveal/uncover something hidden or invisible).
, ἔχωμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
εχ·ωμεν
pres act sub 1st pl
we-should-be-HAVE-ing
/hold.
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
φανερωθῇ [lexicon][inflect][close]
Verb

φανερόω (φανερ(ο)-, φανερω·σ-, φανερω·σ-, -, πεφανερω-, φανερω·θ-)
φανερω·θῃ
aor θη sub 3rd sg
he/she/it-should-be-MANIFEST-ed
[from 5457 "phṓs" (light)], hence illumine, make-visible/apparent(by illumination, bring-out, disclose. Distinct from "ἀποκαλύπτω" (to reveal/uncover something hidden or invisible).
σχῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-)
σχ·ωμεν
2aor act sub 1st pl
we-should-HAVE
/hold.
} παρρησίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παρρησία, -ας, ἡ
παρρησι·αν
(fem) acc sg
boldness
openness, presumptuousness, temerity, chutzpah
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
αἰσχυνθῶμεν [lexicon][inflect][close]
Verb

αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-)
αισχυν·θωμεν
aor θη sub 1st pl
we-should-be-SHAME-ed
/feel-shame
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
παρουσίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παρ·ουσία, -ας, ἡ
παρουσι·ᾳ
(fem) dat sg
arrival
from pres-part. of "pareimi", Lit:"being/existing-close-beside", thus "arrival/presence". Usually rendered "coming", but more about presence, than process "erchomai".
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
.
———
RP: ὅταν φανερωθῇ, ἔχωμεν ⬪ NA/UBS: ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν
1Jn 2:28
Now, little children ones, remain in him, that when he appears, we may have boldness, and not be ashamed before him at his coming.
[translations][forum][edit][history]
Last Edited: 2012-02-16 Editors: 1
2929Ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if haply, therefore
if, followed by subj. (whereas εἰ is foll. by ind. or opt.), epic εἴ κε, αἴ κε. in NTest. ἐάν is used just like the adverb ἄν after relative Pronouns and Conjunctions, as ὃς ἐάν whosoever, ὅσος ἐάν, ὅστις ἐάν, ὅπου ἐάν, etc.
εἰδῆτε [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
ειδ(ε)·ητε, ειδ·[κ]ητε
pres act sub 2nd pl, perf act sub 2nd pl
you(pl)-should-be-KNOW-ing, you(pl)-should-have-KNOW-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
δίκαιός [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·ος
mas nom sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
, γινώσκετε [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-KNOW-ing, be-you(pl)-KNOW-ing!
καί έν τούτω γινώσκομεν
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
{ πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πᾶς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·ς
mas nom|voc sg
each, every
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".
} [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ποιῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative); Verb

ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι·ων; ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
what-kind; while DO/MAKE-ing
;
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
δικαιοσύνην [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ην
(fem) acc sg
righteousness
/justice, fulfillment of the law
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
from-out-of (+gen)
signifies origin of motion. sometimes rendered, "from", when the motion is already implied by the context. ἐξ before vowels.
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
him/it/same
;
γεγέννηται [lexicon][inflect][close]
Verb

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γεγεννη·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-BEGET/BIRTH-ed
Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
.
———
RP: πᾶς ⬪ NA/UBS: καὶ πᾶς
1Jn 2:29
If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 04-Oct-2023 01:45:44 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top