www.katabiblon.com

  Kata Biblon Greek New Testament and Wiki English Translation‏

 InterlinearDiacritics
Show TranslationHide Editing Markup

According to Luke 3

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

 Robinson-Pierpont 2005 World English Bible‎ / Wiki English Translation‏
1Ἐν ἔτει δὲ πεντεκαιδεκτῳ τῆς ἡγεμονας Τιβερου Κασαρος, ἡγεμονεοντος Ποντου Πιλτου τῆς Ἰουδαας, { καὶ τετραρχοῦντοςκαὶ τετρααρχοῦντος } τῆς Γαλιλαας Ἡρῴδου, Φιλππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ { αὐτοῦ τετραρχοῦντοςαὐτοῦ τετρααρχοῦντος } τῆς Ἰτουραας καὶ Τραχωντιδος χρας, καὶ Λυσανου τῆς { Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντοςἈβιληνῆς τετρααρχοῦντος },
———
RP: καὶ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: καὶ τετρααρχοῦντος
RP: αὐτοῦ τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
RP: Ἀβιληνῆς τετραρχοῦντος ♦ NA/UBS: Ἀβιληνῆς τετρααρχοῦντος
Lk 3:1
¶Now in the fifteenth year[a] of the reign of Tiberius Caesar,[b] Pontius Pilate being governor of Judea,[c] and Herod (Antipas)[d] being tetrarch of Galilee, and his brother Philip[e] tetrarch of the region of Ituraea and Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
———
a 29 CE.
b Second Roman emperor, 14-37 CE (successor to Augustus Caesar [see Lk. 2:1], 27 BCE-14 CE).
c The tetrarchy of Judea, Samaria, and Idumea was reorganized as the Roman province Iudaea, administered by Roman governors in Caesarea Maritima, after Herod Archelaus (see Mt. 2:22), fifth son of Herod the Great, was deposed by Augustus Caesar after ten years of misrule, 4 BCE-6 CE.
d Herod Antipas, sixth son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Galilee and Perea from his capital in Tiberias, 4 BCE-39 CE.
e Herod Philip, seventh son of Herod the Great, ruled as tetrarch of Iturea, Trachonitis, and Batanea from his capital in [Chalcis? Caesarea Philippi?], 4 BCE-34 CE. Mt. 14:3 and Mk. 6:17 misattribute him as the husband of Herodias; consequently, his half-brother, Herod II Boethus, Herodias' husband (see Mt. 14:3, Mk. 6:17), is known also as Herod Philip I, and Philip himself as Herod Philip II.
2ἐπὶ ἀρχιερως { ἌνναἍννα } καὶ Καϊφα, ἐγνετο ῥῆμα θεοῦ ἐπὶ Ἰωννην τὸν Ζαχαρου υἱὸν ἐν τῇ ἐρμῳ.
———
RP: Ἄννα ♦ NA/UBS: Ἅννα
Lk 3:2
in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness.
3Καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν { τὴν ♦ [τὴν] } περχωρον τοῦ Ἰορδνου, κηρσσων βπτισμα μετανοας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·
———
RP: τὴν ♦ NA/UBS: [τὴν]
Lk 3:3
He came into all the region around the Jordan, preaching proclaiming the baptism of repentance for remission forgiveness of sins.
4ὡς γγραπται ἐν ββλῳ λγων Ἠσαου τοῦ προφτου, { λγοντος ♦ - }, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρμῳ, Ἑτοιμσατε τὴν ὁδὸν κυρου· εὐθεας ποιεῖτε τὰς τρβους αὐτοῦ.
———
RP: λέγοντος ♦ NA/UBS: —
Lk 3:4
As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet,
“The voice of one crying in the wilderness,
‘Make ready the way of the Lord.
Make his paths straight.
5Πᾶσα φραγξ πληρωθσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς ταπεινωθσεται· καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεαν εὐθεῖαν, καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λεας·Lk 3:5
Every valley will be filled.
Every mountain and hill will be brought low.
The crooked will become straight,
and the rough ways smooth.
6καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτριον τοῦ θεοῦ.Lk 3:6
All flesh will see God’s salvation.’”*
7Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομνοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, Γεννματα ἐχιδνῶν, τς ὑπδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλοσης ὀργῆς;Lk 3:7
¶He said therefore to the multitudes who went out to be baptized by him, “You offspring of vipers, who warned you to flee from the wrath to come?
8Ποισατε οὖν καρποὺς ἀξους τῆς μετανοας· καὶ μὴ ἄρξησθε λγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατρα ἔχομεν τὸν Ἀβραμ· λγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δναται θεὸς ἐκ τῶν λθων τοτων ἐγεῖραι τκνα τῷ Ἀβραμ.Lk 3:8
Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and don’t begin to say among yourselves, ‘We have Abraham for our father;’ for I tell you that God is able to raise up children to Abraham from these stones!
9Ἤδη δὲ καὶ ἀξνη πρὸς τὴν ζαν τῶν δνδρων κεῖται· πᾶν οὖν δνδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκπτεται καὶ εἰς πῦρ βλλεται.Lk 3:9
Even now the axe also lies at the root of the trees. Every tree therefore that doesn’t bring forth good fruit is cut down, and thrown into the fire.”
10Καὶ ἐπηρτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λγοντες, Τοὖν { ποισομενποισωμεν };
———
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk 3:10
¶The multitudes asked him, “What then must we do?”
11Ἀποκριθεὶς δὲ { λγειἔλεγεν } αὐτοῖς, ἔχων δο χιτῶνας μεταδτω τῷ μὴ ἔχοντι· καὶ ἔχων βρματα ὁμοως ποιετω.
———
RP: λέγει ♦ NA/UBS: ἔλεγεν
Lk 3:11
¶He answered them, “He who has two coats, let him give to share with him who has none. He who has food, let him do likewise.”
12Ἦλθον δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ { εἶπονεἶπαν } πρὸς αὐτν, Διδσκαλε, τί { ποισομενποισωμεν };
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ποιήσομεν ♦ NA/UBS: ποιήσωμεν
Lk 3:12
¶Tax collectors also came to be baptized, and they said to him, “Teacher, what must we do?”
13 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτος, Μηδὲν πλον παρὰ τὸ διατεταγμνον ὑμῖν πρσσετε.Lk 3:13
¶He said to them, “Collect no more than that which is appointed to you.”
14Ἐπηρτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευμενοι, λγοντες, { Καὶ ἡμεῖς τποισομενΤποισωμεν καὶ ἡμεῖς }; Καὶ εἶπεν { πρὸς αὐτοςαὐτοῖς }, Μηδνα διασεσητε, μηδὲ συκοφαντσητε· καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνοις ὑμῶν.
———
RP: Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν ♦ NA/UBS: Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς
RP: πρὸς αὐτούς ♦ NA/UBS: αὐτοῖς
Lk 3:14
¶Soldiers also asked him, saying, “What about us? What must we do?”
¶He said to them, “Extort from no one by violence, neither accuse anyone wrongfully. Be content with your wages.”
15Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομνων πντων ἐν ταῖς καρδαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωννου, μποτε αὐτὸς εἴη χριστς,Lk 3:15
¶As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ,
16ἀπεκρνατο { Ἰωννης, ἅπασιν λγωνλγων πᾶσιν Ἰωννης }, Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτζω ὑμᾶς· ἔρχεται δὲ ἰσχυρτερς μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμντα τῶν ὑποδημτων αὐτοῦ· αὐτὸς ὑμᾶς βαπτσει ἐν πνεματι ἁγ καὶ πυρί·
———
RP: ὁ Ἰωάννης, ἅπασιν λέγων ♦ NA/UBS: λέγων πᾶσιν ὁ Ἰωάννης
Lk 3:16
John answered (them) all, saying, “I indeed baptize you with water, but he comes the one who is mightier than I is coming, of whom the latchet of whose sandals I am not worthy to loosen untie[a] the strap of his sandals. He will baptize you in the Holy Spirit and fire,
———
a Gk. λύω, to loosen or unbind. Untying the strap is equiv. to removing the sandals; cf. Acts 13:25 together with Acts 7:33.
17οὗ τὸ πτον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, { καὶ διακαθαριεῖδιακαθᾶραι } τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ { συναξεῖ συνξεισυναγαγεῖν } τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθκην αὐτοῦ, τὸ δὲ ἄχυρον κατακασει πυρὶ ἀσβστῳ.
———
RP: καὶ διακαθαριεῖ ♦ NA/UBS: διακαθᾶραι
RP: συναξεῖ συνάξει ♦ NA/UBS: συναγαγεῖν
Lk 3:17
whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor, and will gather the wheat into his barn; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.”
18Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελζετο τὸν λαν·Lk 3:18
¶Then with many other exhortations he preached relayed good news to the people,
19 δὲ Ἡρῴδης { τετρρχηςτετραρχης }, ἐλεγχμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιδος τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πντων ὧν ἐποησεν πονηρῶν Ἡρῴδης,
———
RP: τετράρχης ♦ NA/UBS: τετραάρχης
Lk 3:19
but Herod the tTetrarch,[a] being reproved by him for Herodias,[b] his brother’s[c] wife, and for all the evil things which Herod had done,
———
a Herod Antipas (see Lk. 3:1).
b Granddaughter of Herod the Great, daughter of Herod's third son Aristobulus IV, sister of Agrippa I (see Acts 12). After Herod had Aristobulus and his older brother Alexander executed in 7 BCE, he married her off to his fourth son Herod II, her half-uncle. Herod II fell out of the line of succession (see next note), and eventually she divorced him for Herod Antipas, also her half-uncle.
c Herodias was married to Herod II (a.k.a. Herod Boethus), fourth son of Herod the Great, older half-brother of Herod Archelaus (see Mt. 2:22), Herod Antipas, and Herod Philip (see Lk. 3:1). Herod II was removed from the line of succession after Herod discovered that his mother had been aware of a plot by Herod's eldest son, Antipater III, in 5 BCE, to poison Herod. Mt 14:3 and Mk. 6:17 misattribute Herodias as the wife of Philip (see note Lk. 3:1), which Luke corrects here.
20προσθηκεν καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσιν, { καὶ κατκλεισεν ♦ [καὶ] κατκλεισεν } τὸν Ἰωννην ἐν { τῇ ♦ - } φυλακῇ.
———
RP: καὶ κατέκλεισεν ♦ NA/UBS: [καὶ] κατέκλεισεν
RP: τῇ ♦ NA/UBS: —
Lk 3:20
added this also to them all, that he shut up John in prison.
21Ἐγνετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαν, καὶ Ἰησοῦ βαπτισθντος καὶ προσευχομνου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανν,Lk 3:21
Now it happened, when all the people were baptized, Jesus also had been baptized, and was praying. The sky was opened,
22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ εἴδει { ὡσεὶὡς } περιστερὰν ἐπ’ αὐτν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενσθαι, { λγουσαν ♦ - }, Σὺ εἶ υἱς μου ἀγαπητς, ἐν σοὶ εὐδκησα.
———
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
RP: λέγουσαν ♦ NA/UBS: —
Lk 3:22
and the Holy Spirit descended in a bodily form as a dove on him; and a voice came out of the sky, saying “You are my beloved Son. In you I am well pleased.”
23Καὶ αὐτὸς ἦν { ἸησοῦςἸησοῦς } { ὡσεὶ ἐτῶν τρικοντα ἀρχμενοςἀρχμενος ὡσεὶ ἐτῶν τρικοντα }, { ὢνὡς ἐνομζετουἱὸςὢν υἱς, ὡς ἐνομζετο, } Ἰωσφ, τοῦ { Ἡλί ♦ Ἠλ },
———
RP: ὁ Ἰησοῦς ♦ NA/UBS: Ἰησοῦς
RP: ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος ♦ NA/UBS: ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα
RP: ὢν — ὡς ἐνομίζετο υἱὸς ♦ NA/UBS: ὢν υἱός, ὡς ἐνομίζετο,
RP: Ἡλί ♦ NA/UBS: Ἠλί
Lk 3:23
¶Jesus himself, when he began to teach, was about thirty years old, being the son (as was supposed) of Joseph, the son of Heli,
24τοῦ { ΜατθτΜαθθὰτ }, τοῦ { Λευΐ ♦ Λευὶ }, τοῦ Μελχί, τοῦ { Ἰαννά ♦ Ἰανναὶ }, τοῦ Ἰωσφ,
———
RP: Ματθάτ ♦ NA/UBS: Μαθθὰτ
RP: Ἰαννά ♦ NA/UBS: Ἰανναὶ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Lk 3:24
the son of Matthat, the son of Levi, the son of Melchi, the son of Jannai, the son of Joseph,
25τοῦ Ματταθου, τοῦ Ἀμς, τοῦ Ναομ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί,Lk 3:25
the son of Mattathias, the son of Amos, the son of Nahum, the son of Esli, the son of Naggai,
26τοῦ Μαθ, τοῦ Ματταθου, τοῦ { Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσφ, τοῦ ἸοδαΣεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ },
———
RP: Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ Ἰούδα ♦ NA/UBS: Σεμεῒν τοῦ Ἰωσὴχ τοῦ Ἰωδὰ
Lk 3:26
the son of Maath, the son of Mattathias, the son of Semein, the son of Joseph, the son of Judah,
27τοῦ Ἰωανν, τοῦ Ῥησά, τοῦ Ζοροββελ, τοῦ Σαλαθιλ, τοῦ Νηρί,Lk 3:27
the son of Joanan, the son of Rhesa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri,
28τοῦ Μελχί, τοῦ Ἀδδί, τοῦ Κωσμ, τοῦ { ἘλμωδμἘλμαδὰμ }, τοῦ Ἤρ,
———
RP: Ἐλμωδάμ ♦ NA/UBS: Ἐλμαδὰμ
Lk 3:28
the son of Melchi, the son of Addi, the son of Cosam, the son of Elmodam, the son of Er,
29τοῦ { Ἰωσή ♦ Ἰησοῦ }, τοῦ Ἐλιζερ, τοῦ { Ἰωρεμ, τοῦ ΜατθτἸωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ }, τοῦ { Λευΐ ♦ Λευὶ },
———
RP: Ἰωσή ♦ NA/UBS: Ἰησοῦ
RP: Ἰωρείμ, τοῦ Ματθάτ ♦ NA/UBS: Ἰωρὶμ τοῦ Μαθθὰτ
RP: Λευΐ ♦ NA/UBS: Λευὶ
Lk 3:29
the son of Jose, the son of Eliezer, the son of Jorim, the son of Matthat, the son of Levi,
30τοῦ Συμεν, τοῦ Ἰοδα, τοῦ Ἰωσφ, τοῦ { Ἰωνν, τοῦ ἘλιακεμἸωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ },
———
RP: Ἰωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ ♦ NA/UBS: Ἰωνὰμ τοῦ Ἐλιακὶμ
Lk 3:30
the son of Simeon, the son of Judah, the son of Joseph, the son of Jonan, the son of Eliakim,
31τοῦ Μελεᾶ, τοῦ { ΜαϊννΜεννὰ }, τοῦ Ματταθά, τοῦ { ΝαθνΝαθὰμ }, τοῦ Δαυδ,
———
RP: Μαϊνάν ♦ NA/UBS: Μεννὰ
RP: Ναθάν ♦ NA/UBS: Ναθὰμ
Lk 3:31
the son of Melea, the son of Menan, the son of Mattatha, the son of Nathan, the son of David,
32τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ { Ὠβδ, τοῦ Βοζ, τοῦ ΣαλμνἸωβὴδ τοῦ Βος τοῦ Σαλὰ }, τοῦ Ναασσν,
———
RP: Ὠβήδ, τοῦ Βόοζ, τοῦ Σαλμών ♦ NA/UBS: Ἰωβὴδ τοῦ Βόος τοῦ Σαλὰ
Lk 3:32
the son of Jesse, the son of Obed, the son of Boaz, the son of Salmon, the son of Nahshon,
33τοῦ Ἀμιναδβ, τοῦ { ἈρμἈδμὶν τοῦ Ἀρνὶ }, τοῦ Ἑσρμ, τοῦ Φρες, τοῦ Ἰοδα,
———
RP: Ἀράμ ♦ NA/UBS: Ἀδμὶν τοῦ Ἀρνὶ
Lk 3:33
the son of Amminadab, the son of Aram, Admin, the son of Arni,[a] the son of Hezron, the son of Perez, the son of Judah,
———
a Matthew 1:3-4 says Hezon, the father of Aram, the father of Amminadab, in agreement with 1 Chronicles 2:9-10. Luke 3:33 splits Aram into Admin and Arni.
34τοῦ Ἰακβ, τοῦ Ἰσακ, τοῦ Ἀβραμ, τοῦ Θρα, τοῦ Ναχρ,Lk 3:34
the son of Jacob, the son of Isaac, the son of Abraham, the son of Terah, the son of Nahor,
35τοῦ Σεροχ, τοῦ Ῥαγαῦ, τοῦ { ΦλεγΦλεκ }, τοῦ Ἑβρ, τοῦ Σαλά,
———
RP: Φάλεγ ♦ NA/UBS: Φάλεκ
Lk 3:35
the son of Serug, the son of Reu, the son of Peleg, the son of Eber, the son of Shelah,
36τοῦ { ΚαϊννΚαϊνὰμ }, τοῦ Ἀρφαξδ, τοῦ Σμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λμεχ,
———
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Lk 3:36
the son of Cainan, the son of Arphaxad, the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
37τοῦ Μαθουσλα, τοῦ Ἐνχ, τοῦ { Ἰαρδρετ }, τοῦ Μαλελελ, τοῦ { ΚαϊννΚαϊνὰμ },
———
RP: Ἰαρέδ ♦ NA/UBS: Ἰάρετ
RP: Καϊνάν ♦ NA/UBS: Καϊνὰμ
Lk 3:37
the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan,
38τοῦ Ἐνς, τοῦ Σθ, τοῦ Ἀδμ, τοῦ θεοῦ.Lk 3:38
the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.

« Ch 2 Ch 4 »

Copyright 2007-2014 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 23-Apr-14 12:55:50 EDT