www.katabiblon.com

  Kata Biblon Greek Septuagint and Wiki English Translation‏

 InterlinearDiacritics
Show TranslationHide Editing Markup

Psalms 21

Ψαλμοὶ

 CATSS LXX World English Bible‎ / Wiki English Translation‏
1Gr. Psalm 21 (Heb. 22)
εἰς τὸ τλος ὑπὲρ τῆς ἀντιλμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps 22:0
¶For the Chief Musician; set to “The Doe of the Morning.” A Psalm by David.
2 θεὸς θες μου πρσχες μοι ἵνα τἐγκατλιπς με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρας μου οἱ λγοι τῶν παραπτωμτων μουPs 22:1
My God, my God, why have you take heed of me. Why did you forsaken abandon me?
Why are you so far from helping me, and from the The words of my groaning transgressions (are) far from my salvation?.
3 θες μου κεκρξομαι ἡμρας καὶ οὐκ εἰσακοσῃ καὶ νυκτς καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοPs 22:2
My God, I will cry out in during (the) daytime, but and you don’t answer will not listen;,
and in during (the) night season,; and am I do not silent think it folly.[a]
———
a Gk. καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί, and not into folly for me.
4σὺ δὲ ἐν ἁγοις κατοικεῖς ἔπαινος ΙσραηλPs 22:3
But you are reside in holy (the) Holies,[a]
you who inhabit the praises praise of Israel.
———
a The Holies for which the Holy of Holies is named. See Heb. 9:8, 12 notes.
5ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρσω αὐτοςPs 22:4
Our fathers trusted hoped in you.;
They trustedthey hoped, and you delivered rescued them.
6πρὸς σὲ ἐκκραξαν καὶ ἐσθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχνθησανPs 22:5
They cried out to you, and were delivered saved.;
They they trusted hoped in you, and were not disappointed let down.
7ἐγὼ δεἰμι σκληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρπου καὶ ἐξουδνημα λαοῦPs 22:6
But I am a worm, and not a man;
a reproach disgrace of men, and despised by an object of the people's contempt.
8πντες οἱ θεωροῦντς με ἐξεμυκτρισν με ἐλλησαν ἐν χελεσιν ἐκνησαν κεφαλνPs 22:7
All those who see watching me mocked me.,
They insult me with their spoke with (their) lips., They shake shook (their) heads, saying,:
9ἤλπισεν ἐπὶ κριον ῥυσσθω αὐτν σωστω αὐτν ὅτι θλει αὐτνPs 22:8
“He trusts hoped in Yahweh (the) Lord;
let him deliver rescue him.
Let him rescue save him, since because he delights in wants him.”
10ὅτι σὺ εἶ ἐκσπσας με ἐκ γαστρς ἐλπς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρς μουPs 22:9
But Because it was you who brought drew me out of (the) womb.,
You made me trust (you are) my hope from (the time I was at) my mother’s breasts.
11ἐπὶ σὲ ἐπερρφην ἐκ μτρας ἐκ κοιλας μητρς μου θες μου εἶ σPs 22:10
I was thrown flung on you from my mother’s (the) womb.;
You you are my God since from (the time I was in) my mother's bore me belly.
12μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγς ὅτι οὐκ ἔστιν βοηθῶνPs 22:11
Don’t be far from me, for trouble is near.
For there is none to help.
13περιεκκλωσν με μσχοι πολλοταῦροι πονες περισχον μεPs 22:12
Many bulls oxen have surrounded me.;
Strong fattened bulls of Bashan have encircled hemmed me in.
14ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στμα αὐτῶν ὡς λων ἁρπζων καὶ ὠρυμενοςPs 22:13
They opened their mouths wide against on me,
lions like a lion that is tearing preying and roaring.
15ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχθην καὶ διεσκορπσθη πντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενθη καρδα μου ὡσεὶ κηρὸς τηκμενος ἐν μσῳ τῆς κοιλας μουPs 22:14
I am was poured out like water.,
All and all my bones are out of joint were scattered.;
My my heart is became like wax;
it is melted melting within me my belly.;
16ἐξηρνθη ὡς ὄστρακον ἰσχς μου καὶ γλῶσσμου κεκλληται τῷ λρυγγμου καὶ εἰς χοῦν θαντου κατγαγς μεPs 22:15
My my strength is was dried up like a potsherd.,
My and my tongue sticks has stuck to (the roof back of) my mouth throat.;
You and have brought me into (the) dust of death you led me.
17ὅτι ἐκκλωσν με κνες πολλοσυναγωγὴ πονηρευομνων περισχον με ὤρυξαν χεῖρς μου καὶ πδαςPs 22:16
For Because many dogs have surrounded encircled me.,
A company a pack[a] of evildoers have enclosed hemmed me in.
They have pierced gouged my hands and feet.
———
a Gk. συναγωγή, synagogue/gathering.
18ἐξηρθμησα πντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενησαν καὶ ἐπεῖδν μεPs 22:17
I can counted all of my bones.,
They but they look and stare at me.
19διεμερσαντο τὰ ἱμτιμου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμν μου ἔβαλον κλῆρονPs 22:18
They divide divvied up my garments among for themselves.,
They and cast lots a lot for over my clothing.
20σὺ δκριε μὴ μακρνῃς τὴν βοθειν μου εἰς τὴν ἀντλημψν μου πρσχεςPs 22:19
But don’t be far off, Yahweh.
You are my help: hurry to help me.
21ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαας τὴν ψυχν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μουPs 22:20
Deliver Rescue my soul from (the) sword,;
and my precious life from the power of the a dog's paw,[a] my only existant (soul).[b]
———
a Gk. χείρ, hand.
b Gk. τὴν μονογενῆ μου.
22σῶσν με ἐκ στματος λοντος καὶ ἀπὸ κερτων μονοκερτων τὴν ταπενωσν μουPs 22:21
Save me from the a lion’s mouth!,
Yes, and my despondency from the horns of the wild oxen monoceroses.[a], you have answered me.
———
a Gk. μονόκερως, monoceros (one-horn), i.e., unicorn.
23διηγσομαι τὸ ὄνομσου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μσῳ ἐκκλησας ὑμνσω σεPs 22:22
I will declare recite your name to my brothers.;
I will sing hymns to you In the midst of amid (the) assembly, I will praise you.
24οἱ φοβομενοι κριον αἰνσατε αὐτν ἅπαν τὸ σπρμα Ιακωβ δοξσατε αὐτν φοβηθτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπρμα ΙσραηλPs 22:23
You Those who fear Yahweh (the) Lord, praise him!
All you descendants the posterity of Jacob, glorify him!
Stand in awe of him, all you descendants Let all the posterity of Israel fear him!
25ὅτι οὐκ ἐξουδνωσεν οὐδὲ προσχθισεν τῇ δεσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπστρεψεν τὸ πρσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγναι με πρὸς αὐτὸν εἰσκουσν μουPs 22:24
For Because he has was not despised contemptuous of, nor abhorred was he vexed by the affliction plea of the afflicted poor,
Neither neither has he hidden (then) did he turn his face away from him me;
but when he cried and in my crying out to him, he heard me.
26παρὰ σοῦ ἔπαινς μου ἐν ἐκκλησ μεγλῃ τὰς εὐχς μου ἀποδσω ἐνπιον τῶν φοβουμνων αὐτνPs 22:25
Of you comes my praise in the great assembly.
I will pay my vows before those who fear him.
27φγονται πνητες καὶ ἐμπλησθσονται καὶ αἰνσουσιν κριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτν ζσονται αἱ καρδαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνοςPs 22:26
The humble shall eat and be satisfied.
They shall praise Yahweh who seek after him.
Let your hearts live forever.
28μνησθσονται καὶ ἐπιστραφσονται πρὸς κριον πντα τὰ πρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνσουσιν ἐνπιν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶνPs 22:27
All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh.
All the relatives of the nations shall worship before you.
29ὅτι τοῦ κυρου βασιλεα καὶ αὐτὸς δεσπζει τῶν ἐθνῶνPs 22:28
For the kingdom is Yahweh’s.
He is the ruler over the nations.
30ἔφαγον καὶ προσεκνησαν πντες οἱ πονες τῆς γῆς ἐνπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πντες οἱ καταβανοντες εἰς τὴν γῆν καὶ ψυχμου αὐτῷ ζῇPs 22:29
All the rich ones of the earth shall eat and worship.
All those who go down to the dust shall bow before him,
even he who can’t keep his soul alive.
31καὶ τὸ σπρμα μου δουλεσει αὐτῷ ἀναγγελσεται τῷ κυρ γενεὰ ἐρχομνηPs 22:30
Posterity shall serve him.
Future generations shall be told about the Lord.
32καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομνῳ ὅτι ἐποησεν κριοςPs 22:31
They shall come and shall declare his righteousness to a people that shall be born,
for he has done it.

« Ch 20 Ch 22 »

Copyright 2007-2014 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Apr-14 04:39:12 EDT