www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

According to Luke

 Robinson-Pierpont 2005 Wiki English Translation‎ / World English Bible
1Ἐπειδήπερ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἐπει·δή·περ
επειδηπερ
indecl
Forasmuch as
πολλοὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·οι
mas nom pl
much
ἐπεχείρησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -)
επι·ε·χειρη·σαν
1aor act ind 3rd pl
to undertake
ἀνατάξασθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·τάσσομαι (-, -, ανα+ταξ-, -, -, -)
ανα·τασσ·σασθαι
1aor mp inf
to compose arrange, draw up, classify
διήγησιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δι·ήγησις, -εως, ἡ
διηγησ(ι)·ν
(fem) acc sg
narrative
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen) Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
πεπληροφορημένων [lexicon][inflect][close]
Verb

πληρο·φορέω (πληροφορ(ε)-, -, πληροφορη·σ-, -, πεπληροφορη-, πληροφορη·θ-)
πεπληροφορη·μεν·ων
perf mp ptcp fem gen pl or perf mp ptcp mas gen pl or perf mp ptcp neu gen pl
to fully assured (to bring fully around, win over/bring to completion)
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
I
πραγμάτων [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πρᾶγμα[τ], -ατος, τό
πραγματ·ων
(neu) gen pl
matter /thing/business/affair/object [root for "pragmatic"]
,
Lk 1:1
———
a Gr. πληροφορέω (πεπληροφορημένων), meaning to carry out to completion (having been carried out to completion).
2καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly [according to how/in accordance with how]
παρέδοσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-)
παρα·ε·δ(ο)·σαν
2aor act ind 3rd pl
to deliver-over Lit:"give-close-beside", hence deliver/surrender/hand-over, betray, commit, give-in/over/up, turn-in, consign, grant, bestow, teach-doctrine
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
I
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀρχῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἀρχή, -ῆς, ἡ
αρχ·ης
(fem) gen sg
beginning
αὐτόπται [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

αὐτ·όπτης, -ου, ὁ
αυτοπτ·αι
(mas) nom|voc pl
eye-witness
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ὑπηρέται [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ὑπ·ηρέτης, -ου, ὁ
υπηρετ·αι
(mas) nom|voc pl
subordinate Rev.Hist.Rel.109.64 (Rome) dependant, footman, lackey, servant, valet, server
γενόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ομεν·οι
2aor mp ptcp mas nom|voc pl
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
λόγου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ου
(mas) gen sg
word Logos a sense in ancient Greeks about a primary cause of beings. In (John1:1-2) was A CAUSE not a word/verbum as Vulgate's first translation.This primary cause wasn't an idea or a word or speech,but Christ as A second Person looking to His Father God
,
Lk 1:2
3ἔδοξεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
ε·δοκ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to suppose ,from "dokos"(opinion), hence suppose/seem/think/consider. Same root as "εὐδοκέω"(seem-good). Often rendered "think", but less objective than "νοέω"(think) and less visceral than "φρονέω"(think).
κἀμοί [lexicon][inflect][close]
Crasis (Pronoun [1st Person]); Verb

κἀγώ (καὶ ἐγώ); κάμνω (καμν-, -, 2nd καμ-, κεκμη·κ-, -, -)
και εμοι; καμ·οι
dat sg; 2aor act opt 3rd sg
and/also I; to give out
, παρηκολουθηκότι [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·ακολουθέω (παρ+ακολουθ(ε)-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ακολουθη·σ-, παρ+ηκολουθη·κ-, -, -)
παρ·ηκολουθη·κοτ·ι
perf act ptcp mas dat sg or perf act ptcp neu dat sg
to fully follow
ἄνωθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἄνω·θεν
ανωθεν
indecl
from above
πᾶσιν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
πα[ντ]·σι(ν)
neu dat pl or mas dat pl
each/every (of a relevant set).
ἀκριβῶς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀκριβῶς (Adv. of ἀκριβής)
ακριβως
indecl
exactly - accurately (carefully)
, καθεξῆς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·εξῆς
καθεξης
indecl
consecutively literally, "according-to-next"
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you; your/yours(sg); to rub worn, rub
γράψαι [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
γραφ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to write
, κράτιστε [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κράτιστος -η -ον (Superl. of κρατύς)
κρατιστ·ε
mas voc sg
strongest
Θεόφιλε [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

Θεό·φιλος, -ου, ὁ
θεοφιλ·ε
(mas) voc sg
Theophilus
,
Lk 1:3
———
a Gr. Θεόφιλος, meaning God-friend, is perhaps not a specific individual's name, but rather a general salutation to a wide audience, e.g., Dear Christian Brother or Sister, or if a specific individual then perhaps a pseudonym or term of endearment, or perhaps even just a literary device created to style a book written for general circulation as a private letter to a fictitious individual.
4ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that /so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ἐπιγνῷς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
επι·γν(ω)·ῃς
2aor act sub 2nd sg
to recognize Lit:from "επίγνωση" (over-knowledge), hence to fully-know/understand, have-insight/consciousness, ackowledge
περὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

περί
περι
indecl
about (+acc,+gen) Lit:"around" (as in perimeter "around-measure"). Fig:about/regarding/concerning
ὧν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
who/whom/which
κατηχήθης [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ηχέω (κατ+ηχ(ε)-, -, κατ+ηχη·σ-, -, κατ+ηχη-, κατ+ηχη·θ-)
κατ·ε·ηχη·θης
aor θη ind 2nd sg
to instruct teach, indoctrination
λόγων [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ων
(mas) gen pl
word Logos a sense in ancient Greeks about a primary cause of beings. In (John1:1-2) was A CAUSE not a word/verbum as Vulgate's first translation.This primary cause wasn't an idea or a word or speech,but Christ as A second Person looking to His Father God
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ἀσφάλειαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ
ασφαλει·αν
(fem) acc sg
security
.
Lk 1:4
5Ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
Ἡρῴδου [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ἡρῴδης, -ου, ὁ
ηρῳδ·ου
(mas) gen sg
Herod
{ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
♦ - } βασιλέως [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βασιλεύς, -έως, ὁ
βασιλ(ευ)·ος
(mas) gen sg
king
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea [region of]; Jewish
ἱερεύς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἱερεύς, -έως, ὁ
ιερ(ευ)·ς
(mas) nom sg
priest
τις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ
τι[ν]·ς
mas nom sg or fem nom sg
certain/any(one/thing) Sg:a-certain-one/anyone/someone; Pl:a-certain-some/several. Specific/non-specific is determined from text-markings and/or context).
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name (with regard to)
Ζαχαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·ας
(mas) nom sg
Zacharias
, ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
ἐφημερίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐφ·ημερία, -ας, ἡ
εφημερι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
course
Ἀβιά [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἀβιά, ὁ
αβια
(mas) indecl
Abijah
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γυνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
γυνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
he/she/it/same
} ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
θυγατέρων [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ
θυγατερ·ων
(fem) gen pl
daughter
Ἀαρών [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἀαρών, ὁ
ααρων
(mas) indecl
Aaron
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
.
———
RP: τοῦ ♦ NA/UBS: —
RP: ἡ γυνὴ αὐτοῦ ♦ NA/UBS: γυνὴ αὐτῷ
Lk 1:5
¶There was in the days of Herod (the Great), the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the priestly division of Abijah. He had a wife of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth.
6Ἦσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·σαν
impf act ind 3rd pl
to be
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
δίκαιοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·οι; δικαι(ο)·ει, δικαι(ο)·ῃ, δικαι(ο)·οι
mas nom|voc pl; pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical, pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg, pres act opt 3rd sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.; to make/declare-righteous or such as he ought to be; just, fair, equitable, right; defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: regard as righteous
ἀμφότεροι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ἀμφότεροι -αι -α
αμφοτερ·οι
mas nom|voc pl
both
{ ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
ἐναντίον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-1-2)

ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον
εναντιον; εναντι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against,
} τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
, πορευόμενοι [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
πορευ·ομεν·οι
pres mp ptcp mas nom|voc pl
to go (from "πορος":passage/ford/pathway), hence travel/journey/go/proceed/depart.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
πάσαις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·αις; πα·σαις
fem dat pl; 1aor act opt 2nd sg
each/every (of a relevant set).; to sprinkle
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἐντολαῖς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐντολή, -ῆς, ἡ
εντολ·αις
(fem) dat pl
precept Lit:"in-end/consummation", hence a focus on the end/goal/objective of a command/injunction, although usually rendered "commandment". Mk 10:5; Dn 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, mandate, order, prescript, pres
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δικαιώμασιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δικαίωμα[τ], -ατος, τό
δικαιωμα[τ]·σι(ν)
(neu) dat pl
ordinance [standards of the law; righteousness]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
ἄμεμπτοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ἄ·μεμπτος -ον
αμεμπτ·οι
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl
blameless
.
———
RP: ἐνώπιον ♦ NA/UBS: ἐναντίον
Lk 1:6
They were both righteous before God, walking proceeding blamelessly in all the commandments internal directives and ordinances righteous conduct of the Lord.
7Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
he/she/it/same
τέκνον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
, καθότι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καθότι
καθοτι
indecl
in-as-much-as Lit:"according-to-that"
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
} στεῖρα [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα
στειρ·α
(fem) nom|voc sg
barren one
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀμφότεροι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

ἀμφότεροι -αι -α
αμφοτερ·οι
mas nom|voc pl
both
προβεβηκότες [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -)
προ·βεβη·κοτ·ες
perf act ptcp mas nom|voc pl
to Advance Advance, step forward, go ahead of
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
ἦσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·σαν
impf act ind 3rd pl
to be
.
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ ἦν ♦ NA/UBS: ἦν ἡ Ἐλισάβετ
Lk 1:7
But they had no child, because Elizabeth was barren, and they both were well advanced in years.
8Ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ἱερατεύειν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -)
ιερατευ·ειν
pres act inf
to work of a priest priestcraft
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
τάξει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

τάξις, -εως, ἡ; τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-)
ταξ(ι)·ι; τασσ·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
order; to appoint /ordain/order/command, arrange/organize/set/put/place-in-position.
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ἐφημερίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἐφ·ημερία, -ας, ἡ
εφημερι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
course
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ἔναντι [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἔν·αντι
εναντι
indecl
before (+gen)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
,
Lk 1:8
Now it happened, while he executed the priest’s office before God in the order of his division,
9κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen) with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἔθος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἔθο·ς, -ους, τό
εθ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
custom/habit [see ethos]
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ἱερατείας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἱερατεία, -ας, ἡ
ιερατει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
priestly office
, ἔλαχεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαγχάνω (-, -, 2nd λαχ-, λελογχ·[κ]-, -, -)
ε·λαχ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
to obtain to obtain by lot or as one's portion
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θυμιᾶσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-)
θυμι(α)·εσαι, θυμια·σαι
pres mp ind 2nd sg alt, 1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to burn incense
εἰσελθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
to enter Lit:"come-into", hence enter.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ναὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
να·ον
(mas) acc sg
temple
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
.
Lk 1:9
according to the custom of the priest’s office, his lot was to enter into the temple of the Lord and burn incense.
10Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each/every (of a relevant set).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πλῆθος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πλῆθο·ς, -ους, τό
πληθ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
multitude (from "πλῆθω" "be-full"), hence a large number.
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
λαοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ου
(mas) gen sg
people
προσευχόμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -)
προσ·ευχ·ομεν·ον
pres mp ptcp mas acc sg or pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
to pray
ἔξω [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb; Verb

ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
εξω; εχ·σω; εξ·(εσ)·ω
indecl; fut act ind 1st sg; pres act sub 1st sg
outside; to have /hold.; to be permitted
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ὥρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ὥρα, -ας, ἡ
ωρ·ᾳ
(fem) dat sg
hour
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θυμιάματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

θυμίαμα[τ], -ατος, τό
θυμιαματ·ος
(neu) gen sg
incense
.
Lk 1:10
The whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense.
11Ὤφθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ε·οφ·θη
aor θη ind 3rd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
he/she/it/same
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
, ἑστὼς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς
perf act ptcp mas nom sg
to stand /cause-to-stand
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
δεξιῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δεξιός -ά -όν
δεξι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
right
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θυσιαστηρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θυσιαστήριον, -ου, τό
θυσιαστηρι·ου
(neu) gen sg
altar a place of sacrifice (θυσία)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θυμιάματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

θυμίαμα[τ], -ατος, τό
θυμιαματ·ος
(neu) gen sg
incense
.
Lk 1:11
¶An angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense.
12Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐταράχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-)
ε·ταρασσ·θη
aor θη ind 3rd sg
to agitate [cause to feel anxious, confusion, disorder]
Ζαχαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·ας
(mas) nom sg
Zacharias
ἰδών [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
φόβος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

φόβος, -ου, ὁ
φοβ·ος
(mas) nom sg
fear [see phobia]
ἐπέπεσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -)
επι·ε·πεσ·[σ]ε(ν), επι·ε·πεσ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to fall-upon Lit:"fall-upon".
ἐπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επ’
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
.
Lk 1:12
Zacharias was troubled when he saw him, and fear fell upon him.
13Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
, Μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
φοβοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ·ου; φοβ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
fear [see phobia]; to fear
, Ζαχαρία [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·α
(mas) voc sg
Zacharias
· διότι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

δι·ότι
διοτι
indecl
because/that
εἰσηκούσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-)
εισ·ε·ακουσ·θη
aor θη ind 3rd sg
to hear Lit:"hear-into", hence listen-intently, hear-deeply, hearken-to, by extension obey. Cf. προσ·έχω
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δέησίς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δέησις, -εως, ἡ
δεησ(ι)·ς
(fem) nom sg
plea entreaty, needs
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γυνή [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
γεννήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

γέννησις, -εως, ἡ (cf. γένεσις); γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γεννησ(ι)·ι; γεννη·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
birth; to beget/birth Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
υἱόν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you; your/yours(sg); to rub worn, rub
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
καλέσεις [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλε·σεις
fut act ind 2nd sg
to call summon/invite
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Ἰωάννην [lexicon][inflect][close]
Verb

Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ
ιωανν·ην
(mas) acc sg
John
.
Lk 1:13
But the angel said to him, “Don’t be afraid, Zacharias, because your request plea has been heard, and your wife, Elizabeth, will bear you a son, and you shall call his name John.
14Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
χαρά [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

χαρά, -ᾶς, ἡ
χαρ·α
(fem) nom|voc sg
joy
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you; your/yours(sg); to rub worn, rub
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀγαλλίασις [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀγαλλίασις, -εως, ἡ
αγαλλιασ(ι)·ς
(fem) nom sg
rejoicing , from "ἀγαλλιάω" (exalt), hence exultation, intense-joy/gladness/singing
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πολλοὶ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·οι
mas nom pl
much
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
{ γεννήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

γέννησις, -εως, ἡ (cf. γένεσις); γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γεννησ(ι)·ι; γεννη·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
birth; to beget/birth Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
γενέσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις)
γενεσ(ι)·ι
(fem) dat sg
begetting
} αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
χαρήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
χαρ·[θ]ησονται
fut θη ind 3rd pl
to rejoice salute, salutation
.
———
RP: γεννήσει ♦ NA/UBS: γενέσει
Lk 1:14
You will have joy and gladness; and many will rejoice at his birth.
15Ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
μέγας [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
irreg. μεγα[λ·ο]ς ( instead of μεγαλ·ος)
mas nom sg
great
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
{ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
♦ [ τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
] } κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οἶνον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶνος, -ου, ὁ
οιν·ον
(mas) acc sg
wine
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
σίκερα [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σίκερα, -ας, ἡ
σικερ·α
(fem) nom|voc sg
Barley Wine
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
πίῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
πι·[σ]ῃ, πι·ῃ
fut mp ind 2nd sg, 2aor act sub 3rd sg or 2aor mp sub 2nd sg
to drink
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πνεύματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ος
(neu) gen sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy [dedicated, divine, pure]
πλησθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)
πλησ·θησεται
fut θη ind 3rd sg
to fill to capacity
ἔτι [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἔτι
ετι
indecl
yet/still
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
κοιλίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

κοιλία, -ας, ἡ
κοιλι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
belly
μητρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητ[ε]ρ·ος
(fem) gen sg
mother also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
.
———
RP: τοῦ ♦ NA/UBS: [τοῦ]
Lk 1:15
For he will be great in the sight of the Lord, and he will drink no wine nor strong drink. He will be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb.
16Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πολλοὺς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral, irreg.)

πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
πολλ·ους
mas acc pl
much
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
υἱῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ων
(mas) gen pl
son
Ἰσραὴλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
ἐπιστρέψει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
επι·στρεφ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to turn-around Lit:"turn-upon", hence turn-around, return.
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
κύριον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ον; κυρι·ον
(mas) acc sg; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θεὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god [see theology]
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
·
Lk 1:16
He will turn many of the children of Israel to the Lord, their God.
17καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/she/it/same
προελεύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·έρχομαι (προ+ερχ-, προ+ελευ·σ-, 2nd προ+ελθ-, -, -, -)
προ·ελευ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to come-forth/advance
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
πνεύματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ι
(neu) dat sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δυνάμει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ι
(fem) dat sg
ability /power
Ἠλίου [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Noun (2nd Decl.)

Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ
ηλι·ου; ηλι·ου
(mas) gen sg; (mas) gen sg
Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry
, ἐπιστρέψαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-)
επι·στρεφ·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to turn-around Lit:"turn-upon", hence turn-around, return.
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
πατέρων [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·ων
(mas) gen pl
father
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τέκνα [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
τεκν·α
(neu) nom|acc|voc pl
child
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀπειθεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3); Verb

ἀ·πειθής -ές; ἀ·πειθέω (απειθ(ε)-, απειθη·σ-, απειθη·σ-, -, -, -)
απειθ(ε)·ες, απειθ(ε)·ας; απειθ(ε)·εις
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl; pres act ind 2nd sg
disobedient unpersuade; to disobey (commands/injunctions), disbelieve/be-unpersuaded(the gospel). LXX: rebel
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
φρονήσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

φρόνησις, -εως, ἡ; φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -)
φρονησ(ι)·ι; φρονη·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
contemplation; to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning).
δικαίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2); Verb

δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-)
δικαι·ων; δικαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl; pres act ptcp mas nom sg
righteous /just/right, (by judicial implication) innocent.; to make/declare-righteous or such as he ought to be; just, fair, equitable, right; defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: regard as righteous
, ἑτοιμάσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
ετοιμα·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to ready
κυρίῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ῳ; κυρι·ῳ
(mas) dat sg; neu dat sg or mas dat sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
λαὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ον
(mas) acc sg
people
κατεσκευασμένον [lexicon][inflect][close]
Verb

κατα·σκευάζω (κατα+σκευαζ-, κατα+σκευα·σ-, κατα+σκευα·σ-, -, κατ+εσκευασ-, κατα+σκευασ·θ-)
κατ·εσκευασ·μεν·ον
perf mp ptcp mas acc sg or perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
to make ready [generaly: prepare, but also establish, construct]
.
Lk 1:17
He will go before him in the spirit and power of Elijah, ‘to turn the hearts of the fathers to the children,’ and the disobedient to the wisdom of the just; to prepare a people prepared for the Lord.”
18Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
Ζαχαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·ας
(mas) nom sg
Zacharias
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἄγγελον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ον
(mas) acc sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
, Κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen) with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc.
γνώσομαι [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνω·σομαι
fut mp ind 1st sg
to know καί έν τούτω γινώσκομεν
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
; Ἐγὼ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
εἰμι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
to go; to be
πρεσβύτης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

πρεσβύτης, -ου, ὁ
πρεσβυτ·ης
(mas) nom sg
old/aged man , from "πρεσβύτερος" (elder).
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γυνή [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
προβεβηκυῖα [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·βαίνω (προ+βαιν-, -, 2nd ath. προ+β(η)-/ath. προ+β(α)-, προ+βεβη·κ-, -, -)
προ·βεβη·κυι·α
perf act ptcp fem nom|voc sg
to Advance Advance, step forward, go ahead of
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
.
Lk 1:18
¶Zacharias said to the angel, “How can I be sure of this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years.”
19Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
to answer Lit:"judge/decide-from", hence involves a response that requires some thinking/consideration/decision. Usually rendered "answer" (in response to a question/inquiry)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
he/she/it/same
, Ἐγώ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
εγω
nom sg
I
εἰμι [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ι·^μι; (εσ)·^μι
pres act ind 1st sg; pres act ind 1st sg
to go; to be
Γαβριὴλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Γαβριήλ, ὁ
γαβριηλ
(mas) indecl
Gabriel
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
παρεστηκὼς [lexicon][inflect][close]
Verb

παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -)
παρ·εστη·κο[τ]·^ς
perf act ptcp mas nom sg
to stand-with/beside Lit: "stand-close-beside", hence cause-to-stand/place-beside, present, be-beside-oneself, lose one's wits, dispose, induce, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show.
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀπεστάλην [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·ε·σταλ·[θ]ην
aor θη ind 1st sg
to send-forth Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
λαλῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to speak
πρός [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
σε [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you; your/yours(sg)
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εὐαγγελίσασθαί [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-)
ευ·αγγελι·σασθαι
1aor mp inf
to announce bring good news
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you; your/yours(sg); to rub worn, rub
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
.
Lk 1:19
¶The angel answered him, “I am Gabriel, who stands in the presence of God. I was sent to speak to you, and to bring you share this good news with you.
20Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, ἔσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
εσ·[σ]ῃ
fut mp ind 2nd sg
to be
σιωπῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

σιωπάω (σιωπ(α)-, σιωπη·σ-, σιωπη·σ-, σεσιωπη·κ-, -, -)
σιωπ(α)·ο[υ]ν[τ], σιωπ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg, pres act ptcp mas nom sg
to be-silent From "σιωπη" (silence).
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
δυνάμενος [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
δυν(α)·μεν·ος
pres mp ptcp mas nom sg
to able
λαλῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to speak
, ἄχρι [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἄχρι/ἄχρις
αχρι
indecl
until (+gen) up to; even to, as far as, to the uttermost, utterly [ἄχρι before vowels and consonants; ἄχρις before vowels only]
ἧς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ης
fem gen sg
who/whom/which
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day
γένηται [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·ηται
2aor mp sub 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, ἀνθ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀντί
ανθ’
indecl
against/instead (+gen) as much as, in return for, in exchange ofmma]nti< is the preposition first of equivalence (Homer, Il . ix. 116, 117) and then of ex- change (1 Cor. xi. 15; Heb. xii. 2, 16; Matt. v. 38),
ὧν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
who/whom/which
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἐπίστευσας [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
ε·πιστευ·σας
1aor act ind 2nd sg
to believe/trust be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
λόγοις [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·οις
(mas) dat pl
word Logos a sense in ancient Greeks about a primary cause of beings. In (John1:1-2) was A CAUSE not a word/verbum as Vulgate's first translation.This primary cause wasn't an idea or a word or speech,but Christ as A second Person looking to His Father God
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
, οἵτινες [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅσ·τις ἥ·τις ὄ τι
οι·τιν·ες
mas nom pl
one/such-who/which/that , Lit: a-particular/some-who/which/that; "ἕως ὅτου": until-when
πληρωθήσονται [lexicon][inflect][close]
Verb

πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)
πληρω·θησονται
fut θη ind 3rd pl
to fulfill Lit:"fill-to-individual-capacity", hence fill, fulfill, make-full.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
καιρὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος)
καιρ·ον
(mas) acc sg
period-of-time /season
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
.
Lk 1:20
Behold, you will be silent and not able to speak, until the day that these things will happen, because you didn’t believe my words, which will be fulfilled in their proper time.”
21Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
λαὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ος
(mas) nom sg
people
προσδοκῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

προσ·δοκάω (προσ+δοκ(α)-, -, προσ+δοκη·σ-, -, -, -)
προσ·δοκ(α)·ο[υ]ν[τ], προσ·δοκ(α)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg, pres act ptcp mas nom sg
to expect expect, look for, wait for
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
Ζαχαρίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·αν
(mas) acc sg
Zacharias
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐθαύμαζον [lexicon][inflect][close]
Verb

θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
ε·θαυμαζ·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
to marvel /wonder-at/cause-amazement/surprise/shock/awe, be-impressed
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
χρονίζειν [lexicon][inflect][close]
Verb

χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -)
χρονιζ·ειν
pres act inf
to linger
{ αὐτὸν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ναῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
να·ῳ
(mas) dat sg
temple
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ναῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
να·ῳ
(mas) dat sg
temple
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
} .
———
RP: αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ♦ NA/UBS: ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
Lk 1:21
¶The people were waiting for Zacharias, and they marveled that he delayed in the temple.
22Ἐξελθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εξ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
to come out [exit]
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
{ ἠδύνατο [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
ε·δυν(α)·το
impf mp ind 3rd sg
to able
ἐδύνατο [lexicon][inflect][close]
Verb

δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-)
ε·δυν(α)·το
impf mp ind 3rd sg
to able
} λαλῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λαλη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to speak
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
he/she/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐπέγνωσαν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-)
επι·ε·γν(ω)·σαν
2aor act ind 3rd pl
to recognize Lit:from "επίγνωση" (over-knowledge), hence to fully-know/understand, have-insight/consciousness, ackowledge
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ὀπτασίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ὀπτασία, -ας, ἡ
οπτασι·αν
(fem) acc sg
vision appearance
ἑώρακεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
εωρα·κε(ν)
perf act ind 3rd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ναῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)
να·ῳ
(mas) dat sg
temple
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αὐτὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ος
mas nom sg
he/she/it/same
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
διανεύων [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·νεύω (δια+νευ-, -, -, -, -, -)
δια·νευ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to gesture
αὐτοῖς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·οις
mas dat pl or neu dat pl
he/she/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
διέμενεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·μένω (δια+μεν-, -, δια+μειν·[σ]-, δια+μεμενη·κ-, -, -)
δια·ε·μεν·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
to remain abide, live, lodge, reside, sojourn, stay, live
κωφός [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κωφός -ή -όν
κωφ·ος
mas nom sg
deaf/deaf-mute
.
———
RP: ἠδύνατο ♦ NA/UBS: ἐδύνατο
Lk 1:22
When he came out, he could not speak to them, and they perceived that he had seen a vision in the temple. He continued making signs to them, and remained mute.
23Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
, ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐπλήσθησαν [lexicon][inflect][close]
Verb

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)
ε·πλησ·θησαν
aor θη ind 3rd pl
to fill to capacity
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
ἡμέραι [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αι
(fem) nom|voc pl
day
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
λειτουργίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

λειτουργία, -ας, ἡ
λειτουργι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
job/office [see liturgy]
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
, ἀπῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
απ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), απ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to depart go away, depart from
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οἶκον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ον
(mas) acc sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
.
Lk 1:23
It happened, when the days of his service were fulfilled, he departed to his house.
24Μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
ταύτας [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·ας
fem acc pl
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day
συνέλαβεν [lexicon][inflect][close]
Verb

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
συν·ε·λαβ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γυνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναι[κ] > irreg. γυνη
(fem) nom sg
woman/wife
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
περιέκρυβεν [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·κρύβω a.k.a. -κρύπτω (περι+κρυβ-, -, -, -, -, -)
περι·ε·κρυβ·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
to ???
ἑαυτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Reflexive)

ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ
εαυτ·ην
fem acc sg
self him/her/it/our/your/them-selves
μῆνας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μήν[2], μηνός, ὁ
μην·ας
(mas) acc pl
month
πέντε [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral)

πέντε
πεντε
indecl
five
, λέγουσα [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ουσ·α
pres act ptcp fem nom|voc sg
to say/tell
Lk 1:24
After these days Elizabeth, his wife, conceived, and she hid herself five months, saying,
25ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Οὕτως [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὕτως/οὕτω
ουτως
indecl
thusly/like-this [Lit:"like-this": in-this-manner (οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only]
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
I
πεποίηκεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
πεποιη·κε(ν)
perf act ind 3rd sg
to do/make
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
♦ - } κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
αἷς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
αις
fem dat pl
who/whom/which
ἐπεῖδεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -)
επ·ε·ιδ·ε(ν)
2aor act ind 3rd sg
to watch over [Lit:"look-upon", hence regard, attend-to, notice]
ἀφελεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
αφ·ελ(ε)·[σ]ειν, αφ·ελ·ειν
fut act inf, 2aor act inf
to take-away [Lit:"lift/take-from" deprive]
{ τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
♦ - } ὄνειδός [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνειδο·ς, -ους, τό
ονειδ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
reproach
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀνθρώποις [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄνθρωπος, -ου, ὁ
ανθρωπ·οις
(mas) dat pl
human
.
———
RP: ὁ ♦ NA/UBS: —
RP: τὸ ♦ NA/UBS: —
Lk 1:25
“Thus has the Lord done to me in the days in which he looked at me, to take away my reproach among men.”[a]
———
a Gn. 30:22-24: 30:22 Then God took note of Rachel. He paid attention to her and enabled her to become pregnant. 30:23 She became pregnant and gave birth to a son. Then she said, God has taken away my shame [LXX: ἀφεῖλεν ὁ θεός μου τὸ ὄνειδος]. 30:24 She named him Joseph, saying, May the Lord give me yet another son (NET).
26Ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
μηνὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Noun (3rd Decl.)

μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ
μηνι; μην·ι
(fem) voc sg; (mas) dat sg
wrath; month
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ἕκτῳ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἕκτος[1] -η -ον
εκτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
sixth
ἀπεστάλη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-)
απο·ε·σταλ·[θ]η
aor θη ind 3rd sg
to send-forth Lit:"send/arrange-from/away". Often rendered "send-forth" (a message, messenger, action, etc), send
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
Γαβριὴλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Γαβριήλ, ὁ
γαβριηλ
(mas) indecl
Gabriel
{ ὑπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ὑπό
υπο
indecl
under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
} τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
πόλιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ν
(fem) acc sg
city
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Γαλιλαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Γαλιλαία, -ας, ἡ; Γαλιλαῖος -α -ον
γαλιλαι·ας; γαλιλαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Galilee [district of]; Galilean
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

fem dat sg
who/whom/which
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
{ Ναζαρέτ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ
ναζαρετ
(fem) indecl
Nazareth
Ναζαρὲθ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ναζαρά and -ζαρέτ and -ζαρέθ, ἡ
ναζαρεθ
(fem) indecl
Nazareth
} ,
———
RP: ὑπὸ ♦ NA/UBS: ἀπὸ
RP: Ναζαρέτ ♦ NA/UBS: Ναζαρὲθ
Lk 1:26
¶Now in the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee, named Nazareth,
27πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
παρθένον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παρθένος, -ου, ἡ
παρθεν·ον
(fem) acc sg
virgin
{ μεμνηστευμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-)
μεμνηστευ·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
to betroth
ἐμνηστευμένην [lexicon][inflect][close]
Verb

μνηστεύω (μνηστευ-, μνηστευ·σ-, -, -, εμνηστευ-/μεμνηστευ-, μνηστευ·θ-)
εμνηστευ·μεν·ην
perf mp ptcp fem acc sg
to betroth
} ἀνδρί [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·ι
(mas) dat sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
, [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ

neu dat sg or mas dat sg
who/whom/which
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
Ἰωσήφ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰωσήφ, ὁ
ιωσηφ
(mas) indecl
Joseph
, ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
οἴκου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
οικ·ου; οικ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.; to dwell
Δαυίδ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
δαυιδ
(mas) indecl
David
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
παρθένου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παρθένος, -ου, ἡ
παρθεν·ου
(fem) gen sg
virgin
Μαριάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
.
———
RP: μεμνηστευμένην ♦ NA/UBS: ἐμνηστευμένην
Lk 1:27
to a virgin[a] pledged to be married to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin’s name was Mary.
———
a See Mt. 1:23.
28Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἰσελθὼν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
2aor act ptcp mas nom sg
to enter Lit:"come-into", hence enter.
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
♦ - } πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
he/she/it/same
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
, Χαῖρε [lexicon][inflect][close]
Verb

χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
χαιρ·ε
pres act imp 2nd sg
to rejoice salute, salutation
, κεχαριτωμένη [lexicon][inflect][close]
Verb

χαριτόω (-, -, χαριτω·σ-, -, κεχαριτω-, -)
κεχαριτω·μεν·η
perf mp ptcp fem nom|voc sg
to favor
· [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
σοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
, { εὐλογημένη [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογη·μεν·η
perf mp ptcp fem nom|voc sg
to speak-well-of Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
σὺ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γυναιξίν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναικ·σι(ν)
(fem) dat pl
woman/wife
♦ - } .
———
RP: ὁ ἄγγελος ♦ NA/UBS: —
RP: εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ♦ NA/UBS: —
Lk 1:28
Having come in, the angel said to her, “Rejoice, you highly favored one! The Lord is with you. Blessed are you among women!”
29 [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
{ ἰδοῦσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ουσ·α
2aor act ptcp fem nom|voc sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
♦ - } { διεταράχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·ταράσσω (-, -, -, -, -, δια+ταραχ·θ-)
δια·ε·ταρασσ·θη
aor θη ind 3rd sg
to ???
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λόγῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ῳ
(mas) dat sg
word Logos a sense in ancient Greeks about a primary cause of beings. In (John1:1-2) was A CAUSE not a word/verbum as Vulgate's first translation.This primary cause wasn't an idea or a word or speech,but Christ as A second Person looking to His Father God
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λόγῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λόγος, -ου, ὁ
λογ·ῳ
(mas) dat sg
word Logos a sense in ancient Greeks about a primary cause of beings. In (John1:1-2) was A CAUSE not a word/verbum as Vulgate's first translation.This primary cause wasn't an idea or a word or speech,but Christ as A second Person looking to His Father God
διεταράχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·ταράσσω (-, -, -, -, -, δια+ταραχ·θ-)
δια·ε·ταρασσ·θη
aor θη ind 3rd sg
to ???
} , καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
διελογίζετο [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -)
δια·ε·λογιζ·ετο
impf mp ind 3rd sg
to deliberate consider, ponder, reason
ποταπὸς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

ποταπός -ή -όν
ποταπ·ος
mas nom sg
what kind
εἴη [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·ιη
pres act opt 3rd sg
to be
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἀσπασμὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἀσπασμός, -οῦ, ὁ
ασπασμ·ος
(mas) nom sg
greeting
οὗτος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
.
———
RP: ἰδοῦσα ♦ NA/UBS: —
RP: διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ♦ NA/UBS: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη
Lk 1:29
¶But when she saw him, she was greatly troubled at the saying, and considered wondered what kind of salutation greeting this might be.
30Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
, Μὴ [lexicon][inflect][close]
Particle

μή
μη
indecl
not
φοβοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ·ου; φοβ(ε)·ου
(mas) gen sg; pres mp imp 2nd sg
fear [see phobia]; to fear
, Μαριάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
· εὗρες [lexicon][inflect][close]
Verb

εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
ε·ευρ·ες
2aor act ind 2nd sg
to find /learn/discover (after searching)
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
χάριν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Noun (3rd Decl.)

χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα
χαριν; χαρι[τ]·ν
indecl; (fem) acc sg
for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity]
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god [see theology]
.
Lk 1:30
The angel said to her, “Don’t be afraid, Mary, for you have found favor with God.
31Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, { συλλήψῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
συν·ληβ·σῃ
fut mp ind 2nd sg
to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
συλλήμψῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
συν·λημβ·σῃ
fut mp ind 2nd sg
to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
} ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γαστρί [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ
γαστ[ε]ρ·ι
(fem) dat sg
belly
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τέξῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
τεκ·σῃ
fut mp ind 2nd sg
to give birth
υἱόν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
καλέσεις [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλε·σεις
fut act ind 2nd sg
to call summon/invite
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Ἰησοῦν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl., irreg. and Indecl.)

Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ
ιησ(ο)·ον
(mas) acc sg
Jesus [Joshua or Jesus]
.
———
RP: συλλήψῃ ♦ NA/UBS: συλλήμψῃ
Lk 1:31
Behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and will call his name ‘Jesus.’
32Οὗτος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
μέγας [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
irreg. μεγα[λ·ο]ς ( instead of μεγαλ·ος)
mas nom sg
great
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
υἱὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ος
(mas) nom sg
son
ὑψίστου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
υψιστ·ου
neu gen sg or mas gen sg
highest
κληθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
κλη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
to call summon/invite
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δώσει [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δω·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to give /offer, grant/bestow(to an inferior).
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
he/she/it/same
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god [see theology]
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θρόνον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θρόνος, -ου, ὁ
θρον·ον
(mas) acc sg
throne
Δαυὶδ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
δαυιδ
(mas) indecl
David
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
,
Lk 1:32
He will be great, and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father, David,
33καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
βασιλεύσει [lexicon][inflect][close]
Verb

βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -)
βασιλευ·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to reign Lit:"be-king"
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οἶκον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ον
(mas) acc sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
Ἰακὼβ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰακώβ, ὁ
ιακωβ
(mas) indecl
Jacob
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
αἰῶνας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·ας
(mas) acc pl
eon /age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
βασιλείας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

βασιλεία, -ας, ἡ
βασιλει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
kingdom
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
τέλος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

τέλο·ς, -ους, τό
τελ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
end /consummation/completion
.
Lk 1:33
and he will reign over the house of Jacob forever. There will be no end to his Kingdom.”
34Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
Μαριὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἄγγελον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ον
(mas) acc sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
, Πῶς [lexicon][inflect][close]
Particle

πῶς[1]
πως
indecl
how
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, ἐπεὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἐπεί
επει
indecl
since/otherwise Lit:"upon-if", a logical conjunction: since (Lk 1:34), otherwise (Rom 11:6), because
ἄνδρα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
ανδρ·α
(mas) acc sg
man (as distinct from woman, beast, god, etc); sometimes "husband".
οὐ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ου
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
γινώσκω [lexicon][inflect][close]
Verb

γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γινωσκ·ω
pres act ind 1st sg or pres act sub 1st sg
to know καί έν τούτω γινώσκομεν
;
Lk 1:34
¶Mary said to the angel, “How can this be, seeing I am a virgin?”
35Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀποκριθεὶς [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θει[ντ]·ς
aor θη ptcp mas nom|voc sg
to answer Lit:"judge/decide-from", hence involves a response that requires some thinking/consideration/decision. Usually rendered "answer" (in response to a question/inquiry)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
, Πνεῦμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy [dedicated, divine, pure]
ἐπελεύσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
επ·ελευ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to come upon/approach
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
σέ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σε; σ·ε
acc sg; mas voc sg
you; your/yours(sg)
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δύναμις [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

δύναμις, -εως, ἡ
δυναμ(ι)·ς
(fem) nom sg
ability /power
ὑψίστου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
υψιστ·ου
neu gen sg or mas gen sg
highest
ἐπισκιάσει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·σκιάζω (επι+σκιαζ-, επι+σκια·σ-, επι+σκια·σ-, -, -, -)
επι·σκια·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to overshadow
σοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive); Verb

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
σοι; σ·οι; ·σοι
dat sg; mas nom|voc pl; fut act opt 3rd sg
you; your/yours(sg); to rub worn, rub
· διὸ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

διό (δι’ ὅ)
διο
indecl
because of which
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
γεννώμενον [lexicon][inflect][close]
Verb

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
γενν(α)·ομεν·ον
pres mp ptcp mas acc sg or pres mp ptcp neu nom|acc|voc sg
to beget/birth Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy [dedicated, divine, pure]
κληθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
κλη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
to call summon/invite
υἱὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ος
(mas) nom sg
son
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
.
Lk 1:35
¶The angel answered her, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore also And, yea, the holy one who is born from you will be called the Son of God.
36Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
{ συγγενής [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν
συγγεν(ε)·^ς
mas nom sg or fem nom sg
cognate [akin, blood relative]
συγγενίς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

συγ·γενί[δ]ς, -ίδος, ἡ
συγγενι[δ]·ς
(fem) nom sg
cousin
} σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αὐτὴ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·η
fem nom sg
he/she/it/same
{ συνειληφυῖα [lexicon][inflect][close]
Verb

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
συν·ειληβ·κυι·α
perf act ptcp fem nom|voc sg
to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
συνείληφεν [lexicon][inflect][close]
Verb

συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-)
συν·ειληβ·κε(ν)
perf act ind 3rd sg
to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture
} υἱὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γήρει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό
γηρ(ε)·ι
(neu) dat sg
old age
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οὗτος [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
[τ]ουτ·ος
mas nom sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
μὴν [lexicon][inflect][close]
Particle; Noun (3rd Decl.)

μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ
μην; μην
indecl; (mas) nom|voc sg
verily truly, doubtless; month
ἕκτος [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ἕκτος[1] -η -ον
εκτ·ος
mas nom sg
sixth
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
καλουμένῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·ομεν·ῃ
pres mp ptcp fem dat sg
to call summon/invite
στείρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα
στειρ·ᾳ
(fem) dat sg
barren one
.
———
RP: συγγενής ♦ NA/UBS: συγγενίς
RP: συνειληφυῖα ♦ NA/UBS: συνείληφεν
Lk 1:36
Behold, Elizabeth, your relative, also has conceived a son in her old age; and this is the sixth month with her who was called barren.
37Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
οὐκ [lexicon][inflect][close]
Particle

οὐ[2]/οὐκ/οὐχ
ουκ
indecl
not Often written "οὐκ" before smooth breathing, "οὐχ" before rough breathing, "οὐ" before consonants.
ἀδυνατήσει [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -)
αδυνατη·σει
fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
to be-incapable Lit:"be-without-ability/power", hence be-incapable.
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
{ τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god [see theology]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
} πᾶν [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παν[τ]
neu nom|acc|voc sg
each/every (of a relevant set).
ῥῆμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρημα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
declaration /saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
.
———
RP: τῷ θεῷ ♦ NA/UBS: τοῦ θεοῦ
Lk 1:37
For everything spoken by God is possible.”
38Εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
Μαριάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
, Ἰδού [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
, [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
δούλη [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον
δουλ·η; δουλ·η
(fem) nom|voc sg; fem nom|voc sg
slave girl; servile
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
· γένοιτό [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
γεν·οιτο
2aor mp opt 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
I
κατὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

κατά
κατα
indecl
down/according to/as per (+acc), against (+gen) with downward motion κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing w gen= down from w acc= over throughout opposite, over against, in the region of, beyond or past
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ῥῆμά [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρημα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
declaration /saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
. Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀπῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
απ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), απ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to depart go away, depart from
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
ἄγγελος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἄγγελος, -ου, ὁ
αγγελ·ος
(mas) nom sg
agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
.
Lk 1:38
¶Mary said, “Behold, the handmaid of the Lord; be it to me according to your word.”
¶The angel departed from her.
39Ἀναστᾶσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)
ανα·στ(α)·εσ·α
2aor act ptcp fem nom|voc sg
to stand-up/again Lit:"stand-up/again", hence put-up/raise/arise. Usually resurrect.
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
Μαριὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
ταύταις [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·αις
fem dat pl
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἐπορεύθη [lexicon][inflect][close]
Verb

πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
ε·πορευ·θη
aor θη ind 3rd sg
to go (from "πορος":passage/ford/pathway), hence travel/journey/go/proceed/depart.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ὀρεινὴν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρεινός -ή -όν
ορειν·ην
fem acc sg
mountainous mountainous region, highland
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
σπουδῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σπουδή, -ῆς, ἡ
σπουδ·ης
(fem) gen sg
diligence/haste
, εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
πόλιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πόλις, -εως, ἡ
πολ(ι)·ν
(fem) acc sg
city
Ἰούδα [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
ιουδ·α
(mas) voc sg or (mas) gen sg
Judas/Judah
,
Lk 1:39
Mary arose in those days and went into the hill country with haste, into a city of Judah,
40καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἰσῆλθεν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)
εισ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), εισ·ε·ελθ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to enter Lit:"come-into", hence enter.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οἶκον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ον
(mas) acc sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
Ζαχαρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·ου
(mas) gen sg
Zacharias
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἠσπάσατο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀσπάζομαι (ασπαζ-, ασπα·σ-, ασπα·σ-, -, -, -)
ε·ασπα·σατο
1aor mp ind 3rd sg
to greet (welcome, salute)
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
.
Lk 1:40
and entered into the house of Zacharias and greeted Elizabeth.
41Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἤκουσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ε·ακου·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to hear hearken to
{ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀσπασμὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἀσπασμός, -οῦ, ὁ
ασπασμ·ον
(mas) acc sg
greeting
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Μαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Μαρία, -ας, ἡ
μαρι·ας
(fem) gen sg
Mary
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
ἀσπασμὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἀσπασμός, -οῦ, ὁ
ασπασμ·ον
(mas) acc sg
greeting
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Μαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Μαρία, -ας, ἡ
μαρι·ας
(fem) gen sg
Mary
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
} , ἐσκίρτησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -)
ε·σκιρτη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to gambol skipping or leaping
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
βρέφος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βρέφο·ς, -ους, τό
βρεφ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
baby
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
κοιλίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

κοιλία, -ας, ἡ
κοιλι·ᾳ
(fem) dat sg
belly
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐπλήσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)
ε·πλησ·θη
aor θη ind 3rd sg
to fill to capacity
πνεύματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ος
(neu) gen sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy [dedicated, divine, pure]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
,
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ♦ NA/UBS: τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ
Lk 1:41
It happened, when Elizabeth heard Mary’s greeting, that the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit.
42καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀνεφώνησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀνα·φωνέω (ανα+φων(ε)-, -, ανα+φωνη·σ-, -, -, -)
ανα·ε·φωνη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to shout
{ φωνῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Verb

φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-)
φων·ῃ; φων(ε)·ῃ
(fem) dat sg; pres mp ind 2nd sg or pres act sub 3rd sg or pres mp sub 2nd sg
sound/voice cries; to sound
κραυγῇ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

κραυγή, -ῆς, ἡ
κραυγ·ῃ
(fem) dat sg
cry shout (κραυγάζω)
} μεγάλῃ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·ῃ
fem dat sg
great
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
, Εὐλογημένη [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογη·μεν·η
perf mp ptcp fem nom|voc sg
to speak-well-of Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
σὺ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
γυναιξίν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
γυναικ·σι(ν)
(fem) dat pl
woman/wife
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εὐλογημένος [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογη·μεν·ος
perf mp ptcp mas nom sg
to speak-well-of Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
καρπὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Noun (2nd Decl.)

καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ
καρπ·ος; καρπ·ος
(mas) nom sg; (mas) nom sg
fruit; Carpus
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
κοιλίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

κοιλία, -ας, ἡ
κοιλι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
belly
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
.
———
RP: φωνῇ ♦ NA/UBS: κραυγῇ
Lk 1:42
She called out with a loud voice, and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb!
43Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πόθεν [lexicon][inflect][close]
Adverb; Verb

πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-)
ποθεν; πο·θε[ι]ν[τ]
indecl; aor θη ptcp neu nom|acc|voc sg
from where; to drink
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
I
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
, ἵνα [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ἵνα
ινα
indecl
in-order-that /so-that. Often shortened to "that" (can be confusing). Also as-a-cause-of/because-of/as-per (some action/situation/condition). "ἵνα ἀναγνῶ ἐτιμήθην": "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.2
ἔλθῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ελθ·[σ]ῃ, ελθ·ῃ
1aor act sub 3rd sg, 2aor act sub 3rd sg
to come Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
μήτηρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·^
(fem) nom sg
mother also of motherland
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
{ μέ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
I
ἐμέ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person); Determiner (Possessive)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
εμε; εμ·ε
acc sg; mas voc sg
I; my/mine
} ;
———
RP: μέ ♦ NA/UBS: ἐμέ
Lk 1:43
Why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me?
44Ἰδοὺ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
, ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
φωνὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

φωνή, -ῆς, ἡ
φων·η
(fem) nom|voc sg
sound/voice cries
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
ἀσπασμοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ἀσπασμός, -οῦ, ὁ
ασπασμ·ου
(mas) gen sg
greeting
σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ὦτά [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

οὖς, ὠτός, τό
ωτ·α
(neu) nom|acc|voc pl
ear
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
, ἐσκίρτησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

σκιρτάω (σκιρτ(α)-, σκιρτη·σ-, σκιρτη·σ-, -, -, -)
ε·σκιρτη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to gambol skipping or leaping
{ τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
βρέφος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βρέφο·ς, -ους, τό
βρεφ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
baby
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀγαλλιάσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
αγαλλιασ(ι)·ι; αγαλλια·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
rejoicing , from "ἀγαλλιάω" (exalt), hence exultation, intense-joy/gladness/singing; to exult , rejoice (great joy/singing/celebration)
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀγαλλιάσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
αγαλλιασ(ι)·ι; αγαλλια·σει
(fem) dat sg; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical
rejoicing , from "ἀγαλλιάω" (exalt), hence exultation, intense-joy/gladness/singing; to exult , rejoice (great joy/singing/celebration)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
βρέφος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βρέφο·ς, -ους, τό
βρεφ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
baby
} ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
κοιλίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

κοιλία, -ας, ἡ
κοιλι·ᾳ
(fem) dat sg
belly
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
.
———
RP: τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ♦ NA/UBS: ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
Lk 1:44
For behold, when the voice of your greeting came into my ears, the baby leaped in my womb for joy!
45Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
μακαρία [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μακάριος -ία -ον
μακαρι·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
fortunate blessed
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
πιστεύσασα [lexicon][inflect][close]
Verb

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)
πιστευ·σασ·α
1aor act ptcp fem nom|voc sg
to believe/trust be-persuaded/accept [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
τελείωσις [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

τελείωσις, -εως, ἡ
τελειωσ(ι)·ς
(fem) nom sg
completion [accomplishment, fulfilment, maturation; full-realization]
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
λελαλημένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
λελαλη·μεν·οις
perf mp ptcp mas dat pl or perf mp ptcp neu dat pl
to speak
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
παρὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

παρά
παρα
indecl
frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together
κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
.
Lk 1:45
Blessed is she who believed, for there will be a fulfillment of the things which have been spoken to her from the Lord!”
46Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
Μαριάμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
, Μεγαλύνει [lexicon][inflect][close]
Verb

μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
μεγαλυν·ει
pres act ind 3rd sg or pres mp ind 2nd sg classical
to magnify/laud
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
ψυχή [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Noun (1st Decl.)

ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
ψυχ(ε)·α; ψυχ·η
(neu) nom|acc|voc pl; (fem) nom|voc sg
cold weather; soul-life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.; psyche/mind
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
κύριον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ον; κυρι·ον
(mas) acc sg; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
,
Lk 1:46
¶Mary said,
“My soul magnifies the Lord.
47καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἠγαλλίασεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
ε·αγαλλια·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to exult , rejoice (great joy/singing/celebration)
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
πνεῦμά [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευμα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
θεῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ῳ
(mas) dat sg
god [see theology]
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
σωτῆρί [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

σωτήρ, -ῆρος, ὁ
σωτηρ·ι
(mas) dat sg
Savior rescuer
μου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μου
gen sg
I
.
Lk 1:47
My spirit has rejoiced in God my Savior,
48Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐπέβλεψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -)
επι·ε·βλεπ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to look-upon Lit:"look-upon/over", hence place-regard, examine-attentively, regard-with-favor
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τὴν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ην
fem acc sg
the
ταπείνωσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-)
ταπεινωσ(ι)·ν; ταπειν(ο)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; pres act sub 3rd pl
depth humiliation, abasement; to humble Lit:"make-low", hence humble
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
δούλης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον
δουλ·ης; δουλ·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
slave girl; servile
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
. Ἰδοὺ [lexicon][inflect][close]
Verb

ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
ιδ·ου
2aor mp imp 2nd sg
to see/behold Often fig: discern/perceive/experience/notice/attend-to and usually rendered "behold" when aorist-imperative. Distinct from "οἶδα" (G1492, know-by-seeing), "βλεπω" (see/look-at). Mt13:17 uses both.
γάρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
, ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
νῦν [lexicon][inflect][close]
Adverb

νῦν
νυν
indecl
now
μακαριοῦσίν [lexicon][inflect][close]
Verb

μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-)
μακαρι(ε)·[σ]ουσι(ν), μακαρι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
fut act ind 3rd pl, fut act ptcp mas dat pl or fut act ptcp neu dat pl
to bless [regard, deem happy/fortunate]. More about a condition than "εὐλογέω"
με [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
με
acc sg
I
πᾶσαι [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·αι; πα·σαι
fem nom|voc pl; 1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
each/every (of a relevant set).; to sprinkle
αἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·αι
fem nom pl
the
γενεαί [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γενεά, -ᾶς, ἡ
γενε·αι
(fem) nom|voc pl
generation race, family, nation; age of a lifetime, sometimes "generation"
.
Lk 1:48
for he has looked at the humble state of his handmaid.
For behold, from now on, all generations will call me blessed.
49Ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐποίησέν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to do/make
μοι [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
μοι
dat sg
I
{ μεγαλεῖα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

μεγαλεῖος -α -ον
μεγαλει·α
neu nom|acc|voc pl or fem nom|voc sg
magnificant
μεγάλα [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2, irreg.)

μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
μεγαλ·α
neu nom|acc|voc pl
great
} [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
δυνατός [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

δυνατός -ή -όν
δυνατ·ος
mas nom sg
capable /powerful/able/
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἅγιον [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ον
neu nom|acc|voc sg or mas acc sg
holy [dedicated, divine, pure]
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
.
———
RP: μεγαλεῖα ♦ NA/UBS: μεγάλα
Lk 1:49
For he who is mighty has done great things for me.
Holy is his name.
50 καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἔλεος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl. and 2nd Decl.)

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
ελε(ο)·ς, ελε·ος
(neu) nom|acc|voc sg, (mas) nom sg
mercy [pity, mercy, compassion]
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
γενεὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γενεά, -ᾶς, ἡ
γενε·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
generation race, family, nation; age of a lifetime, sometimes "generation"
{ γενεῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γενεά, -ᾶς, ἡ
γενε·ων
(fem) gen pl
generation race, family, nation; age of a lifetime, sometimes "generation"
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
γενεὰς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γενεά, -ᾶς, ἡ
γενε·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
generation race, family, nation; age of a lifetime, sometimes "generation"
} τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
φοβουμένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-)
φοβ(ε)·ομεν·οις
pres mp ptcp mas dat pl or pres mp ptcp neu dat pl
to fear
αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
.
———
RP: γενεῶν ♦ NA/UBS: καὶ γενεὰς
Lk 1:50
His mercy is for generations of generations on those who fear him.
51Ἐποίησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to do/make
κράτος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

κράτο·ς, -ους, τό
κρατ(ο)·ς
(neu) nom|acc|voc sg
might might power
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
βραχίονι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

βραχίων, -ονος, ὁ
βραχιον·ι
(mas) dat sg
arm
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
· διεσκόρπισεν [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-)
δια·ε·σκορπι·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow
ὑπερηφάνους [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2)

ὑπερή·φανος -ον
υπερηφαν·ους
mas acc pl or fem acc pl
proud/arrogant [Lit: over- appearing]
διανοίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

διά·νοια, -ας, ἡ
διανοι·ᾳ
(fem) dat sg
cognition intellect, mentality, purpose, plan
καρδίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
.
Lk 1:51
He has shown strength with his arm.
He has scattered the proud in the imagination of their hearts.
52Καθεῖλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-)
καθ·ε·ελ·[σ]ε(ν), καθ·ε·ελ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to take down purge
δυνάστας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

δυνάστης, -ου, ὁ
δυναστ·ας
(mas) acc pl
sovereign
ἀπὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απο
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
θρόνων [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θρόνος, -ου, ὁ
θρον·ων
(mas) gen pl
throne
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ὕψωσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
ε·υψω·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to lift-up/exalt (from "ὕψος" "height", Lit:"set-high/elevate/lift-up". Fig:"exalt".
ταπεινούς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ταπεινός -ή -όν
ταπειν·ους
mas acc pl
lowly [abase, humble, humiliate, submissive]
.
Lk 1:52
He has put down princes from their thrones.
And has exalted the lowly.
53Πεινῶντας [lexicon][inflect][close]
Verb

πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -)
πειν(α)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
to hunger to be starved, metaph., hunger, crave after, to be in want of, lack, famished, peckish, ravenous, sharp-set: dated: very hungry
ἐνέπλησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-)
εν·ε·πλη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to satisfy fill up
ἀγαθῶν [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός)
αγαθ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
good /inherently-good, i.e. God-wrought.. Distinct from "καλός" (beautiful-good).
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
πλουτοῦντας [lexicon][inflect][close]
Verb

πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -)
πλουτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
to enrich [prosper]
ἐξαπέστειλεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-)
εξαπο·ε·στειλ·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to send-forth Lit:"send-from-out-of", hence send-forth.
κενούς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

κενός -ή -όν
κεν·ους
mas acc pl
empty/devoid fruitless, destitute, vain
.
Lk 1:53
He has filled the hungry with good things.
He has sent the rich away empty.
54Ἀντελάβετο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀντι·λαμβάνω (αντι+λαμβαν-, αντι+λημψ-, 2nd αντι+λαβ-, -, -, -)
αντι·ε·λαβ·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to lay-hold-of Lit:"take-hold-against", hence uphold/support/sustain/give-help, take-instead-of
Ἰσραὴλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
παιδὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and
παιδ·ος
(mas) gen sg or (fem) gen sg
child/servant
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
, μνησθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
μνησ·θηναι
aor θη inf
to remember /remind/recollect, become-mindful-of(middle), reminded(person-passive) remembered (entity-passive).
ἐλέους [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl. and 2nd Decl.)

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
ελε(ε)·ος, ελε·ους
(neu) gen sg, (mas) acc pl
mercy [pity, mercy, compassion]
,
Lk 1:54
He has given help to Israel, his servant, that he might remember mercy,
55καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly [according to how/in accordance with how]
ἐλάλησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
ε·λαλη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to speak
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
πατέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·ας
(mas) acc pl
father
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
, τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
σπέρματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

σπέρμα[τ], -ατος, τό
σπερματ·ι
(neu) dat sg
seed sperm, seed, germ (sprout, bud)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
αἰῶνα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·α
(mas) acc sg
eon /age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
.
Lk 1:55
As he spoke to our fathers,
to Abraham and his seed forever.”
56Ἔμεινεν [lexicon][inflect][close]
Verb

μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
ε·μειν·[σ]ε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to remain /stay. hence abide/dwell
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
Μαριὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Μαριάμ, ἡ
μαριαμ
(fem) indecl
Miriam
σὺν [lexicon][inflect][close]
Preposition

σύν
συν
indecl
together with/including (+dat)
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
{ ὡσεὶ [lexicon][inflect][close]
Particle; Verb

ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)
ωσει; ωθ·σει
indecl; fut act ind 3rd sg or fut mp ind 2nd sg classical or fuper mp ind 2nd sg classical
like as if; just as; to push
ὡς [lexicon][inflect][close]
Adverb

ὡς
ως
indecl
as/like
} μῆνας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μήν[2], μηνός, ὁ
μην·ας
(mas) acc pl
month
τρεῖς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Cardinal Numeral, irreg.)

τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
τρ(ι)·ες, τρ(ι)·ας
mas nom pl or fem nom pl, mas acc pl or fem acc pl
three
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ὑπέστρεψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -)
υπο·ε·στρεφ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to return Lit:"turn-under", hence return, turn-back.
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
οἶκον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ον
(mas) acc sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
.
———
RP: ὡσεὶ ♦ NA/UBS: ὡς
Lk 1:56
¶Mary stayed with her about three months, and then returned to her house.
57Τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
Ἐλισάβετ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἐλισάβετ, ἡ
ελισαβετ
(fem) indecl
Elizabeth
ἐπλήσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)
ε·πλησ·θη
aor θη ind 3rd sg
to fill to capacity
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
χρόνος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός)
χρον·ος
(mas) nom sg
time , a specific (clock) time, period-of-time (a while). Distinct from kairos (season)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
τεκεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-)
τεκ·ειν
2aor act inf
to give birth
αὐτήν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
he/she/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐγέννησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)
ε·γεννη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to beget/birth Lit:"generate", hence beget/bring-forth/give-birth-to (Gen. 6:4): cause genesis of
υἱόν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί
υι·ον
(mas) acc sg
son
.
Lk 1:57
Now the time that Elizabeth should give birth was fulfilled, and she brought forth a son.
58Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἤκουσαν [lexicon][inflect][close]
Verb; Verb

ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ηκ·ουσ·αν; ε·ακου·σαν
pres act ptcp fem acc sg; 1aor act ind 3rd pl
to arrive [be-present, approach. Similar to: έρχομαι. except more emphasis upon destination than the journey]; to hear hearken to
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
περίοικοι [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2); Verb

περί·οικος -ον; περι·οικέω (περι+οικ(ε)-, -, -, -, -, -)
περιοικ·οι; περι·οικ(ε)·οι
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl; pres act opt 3rd sg
???; to dwell near to dwell near local residents, those close by
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
συγγενεῖς [lexicon][inflect][close]
Adjective (3-3-3)

συγ·γενής -ές, dat. pl. συγγενεῦσιν v.l. συγγενέσιν
συγγεν(ε)·ες, συγγεν(ε)·ας
mas nom|voc pl or fem nom|voc pl, mas acc pl or fem acc pl
cognate [akin, blood relative]
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐμεγάλυνεν [lexicon][inflect][close]
Verb

μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-)
ε·μεγαλυν·ε(ν), ε·μεγαλυν·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
to magnify/laud
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
ἔλεος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl. and 2nd Decl.)

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
ελε(ο)·ς, ελε·ος
(neu) nom|acc|voc sg, (mas) nom sg
mercy [pity, mercy, compassion]
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
μετ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
αὐτῆς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ης
fem gen sg
he/she/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
συνέχαιρον [lexicon][inflect][close]
Verb

συγ·χαίρω (συν+χαιρ-, συν+χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, συν+χαρ·[θ]-)
συν·ε·χαιρ·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
to rejoice with
αὐτῇ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῃ
fem dat sg
he/she/it/same
.
Lk 1:58
Her neighbors and her relatives heard that the Lord had magnified his mercy towards her, and they rejoiced with her.
59Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
{ ὀγδόῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ὄγδοος -η -ον
ογδο·ῃ
fem dat sg
eighth
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
ἡμέρᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ᾳ
(fem) dat sg
day
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ὀγδόῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Ordinal Numeral)

ὄγδοος -η -ον
ογδο·ῃ
fem dat sg
eighth
} , ἦλθον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)
ε·ελθ·ον
2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl
to come Sometimes (carelessly) rendered "go", despite "ὑπάγω" = "go" (see Mk 6:31, Jn 14:28 for distinction).
περιτεμεῖν [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-)
περι·τεμ(ε)·[σ]ειν, περι·τεμ·ειν
fut act inf, 2aor act inf
to circumcise
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐκάλουν [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
ε·καλ(ε)·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
to call summon/invite
αὐτὸ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
he/she/it/same
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name (with regard to)
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
πατρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατ[ε]ρ·ος
(mas) gen sg
father
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
Ζαχαρίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·αν
(mas) acc sg
Zacharias
.
———
RP: ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ♦ NA/UBS: ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
Lk 1:59
It happened on the eighth day, that they came to circumcise the child; and they would have called him Zacharias, after the name of the father.
60Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἀποκριθεῖσα [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)
απο·κρι·θεισ·α
aor θη ptcp fem nom|voc sg
to answer Lit:"judge/decide-from", hence involves a response that requires some thinking/consideration/decision. Usually rendered "answer" (in response to a question/inquiry)
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
μήτηρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ
μητερ·^
(fem) nom sg
mother also of motherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
εἶπεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]ε(ν), ε·ειπ·ε(ν)
1aor act ind 3rd sg, 2aor act ind 3rd sg
to say/tell
, Οὐχί [lexicon][inflect][close]
Adverb

οὐχί
ουχι
indecl
not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ]
, ἀλλὰ [lexicon][inflect][close]
Particle

ἀλλά
αλλα
indecl
but
κληθήσεται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
κλη·θησεται
fut θη ind 3rd sg
to call summon/invite
Ἰωάννης [lexicon][inflect][close]
Verb

Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ
ιωανν·ης
(mas) nom sg
John
.
Lk 1:60
His mother answered, “Not so; but he will be called John.”
61Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
{ εἶπον [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ειπ·[σ]ον, ε·ειπ·ον, ειπ·ο[υ]ν[τ]
1aor act imp 2nd sg, 2aor act ind 1st sg or 2aor act ind 3rd pl, 2aor act ptcp mas voc sg or 2aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
to say/tell
εἶπαν [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
ε·ειπ·[σ]αν, ειπ·[σ]αν[τ]
1aor act ind 3rd pl, 1aor act ptcp neu nom|acc|voc sg
to say/tell
} πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
αὐτὴν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ην
fem acc sg
he/she/it/same
ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
Οὐδείς [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
ουδει[ν]·ς
mas nom sg
none [not one, no one]
ἐστιν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
{ ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
συγγενείᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

συγ·γένεια, -ας, ἡ
συγγενει·ᾳ
(fem) dat sg
relative
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
συγγενείας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

συγ·γένεια, -ας, ἡ
συγγενει·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
relative
} σου [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person); Determiner (Possessive)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
σου; σ·ου
gen sg; neu gen sg or mas gen sg
you; your/yours(sg)
ὃς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
ος
mas nom sg
who/whom/which
καλεῖται [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·εται
pres mp ind 3rd sg
to call summon/invite
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
ὀνόματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονοματ·ι
(neu) dat sg
name (with regard to)
τούτῳ [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
.
———
RP: εἶπον ♦ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐν τῇ συγγενείᾳ ♦ NA/UBS: ἐκ τῆς συγγενείας
Lk 1:61
¶They said to her, “There is no one among your relatives who is called by this name.”
62Ἐνένευον [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐν·νεύω (εν+νευ-, -, -, -, -, -)
εν·ε·νευ·ον
impf act ind 1st sg or impf act ind 3rd pl
to nod beckon, wink, sign, signal
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
πατρὶ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ
πατ[ε]ρ·ι; πατρι[δ]
(mas) dat sg; (fem) voc sg
father; fatherland
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
, τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἂν [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄν
αν
indecl
ever (indicative of optional action)
θέλοι [lexicon][inflect][close]
Verb

θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)
θελ·οι
pres act opt 3rd sg
to want /wish/desire
καλεῖσθαι [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
καλ(ε)·εσθαι
pres mp inf
to call summon/invite
{ αὐτόν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ον
mas acc sg
he/she/it/same
αὐτό [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ο
neu nom|acc sg
he/she/it/same
} .
———
RP: αὐτόν ♦ NA/UBS: αὐτό
Lk 1:62
They made signs to his father, what he would have him called.
63Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
αἰτήσας [lexicon][inflect][close]
Verb

αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-)
αιτη·σα[ντ]·ς
1aor act ptcp mas nom|voc sg
to ask
πινακίδιον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

πινακίδιον, -ου, τό
πινακιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
tablet a flat slab of stone, clay, or wood, used especially for an inscription.
ἔγραψεν [lexicon][inflect][close]
Verb

γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)
ε·γραφ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to write
, λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to say/tell
, Ἰωάννης [lexicon][inflect][close]
Verb

Ἰωάν(ν)ης, -ου, ὁ
ιωανν·ης
(mas) nom sg
John
ἐστὶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
(εσ)·^σι(ν)
pres act ind 3rd sg
to be
{ τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
♦ - } ὄνομα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὄνομα[τ], -ατος, τό
ονομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
name (with regard to)
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐθαύμασαν [lexicon][inflect][close]
Verb

θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-)
ε·θαυμα·σαν
1aor act ind 3rd pl
to marvel /wonder-at/cause-amazement/surprise/shock/awe, be-impressed
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
each/every (of a relevant set).
.
———
RP: τὸ ♦ NA/UBS: —
Lk 1:63
¶He asked for a writing tablet, and wrote, “His name is John.”
¶They all marveled.
64Ἀνεῴχθη [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-)
αν·ε·οιγ·θη
aor θη ind 3rd sg
to open-up Lit:"open-up".
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
στόμα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στομα[τ]
(neu) nom|acc|voc sg
mouth/maw stoma
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
παραχρῆμα [lexicon][inflect][close]
Adverb

παρα·χρῆμα (cf. ἐξαυτῆς and εὐθέως)
παραχρημα
indecl
immediately presently, momentarily, at-hand
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·η
fem nom sg
the
γλῶσσα [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ
γλωσσ·α
(fem) nom|voc sg
tongue by metonymy, a language
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐλάλει [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
ε·λαλ(ε)·ε
impf act ind 3rd sg
to speak
εὐλογῶν [lexicon][inflect][close]
Verb

εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-)
ευλογ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to speak-well-of Lit:"good-word/message", hence speak-good/well-of, eulogize. Usually rendered "bless", but quite distinct from "makarios" (blessed/fortunate)
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
θεόν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ον
(mas) acc sg
god [see theology]
.
Lk 1:64
His mouth was opened immediately, and his tongue freed, and he spoke, blessing God.
65Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐγένετο [lexicon][inflect][close]
Verb

γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)
ε·γεν·ετο
2aor mp ind 3rd sg
to become/happen [to come to be; Greek word for amen?]
ἐπὶ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐπί
επι
indecl
upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing
πάντας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ας
mas acc pl
each/every (of a relevant set).
φόβος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

φόβος, -ου, ὁ
φοβ·ος
(mas) nom sg
fear [see phobia]
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
περιοικοῦντας [lexicon][inflect][close]
Verb

περι·οικέω (περι+οικ(ε)-, -, -, -, -, -)
περι·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
pres act ptcp mas acc pl
to dwell near to dwell near local residents, those close by
αὐτούς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ους
mas acc pl
he/she/it/same
· καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὅλῃ [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Partitive Numeral)

ὅλος -η -ον
ολ·ῃ
fem dat sg
whole
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
ὀρεινῇ [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὀρεινός -ή -όν
ορειν·ῃ
fem dat sg
mountainous mountainous region, highland
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
Ἰουδαίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον
ιουδαι·ας; ιουδαι·ας
(fem) gen sg; fem gen sg or fem acc pl
Judea [region of]; Jewish
διελαλεῖτο [lexicon][inflect][close]
Verb

δια·λαλέω (δια+λαλ(ε)-, -, -, -, -, -)
δια·ε·λαλ(ε)·ετο
impf mp ind 3rd sg
to talk with discuss
πάντα [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·α
neu nom|acc|voc pl or mas acc sg
each/every (of a relevant set).
τὰ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·α
neu nom|acc pl
the
ῥήματα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ῥῆμα[τ], -ατος, τό
ρηματ·α
(neu) nom|acc|voc pl
declaration /saying/statement/utterance Often "word" but distinguished from "logos" (message)
ταῦτα [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
ταυτ·α
neu nom|acc pl
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
.
Lk 1:65
Fear came on all who lived around them, and all these sayings were talked about throughout all the hill country of Judea.
66Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἔθεντο [lexicon][inflect][close]
Verb

τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-)
ε·θ(ε)·ντο
2aor mp ind 3rd pl
to place /lay/put/set/situate/arrange/station
πάντες [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ες
mas nom|voc pl
each/every (of a relevant set).
οἱ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·οι
mas nom pl
the
ἀκούσαντες [lexicon][inflect][close]
Verb

ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)
ακου·σαντ·ες
1aor act ptcp mas nom|voc pl
to hear hearken to
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
τῇ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῃ
fem dat sg
the
καρδίᾳ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

καρδία, -ας, ἡ
καρδι·ᾳ
(fem) dat sg
heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
, λέγοντες [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ντ·ες
pres act ptcp mas nom|voc pl
to say/tell
, Τί [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Interrogative)

τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί
τι[ν]
neu nom|acc sg
who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc.
ἄρα [lexicon][inflect][close]
Particle

ἄρα[2]
αρα
indecl
therefore-indeed /hence/it-follows-that. An inferential conjunction implying under these circumstances, something either is/becomes (whatever follows). Similar to, but more disjunctive than "οὖν" (consequently/accordingly).
τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
τοῦτο [lexicon][inflect][close]
Determiner (Demonstrative)

οὗτος αὕτη τοῦτο
τουτ·ο
neu nom|acc sg
this When combined, "τοῦτ’ ἔστιν" means "that is"(i.e., in-other-words).
ἔσται [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
irreg. (εσ)·[σε]ται (instead of (εσ)·σεται > εσεται)
fut mp ind 3rd sg
to be
; Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
{ χεὶρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ
(fem) nom|voc sg
hand
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
χεὶρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ
(fem) nom|voc sg
hand
} κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
μετ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετ’
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
.
———
RP: χεὶρ ♦ NA/UBS: γὰρ χεὶρ
Lk 1:66
All who heard them laid them up in their heart, saying, “What then will this child be?” The hand of the Lord was with him.
67Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
Ζαχαρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

Ζαχαρίας, -ου, ὁ
ζαχαρι·ας
(mas) nom sg
Zacharias
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
πατὴρ [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·^
(mas) nom sg
father
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ἐπλήσθη [lexicon][inflect][close]
Verb

πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-)
ε·πλησ·θη
aor θη ind 3rd sg
to fill to capacity
πνεύματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ος
(neu) gen sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
ἁγίου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ου
neu gen sg or mas gen sg
holy [dedicated, divine, pure]
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
{ προεφήτευσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
προ·ε·φητευ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to prophesy
ἐπροφήτευσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -)
ε·προφητευ·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to prophesy
} , λέγων [lexicon][inflect][close]
Verb

λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
λεγ·ο[υ]ν[τ]·^
pres act ptcp mas nom sg
to say/tell
,
———
RP: προεφήτευσεν ♦ NA/UBS: ἐπροφήτευσεν
Lk 1:67
His father, Zacharias, was filled with the Holy Spirit, and prophesied, saying,
68Εὐλογητὸς [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

εὐ·λογητός -ή -όν
ευλογητ·ος
mas nom sg
blessed Lit:"good-messaged", hence eulogized/well-spoken-of, praised
κύριος [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ος; κυρι·ος
(mas) nom sg; mas nom sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
[lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
[τ]·ο[ς]
mas nom sg
the
θεὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ος
(mas) nom sg
god [see theology]
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
, ὅτι [lexicon][inflect][close]
Conjunction

ὅτι
οτι
indecl
because/that
ἐπεσκέψατο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-)
επι·ε·σκεπτ·σατο
1aor mp ind 3rd sg
to check up on [look in on] to pass in review, to visit, to examine, to inspect, be concerned about
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐποίησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ε·ποιη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to do/make
λύτρωσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

λύτρωσις, -εως, ἡ; λυτρόω (λυτρ(ο)-, λυτρω·σ-, λυτρω·σ-, -, λελυτρω-, λυτρω·θ-)
λυτρωσ(ι)·ν; λυτρ(ο)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; pres act sub 3rd pl
redemption; to redeem /buy-back, release (upon payment of ransom)
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λαῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ῳ
(mas) dat sg
people
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
,
Lk 1:68
“Blessed be the Lord, the God of Israel,
for he has visited and worked redemption for his people;
69καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἤγειρεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-)
ε·εγειρ·ε(ν), ε·εγειρ·[σ]ε(ν)
impf act ind 3rd sg, 1aor act ind 3rd sg
to raise erect
κέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

κέρα[τ]ς, -ατος, τό
κερα[τ]·ς
(neu) nom|acc|voc sg
horn
σωτηρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σωτηρία, -ας, ἡ
σωτηρι·ας
(fem) gen sg
salvation/deliverance
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
I
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
{ τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
Δαυὶδ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
δαυιδ
(mas) indecl
David
τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
οἴκῳ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
οικ·ῳ
(mas) dat sg
house/home /dwelling-place, by extension, household.
Δαυὶδ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
δαυιδ
(mas) indecl
David
} παιδὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and
παιδ·ος
(mas) gen sg or (fem) gen sg
child/servant
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
———
RP: τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ♦ NA/UBS: οἴκῳ Δαυὶδ
Lk 1:69
and has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David
70καθὼς [lexicon][inflect][close]
Adverb

καθ·ώς
καθως
indecl
as accordingly [according to how/in accordance with how]
ἐλάλησεν [lexicon][inflect][close]
Verb

λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
ε·λαλη·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to speak
διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
στόματος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

στόμα[τ], -ατος, τό
στοματ·ος
(neu) gen sg
mouth/maw stoma
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἁγίων [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
holy [dedicated, divine, pure]
{ τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
ἀπ’ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἀπό
απ’
indecl
from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing
} αἰῶνος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

αἰών, -ῶνος, ὁ
αιων·ος
(mas) gen sg
eon /age, "εἰς τοὺς αἰῶνα/αἰῶνας"(into the eon/eons) are both usually rendered "forever".
προφητῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ων
(mas) gen pl
prophet
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
———
RP: τῶν ἀπ’ ♦ NA/UBS: ἀπ’
Lk 1:70
(as he spoke by the mouth of his holy prophets who have been from of old),
71σωτηρίαν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σωτηρία, -ας, ἡ
σωτηρι·αν
(fem) acc sg
salvation/deliverance
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
ἐχθρῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
εχθρ·ων; εχθρ·ων
(fem) gen pl; neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
enmity From "ἐχθρός" (hostile), hence hostility/enmity, by extension, enemy.; hostile
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
χειρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ος
(fem) gen sg
hand
πάντων [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral)

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός
παντ·ων
neu gen pl or mas gen pl
each/every (of a relevant set).
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
μισούντων [lexicon][inflect][close]
Verb

μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
μισ(ε)·οντων, μισ(ε)·ο[υ]ντ·ων
pres act imp 3rd pl classical, pres act ptcp mas gen pl or pres act ptcp neu gen pl
to hate/detest /dislike, abominate
ἡμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημας
acc pl
I
·
Lk 1:71
salvation from our enemies, and from the hand of all who hate us;
72ποιῆσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
ποιη·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to do/make
ἔλεος [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl. and 2nd Decl.)

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
ελε(ο)·ς, ελε·ος
(neu) nom|acc|voc sg, (mas) nom sg
mercy [pity, mercy, compassion]
μετὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

μετά
μετα
indecl
after/against(+acc), with(+gen) Truncated before vowels: μετ’ (smooth breathing), μεθ’ (rough breathing).
τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
πατέρων [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·ων
(mas) gen pl
father
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
μνησθῆναι [lexicon][inflect][close]
Verb

μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-)
μνησ·θηναι
aor θη inf
to remember /remind/recollect, become-mindful-of(middle), reminded(person-passive) remembered (entity-passive).
διαθήκης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

δια·θήκη, -ης, ἡ
διαθηκ·ης
(fem) gen sg
covenant
ἁγίας [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
αγι·ας
fem gen sg or fem acc pl
holy [dedicated, divine, pure]
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
,
Lk 1:72
to show mercy towards our fathers,
to remember his holy covenant,
73ὅρκον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὅρκος, -ου, ὁ
ορκ·ον
(mas) acc sg
oath
ὃν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative); Verb

ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ον; (εσ)·ο[υ]ν[τ]
mas acc sg; pres act ptcp mas voc sg or pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
who/whom/which; to be
ὤμοσεν [lexicon][inflect][close]
Verb

ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -)
ε·ομο·σε(ν)
1aor act ind 3rd sg
to swear
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
Ἀβραὰμ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἀβραάμ, ὁ
αβρααμ
(mas) indecl
Abraham
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
πατέρα [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες
πατερ·α
(mas) acc sg
father
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
, τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
δοῦναι [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δ(ο)·εναι
2aor act inf
to give /offer, grant/bestow(to an inferior).
ἡμῖν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημιν
dat pl
I
,
Lk 1:73
the oath which he spoke to Abraham, our father,
74ἀφόβως [lexicon][inflect][close]
Adverb

ἀ·φόβως
αφοβως
indecl
fearlessly
, ἐκ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εκ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
χειρὸς [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν
χειρ·ος
(fem) gen sg
hand
{ τῶν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ων
neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
the
ἐχθρῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
εχθρ·ων; εχθρ·ων
(fem) gen pl; neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
enmity From "ἐχθρός" (hostile), hence hostility/enmity, by extension, enemy.; hostile
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
ἐχθρῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν
εχθρ·ων; εχθρ·ων
(fem) gen pl; neu gen pl or mas gen pl or fem gen pl
enmity From "ἐχθρός" (hostile), hence hostility/enmity, by extension, enemy.; hostile
} ῥυσθέντας [lexicon][inflect][close]
Verb

ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-)
ρυσ·θε[ι]ντ·ας
aor θη ptcp mas acc pl
to deliver /draw/pull (to oneself from harm/danger/evil).
, λατρεύειν [lexicon][inflect][close]
Verb

λατρεύω (λατρευ-, λατρευ·σ-, λατρευ·σ-, -, -, -)
λατρευ·ειν
pres act inf
to render-service render honor/service unto with prayers and sacrifices or as enslaved or in servitude
αὐτῷ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ῳ
mas dat sg or neu dat sg
he/she/it/same
———
RP: τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ♦ NA/UBS: ἐχθρῶν
Lk 1:74
to grant to us that we, being delivered out of the hand of our enemies,
should serve him without fear,
75ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ὁσιότητι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ὁσιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
οσιοτητ·ι
(fem) dat sg
piety piety, holiness, devoutness
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
δικαιοσύνῃ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
δικαιοσυν·ῃ
(fem) dat sg
righteousness /justice, fulfillment of the law
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
{ πάσας [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·ας; πα·σα[ντ]·ς
fem acc pl; 1aor act ptcp mas nom|voc sg
each/every (of a relevant set).; to sprinkle
τὰς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ας
fem acc pl
the
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day
τῆς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ης
fem gen sg
the
ζωῆς [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.); Adjective (2-1-2)

ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA]
ζω·ης; ζω·ης
(fem) gen sg; fem gen sg
life being, living, spirit; alive
πάσαις [lexicon][inflect][close]
Quantifier (Indefinite Numeral); Verb

πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
πασ·αις; πα·σαις
fem dat pl; 1aor act opt 2nd sg
each/every (of a relevant set).; to sprinkle
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἡμέραις [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·αις
(fem) dat pl
day
} ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
.
———
RP: πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ♦ NA/UBS: πάσαις ταῖς ἡμέραις
Lk 1:75
In holiness and righteousness before him all the days of our life.
76Καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
{ σύ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you
σὺ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (2nd Person)

σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
συ
nom sg
you
δέ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
} , παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
, προφήτης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

προφήτης, -ου, ὁ
προφητ·ης
(mas) nom sg
prophet
ὑψίστου [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-1-2)

ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
υψιστ·ου
neu gen sg or mas gen sg
highest
κληθήσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)
κλη·θησῃ
fut θη ind 2nd sg
to call summon/invite
· προπορεύσῃ [lexicon][inflect][close]
Verb

προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -)
προ·πορευ·σῃ
fut mp ind 2nd sg or 1aor mp sub 2nd sg
to go before
γὰρ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

γάρ
γαρ
indecl
for since, as
{ πρὸ [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρό
προ
indecl
before (+gen)
προσώπου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

πρόσ·ωπον, -ου, τό
προσωπ·ου
(neu) gen sg
face Lit:"toward-eyes", hence face/countenance/appearance
ἐνώπιον [lexicon][inflect][close]
Preposition; Adjective (2-2-2)

ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX]
ενωπιον; ενωπι·ον
indecl; neu nom|acc|voc sg or mas acc sg or fem acc sg
in-the-presence-of (+gen) Lit:"in-sight-of"; in the sight of/ in front of face to face
} κυρίου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Adjective (2-1-2)

κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
κυρι·ου; κυρι·ου
(mas) gen sg; neu gen sg or mas gen sg
lord , "ὁ Κύριος" = Hebr. YHVH (Yahweh, Yehovah).; authoritative
ἑτοιμάσαι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
ετοιμα·σαι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to ready
ὁδοὺς [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ους
(fem) acc pl
way/road
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
·
———
RP: σύ ♦ NA/UBS: σὺ δέ
RP: πρὸ προσώπου ♦ NA/UBS: ἐνώπιον
Lk 1:76
And you, child, will be called a prophet of the Most High,
for you will go before the face of the Lord to prepare his ways,
77τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
δοῦναι [lexicon][inflect][close]
Verb

δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
δ(ο)·εναι
2aor act inf
to give /offer, grant/bestow(to an inferior).
γνῶσιν [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
γνωσ(ι)·ν; γν(ω)·ωσι(ν)
(fem) acc sg; 2aor act sub 3rd pl
knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know καί έν τούτω γινώσκομεν
σωτηρίας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σωτηρία, -ας, ἡ
σωτηρι·ας
(fem) gen sg
salvation/deliverance
τῷ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ῳ
neu dat sg or mas dat sg
the
λαῷ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

λαός, -οῦ, ὁ
λα·ῳ
(mas) dat sg
people
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ἀφέσει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἄφ·εσις, -εως, ἡ
αφεσ(ι)·ι
(fem) dat sg
pardon
ἁμαρτιῶν [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
αμαρτι·ων
(fem) gen pl
sin Typical NT usage: "sin", also used to denote failure in a more generic fashion.
αὐτῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ων
fem gen pl or mas gen pl or neu gen pl
he/she/it/same
,
Lk 1:77
to give knowledge of salvation to his people by the remission forgiveness of their sins,
78διὰ [lexicon][inflect][close]
Preposition

διά
δια
indecl
because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through/by-means-of" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc)
σπλάγχνα [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

σπλάγχνον, -ου, τό
σπλαγχν·α
(neu) nom|acc|voc pl
viscus bowels, innards, guts
ἐλέους [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl. and 2nd Decl.)

ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ
ελε(ε)·ος, ελε·ους
(neu) gen sg, (mas) acc pl
mercy [pity, mercy, compassion]
θεοῦ [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

θεός, -οῦ, ὁ
θε·ου
(mas) gen sg
god [see theology]
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
, ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
οἷς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (Relative)

ὅς ἥ ὅ
οις
neu dat pl or mas dat pl
who/whom/which
{ ἐπεσκέψατο [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-)
επι·ε·σκεπτ·σατο
1aor mp ind 3rd sg
to check up on [look in on] to pass in review, to visit, to examine, to inspect, be concerned about
ἐπισκέψεται [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·σκέπτομαι (επι+σκεπτ-, επι+σκεψ-, επι+σκεψ-, -, επ+εσκεπτ-, επι+σκεφ·θ-/επι+σκεπ·[θ]-)
επι·σκεπτ·σεται
fut mp ind 3rd sg
to check up on [look in on] to pass in review, to visit, to examine, to inspect, be concerned about
} ἡμᾶς [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημας
acc pl
I
ἀνατολὴ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἀνατολή, -ῆς, ἡ
ανατολ·η
(fem) nom|voc sg
east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah Jer 23:5 ανατελλο: rising up, spring up appear above the horizon
ἐξ [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐκ
εξ
indecl
out of (+gen) ἐξ before vowels
ὕψους [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.); Verb

ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
υψ(ε)·ος; ε·υψ(ο)·ες
(neu) gen sg; impf act ind 2nd sg
height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to lift-up/exalt (from "ὕψος" "height", Lit:"set-high/elevate/lift-up". Fig:"exalt".
,
———
RP: ἐπεσκέψατο ♦ NA/UBS: ἐπισκέψεται
Lk 1:78
because of the our God's tender feelings of mercy of our God,
whereby the dawn from on high will visit us,
79ἐπιφᾶναι [lexicon][inflect][close]
Verb

ἐπι·φαίνω (επι+φαιν-, επι+φαν(ε)·[σ]-, επι+φαν·[σ]-, -, -, επι+φαν·[θ]-)
επι·φαν·[σ]αι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to show
τοῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·οις
neu dat pl or mas dat pl
the
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
σκότει [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

σκότο·ς, -ους, τό
σκοτ(ε)·ι
(neu) dat sg
darkness gloom, darkness
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
σκιᾷ [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

σκιά, -ᾶς, ἡ
σκι·ᾳ
(fem) dat sg
shadow shade, shadow, outline, canopy, reflection
θανάτου [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.); Verb

θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
θανατ·ου; θανατ(ο)·ε, θανατ(ο)·ου
(mas) gen sg; pres act imp 2nd sg, pres mp imp 2nd sg
death; to put-to-death from "θάνατος"(death) and "θνῄσκω"(I-am-dying).
καθημένοις [lexicon][inflect][close]
Verb

κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -)
καθ(η)·μεν·οις
pres mp ptcp mas dat pl or pres mp ptcp neu dat pl
to sit Lit:"down-sit".
, τοῦ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ου
neu gen sg or mas gen sg
the
κατευθῦναι [lexicon][inflect][close]
Verb

κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-)
κατ·ευθυν·[σ]αι
1aor act inf or 1aor mp imp 2nd sg or 1aor act opt 3rd sg
to direct Lit:make-exactly-straight, hence direct/guide/instruct, make/keep-straight LXX: also prosper/succeed/establish, set-right/promote
τοὺς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ους
mas acc pl
the
πόδας [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl., irreg.)

πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις)
ποδ·ας
(mas) acc pl
foot
ἡμῶν [lexicon][inflect][close]
Pronoun (1st Person)

ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
ημων
gen pl
I
εἰς [lexicon][inflect][close]
Preposition

εἰς[1]
εις
indecl
into (+acc)
ὁδὸν [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

ὁδός, -οῦ, ἡ
οδ·ον
(fem) acc sg
way/road
εἰρήνης [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

εἰρήνη, -ης, ἡ
ειρην·ης
(fem) gen sg
peace
.
Lk 1:79
to shine on those who sit in darkness and the shadow of death;
to guide our feet into the way of peace.”
80Τὸ [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ο
neu nom|acc sg
the
δὲ [lexicon][inflect][close]
Particle

δέ
δε
indecl
Yet
δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18]
παιδίον [lexicon][inflect][close]
Noun (2nd Decl.)

παιδίον, -ου, τό, voc. sg. παιδίον, voc. pl. παιδίονα (Dimin. of παῖς; see also παιδάριον)
παιδι·ον
(neu) nom|acc|voc sg
child
ηὔξανεν [lexicon][inflect][close]
Verb

αὐξάνω/αὔξω (αυξαν-/αυξ-, αυξη·σ-, αυξη·σ-, -, ηυξη-, αυξη·θ-)
ε·αυξαν·ε(ν)
impf act ind 3rd sg
to grow/increase [in power, strength, numbers etc..]
καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἐκραταιοῦτο [lexicon][inflect][close]
Verb

κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-)
ε·κραται(ο)·ετο
impf mp ind 3rd sg
to become strong
πνεύματι [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

πνεῦμα[τ], -ατος, τό
πνευματ·ι
(neu) dat sg
spirit /breath/wind, spiritual-utterance
, καὶ [lexicon][inflect][close]
Conjunction

καί
και
indecl
and also, even, namely
ἦν [lexicon][inflect][close]
Verb

εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
ε·(ε[σ])·^
impf act ind 3rd sg
to be
ἐν [lexicon][inflect][close]
Preposition

ἐν
εν
indecl
in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among
ταῖς [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·αις
fem dat pl
the
ἐρήμοις [lexicon][inflect][close]
Adjective (2-2-2); Verb

ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
ερημ·οις; ερημ(ο)·εις, ερημ(ο)·ῃς, ερημ(ο)·οις
neu dat pl or mas dat pl or fem dat pl; pres act ind 2nd sg, pres act sub 2nd sg, pres act opt 2nd sg
deserted ,unpopulated/uncultivated hence solitary, wilderness; to desolate [lay-waste, cause to be abandoned]
ἕως [lexicon][inflect][close]
Conjunction; Noun (2nd Decl.)

ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc.
εως; ε(ω)·ος, ε(ω)·ους
indecl; (fem) nom|voc sg, (fem) acc pl
until; dawn
ἡμέρας [lexicon][inflect][close]
Noun (1st Decl.)

ἡμέρα, -ας -ἡ
ημερ·ας
(fem) gen sg or (fem) acc pl
day
ἀναδείξεως [lexicon][inflect][close]
Noun (3rd Decl.)

ἀνά·δειξις, -εως, ἡ
αναδειξ(ι)·ος
(fem) gen sg
commissioning
αὐτοῦ [lexicon][inflect][close]
Pronoun (3rd Person)

αὐτός αὐτή αὐτό
αυτ·ου
mas gen sg or neu gen sg
he/she/it/same
πρὸς [lexicon][inflect][close]
Preposition

πρός
προς
indecl
toward (+acc,+gen,+dat) Indicative of "nearness/motion/orientation-toward" in-order-to "interface/interact-with or address/respond-to". Hence, toward/at/to/with/nearby/beside, pertaining/according-to, in-comparison-with, against(when interaction involves oppo
τὸν [lexicon][inflect][close]
Article (Definite)

ὁ ἡ τό
τ·ον
mas acc sg
the
Ἰσραήλ [lexicon][inflect][close]
Noun (Indecl.)

Ἰσραήλ, ὁ
ισραηλ
(mas) indecl
Israel
.
Lk 1:80
¶The child was growing, and becoming strong in spirit, and was in the desert until the day of his public appearance to Israel.
» Ch 2

Copyright 2007-2017 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Nov-2017 00:32:53 EST

OPTIONS

Chapter Vocabulary
or

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

Latina

OPTIONS

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %