www.katabiblon.com

  Kata Biblon Greek Septuagint and Wiki English Translation‏

 InterlinearDiacritics
Show TranslationHide Editing Markup

Psalms 21

Ψαλμοὶ

 CATSS LXX World English Bible‎ / Wiki English Translation‏
1Gr. Psalm 21 (Heb. 22)
εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps 22:0
¶For the Chief Musician; set to “The Doe of the Morning.” A Psalm by David.
2 θεὸς θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μουPs 22:1
My God, my God, why have you take heed of me. Why did you forsaken abandon me?
Why are you so far from helping me, and from the The words of my groaning transgressions (are) far from my salvation?.
3 θεός μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοίPs 22:2
My God, I will cry out in during (the) daytime, but and you don’t answer will not listen;,
and in during (the) night season,; and am I do not silent think it folly.[a]
———
a Gk. καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί, and not into folly for me.
4σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς ἔπαινος ΙσραηλPs 22:3
But you are reside in holy (the) Holies,[a]
you who inhabit the praises praise of Israel.
———
a The Holies for which the Holy of Holies is named. See Heb. 9:8, 12 notes.
5ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρύσω αὐτούςPs 22:4
Our fathers trusted hoped in you.;
They trustedthey hoped, and you delivered rescued them.
6πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησανPs 22:5
They cried out to you, and were delivered saved.;
They they trusted hoped in you, and were not disappointed let down.
7ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦPs 22:6
But I am a worm, and not a man;
a reproach disgrace of men, and despised by an object of the people's contempt.
8πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν ἐκίνησαν κεφαλήνPs 22:7
All those who see watching me mocked me.,
They insult me with their spoke with (their) lips., They shake shook (their) heads, saying,:
9ἤλπισεν ἐπὶ κύριον ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει αὐτόνPs 22:8
“He trusts hoped in Yahweh (the) Lord;
let him deliver rescue him.
Let him rescue save him, since because he delights in wants him.”
10ὅτι σὺ εἶ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μουPs 22:9
But Because it was you who brought drew me out of (the) womb.,
You made me trust (you are) my hope from (the time I was at) my mother’s breasts.
11ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύPs 22:10
I was thrown flung on you from my mother’s (the) womb.;
You you are my God since from (the time I was in) my mother's bore me belly.
12μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν βοηθῶνPs 22:11
Don’t be far from me, for trouble is near.
For there is none to help.
13περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι πίονες περιέσχον μεPs 22:12
Many bulls oxen have surrounded me.;
Strong fattened bulls of Bashan have encircled hemmed me in.
14ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενοςPs 22:13
They opened their mouths wide against on me,
lions like a lion that is tearing preying and roaring.
15ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μουPs 22:14
I am was poured out like water.,
All and all my bones are out of joint were scattered.;
My my heart is became like wax;
it is melted melting within me my belly.;
16ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἰσχύς μου καὶ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές μεPs 22:15
My my strength is was dried up like a potsherd.,
My and my tongue sticks has stuck to (the roof back of) my mouth throat.;
You and have brought me into (the) dust of death you led me.
17ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδαςPs 22:16
For Because many dogs have surrounded encircled me.,
A company a pack[a] of evildoers have enclosed hemmed me in.
They have pierced gouged my hands and feet.
———
a Gk. συναγωγή, synagogue/gathering.
18ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν μεPs 22:17
I can counted all of my bones.,
They but they look and stare at me.
19διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρονPs 22:18
They divide divvied up my garments among for themselves.,
They and cast lots a lot for over my clothing.
20σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχεςPs 22:19
But don’t be far off, Yahweh.
You are my help: hurry to help me.
21ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μουPs 22:20
Deliver Rescue my soul from (the) sword,;
and my precious life from the power of the a dog's paw,[a] my only existant (soul).[b]
———
a Gk. χείρ, hand.
b Gk. τὴν μονογενῆ μου.
22σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μουPs 22:21
Save me from the a lion’s mouth!,
Yes, and my despondency from the horns of the wild oxen monoceroses.[a], you have answered me.
———
a Gk. μονόκερως, monoceros (one-horn), i.e., unicorn.
23διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σεPs 22:22
I will declare recite your name to my brothers.;
I will sing hymns to you In the midst of amid (the) assembly, I will praise you.
24οἱ φοβούμενοι κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ δοξάσατε αὐτόν φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα ΙσραηλPs 22:23
You Those who fear Yahweh (the) Lord, praise him!
All you descendants the posterity of Jacob, glorify him!
Stand in awe of him, all you descendants Let all the posterity of Israel fear him!
25ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μουPs 22:24
For Because he has was not despised contemptuous of, nor abhorred was he vexed by the affliction plea of the afflicted poor,
Neither neither has he hidden (then) did he turn his face away from him me;
but when he cried and in my crying out to him, he heard me.
26παρὰ σοῦ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόνPs 22:25
Of you comes my praise in the great assembly.
I will pay my vows before those who fear him.
27φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνοςPs 22:26
The humble shall eat and be satisfied.
They shall praise Yahweh who seek after him.
Let your hearts live forever.
28μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶνPs 22:27
All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh.
All the relatives of the nations shall worship before you.
29ὅτι τοῦ κυρίου βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶνPs 22:28
For the kingdom is Yahweh’s.
He is the ruler over the nations.
30ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν καὶ ψυχή μου αὐτῷ ζῇPs 22:29
All the rich ones of the earth shall eat and worship.
All those who go down to the dust shall bow before him,
even he who can’t keep his soul alive.
31καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἐρχομένηPs 22:30
Posterity shall serve him.
Future generations shall be told about the Lord.
32καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὅτι ἐποίησεν κύριοςPs 22:31
They shall come and shall declare his righteousness to a people that shall be born,
for he has done it.

« Ch 20 Ch 22 »

Copyright 2007-2014 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 19-Sep-14 09:48:19 EDT