www.katabiblon.com

  Kata Biblon Greek New Testament and Wiki English Translation‏

Show GreekInterlinearDiacritics
Show TranslationHide Editing Markup

According to Luke 7

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

 Robinson-Pierpont 2005 World English Bible‎ / Wiki English Translation‏
1{ Ἐπεὶ δὲἘπειδὴ } ἐπλρωσεν πντα τὰ ματα αὐτοῦ εἰς τὰς ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς { ΚαπερναομΚαφαρναομ }.
———
RP: Ἐπεὶ δὲ ♦ NA/UBS: Ἐπειδὴ
RP: Καπερναούμ ♦ NA/UBS: Καφαρναούμ
Lk 7:1
¶After he had finished speaking in the hearing of the people, he entered into Capernaum.
2Ἑκατοντρχου δτινος δοῦλος κακῶς ἔχων { ἔμελλενἤμελλεν } { τελευτᾷντελευτᾶν }, ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος.
———
RP: ἔμελλεν ♦ NA/UBS: ἤμελλεν
RP: τελευτᾷν ♦ NA/UBS: τελευτᾶν
Lk 7:2
A certain centurion’s servant, who was dear to him, was sick and at the point of death.
3Ἀκοσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπστειλεν πρὸς αὐτὸν πρεσβυτρους τῶν Ἰουδαων, ἐρωτῶν αὐτν, ὅπως ἐλθὼν διασσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ.Lk 7:3
When he heard about Jesus, he sent to him elders of the Jews, asking him to come and save his servant.
4Οἱ δέ, παραγενμενοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, παρεκλουν αὐτὸν σπουδαως, λγοντες ὅτι Ἄξις ἐστιν { παρξειπαρξῃ } τοῦτο·
———
RP: παρέξει ♦ NA/UBS: παρέξῃ
Lk 7:4
When they came to Jesus, they begged him earnestly, saying, “He is worthy for you to do this for him,
5ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ᾠκοδμησεν ἡμῖν.Lk 7:5
for he loves our nation, and he built our synagogue for us.”
6 δὲ Ἰησοῦς ἐπορεετο σὺν αὐτοῖς. Ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπχοντος ἀπὸ τῆς οἰκας, ἔπεμψεν { πρὸς αὐτὸν ἑκατνταρχος φλουςφλους ἑκατοντρχης }, λγων αὐτῷ, Κριε, μὴ σκλλου· οὐ γρ { εἰμι ἱκανὸςἱκανς εἰμι } ἵνα ὑπὸ τὴν στγην μου εἰσλθῃς·
———
RP: πρὸς αὐτὸν ὁ ἑκατόνταρχος φίλους ♦ NA/UBS: φίλους ὁ ἑκατοντάρχης
RP: εἰμι ἱκανὸς ♦ NA/UBS: ἱκανός εἰμι
Lk 7:6
Jesus went with them. When he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, “Lord, don’t trouble yourself, for I am not worthy for you to come under my roof.
7διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξωσα πρὸς σὲ ἐλθεῖν· { ἀλλ’ἀλλὰ } εἰπὲ λγῳ, καὶ { ἰαθσεταιἰαθτω } παῖς μου.
———
RP: ἀλλ’ ♦ NA/UBS: ἀλλὰ
RP: ἰαθήσεται ♦ NA/UBS: ἰαθήτω
Lk 7:7
Therefore Nay, I didn’t even think myself worthy to come to you; but say the word, and my servant will be healed.
8Καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπς εἰμι ὑπὸ ἐξουσαν τασσμενος, ἔχων ὑπ’ ἐμαυτὸν στρατιτας, καὶ λγω τοτῳ, Πορεθητι, καὶ πορεεται· καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται· καὶ τῷ δολῳ μου, Ποησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ.Lk 7:8
For I also am a man placed under authority, having under myself soldiers. I tell this one, ‘Go!’ and he goes; and to another, ‘Come!’ and he comes; and to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”
9Ἀκοσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς ἐθαμασεν αὐτν, καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ εἶπεν, Λγω ὑμῖν, { οὔτεοὐδὲ } ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσατην πστιν εὗρον.
———
RP: οὔτε ♦ NA/UBS: οὐδὲ
Lk 7:9
¶When Jesus heard these things, he marveled at him, and turned and said to the multitude who followed him, “I tell you, I have not found such great faith, no, not in Israel.”
10Καὶ ὑποστρψαντες { οἱ πεμφθντες εἰς τὸν οἶκονεἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθντες } εὗρον τὸν { ἀσθενοῦντα ♦ - } δοῦλον ὑγιανοντα.
———
RP: οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον ♦ NA/UBS: εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες
RP: ἀσθενοῦντα ♦ NA/UBS: —
Lk 7:10
Those who were sent, returning to the house, found that the servant who had been sick was well.
11Καὶ ἐγνετο ἐν τῷ ἑξῆς, { ἐπορεετοἐπορεθη } εἰς πλιν καλουμνην Ναν· καὶ συνεπορεοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ { ἱκανοί ♦ - }, καὶ ὄχλος πολς.
———
RP: ἐπορεύετο ♦ NA/UBS: ἐπορεύθη
RP: ἱκανοί ♦ NA/UBS: —
Lk 7:11
¶It happened soon afterwards, that he went to a city called Nain. Many of his disciples, along with a great multitude, went with him.
12Ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πλῃ τῆς πλεως, καὶ ἰδού, ἐξεκομζετο τεθνηκς, { υἱὸς μονογενὴςμονογενὴς υἱὸς } τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὴ { χραἦν χρακαὶ ὄχλος τῆς πλεως ἱκανὸς { σὺνἦν σὺν } αὐτῇ.
———
RP: υἱὸς μονογενὴς ♦ NA/UBS: μονογενὴς υἱὸς
RP: χήρα ♦ NA/UBS: ἦν χήρα
RP: σὺν ♦ NA/UBS: ἦν σὺν
Lk 7:12
Now when As he drew near to neared the gate of the city, behold, also was carried out, having died, one who was dead was carried out, the an only born-in-kind son of to his mother, and she was a widow. Many people of And a sizeable crowd from the city were was with her.
13Καὶ ἰδὼν αὐτὴν κριος ἐσπλαγχνσθη ἐπ’ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, Μὴ κλαῖε.Lk 7:13
When the Lord saw her, he had compassion on her, and said to her, “Don’t cry.”
14Καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ· οἱ δὲ βαστζοντες ἔστησαν. Καὶ εἶπεν, Νεανσκε, σοὶ λγω, ἐγρθητι.Lk 7:14
He came near and And approaching he touched the coffin, and the bearers stood still stopped. And He he said:, “Young man, I tell you, arise!” Young man, I say to you, Get up!
15Καὶ ἀνεκθισεν νεκρς, καὶ ἤρξατο λαλεῖν. Καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ.Lk 7:15
He who was And the dead one sat up, and began to speak. talk, And and he gave him to his mother.
16Ἔλαβεν δὲ φβος πντας, καὶ ἐδξαζον τὸν θεν, λγοντες ὅτι Προφτης μγας { ἐγγερταιἠγρθη } ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι Ἐπεσκψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ.
———
RP: ἐγήγερται ♦ NA/UBS: ἠγέρθη
Lk 7:16
¶Fear took hold of all, and they glorified God, saying, “A great prophet has arisen among us!” and, “God has visited his people!”
17Καὶ ἐξῆλθεν λγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδα περὶ αὐτοῦ, καὶ { ἐν πσῃπσῃ } τῇ περιχρῳ.
———
RP: ἐν πάσῃ ♦ NA/UBS: πάσῃ
Lk 7:17
This report went out concerning him in the whole of Judea, and in all the surrounding region.
18Καὶ ἀπγγειλαν Ἰωννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πντων τοτων.Lk 7:18
¶The disciples of John told sent a message to him about all these things.
19Καὶ προσκαλεσμενος δο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωννης ἔπεμψεν πρὸς τὸν { Ἰησοῦνκριον }, λγων, Σὺ εἶ ἐρχμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν;
———
RP: Ἰησοῦν ♦ NA/UBS: κύριον
Lk 7:19
John, calling to himself two of his disciples, sent them to Jesus, saying, “Are you the one who is coming, or should we look for another?”
20Παραγενμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες { εἶπονεἶπαν }, Ἰωννης βαπτιστὴς { ἀπσταλκενἀπστειλεν } ἡμᾶς πρς σε, λγων, Σὺ εἶ ἐρχμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν;
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἀπέσταλκεν ♦ NA/UBS: ἀπέστειλεν
Lk 7:20
When the men had come to him, they said, “John the Baptizer has sent us to you, saying, ‘Are you he who comes, or should we look for another?’”
21Ἐν { αὐτῇ δὲἐκενῃ } τῇ ὥρᾳ ἐθερπευσεν πολλοὺς ἀπὸ νσων καὶ μαστγων καὶ πνευμτων πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρσατο { τὸ ♦ - } βλπειν.
———
RP: αὐτῇ δὲ ♦ NA/UBS: ἐκείνῃ
RP: τὸ ♦ NA/UBS: —
Lk 7:21
¶In that hour he cured many of diseases and plagues and evil spirits; and to many who were blind he gave sight.
22Καὶ ἀποκριθεὶς { Ἰησοῦς ♦ - } εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθντες ἀπαγγελατε Ἰωννῃ εἴδετε καὶ ἠκοσατε· { ὅτι ♦ - } τυφλοὶ ἀναβλπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρζονται, { κωφοὶκαὶ κωφοὶ } ἀκοουσιν, νεκροὶ ἐγερονται, πτωχοὶ εὐαγγελζονται·
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ♦ NA/UBS: —
RP: ὅτι ♦ NA/UBS: —
RP: κωφοὶ ♦ NA/UBS: καὶ κωφοὶ
Lk 7:22
Jesus answered them, “Go and tell John the things which you have seen and heard: that the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have are having good news preached relayed to them.
23καὶ μακρις ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί.Lk 7:23
Blessed is he who is not offended by me.”
24Ἀπελθντων δὲ τῶν ἀγγλων Ἰωννου, ἤρξατο λγειν { τοῖς ὄχλοιςπρὸς τοὺς ὄχλους } περὶ Ἰωννου, Τί { ἐξεληλθατεἐξλθατε } εἰς τὴν ἔρημον θεσασθαι; Κλαμον ὑπὸ ἀνμου σαλευμενον;
———
RP: τοῖς ὄχλοις ♦ NA/UBS: πρὸς τοὺς ὄχλους
RP: ἐξεληλύθατε ♦ NA/UBS: ἐξήλθατε
Lk 7:24
¶When John’s messengers had departed, he began to tell the multitudes about John, “What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind?
25Ἀλλὰ τί { ἐξεληλθατεἐξλθατε } ἰδεῖν; Ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματοις ἠμφιεσμνον; Ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδξῳ καὶ τρυφῇ ὑπρχοντες ἐν τοῖς βασιλεοις εἰσν.
———
RP: ἐξεληλύθατε ♦ NA/UBS: ἐξήλθατε
Lk 7:25
But what did you go out to see? A man clothed in soft clothing? Behold, those who are gorgeously dressed, and live delicately, are in kings’ courts.
26Ἀλλὰ τί { ἐξεληλθατεἐξλθατε } ἰδεῖν; Προφτην; Ναί, λγω ὑμῖν, καὶ περισστερον προφτου.
———
RP: ἐξεληλύθατε ♦ NA/UBS: ἐξήλθατε
Lk 7:26
But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and much more than a prophet.
27Οὗτς ἐστιν περὶ οὗ γγραπται, Ἰδού, { ἐγὼ ♦ - } ἀποστλλω τὸν ἄγγελν μου πρὸ προσπου σου, ὃς κατασκευσει τὴν ὁδν σου ἔμπροσθν σου.
———
RP: ἐγὼ ♦ NA/UBS: —
Lk 7:27
This is he of whom it is written,
‘Behold, I send my messenger before your face,
who will prepare your way before you.’*
28Λγω { γὰρ ♦ - } ὑμῖν, μεζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν { προφτης Ἰωννου τοῦ βαπτιστοῦἸωννου } οὐδες ἐστιν· δὲ μικρτερος ἐν τῇ βασιλε τοῦ θεοῦ μεζων αὐτοῦ ἐστιν.
———
RP: γὰρ ♦ NA/UBS: —
RP: προφήτης Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ♦ NA/UBS: Ἰωάννου
Lk 7:28
“For I tell you, among those who are born of women there is not a greater prophet than John the Baptizer, yet he who is least in the Kingdom of God is greater than he.”
29Καὶ πᾶς λαὸς ἀκοσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαωσαν τὸν θεν, βαπτισθντες τὸ βπτισμα Ἰωννου·Lk 7:29
¶When all the people and the tax collectors heard this, and the tax collectors, they declared upheld[a] God to be just, having been by being baptized with John’s baptism.
———
a Gr. δικαιόω; the δικαιοω-ing of God here is opposite to the rejecting of his βουλή in verse 30.
30οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ἠθτησαν εἰς ἑαυτος, μὴ βαπτισθντες ὑπ’ αὐτοῦ.Lk 7:30
But the Pharisees and the lawyers legalists rejected for themselves the counsel of God, (by) not being baptized by him themselves.
31Τνι οὖν ὁμοισω τοὺς ἀνθρπους τῆς γενεᾶς τατης, καὶ τνι εἰσὶν ὅμοιοι;Lk 7:31
*“To what then will I liken the people of this generation? What, to what even are they like?
32Ὅμοιοεἰσιν παιδοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημνοις, καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλλοις, { καὶ λγουσιν λγει }, Ηὐλσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχσασθε· { ἐθρηνσαμεν ὑμῖνἐθρηνσαμεν }, καὶ οὐκ ἐκλασατε.
———
RP: καὶ λέγουσιν ♦ NA/UBS: ἃ λέγει
RP: ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν ♦ NA/UBS: ἐθρηνήσαμεν
Lk 7:32
They are like little children, who sitting in the a marketplace, and call one to taunting each another, who saying, ‘We piped to you, and you didn’t dance. We mourned intoned funeral dirges, and you didn’t weep.’[a]
———
a Being contrary: if you do A, we will do B; if you do B, we will do A. (See also Matthew 11:16-17.)
33Ἐλλυθεν γὰρ Ἰωννης βαπτιστὴς { μτε ἄρτον ἐσθωνμὴ ἐσθων ἄρτον } μτε { οἶνον πνωνπνων οἶνον }, καὶ λγετε, Δαιμνιον ἔχει·
———
RP: μήτε ἄρτον ἐσθίων ♦ NA/UBS: μὴ ἐσθίων ἄρτον
RP: οἶνον πίνων ♦ NA/UBS: πίνων οἶνον
Lk 7:33
For John the Baptizer Baptist came has come neither eating bread nor drinking wine, and you say, ‘He has a demon.’
34ἐλλυθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρπου ἐσθων καὶ πνων, καὶ λγετε, Ἰδού, ἄνθρωπος φγος καὶ οἰνοπτης, φλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν.Lk 7:34
The Son of Man has come eating and drinking, and you say, ‘Behold, a gluttonous man, a glutton and a drunkard;, a friend of one loved by tax collectors and sinners!’[a]
———
a The sense here is not that he is friendly toward tax collectors and sinners, but more disreputably that tax collectors and sinners see him as one of their own.
35Καὶ ἐδικαιθη σοφα ἀπὸ { τῶν τκνων αὐτῆς πντωνπντων τῶν τκνων αὐτῆς }.
———
RP: τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων ♦ NA/UBS: πάντων τῶν τέκνων αὐτῆς
Lk 7:35
Wisdom is justified by all her children.”
36Ἠρτα δτις αὐτὸν τῶν Φαρισαων ἵνα φγῃ μετ’ αὐτοῦ· καὶ εἰσελθὼν εἰς { τὴν οἶκαν οἰκαντὸν οἶκον } τοῦ Φαρισαου { ἀνεκλθηκατεκλθη }.
———
RP: τὴν οἶκίαν οἰκίαν ♦ NA/UBS: τὸν οἶκον
RP: ἀνεκλίθη ♦ NA/UBS: κατεκλίθη
Lk 7:36
¶One of the Pharisees invited him to eat with him. He entered into the Pharisee’s house, and sat at the table.
37Καὶ ἰδού, γυνὴ { ἐν τῇ πλει, ἥτις ἦνἥτις ἦν ἐν τῇ πλει } ἁμαρτωλς, { ἐπιγνοῦσακαὶ ἐπιγνοῦσα } ὅτι { ἀνκειταικατκειται } ἐν τῇ οἰκ τοῦ Φαρισαου, κομσασα ἀλβαστρον μρου,
———
RP: ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἦν ♦ NA/UBS: ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει
RP: ἐπιγνοῦσα ♦ NA/UBS: καὶ ἐπιγνοῦσα
RP: ἀνάκειται ♦ NA/UBS: κατάκειται
Lk 7:37
Behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that he was reclining in the Pharisee’s house, she brought an alabaster jar of ointment.
38καὶ στᾶσα { παρὰὀπσω παρὰ } τοὺς πδας αὐτοῦ { ὀπσω κλαουσακλαουσα τοῖς δκρυσιν }, ἤρξατο βρχειν τοὺς πδας { αὐτοῦ τοῖς δκρυσιναὐτοῦ }, καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξμασσεν, καὶ κατεφλει τοὺς πδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφεν τῷ μρῳ.
———
RP: παρὰ ♦ NA/UBS: ὀπίσω παρὰ
RP: ὀπίσω κλαίουσα ♦ NA/UBS: κλαίουσα τοῖς δάκρυσιν
RP: αὐτοῦ τοῖς δάκρυσιν ♦ NA/UBS: αὐτοῦ
Lk 7:38
Standing behind at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, and she wiped them with the hair of her head, kissed his feet, and anointed them with the ointment.
39Ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λγων, Οὗτος, εἰ ἦν προφτης, ἐγνωσκεν ἂν τς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ, ὅτι ἁμαρτωλς ἐστιν.Lk 7:39
Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself, “This man, if he were a prophet, would have perceived who and what kind of woman this is who touches him, that she is a sinner.”
40Καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτν, Σμων, ἔχω σοτι εἰπεῖν. δέ { φησιν, Διδσκαλε, εἰπέ ♦ Διδσκαλε εἰπφησν }.
———
RP: φησιν, Διδάσκαλε, εἰπέ ♦ NA/UBS: Διδάσκαλε εἰπέ φησίν
Lk 7:40
¶Jesus answered him, “Simon, I have something to tell you.”
¶He said, “Teacher, say on.”
41Δο { χρεωφειλται ἦσαν δανειστῇχρεοφειλται ἦσαν δανιστῇ } τινί· εἷς ὤφειλεν δηνρια πεντακσια, δὲ ἕτερος πεντκοντα.
———
RP: χρεωφειλέται ἦσαν δανειστῇ ♦ NA/UBS: χρεοφειλέται ἦσαν δανιστῇ
Lk 7:41
“A certain lender had two debtors. The one owed five hundred denarii, and the other fifty.
42Μὴ ἐχντων { δὲ ♦ - } αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτροις ἐχαρσατο. Τς οὖν αὐτῶν, { εἰπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπσειπλεῖον ἀγαπσει αὐτν };
———
RP: δὲ ♦ NA/UBS: —
RP: εἰπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει ♦ NA/UBS: πλεῖον ἀγαπήσει αὐτόν
Lk 7:42
When they couldn’t pay, he forgave them both. Which of them therefore will love him most?”
43Ἀποκριθεὶς { δὲ ♦ - } Σμων εἶπεν, Ὑπολαμβνω ὅτι τὸ πλεῖον ἐχαρσατο. δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὀρθῶς ἔκρινας.
———
RP: δὲ ὁ ♦ NA/UBS: —
Lk 7:43
¶Simon answered, “He, I suppose, to whom he forgave the most.”
¶He said to him, “You have judged correctly.”
44Καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σμωνι ἔφη, Βλπεις τατην τὴν γυναῖκα; Εἰσῆλθν σου εἰς τὴν οἰκαν, ὕδωρ { ἐπὶ τοὺς πδας μουμοι ἐπὶ πδας } οὐκ ἔδωκας· αὕτη δὲ τοῖς δκρυσιν ἔβρεξν μου τοὺς πδας, καὶ ταῖς θριξὶν { τῆς κεφαλῆς ♦ - } αὐτῆς ἐξμαξεν.
———
RP: ἐπὶ τοὺς πόδας μου ♦ NA/UBS: μοι ἐπὶ πόδας
RP: τῆς κεφαλῆς ♦ NA/UBS: —
Lk 7:44
Turning to the woman, he said to Simon, “Do you see this woman? I entered into your house, and you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears, and wiped them with the hair of her head.
45Φλημμοι οὐκ ἔδωκας· αὕτη δέ, ἀφ’ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διλιπεν καταφιλοῦσμου τοὺς πδας.Lk 7:45
You gave me no kiss, but she, since the time I came in, has not ceased to kiss my feet.
46Ἐλα τὴν κεφαλν μου οὐκ ἤλειψας· αὕτη δὲ μρῳ ἤλειψν { μου τοὺς πδαςτοὺς πδας μου }.
———
RP: μου τοὺς πόδας ♦ NA/UBS: τοὺς πόδας μου
Lk 7:46
You didn’t anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment.
47Οὗ χριν, λγω σοι, ἀφωνται αἱ ἁμαρται αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγπησεν πολύ· δὲ ὀλγον ἀφεται, ὀλγον ἀγαπᾷ.Lk 7:47
Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loves little.”
48Εἶπεν δὲ αὐτῇ, Ἀφωντασου αἱ ἁμαρται.Lk 7:48
He said to her, “Your sins are forgiven.”
49Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακεμενοι λγειν ἐν ἑαυτοῖς, Τς οὗτς ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτας ἀφησιν;Lk 7:49
¶Those who sat at the table with him began to say to themselves, “Who is this who even forgives sins?”
50Εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, πστις σου σσωκν σε· πορεου εἰς εἰρνην.Lk 7:50
¶He said to the woman, “Your faith has saved you. Go in peace.”
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2014 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 30-Sep-14 05:46:13 EDT