www.katabiblon.com

Παροιμίαι

Proverbs

 CATSS LXX Wiki English Translation‎ / World English Bible
1ἀκούσατε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·σατε
1aor act imp 2nd pl
do-HEAR-you(pl)!
hearken to
παῖδες [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl. and Fem. 3rd Decl.)

παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and
παιδ·ες
(mas) nom|voc pl or (fem) nom|voc pl
children/servants
παιδείαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παιδεία, -ας, ἡ
παιδει·αν
(fem) acc sg
chastisement
education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
προσέχετε [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
προσ·εχ·ετε
pres act ind 2nd pl or pres act imp 2nd pl
you(pl)-are-PAY/TAKE-HEED-ing, be-you(pl)-PAY/TAKE-HEED-ing!
Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
γνῶναι [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γν(ω)·ναι, γν(ω)·εναι
2aor act inf, 2aor act inf
to-KNOW
καί έν τούτω γινώσκομεν
ἔννοιαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἔν·νοια, -ας, ἡ
εννοι·αν
(fem) acc sg
insight
[from: νούς- mind; the act of thinking]
Prv 4:1
Listen, sons, to a father’s instruction.
Pay attention and know understanding;
2δῶρον [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα)
δωρ·ον
(neu) nom|acc|voc sg
gift
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἀγαθὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
αγαθ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
good
/inherently-good, i.e. God-wrought.. Distinct from "καλός" (beautiful-good).
δωροῦμαι [lexicon][inflect][close]
Verb

δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -)
δωρ(ε)·ομαι
pres mp ind 1st sg
I-am-being-GRANT-ed
ὑμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
υμιν
dat pl
you(pl)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἐμὸν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἐμός -ή -όν
εμ·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
my/mine
νόμον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

νόμος, -ου, ὁ
νομ·ον
(mas) acc sg
custom/law
ordinance custom practice
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐγκαταλίπητε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
εγκατα·λιπ·[σ]ητε, εγκατα·λιπ·ητε
1aor act sub 2nd pl, 2aor act sub 2nd pl
you(pl)-should-LEAVE-UTTERLY
Lit:leave-down-in, hence forsake, desert, abandon (in depth έγκατα) compare κατελιπεν
Prv 4:2
for I give you sound learning.
Don’t forsake my law.
3υἱὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ος
(mas) nom sg
son
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐγενόμην [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ομην
2aor mp ind 1st sg
I-was-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
κἀγὼ [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person])

κἀγώ (καὶ ἐγώ)
και εγω
nom sg
and/also I
πατρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl.); Noun (Fem. 3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
πατ[ε]ρ·ι; πατρι[δ]
(mas) dat sg; (fem) voc sg
father; fatherland
;
ὑπήκοος [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπ·ήκοος -ον
υπηκο·ος
mas nom sg or fem nom sg
obedient
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀγαπώμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-)
αγαπ(α)·ομεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
while being-AGAPE-LOVE-ed
/Calvary/sacrificial-love. Distinct from "φιλέω" (affection, friendship-love) and "έρος" (romantic/sexual-love).
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
προσώπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ῳ
(neu) dat sg
face
Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
μητρός [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητ[ε]ρ·ος
(fem) gen sg
mother
also of motherland
Prv 4:3
For I was a son to my father,
tender and an only child in the sight of my mother.
4οἳ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
οι
mas nom pl
who/whom/which
ἔλεγον [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·λεγ·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
I-was-SAY-ing, they-were-SAY-ing
speak, tell, recount
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἐδίδασκόν [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
ε·διδασκ·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
I-was-TEACH-ing, they-were-TEACH-ing
teach, instruct, explain, prove
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
me
ἐρειδέτω [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐρείδω (ερειδ-, ερει[δ]·σ-, ερει[δ]·σ-, -, -, -)
ερειδ·ετω
pres act imp 3rd sg
let-him/her/it-be-SUPPORT/PROP-ing!
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἡμέτερος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἡμέτερος -α -ον
ημετερ·ος
mas nom sg
our-own
emphatic 1p-possessive pronoun
λόγος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ος
(mas) nom sg
word
account, measure, reckoning
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
σὴν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

σός -ή -όν
σ·ην
fem acc sg
your/yours(sg)
καρδίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·αν
(fem) acc sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prv 4:4
He taught me, and said to me:
“Let your heart retain my words.
Keep my commandments, and live.
5φύλασσε [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-GUARD-ing!
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
ἐντολάς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·ας
(fem) acc pl
precepts
Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐπιλάθῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-)
επι·λαθ·ῃ
2aor mp sub 2nd sg
you(sg)-should-be-FORGET-ed
forget, lose thought of, disregard
μηδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (Mas. 2nd Decl.)

μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ
μηδε; μηδ·ε
indecl; (mas) voc sg
neither/nor; Mede

μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; [inhabitant of Media]
παρίδῃς ῥῆσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX]
ρησ(ι)·ν
(fem) acc sg
saying
ἐμοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμου; εμ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
me; my/mine
;
στόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ος
(neu) gen sg
mouth/maw
stoma
Prv 4:5
Get wisdom.
Get understanding.
Don’t forget, neither swerve from the words of my mouth.
6μηδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (Mas. 2nd Decl.)

μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ
μηδε; μηδ·ε
indecl; (mas) voc sg
neither/nor; Mede

μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; [inhabitant of Media]
ἐγκαταλίπῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
εγκατα·λιπ·[σ]ῃς, εγκατα·λιπ·ῃς
1aor act sub 2nd sg, 2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-LEAVE-UTTERLY
Lit:leave-down-in, hence forsake, desert, abandon (in depth έγκατα) compare κατελιπεν
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἀνθέξεταί [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -)
ανθ·εχ·σεται
fut mp ind 3rd sg
he/she/it-will-be-CLING TO BY/ENDURE-ed
[abide, hold out, bear, endure, withstand, stand, stay]
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἐράσθητι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-)
ερασ·θητι
aor θη imp 2nd sg
be-you(sg)-SAY-ed!
Some confusion here: "ἤρατε" is from "αἴρω" (take/lift-up, Mk 8:19). But "ἐρῶ" is from "λέγω" (say/tell). "Loved" is only in LXX: Prv4:6, Est 2:17.
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τηρήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

τήρησις, -εως, ἡ; τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
τηρησ(ι)·ι; τηρη·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
keep; he/she/it-will-GUARD/WATCH-OVER, you(sg)-will-be-GUARD/WATCH-OVER-ed
[guarding, watching-over]; From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-in-tact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
Prv 4:6
Don’t forsake her, and she will preserve you.
Love her, and she will keep you.
7Prv 4:7
Wisdom is supreme.
Get wisdom.
Yes, though it costs all your possessions, get understanding.
8περιχαράκωσον αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ὑψώσει [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
υψω·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical or fuper mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-LIFT-UP/EXALT, you(sg)-will-be-LIFT-UP/EXALT-ed,
(from "ὕψος" "height", Lit:"set-high/elevate/lift-up". Fig:"exalt".
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
τίμησον [lexicon][inflect][close]
Verb

τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-)
τιμη·σον, τιμη·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-HONOR-you(sg)!, going-to-HONOR
/assign-value-to, pay-respect/worth-to
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
περιλάβῃ
Prv 4:8
Esteem her, and she will exalt you.
She will bring you to honor, when you embrace her.
9ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
δῷ [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δ(ω)·ῃ
2aor act sub 3rd sg or 2aor mp sub 2nd sg
he/she/it-should-GIVE, you(sg)-should-be-GIVE-ed
/offer, grant/bestow(to an inferior).
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
σῇ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·ῃ; ·σῃ
fem dat sg; fut mp ind 2nd sg
your/yours(sg); you(sg)-will-be-RUB-ed
; worn, rub
κεφαλῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

κεφαλή, -ῆς, ἡ
κεφαλ·ῃ
(fem) dat sg
head
στέφανον [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ
στεφαν·ον; στεφαν·ον
(mas) acc sg; (mas) acc sg
wreath; wreath
this is the wreath of victory, a crown only in the sense of an accomplishment but not in the governing sense, it does not signify authority as διαδημα which is the crown of a ruler; wreath (only) not crown
χαρίτων [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
χαριτ·ων
(fem) gen pl
favor/graces
[see charity]
στεφάνῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Noun (Mas. 2nd Decl.)

στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ
στεφαν·ῳ; στεφαν·ῳ
(mas) dat sg; (mas) dat sg
wreath; wreath
this is the wreath of victory, a crown only in the sense of an accomplishment but not in the governing sense, it does not signify authority as διαδημα which is the crown of a ruler; wreath (only) not crown
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τρυφῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τρυφή, -ῆς, ἡ
τρυφ·ης
(fem) gen sg
indulgence
ὑπερασπίσῃ σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
Prv 4:9
She will give to your head a garland of grace.
She will deliver a crown of splendor to you.”
10ἄκουε [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-HEAR-ing!
hearken to
υἱέ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ε
(mas) voc sg
son
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
δέξαι [lexicon][inflect][close]
Verb

δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-)
δεχ·σαι
1aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-RECEIVE-ed!
/take/accept. Less frequent and distinct from "λαμβάνω" (take/receive), in which more aggressive activity is implied.
ἐμοὺς [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἐμός -ή -όν
εμ·ους
mas acc pl
my/mine
λόγους [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ους
(mas) acc pl
words/messages
account, measure, reckoning
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πληθυνθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
πληθυν·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed
prevail
ἔτη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

ἔτο·ς, -ους, τό
ετ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
years
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life; alive
being, living, spirit;
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that
/so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you(sg); your/yours(sg); (fut opt)
; ; worn, rub
γένωνται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ωνται
2aor mp sub 3rd pl
they-should-be-BECOME-ed
become; happen; sometimes left untranslated
πολλαὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·αι
fem nom pl
many
ὁδοὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·οι
(fem) nom|voc pl
ways/roads
βίου [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.); Verb

βίος, -ου, ὁ; βιόω (βι(ο)-, βιω·σ-, βιω·σ-, -, -, -)
βι·ου; βι(ο)·ε, βι(ο)·ου
(mas) gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
life/livelihood; be-you(sg)-LIVE-ing!, be-you(sg)-being-LIVE-ed!
can also refer to property (BDAG 177);
Prv 4:10
Listen, my son, and receive my sayings.
The years of your life will be many.
11ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
σοφίας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

σοφία, -ας, ἡ
σοφι·ας
(fem) gen sg
wisdom
/sagacity/skill/learning/cleverness/sapience. Usually rendered "wisdom", but misses the aspect of learned-skill.
διδάσκω [lexicon][inflect][close]
Verb

διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-)
διδασκ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-TEACH-ing, I-should-be-TEACH-ing
teach, instruct, explain, prove
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἐμβιβάζω [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐμ·βιβάζω (εν+βιβαζ-, -, εν+βιβα·σ-, -, -, -)
εν·βιβαζ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
I-am-PUT ONBOARD-ing, I-should-be-PUT ONBOARD-ing
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
τροχιαῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τροχιά, -ᾶς, ἡ
τροχι·αις
(fem) dat pl
paths
ὀρθαῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·αις
fem dat pl
straight
Prv 4:11
I have taught you in the way of wisdom.
I have led you in straight paths.
12ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if-ever
"ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
πορεύῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·ῃ
pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
you(sg)-are-being-GO-ed, he/she/it-should-be-GO-ing, you(sg)-should-be-being-GO-ed
go/depart/proceed/travel
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
συγκλεισθήσεταί [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-)
συν·κλεισ·θησεται
fut θη ind 3rd sg
he/she/it-will-be-SHUT/COOP-ed-UP
[shut or close, of captives "coop them", bring/mass together]
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
διαβήματα ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if-ever
"ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
τρέχῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -)
τρεχ·ῃς
pres act sub 2nd sg
you(sg)-should-be-RUN-ing
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
κοπιάσεις [lexicon][inflect][close]
Verb

κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)
κοπια·σεις
fut act ind 2nd sg
you(sg)-will-TOIL
Prv 4:12
When you go, your steps will not be hampered.
When you run, you will not stumble.
13ἐπιλαβοῦ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-)
επι·λαβ·ου
2aor mp imp 2nd sg
be-you(sg)-TAKE-ed-HOLD-OF!
ἐμῆς [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἐμός -ή -όν
εμ·ης
fem gen sg
my/mine
παιδείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

παιδεία, -ας, ἡ
παιδει·ας
(fem) gen sg
chastisement
education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἀφῇς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-)
αφ·(ε)·ῃς
2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-LEAVE/DISMISS/FORGIVE
dismiss/forgive, let-be, divorce, send-away, allow/permit.
ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but
φύλαξον [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·σον, φυλασσ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
her/it/same
σεαυτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
σεαυτ·ῳ
mas dat sg
yourself
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
ζωήν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ην; ζω·ην
(fem) acc sg; fem acc sg
life; alive
being, living, spirit;
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
Prv 4:13
Take firm hold of instruction.
Don’t let her go.
Keep her, for she is your life.
14ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐπέλθῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
επ·ελθ·[σ]ῃς, επ·ελθ·ῃς
1aor act sub 2nd sg, 2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-COME-UPON/APPROACH
μηδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (Mas. 2nd Decl.)

μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ
μηδε; μηδ·ε
indecl; (mas) voc sg
neither/nor; Mede

μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; [inhabitant of Media]
ζηλώσῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -)
ζηλω·σῃς
1aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-ZEAL/EMULATE
[in good sense: eager rivalry, emulation, ambition. in bad sense: antagonism, jealousy, envy. compare φθόνος]
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
παρανόμων [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·νομέω/παρ·α·νομέω (παρα+νομ(ε)-/παρ+ανομ(ε)-, -, παρα+νομη·σ-/παρ+ανομη·σ-, -, -, -)
παρα·νομ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
while BE-ing-OUTSIDE-THE-LAW
Prv 4:14
Don’t enter into the path of the wicked.
Don’t walk in the way of evil men.
15ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
[lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever
(calls attention to optional actions) Precedes aorist and present-subjunctives; Follows future-indicatives.
τόπῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

τόπος, -ου, ὁ
τοπ·ῳ
(mas) dat sg
place
στρατοπεδεύσωσιν μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐπέλθῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
επ·ελθ·[σ]ῃς, επ·ελθ·ῃς
1aor act sub 2nd sg, 2aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-COME-UPON/APPROACH
ἐκεῖ [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἐκεῖ
εκει
indecl
there
ἔκκλινον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)
εκ·κλιν·[σ]ον, εκ·κλιν·ο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-RECOIL/AVOID-you(sg)!, while RECOIL/AVOID-ing
Lit:"bend-from-out-of: hence recoil/avoid, deviate/turn-from
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
παράλλαξον
Prv 4:15
Avoid it, and don’t pass by it.
Turn from it, and pass on.
16οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ὑπνώσωσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -)
υπνω·σωσι(ν)
1aor act sub 3rd pl
they-should-SLEEP
ἐὰν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἐάν (εἰ ἄν)
εαν
indecl
if-ever
"ἐὰν μή" (Lit:if-ever not) means "except", "unless"
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
κακοποιήσωσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -)
κακοποιη·σωσι(ν)
1aor act sub 3rd pl
they-should-DO-BAD
[Lit: make/do-ill/bad]
ἀφῄρηται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
αφ·ῃρη·ται
perf mp ind 3rd sg
he/she/it-has-been-TAKE-AWAY-ed
[Lit:"lift/take-from" deprive]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ὕπνος [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὕπνος, -ου, ὁ
υπν·ος
(mas) nom sg
sleep
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
them/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
κοιμῶνται [lexicon][inflect][close]
Verb

κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-)
κοιμ(α)·ονται, κοιμ(α)·ωνται
pres mp ind 3rd pl, pres mp sub 3rd pl
they-are-being-LIE/REPOSE-ed, they-should-be-being-LIE/REPOSE-ed
[from "κεῖμαι" (to lie/be laid); hence lie/sleep; die]
Prv 4:16
For they don’t sleep, unless they do evil.
Their sleep is taken away, unless they make someone fall.
17οἵδε [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative); Verb

ὅ·δε ἥ·δε τό·δε; οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
[τ]·οι·δε; οιδ·[κ]ε(ν)
mas nom pl; perf act ind 3rd sg
these; he/she/it-has-KNOWING-ed
demonstrative pronoun ὁ, ἡ, τό added to the enclitic "δε", and declined like the pronoun according to case = "this", "thus", "such-and-such", etc.; /perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
σιτοῦνται σῖτα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl. and Neu. 2nd Decl.)

σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά
σιτ·α
(neu) nom|acc|voc pl
wheat/grain
seed; cereal
ἀσεβείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἀ·σέβεια, -ας, ἡ
ασεβει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
lack of deference, lacks of deference
οἴνῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

οἶνος, -ου, ὁ
οιν·ῳ
(mas) dat sg
wine
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
παρανόμῳ μεθύσκονται [lexicon][inflect][close]
Verb

μεθύσκω (μεθυσκ-, μεθυ·σ-, μεθυ·σ-, -, μεμεθυσ-, μεθυσ·θ-)
μεθυσκ·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-GET-ed-DRUNK
Prv 4:17
For they eat the bread of wickedness,
and drink the wine of violence.
18αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὁδοὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·οι
(fem) nom|voc pl
ways/roads
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
δικαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ων; δικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
righteous; while JUSTIFY-ing
/just/right, (by judicial implication) innocent.; to do justice to; to declare or regard as just/righteous; to make free or pure of (sin, etc.)
ὁμοίως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὁμοίως (cf. ὡσαύτως)
ομοιως
indecl
similarly
φωτὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

φῶ[τ]ς, -ωτός, τό
φωτ·ι
(neu) dat sg
light
λάμπουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

λάμπω (λαμπ-, λαμψ-, λαμψ-, -, -, -)
λαμπ·ουσι(ν), λαμπ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-RADIANT-ing, while RADIANT-ing
flash, brilliant, sparkling, glistening, glorious
προπορεύονται [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -)
προ·πορευ·ονται
pres mp ind 3rd pl
they-are-being-GO-ed-BEFORE
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
φωτίζουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-)
φωτιζ·ουσι(ν), φωτιζ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-ILLUMINE-ing, while ILLUMINE-ing
Lit:"give-light", hence illumine/illuminate/shine. Fig:enlighten, bring-to-light, make-known, teach.
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn, dawns
;
κατορθώσῃ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ἡμέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·α
(fem) nom|voc sg
day
Prv 4:18
But the path of the righteous is like the dawning light,
that shines more and more until the perfect day.
19αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὁδοὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·οι
(fem) nom|voc pl
ways/roads
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀσεβῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -)
ασεβ(ε)·ων; ασεβ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
ungodly; while BE-IMPIOUS/IRREVERENT-ing
/irreverent.; /commit-sacrilege.
σκοτειναί [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκοτεινός -ή -όν
σκοτειν·αι
fem nom|voc pl
dark
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not
Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
οἴδασιν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ασι(ν)
perf act ind 3rd pl
they-have-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
πῶς [lexicon][inflect][close]
Particle

πῶς[1]
πως
indecl
how
προσκόπτουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·κόπτω (προσ+κοπτ-, προσ+κοψ-, προσ+κοψ-, -, -, -)
προσ·κοπτ·ουσι(ν), προσ·κοπτ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-STUMBLE-ing, while STUMBLE-ing
/strike-against
Prv 4:19
The way of the wicked is like darkness.
They don’t know what they stumble over.
20υἱέ [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ε
(mas) voc sg
son
ἐμῇ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἐμός -ή -όν
εμ·ῃ
fem dat sg
my/mine
ῥήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ῥῆσις, -εως, ἡ [LXX]
ρησ(ι)·ι
(fem) dat sg
saying
πρόσεχε [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
προσ·εχ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-PAY/TAKE-HEED-ing!
Lit:"have/hold-toward". hence attend/pay-attention/heed/give-value(+dative); consider-important; reck [with negative or questions]; it recks (it is important). Cf. εἰσ·ακούω
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ἐμοῖς [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

ἐμός -ή -όν
εμ·οις
neu dat pl or mas dat pl
my/mine
λόγοις [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οις
(mas) dat pl
words/messages
account, measure, reckoning
παράβαλε [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·βάλλω (παρα+βαλλ-, παρα+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρα+βαλ-, -, παρα+βεβλη-, -)
παρα·βαλ·ε
2aor act imp 2nd sg
do-THROW-you(sg)-BESIDE/BY!
[rarely: proverb]
σὸν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·ον; ·σο[υ]ν[τ]
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg; fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
your/yours(sg); going-to-RUB
; worn, rub
οὖς [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl., irreg.)

οὖς, ὠτός, τό
ω[τ]·ς > irreg. ους
(neu) nom|acc|voc sg
ear
Prv 4:20
My son, attend to my words.
Turn your ear to my sayings.
21ὅπως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὅπως
οπως
indecl
how/so that
Adverbial: How, in what way As a conjunction: so that, in order that
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐκλίπωσίν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -)
εκ·λιπ·ωσι(ν)
2aor act sub 3rd pl
they-should-FAIL
Lit:"leave-behind-from-out-of", hence fail/come-to-an-end, be wanting, desert, abandon, quit, left out)
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you(sg); your/yours(sg)
;
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
πηγαί [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πηγή, -ῆς, ἡ
πηγ·αι
(fem) nom|voc pl
springs
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
φύλασσε [lexicon][inflect][close]
Verb

φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-)
φυλασσ·ε
pres act imp 2nd sg
be-you(sg)-GUARD-ing!
From "φύλαξ" (military guard/keeper), hence keep-guard/watch-over, protect/preserve.
αὐτὰς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ας
fem acc pl
them/same
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
σῇ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·ῃ; ·σῃ
fem dat sg; fut mp ind 2nd sg
your/yours(sg); you(sg)-will-be-RUB-ed
; worn, rub
καρδίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ᾳ
(fem) dat sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Prv 4:21
Let them not depart from your eyes.
Keep them in the midst of your heart.
22ζωὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·η; ζω·η
(fem) nom|voc sg; fem nom|voc sg
life; alive
being, living, spirit;
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
he/she/it-is
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
εὑρίσκουσιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ευρισκ·ουσι(ν), ευρισκ·ου[ντ]·σι(ν)
pres act ind 3rd pl, pres act ptcp mas dat pl or pres act ptcp neu dat pl
they-are-FIND-ing, while FIND-ing
/learn/discover (after searching)
αὐτὰς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ας
fem acc pl
them/same
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
πάσῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·ῃ; πα·σῃ
fem dat sg; 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
each, every; he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".;
σαρκὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

σάρξ, -αρκός, ἡ
σαρκ·ι
(fem) dat sg
flesh
ἴασις [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.)

ἴασις, -εως, ἡ
ιασ(ι)·ς
(fem) nom sg
healing
Prv 4:22
For they are life to those who find them,
and health to their whole body.
23πάσῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·ῃ; πα·σῃ
fem dat sg; 1aor act sub 3rd sg or 1aor mp sub 2nd sg
each, every; he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed
properly, each within some set, the set, implicitly defined by the local (sometimes following) context. Frequently (misleadingly) rendered by inclusive pronouns like "everyone" or "everything".;
φυλακῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

φυλακή, -ῆς, ἡ
φυλακ·ῃ
(fem) dat sg
prison/guard
τήρει [lexicon][inflect][close]
Verb

τηρέω (τηρ(ε)-, τηρη·σ-, τηρη·σ-, τετηρη·κ-, τετηρη-, τηρη·θ-)
τηρ(ε)·ει, τηρ(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-GUARD/WATCH-OVER-ing, you(sg)-are-being-GUARD/WATCH-OVER-ed, be-you(sg)-GUARD/WATCH-OVER-ing!
From "τηρος" (guard/watchman), hence guard/watch-over(something valuable)". Usually rendered "keep", as in maintain/retain/keep-in-tact/preserve/reserve/heed/observe/abide-by/take-care-for/attend-carefully (not as in hold/possess/
σὴν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive)

σός -ή -όν
σ·ην
fem acc sg
your/yours(sg)
καρδίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·αν
(fem) acc sg
heart
καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τούτων [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ων
neu gen pl or mas gen pl
these
When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἔξοδοι [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ἔξ·οδος, -ου, ἡ
εξοδ·οι
(fem) nom|voc pl
exoduses
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life; alive
being, living, spirit;
Prv 4:23
Keep your heart with all diligence,
for out of it is the wellspring of life.
24περίελε [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)
περι·ελ·ε
2aor act imp 2nd sg
do-TAKING OFF-you(sg)!
strip off, remove, take away
σεαυτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
σεαυτ·ου
mas gen sg
yourself
σκολιὸν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

σκολιός -ά -όν
σκολι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
crooked
[see scoliosis]bent; dishonest, tortuous
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw
stoma
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
ἄδικα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·δικος -ον
αδικ·α
neu nom|acc|voc pl
unjust
wrongdoing, unrighteous, unjust, without cause, one who has not appeared in court
χείλη [lexicon][inflect][close]
Noun (Neu. 3rd Decl.)

χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων
χειλ(ε)·α
(neu) nom|acc|voc pl
lips
shore border
μακρὰν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Adjective (2-1-2)

μακράν; μακρός -ά -όν
μακραν; μακρ·αν
indecl; fem acc sg
far; far
; [far, long, large see "macro"]
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
σοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἄπωσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-)
απ·ωθ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or perf mp ind 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to-REJECT, be-you(sg)-REJECT-ed!, you(sg)-have-been-REJECT-ed, he/she/it-happens-to-REJECT
[push back]
Prv 4:24
Put away from yourself a perverse mouth.
Put corrupt lips far from you.
25οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ὀφθαλμοί [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ
οφθαλμ·οι
(mas) nom|voc pl
eyes
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ὀρθὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·α
neu nom|acc|voc pl
straight
βλεπέτωσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -)
βλεπ·ετωσαν
pres act imp 3rd pl
let-them-be-SEE/LOOK/OBSERVE-ing!
(physically), hence/look-at, view/examine/observe; Fig: beware, take-care/heed.
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
βλέφαρά σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
νευέτω [lexicon][inflect][close]
Verb

νεύω (νευ-, νευ·σ-, νευ·σ-, -, -, -)
νευ·ετω
pres act imp 3rd sg
let-him/her/it-be-NOD-ing!
nod, beckon, as a sign
δίκαια [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δίκαιος -αία -ον
δικαι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
righteous
/just/right, (by judicial implication) innocent.
Prv 4:25
Let your eyes look straight ahead.
Fix your gaze directly before you.
26ὀρθὰς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·ας
fem acc pl
straight
τροχιὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τροχιά, -ᾶς, ἡ
τροχι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
path, paths
ποίει [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποι(ε)·ει, ποι(ε)·ε
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres act imp 2nd sg
he/she/it-is-DO/MAKE-ing, you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed, be-you(sg)-DO/MAKE-ing!
σοῖς [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·οις; ·σοις
neu dat pl or mas dat pl; fut act opt 2nd sg
your/yours(sg); (fut opt)
; worn, rub
ποσὶν [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πόσις, -εως, ἡ; πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποσ(ι)·ν; πο[δ]·σι(ν)
(fem) acc sg; (mas) dat pl
drink; feet
;
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and
also, even, namely
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ὁδούς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
κατεύθυνε [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
κατ·ευθυν·ε, κατ·ε·ευθυν·ε(ν), κατ·ε·ευθυν·[σ]ε(ν)
pres act imp 2nd sg, impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
be-you(sg)-DIRECT-ing!, he/she/it-was-DIRECT-ing, he/she/it-DIRECT-ed
Lit:make-exactly-straight, hence direct/guide/instruct, make/keep-straight LXX: also prosper/succeed/establish, set-right/promote
Prv 4:26
Make the path of your feet level.
Let all of your ways be established.
27μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
ἐκκλίνῃς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -)
εκ·κλιν·ῃς, εκ·κλιν·[σ]ῃς
pres act sub 2nd sg, 1aor act sub 2nd sg
you(sg)-should-be-RECOIL/AVOID-ing, you(sg)-should-RECOIL/AVOID
Lit:"bend-from-out-of: hence recoil/avoid, deviate/turn-from
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
δεξιὰ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεξιός -ά -όν
δεξι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
right
μηδὲ [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (Mas. 2nd Decl.)

μηδέ (μή δέ); Μῆδος, -ου, ὁ
μηδε; μηδ·ε
indecl; (mas) voc sg
neither/nor; Mede

μηδ’ before ὡς [one occurrence: 1 Pt 5:3]; [inhabitant of Media]
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ἀριστερά [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀριστερός -ά -όν
αριστερ·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
left
ἀπόστρεψον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
απο·στρεφ·σον, απο·στρεφ·σο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
do-TURN-AWAY-you(sg)!, going-to-TURN-AWAY
Lit:"turn-from", hence turn-from/back/away. turn-away/back-from, return
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
σὸν [lexicon][inflect][close]
Determiner (Possessive); Verb

σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σ·ον; ·σο[υ]ν[τ]
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg; fut act ptcp mas voc sg or fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
your/yours(sg); going-to-RUB
; worn, rub
πόδα [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 3rd Decl., irreg.)

πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποδ·α
(mas) acc sg
foot
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from
(G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ὁδοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ου
(fem) gen sg
way/road
κακῆς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κακός -ή -όν (cf. φαῦλος)
κακ·ης
fem gen sg
wicked
/evil
Prv 4:27
Don’t turn to the right hand nor to the left.
Remove your foot from evil.
27aὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
ways/roads
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for
since, as
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
δεξιῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεξιός -ά -όν
δεξι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
right
οἶδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -)
οιδ·[κ]ε(ν)
perf act ind 3rd sg
he/she/it-has-KNOWING-ed
/perceive/be-aware-of/be-acquainted-with/notice. Often rendered "know" (by seeing/observing), in contrast to "γινώσκω" (know by thinking/reasoning/experiencing).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεός [lexicon][inflect][close]
Noun (Mas. 2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god
[see theology]
διεστραμμέναι [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·στρέφω (δια+στρεφ-, δια+στρεψ-, δια+στρεψ-, -, δι+εστραφ-, δια+στραφ·[θ]-)
δι·εστραφ·μεν·αι
perf mp ptcp fem nom|voc pl
having-been-TWIST/BEND-ed
[distort, pervert]
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
εἰσιν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^σι(ν); (εσ)·ασι(ν)
pres act ind 3rd sg; pres act ind 3rd pl
he/she/it-is-BE-ing; they-are
;
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen)
ἐξ before vowels
ἀριστερῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀριστερός -ά -όν
αριστερ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
left
27a
27bαὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/it/same
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
ὀρθὰς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρθός -ή -όν
ορθ·ας
fem acc pl
straight
ποιήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 3rd Decl.); Verb

ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιησ(ι)·ι; ποιη·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
doing/making; he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed
;
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
τροχιάς [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

τροχιά, -ᾶς, ἡ
τροχι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
path, paths
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
but, yet
[postpositive particle; adversative (but), continuitive (and, now, also), contrastive (yet); in constructions with μέν... δέ (on the one hand... but...)]
πορείας [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

πορεία, -ας, ἡ
πορει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
going, goings
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you(sg); your/yours(sg)
;
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by
(+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
εἰρήνῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (Fem. 1st Decl.)

εἰρήνη, -ης, ἡ
ειρην·ῃ
(fem) dat sg
peace
προάξει [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·άγω (προ+αγ-, προ+αξ-, 2nd προ+αγαγ-, -, -, προ+αχ·θ-)
προ·αγ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
he/she/it-will-PRECEDE, you(sg)-will-be-PRECEDE-ed
[come forth]
27b
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2018 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 18-Aug-2018 10:08:56 EDT

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %