www.katabiblon.com

  Kata Biblon Greek New Testament and Wiki English Translation‏

 InterlinearDiacritics
Show TranslationHide Editing Markup

According to Luke 3

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

 Robinson-Pierpont 2005 World English Bible‎ / Wiki English Translation‏
1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος, ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς Ἰουδαίας, { καὶ τετραρχοῦντοςκαὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντοςαὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ Λυσανίου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντοςἈβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
Lk 3:1
¶Now in the fifteenth year[a] of the reign of Tiberius Caesar,[b] Pontius Pilate being governor of Judea,[c] and Herod (Antipas)[d] being tetrarch of Galilee, and his brother Philip[e] tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
———
a 29 CE.
b Second Roman emperor, 14-37 CE (successor to Augustus Caesar [see Lk. 2:1], 27 BCE-14 CE).
c The tetrarchy of Judea, Samaria, and Idumea was reorganized as the Roman province Iudaea, administered by Roman governors in Caesarea Maritima, after Herod Archelaus (see Mt. 2:22), fifth son of Herod the Great, was deposed by Augustus Caesar after ten years of misrule, 4 BCE-6 CE.
d Herod Antipas, sixth son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Galilee and Perea from his capital in Tiberias, 4 BCE-39 CE.
e Herod Philip, seventh son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea from his capital in [Chalcis? Caesarea Philippi?], 4 BCE-34 CE. Mt. 14:3 and Mk. 6:17 misattribute him as the husband of Herodias; consequently, his half-brother, Herod II Boethus, Herodias' husband (see Mt. 14:3, Mk. 6:17), is known also as Herod Philip I, and Philip himself as Herod Philip II.
2ἐπὶ ἀρχιερέως { ἌνναἍννα } καὶ Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωάννην τὸν Ζαχαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ.
———
RP: Ἄννα ♦ NA/UBS: Ἅννα
Lk 3:2
in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ♦ [τὴν] } περίχωρον τοῦ Ἰορδάνου, κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ♦ NA/UBS: [τὴν]
Lk 3:3
He came into all the region around the Jordan, preaching proclaiming the baptism of repentance for remission forgiveness of sins.
4ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, { λέγοντος ♦ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ♦ NA/UBS: —
Lk 3:4
As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,
“The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.
5Πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας·Lk 3:5
Every valley will be filled.
Every mountain and hill will be brought low.
The crooked will become straight,
and the rough ways smooth.
6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.Lk 3:6
All flesh will see God’s salvation.’”*
7Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;Lk 3:7
¶He said therefore to the multitudes who went out to be baptized by him, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
8Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας· καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.Lk 3:8
Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and don’t begin to say among yourselves, ‘We have Abraham for our father;’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones!
9Ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.Lk 3:9
Even now the axe also lies at the root of the trees. Every tree therefore that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and thrown into the fire.”
10Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες, Τί οὖν { ποιήσομενποιήσωμεν };
———
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk 3:10
¶The multitudes asked him, “What then must we do?”
11Ἀποκριθεὶς δὲ { λέγειἔλεγεν } αὐτοῖς, ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
———
RP: λέγει ♦ NA/UBS: ἔλεγεν
Lk 3:11
¶He answered them, “He who has two coats, let him give to share with him who has none. He who has food, let him do likewise.”
12Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ { εἶπονεἶπαν } πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, τί { ποιήσομενποιήσωμεν };
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk 3:12
¶Tax collectors also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what must we do?”
13 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.Lk 3:13
¶He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
14Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι, λέγοντες, { Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομενΤί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς }; Καὶ εἶπεν { πρὸς αὐτούςαὐτοῖς }, Μηδένα διασείσητε, μηδὲ συκοφαντήσητε· καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
———
RP: Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν ♦ NA/UBS: Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
RP: πρὸς αὐτούς ♦ NA/UBS: αὐτοῖς
Lk 3:14
¶Soldiers also asked him, saying, “What about us? What must we do?”
¶He said to them, “Extort from no one by violence, neither accuse anyone wrongfully. Be content with your wages.”
15Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη χριστός,Lk 3:15
¶As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ,
16ἀπεκρίνατο { Ἰωάννης, ἅπασιν λέγωνλέγων πᾶσιν Ἰωάννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ♦ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
Lk 3:16
John answered (them) all, saying, “I indeed baptize you with water, but he comes the one who is mightier than I is coming, of whom the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen untie[a] the strap of his sandals. He will baptize you in the Holy Spirit and fire,
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
17οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖδιακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνάξεισυναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ♦ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ♦ NA/UBS: συναγαγεῖν
Lk 3:17
whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and will gather the wheat into his barn; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.”
18Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν·Lk 3:18
¶Then with many other exhortations he preached relayed good news to the people,
19 δὲ Ἡρῴδης { τετράρχηςτετραάρχης }, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης,
———
RP: τετράρχης ♦ NA/UBS: τετραάρχης
Lk 3:19
but Herod the tTetrarch,[a] being reproved by him for Herodias,[b] his brother’s[c] wife, and for all the evil things which Herod had done,
———
a Herod Antipas (see Lk. 3:1).
b Granddaughter of Herod the Great, daughter of Herod's third son Aristobulus IV, sister of Agrippa I (see Acts 12). After Herod had Aristobulus and his older brother Alexander executed in 7 BCE, he married her off to his fourth son Herod II, her half-uncle. Herod II fell out of the line of succession (see next note), and eventually she divorced him for Herod Antipas, also her half-uncle.
c Herodias was married to Herod II (a.k.a. Herod Boethus), fourth son of Herod the Great, older half-brother of Herod Archelaus (see Mt. 2:22), Herod Antipas, and Herod Philip (see Lk. 3:1). Herod II was removed from the line of succession after Herod discovered that his mother had been aware of a plot by Herod's eldest son, Antipater III, in 5 BCE, to poison Herod. Mt 14:3 and Mk. 6:17 misattribute Herodias as the wife of Philip (see note Lk. 3:1), which Luke corrects here.
20προσέθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, { καὶ κατέκλεισεν ♦ [καὶ] κατέκλεισεν } τὸν Ἰωάννην ἐν { τῇ ♦ - } φυλακῇ.
———
RP: καὶ κατέκλεισεν ♦ NA/UBS: [καὶ] κατέκλεισεν
RP: τῇ ♦ NA/UBS: —
Lk 3:20
added this also to them all, that he shut up John in prison.
21Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν,Lk 3:21
Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky was opened,
22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, { λέγουσαν ♦ - }, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.
———
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ♦ NA/UBS: —
Lk 3:22
and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying “You are my beloved Son. In you I am well pleased.”
23Καὶ αὐτὸς ἦν { ἸησοῦςἸησοῦς } { ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενοςἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα }, { ὢνὡς ἐνομίζετουἱὸςὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο, } Ἰωσήφ, τοῦ { ἩλίἨλί },
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ♦ NA/UBS: Ἰησοῦς
RP: ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ♦ NA/UBS: ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα
RP: ὢν — ὡς ἐνομίζετο υἱὸς ♦ NA/UBS: ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο,
RP: Ἡλί ♦ NA/UBS: Ἠλί
Lk 3:23
¶Jesus himself, when he began to teach, was about thirty years old, being the son (as was supposed) of Joseph, the son of Heli,
24τοῦ { ΜατθάτΜαθθὰτ }, τοῦ { ΛευΐΛευὶ }, τοῦ Μελχί, τοῦ { ἸαννάἸανναὶ }, τοῦ Ἰωσήφ,
———
RP: Ματθάτ ♦ NA/UBS: Μαθθὰτ
RP: Ἰαννά ♦ NA/UBS: Ἰανναὶ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Lk 3:24
the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph,
25τοῦ Ματταθίου, τοῦ Ἀμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,Lk 3:25
the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,
26τοῦ Μαάθ, τοῦ Ματταθίου, τοῦ { Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ἸούδαΣεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ },
———
RP: Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα ♦ NA/UBS: Σεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
Lk 3:26
the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Joseph, the son of Judah,
27τοῦ Ἰωανάν, τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί,Lk 3:27
the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,
28τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσάμ, τοῦ { ἘλμωδάμἘλμαδὰμ }, τοῦ Ἤρ,
———
RP: Ἐλμωδάμ ♦ NA/UBS: Ἐλμαδὰμ
Lk 3:28
the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,
29τοῦ { ἸωσήἸησοῦ }, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ { Ἰωρείμ, τοῦ ΜατθάτἸωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ }, τοῦ { ΛευΐΛευὶ },
———
RP: Ἰωσή ♦ NA/UBS: Ἰησοῦ
RP: Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ ♦ NA/UBS: Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Lk 3:29
the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,
30τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ { Ἰωνάν, τοῦ ἘλιακείμἸωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ },
———
RP: Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ ♦ NA/UBS: Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
Lk 3:30
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
31τοῦ Μελεᾶ, τοῦ { ΜαϊνάνΜεννὰ }, τοῦ Ματταθά, τοῦ { ΝαθάνΝαθὰμ }, τοῦ Δαυίδ,
———
RP: Μαϊνάν ♦ NA/UBS: Μεννὰ
RP: Ναθάν ♦ NA/UBS: Ναθὰμ
Lk 3:31
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
32τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ { Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ, τοῦ ΣαλμώνἸωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ }, τοῦ Ναασσών,
———
RP: Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ, τοῦ Σαλμών ♦ NA/UBS: Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ
Lk 3:32
the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon,
33τοῦ Ἀμιναδάβ, τοῦ { ἈράμἈδμὶν τοῦ Ἀρνὶ }, τοῦ Ἑσρώμ, τοῦ Φάρες, τοῦ Ἰούδα,
———
RP: Ἀράμ ♦ NA/UBS: Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
Lk 3:33
the son of Amminadab, the son of Aram, Admin, the son of Arni,[a] the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,
———
a Matthew 1:3-4 says Hezon, the father of Aram, the father of Amminadab, in agreement with 1 Chronicles 2:9-10. Luke 3:33 splits Aram into Admin and Arni.
34τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ Ἀβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ,Lk 3:34
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
35τοῦ Σερούχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ { ΦάλεγΦάλεκ }, τοῦ Ἑβέρ, τοῦ Σαλά,
———
RP: Φάλεγ ♦ NA/UBS: Φάλεκ
Lk 3:35
the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,
36τοῦ { ΚαϊνάνΚαϊνὰμ }, τοῦ Ἀρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ,
———
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Lk 3:36
the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
37τοῦ Μαθουσάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ { ἸαρέδἸάρετ }, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ { ΚαϊνάνΚαϊνὰμ },
———
RP: Ἰαρέδ ♦ NA/UBS: Ἰάρετ
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Lk 3:37
the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan,
38τοῦ Ἐνώς, τοῦ Σήθ, τοῦ Ἀδάμ, τοῦ θεοῦ.Lk 3:38
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

« Ch 2 Ch 4 »

Copyright 2007-2014 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Sep-14 08:17:21 EDT